INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   202    1-6-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Van der Willigen / van Dok (Den Helder) / van Ophemert-Schwencke / Politiek / Westbroek
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 21 May 2002 18:01:29 GMT

DORDRECHT 24, 25 & 26 mei 2002: http://www.dordtinstoom.nl/
DORDRECHT 1&2 juni 2002: http://www.historylive.nl/
DORDRECHT 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT Wantijpop: http://www.wantijpop.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm

- De kolonel van den generalen staf van het leger in Oost-Indie, P.C. VAN
DER WILLIGEN, is bevorderd tot generaal-majoor. Deze verdienstelijke en
kundige opperofficier werd geb. in 1859 en tot 2de luit. benoemd in 1880;
zijne bevordering tot 1ste luit. had plaats in 1882, tot kap. in 1890, tot
majoor in 1899 en tot kol. in 1906. Behooerende tot het wapen der artill.
verwierf hij door zijne uitnemende krijgsverrichtingen eene Eervolle
Vemelding. De japansche regeering schonk hem het Commandeurskruis van den
Heiligen Schat.
(BRON: pag. 111 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Jhr. Gevaerts van Simonshaven, Kamerheer in Buitengewoonen Dienst van H.M.
de Koningin, in het oorspronkelijk gewaad der Ridders van St.-Jan
(Johannier-orde).
(BRON: pag. 113 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Eewondering, lof en hulde verdient de heer JAN VAN DOK, oud 32 jaar,
ketelmaker op Hr. Ms. werf te DEN HELDER; door zijn zelfofferend gedrag
heeft hij den 14 Febr. voor de 8ste maal met levensgevaar een drenkeling,
een dertigjarigen man, gered. Op 18-jarigen leeftijd werd hij voor de
redding van een 15-jarigen jongeling uit de buitenhaven, waarvoor hij 4 maal
ondergedoken had, door de Mij. tot Nut van 't Algem. beloond met een
zilveren remontoir horloge met inscriptie en een loffelijk getuigschrift; op
11-jarigen leeftijd haalde hij met levensgevaar twee kinderen uit het water,
een uit de buitenhaven, en kort daarna een uit het Marinekanaal. Een paar
jaar later redde hij twee drenkelingen met gevaar voor eigen leven,uit het
groot Noorhollandsch kaneel aan de binnenhaven, van een wissen dood; op
21-jarigen leeftijd redde hij een kind van 5 jaar, dat in de buitenhaven met
den dood worstelde en 3 jaar daarna haalde hij een 15-jarigen jongen aan de
binnenhaven uit het ijs.
- Bij zijn zilveren jubileum als hoofd der school te Philippine heeft de
heer W. MEERMAN onderscheidene blijken van waardeering ondervonden.
- 1 maart herdacht de ijverige griffier ter gem.-secretarie van VLISSINGEN,
de heer J.H. DOMMISSE, zijn 25-ajrig dienstjubileum.
- De oudste geneesheer te GOES, Dr. J. KOOMAN,is op ruim 84-jarigen ouderdom
overleden; in 1853 toegelaten tot de geneesk. practijk, verwierf hij in 1860
den doctoralen graad.
- Op 54-jarigen leeftijd is te Haarlem overleden de heer G. VAN CITTERT,
boekhandelaar en eere-commissaris van de Stuiversspaarbank van den
Volksbond.
- Baby-weegschaal, besteld door H.M. de Koningin aan de Maatschappij
NUTRICIA, fabrikante van kindervoedingen te Zoetermeer. Door genoemde
Maatschappij worden deze toestellen sedert jaren verhuurd en verkocht, en
verkreeg zij deze vereerende opdracht naar aanleiding van eene indertijd
gedane levering aan de klinieken van Prof. KOUWER te Utrecht.
(BRON: pag. 120 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Martha VAN OPHEMERT-SCHWENCKE
Deze artiste, wier naam aangename herinneringen opwekt aan de, veelal
welverzorgde, voorstellingen van de Nederlandsche Opera van J.G. DE GROOT,
in den bloeitijd van die onderneming, was destijds een alleszins
verdienstelijk zangeres met een krachtige, goedklinkende stem. veel
temperament en tooneel-routine. Voor zij bij DE GROOT's gezelschap kwam was
zij aan de Duitsche Opera, dir. Pflaging, te Rotterdam verbonden.
De vorige week overleed zij op 56-jarigen leeftijd te Coblanz a/R., waar zij
zich als zangonderwijzeres had gevestigd.
(BRON: pag. 125 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- De heer J.A. HOLLEMAN Jr., de kundige ingenieur-adjunct-directeur der
stedelijke fabrieken van gas en electriciteit te Leiden, onder wiens leiding
de electrische centrale werd gebouwd, is helaas op jeugdigen leeftijd de
vorige week overleden.
- Kortelings herdacht de heer H. DE BRUIN,opzichter aan de Centrale
werkplaats der H.IJ.S.M. te HAARLEM, den dag, dat hij 25 jaren bij die
Maatschappij werkzaam was. Het herhaalde verzoek van het personeel, om zijn
portret op te nemen inons blad, getuigt voor de achting en de waardeering
die hij door zijn optreden verworven heeft.
- Ds. D. PEEL, geneesheer te Heinoo (Overijssel) herdenkt 28 maart den dag,
dat hij zich 50 jaar geleden indie gemeente vestigde; geb. in 1837,
studeerde hij te Amsterdam en verwierf hij den doctoralen graad in het jaar
zijner vestiging; dus een dubbel jubileum ! Men bereidt den kundigen medicus
een feest, waarop de noodige blijken van erkentelijkheid niet zullen
ontbreken.
(BRON: pag. 125 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- De heer A. POLITIEK, bierbottelaar te Beverwijk, heeft de vorige week 4
menschen, twee dames en twee heeren gered, die een zeiltochtje op het
Noord-zee-kanaal maakten; door de zuiging van een passeerende stoomboot
sloeg de boeier om; op zijn bierwagen gezeten,hoorde hij een angstgeroep,
zette zich in een nabijgelegen roeiboot en slaagde er in het viertal uit
zijne benarde positie te bevrijden.
- Onlangs herdacht de heer J.M. VAN ROSSUM te Rotterdam, die eerst in
militairen dienst was en thans sedert 40 jaar ambtenaar bij 's
Rijksbelastingen is, zijne 50-jarige dienstvervulling bij het Rijk.
- De heer C. GROENEVELD te Rotterdam, herdacht onlangs den dag, dat hij voor
60 jaar in dienst trad bij de bekende ABRAHAM VAN STOLK EN ZONEN,
houthandelaren daar ter stede; ondanks zijn hoogen leeftijd is hij nog kras
en vervult hij zijne taak met opgewektheid en ijver.
(BRON: pag. 12 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 juli 1909)

- Een aardige vinding van den heer O. HARTHOLT, smid en fietshersteller te
DONKERBROEK (Fr.) - De constructie bestaat uit een dames en een
heerenrijwiel, zoodanig met ijzeren staven en scharnieren aan alkander
verbonden, dat tevens zitplaatsen voor kinderen zijn verkregen; het
vervoermiddel, dat den vernuftigen vervaardiger eer aandoet, is dus een
familiefiets, die bij bezoeken op verren afstand of voor familietochten aan
te bevelen is.
- Onze landgenoot B.E. SAMUELS, oud-leerling van zijn vader, van Ary VAN
LEEUWEN (thans solofluitist aan de Weener Hof Opera), van Jac. DE JONG, VAN
DEMONT, destijds lid van het Amsterdamsch Concertgebouworkest en eindelijk,
te ARNHEM, van Heuckenroth, is onlangs benoemd tot solo-fluitost aan het
Groot Hertogelijk Hoftheater te Schwerin in Mecklenburg. Het jaarlijksch
verlof van 4 1/2 maand, dat hij daar geniet, stelt hem instaat, ook dit jaar
weder, voor de derde maal reeds, mede te werken aan de Bayreuther
Festspiele.
- Dr. H.R. OOLGAARD SNIJDER, gem. geneesheer te LANDSMEER, herdacht
kortelings den dag, dat hij voor 45 jaar cum laude in de genees- en
verloskunde prom.; ondanks zijn gevorderden leeftijd oefent de kundige
geneesheer zijn zoo zegenrijkenwerkkring nog met onverflauwden ijver uit.
- 1 juli was het 40 jaar geleden, dat de heer W. WESTBROEK, hoofd der O.L.
School te DE LIER (Westland), bij het onderwijs kwaml talrijke bewijzen van
erkentelijkheid en hoogschting gewerden den kundigen en ijverigen paedagoog
op zijn feestdag.
(BRON: pag. 24 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 juli 1909)

- Feestviering te NIJVERDAL ter eere van denheer G. SALOMONSEN, die de
vorige week dan dag herdacht, dat hij 50 jaar geleden als bestuurder optrad
van eene katoenweeverij, de tegenwoordige Koninklijke Stoomweverij, die aan
1600 a 1700 menschen een goed bestaan oplevert - De Jubilaris, op onze foto
te midden zijner familie vereeuwigd, op het oogenblik dat de fabrieksbaas,
de heer ROS, namens het fabriekspersoneel een hartelijke toespraak houdt,
heeftveel voor de maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling van zijn volk
gedaan en zich tevens doen kennen als een philantroop vanhet beste soort -
Eerebogen, vlaagentooi en versieringen verhoogden den luister van het feest
ter eere van den beminden patroon, wiens borst versierd is met het
ridderkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw.
(BRON: pag. 33 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 juli 1909)

