INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 3   nummer   150    1-11-2001


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + 100 jarigen in Noord-Brabant (artikel Taxandria 1909)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sun, 14 Oct 2001 21:07:02 +0200

Beste Lezers

Bij het bestuderen van het blad Taxandria (cd-rom) kwam ik een reeks,
tegen waarin melding werd gemaakt over Honderjarigen in Noord-Brabant
Hier volgt het eerste deel.
Groeten, Rob Kuijsten

-------------------------------
Taxandria jrg. 1909 blz. 137/138/139

EEN TWAALFTAL HONDERDJARIGEN IN NOORD-BRABANT.
Het courantbericht over een paar honderdjarigen op blz. 47 herinnerde
mij aan eenige aanteekeningen in portefeuille over een twaalftal dezer
hoogbejaarden in Noord-Brabant. Wellicht acht de Redactie ze mede
genoeg van belang om ze een plaatsje in Taxandria te geven; ze kunnen
tevens dienen ter aanvulling van het bekende werkje "Hoge ouderdom",
nummer 21 der serie "Curiositeiten van allerlei aard."

De eerste honderdjarige, die ik aantrof, was eene vrouw, die het
voorrecht had haar vierde nageslacht te mogen zien, en dus meer dan
een eeuw moet geleefd hebben. Bij Dr. C. R. Hermans, "Kronijkon
betrekkelijk de stad en meyerij van ‘s Hertogenbosch", blz. 234,
leestmen omtrent haar: - Int jaer ons Heeren 1531, den lesten dach
Juny, sterft ten Bossche een oude vrouwe persoen, geheyten Lijsbet
Steenwichts, zij was zoe oudt,datzij hadde eenen zoen, genoemt Peter
Steenwichs, ende die Peter had een dochter, genoemt Catharina, ende
was Thielmans Hagens huysvrouwe, ende die Catharina hadde een dochter
genoempt Geertruyt, die getrout hadde Jan Jans Eymerts, ende hij Jan
hadde bijder voorseyde Geertruyt twee kynderen, eer dese voorseyde
Lijsbet sterft-

In dezelfde stad ziet men in de St. Janskerk een grafzerk, waaronder
werd te ruste gelegd Dirk Dirks-zoon van Hooghe1oon, overleden op
Kerstnacht 1554 in den ouderdom van 101 jaar.

Deze hooge leeftijd bereikte ook Anna Eerens, overleden op het
Begijnhof te Breda tijdens de belegering dier stad door markies
Spinola in 1625. Zij was jaren blind en doof geweest voor de dood zich
over haar ontfermde.

Beter hield zich Mechteltt, weduwe Willem Symons, die bij een
getuigenverhoor, afgenomen 16 Mei 1651 door Anthonis Bax en Anthonis
Martens, schepenen der heerlijkheid Heeze en Leende, verklaarde ruim
honderd jaar oud te zijn. De schepenen laten van haar in bedoeld stuk
aanteekenen, dat zij nog "goet ter memorie ende ongecrenct van sinnen"
was.

Het record in leeftijd van het hier vermelde twaalftal honderdjarigen
behaalde echter Maria Cornelis Verreyt, die volgens Schutjes,
"Geschiedenis van het bisdom ‘s Hertogenbosch", V, blz. 360, 3
Februari 1662 te Oirschot stierf in den hoogen ouderdom van 104 jaar.
Schutjes vermeldt hem hij de vicarissen en priesters van het kapittel
aldaar.

In den belangrijken Atlas van platen, kaarten en portretten
betreffende de provincie Noord-Brabant in de verzameling der
Jonkheeren van den Bogaerde op het kasteel te Heeswijk bewaard, en
sedert eenige jaren met de rijke verzameling oudheden, schilderijen,
wapens, penningen, boeken enz. door verkoop naar alle wind-streken
verspreid, zag ik indertijd een met de pen goed geteekend portretje
eener hoog bejaarde vrouw, met dit onderschrift : "Jacomina van den
Heuvel, weduwe van Jan Velters, out 100 Jaer, tot Oisterwijk. Anno
1742"

In het Groot Gasthuis te ‘s Hertogenbosch overleed in de maand
September 1786 een man, algemeen als "oud Claasken van Vugt." bekend.
Hij had meer dan tachtig jaar van het naburigedorp Vucht met zijn
koopwaar, bestaande in voetmatten, bezems en boenders een paar maal
per week de Bossche markt bezocht. Weer ter markt zijnde, ziek
geworden, werd hij in het Gasthuis opgenomen, waar hij eenige dagen
later kwam te overlijden. Hij vertelde onderscheidene malen meer dan
100 jaar oud te zijn, hetgeen ook algemeen werd geloofd, daar zelfs
bejaarde menschen hem nooit anders dan als een
volwassen man hadden gekend.

Te dierstede? stierf 18 April 1816 Jan Vrolijkhuizen in den ouderdom
van 102 jaar.

Johannes van Duren van der Hoogen, oud-pastoor, overleed te Schaik 6
Juni 1818, oud 101 jaar.

Te Waspik stierf 5 October 1828 Pieter de Zeeuw, in den hoogen
leeftijd van 102 jaar.

Frans van Nunen, overleden 3 April 1829 te Son, werd ruim 100 jaar.

T. Hoets te Oosterhout, 15 November 1835 gestorven, mocht een leeftijd
van 103 jaar bereiken.

De laatste jaren maken de dagbladen onderscheidene malen melding van
honderdjarigen, ook in Noord-Brabant. Ik vergat tot mijn spijt de
namen dier personen aan te teekenen. Misschien deed het een der
medewerkers of lezers van Taxandria en wil deze de namen en andere
bijzonderheden betreffende de honderdjarigen in Noord-Brabant in dit
tijdschrift wel mededeelen. Hij zal daardoor vele belangstellenden en
lezers aan zich verplichten, want hetgeen thans nog gemakkelijk valt
te verzamelen, is later met vele moeiten dikwijls niet meer te vinden.
Vooral berichten in dagbladen zijn een paar dagen later reeds
vergeten. Het blad wordt verscheurd, dient voor pakpapier of verdwijnt
in de papiermand. Zeer weinig exemplaren worden bewaard. Zijn deze
berichten echter in een tijdschrift opgenomen, dan blijven ze voor het
nageslacht bewaard.

Rotterdam. CH. c. v. VERREYT. (1909)
wordt vervolgt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Truth is realized in an instant; the Act is practiced step by step.
-Zen saying
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Mededelingen 100 jarigen in Noord-Brabant (deel 2)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sun, 14 Oct 2001 22:31:48 +0200

Taxandria 1910 blz. 135/136/137

HONDERDJARIGEN IN NOORD-BRABANT. (deel 2)

In register 944 der Bossche Schepenbank, (Collateraal; ongepagineerd)
vond ik, naast de acte, die vermeldt, dat Johannes van Grinsven uit
Vucht den 30sten Mei 1792 "praestavit juramentum" op eene lijst (van
goederen, nagelaten door Lambert van Grinsven, overleden en begraven
6-8-1776) de volgende kantteekening:

Deze Johannes van Grinsven was geboren te St. Michiels-Gestel den 12
February 1687 en dus oud 105 jaaren en kwam nog te voet van Vucht
alhier. Hoe lang deze "doyen d’age" onder de mij bekende
Brabantsche macrobioten zijn omwandeling op aarde nog heeft
voortgezet, is mij niet gebleken. Waar echter erflaters van 105 jaar
al zeldzame verschijningen zijn, heeft een erfgenaam van dien
leeftijd, die nog een uur kan wandelen om de gedane aangifte met een
eed te bekrachtigen, veel kans een unicum te wezen.

* * *

De oudste inwoonster van 's Hertogenbosch Mevrouw de weduwe
Hartogensis geboren Deen, vierde 15 April 1909 haren
honderd-en-eersten verjaardag. De oude dame heeft haar
gezichtsvermogen ongeveer geheel verloren doch overigens is de
toestand harer vermogens nog vrij gunstig.

Medegedeeld door Alph. G. J. M.

* * *

Op 1 December 1831 overleed te Sprang in den ouderdom van ruim 100
jaren Elisabeth Koekman hujsvrouw van Arnoldus Wijnen

* * *

Gerdina Vetwijs weduwe van Christoffel Seiter was geboren te Nijmegen,
10 Februari 1738 en werd 3 April 1827, alzoo 89 jaren oud, opgenomen
in het oude-vrouwenhuis te 's Hertogenbosch, waar zij haar 100en
verjaardag vierde en op 7 Augustus 1840 overleed

* * *

Den 30en Mei 1850 werd Maria Catharina van Deventer geb. Nelissen 100
jaar en woonde in het oude mannen- en vrouwengesticht te 's
Hertogenbosch. Zij was toen nog zeer kras, in het volle bezit van hare
geestvermogens, en ging nog dagelijks ter kerk. Oogenschijnlijk was
zij niet ouder dan 70 jaren

* * *

Jan Lieshout, geboren op het gehucht Hulsdonk onder Zundert, den 9 Mei
1800. Op zijn 90en verjaardag ging hij nog ploegen en toen hij 96
jaren telde klom hij nog boven op het dak om den rietdekker te helpen.
Hij had een opgeruimd, vroolijk karakter, kon zeer goed praten en
flinke antwoorden geven. 't Liefst sprak hij over Napoleon en over het
aanleggen, in de jaren 1810-1812, van den straatweg van Brussel naar
Amsterdam, die langs Zundert loopt. Maar van trammen, fietsen en
andere nieuwe uitvindingen moest Jan niets hebben, hij had er geen
begrip van. Op zijn 100sten verjaardag werd in Zundert flink feest
gevierd, en had Jan nog al zijne geestvermogens. Bij het gaan moest
hij een stok gebruiken, maar een bril heeft hij nooit gehad. Hij
stierf te Stuivezand, mede onder Zundert den 23 November 1902, alzoo
meer dan 102 jaren oud.

* * *

Elizabeth Cleiren, geboren te Woensdrecht den 12 Juli 1790, was eerst
weduwe van Wilhelmus Govers, daarna van Franciscus Michielsens. Zij
heeft een groot deel van haar leven in Putte (N.-B.) gewoond, waar zij
den 9 December 1891, ten huize van hare 80 jarige dochter, is
overleden,

* * *

Cornelis Dubbelman werd geboren te Hooge-en Lage-Zwaluwe den 2 April
1804. Hij was weduwnaar van Dingena de Visser en echtgenoote van Maria
Rombouts, en oefende het beroep uit van visscher. Toen hij 100 jaren
oud was, hield hij zich nog bezig met netten te breien, hij overleed
in zijne geboorte-plaats den 8 April 1908.

Zevenbergen. J. W. A. GOMMERS.(1910)

Wordt vervolgt
Rob Kuijsten


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If Barbie were life-size her measurements would be 39-23-33. She would stand seven feet, two inches tall and have a neck twice the length of a normal human's neck.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Mededelingen 100 jarigen in Noord-Brabant (deel 3)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Mon, 15 Oct 2001 09:21:37 +0200

Taxandria 1911 blz. 224

HONDERDJARIGEN IN NOORD-BRABANT. De opgaven van honderdjarigen in
Noord-Brabant, voorkomende op blz. 137 en volgende van jaargang XVI
van dit Tijdschrift l), kan ik nog met de twee volgende vermeerderen,
welke opgaven door mij zijn ontleend aan een ouden almanak.

Den 1 November 1755 is te Tilburg in den ouderdom van 103 jaaren, 7
Maanden en 27 Dagen overleeden zekere Cornelis Beris ; hy heeft in
zyne gansche Leeftyd nooit swaare Ziektens gehad en is 87 jaaren in de
Schuttery der Colveniers aldaar geweest. Honderd jaaren oud zynde is
hy noch met een Seissen op de Schouder na het Land gegaan, om Gras te
maayen.

* * *

Den 9 September 1757 stierf te Breda Huybert Bogaerts, oud 104 Jaren,
hy had deeaen Staat 42 Jaren als Ruiter gediend en was in verscheide
Veldslagen tegenwoordig, in welke laatste hem een koegel door het lyf
wierd geschoten.

medegedeeld door AUG. SASSEN. (1911)

----------------------------

Taxandria 1912 blz. 97

HONDERDJARIGEN IN NOORD-BRABANT.
De opgaven. in vorige jaargangen betreffende honderd-jarigen kunnen
worden aangevuld met den naam van

Gijsbertus Sersie, die 14 Maart 1835 te Besoijen, oud bijna 105 jaren,
overleed. Ik ontleen dit aan den "Almanak voor de Provincie
Noord-Brabant voor het Schrikkeljaar 1836", blz. 171. Op de volgende
pagina wordt ook genoemd

* * *

De heer Theodorus Hoets, oud 102 jaren, te Oosterhout overleden 15
November van hetzelfde jaar, gelijk reeds door den heer Verreyt werd
medegedeeld in Taxandria XVI, blz. 139.