- Bij het wapen der cavelerie is bevorderd tot kolonel, de luitenant-kolonel
J.T.H. MINGELS, geboren in 1855, benoemd tot 2de luitenant in 1877,
bevorderd tot 1ste luitenant in 1884, tot ritmeester in 1893, tot majoor in
1905 en tot luitenant-kolonel in 1907.
- De 48-jarige hoofdinspecteur van politie te UTRECHT, de heer J.J. VAN
LEEUWEN, vierde onlangs zijne zilveren dienstvervulling; hij werd in 1903
tot zijn tegenwoordige rang bevorderd en behoort tot de kranigste en meest
geachte politiemannen; zijn borst is versierd met het officierskuis der
Bolivarorde en het eerekruis 1ste klasse in de Oldenburgsche
verdiensten-orde.
- Medaille, als huldeblijk van de Nederl. officieren aan Z. Exc. den
Luit.-Generaal KOOL te 's-Gravenhage aangeboden ter gelegenheid van zijn
50-jarig officiers-jubileum; vervaardigd in de Koninklijke Utrechtsche
Fabriek van Zilverwerken van C.J. BEGEER te UTRECHT en gemodelleerd door den
bekenden beeldhouwer PIER PANDER.
- Op 53-jarigen leeftijd is te 's hage overleden de heer W. VOORMOLEN,
oud-hoofdcomm. van politie te ROTTERDAM, ridder der orde van den Ned. Leeuw.
In 1875 tot adelborst 1ste kl. ben., werd hij in 1877 tot luit. ter zee 2de
kl. bev. Spoedig na het verlaten van den zeedienst werd hij burgem. van
VEENDAM (1888), terwijl hij 3 jaar daarna tot hoofd van de gem. DOESBURG
werd ben., welk ambt hij tot 1893 vervulde. Dat de heer VOORMOLEN na zijn
eervol ontslag als hoofdcomm. van politie te Rotterdam, bij Kon. Besl.
belast werd met een plaatselijk onderzoek te PAPENDRECHT, in verband met de
geruchtmakende rechtszaak, getuigt van het groote vertrouwen, dat in hem
werd gesteld.
- ENSCHEDE heeft door het overlijden van den 78-jarigen heer H. TER KUILE N.
Gzn., die gedurende 28 jaar lid van den raad was, waarvan 23 jaar wethouder,
een harer verdienstelijkste burgers verloren; deze ambtelijke fuctien,
waarin hij zich zeer verdienstelijk maakte, oefende hij uit met het
commissariaat van belangrijke industrieele ondernemingen.
(BRON: pag. 36 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 juli 1909)

- Tot opvolger van prins VON BULOW is tot Rijkskanselier van Duitschland
ben. THEOBALD VON BETHMANN-HOLLWEG, staatsecr. van Binnel. Zaken en
vice-res. van het Pruisiche Staatsministerie (1907). Hij is van Nederl.
afkomst en werd in 1852 als zoon van een grondeigenaar in de MARK geb. De
heer VON BETHMANN-HOLLWEG is de 5de Rijkskanselier.
- 1 aug. herdenkt de heer J. TIMMER, hoofd der school te MENALDUM, den dag,
dat hij voor 40 jaar als zoodanig in functie trad.
- De heer P.A.L. NOLSON, stationschef te SAS-VAN-GENT, herdacht onlangs
onder veelvuldig bewijzen van belangstelling zijn 40-jarig ambtsjubileum bij
de spoorwegen; in 1905 schonk Z.M. de Koning der Belgen hem het burgerkruis
2de klasse.
- Bij zijn zilveren feest heeft de heer G. WERDES, hoofd eener openbare
lagere school te AMSTERDAM, de ondubbelzinnige bewijzen ondervonden, hoezeer
hij in zijn werkkring geacht en gewaardeerd wordt.
- Cabaret Scheveningen. De impresario MAX VAN GELDER, exploitant van de
Kurhaus-tooneelzaal te Scheveningen, heeft de goede gedachte gehad eemige
der beste Parijsche cabaretartisten te engageren, die, te beginnen met 1
aug. a.s. denbezoekers de niet-alledaagsche geneugten der onvervalsche en
onverwaterde, doch ook geenszins bandelooze cabaretkunst zullen geven. Het
zijn XAVIER PRIVAS, ridder van het Legioen der Eer, gen. "de prins der
chansonniers", LEON DE BERCY, niet minder vermaard als zanger dan als
schrijver; mme FRANCINE LOREE (Privas' vrouw), officier d'Academie, een
fijne diseuse en bekoorlijke comedienne, tevens schrijfster en componiste
van erkend talent, en mme ANNE DE BERCY, officier d'Academie, uitmuntend als
guitaar en mandoline-speelster, als geestige chansonniere en als
revue-artieste (commere). Voorts zal zich doen hooren Fraulein HERDINA, de
guitige, charmante Duitsche, die onlangs te Amsterdam (Flora) zulk een
grooten opgang maakte met ondeugende, maar vol tintelende leven en
gezondenhumor voorgedragen liedjes. Laten wij hopen dat het, thans onze
eerste badplaats bevolkende, mondaine publiek, in samenwerking met de
kunst-fijnproevende Hagenaars 's heeren Van Gelder's waagstuk, om zulke, uit
den aard der zaak zeer kostbare engagementen aan te gaan, door een druk
bezoek tot een glansrijk succes zal maken.
- Op 71-jarigen leeftijd is overleden, de met den titulairen rang van
generaal-majoor gepensionneerde kolonel-indendant van het Ned. leger F.J.
HINRICHS.
- De heer F.C. GEFKEN, onder-voorzitter der Koliniale Staten van Suriname,
is op 59-jarigen leeftijd overleden; voor onze West-Indische Kolonie is de
dood van dezen verdienstelijken regeeringspersoon een groot verlies.
- Onlangs is te Den Haag plotseling overleden den heer M.H. VAN HENGELAAR,
griffier bij de Marienedirectie, in den leeftijd van 56 jaar.
- De blijken van waardeering, die de heer J. PLANTE, ambtenaar bij de
H.IJ.S.M. te APELDOORN, ter gelegenheid van zijne 25-jarige dienstvervulling
ondervond, was te grooter, wijl hij sedert jaren uitnemend bestuurslid is
van het corps "Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe", welks banen door
Z.K.H. Prins Hendrik meermalen tijdens oefeningen werden bezocht.
(BRON: pag. 48 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 juli 1909)

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/
Subject: ! schaakspelers / waterschoenen / van den Brandeler (Dordrecht)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Tue, 21 May 2002 18:02:04 GMT

- Nederland's sterkste schaakspelers:
1. Dr. A.G. OLLAND, Utrecht
2. A. SPEYER, Amsterdam
3. B. LEUSSEN, Groningen
4. Dr. J.F.S. ESSER, Amsterdam
5. Rud. J. LEMAN, Londen
Deze belangwekkende foto werd genomen in den tuin van het cafe ZOMERZORG te
LEIDEN, waar dit vijftal, daartoe uitgenodigd door den Ned. Schaakbond, om
het Kampioenschap van Nederland speelt, een wedstrijd, dien de geheele
Nederl. schaakwereld met groote spanning volgt.
- De heer G. HAMOIR deed den vorigen Zondag op den Amstel welgeslaagde
proefnemingen met een door hem bedacht systeem "Waterschoenen", van welke
proeven wij hierboven een kiekje geven; deze schoenen zijnvervaardigd door
de heeren B.H. en W. OOSTEN.
- Aan Marinus DE JONG, den 18-jarigen pianist, geb. te OOSTERHOUT, werd in
den wedstrijd om het einddiploma aan het Vlaamsche conservatorium te
Antwerpen, welk instituut hij slechts twee jaren bezocht, met algem. stemmen
de eerste prijs met hoogste onderscheiding toegekend.
(BRON: pag. 76 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 aug 1909)

- Een tandem, die uitstekende diensten bewijst. De beide heeren, die
dagelijks met dezen tweewieler urenlange tochten maken, zijn de GEBROEDERS
VAN DIEN te Boxel; de voorste kan slechts met een oog iets zien, de
achterste is blind.
(BRON: pag. 76 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 aug 1909)

- Oefeningen in bruggenbouw, door het 1ste Vesting-Artillerie te Utrecht,
Fort Lunetten.
- De brand in de chemische fabriek ORANJE aan de Keulsche vaart onder
Ouder-Amstel.
- Tijdens de parade, door het Amsterdamsche garnizoen op 2 augustus jl. ter
gelegenheid van den vcerjaardag van H.M. de Koningin-moeder, gehouden, is
het ridderkruis 4de klasse der militaire Willemsorde uitgereikt aan den
gepensionneerden sergeant der Marechaussee van het ).-I. leger, W. ROS als
belloning voor zijn vroeger betoonde dapperheid.
(BRON: pag. 84 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 aug 1909)

- Eene merkwaardige opnamen van een groep RUSSISCHE landverhuizers aan het
station OLDENZAAL; bijna dagelijks ziet men daar dergelijke schamel gekleede
menschen in massa aankomen, om een beter bestaan in het groote Amerika te
zoeken.
- Bij denlaatsten storm verloor het houten tjalkschip, nabij URK mast en
zeilen. De salonboot HEERENVEEN van de Holland-Frieslandlijn, die juist
passeerde, nam het hulpelooze schip op sleeptouw en bracht het behouden de
haven van DE LEMMER binnen. Dit was het vijfde schip dat door dezen kapitein
hulp werd verleend.
(BRON: pag. 88 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 aug 1909)

- Kapitein ter Zee G.L. GOEDHART, divisie-commandant bij de vlootmanoeuvres,
staande op het dek van Hr. Ms. JACOB VAN HEEMSKERK; op den achtergrond het
pantserschip PIET HEIN.
(BRON: pag. 101 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 aug 1909)

- De 19-jarige piano-virtuoos HENRI WILHELMUS, geboortig uit Haarlem, is
benoemd tot leeraar aan de muziek-academie te BUDAPEST, voor een cursus
Virgil-techniek.
- Het trio, bestaande uit de dames Mevr. Pauline DE HAAN-MANIFARGES,
alt-zangeres te Rotterdam, Mevr. A. NOORDEWIER-REDDINGIUS, sopraanzangeres
te Hilversum em de heer A.B.H. VERHEY,organist te Rotterdam, drie artisten
van algemeen erkend talent, zal in sept en oct in de voornaamste plaatsen
van ons land kerkconcerten geven. De tournee wordt 1 september geopend
(Groote kerk te Naarden).
- Een vijftal jonge Nederlandsche artisten, die allen reeds in meedere of
mindere mate naam hebebn gemaakt, zal een kunstreis door ons land
ondernemen. Het zijn de heer Coenraad MULLER, bariton, mej. Tuida DE GROOT,
violiste, mevr Regina GRELINGER-BRAUNSTEIN, celliste, Mej Anna DE GROOT,
pianiste enmej Ida KOOIMAN, sopraan. De zakelijke leiding dezer tournee
berust bij het Intern. Concertbureau VAN DOBBEN te Rotterdam.
(BRON: pag. 104 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 aug 1909)

- Het terrein van den noodlottigen brand ontstaan in de woning van een
sigarenmaker aan den Zuiddijk te ZAANDAM, waarbij helaas een vrouw en 3
kinderen om het leven kwamen en eenige perceelen in de asch gelegd werden;
de oorzaak van de ramp moet gezocht worden in schroeing van de zoldering
door het lamplicht.
- De heer J.E. SCHOEVERS, stationschef 1ste klasse te DEVENTER,is de vorige
week overleden; het verscheiden van dezen ijverigen ambtenaar wordt te meer
betreurd, wijl hij zich in ieder, die zijn hulp of voorlichting behoefde,
bereidwillig en minzaam toonde.
(BRON: pag. 108 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 aug 1909)

- Het HUIS TEN DONCK te SLIKKERVEER, sedert het laatst van de 17de eeuw in
eigendom aan het adellijk geslacht Groeninx van Zoelen. Dit gebouw, den
aanblik van statigen en voornamen eenvoud biedende, is verrezen op eene
plek, die eens het tooneel was van een wreedaardige bedrijf tijdens den
80-jarigen krijg en die dus niet van historische beteenis ontbloot is. In
1575 nl. werd het toenmalige kasteel door de Spaansche troepen vanuit
Krimpen a/d Lek in brand geschoten; in 1616 herbouwd door Francois VAN DER
DUIN, werd het in 1746 weder gesloopt en in hetzelfde jaar werd het
tegenwoordeige huis opgetrokken. De heerlijkheid heeft achtereenvolgens
toebehoort aan de geslachten VAN DONCK, PERSIJN, BROUWER, VAN DER DUIN, COCK
en sedert 1698 of 1699 aaan GROENINX VAN ZOELEN. Men zal zich herinneren dat
mevr de Barones GROENINX VAN ZOELEN per rijtuig H.K.H. Prinses Juliana
vanhet Koninklijk Paleis te 's-Gravenhage naar de kerk geleidde voor de
doopplechtigheid.
(BRON: pag. 110 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 sept 1909)

- Mevr. C. KEMPERS-STUTTERHEIM, de bekende soldaten-moeder versierd met het
ridderkruis der Oranje-Nassau, vierde onlangs haar 40-ajrig jubileum als
verzorgster van zieken enz; als meisje ving zijn haar leidewerk aan, dat zij
als jonge officiersvrouw in Indie met zooveel toewijding en onbaatzuchtige
hartelijkheid voortzette; zij verrichtte al wat in haar vermogen was, om de
soldaten die geestelijke of materieele hulp behoefden, te troosten te
steunen en op te beuren; haar huis stond voor elk militair open,
onverschillig van welken graad, rng of godsdienst. Deze edele vrouw blijft
ongetwijfeld in dankbare herinnering van allen die hare weldaden genoten of
haar liefdewerk gadesloegen.
- Etui, waarin de oorkonde wordt bewaard welke 2 september bij monde van den
burgemeester van leeuwarden, denheer A.E. ZIMMERMAN aan den afgetreden
Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, Mr Baron VAN HARINXMA
THOE SLOOTEN,als huldeblijk zal worden aangeboden. Het ontwerp is van den
heer P. VAN ERP, die ook grootendeels het drijfwerk in renaissancestijl
uitvoerde; het motief is genomen naar een uit de eerste eeuwen veel
voorkomende reliquiekist, waarin de beenderen of andere overblijfselen van
heiligen bewaard werden. Op het deksel, rechts, zijn aangebracht de wapens
van friesland envan de familie HARINXMA; de lengte der doos is 28 cm.
(BRON: pag. 120 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 sept 1909)

- Jhr. Mr. P.A.J. VAN DEN BRANDELER
Tot Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden is benoemd Jhr. Mr.
P.A.J. VAN DEN BRANDELER, sedert 1903 Advocaat-Generaal bij het Hof te
Amsterdam, waar hij in hoog aanzien staat; diepe ernst, zelfbewustzijn en
waardigheid teekenen zich op zijn gelaat; zijne rustige gestrengheid bij de
zittingen maakt indruk op ieder, die in de plechtstatige audientiezaal
aanwezig is, en zijn met redenaarstalent, heler uitgesproken van rijpe
ervaring en een benijdenswaardig doordringingsvermogen in de dikwijls zoo
moeielijk te ontwarren weefselen der strafdelicten.
Gebeoren te DORDRECHT 20 september 1857, studeerde hij aan de
Rijskuniversiteit te leiden, waar hij in 1875 ingeschreven als student en in
september 1880 promoveerde tot doctor in de Rechten, op eene dissertatie:
"Het recht van gratie volgens ons vroeger en hedendaagsch Staatsrecht",
waarover Prof. Mr. DOMELA NIEUWENHUIS in "De Tijdspiegel" van augustus 1882
een zeer waardeerend oordeel uitsprak. In aanvulling op die
wetenschappelijke studie schreef hij in de "N. Bijdr. voor Rechtsgel."
(1884): "Over de schorsing van de tenuitvoering van arresten en vonnissen
tot en door indienen van een verzoekschrift om gratie".
Achtereenvolgens was hij Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de
Kantongerechten te 's-Gravenhage en Delft (1883); Substituut-officier van
Justitie bij de rechtbank te Zutphen (1890); Substituut-officier van
Justitie bij de rechtbank te 's-Gravenhage (1897); Officier van Justitie te
Roermond (1899); Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam (1903).
Op den Hoogen raad der Nederlanden volgen onmiddellijk de 5 gerechtshoven;
's-Hertogenbosch, Arnhem, 's-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden; het
rechtsgebied zijn gelegen in Friesland, Groningen en Drenthe.
(BRON: pag. 125 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 sept 1909)

- JOHANNES JELGERHUIS Rienkeszoon, (geb. 24 sept 1770, overleden 6 october
1836), naar de in de Portrettengalerij van den Amsterdamschen Stadschouwburg
opgenomen, schilderij door J.W. PIENEMAN, geschenk van denheer C.J. MORIN -
Jelgerhuis was in zijn tijd een vermaard acteur en kunstschilder. Mevr
Kleine-Gartman en P.A. Morin waren van moederszijde zijn kleinkinderen.
- Marie Johanna KLEINE-GARTMAN, geb. 31 dec 1818, overleden 30 sept 1885,
naar de schilderij (geschenk van den schilder H.A. SANGSTER) opgenomen in de
Portrettengalerij van den Stadsschouwburg van Amsterdam.
(BRON: pag. 126 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 sept 1909)

- Ter gelegenheid van den geboortedag van H.M. de Koningin is de heer F.M.A.
VAN SCHAECK MATHON, sedert 1898 burgem. van Nijmegen, reeds ridder van de
Mil. Willemsorde, ben. tot ridder der orde van den Ned. Leeuw.
- Onder vele blijken van belangstelling herdacht de vorige week de heer A.
VAN DER ENT, dir van het post- en telegraafkantoor te Kralingsche veer, zijn
25-jarig jubileum in 's Rijks dienst; vanhet personeel en van de
gezamenlijke zalmhandelaren ontving hij fraaie geschenken.
- De heer G. JOCHEMS Rz. journalist te 's-Gravenhage,op een na de oudste der
parlementaire verslaggevers, thans werkzaam op de pesttribune van de beide
Kamers der Staten-Generaal, ondervond de vorige week ter gelegenheid vanzijn
25-jarig jubileum vele hartelijke bewijzen van belangstelling.
- Als een unicum plaatsen wij het portret van den 21-jarige heer M. JONKER,
die,ofschoon zijn 3de levensjaar blind, na een volhardende studie van 2 1/2
jaar, met behulp van brailleschrift overgezette studieboeken, er inslaagde
het diploma M.O. Engelsch te verwerven; om de taal meer machtig te worden
bracht hij een half jaar in Engeland door. De heer JONKER heeft in de zwem-
en roekunst een benijdenswaardig peil van bedrevenheid bereikt.
- Het plotseling overlijden van Mgr. Dr. M.H.R. CORTEN, dir van Rolduc,
geheim-kamerheer van Z.H. den Paus, kanunnik en officier der orde van
Oranje-Nassau, heeft groote droefenis gewekt; de gevierde geestelijke, in
1844 geb. en in1868 tot priester gewijd, werd in den trein van EIJSDEN
komende, bij aankomst te MAASTRICHT dood in de coupe gevonden.
- Te Amsterdam is op 68-jarige leeftijd overlden de heer F.L. VISSER, die
sedert 1875 lid van den gemeenteraad, sedert 1897 wethouder van publieke
werken der gemeente AMERSFOORT was en om gezondheisredenen 1 juli jl aftrad;
na zijn zoo nuttig leven heeft hij dus slechts zeer kort van zijne
welverdiende rust in de hoofdstad genoten.
- De heer J.H.J. SIGAL, assisitent-president van SALATIGA, is onlangs te
SEMARANG overleden.
- Op 43-jarigen leeftijd is na een langdurig lijden ten grave gedaald de
heer J.C. HEUFF, civiel-ingenieur en aannemer te GORINCHEM , lid van de
bekende firma VOLKER EN BOS; de overldene was wegens zijne bekwaamheid en
zijne karaktereigenschappen zeer in aanzien.
(BRON: pag. 132 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 sept 1909)

- Neerlands' vertegenwoordiging bij de Hudson-Fultonfeesten te New York. Tot
het hooge gezelschap, op het dek van het stoomschip NIEUW AMSTERDAM inbeel
dgebracht, behooren de heer J.T. CREMER, Pres. van de Ned.
Handelmaatschappij met echtgenoote; Mr W.F. VAN LEEUWEN, Burgemeester van
Amsterdam met echtgenoote en 2 zoons; Prof. Mr J. Baron D'Aulnis DE
BOUROUILL; de heer S.P. van Eeghen en dochter; de heer en mevr HELDRING; de
heer en mevr DE MONCHY; de heer VAN RIJN; Mr VAN REES met echtgenoote en
dochter.
(BRON: pag. 133 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 sept 1909)

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbookSubject: Re: ! schaakspelers / waterschoenen / van den Brandeler (Dordrecht)
From: "Luuk Keunen" <agacranberry @ hotmail.com>
Date: Tue, 21 May 2002 21:37:01 +0200

Erica,

Na het doorlezen van al je posts eindelijk beet! Kun je me een scan bezorgen
van het artikel over mw. Noordewier-Reddingius?