Woudrichem. J. L. G. KINGMANS (1912)

Wordt Vervolgd
Rob Kuijsten


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alfred Hitchcock did not have a belly button.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Mededelingen 100 jarigen in Noord-Brabant (deel 4)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Mon, 15 Oct 2001 23:25:09 +0200

deel 4

Taxandria 1914 blz. 205

HONDERDJARIGEN IN NOORDBRABANT.
De opgaven, daarvan gedaan in dit tijdschrift XVI p. 47, 137 en 246 en
XVII p. X35, kunnen nog worden aangevuld met het volgende :

28 Januari 1780 overleed te Oostelbeers de aldaar woonachtige Peter
Moonen in den ouderdom van 103 jaren en omtrent 7 maanden.

* * *

17 Februari 1780 stierf te Kessel (gemeente Alem, Maren en Kessel) de
aldaar woonachtige Hendrina van den Boogaard weduwe van Jan van Roor
in den ouderdom van 106 jaren; tot in het laatst haars leven was zij
volkomen bij haar verstand geweest.

* * *

8 Februari 1790 overleed te den Bosch Maria van der Heyden, van wie
men verzekerden dat zij oud was 103 jaren en 6 maanden; zij was bij
Maastricht geboren doch hare doopakte had men niet; wel was haar
leeftijd sedert lang geboekt bij het Godshuis van den H. Geest.

* * *

30 Mei 1792 kwam Johannes van Grinsven, gedoopt te St. Michielsgestel
12 Februari 1687 en woon-achtig te Vught, (op 105 jarige leeftijd) te
voet van daar op het Stadhuis te den Bosch, alwaar hij op de Secrtarie
den successieeed aflegde en een stukje land transporteerde. Hij was
behalve goed ter been ook nog goed van verstand.

's Hertogenbosch. A. VAN SASSE VAN YSSELT. (1914)


---------------------------------------------------
Taxandria 1913 blz. 260

DRIELING.
Zeer zeker heb ik eenige honderden doopregisters in verschillende
gemeenten doorgewerkt, ik herinner mij niet ooit den doop van een
drieling te hebben gevonden. Thans vond ik er een te Helmond. Den 20en
Januari 1729 werden aldaar in de Katholieke kerk gedoopt :
1. Anthonius,
2. Gerardus,
3. Hendricus,
zonen van Petrus Coinjaarts van den Bos en van Elisabeth Geraarts. Bij
den eersten waren peter en meter Rev. D. Jansse, pastoor van Outkerke
en Wilhelma van Geldrop, bij den tweeden Joannes van den Eventuyn en
Marianna van Espendonck, terwijl de derde ten doop werd geheven door
Godefridus van Brussel en Catharina van Geldrop. Naast den dood van
honderdjarigen vind ik, dat deze
zeldzame geboorte wel mag vermeld worden.
W. J. F. JUTEN. (1913)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A: Ik sukkel erg met mijn vrouw; ik heb ze al vier jaar ziek...
B: Ja, gij had voor de reparatiekosten al lang een nieuwe kunnen
hebben. - (Uit, van Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916) 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + "Oude" 100 jarigen (1)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Mon, 15 Oct 2001 23:41:17 +0200

De Navorscher 1855 blz. 35

Honderdjarigen. Den 21 January 1606 zijn tot Delft gestorven twee oude
persoonen, man en vrou, de man genaemt ANTONIS CORNELISSEN geboren van
Lis en zijn huijsfrou genaemt MEIJNSGEN HUIJGEN geboren van Hillegom,
twee dorpen gelegen dicht bij den anderen tusschen Leyden en Haerlem;
zij hebben tesamen gehuwelijct geweest vijf en seventich jaer en
vreedelijck metten anderen geleeft. De man is eerst gestorven en de
vrou weijnich uren daer naer, en hoe wel zij waren arme luyden,
nochtans zo sijn zij deur consent van de magistraet ter eer harer
ouderdom en dat se zo lange waren getrout geweest eerlijcken overluijt
en in de nieuw kerke begraven en haer is bij mijselven dit naevolgende
Epitiphium ofte grafscrift ter eere gemaect.

"Als men duijsent zes hondert en vijf heeft geschreven Den XXIsten
Janus weerdich te verclaren Heeft ANTONIS CORNELISSZ de werelt begeven
Als hij die beleeft had meer als hondert jaren En MEINSGEN HUIJGEN
(zijn huijsfrou) most oock van hier varen Weijnich uren na hem,
negenentnegentich jaer out. Hij van Lis en zij van Hillegom, gebooren
waren. Wetlijck over de vijff en tseventich jaren gehout Zijn beijden
opden tweentwintichsten (inaldereenvout) Door last des Magistraets die
haer consent daertoe gaven Ter eeren van haer ouderdom, die zo lang
waren getrout, Binnen Delft overluijt en inde nieu kerck begraven.
Drie rijcke wonderen merct men in dees twee arm van haven
Data, datse beijd dees weldaet haer hebben verworven, fijn soo lang
geleefd, langh gehout, en gelijk gestorven sijn"


De Navorscher 1855 blz. 299

Als niet zeldzame voorbeelden van honderdjarigen ouderdom in de
laatste 40 jaren in ‘s Gravenhage, door mij aangeteekend, kan ik nog
de navolgende gevallen opgeven:

1821. Sept. WILHELMINA LABEE, weduwe van CORNELIS DE BIE, op’t spui,
103jaren.

1822. Febr. MACHIEL HARTOG DE JONG, op de Gevolde gracht, 101 jaren.

1828. Julij. FRANçOISE TIERNEY, weduwe van PIERRE ANDRÉ CAVIET, achter
de Kloosterkerk, omtrent 113 jaren.

1829. November HENDRIJNTJE HARTOG, weduwe van JACOB LEVY, Gevolde
gracht, 108 jaren.

1832. Junij. GEORGE BADER, Molenstraat, 100 jaren en 2 maanden.

1834. Febr. SAMUEL HIJMANS LEBEN, Gevolde gracht, 101 jaren.

1835. Febr. JOHANNES HOOLBOOM, Hofspui, 102 jaren.

1839. April. ANNA MARIA ESLINGER, weduwe van JOHANNES MEIJER,
Doubletstraat, 108 jaren.

1840. Junij. VROUWTJE MARCUS VISSER, weduwe van SALOMON ISRAËL,
Gevolde gracht, 103 jaren.

1852. Febr. JANNEKE VAN MEES, weduwe van GERRIT BERGWERFF , Hooge
Zand, 101 jaren.

==================
Groeten, Rob Kuijsten
(wordt vervolgd)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The shortest war in history was between Zanzibar and England in 1896. Zanzibar surrendered after 38 minutes.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + (Oude) 100 jarigen (2)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Tue, 16 Oct 2001 02:11:52 +0200

De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349

Honderdjarigen.

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 maart maakte opmerkzaam op de te
dien dage invallende 106e verjaring van Rotterdams oudsten inwoner,
den bekenden JACOB FORMER, woonachtig in de Baan, schuin over de
Zevenhuissteeg, wijk 3 no. 684. Belangstellenden weten, dat er voor 6
jaren een portret van hem is uitgegeven.

* * *

Dezelfde courant berigtte ook, dat te Belleville, in Opper-Kanada,
onlangs in den ouderdom van 120 jaren is overleden mevrouw CHARLOTTE
BOUCHER, die voor haren dood het zeldzaam voorregt mogt ge-nieten van
de achterkleindochter harer achterkleindochter in hare armen te
sluiten. Honderdjarigen hebben steeds de aandacht getrokken. Ze
behooren dan ook tot de uitzonderingen.

* * *

Digt aan de grenslijn staan CORNELIS JANSSEN GEESTHUIZEN, die 21 dec.
1725 te Maasland, niet verre van het meer bekende Maassluis, overleed,
en slechts 5 maanden op de eeuw te kort kwam; en de generaal der
cavallerie SCHULTZ VAN HAGEN, die in 1748 stierf, omtrent 100 jaren
oud; maar zij mogten de grens niet overschrijden. Naast hen sta echter
nog de kapitein luitenant THOMAS DE LA HAYE, dien de Staten Generaal
den 13den maart 1739 tot kapitein van ‘t regiment van MATTHA
aanstelden toen hij reeds 95 had bereikt, en daarvan 73 in militairen
dienst was geweest. Hij had eene krachtige stem, ging regt op, zat
vast te paard en was nog in allen deele soldaat. Zijne ouders waren in
Luxemburg gegoede landlieden geweest, en zijn vader was 112 jaren
geworden. Of de zoon het zoover gebragt heeft, staat er niet bij
vermeld.

En nu verder, van de 100 af.

100

MARGARETHA LEQUIEN, weduwe van een oud-officier der marechaussee van
Picardië, + te Amiens in 1725 op haren 100ste verjaardag.

JOACHIM BLÖTLINCK, gegageerd korporaal, + 29 april 1702 als kostkooper
in het gasthuis te Zutfen, oud over de 100 jaren. Den 30sten aug. 1694
had hij aan de luthersche gemeente aldaar het nachtmaalszilver, in
1699 nog eens 600 gulden geschonken en ook bij zijnen dood liet hij
haar niet onbedacht. Ook onder de weldoeners der rotterdamsche
gemeente staat hij aangeteekend.

De honderdjarige ALLARD, te Marseille, noodigde in 1727 zijne
bloedverwanten tot zijn gouden bruiloft, en beloofde hun daarbij,
niets anders te zullen opdisschen dan wildbraad, door hem zelven
gedood.

De abtdisse van Montech, onder Montauban, + in aug. 1719, oud 100 j.

URSULA TOWSEND, over de 100, stond 14 april 1728 als meter over den
doop van haar betachterkleinkind JOHN MARRTOT, te Whitney in
Oxfordshire. Zij bezat reeds meer dan 150 afstammelingen.

ABRAHAM LE ROU, Arabier van geboorte, fransch officier bij brevet, die
62 veldtogten in ‘s konings dienst had medegemaakt, over de 100 jaren
was en nog las zonder bril, bevond zich in 1730 in ‘t hospitaal der
verminkten te Parijs.

THEODORE DE CHAREISIEU, nonne der reforme van St. Clara te Lions, + 3
nov. 1734, oud 100 j. en 6m.

YDA VALKENIER, eerst weduwe van SAMUEL WEPELIUS, pred. te Zaltbommel,
daarna van JOHANNES COLONIUS, pred. te Brielle, + 16 Febr. 1738 te
Kleef, 100 j. oud.

GEERTRUID PIETERS, huisvrouw van RUDOLPE LAM, + te Delft 8 Junij 1739,
oud 100 j. en 8 m

JACOMIJNTJE IJZERMAN, weduwe van LEENDERT VERMEULEN, gedoopt te
Heenvliet 23 nov. 1646, + te Brielle in januarij 1747, en werd den
15den dier maand in de Groote of Catharijne kerk begraven, Bij die
begrafenis adsisteerden de 3 krijgsraden, en ‘t graf werd kosteloos
verleend.

Graaf WARRO, generaal majoor en gouverneur van Leuven, + 16 dec. 1724
te Brussel op een leeftijd van 100 en eenige jaren. Hij was reeds bij
de infante ISABELLA, die in 1630 te Brussel overleed, page geweest. In
den veldslag van Rocroy, in 1644, was hij Ritmeester.

101

Eene vrouw in het sacramentsgasthuis te ‘a Gravenhage, + 16 febr.
1736, oud 101 j.

HENDRIK VERBRUGGE, geb.4 oct.1636, + te Haarlem, 21 febr. 1738, oud
101 j. 4 m. 17 d. In zijn 51ste jaar was hij voor de tweede maal
gehuwd. Uit dien tweeden echt, die ruim 50 jaren had geduurd, waren
hem 10 kinderen geboren.

In 1739 huwde te Londen moeder SPRINGER, oud 101 j., met THOMAS
ASHMNA, oud 89 j.

JAMES SCOLT, predikant, + 15 januarij 1748 te Sheldan-Moor, in ‘t
graafschap Kent, oud 101 j.


Rob Kuijsten
(Wordt Vervolgd)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A: Of het mooi was? Verrukkelijk was het, mijn vrouw was sprakeloos..
B: Wat, sprakeloos? Dan ga ik er met mijn vrouw ook naar toe.....
(Uit, van Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916) 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (3)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Tue, 16 Oct 2001 16:44:29 +0200

Top 100, 100 jarigen anno 1864 Deel 3

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349

--------
102 Jaar
--------

FRANCOISE HARDY, + te Parijs, 27 april 1725, oud 102 j., 11 m. 12 d.

* * *

BEATRIX PAPATANA CITADELLA, gravin van Onara, die zich door hare
dicht- en prozawerken naam heeft gemaakt, + te Padua 16 april 1729,
oud 102 j., 7. m.