--
gegroet,
Luuk Keunen

agacranberry @ hotmail.com (verwijder spaties rond @)
http://genealogie.tripod.com
Subject: + Familieberichten Groningen 18 mei 2002 - DvhN - 323
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 21 May 2002 15:15:47 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 18 mei 2002.
(Aflevering 323)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten:

Schoonhoven - Els Annemein Richtje - zonder datum - Leek

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bethlehem - Molle - 17-05-2002 - Groningen
Berg - Gerrit Floris - 16-05-2002 - Groningen - (Van der Hoek)
Dekker - Abel - 14-05-2002 - Stadskanaal - (Moorlag)
Dubbelboer - Annegie - 17-05-2002 - Veendam - (Scholtens)
Edens - Trijntje - 16-05-2002 - Bellingwolde - (Takens)
Gramsbergen - Willem - zonder datum en plaatsvermelding
Gries - Trienko de - 15-05-2002 - Emmen - (Ensing)
Heide - Jakob van der - 15-05-2002 - Groningen - (Schuurman)
Hooghiem - Hendrika Elizabeth - 16-05-2002 - Groningen - (Koopmans)
Huisman - Renne - 15-05-2002 - Winschoten - (Slagter)
Karimchani - Fatemeh Mohammad - zonder datum - Groningen - (Gharibi)
Klooster - Antje - 16-05-2002 - Beerta - (Aldershof)
Knuppel - Aleidis A.M.S. - 17-05-2002 - Dokkum - (Van Marwijk)
Kooi - Grietje van der - 16-05-2002 - Groningen - (Wieringa)
Koolman - Alfred - 16-05-2002 - Groningen - (Schuiling)
Meendering - Haike - 14-05-2002 - Ter Apel - (Mulder)
Ploeg - Matthijs van der - 15-05-2002 - Groningen - (Gooijaarts)
Smilda - Jannes - 15-05-2002 - Peize - (Bathoorn)
Smit - Joke - 17-05-2002 - Blijham - (Leemhuis)
Snater - Aaltje A. - 14-05-2002 - zonder plaatsvermelding
Vrolijk - Esmee - 09-05-2002 - Groningen
Werkman - Jan - 16-05-2002 - Groningen - (Kremer)
Werksma - Tjibbe - 16-05-2002 - Zuidhorn - (Van den Bos)
Wijk - Maria van - 16-05-2002 - Delfzijl - (Wiertsema)
Woude - Gerda van der - 16-05-2002 - Glimmen - (Maarsingh)
Zijlstra - Willemke - 17-05-2002 - zonder plaatsvermelding - (Kruiger)

In memoriam:

Mulder - Roy - 19-05-1996

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Bijleveld - Reint - Groningen
Bolmer - Gerardus Henricus - Nieuwe Pekela
Bruiniers - Tjitske - Delfzijl
Edink - Egbert - Groningen
Groot - Jacobus de - Wagenborgen
Verstegen - Peter - Delfzijl
Wolthuis - Frederika - Niekerk

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Drenthe 18 mei 2002 - DvhN - 422
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 21 May 2002 15:15:56 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 18 mei 2002.
(Aflevering 422)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Slaar - J. &
Joesten - A. - 02-06-2002 - Oosterhesselen - 60 jaar getrouwd

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Blauw - Tjeert - 16-05-2002
Bloemhof - Aldert - 15-05-2002
Bos - Berendina Hillechiena - 15-05-2002
Cost - Willem Stoffer - 15-05-2002
Kirchhoff - Jan - 15-05-2002
Panneman - Roelfina - 10-05-2002
Reening - Aaltje - 13-05-2002
Roelofs - Hilligje - 17-05-2002
Rohling - Johannes Hermannus - 15-05-2002
Rooske - Evert - 16-05-2002
Smilda - Jannes - 15-05-2002
Struik - Jannigje - 17-05-2002
Westra - Elisabeth Trientje - 17-05-2002
Wit - Pietje de - 17-05-2002

In memoriam:

Veninga - Frans - 18-05-2001 - Schoonebeek

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Aardema - Mindert - Veenoord
Broekema - Stien
Ebbing - Arjan - Emmen
Hegen - Willem - Coevorden
Herbers - Johan - Emmen
Hofman - Luc - Odoorn
Jansen - Jan - Rolde
Lubbers - Susanna Aleida Josephina - Barger-Compascuum
Pebesma - Oege - Emmen
Popken - Aaltje - Loon
Rossing - Oomkelina Jantina - Anderen
Scholten - Rieks - Emmen
Stoffers - Willemtien
Stuiver - Jan - Emmer-Compascuum
Val - Gerda de - Emmen
Veen - Hans van - Valthermond
Vogt - Joost

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BLAUW - Tjeert
* 71 jaar
+ 16 mei 2002 - Bovensmilde
Ev. Jenny van der Bij
Crematie: 21 mei 2002 - Assen

BLOEMHOF - Aldert
* 77 jaar
+ 15 mei 2002 - Zweeloo
Wv. Anneke Ynema sinds 25 juni 1986
Crematie: 21 mei 2002 - Emmen

BOS - Berendina Hillechiena (Dina)
* 22 juni 1942 - Schipborg
+ 15 mei 2002 - Gasteren
Ev. Hendrik Vrieling
Begrafenis: 21 mei 2002 - Anloo

COST - Willem Stoffer
* 22 mei 1925 - Coevorden
+ 15 mei 2002 - Vorden
Wv. Aly Koning
Crematie: 22 mei 2002 - Dieren

KIRCHHOFF - Jan
* 47 jaar
+ 15 mei 2002 - Odoornerveen
Ev. Tineke Hooiveld
Crematie in familiekring

ROELOFS - Hilligje (Hillie)
* 12 augustus 1915 - Coevorden
+ 17 mei 2002 - Assen
Wv. Frederik Thies sinds 25 februari 1982
Crematie in besloten kring

PANNEMAN - Roelfina
* 26 december 1913 - Veendam
+ 10 mei 2002 - Assen
Gehuwde naam: Korte
Crematie in besloten kring

REENING - Aaltje
* 83 jaar
+ 13 mei 2002 - Emmen
Crematie in besloten kring

ROHLING - Johannes Hermannus
* 15 april 1930
+ 15 mei 2002 - Coevorden
Wv. Berendina Zwiers
Ev. S. van der Molen
Crematie: 21 mei 2002 - Emmen

ROOSKE - Evert
* 16 oktober 1929
+ 16 mei 2002 - Een
Ev. Annie de Wit
Crematie: 21 mei 2002 - Assen

SMILDA - Jannes (Jans)
* 71 jaar
+ 15 mei 2002 - Peize
Ev. Trientje Bathoorn
Crematie: 18 mei 2002 - Assen

STRUIK - Jannigje
* 70 jaar
+ 17 mei 2002 - Drouwen
Ev. G. Ottens
Crematie in besloten kring

WESTRA - Elisabeth Trientje (Betsy)
* 54 jaar
+ 17 mei 2002 - Schoonebeek
Ev. Jan Geerdsen
Crematie: 22 mei 2002 - Emmen

WIT - Pietje de
* 1 april 1913 - Makkinga
* 17 mei 2002 - Eelde
Wv. Harm Huisman sinds 10 augustus 1965
Crematie in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + 101 jaar geworden
From: a.dhaan@chello.nl (Margriet)
Date: 22 May 2002 05:01:42 -0600

is Cornelia van Dijk. Ze overleed op 17-05-2002 in Rotterdam. Op het moment
van overlijden was ze tante en oudtante. Het bericht (scan verkrijgbaar) in
het Ref. Dagblad d.d. 21-05-2002 is ondertekend door E. Tuijl.

M@rgrietSubject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 22 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Wed, 22 May 2002 17:57:34 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
woensdag 22 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- Bloemhof, Brechtje - 105 jaar - 21 mei 2002 - geboren te
Hústerheide en nu wonend te Aldtsjerk - weduwe van Meint Velstra

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Groen-Vierstra, Simone en Annie - Tsjalbert

** JUBILEA **

- Tjepkema, Eeltje & Wassenaar, Baukje - 65 jaar getrouwd -
27 mei 2002 - Oudebildtzijl
- Cuperus, Lume & Krol, Sijstke - 55 jaar getrouwd -
22 mei 2002 - Leeuwarden
- Vermaning, Marten & Leistra, Annie - 45 jaar getrouwd -
23 mei 2002 - Rotsterhaule

** GEBOORTE **

- Folkert, zoon van Klaas Bakker en Aukje Labordus -
12 mei 2002 - Gaastmar
- Bas, zoon van Hans en Siska Thierry-de Jong -
17 mei 2002 - Nij Beets

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Kamminga, Gosse Abele - Drachten
- Poelsma, Simon Andreas - Drachten
- Varwijk-Ybema, Grietje - Drachten

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- van AKKER - Pieter - 21 mei 2002
- BIJLSMA - Susanna - 20 mei 2002
- van DIJK - Jan - 20 mei 2002
- EBBENS - Aukje - 20 mei 2002
- GOODIJK - Piet - 20 mei 2002
- HIETKAMP - Johannes Jan - 20 mei 2002
- HUIZENGA - Louwienus - 20 mei 2002
- IJNTEMA - Johanna - 19 mei 2002
- KLEEFSTRA - Hotze Jelle - 19 mei 2002
- OEDZES - Sjoerd Elleendert - 21 mei 2002
- PIETERSMA - Rinze - 20 mei 2002
- REINSMA - Magdalena - 20 mei 2002
- SONSMA - Cartharina Maria - 20 mei 2002
- SPEERSTRA - Aaltje - 20 mei 2002
- van TUSSENBROEK - Tora - 18 mei 2002
- UYTHOF - Rinze - 20 mei 2002
- VIS - Minke - 19 mei 2002
- van der WERF - Petrus Franciscus (Piet) - 18 mei 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

van AKKER - Pieter
* 85 jaar
+ 21 mei 2002 Burgum
weduwnaar van Wytske SCHUURMAN sinds 11 februari 1994
Crematie 24 mei Goutum

BIJLSMA - Susanna
* 12 december 1916
+ 20 mei 2002 Leeuwarden
Ev Johan (Ben) de HAAN
Crematie 24 mei Goutum

van DIJK - Jan
* 28 oktober 1916 Grou
+ 20 mei 2002 Wolvega
Ev K. IDZINGA sedert 51 jaar
Crematie 25 mei Goutum

EBBENS - Aukje
* 86 jaar
+ 20 mei 2002 Tzumarrum
weduwe van Jelle HOGENHUIS sinds 30 november 1993
Begrafenis 24 mei St.-Jacobiparochie

GOODIJK - Piet
* 10 december 1924 Tzumarrum
+ 20 mei 2002 Leeuwarden
Ev Fokje van der LEIJ
Begrafenis is in familiekring

HIETKAMP - Johannes Jan
* 26 juli 1933 Damwoude
+ 20 mei 2002 Drachten
Ev A. VONK sedert bijna 45 jaar
Begrafenis 24 mei Garijp

HUIZENGA - Louwienus
* 27 oktober 1905 Zoutkamp
+ 20 mei 2002 Kollum
weduwnaar van Catharina VEENSTRA
Begrafenis 14 mei Oudwoude

IJNTEMA - Johanna
* 23 maart 1912 Workum
+ 19 mei 2002 Leeuwarden
weduwe van Feike Lolke DIJKSTRA sedert 29 maart 1985
Crematie 24 maart Goutum

KLEEFSTRA - Hotze Jelle
* 12 januari 1914 Grouw
+ 19 mei 2002 Hengelo (O)
weduwnaar van Annie WERKHOVEN
Crematie 25 mei Usselo