* * *

NIELS HANSEN SCHWARTZ, + in 1731 te Wexioe, in ‘t stift Cronburg, in
Zweden, oud 102 j. Hij was in 1629 in Schoonen geboren, en had het
jaar voor zijnen dood nog twee kerken met lood belegd.

* * *

CHARLES VERNIER + te Varenne in Champagne, in augustus 1735, oud 102
j.

* * *

BAARTJE PIETERSE + te Amsterdam in Januarij 1736, oud 102 j.

* * *

RIJK VAN BENNEKOM + in julij 1736 in ‘t Bloklands gasthuis te
Amersfoort, oud 102 j.

* * *

MARIE HARRISSON, te Crockhorn in Somershire, huwde in 1738 voor de 7e
maal, oud 102 j. met een jongen man van 27 j. (!!! RED.)

* * *

OLOF MOUSON, een zweedsche boer in het tierpische kerspel, 10 of 12
mijlen van Stokholm, + in 1737, oud 102 jaar. Zijn vader was 106
geworden.

* * *

BEATRIX CLAAS dochter + in 1740 in het gasthuis te Gouda, oud 102
jaar. Op haar 100e had zij nog het voorkomen van eene vrouw van 40.

* * *

SUSANNA HUGUETAN, weduwe van GLAUDE RENAUDDE LA PIEMENTE, ten tijde
der godsdienstvervolgingen uit Frankrijk herwaarts gevlugt, werd 10
dec. 1745 in haar huis in ‘t Voorhout te ‘s Gravenhage vermoord. Zij
had toen 102 jaren bereikt.

* * *

De beide broeders STOKTON, de een 102, de ander 101 j., stierven in
1748 te Nantwich in ‘t graafschap Chester.

--------
103 Jaar
--------

STEVEN LOMAN, geboortig van Alen, in Munsterland, + 18 julij 1741 te
Haarlem, oud 103 j., 7 m.

* * *

Te Luik huwde 12 nov. 1747 zekere schoenlapper van 103 j. met een
meisje van 15 j. (?????? RED.)

* * *

Juffer ARMSTRONG + in junij 1748 te Londen, oud 103 j.

* * *

CATHARINA RATCLIF + in cct. 1748 te New-Castle, almede 103 j.

--------
104 Jaar
--------

FRANÇOIS DE SANTON DE MONSTRON + in mei 1720 op zijn landgoed in
Languedoc, oud 104 j.

* * *

ANDRIES FLIESERS, Zwitser van geboorte, sedert 30 jaren gegageerd, en
laatstelijk tot portier van de schans over de Maas te Grave
aangesteld, + aldaar 9 febr. 1730. In 1667 was hij bij de belegering
van Candia door de Turken gevangen genomen. Hier te lande had hij 30
jaren gediend bij de compagnie van kapitein DE BIJ, in ‘t regiment van
ABIELISWAARD.

* * *

Den 31sten aug. 1732 werd te Clumetz, in de heerlijkheid Fünfkirchen
in Bohemen, een gouden bruiloft gevierd, waarbij nog tegenwoordig was
een der speelnooten van het trouwfeest, VOND-KERKA geheten, die reeds
104 jaren telde, en vergezelschapt was van eene der bruidsjuffers van
88 j.

* * *

FRANCISCO CORDEIRO + in 1732 te Palmela, in Brazilië, oud 104 jaar.

* * *

GLAUDE DOMBAL + in maart 1738 te ‘s Gravenhage, oud 104 j., 3 m.

* * *

SIMON MODICE + te Utrecht 10 januarij 1741, oud 104 j. 6 m.

* * *

Den 13e april 1746 werd te Augsburg eene weduwe van 104 jaar 13 d.
begraven, die zelve maar 5 kinderen, maar toch 82 afstammelingen had
gehad.

* * *

JUDITE L'ENFANT + 11 febr. 1747 te Delft, oud 104 j., 9 m.

* * *

Jufvr. ADAMSON + in oct. 1748 te Grange,in Essex, die vijfmaal gehuwd
en vijfmaal weduwe geworden was.

--------
105 Jaar
--------

CATHARINA BEECEX, weduwe van RENIER DE WOLF, + te Amsterdam, 16 septb.
1720, oud 105 j.

* * *

PAULUS WIJNTJES + in julij 1722 in de abdij van Rijnsburg, nabij
Leiden, oud 105 j. 4 m.

* * *

ANNA POLLARD + 24 december 1725 te Boston oud 105 j., en nalatende 130
in leven zijnde afstammelingen.

* * *

DOROTEE ALINTON + in septb. 1728 te Turnham-Green. Zij was vijfmaal
gehuwd geweesd, en liet 30 kinderen en kindskinderen na.

* * *

Te Fredrichow, in ‘t ambt Otelberg, nabij Koningsbergen, + in 1723 een
man van 105 j., die nog al zijn tanden had. Hij had 113 afstammelingen
geteld.

* * *

LUDO VICADELOISEL + te Parijs in 1730, oud 105 j. 3 m., aan de
kinderpokken, die zij in 1692 nog eens had gehad.

* * *

HANS HOF + te Camentz, in Opper-Lausnitz, 19 febr. 1732, oud 105 j.
Hij was 82 jaren in krijgsdienst geweest, had 36 veldtogten bijgewoond
en was op zijn 100ste jaar voor de derde maal gehuwd.

* * *

SARA PIETERS + in junij 1732 te Amsterdam, in ‘t
diaconie-oudevrouwen-huis, oud 105 j.

* * *

JEAN DE THOU, fransch zeekapitein, + in julij 1738 te Marseille, oud
105 j.

* * *

Mr. JENNINGS, vermaard architect, + te Windsor 13 april 1739, oud 105
jaar.

* * *

JOHN HOLLAND, die van CROMWELLS tijd af tot in het 6de jaar van
koningin ANNA als soldaat had gediend, kwam in januarij 1740 van
ellende om. Hij was met zijne 85jarige vrouw doodgevroren.

* * *

TRIJNTJE MATHIJS + te Enkhuizen in januarij 1741, oud 105 j. 6 m. 11
d.

* * *

In 1748 kreeg de weduwe van den hofmedicus NOSTI te Berlijn, reeds 105
jaren oud, weder nieuwe tanden.


(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

============================================= Disclaimer: Waar zijn de grenzen tussen het geloofbare en
ongeloofbare? Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier
een zeer kleine plaats inneemt. Voor de juistheid van de berichten kan
ik natuurlijk niet instaan, wel voor de nauwkeurigheid waarmee ik deze
lijst heb opgemaakt.
============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Absence is to love what wind is to fire; it extinguishes the small, it enkindles the great. - Comte de Bussy-Rabutin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (4)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Tue, 16 Oct 2001 21:23:08 +0200

Top 100, 100-jarigen anno 1864 Deel 4

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349


--------
106 Jaar
--------

PIERRE COURTOIS, korenkooper in de voorstad van St. Germain, + in aug.
1719, oud 106 j.

* * *

Mr. JOHN BURNETT, een der grootste pachters te Bowater, + in dec.
1734. Hij was zesmaal gehuwd geweest, waarvan driemaal na zijn 100ste
jaar. Zijne laatste vrouw was zes weken voor hem gestorven.

* * *

JORAN HACKERSON JOIS, oud soldaat, + in 1736 in het stift Elsborg, in
Zweden. Kort voor zijn dood had hij nog 4 mijlen te voet afgelegd.

* * *

Jufvr. EDMOND + te Kingston, in mei 1738, oud 106 j., nalatende 4
kinderen, waarvan de jongste reeds 70 had bereikt en over de 60
kindskinderen en achterkindskinderen. Twee jaren voor haren dood had
zij nog zonder bril kunnen lezen.

* * *

ANDR. BIPPARD, priester, uit Ierland, + in 1739 te St. Germain en
Laye, oud 106 j.

* * *

In 1742 + te Nesperal, bij Cartan, in Portugal, eene vrouw van 106 j.,
die vier jaren te voren nog zonder bril het fijnste naaiwerk kon
verrigten.

* * *

JANNETJE STEVENS, laatst weduwe van HENDRIK DE VIET, + in januarij
1747 te Amsterdam, oud 106 j. 2 m.

--------
107 Jaar
--------

GEERTRUID NASSAU + 3 nov. 1722 te ‘s Gravenhage, oud 107 j.

* * *

PAUL PERREUL, notaris in Bourbonnois, + 10 januarij 1724, oud 107 j.

* * *

Den 3den januari 1734 werd aan de koningin van Engeland eene jufvrouw
van 107 jaren voorgesteld. De koningin deed haar bij die gelegenheid
een geschenk van groote waarde.

* * *

De huisvrouw van THOMAS SIMPSON, opzigter van het park van Busby, by
Hamptoncourt, + in 1732, oud 107 jaren. Zij was in 1625 te Cardigan
geboren. Den 1sten oct. 1731 had de koningin van Engeland haar
bezocht. Haar man, die 27 oct. 1734 te Londen stierf, mogt slechts 99
jaren bereiken.

* * *

JEAN PRESQUÉ, in de parochie van Algiers, te Parijs, + in 1740, oud
107 j. Zijn vader was 103, zijn grootvader 132 geworden. Zijn oudere
broeder,

* * *

YATTHIEU PRESQUÉ + in 1741 te Toulouse, en bereikte 110 j. Er waren
toen nog drie jongere broeders van hen in leven, die ieder reeds ruim
100 telden.

* * *

De douarière DE NEUFVILLE, uit het adellijk geslacht van ORIGONE, dat
in haar uitstierf, + 22 nov. 1746 te Tirlemont, oud 107 jaren.

--------
108 Jaar
--------

JOHANSON FRISK, kroonmatroos, + in 1736 in het zweedsche stift
Angermanland, oud 108 jaren.

* * *

Mad. PLATENBERG, superiores van ‘t sticht Tererquen, + in maart 1738
(te Brussel?) oud 108 j.

* * *

JAMES LOGAN, + 7 april 1748 in West-minster abdij te Londen, oud 108
jaren.

--------
109 Jaar
--------

JAN PIETERSZ. VOS + 1 octb. 1727 te Amsterdam, oud 109 j. 4 m. 21 d.
Hij was 10 mei 1618 geboren te Hitteroe, een der noorweegsche
eilanden, en in 1640 in dienst gekomen bij de admiraliteit te
Amsterdam. Nog in januarij had hij de werf van ‘t collegie bezocht,
dat hem tot zijnen dood toe gageerde.

* * *

GILLES LE BLON, geboortig van Hennines, bij Jodogne, + in dec. 1735,
te Waes, bij Genappe, oud 109 j., 5. m.

* * *

JOHANN DIETRICH + te Bautzen in Opper-Lausitz, in mei 1742, oud 109
jaren, waarvan hij 42 onder Pruisen, Hollanders en Saksers als soldaat
had gediend. Verder was hij geruimen tijd in Oost- en Westindië, en
ook in Turkije geweest.


--------
110 Jaar
--------

Toen de keizer van Oostenrijk op donderdag 14 april 1718, ouder
gewoonte, aan een 12tal oude mannen de voetwassching verrigtte, was
onder hen een grijsaard van 110 jaren, die nog onlangs in de
wijngaarden had gewerkt. Hij had een zoon van 75, en deze weder een
van 50 jaren, die reeds grootvader was.

* * *

JOHAN ERICHSON + in 1729 in Upland, in Zweden. In zijn 93ste jaar had
hij nog eene dochter verwekt, en kort voor zijn dood nog een half uur
kunnen gaan. 110 jaar.

* * *

Vrouw GOLLIN, eene der eerst aangekomenen op St. Domingo, toen de
Franschen zich daar nederzetteden, + te Leogane in julij 1730, oud
110 jaren.

* * *

DIEGO DE VIDAMA, gewezen opper-kapellaan van ‘t koningrijk Napels, +
te Napels 18 aug. 1732, oud 110 jaren.

* * *

MARTIN CARIULE + in 1735 te Besplas, een dorp in ‘t bisdom van St.
Papoul, oud 110 jaren.

* * *

GIJSBERT SNELLERS, hoevenaar op de Baasterhoeve van den heer VAN DER
DOES, + te Oostelbaars oud 110 j., in de majorie van ‘s Hertogenbosch,
29 januarij 1740. Zijne moeder was van hem zwanger geweest, toen prins
FREDERIK HENDRIK ‘s Hertogenbosch belegerde.

* * *

De weduwe MARTEL + te Dieppe, in augustus 1743, oud 110 jaren.

* * *

MEREY, ritmeester bij ‘t regiment van den graaf van TRÖRING, + te
Munchen in 1747, oud 110 jaren, Hij had 36 veldtogten bijgewoond.

--------
111 Jaar
--------

Den 20sten april 1723 schonk de koning van Frankrijk de orde van St.
Louis aan den heer NICOLAS DE CAROEL, oud 111 1/2 jaren. Hij was
geboortig van Mauberfontaine, by Rocroy; op zijn 17de jaar in
krijgsdienst getreden, had 5 jaren sergeant en 2 jaren als luitenant
gediend, toen hij 28 januarij 1636 door LODEWIJK XIII met eene
compagnie te voet werd begiftigd en commandeerde nog in 1712 een
gedeelte der militie in Champagne, dat de overkomst der rivieren moest
bewaren.

* * *

Vrouwe MANCOMBLE + 4 nov. 1735 te Alençon, op ‘t kasteel d’Eponne,
toebehoorende aan den raadsheer van staat HERAULT, oud 111 jaren. Zij
was geweest de gouvernante van dien heer, alsmede van zijn vader en
grootvader. Zij had nog een broeder van 108, die nog zonder bril
schreef, en een dergenen was, die ‘t convooi escorteerden dat de prins
van CONDÉ in Rocroy liet brengen voor hij dien beruchten slag leverde,
die voor de spaansche monarchie zoo doodelijk was.

* * *

De journalist LE DOUX + in 1737 in de parochie van St. Martin van
Bradlancourt, onder de jurisdictie van Lions, in Normandie, oud 111
jaren, nalatende eene weduwe, die reeds 105 telde.

* * *

SILVAIN PEUNAU, metselaar in de parochie van St. Nicolas-des-Chamns te
Parijs, + in februarij 1731, oud 111 j. Acht dagen voor zijn dood had
hij zijn beroep nog waargenomen.

* * *

Zekere BLACKMORE, te Worchester, + in 1740, oud 111 jaren. Onder
koning KAREL X was hij door de rebellen geprest, om langs de Severn
eene linie te helpen formeren. Later diende hij als jager in den
omtrek van Worcester, In 1728 had hij, toen 99 jaren oud, nog eene
weddingschap aangegaan met den apotheker BETTERSON, een jong en vlug
man, dat hij met hem naar Speckley, op 2 engelsche mijlen afstands,
zou wandelen.

(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

============================================= Disclaimer: Waar zijn de grenzen tussen het geloofbare en
ongeloofbare? Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier
een zeer kleine plaats inneemt. Voor de juistheid van de berichten kan
ik natuurlijk niet instaan, wel voor de nauwkeurigheid waarmee ik deze
lijst heb opgemaakt.
============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OF MEN PRET HAD!: OOM: "Als je niet zoo stout bent, en ons iets
vertelt waar wij allen pret om hebben, krijg je een kwartje..."
NEEFJE: "U heeft net een hoofd als het koolraapje in moeders
groentenbak; knobbelig, wat wormsteekjes en van voren een plukje
haar". (Scheurkalender ca. 1920) 35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (5)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Tue, 16 Oct 2001 21:53:27 +0200

Top 100, 100 jarigen anno 1864 Deel 5

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349


--------
112 Jaar
--------

In ‘t ambt Wordingborg, in Denemarken, + 30 dec. 1724, een musketier
van 112 jaren, waarvan hij den koning 50 j. gediend en 35 j. pensioen
had getrokken.

* * *

Te Belfast, in Ierland, was in 1732 nog in leven eene vrouw van 112
j., die kort te voren nieuwe tanden had gekregen.

* * *

MARGUERÌTE DE TILLOY, oude vrijster, + 2 april 1734 te Parijs, oud 112
jaren.

* * *

In febr. 1737 + te Amsterdam eene vrouw van 112 j., 4 m. en 8 d., die
op haar 100sten jaar nog 4 tanden had verwisseld.

* * *

HENRICA JONGBLOED + te Zutfen in ‘t. gasthuis, oud 112 j. en 6 m. Zij
had tot haar einde toe hare kleederen kunnen blijven verstellen,
zonder bril.

--------
113 Jaar
--------


JOHAN ERNST SCHOLTZ, van ‘s Gravenhage, + in febr. 1723 te Rijswijk,
oud 113 j. en 11 m. Hij had beide eeuwfeesten der kerkhervorming (1617
en 1717) in de luthersche kerk te ‘s Gravenhage bijgewoond ; was 16
nov. 1632 geweest in den slag bij Lützen, waar GUSTAAF ADOLF
Sneuvelde; had sedert als ruiter in statendienst gestaan onder
REIJNENBERG en KRALINGEN; was in 1672 gegageerd; en in sept. 1722 nog
te voet van Rijswijk naar ‘s Gravenhage gewandeld om zijn pensioen te
ontvangen.

* * *

BARTHOLOMEUS VON GROSCHKY, opziener der bergwerken te Wittin, + aldaar
18 maart 1732. oud 113 j. Hij was geboortig van Liblau, bij Dantzig en
had eerst onder de zweedsche later onder de brandenburgsche troepen
gediend. Uit zijne twee huwelijken waren 15 kinderen geboren, de
jongste dochter, waarover de koning van Pruisen het peterschap had op
zich genomen, in zijn 104de jaar.

* * *

M. LE TELLIER, apotheker te Bourges, + in 1739, oud 113 j. en 6 m.

* * *

JUAN GARCIA, schilder, + te Madrid, 19 junij 1745, oud 113 jaren.

* * *

ANNA WILDING + in januarij 1747 te Northall, in ‘t graafschap
Buckingham, oud 113 j. en eenige maanden.

* * *

NICOLAAS SPILLET + 2 nov. 1748 te Antwerpen, oud 113 jaren.


--------
114 Jaar
--------


HANS TIFFENHAUSEN, geb. 15 januarij 1586, + 21 junij 1700 te Revel,
twee mijlen van Trier, oud 114 j. 5 m. en 6 dagen. Hij had 18 levende
kinderen en 140 nakomelingen gehad, en geleefd onder de regering van
16 paussen, 5 keizers, 4 koningen van Frankrijk, 4 van Spanje en 6 van
Engeland.

* * *

JOHN GINGEL + 28 julij 1725 te Latton, bij Crickalde in Wiltshire, oud
114 J.

* * *

Op Malta + in 1727 een soldaat van 114 j., die steeds alle hem
aangeboden bevordering had afgewezen.

* * *

MARIA STECK + 22 Nov. 1740 te Breda, oud 114 j. 3 m. en 7 d.

* * *

Den 2den maart 1741 + te Zwolle een wachtmeester, uit Pommeren
geboortig, maar die lange jaren in nederlandschen dienst had gestaan,
oud 114 j. Kort voor zijn dood wist hij nog geregeld van zijn
veldtogten te vertellen.

* * *

MANOËL SIFIONES BARRETO, oud Soldaat, + in oct. 1743 te Constral,
onder de jurisdictie van Pedrogam, in Portugal, oud 114 jaren. Hij had
de regering van ,5 koningen beleefd.

* * *

ROBERT, een boer te Knief, 3 uren van Luik, + 17 januarij 1740, oud
114 j.

--------
115 Jaar
--------

PIERRE PIETON, wijngaardenier in Champagne, + 15 sept. 1695 te
Haut-villers, oud 115 j. Tot zijn einde toe bleef hij in den wijngaard
arbeiden. In de laatste 4 jaren gebruikte hij niets dan een weinig
wijn, waarin hij zijn brood doopte. Hij huwde ‘t eerst op 25jarigen
leeftijd, en ‘t laatst toen hij, 110 j. oud, zich aan de harde
behandeling zijner kinderen wilde onttrekken:

* * *

JEANNE DE SAILHE, vroedvrouw te Aissacq, in Frankrijk, + 16 maart
1729, oud 115 j.

* * *

ERICK LARSSON, een boer nabij Cajanienburg, in Zweden, + in 1731, oud
115 j. Hij las nog zonder bril.

* * *

ANTONIO COBEA + in 1732 in Brazilië, oud 115 jaren.

* * *

PRUDENTIA CHARLES + in Sept. 1743 te Lantillio-Grossenay, in ‘t
graafschap Monmouth, 115 j. oud.

* * *

Den 13den maart 1748 + te Nykibping, in Zweden. een sedert 1706 reeds
gegageerd soldaat van 115 1/2 jaren.


--------
116 Jaar
--------


SILVAIN TIRIOT. landbouwer te Chattelier, in Berry; + in junij 1722,
oud 116 jaren.

* * *

JOHN JONES + in januari 1744 te Londen, oud 116 jaren.


--------
117 Jaar
--------


In januarij 1723 liet de groothertog van Toskane een man van 117 jaren
bij zich ten hove komen. De grijsaard zag er nog zoo welgedaan uit,
dat de groothertog hem liet uitschilderen. Waarschijnlijk was hij
dezelfde als de oud-kapitein CARACCIOLI, die nog in de napelsche
beroerte onder MASSANIELLO had dienst gedaan, en in sept. 1723 te Pont
a Era, een klein stedeke van Toskane, op 117jarigen leeftijd stierf.

* * *

JOHANNA DE LA CRUX + 5 maart 1730 te Lissabon in ‘t klooster van de
Hoop, waar zä 80 jaren van de 117 had doorgebragt.

* * *

MICHAEL RIJDER + in febr. 1736 in ‘t Hannoversche, oud 117 jaren.

* * *

ANDREW NEWTON, oud 117 j., huwde in 1737 te Larabryan in Ierland, met
eene jonge dochter van 19, die bij hem in de kraam moest. Hij had een
zoon die reeds 80 telde.

* * *

CHALAU + in 1738 te St. Pierre, aan den voet van den St. Bernard, oud
117 jaren,

* * *

GEORGE SIMPSON + in. mei 1743 in ‘t graafschap Longford, in Ierland,
oud 117 jaren, nalatende zijne derde vrouw, die 98 telde.

--------
118 Jaar
--------

PETRUS VEZZANO + 4 juni 1725 te Reggio, in het Franciskaner klooster,
oud 118 jaren. Hij was geboren in het dorp Maro Soffa, en op 18jarigen
leeftijd gehuwd met de 15jarige ALFON-SINA, mede van daar geboortig.
Zijn echt was kinderloos. Toen hij 100 jaren was gehuwd geweest, nam
hij met toestemming zijner vrouw, in gemeld klooster het geestelijk
gewaad aan, doch stierf kort daarop. Zijne vrouw wordt gezegd bij
zijne begrafenis tegenwoordig te zijn geweest.

* * *

In nov. van 1728 werd in het Hotel des invalides te Parijs een soldaat
van ‘t kasteel van Dijon verwacht, waar hij, schoon reeds 118 jaren
oud, tot dien tijd toe had dienst gedaan.

* * *

MANUËL DE SEQUEIRA + te Lissabon in febr. 1730, oud 118 jaren. Reeds
ten tijde der proclamatie van koning Don JUAN IV washij in krügsdienst
geweest.

* * *

JACOB CORA metselaar te Chatelain, in Piemont, + in april 1738. oud
118 j. Hoewel verminkt geboren, had hij evenwel tot zijnen dood toe
ambacht en akkerbouw waargenomen. Sedert zijn 100sten jaar had hij
alle twee uren iets gegeten, omdat hij dan vermindering van de
natuurlijke warmte der maag bespeurde.

* * *

Lady JONAS, geb. in 1628, het 3e regeringsjaar van koning KAREL 1, +
in aug. 1746 te Carwich, oud 118 j. in ‘t landschap Flint, in hare
woonplaats, schoon niet zeer sterk bevolkt, bijna 90 bloedverwanten
nalatende, waaronder er waren, die reeds van 80 tot 100 jaren telden.

* * *

DASON DE VIGER, gewezen kapitein der guardes van den maarschalk
D'ALBRET, + 13 febr. 1747 te Lourdes, in ‘t stift van Farbes, oud 118
j. Met zijn 100sten jaar was hij nog hertrouwd, en 14 dagen voor zijn
dood nog op de jagt geweest


--------
119 Jaar
--------


CHRISTIAN HANSEN, landbouwer nabij Wijburg, in Zweden, + in 1731, oud
119 j. 6 weken en 2 dagen.

* * *

ANTOINETTE GREGOIRE + 23 aug.1743 te Sisieux, in Normandië, oud 119 j.
3 m.

* * *

SUSANNA GOMEZ, weduwe van DOXINGO SIMONES, + 7 nov. 1743 in het dorp
Avis, in Portugal, oud 119 j.