OEDZES - Sjoerd Elleendert
* 6 februari 1934 Sijbrandaburen
+ 21 mei 2002 Skaernegoutum
Ev Betty BOKKINGA sinds 18 augustus 1956
Begrafenis 24 mei Skaernegoutum

PIETERSMA - Rinze
* 12 november 1920 Koudum
+ 20 mei 2002 Sneek
Ev G. BIJLSMA
Begrafenis 24 mei Koudum

REINSMA - Magdalena
* 11 februari 1919 Makkum
+ 20 mei 2002 Harlingen
weduwe van Sietze van der KOOIJ sinds23 september 1985
Crematie 24 mei Heerenveen

SONSMA - Cartharina Maria
* 29 oktober 1938 Molkwerum
+ 20 mei 2002 Sneek
Ev Willem van TUINEN
Begrafenis 24 mei Bakhuizen

SPEERSTRA - Aaltje
* 87 jaar
+ 20 mei 2002 Heerenveen
weduwe van Ulbe KOOPMAN sinds 10 december 1984
Begrafenis 24 mei Delfstrahuizen

van TUSSENBROEK - Tora
* 4 november 1920 Amsterdam
+ 18 mei 2002 Sneek
gehuwde naam: WILDSCHUT
Crematie was in stilte

UYTHOF - Rinze
* 13 maart 1918
+ 20 mei 2002 Franeker
Ev S. VELLINGA
Crematie 23 mei Goutum

VIS - Minke
* 5 september 1920
+ 19 mei 2002 Tsjummearum
weduwe van Pyt BERGSMA sinds 29 januari 1976
Begrafenis 24 mei Tsjummearum

van der WERF - Petrus Franciscus (Piet)
* 13 februari 1944 St. Nicolaasga
+ 18 mei 2002 Zwolle
Ev. Jenny ...
Begrafenis 24 mei St. Nicolaasga


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Drenthe 21 mei 2002 - DvhN - 423
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 22 May 2002 13:01:29 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 21 mei 2002.
(Aflevering 423)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Achterhof - Willemina - 18-05-2002
Bakema - Eelke - 18-05-2002
Benthem - Roelof - 17 mei 2002
Bloemhof - Aldert - 15-05-2002
Bolhuis - Louwe Albert - 18-05-2002
Bos - Annechina - 18-05-2002
Geukens - Foktje - 17-05-2002
Jansen - Cornelia - 17-05-2002
Kirchhoff - Jan - 15-05-2002
Koops - Jantiena - 17-05-2002
Kremer - Sjouke - 18-05-2002
Laar - Geert van - 17-05-2002
Meijer - Fetske - 20-05-2002
Nicolic - Ruzica - 18-05-2002
Oosten - Leo Philip van - 18-05-2002
Oosterhof - Hendrik - 19-05-2002
Ottens - Geertien - 17-05-2002
Pieper - Hermannus Johannes Maria - 18-05-2002
Pol - Harmke - 17-05-2002
Smit - Eja - 19-05-2002
Stokvis - Margje - 17-05-2002
Struik - Jannigje - 17-05-2002
Thomassen - Gré - 17-05-2002
Vleems - Albert - 19-05-2002
Vries - Jan de - 18-05-2002

In memoriam:

?? - Martin - 21-05-1994

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

ACHTERHOF - Willemina
* 6 februari 1910 - Sauwerd
+ 18 mei 2002 - Assen
Wv. P. van der Laan sinds 19 april 1977
Begrafenis: 22 mei 2002 - Assen

BAKEMA - Eelke
* 3 augustus 1920 - Vledder
+ 18 mei 2002 - Assen
Wv. Mijntje de Jeu
Crematie: 23 mei 2002 - Assen

BENTHEM - Roelof
* niet vermeld
+ 17 mei 2002
Ev. Grietje Nijland
Geen verdere details

BLOEMHOF - Aldert
* 77 jaar
+ 15 mei 2002 - Zweeloo
Wv. Anneke Ynema sinds 25 juni 1986
Crematie: 21 mei 2002 - Emmen

BOLHUIS - Louwe Albert
* 63 jaar
+ 18 mei 2002 - Groningen
Ev. Annie Kamstra
Crematie: 23 mei 2002 - Emmen

BOS - Annechina
* 12 april 1929
+ 18 mei 2002
Crematie: 23 mei 2002 - Emmen

GEUKENS - Foktje
* 28 september 1910 - Veendam
+ 17 mei 2002 - Emmen
Wv. Geert Jan Roelfsema
Crematie: 22 mei 2002 - Emmen

JANSEN - Cornelia
* 29 april 1925 - Assen
+ 17 mei 2002 - Assen
Ev. Joh. Mulder
Begrafenis: 22 mei 2002 - Assen

KIRCHHOFF - Jan
* 47 jaar
+ 15 mei 2002 - Odoornerveen
Ev. Tineke Hooiveld
Crematie in familiekring

KOOPS - Jantiena
* 28 januari 1934
+ 17 mei 2002
Wv. Roelof van der Belt sinds 5 mei 1987
Crematie: 22 mei 2002 - Assen

KREMER - Sjouke
* 14 juli 1934
+ 18 mei 2002 - Roden
Wv. Jeanette Spoor sinds 2 mei 2002
Crematie: 23 mei 2002 - Assen

LAAR - Geert van
* 28 februari 1928 - Zwiggelterbrug
+ 17 mei 2002 - Emmen
Ev. Arendje Stratingh
Begrafenis in besloten kring op 22 mei 2002 te Onstwedde

MEIJER - Fetske
* 24 mei 1914
+ 20 mei 2002
Wv. Jo Hermes sinds 17 januari 1994
Crematie in familiekring

NICOLIC- Ruzica
* 65 jaar
+ 18 mei 2002 - Erica
Ev. Henk de Vries
Begrafenis: 24 mei 2002 - Erica

OOSTEN - Leo Philip van
* 26 juni 1921 - Assen
+ 18 mei 2002 - Den Haag
Ev. Cobi Teigeler
Crematie: 23 mei 2002 - Bergen op Zoom

OOSTERHOF - Hendrik
* 70 jaar
+ 19 mei 2002 - Beilen
Ev. H. Grit
Crematie: 23 mei 2002 - Assen

OTTENS - Geertien (Geertje)
* 45 jaar
+ 17 mei 2002 - Emmen
Ev. Lutje Baas
Begrafenis: 22 mei 2002 - Emmen

PIEPER - Hermannus Johannes Maria
* 28 februari 1926
+ 18 mei 2002 - Coevorden
Ev. Gé Lucas
Begrafenis: 23 mei 2002 - Nieuw-Schoonebeek

POL - Harmke
* 61 jaar
+ 17 mei 2002 - Emmen
Wv. Jans Bos sinds 6 december 1981
Crematie: 22 mei 2002 - Emmen

SMIT - Eja
* 2 december 1925 - Middelstum
* 19 mei 2002 - Hoogeveen
Ev. D. Sportel
Begrafenis: 24 mei 2002 - Hoogeveen

STOKVIS - Margje
* 77 jaar
+ 17 mei 2002 - De Wijk
Gehuwde naam: Eefting
Geen verdere details

STRUIK - Jannigje
* 70 jaar
+ 17 mei 2002 - Drouwen
Ev. G. Ottens
Crematie in besloten kring

THOMASSEN - Gré
* 77 jaar
+ 17 mei 2002 - Emmen
Wv. Gerrit Ballast
Crematie: 23 mei 2002 - Emmen

VLEEMS - Albert
* 14 december 1911 - Schoonebeek
+ 19 mei 2002 - Beilen
Ev. J. van Aas
Crematie in besloten kring

VRIES - Jan de
* 83 jaar
+ 18 mei 2002 - Emmen
Wv. Wiepkje Jetske Pol sinds 21 december 1994
Crematie in familiekring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 21 mei 2002 - DvhN - 324
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 22 May 2002 13:02:29 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van dinsdag 21 mei 2002.
(Aflevering 324)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten:

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bakker - Martje - 19-05-2002 - Ten Boer - (Hoeksema)
Bethlehem - Molle - 17-05-2002 - Groningen
Bloem - Kornelia Martha - 18-05-2002 - Kloosterburen - (Loonstra)
Bruining - Margrietha - Zwaantina - 18-05-2002 - Onstwedde - (Migchels)
Casemier - Grietje - 18-05-2002 - Groningen - (Loonstra)
Cordilia - Elreld Johnnatan - 17-05-2002 - Groningen
Drent - Jan - 19-05-2002 - Scheemda - (Haak)
Frericks - Elizabeth - 17-05-2002 - Stadskanaal - (De Roo)
Hammenga - Hendrik Jacob - 19-05-2002 - Siddeburen - (De Wind)
Hofman - Jantje - 19-05-2002 - Winschoten - (Vegt)
Huisman - Bonne - 17-05-2002 - Harkstede
Jacobs - Johan Gustaaf Adolf - 16-05-2002 - Groningen - (Alzerda)
Kardas - Johannes Henderikus Hermannus - 19-05-2002 - Musselkanaal - (Drent)
Karimchani - Fatemeh Mohammad - zonder datum - Groningen - (Gharibi)
Koolman - Alfred - 16-05-2002 - Groningen - (Schuiling)
Molen - Wilhelmina - 18-05-2002 - Groningen - (Evenhuis)
Polen - Willie van - 19-05-2002 - Groningen - (De Weerdt)
Ruiter - Grietje de - 19-05-2002 - Winschoten - (Helweg)
Schmidt - Hinderika - 19-05-2002 - Nieuwolda - (Schuur)
Smit - Arend - 20-05-2002 - Groningen - (Huizingh)
Smit - Joke - 17-05-2002 - Blijham - (Leemhuis)
Stuive - An - 18-05-2002 - Groningen - (Venema)
Velde - Lammert van der - 18-05-2002 - Groningen - (Hut)
Visser - Jan - 19-05-2002 - Groningen - (Ter Hark)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 22-05-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Thu, 23 May 2002 13:34:50 GMT

Overlijden:

+ 16-05-2002: Geertruidis Cornelia Jacoba van Ettinger-Spoor, 91 jaar,
w.v. Hendricus Gerardus van Ettinger.

+ 17-05-2002, Maassluis: Catharina Clasina van der Hoeven-van der
Meer, 58 jaar, e.v. Jan van der Hoeven.

+ 17-05-2002: Antonius Adrianus Jozef Vermin [Ome Toon], * 18-03-1902.

+ 18-05-2002: Arie Marinus Bergeman, 90 jaar, sinds 07-07-1998 w.v.
F.A. Rook.