* * *

Te Portiers, eene parochie van Libourne, + in 1740 de pastoor van St.
Michiel, oud 119 j. Eerst sedert een jaar had hij, wegens
gezigtsverzwakking, opgehouden de misse te celebreren.(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

============================================= Disclaimer: Waar zijn de grenzen tussen het geloofbare en
ongeloofbare? Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier
een zeer kleine plaats inneemt. Voor de juistheid van de berichten kan
ik natuurlijk niet instaan, wel voor de nauwkeurigheid waarmee ik deze
lijst heb opgemaakt.
============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOETSIER: Het paard kan niet meer vreten, mijnheer....
HEER: Zoo... wat mankeert het?.. KOETSIER: Het voer, mijnheer..
(Uit, van Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916) 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (6)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Tue, 16 Oct 2001 22:12:31 +0200

Top 100, 100 jarigen anno 1864 Deel 6

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349


+ Oude 100 jarigen (6)


--------
120 Jaar
--------


Den 22sten mei 1721 werd in ‘t paleis van St. James, te Londen, in een
draagstoel eene vrouw van 120 jaren gebragt, die nog goede gezondheid
genoot en zich niet kon herinneren ooit ziek te zijn geweest. Voor den
dood van koning KAREL 1 was zij reeds moeder van 15 kinderen geweest

* * *

In mei 1722 + te Edenburg in Hongarije eene knoopmakersvrouw van 120
j. 11 m. en 29d. Ze was twee-malen gehuwd geweest, met haren eersten
man 82 jaren en met den tweeden, die haar overleefde, nog 23 j. ll m.
en 24 d.

* * *

In maart 1725 + in ‘t klooster van St. Klara; te Posen, in Polen, eene
non van 120 jaren, nalatende in ‘t zelfde klooster eene zuster, die
reeds 113 j. telde.

* * *

BARTHEL MOSEY + 24 nov. 1728 te Poppendorf, in de parochie van
Grahayn. Geboren op Bartholomeusdag van 1608, had hij 120 j. en 3 m.
bereikt. Hij was de tien laatste jaren blind geweest, maar had zijne
zinnen en zijn verstand mogen behouden. In zijn 86ste jaar was hij nog
eens gehuwd met eene vrouw die hem overleefde, en waarbij hij nog 3
kinderen had verwekt.

* * *

CHRISTOPHER ERICHSON, een boer in den omtrek van Wasa, in Zweden, +
1731, oud 120 j. en 14 d. Veertien dagen voor zijn dood had hij nog
een half uur ver kerkwaarts kunnen gaan. Misschien is hij dezelfde als
ERIC ERICHSON, wiens dood in een dorp bij Wasa, in den ouderdom van
120 j. 6 w. en 3 d. nog eens in 1732 staat aangeteekend.

* * *

In april 1737 + te Olivença, in Portugal, een priester, van Monsaraz
geboortig, die 120 j. had bereikt.


--------
121 Jaar
--------


ANDRUS ESPIN, een oud ruiter in ‘t district Stoltun, 2 mijlen van
Stokholm, + in 1737. Hij had ten einde toe zijn gezigt mogen behouden,
en eenigen handenarbeid kunnen verrigten.

* * *

Te Cajanienburg, in Zweden, + in 1737 een oud soldaat van 121 jaren.

* * *

FRANCOIS MASSER, geboortig van Popozzolo, + in nov. 1737, oud 121 j.
te Venetië, ten huize van den ridder ERNO, die hem te Konstantinopel
uit slavernij had vrijgekocht en sedert onderhouden.

* * *

ELEONOR STEWARD, in 1702 te Kendale geboren, oud 121 jaren werd 14
junij 1724 van de parochie St. Gilis in een draagkoets naar ‘t hof te
Londen gebragt, waar de koning haar eene som gelds schonk. Zij was
moeder van 20 kinderen geweest.


--------
122 Jaar
--------


In 1731 verhaalde men te Parijs van een geestelijke in ‘t Guliksche
van 122 jaren, die ‘t voorkomen van een man van 70 en nog al zijn
tanden had. ‘t Moet een man zijn geweest ervaren niet alleen in god-
en regtsgeleerdheid, maar ook in malhesis en medicijnen, en vooral
plantenkunde, waarvoor hij ín zijn tuin eene kweekerij bezat.


--------
123 Jaar
--------


Op het einde van sept. 1700 + te Limington, in Engeland, een moor die
123 j. telde. Hij had een zoo sterk gestel gehad, dat hij de koudste
winters doorbragt zonder bij vuur te komen, dan alleen voor de
bereiding van zijn voedsel.

* * *

ADAM JORKSON + omstreeks junij 1727 in de parochie Edham, in
Schotland. Onder koning JACOBUS VI was hij soldaat geweest, en in zijn
80ste jaar met zijne laatste vrouw gehuwd.

* * *

BRITTES RODRIGUEZ + in 1732 te Palmela, in Brazilië, oud 123 jaren.

* * *

In Lancaster leefde in 1736 nog een oud ruiter, die reeds 123 jaren
telde.


--------
124 Jaar
--------


Op het einde van julij 1698 + te Kopenhagen eene oude vrouw van
omtrent 124 jaren, die weleer als dienstmaagd bij TYCHO BRAEHE had
gewoond,

* * *

ANTOINE VERTOT + te Crette , een dorp tusschen Montelimar en Valenue,
ín 1739, oud 124 j. en 8 maanden.

* * *

In febr. 1729 werd in de St. Gilles-kerk te Londen een man van 124 j.
begraven, bij welke gelegenheid 6 honderdjarigen de slippen van ‘t
lijkkleed droegen, en 2 anderen van denzelfden leeftijd het lijk
voorafgingen

--------
125 Jaar
--------


HENDRIK KLOOSTER + te Lingen 18 junij 1719, oud 125 j. Hij was omtrent
70 jaren in krijgsdienst geweest bij den keizer van Oostenrijk, de
koningin van Zweden en Denemarken, den bisschop van Osnabrugge, en
laatstelijk als luitenant te paard bij den munsterschen bisschop
BERNHARD VAN
GALEN.

* * *

In ‘t begin van aug. 1724 + te Hornburg, in ‘t vorstendom Halberstadt,
aan de Ilsa, een muzekant, die, in 1599 geboren, 125 j. was geworden.
Hij had bij 3 vrouwen 40 kinderen verwekt, die hem bij zijn leven 142
afstammelingen hadden voortgebragt.

* * *

FELIX DE MATA + in 1737 te Pampelona, oud 125 jaren. Op zijn 110den
jaar was hij voor de 3de maal gehuwd, en liet uit dat huwelijk 3 zonen
na. (? RED)

* * *

JACOB GRASMAYER, Vlaming van geboorte, + in 1740 nabij Presburg, oud
125 j. Hij was in 1628 bootsmansjongen geweest op ‘t schip van den
admiraal PIET HEIN, toen deze de zilvervloot veroverde. Later was hij
in keizerlijken dienst gegaan. Van de Nederlanders, die in deze lijst
voorkomen, is hij de oudste geworden. (Is dit te verrifieren? RED.)

* * *

BRANDIN, boekverkooper te Alençon, + in 1741, oud 125 j.

* * *

MARIA LOUISA RENAUD, geboortig van Angelville, + 8 oct. 1742, oud 125
j. Ze had nooit gebrild.

* * *

Den 11den oct. 1718 kwamen te Londen uit de provincie Monmouth twee
lieden, die omtrent 110 jaren gehuwd waren geweest. De man telde 126,
de vrouw 125 j


--------
126 Jaar
--------


Te Guercy, in Guyenne, + in 1736 een arbeidsman van 126 jaren. Hij was
6 jaren te voren wat doof geworden, maar had nooit bril behoeven te
gebruiken.


--------
127 Jaar
--------

MICHAEL ADAM, landbouwer te Lonnewitz, in den omtrek van Oschatz, in
Saksen, + in 1727, oud 127 j. 4 m. en 6 d. Hij werd op Hemelvaartsdag
begraven.


--------
128 Jaar
--------

In ‘t laatst van augustus van 1719 + in den omtrek van Wolgast een
landprediker van 128 jaren, het 98ste zijner bediening. Twee jaren te
voren had hij zijne vrouw op een leeftijd van 91 jaren verloren.

--------
129 Jaar
--------


Te Vienne, in Dauphine, + in 1739 een man van 129 j., wiens vrouw bij
haren dood 104 had bereikt.


--------
130 Jaar
--------


JOHANN DUDO + ter helfte van 1728 in ‘t ambt Johannesberg in
Brandenburgs Pruisen, oud 130 jaren, eene dochter van 70 nalatende.

* * *

Te Westminster bevond zich in 1736 eene vrouw in ‘t armenhuis van 130
jaren. Zij was nog gezond, en goed ter been en van gezigt. Onder de
regering van JACOBUS I en alzoo voor 110 jaren, was zij uit Schotland
naar Londen gekomen.

* * *

PEDRO MESTANEA + in 1743 in’t dorp Veniel, in Murcia, oud 130 jaren.
Hij was nooit gehuwd geweest, had nooit wijn geproefd, had steeds in
‘t veld gewerkt, en nog 2 dagen vóór zijnen dood zich in de rivier
Segura gebaad, gelijk ‘s zomers altijd zijne gewoonte was geweest.


(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

============================================= Disclaimer: Waar zijn de grenzen tussen het geloofbare en
ongeloofbare? Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier
een zeer kleine plaats inneemt. Voor de juistheid van de berichten kan
ik natuurlijk niet instaan, wel voor de nauwkeurigheid waarmee ik deze
lijst heb opgemaakt.
============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RECEPTEN: Om groote gaten in kousen vlug te stoppen naait men een
stukje gaatjestullen op het gat. Met het stopkatoen gaat men vervol-
gens op en neer door de gaatjes. Het gat is dan in een oogwenk dicht
en de tullen wordt door draagster of drager niet gevoeld.
(bron: krantenknipsel ca. 1920) 16
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (7)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Wed, 17 Oct 2001 19:50:12 +0200

Top 100, 100 jarigen anno 1864 Deel 7

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349


--------
131 Jaar
--------

Jufvr. DENNISON, eene kwakersche, + 10 junij 1722 in Westmoreland, in
‘t noorden van Engeland, op 13l jarigen leeftijd, in ‘t vol genot van
hare vermogens


--------
132 Jaar
--------


In het dorp Schelwitz, bij Colditz, niet verre van Dresden, + 30
januarij 1731 een man van 132 jaren.

* * *

ELISABETH JACKSON, eene rijke weduwe, + 12 mei 1734 te Richmont, oud
132 jaren.


--------
133 Jaar
--------


ANNA NIELS, geboortig van Goddel, in ‘t hertogdom Merseburg, + 29
april 1733 te Weissenfels in Saksen, oud 133 jaren.

--------
134 Jaar
--------

LA CHASSAIGNE + 14 dec. 1733 te Douze, oud 134 jaren. Tot zijn 110de
jaar had hij den graaf VAN RATINAC, broeder van den aartsbisschop van
Tours, als valkenier gediend.

* * *

Te Parijs leefde in 1740 eene vrouw van 134 jaren. Zij was namelijk 5
maart 1606 te Batheran, in ‘t Franche Comté, geboren. Waarschijnlijk
was zij dezelfde als de vrouw die in 1741 in de straat de la
Mortellerie te Parijs overleed, oud 134 j. 10 m. en eenige dagen.

--------
135 Jaar
--------

In ‘t begin van junij werd te Rome in de gevangenis der inquisitie een
man van 135 jaren gebragt, ENOCH ELI geheeten, achtbaar van wezen met
een langen witten baard, en in allerlei talen en wetenschappen
bedreven. Hij was te Krakau gevangen genomen. Kwaads was er niet van
hem bekend.

* * *

MARGRIET LAWLER + in dec. 1739 te Kilkevan, graafschap Wexford, in
Ierland, oud 135 j. Kort voor haren dood kon zij nog 3 of 4 mijlen te
voet gaan, en denzelfden dag terug keeren.

--------
138 Jaar
--------

MARGARITA PASTEN + te Londen in ‘t hospitaal van St. Margaretha in
Westminster 7 julij 1739. Hare spijs en drank was melk. Op last der
officiers van de wijk was zij in 1737 uitgeschilderd, en haar portret
in de zaal van ‘t werkhuis opgehangen.

--------
139 Jaar
--------


WILLIAM LELAND, in 1593 te Warrington, in Engeland geboren, in 1664
naar Ierland verhuisd, + in dec. 1732 te Lignaskea in zijn 140ste
jaar. Hij had nog volle geheugenis van de krooning van JAKOBUS 1 in
1602, en behield tot zijnen dood toe zijn gezigt.

* * *

In ‘t bosch bij Barkeby, buiten Stokholm, + in 1740 een arm man, die
zich daar lang opgehouden, en zijn laatste jaren van bedelbrood had
moeten leven, oud 139 jaren.

--------
150 Jaar
--------

JENS ANDERSEN, geb. 18 febr. 1582, + 23 mei 1732 te Linkioping. Hij
had alzoo ruim 150 jaren bereikt.

* * *

In dec. 1742 huwde te Dantzig, waar hij sedert 26 jaren woonde, de
zoogenaamde amerikaansche prins ULTASOB, (WIE!!!!! RED.) die in
vroeger jaren door zijne kennis van medicijnen zelfs aan sommige
hoven, grooten naam heeft gemaakt en veel geld verdiend. Hij beweerde
150 jaren oud te zijn.

--------
170 Jaar
--------

THOMAS PARR, te Salob in Engeland geboren in 1483, + in 1653. Hij had
geleefd onder 10 regeringen, namelijk van EDUARD IV en V, RICHARD III,
HENDRIK VII en VIII, MARIA, ELISABETH, JACOBUS 1 en KAREL 1. In 1722
werd op zijn graf te Londen een nieuwe, fraai gebeitelde zerk gelegd.
(Over deze Thomas Parr in een volgende editie meer RED.)


De Navorscher 1865 blz. 61

(slechte scan, lastig leesbaar veel ocr errors RED.) Honderdjarigen
(vgl. A. R. ; XTV. bl. 210, 264, 282, 319, 349; XV. bl. 32). In de
opgave over THOMAS PARR is het sterfjaar 1653 eene fout en moet zijn
1635, want hij is maar (!! RED.) 152 jaren oud geworden. - Onder zijn
portret door C. van DALEN, leest men: The olde, old, very olde Man
THOMAS PARR, the sonne of JOHN PARR, of winngton in the Parish of
Alberbury, in the country of Shropshire, who was borne in 1483 in the
Reigne of King EDWARD the 4th, and is now(?) Living in the Strand,
being aged 15% (ocr scan error RED.) years and 6 Months 1635. He died
November the 15th and is now buried in Westminster 1635. Dit strookt
volkomen met het opschrift op zijn grafzerk aldaar. Zie an historical
Deaclaration of Westminster abbey its Monurnents etc. London 1826 in
8sten. bl. 106. - Doch het merkwaardigste, en wat hem zeker onder de
oude aartsvaders rangschikt, is, dat hij op 100jarigen leeftijd de
kerkelijke tucht in zijne gemeente moest ondergaan, omdat hij een kind
buiten het huwelijk had verwekt, en dat hij, 120 jaren zijnde, eene
tweede vrouw nam, bij wie hij een kind verwekte. (?????? RED.) Zie
over het laatste Universal Biography etc. by J. LEMPRIERE D. D.
London. 1808. C KRAMM (1865)

Honderdjarigen Thomas PARR. Volgens het onderstaande, te vinden bij
AITSEYA, in fol. deel 2, bl. 266, is deze latere METHUSALEM geen 170
jaren oud geworden, maar heeft hij het niet verder dan 152 gebragt,
het jaar zijns overlijdens was niet 1653, maar l635, de twee laatste
cijfers zijn dus verkeerd geplaatst. ‘t Geboortejaar 1483 is juist. De
Graef van Arundel hadde voor eenighen tijdt uijt het Landt in London
laten brengen een oude man, genaemt THOMAS PARR; werdende verseeckert
dat hij oudt was hondert twee en vijftgh jaer, hebbende gekent koningh
EDUARD DE VIERDE ende alle volghende koningen. Men seijde dat hij
hondert Jaer oudt sijnde een Dochter buijten echt met kinde hadde
ghemaekt, ende daer over nae de Engelsche manier penitentie gedaen.
Ick was mede curieux ende gingh hem sien den veertienden Novembris
smorgens; hij sat op een stoel, hebbende sijn hoofd ende rugge teghen
een kussen, sonder eenighe bewegenis, zonder spraeck, soo dat ick de
Man aansiende seijde; hij sterft: niet te min als men hem seijde
datter een was gekomen om hem te sien, ende dat hij soude mijn handt
(die ick hem toe reijckte) kussen: soo voelde ick dat hij dat
verstont. ’s anderen daegsch vernam ick dat hij gestorven was.
W. D. V.


De Navorscher 1865 blz. 319

Honderdjarigen. Thomas Parr (vgl. A.R.; XIV. bl. 210, 254, 282, 319,
349; XV. bl. 32, 61, 95). Het portret, waarvan de heer KRAMM melding
maakt, is waarschijnlijk naar de schilderij van RUBENS, zeer korten
tijd voor den dood van PARR geschilderd. PARR leefde toen in het
Strand, op kosten van den graaf VAN ARUXDEL, die, in 1635 zijne
landerijen in Shropshire bezoekende, met den Methusalem van den
nieuweren tijd kennis had gemaakt. Getroffen door PARRS eerbiedwaardig
voorkomen en gezonde redeneringen, had hij hem uitgenoodigd Londen te
komen bezoeken. Op den bestemden tijd zond de graaf een draagstoel met
twee paarden, alsmede een paard voor PARRS schoondochter Lucy, die hem
vergezellen zou. Verder bevond zich onder zijn gevolg een langgebaard,
oudachtig manneke, JACKE of JOHN THE FOULE genaamd, die PARR gedurende
de reis moest opvrolijken, en dus als lijfnar fungeerde. Het toezigt
over ‘t gezelschap was toevertrouwd aan BRIAN KELLI, een beproefd
bediende van den edelen gastheer, die zorgen moest, dat de togt in
korte dagreizen geschiedde, en alle uitgaven moest betalen. Ondanks
deze vaderlijke, of liever kinderlijke, zorgen is PARR kort na de reis
aan de gevolgen eener hem ongewone 1evenswijze gestorven. De beroemde
dr. HARVEY, die het lijk onderzocht, heeft niet het minste spoor van
verval van krachten of eenige kwaal kunnen ontdekken, en zonder de
goede bedoelingen van den graaf van Arundel en den abnormalen toestand
van PARR, zou de laatste nog verscheidene jaren hebben kunnen leven.
Gedurende het korte verblijf van PARR in Londen, werd hij door het hof
en de voornaamste edellieden bezocht ; RUBENS maakte zijn portret en
JOHN TAYLOR, in de engelsche letterkunde onder den naam van den
"Water-poet" bekend, schreef een boekje getiteld : The Olde, Olde,
very Olde Man, or the Age and Long Life of Thomas Parr.

Het is opmerkelijk hoe een hooge ouderdom in sommige familiën erfelijk
is. Ook een kleinzoon van THOMAS, ROBERT PARR, geboren te Kinver in
1633, overleed eerst in 1757. In Engeland wordt onder ‘t volk nog druk
gebruik gemaakt van een gezondheidsdrank, die naar PARR genoemd wordt,
en dienen moet om ‘t leven te verlengen. Voor eenige jaren deelde een
vriend mij mede, dat hij op zijn reizen door Engeland dikwijls
kwakzalvers ontmoet had, die bij hunne uitstallingen een tableau
vertoonden, met het portret van PARR. Niet zelden was het een
afstammeling van dien aartsvader,
en zijn recept het eenige ware, zoo als THOMAS PARR het bij zijn leven
gebruikt had om oud te worden!

L F T (1865)

(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

============================================= Disclaimer: Waar zijn de grenzen tussen het geloofbare en
ongeloofbare? Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier
een zeer kleine plaats inneemt. Voor de juistheid van de berichten kan
ik natuurlijk niet instaan, wel voor de nauwkeurigheid waarmee ik deze
lijst heb opgemaakt.
============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RECEPTEN: Vochtige kousen droogt men gemakkelijk door ze met proppen
papier op te vullen en vervolgens op de tocht te hangen
(bron: krantenknipsel ca. 1920) 24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (8)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Wed, 17 Oct 2001 20:04:53 +0200

Top 100, 100 jarigen anno 1864 Deel 8

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349


--------
172 Jaar
--------


MARTIN UHLEMANN + te Herbusdorf, in Opper Lausnitz, 2 dec. 1736, oud
172 jaren. Zijn vader was 192, zijn grootvader 103 geworden.


--------
174 Jaar
--------

In den omtrek van Weenen leefde in 1730 een huisgezin van
ongeloofelijk hoogen ouderdom. Bij onderzoek bleek, dat de vader
JOHANN ROSE, 174, zijne vrouw 164 en hun zoon 103 jaren telde.


--------
185 Jaar
--------


PETRUCZ OZARTEN, een oude Griek, in 1539 te Kofrosch, 4 uren van
Themiswar geboren, + daar in 1724. Eenige dagen voor zijnen dood had
hij nog met behulp van een stok gewandeld. Zijne oogen lagen diep in
‘t hoofd gezonken, en waren rood, maar hij kon toch nog eenigermate
zien. Zijn haar en baard waren wit, naar ‘t groene trekkende, Hij had
nog enkele tanden. Volgens zeggen van een zoon was hij wel een voet
ingekrompen. Die zoon het Eenige kind uit een 3de huwelijk, was reeds
97 jaren. De bevelhebber van Themiswar, van hem gehoord hebbende, zond
een schilder om hem af te beelden. De schilder slaagde gelukkig, maar
kon toch zijn werk niet voltooijen, daar de grijsaard inmiddels
stierf. De schilderij kwam in het kunstkabinet van prins EUGENIUS.

--------
192 Jaar
--------

De vader van MARTIN UHLEHANN. Zie boven op 172.* * *

* * *

* * *Bij zulke voorbeelden, waarvan de reeks hier tot 135jarigen leeftijd
geregeld doorloopt, en eerst dan met sprongen verder gaat en ten einde
spoedt, vraagt men billijk: waar. zijn de grenzen tusschen het geloof
bare en ongeloof bare? En evenzoo mag men vragen: bestaat er in
waarheid regt om het volgende verhaal, schoon ‘t ons een glimlach
afperse, ten eenenmale als dwaas te verwerpen? In september van 1726
bood namelijk de generaal MERCY aan den keizer van Oostenrijk de
portretten aan van twee oude lieden uit Wallachije, die 147 jaren
gehuwd zonden zijn geweest. Hun oudste zoon was toen 116 jaren, en zag
reeds zijne 4de generatie; de twee jongsten waren 36 en 26 jaren.

Ook al is de 4 in de opgave van 147 een druk-fout in ‘t berigt
geweest, en moeten wij misschien, in verband ook tot den leeftijd van
den oudsten zoon, aan 117 denken, zoo is en blijft het toch een
buitengewoon voorbeeld van hoogen ouderdom en veeljarig
huwelijksleven. Op 126 hebben wij een ander voorbeeld van dien aard
vermeld, dat het hier bijgebragte eenigzins nabijkomt. Voor de
juistheid der berigten kan ik natuurlijk niet instaan, wel voor de
nauwkeurigheid waarmede ik deze lijst heb opgemaakt. S. J.


De Navorscher 1864 blz. 319

Honderdjarigen (vgl. XIV. bl. 254, 282). Op blz. 282 en vroeger van
den Navorscher worden talrijke voorbeelden aangehaald van
honderdjarigen leeftijd en daarboven. Het zou niet moeielijk vallen
die lijst, nog te vermeerderen, zoo als uit HUFELAND in zijne "Kunst
om het menschenleven te verlengen" uit FORSTEN in eene dissertatie de
Macrobiosi, uit FOURNIER Curiosite’s historiques, enz. -Teregt echter
wordt in den Nav. de vraag bijgevoegd: Waar zijn de grenzen tusschen
het geloofbare en ongeloofbare?

Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier eene zeer
kleine plaats inneemt. Al dadelijk toch valt het in ‘toog, dat
genoegzaam alle voorbeelden personen betreffen in de vorige eeuw of
nog vroeger overleden, en dus in een reeds verwijderd tijdvak, uit
hetwelk het schier onmogelijk is thans nog wettige bewijzen
dienaangaande te bekomen, of dat zij voorkomen in zoodanige landen,
van welke het quaestieus is of de geboorte- of doopacten
te voren altijd met de gewenschte naauwkeurigheid werden opgemaakt.
Men kan dus de geloofwaardigheid alleen constateren per analogiam en
door nasporing of ook nu nog in onzen tegenwoordigen tijd van
statistiek dergelijke hooge jaren even frequent zijn.

Wel is waar leest men in de hedendaagsche dagbladen dikwijls genoeg
zulke voorbeelden, doch ieder naauwkeurig opmerker zal moeten
erkennen, dat zij gewoonlijk voorkomen in meer verwijderde streken,
doch dat zij in ons land, in België, Engeland, Frankrijk en
Duitschland, alwaar men wegens verpligte wettige vereischten tot een
beter onderzoek in staat is, hoe langer hoe zeldzamer beginnen te
worden, althans wat den leeftijd betreft boven 110 jaren, en worden
zij al vermeld, zoo zijn zij zelden wettig geconstateerd. Zoo overleed
b. v. voor eenige jaren in ‘t Hôtel des Invalides te Parijs een Pool,
gelijk men algemeen voorgaf, ruim 120 jaren oud. Op last van den
tegenwoordigen keizer werd een onderzoek ingesteld, en door middel van
de russische ambassade deed men te Warschau pogingen om de waarheid te
vernemen. Het bleek nu, dat de man ten hoogsten 94 a 95 jaren oud kon
zijn.