+ 19-05-2002: Anna Cornelia van Westreenen-Jansen, 73 jaar, w.v. H.
van Westreenen.
--------------------------------
Dankbetuiging:

Maassluis, mei 2002: Geertje Rijpsma-van der End.
Maasland, 22 mei 2002: Monique Vijverberg-de Bruijn.
==============

Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 23 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Thu, 23 May 2002 19:11:37 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
donderdag 23 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van woensdag 22 mei 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** HUWELIJK**

- van der Werff, Oebele Haike & Wedzinga, Boudina Romy Mariëtte -
25 mei 2002 - Drachten *DC

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Hoogenberg-v.d. Veen, Ludserd en Grietje - Wijnjewoude *DC

** JUBILEA **

- Wijnstra, Oane & Rijpma, Fokje - 55 jaar getrouwd -
23 mei 2002 - Boksum
- Spoelstra, Jurjen & v.d Kooi, Grietje - 55 jaar getrouwd -
22 mei 2002 - Steiens
- Bruinsma, Marie & Woudwijk, Wietze - 50 jaar getrouwd -
23 mei 2002 - Drachten *DC
- de Vries, Romke en Aagje - 50 jaar getrouwd -
30 mei 2002 - Oerterp *DC
- de Boer, Klaas & Bosma, Boukje Trijntje - 40 jaar getrouwd -
24 mei 2002 - Wijnjewâld

** IN MEMORIAM **

- de Hey, Jan - 23 mei 2002-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Rondaan, Jelle - Drachten *DC
- van Steinvoren-Meester, Trijntje - Ermelo
- Visser, Sjoerd - Wouterswoude

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BERGER - Johannes - 21 mei 2002
- BOOI - Karst - 17 mei 2002 *DC
- de HAAN - Fokke - 21 mei 2002
- de HAAN - Jacobus - 18 mei 2002 *DC
- HEIDA - Anne - 22 mei 2002
- van HES - Antje - geen datum
- HIEMSTRA - Siep - 21 mei 2002
- HOEKSTRA - Cornelia - 17 mei 2002 *DC
- HOMSMA - Douwe - 22 mei 2002
- JANSMA - Minke - 22 mei 2002
- van KAMMEN - Trijntje - 22 mei 2002
- KRAMER - Hendrik Franciscus - 21 mei 2002
- van der LEEUW - Wiebe Tjibbe - 22 mei 2002
- LOMBAERS - Moon E.M. - 21 mei 2002
- van der MEULEN - Jeltje - 21 mei 2002
- MULDER - Gerrit Kornelis - 21 mei 2002
- NIEUWDAM - Hinne - 22 mei 2002
- SCHIPPERS - Jelmer - 21 mei 2002
- TERPSTRA - Dooitze - 21 mei 2002
- van der VEEN - Hendrika - 20 mei 2002 *DC

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BERGER - Johannes
* 8 april 1919 Broek (bij Joure)
+ 21 mei 2002 Heerenveen
Ev Atie ZANDHUIS sedert 50 jaar
Crematie 24 mei Heerenveen

BOOI - Karst *DC
* 4 februari 1925 Drachten
+ 17 mei 2002 Drachten

de HAAN - Fokke
* 73 jaar
+ 21 mei 2002 Zorgvlied
Ev M. van der MEER sedert 41 jaat, eerder gehuwd
met A. POSTMA
Begrafenis 25 mei Harkema

de HAAN - Jacobus *DC
* 20 september 1932
+ 18 mei 2002 Marum
Begrafenis 23 mei Drachtstercompagnie

HEIDA - Anne
* 5 april 1910 Lippenhuizen
+ 22 mei 2002 Olderbekoop
Crematie 27 mei Heerenveen

van HES - Antje
Ev Harm JELLEMA

HIEMSTRA - Siep
* 22 november 1911 Heerenveen
+ 21 mei 2002 Oldeholtpade
Ev Henny ....
Crematie 25 mei heerenveen

HOEKSTRA - Cornelia *DC
* 6 december 1944 Wirdum
+ 17 mei 2002 Drachten
weduwe van Jelte GROEN sinds 5 mei 1972

HOMSMA - Douwe
* 11 april 1924 Leeuwarden
+ 22 mei 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Geeske KEIZER sinds 19 februari 1995
Begrafenis 27 mei Leeuwarden

JANSMA - Minke
* 19 april 1937 Veenwoudsterwal
+ 22 mei 2002 Groningen
Ev Gerrit BOONSTRA
Begrafenis 25 mei Veenwouden

van KAMMEN - Trijntje
* 31 juli 1946
+ 22 mei 2002 Drachten
Crematie 25 mei Goutum

KRAMER - Hendrik Franciscus
* 27 april 1922 Allingawier
+ 21 mei 2002 Winchester Ontario-Canada
Ev Tjitske de BOER

van der LEEUW - Wiebe Tjibbe
* 24 mei 1932 Terkaple
+ 22 mei 2002 Grins

LOMBAERS - Moon E.M.
* 19 november 1932 Nijmegen
+ 21 mei 2002 Sexbierum
Crematie 25 mei Goutum

van der MEULEN - Jeltje
* 24 augustus 1903 Sneek
+ 21 mei 2002 Abbotsford BC Canada
weduwe van Thijs Tjeerd HOEKSTRA sinds 13 maart 1978

MULDER - Gerrit Kornelis
* 5 februari 1927 Wolvega
+ 21 mei 2002 Groningen
Ev A. FEENSTRA sedert 50 jaar
Crematie 25 mei Heerenveen

NIEUWDAM - Hinne
* 12 september 1922 Ureterp
+ 22 mei 2002 Ureterp
Crematie 25 mei Heerenveen

SCHIPPERS - Jelmer
* 18 september 1920
+ 21 mei 2002 Wilhelminaoord
Crematie 24 mei Heerenveen

TERPSTRA - Dooitze
* 52 jaar
+ 21 mei 2002 Leeuwarden
Ev Alie VEENSMA sedert 31 jaar
Begrafenis 25 mei Britsum

van der VEEN - Hendrika *DC
* 3 februari 1918 Beetsterzwaag
+ 20 mei 2002 Drachten
Ev E, van der MOLEN sinds 26 januari 1940
Begrafenis 24 mei Kortehemmen


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: ! Boelstra (Stiens) / Verbist (Antwerpen) / de Klerk (Deventer) / Eva Gauthier
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 23 May 2002 17:36:02 GMT

DORDRECHT 24, 25 & 26 mei 2002: http://www.dordtinstoom.nl/
DORDRECHT 1&2 juni 2002: http://www.historylive.nl/
DORDRECHT 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT Wantijpop: http://www.wantijpop.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm

- Gezicht op de Dijkbreuk en de overstrooming te BEMMEL bij Nijmegen, 21
febr 1799. Het ijs werd zoo hoog tegen den dijk opgejaagd, dat deze bezweek
en de geheele Betuwe overstroomd werd. Vele landlieden en een massa vee kwam
hierbij om. Deze afbeeldinggen behooren tot de Hartkamp-verzameling in het
Panorama-gebouw, welke wederom getuigt van groote activiteit, ijver en taai
geduld en beschouwd mag worden als een verdienstelijk samengesteld
historisch tijdbeeld.
- Winter-Tenttonstelling van den heer A.Th. HARTKAMP in het Panoirama-gebouw
te Amsterdam. Eene belangwekkende collectie tekeningen,platen, prenten,
houtsnedes, gravures, voorstellende: overstroomingen, dijkbreuken,
ijstaferelen, St.Nicolaas, Kerst en Nieuwsjaarsvieringen,
winteravondspelletjes, kronieken van strenge winters, niuwjaarswenschen,
interieurs, typen, caricaturen enz. Bovenstaande foto brengt in beeld: De
Bruiloft van CLORIS en ROOSJE door C. TROOST, Kopergravure 18de eeuw.
- De vernieling van het Huis te OOSTERHOUT op 23 en 24 januari 1820
(Collectie Hartkamp).
(BRON: pag. 3 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Kerstfeestviering in het Emma-Kinderziekenhuis te Amsterdam.
- Om den Kerstboom - in het Diaconie-weeshuis der Nederduitsch Hervormde
Gemeente te Amsterdam.
(BRON: pag. 4 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Rijpaarden van H.M. de Koningin. BOVEN: Roodschimmel "Hongaar",lijfpaard
van H.M. de Koningin, voorgebracht door Nestel-rijknecht J.H. WEGNER, LINKS:
rijpaard, bereden door een rijknecht, zooals bij suit-dienst gebruikelijk
is, RECHTS: rijknecht-majoor H.A. BAAY en rijknecht G. POST op de rijpaarden
"Qui Vive" en "Regina".
(BRON: pag. 6 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Dr. S.J. VAN ROIJEN, arts en homeopatisch geneesheer te Utrecht, herdacht
onder veelvuldige blijken van belangstelling de vorige weekden dag, dat hij
50 jaar geleden tot medisch doctor promeveerde; de wakkere,kundige grijsaard
is nog on onderscheidene vereenigingen met vrucht werkzaam. H.M. de Koningin
schonk den beminden geneesheer ter gelegenheid van zijn jubileum het
officierskruis der Oranje-Nassau-orde.
(BRON: pag. 12 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Kerstfeestviering in de philantropische inrichting METROPOOL van den heer
TJADEN te 's-Gravenhage, waar dagelijks ongeveer 500 portien voedsel gratis
aan arme vrouwen, mannen en kinderen wordt verstrekt; de heer TJADEN wordt
daartoe in staat gesteld door talrijke bijdragen en ook hij zelf en zijne
echtgenoote beoefenen daadwerkelijk de barmhartigheid. De inrichting heeft
zeer veel te danken aan de mildheid van H.M. de Koningin an Z.K.H. Prins
Hendrik; het Koniklijk Echtpaar schonk ditmaal denhierboven in beeld
gebrachten Kerstboom en den Kerstmaaltijd voor de kinderen.
(BRON: pag. 14 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Teresa Carreno, pianiste.
- Gen. Majoor H.W.A.S. LOKE.
- "Meikoningin", de dames MIDDELRAAD, mevr KORTHALS ALTES, mej JONGEJAN, de
heeren MEIJLINCK, mr STROECKEN, mr. KAMP en mr DOETS.
- Gemma Bellincioni, kunstenaares.
(BRON: pag. 16 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Groep deelnemers Elf-steden-tocht: M. Hoekstra uit Warga, G.D. v.d. Ley
uit Marrum, luitenant Roozeboom; S.H. Hielkema, Mr J.D. v.d. Plaats, Mr. J
Lucardi, G.W. Koopmans.
(BRON: pag. 16 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Een merkwaardige Gouden Bruiloft. Het trio in het midden van deze
feestgroep bestaat ui thet echtpaar Adrianus VAN HAM, geb. te Oosterhout in
1834, Allegonda TEMPELAARS, geb. te Dongen in 1835 en den ruim 99-jarigen
Gijsbertus VAN HAM, vader van den bruidegom. Deze krasse, levenslustige oude
heer, zittend tusschen het gouden echtpaar, is de stamvader vanniet minder
dan 152 kinderen en kleinkinderen, welke ten deele op onze ftoto voorkomen.
(BRON: pag. 18 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- De kunstmatige karperplanterij op het landgoed HEEZE van Baron Van Tuyll
van Serooskerken op de Heezer heide. Het ophalen van een tot berstens toe
gevuld net.
(BRON: pag. 18 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- schilder Govert Flinck (1615-1660)
(BRON: pag. 26 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)
- Heide-ontginning op het landgoed "De Utrecht" Hooge en Lage Mierde,
Hilvarenbeek en Arendonck.
(BRON: pag. 30 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)