In 1856 overleed te Edinburg miss BETTY GRAY, geb. 10 mei 1748. Haar
portret is te vinden in de Ill. Lond. News, aug. 16, 1856, alwaar nog
bovendien de bijzonderheid wordt vermeld, dat een harer broeders
gestorven was in 1728. makende een verschil van 128 jaren tusschen het
overlijden van broeder en zuster. Naar aanleiding van dit geval kwamen
in het engelsche Athenaeum van 1856 en 1857 onderscheidene artikelen
voor over "longevity", waarin herhaaldelijk met aandrang gevraagd werd
naar eenig wettig bewijs van dien hoogen ouderdom, niet alleen de
doopacte, maar ook dat de persoon, in mei 1748 gedoopt en in 1856
overleden, werkelijk dezelfde was. Hierop kwamen wel beschuldigingen
in van impieteit, dat men aan zoo iets durfde te twijfelen; het
gevraagde bewijs echter werd nooit geleverd, zoodat de schrijver van
genoemde artikelen niet aarzelde te verklaren, dat hij toegaf dat er
personen werden gevonden die het leven rekten tot 100, 101, 102, 103
jaren, maar dat hij welke moeite daartoe ook genomen was, nooit nog de
wettige bewijzen er van had kunnen bekomen, veel min van dezulken die
tot 110 jaren en hooger zouden hebben geleefd.

Ook is in Engeland, sedert de oprigting der eerste
levensverzekeringmaatschappij (ongeveer in het jaar 1680) de hoogste
ouderdom bij zoodanige maatschappij geweest 97 jaren. In 1857 overleed
te Arnhem zekere THOMAS PETERS, gelijk men zeide, 112 a 113 jaren oud.
Op 42jarigen leeftijd was hij soldaat geworden, doch wist niet op te
geven wat er vroeger met hem was voorgevallen. Schrijver dezes heeft
in der tijd in een onzer dagbladen een artikel ingezonden met de
vraag, welk wettig bewijs er bestond dat de te Arnhem overleden
persoon dezelfde was als THOMAS PETERS, die den 6den april 1745 te
Leeuwarden was geboren. - Die vraag is onbeantwoord
gebleven.

Een voorbeeld van hoogen ouderdom (hetwelk schijn van waarheid heeft)
las men in de Indépendance Belge van 18 januari 1864, in de volgende
woorden: La Gazette de Brunn relate le fait intéressant que voici Un
Colonel pensionnd de 1’ armée autrichienne , M. HUSSMANN, est
actuellement etabli a Bruxelles. NB en 1751, il a ét pensionné 1797
comme Colonel du régiment Wallon de ligne qui porte aujourd’hui le non
de Nugent. Lorsquil apprit que sou ancien regiment se rendait en
Holstein, le vieillard age de 113 ans, partit pour le revoir, Mais ses
forces onttrahi sa volonté. Il a dû se contenter d’ envoyer ses
compliments par écrit au corps des officiers du regiment. Le Journal
"Le Vieux Soldat" de Viennsne, ajoute que M. HUSSMANN est natif de
Malines.

Tot zooverre de Indépendance. Het is intusschen vreemd, dat zij een
feit, hetwelk te Brussel zelf plaats heeft, en eenen Belg betreft, aan
de oostenrijksche couranten ontleent, zonder eenige toevoeging tot
bevestiging der waarheid. (Is welligt een der lezers van den
Navorscher daartoe in gelegen-heid?) 113 jaren toch en een pensioen
sedert 1797 zijn zekerlijk hoogst zeldzaam ! Gelijk aan schrijver
dezes bekend is, kan het nederlandsche leger eenen hoofdofficier
aanwijzen, die gepensioneerd is sedert 1804 en weldra 97 jaren oud.

In een no. van het Journal des Dèbats van julij 1863 werd melding
gemaakt van eenen colonel DUBOIS-FRESNEY le Parijs, die toen 105 jaren
oud was geworden, en bij die gelegenheid het kommandeurskruis van het
Legioen van eer had ontvangen. Bijzonderheden van ‘s mans levensloop
werden niet opgegeven.

Volgens den census van Ierland van 186l waren aldaar (op eene
bevolking van 5,798,967) 765 honderdjarigen, waaronder 29 van 110 en
hooger. De verslaggever van de Ill. London News van 3 oct. 1863 vraagt
dan ook, of men in Ierland een levenselixer heeft uitgevonden, of dat
die opgaven even veel waarde hebben als de afkomst der Ieren van de
Phoeniciers, en hunne geslachtsrekeningen tot aan Noach. Het is echter
algemeen bekend, voegt hij er bij, dat die klasse van menschen waar
zulke patriarchale jaren het meest voorkomen, evenmin doopacten als
familieregisters bezitten. Reeds op middelbaren leeftijd weten zij
dikwerf hun eigen ouderdom niet meer, en zijn zij eenmaal grootouders,
zoo wordt een gewoon zonnejaar al spoedig dubbel gerekend, vooral door
betrekkingen die zich zelven als ‘t ware vereerd gevoelen met "die
oude leden" hunner familie. Daarbij komt dat de invulling der
bevolkingslijsten volstrekt geen conecientiewerk is, en men er geen
eed voor behoeft te doen. Hier te lande zijn mij navolgende thans
(1864 RED.)nog levende honderdjarigen bekend (zonder echter voor de
waarheid daarvan in te staan? welligt zijn er ook nog veel meer !)

JACOB FORMER te Rotterdam, geb. 8 may 1758

ANNEKE KINDT te Dussen, geb. 1 jan. 1762

JAN VAN ‘t HOFF te Giessen-Nieuwkerk, geb. 5 ,jan. 1762

Wed. OOMEN te Oosterhout, geb. 25 jan. 1763
Juist dit schrijvende lees ik in het Handelsblad van heden, 8 sept
(1864), dat deze vrouw den 3den
sept. 1.1. is gestorven.

R. A. WORDRAGER te Ammerzoden, geb. 24 julij 1762

Wed. POL te Hoogeveen, geb. 6 dec. 1763

Wed. GIEPKUS te Kleinmeer, geb. 7 dec. 1763

Wed. LENTEN te Hollandsche Veld, geb. 28 maart 1764

Wed. STIKKEL te Wageningen, geb. 10 mei 1764

Nog hebben de dagbladen melding gemaakt van eenen heer D. J.
DESCHAMPS, die in ‘t begin van 1863, 99 jaren oud, in zeer guur weder
van Nijmegen naar Arnhem kuierde om van daar per spoortrein naar
Amsterdam te gaan, zoo mede van eenen schipper JONGENEEL te
Zevenhuizen, insgelijks 99 jaren, die in januarij l.l. nog zou hebben
schaatsen gereden, enz. enz. Van de wed. STIKKEL heeft men in de
Haarlemsche Gourant eenige bijzonderheden vernomen, o.a. dat zij in
1781 gehuwd was. Van de overige behooren de bijzonderheden tot de
"desiserata" Hoe zeldzaam intnsschen, staan al deze
voorbeelden verre achter bij de in dit tijdschrift medegedeelde uit de
16de, 17e en 18e eeuw. Dat de geregelde opgaven der doopacten daartoe
veel bijdragen, is hoogst vermoedelijk, even als dat men in eene
volgende eeuw nog veel naauwkeuriger gegevens zal bezitten, (met
computers, internet ed. RED.) althans in zoodanige landen alwaar,
gelijk in het onze, sedert 1812, behalve eene kerkelijke ook eene
inschrijving bij den burgerlijken stand wordt gevorderd, en alwaar men
ook door andere verpligte aangiften, gelijk van verandering van
woonplaats, van huwelijken, van overlijden van ouders en
bloedverwanten, en voor het mannelijk geslacht van inschrijvingen voor
militie, enz, meer middelen zal bezitten, om de identiteit van eenen
persoon te constateren, ook dan, wanneer hij als ‘t ware alleen is
overgebleven uit een vorig geslacht.
U.- H. -


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RECEPTEN: Lijm: Men kan op eenvoudige wijze een uitstekende lijm voor
glas, porselijn en aardewerk verkrijgen n.l. wanneer men versche
ongebluschte kalk en een weinig eiwit tot een deeg vermengt. (bron
onbekend, knipsel ca. 1920) 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Oude 100 jarigen (9)
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Wed, 17 Oct 2001 20:26:47 +0200

Top 100, 100 jarigen anno 1864 Deel 9

Overgenomen uit De Navorscher anno 1864 blz. 254, 282, 319, 349

Honderdjarigen (vgl. XIV. bl. 254, 282, 319). Tot rectiticatie zij
medegedeeld, dat de wed. POL geb. LEUTEN, te Hoogeveen en ROELOFJE
LEUTEN (niet wed. LESTEN) in het Hollandsche Veld ééne en dezelfde
persoon is; dat de coll. DUBOIS-FRESNEY in sept. ll. is overleden .te
Laval, in den ou-derdom van 106 jaren 1 maand en eenige dagen, en dat
ook in die zelfde maand door den keizer van Frankrijk de col. MARCHAL,
te Chalon, bevorderd is tot commandeur van het Legioen van Eer, ter
gelegenheid van zijnen 101sten verjaardag. Hoe men voorts in ons land
in de vorige eeuw het tegenwoordige Ierland (zie Nav. 1.1.) evenaarde,
bewijst het volgende uittreksel uit de Brieven over de Vereen.
Nederlanden, door .J. GRABNER, alwaar men op pag. 31 leest, dat in den
Haag, tusschen 1736 en 1779, negen en dertig personen den
patriarchalen ouderdom van 100 tot 115 jaren bereikt hadden. 13 dezer
bevoorregte menschen waren 100, vijf hunner 101, zeven 102, en 103,
vijf 104, één 105, drie 106, twee 107, één 110, en de laatste 115
jaren oud geworden. Zou werkelijk de gezondheidstoestand in ‘s
Gravenhage zoodanig zijn achteruitgegaan, dat die hooge jaren thans,
éne eeuw later, er volstrekt niet meer voorkomen, of zouden niet
veeleer de juiste statistieke opgaven van den tegenwoordigen tijd ten
bewijze strekken, dat onze voorouders, uit gebrek van voldoende
middelen tot onderzoek, te dezen opzigte te ligtgeloovig zijn geweest?
- Schrijver dezes aarzelt niet dit laatste als zijne meening aan te
nemen. U- H.

De Navorscher 1865 blz. 32

Honderdjarigen en meer dan honderd-jarigen (vgl. V. bl. 35, 299; XIV.
bl. 210, 254, 282, 319, 320, 349). Op al deze aangehaalde plaatsen
vinde men eene menigte voorbeelden van meer dan honderdjarigen
ouderdom vermeld. Des begeerenden kunnen er nog meer vinden opgegeven
in de Bibliotheek van theologische letterkunde, jaargang 1810. VIII,
654, 655, en door prof. VETH in het Bijb. Woordetiboek, art. Ouderdom,
III. 46. Ook in het boekje van ANDREAS SKOLKA, Zeldzame
natuurverschijnselen, dat ik alleen ken uit, de Boekzaal voor 1810,
bl. 178, 179, waarin gezegd wordt, dat:

JOHAN ROWIN, uit het Temeswarer Banat in Hongarije, 172 jaren geleefd
heeft; dat, zijne vrouw, met wie hij 147 jaren gehuwd was, 164 jaren
oud geworden is, en dat bij zijn overlijden de jongste hunner kinderen
den leeftijd van 115 jaren bereikt had.

Voorts dat een Schot, SCRANELY geheeten, te Strathbogy in zijn 178ste
jaar stierf; hij had 19 kinderen en 1014 kinds-, achter- en
achter-kinds-kinderen, waarvan er echter bij zijn overlijden
niet meer dan 213 in het leven waren. Van hem verschilde weinig in
leeftijd

WILLIAM WORTON, ook een Schot, die te Darel in zijn 179ste jaar
stierf.

In den Al. Konst- en Letterbode voor 1818, bl. 288, wordt medegedeeld,
dat in dat jaar te Sint Germain en Laye een weduwe leefde, MADELAINE
DURÉE, toen 110 jaren oud, die, niet meer dan eenmaal gehuwd, 23
kinderen ter wereld gebragt heeft, waarvan de eerste 22 alle zoons
waren, en de laatste, in haar 59ste jaar geboren, eene dochter. Van
die zoons stierven 19 in den krijgsdienst.