- De feestelijke opening van de Zeevischhal aan de Koning-Wilhelmina-haven
te VLAARDINGEN. Deze inrichting zal het bedrijf, dat voor deze stad zulk een
belangrijke bron van welvaart oplevert, ongetwijfeld ten goede komen.
(BRON: pag. 33 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)

- Mej A. Cramer, componiste
- Gerard Zalsman
- Mej. Joh v.d. Linde
- Henriettte Roll, pianiste
- Albert Vogel
- Albert's Bol variete-ensemble
- Fongers-fabriek te Groningen / 157 rijwielen voor leger Oost-Indie
(BRON: pag. 40 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 januari 1909)

- De ontsporing van de Westlandsche stoomtram aan den Loosduinsche weg,
waarbij 5 personen licht gewond werden; de locomotief kwam aan den waterkant
terecht, de machinist bleef ongedeerd. De waggon werd, zooals onze foto
duidelijk doet zien, geheel omvergeworpen.
- De feestvergadering in de "Aula" te AMSTERDAM van de Vereniging "Eerste
hulp bij ongelukken". Het hoofdbestuur: de H.H. HENRI BOAS, Mr Th STUART, Dr
H.M. HIJMANS (Den Haag), Dr C.B. TILANUS, Chr SCHREUDER (Utrecht), A. DE
LEUR (Hoog-Blaricum) en J.M. VAN DER POEL (Arnhem)
(BRON: pag. 45 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 januari 1909)

- Harddraverijen van de "Friesche Sportclub" op de Wilhelminabaan te
Leeuwarden. De verschillende nummers werden door een talrijk publiek,
begunstigd door goed weer, met groote belangstelling gevolgd. Onze foto
brengt in beeld 3 van de 13 medeingenden naar den GOVERT-S PRIJS,
Heat-Draverij-Handicap (2 maal winnen) van Nederlandsche paarden; minste
afstand 1600 m.; lste prijs 600 gulden, benevens 50 gulden voor de 2de
aankomende in de beslissende heat. 1ste prijs: "Paul's Pride" van JOH. J.
BOELSTRA uit Stiens; 2de prijs: "Locomotief" van Mej. E.C. KUYS uit
Voorburg, die zelf reed en in het miedden onze foto voorkomt.
(BRON: pag. 53 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1909)

- De 26-jarige ANTWERPSCHE wielrijder KAREL VERBIST achter zijn gangmaker
CEURREMANS; hoogst tragisch was het einde van dezen jongen man op de
wielerbaan "Karreveld" te Brussel; nog slechts enkele seconden had hij in
den uurwedstrijd met motorgangmaking te rijden, toen de achterband van het
motorrijwiel van zijn gangmaker Ceurremans sprong, deze en VERBIST op de
baan deden vallen en laatstgenoemde door een der volgende motorgangmakers
werd overreden en gedood.
- De heer J.E.C. SCHOOK, sedert 1869 gepensionneerd als militair paardenarts
en van 1873 tot 1898 burgeneester van Hilversum, ridder in der orde van
Oranje-Nassau is op 88-jarigen leeftijd overleden. Van zijne hand verscheen
in 1895 eene geschiedenis van Hilversum (1766-1881), welke gemeente onder
zijn wijs bestuur in welvaart en bloie zeer is toegenomen.
- De heer H.J. VONK, schoolhoofd te MEDDOO, gemeente WINTERSWIJK, vierde 15
juli onder vele blijken van waardeering en achting, zijn zilveren
ambtsjubileum.
- De jonge altzangeres mej. J. SCHOT, uit DEN HAAG, zal zich op de
Dinsdagmiddag-matinee van 3 augustus in de Kurzaal te Scheveningen doen
hooren. Reeds bij haar eerste optreden, nu ruim een jaar geleden mocht zij
zich in grooten bijval verheugen. Zonder twijfel zal zij ook nu het publiek
enkele genotvolle oogenblikken bezorgen.
- De talentvolle mezzo-spraanzangeres mej. E. SIMONS, die hare opleiding van
den heer AVERKAMP ontving, alle diploma's der Nederlandsche Toonkunst
Vereeniging verwierf en reeds herhaaldelijk op concerten succes had, zal
zich aan het einde dezer maand in het groote badhuis te ZANDVOORT doen
hooren.
- CHRISTIAAN DE KLERK, te DEVENTER heeft kort geleden zijne achtste redding
verricht; het 7-jarige zoontje van de wed BOMHOF viel in de haven; de
bekende menschenredder DE KLERK, in een nabijgelegen fabriek werkzaam, werd
gewaarschuwd, spoedde zich naar de plaats van het ongeluk, sprong te water,
verdween in de diepte en liep zelf gevaar om te komen; toch mocht het hem
gelukken met den drenkeling, die reeds bewusteloos was, behouden boven te
komen.
(BRON: pag. 60 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1909)

- De Maatschappij van Weldadigheid en het 25-jarig bestaan der GERARD
ADRIAAN VAN SIETEN-Tuinbouwschool (te Frederiksoord)

Na beeindiging van de Napoleontische oorlogen heerschte ook in Nederland,
vooral in d esteden, veel armoede. GRAAF JOHANNES VAN DEN BOSCH opperde toen
het denkbeeld de overbevolking van de steden naar het platteland te zenden,
waar nog uitgestrekte woeste gronden in vruchtbaar land konden worden
herschapen. Dat toegejuichte denkbeeld werd uitgewerkt en zoo kwam in 1818
de Maatschappij van Weldadigheid tot stand.
Voor den aankoop van grond, voor den bouw van woningen voor de ontginningen,
toonde zich het Nederlandsche volk wel offervaardig. Daarna bleek echter,
dat groote veranderingen en bezuinigingen moesten plaats hebben, zoo de
Maatschappij van Weldadigheid wilde blijven bestaan; de re-organisatie van
1859 was daarvan het gevolg; de gestichten OMMERSCHANS en VEENHUIZEN werden
rijkseigendom.
Hoeveel nut de Maatschappij van Weldadigheid reeds voor het Nederlandsche
volk heeft gesticht, is niet in cijfers uit te drukken. Maar zij kan nog
veel meer doen. Zij bezit nog uitgestrekte woeste gronden, die slechts
wachten op de spade om in vruchtbaar land herschapen te worden. Daartoe
behoort bedrijfskapitaal; wanneer meer gegoede Nederlanders in de beurs
willen tasten, dan zal nog meer menschlievend werk kunnen worden verricht.
Niet het 50-jarig bestaan der Maatschappij van Weldadigheid, maar wel het
25-jarig bestaan der Gerard Adriaan van Swieten-Tuinbouwschool zal op 10
aug. feestelijk worden herdacht.
Door bemiddeling van wijlen F.H.L. VAN SWIETEN, oud-majoor der cavelerie, is
deze school in het leven geroepen ter gedachtenis aan zijn eenig kind,
Gerard Adriaan van Swieten, doe op nauwelijks 21-jarigen leeftijd overleed.
De school is gevestigd juist op deplaats waar in 1818 door generaal VAN DEN
BOSCH de eerste woning werd gebouwd.
Deze school heeft zeker veel medegewerkt tot vooruitgang van den
Nederlandschen tuinbouw. Reeds hebben 169 jongelingen de school na goed
afgelegd eind-examen verlaten, die zich niet alleen over geheel Europa
hebben verspreid, maar zich ook in Nederlandsch-Indie, in Amerika en in
Afrika. De tuin, behoorende bij de school, is ongeveer 6 H.A. groot en de
werkzaamheden die daarin en in de klassen moeten worden verricht, geschieden
alleen door de leerlingen.
Dat het 25-jarig bestaan van deze boor Nederland zoo nuttige instelling,
feestelijk moetgevierd worden, ligt voor de hand, en nu dit feest door
Z.K.H. den prins der Nederlanden zal worden bijgewoond, zal men zeker een
groot aantal belangstellenden, vooral op tuinbouwgebied kunnen verwachten,
die dan tevens een kijkje kunnen nemen, wat reeds is tot stand gebracht.
(BRON: pag. 69 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 aug 1909)

- Ds. P.F. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, pred. der NH kerk te Nijkerk, herdenkt 24
aug a.s. zijne 25-jarige evangeliebediening; deze zal voor den beminden
voorganger niet onopgemerkt voorbij gaan.
- De wakkere en bekwame kapitein BONJER de 1ste kapitein van de Holl.
Amerika-Lijn, maakte onlangs met de "ROTTERDAM", voor zijne Maatschappij de
200ste zeereis.
- Mej. A. LEEFERS , te 's HAGE, gedurende 60 jaar werkzaam bij het
onderwijs, vierde 31 juli jl. haar 80sten verjaardag. In weerwil van haar
hoogen leeftijd geeft zij nog steeds onvermoeid en ijverig les.
- 10 aug. treedt mej. ROSA BLOK uit DEN HAAG, in de Kurzaal te Scheveningen
op. Zij was leerlinge van het Amsterdamsche conservatorium, dat zij met een
fraai eindgetuigschrift verliet. Daarna stelde zij zich onder deleiding van
den heer ARNOLD SPOEL. Begaafd met een schoone, hooge sopraanstem, mocht zij
zich bij haar optreden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen enz in
een welverdiend succes verheugen.
- 14 aug a.s. hoopt de heer C. BEDIJS hoofd der openbare school te Ochten,
zijn 25-jarig ambtsjubileum en tevens zijn zilveren huwelijksfeest te
vieren.
- De heer J.A. KASPROWICZ, van Poolsche afkomst, maar sedert 11 jaar
genaturaliseerd en sinds 18 jaar te OLDENZAAL gevestigd als chef van den
Buitendienst van de Holland-Amerika Lijn, vierde 1 aug zijn 25-jarig
dienstjubileum.
- Mme FELIA LILVINNE, de wereldberoemde eerste dramatische zangeres der
Grand Opera te Parijs, treedt Dinsdagavond 10 aug in de Kurzaal te
Scheveningen op.
- EVA GAUTHIER, Van deze 21-jarige Canadeesche contro-alt-zangeres gaat zulk
een groote roep uit, dat haar eertse optredenhier te lande, vastgesteld op 7
aug a.s. in het Scheveninger Kurhaus, met begrijpelijke velangstelling wordt
tegemoet gezien. Op 14-jarigen leeftijd gaf Miss GAUTHIER concerten in haar
geboortestad Ottawa, in Montreal en in Toronto en dadelijk waren publiek en
critiek het er over eens, dat zij over buitengewone kwaliteiten beschiktem
welke haar een schitterende carriere verzekerden. De concert-tournee, welke
miss GAUTHIER in 't komende seizoen door ons land zal maken, staat onder
zakelijke leiding van den Haagschen impresario M.J. DE HAAN. Her portret van
de zangeres, dat wij hierbij opnemen, is een reproductie van een pastel van
onzen landgenoot WILLY SLUITER.
(BRON: pag. 72 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 aug 1909)