Men vindt in het maandschrift: de Vereeniging onder redactie van ds.
HELDRING, jaarg. 1851, bl. 394, verhaald, dat op den 19 oct. 1851 op
den kansel esner Wesleyaansche kapel te Oxford predikte de eerwaarde
heer FLETCHER, toen 135 jaren oud, terwijl omtrent dien zelfden
grijsaard in de Archives du Christianisme van 11 febr. 1854, bl. 32,
vermeld wordt, dat hij op 1 jan. 1854 nog
gepredikt heeft in de kapel der Methodisten van Clapham Common te
Londen. Het was toen het 84ste jaar van zijnen predikdienst, en schoon
dus 108 jaren oud, was hij nog krachtig naar ligchaam en geest, bezat
eene goede stem, een vast geheugen en een helder oog. Hij overtrof dus
in leeftijd en dienstjaren den op 30 julij 1864 overleden;

WALDO, predikant te Pultou in Noord-Amerika, die op 40 dagen na 102
jaren. oud geworden is, en als predikant een diensttijd van 70 jaren
had, na vroeger onder WASHINGTON als militair gediend te hebben. E. A.
P. (1865)

Honderdjarigen. Hooge ouderdom. Bij een geregeld doorloopen, voor een
bepaald doel, van de Goesche Courant, in zoo verre die nog sedert den
tijd van hare eerste uitgaaf aanwezig is, teekende ik, met opzigt tot
honderdjarigen, aan:,

's Gravenhage 6 febr. 1822 overl. MACHIEL HARTOG DE JONGH, oud 101
jaaren 8 maanden, geboortig van Amsterdam, israëlitisch koopman

* * *

In de gem. Oldebroek, buurschap Wezep, overl. 19 januarij 1822 HARNAN
VAN OMMEN, klompenmaker van beroep, oud 104 jaar en 10 weken.

* * *

Te Maria Leerne, in België, overl. 27 febr. 1827, ELISABETH VAN DE
VELDE, wed. van den hovenier van den heer DUBOIS DE VROYLANDE, oud 101
jaar en 4 maanden.

* * *

In de gemeente Beaupuy, depart. du Gers, Frankrijk, overl. 14 act.
1822 DONINIQUE ESPANSEIL, oud 108 jaar, die nooit ziek ge-weest was.

* * *

Te Loenhout, prov. Antwerpen, overl. 1 julij 1823 HELENA ELST, oud 103
jaar en 4 maanden.

* * *

Te Nijmegen overl. 24 april 1824, oud 101 jaar en 4 maanden, SAVERI
URI, van beroep Weerglazenmaker, aldaar meer dan 50 jaar gewoond
hebbende, Italiaan van geboorte, die altijd gezond en vlug ter been
was, en nooit eenen bril behoefde te gebruiken.

* * *

In de gemeente Warempage distr. Marche, groothertogd. Luxemb., overl.
13 mei 1824 WILLEM KESCH, oud 119 jaar, die enkel van roggebrood en
aardappelen geleefd had.

* * *

Te Flogizzo in Piemont overl. in julij 1824 eene wed. met name
CATHARINA GENTA, oud 120 jaar en 40 dagen, welke tot aan het einde
haars levens het gebruik van al hare zintuigen en verstandelijke
vermogens behouden had.

* * *

In de Goesche Courant, no. 10, van maandag 3 febr. 1823, werd uit
Rusland berigt: Volgens de door het heilige synode bekend gemaakte
aanteekeningen, welke echter alleen de belijders van de
Grieksch-Russische godsdienst betreffen, hadden er, onder de
overledenen van het mannelijk geslacht, in den loop van het jaar 1820,
in het gansche Rijk, 807 den ouderdom van meer dan 100 jaren bereikt,
300 van meer dan 105. 143 van meer dan 110, 78 van meer dan 115, 41
van meer dan 120, 14 van meer dan 125, 7 van meer dan 130, 4 van meer
dan 135, en 1 den hoogen ouderdom van 140 tot 145 jaren.
Wolfaartsdijk. J. VAN DER BAAN. (1865)

Honderdjarigen. Hooge ouderdom. In de Kaapsche Courant van 1 junij
1805, no. 22 wordt eene lijst overgenomen uit de Engelsche Courant van
25 dec. 1804, waarop de namen voorkomen van bijna 50 personen -
meestal Engelschen - die 130 jaren en daar boven oud zijn geworden
als: 27 tusschen de 130 en 140 jaren. 10 tusschen 140 en 150 jaren. 7
tuschen 150 en 160 jaren. 2 tusschen 160 en 170 jaren en 1 van 175
jaren (dit moeten we natuurlijk nog even nazoeken :-) RED.)

Ook in de Nederlandsche Jaarboeken van 1781, deel 1, bl. 14 en 15,
komt een opgave voor van eenige personen, die een honderd- en
meerjarigen leeftijd hadden bereikt.
I. ABORANTER (1865)


De Navorscher 1865 blz. 95


Honderjarigen. Ik miste op de lijst JACOB JANSEN, geboren te
Amsterdam, 1698, overleden te Wormer, 2 maart 1808. Hij stelde er eene
soort van glorie in, dat hij in drie eeuwen had geleefd. Zijne
afbeelding in hoogen ouderdom, zittende in chambré-cloak, gaat in
plaat uit; eene houtgravure er naar, staat met een stukje van mij in
"Lectuur voor de Huiskamer" 1854 blz. 41.

V. O. (1865)

De portretten van de 100 jarige ALBERTJE KUYSKENS, geb. te Haarlem, en
van de 100j. MARIA JOHANNA MANGE te Haarlem, door J. RECESES, in O.I.
inkt, werden in Nov. 1864, door gebr. VAN DER HOEK, te Leiden,
verkocht, Zie Catal. der boekverzamel. nagelaten door G DE BRUIN, mr.
P.S. SCHULL, dr. P. J. UIJLENBROEK en and., onder de Portretten, no.
26, en de Teekeningen, no. 25.De Navorscher 1867 blz. 320

Honderdjarigen (vgl.A. R.; XIV. bl. 254, 282, 319, 349; XV. bl. 32,
61, 95, 319). Onder de vele honderdjarige personen of menschen van
hoogen ouderdom reeds in den Navorscher vermeld, vermeen ik dat niet
is geroemd geworden, ofschoon zij dit wel verdiende, de onder den naam
van Grootje Puts bekendgeweestzijnde PIETERTJE BREEDVELD weduwe JAN
PUTS, geb. 25 nov. 1678, gehuwd den 1 sept. 1697. Haar man stierf 29
aug. 1724. Ter gedachtenis van haren 100sten verjaardag, 25 nov. 1778,
is een fraaie penning vervaardigd, waarvan eene afbeelding in druk
bestaat, waarbij een vers van PIETER VAN BRAAM en eene Opgave van
haren geboorte- en trouwdag, benevens hare 4 kinderen en verdere
afstammelingen, V. D. N.


De Navorscher 1869 blz. 314

Honderdjarigen. (Vgl. A. R.; XIV. bl. 254, 282, 319, 349;
XV. bl. 32, 61, 95, 319; XVII. bl. 320.) Zie Jac. Lydius, Vrolycke
Uren, Dordr. 1650, 3e dl., bl. 108.- von Zedlitx-Neukirch, Diplom.
Blätter für Geneai. u. Staatenk., no. 42 (23 novembr. 1837), S. 168,
waar men leest:

Der älteste Schauspieler, der von der irdischen Schaubühne abgetreten,
war wohl Jean Noel, der am 13 Januar 1829 zu Paris 118 Jahr alt
gestorben ist. Er hatte schon in seinem 8 Jahre die Bühne betreten,
über 50 Jahre lang auf ihr mit auszerordentlicher Brauchbarkeit
gewirkt, und 2769 Rollen einstudirt. Er war 130 mal König, 920 mal ein
ehrlicher Mann, aber viele tausend mal ein Schurke gewesen, überdies
1040 mal gestorben, mehr als 3000 mal in den Kerker gewandert, ohne
jemals die heitere Laune und sein gutes Herz zu verlieren.

In Berlin starb im monat October der älteste Bewohner der Hauptstadt
an der Cholera, es war ein Israelit Namens Gumpers, er erreichte das
seltene alter von 105 Jahren.

Megerle von Mühlfeld, Memorabilien des Österreichischen
Kaiser-staates, Wien 1825, S. 367: Am 8 September 1798 atarb zu St.
Pölten die in der Pfarre Ansbach im V.0.W.W. geborne Sabine Schredl,
eine unverheirathete Weibsperson, nachdem sie zwei Monathe über 106
Jahre gelebet hatte. Die meisten Jahre ihres Lebens brachte sie als
Dienstmagd, und beinahe immer gesund zu. Als aber ihre körperlichen
Kräfte zu den schweren Dienstarbeiten nicht mehr hinreichten,
beschäftigte sie sich mit nähen, und verfertigte noch in dem Alter von
101 Jahren Hemden, ohne Brillen nötig zu haben. Noch am achten Tage
für ihrem Tode war sie in die Kirche gegangen, und behielt auch bis
dahin den vollständigen Gebrauch ihrer Sinne. Endlich ward sie von
einem anhalteuden Fieber befallen, das ihre Kräfte aufzehrte, und in
wenigen Tagen ihr Leben endigte.

Der am 16 October 1798 zu Schakwitz, einem zur k.k. Familien
Herrschaft Pawlowitz in Mähren gehörigen Dorfe, verstorbene
pensionirte Revierjäger Franz Bayer erreichte das seltne Alter von
109 Jahren. Er heirathete in seinem 48 Jahre. Nach 45 Jahren verlor er
seine erste Frau, und 7 Jahre nachher, als er bereits sein hundertes
Jahr zurückgelegt hatte, schritt er zur zweiten Ehe. Von 11 Kindern,
die er mit seiner ersten Gattinn erzeugte, haben nur 3 den Vater
überlebt. Seine Lebensart war jederzeit sehr mäszig. Nur wenig fühlte
er die Schwächen des Alters. Noch eine Stunde

(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

============================================= Disclaimer: Waar zijn de grenzen tussen het geloofbare en
ongeloofbare? Schrijver dezes althans gelooft, dat het geloofbare hier
een zeer kleine plaats inneemt. Voor de juistheid van de berichten kan
ik natuurlijk niet instaan, wel voor de nauwkeurigheid waarmee ik deze
lijst heb opgemaakt.
============================================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TIPS: Vechtende paarden ontneemt men de lust ertoe, als men ze langere
tijd voor straf op drie benen laat staan. (Uit "Ik weet het", jaar onbekend
maar zo te ruiken in de oorlog gedrukt, op een soort kringlooppapier) 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: + Groningse oudjes
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Wed, 17 Oct 2001 20:53:52 +0200

De Navorscher 1872 blz. 111

GRONINGEN. Hooge ouderdom; In augustus 1747 is te Groningen overleden
de weduwe van hopman Roosveld, oud 99 jaren en zes maenden; eene
vrouwe, die, by de kroon der godzaligheit, de grysheit verworven
heeft, zonder de gewoone ongemakken daer van te gevoelen, vermits zy
tot haere dood toe van hare uiterlyke zinnen een matig, en van haer
verstand een volkomen gebruik gehouden heeft, en, volgens haer eigen
en harer vrienden getuigenis (de laetste week of twee van haer leven
uitgezonderd) nooit door eenige koorts, ziekte of ongemak gekweld is
geweest. (Nederl. Jaarb. september 1747. dl. 1, bl. G87.)

GRONINGEN. De oudste taalman aldaar, de heer Reichle, een man van
omtrent 90 jaren, doch in kracht van geest en lichaem vele jonge
persoonen te boven gaende, woonde in september van ‘t zelfde jaar, nog
in die stad de viering van ‘s prinsen verjaardag bij. (Ibid. bl. 687.)

GRONINGEN. Den 8 der vorige Louwmaend (1751 RED.) geschiedde hier, met
de gewone plechtigheid, door het trekken van Boonen uit een verdekten
Hoed, van welke wij in ons Eerste Deel bladz. 133 omstandig gesproken
hebben, de Jaerlykscbe Keuze ter formeringe van den nieuwen Raed dezer
Stad; waer omtrent aenmerkelyk is dat onder de vijf Keurheeren, die de
zwarte Boonen hebben getrokken, de ,Taelman A.lbertus (sic) Reichle,
een Heer, byna 96 Jaren oud en, zederd het jaer 1694 medelid van
Taelmannen en Gezworen Gemeente dezer Stad, die Plechtigheid niet
alleenlijk heeft bygewoond, maer zelfs de eerste zwarte Boon getrokken
en dus de eerste der 5 Keurheeren is geweest; zynde de overige 4
geweest de Heer Taelman B. van Iddekinge, en de Gezworens N. Amsing,
J. H. Renemaa en E. Meyer.; (Nederl. Jaerb., february 1752, bl. 156.)

Wyders is, op den 30 der zelfde maend (1753) ook in den ouderdom van
96 jaren gestorven de Heer Abelus Reichle, sedert het jaer 1694
Gezworen en sederd het jaar 1718 Taelman dezer Stad, hebbende tot byna
‘t laetste jaer zyns levens, een ongemeenen welstand genoten, zynde in
de jongste Sprokkelmaend nog weder in den Eed gegaen.; (Neer/. Jueró.,
may, 1753, bl. 427.) MO.

(wordt vervolgd)

Rob Kuijsten
dit bericht wordt eveneens opgenomen in de
Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If the population of China walked past you in single file, the line would never end because of the rate of reproduction
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868