- De Zweedsche bark "Ekonorn" die verlaten en zonder bemanning in zee
aangetroffen en naar IJmuiden opgebracht door de stoomtrawlers Juliana en
Pieter Jan; hoogstwaarschijnlijk heeft zich op dit vaaruig een drama
afgespeeld, dat de ondoorgrondelijke wateren ons nimmer voldoende zullen
ontsluieren.
- De "Johan Willem Friso", die op de kust van AMELAND landde en voor afbraak
werd verkocht; het schip was bevracht met graniet, naar wij vernamen, door
den koning van Zweden ten geschenke gegeven en bestemd voor het
Vredespaleis; hoe jammer, dat die kostbare lading geheel is verloren gegaan.
(BRON: pag. 139 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 sept 1909)

- Den 11den September herdacht Mgr. W.F. ELSEN, deken en pastoor te
GRONINGEN, ridder der orde van Oaranje-Nassau, zijn zilveren jubileum; vele
huldeblijken, getuigden van de hoogachting en waardeering, die bij zijn
parochianen en in den breeden kring van bekenden verworven heeft.
- Op 81-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden GEORGE BARON ROSENTHAL,
medeoprichter en hoofd van het algemeen bekende bankiers-en commissiehuis
LIPPMAN, ROSENTHAL EN CO, tevens deken van het consulaire corps in de
hoofdstad. Door den dood van dezen beminden man heeft de maatschappij een
groot weldoener en een zeer werkzaam, ernstig zakenman verloren, die in
breeden kring gemist zal worden.
- Wegens zijn doortastend, actief en beleidvol optreden bij de
krijgsbedrijven op het eiland SOEMBAWA in 1908, is benoemd tot ridder der
Militaire Willemsorde 4de kl. de officier van gezondheid van het O-I leger,
Dr. F.W. VAN HAEFTEN.
- De heer W.C. SCHIMMEL, sedert 1877 leeraar aan 's Rijks veeartsenijschool
te Utrecht, ridder der Oranje-Nassau, is voorzitter van het uitvoerend
comite van het 9de Veeartsenijkundig Congres, deze week te Scheveningen
gehouden en door Z.K.H. Prins Hendrik geopend. Uit alle werelddelen zijn
deelnemers aan dit belangrijk Congres gekomen.
- De heer H.G. BEEKMAN herdacht 15 september den dag, dat hij voor 40 jaar
benoemd werd tot gemeenteambtenaar te AMSTERDAM; thans nog werkzaam aan het
bevolkingsregister, bekleedde hij voor de centralisatie van deze afdeling
het ambt van buurtsecretaris in verschillende wijken, waar hij voor elen een
zeer gewaardeerde vraagbaak was.
- Ds. F.H.J. GRUNDLEHNER, predikant der Nederl. Hervormde Gemeente te DELFT,
hoopt 21 dezer zijne 25-jarige Evengelie-bediening aldaar te herdenken;
onopgemerkt zal deze dag voor den geachten en beminden geestelijken
voorganger gewis niet voorbij gaan.
- De heer D.P. VERMAAS te LEIDEN hoopt 21 september zijn apothekers-jubileum
te herdenken; de hulde, die hem bereid wordt, zal hem een tastbaar bewijs
zijn hoezeer geacht en bemind is.
- Mr. J.J. BERGSMA, een der oudste en hoogst in aanzien staande advocaten te
's-GRAVENHAGE, sinds 1863 advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, is
de vorige week overleden.
- Het overlijden van zuster A. DE KORVER, hoofdverpleegster in de barakken
der choleralijders te CROOSWIJK (Rotterdam), heeft algemeene droefenis
gewekt; bij de plechtige teraardebestelling was buitengewone deelneming. Dr.
F.H. SCHREVE, geneesheer-directeur van het ziekenhuis, herdacht aan de
geopende groeve, in gevoelvolle woorden, haar werk van liefde en toewijding
aan de lijdende menschheid.
(BRON: pag. 139 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 sept 1909)

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/Subject: ! voorplaten "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1909
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 23 May 2002 17:36:21 GMT

VOORPLATEN 1909 (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys
Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en
Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste
regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

***
Erica
Subject: ! Molsbergen (Utrecht) / Bonte Kraaiengang (A'dam) / J. VINCENT DISSELKOEN (Sliedrecht) etc...
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 23 May 2002 17:36:51 GMT

- Jeannette Molsbergen uit Utrecht, zangeres.
- Mevr Martha van Lier-Hentschel (+ 1909).
- Sam Swaap, Amsterdamsch violist.
- Henri Ter Hall's reveu in het Circus Variete's te Rotterdam.
(BRON: pag. 57 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 januari 1909)

- Coquelin Aine als Napoleon in "Pius que reine".
- Constant Coquelin (+), genaamd Coquelin Aine, overleden op 68-jarige
leeftijd
- Sascha Colbertsin, Russische 15-jarige viool-virtuoos.
(BRON: pag. 64 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 februari 1909)

- een ijsfeest te Hindeloppen, in kostbare 18e eeuwsche Hindelooper kledij
(BRON: pag. 68/69 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 februari
1909)

- oudste huis Amsterdam, Bonte Kraaiengang aan de Prins Hendrikkade.
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari
1909)


- mevr de Boer - Van Rijk, 35-jarig jubileum -> The van Duyl-Schwartze, Anna
van Gogh-Kaulbach, Marie Metz-Koning, Jaqueline Reyneke van Stuwe, Dr Otto
Brahm
- heer Bach met echtgenoote op reis in Oost-Afrika
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari
1909)
- Marie van Westerhoven, 35-jarig toneeljubileum.
- Willem Royaards, W. Stumpff Jr
- Jacq. Royaards-Sandberg, Sophie Brender a Brender, mevr Ranucci-Beckmann,
Folkert Kramer, Ko Arnoldi.
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari
1909)

- 3 foto's 100-jarig bestaan societeit de Harmonie te Winschoten.
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari
1909)

- Clotilde Kleeberg (+ 42 jaar), Frans pianiste
- mej. Alida Ringler, voordrachtskunstenares te Leeuwarden
- A. v.d. Horst, van Warmelo, Alex post, Gilhuijs, mevr v.d Horst, Marie
Post, mevr. de Boer-van Rijk, van Praag, mej Tilly Lus.
(BRON: pag. 89 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 februari
1909)

- heer Bach in Oost-Afrika: Beira, Aden.
(BRON: pag. 91 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 februari
1909)

- Deze aardige kinderauto heeft in plaats van een motor, een trapbeweging
met kettingoverbrenging en wordt door pedalen in beweging gebracht; de
kracht daarvoor noodig schijnt zelfs geringer dan voor menige kinderfiets;
het rijtuigje werd vervaardigd in de EXCELSIOR rijwielenfabriek van de frima
P.J. WIJTENBURG (Middelburg-Vlissingen).
- De heer DIRK J. BALFOORT, 1ste violist van het Residentieorkest, is
onlangs benoemd tot eerste concertmeester van het Gewerbehaus-orkest te
Dresden.
- Op 70-jarigen ouderdom is te 's-Gravenhage tengrave gedaald de
oud-commisssaris van politie en waterschout te GRONINGEN, de heer A. DOYER,
ridder der orde vanoranje-Nassau.
- De heer N. DE KRUIF, geb. in 1837, lid van den gemeenteraad,
secretaris-penningmeester van het RK-kerkbestuur te WOERDEN en sedert ruim
eene halve eeuw werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden, vierde de
vorige week zijn zilveren jubileum als secretaris-penningmeester van dat
college.
- De gep. generaal-majoor BARON DE POSSON, dienstdoend adjudant en
stalmeester van wijlen Z.M. KONING WILLEM III, en na zijne pensionneering
adjudant enkamerheer in b.d. vanH.M. de Koningin, is kortelings te Wiesbaden
overleden.
- Ds. K SCHARTEN, pred Ev Luth A'dam, overleden (73 jaar).
- Emilio BRUSA.
- T.P. SCHOLTEN, Enschede, 67 jaar, fabrieksschool.

- artikel Dr. Jan Pieter Heije (1 mrt 1809 - 24 febr 1876), grafmonument te
Abbenes (gem. Haarlemmermeer)
(BRON: pag. 98 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari
1909)

- Een moeielijke tocht door het ijs van KAMPEN over URK naar ENKHUIZEN. De
postboot "Minister Havelaar", van KAMPEN op URK varende, met onzen fotograaf
aanboord, die den tocht meemaakte om de vereischte opnamen in verband met
den ijstoestand aldaar te doen, heeft eenige uren op zee doorgebracht
eninspnnende pogingen aan den dag gelegd om den havenmond te bereiken.
Sterke ijsvelden en zwaar drijfijs veroorzaakten groote stoornis in de
gemeenschap, zoodat de havenvuren en het licht van den vuurtoren niet
ontstoken werden; die belemmiring in de scheepvaart heeft verscheidene dagen
geduurd. (4 foto's: vuurtoren Urk)
(BRON: pag. 101 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari
1909)

- foto Zuid-Nederlandsch echtpaar.
(BRON: pag. 103 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari
1909)

- Mevr Iracema BRUGELMANN. Op het concert, dat den 2den Maart, in de groote
zaal vanhet Amsterdamsch Concertgebouw, ten voordeele van de vereeniging
"Voor het schoolkind", wordt gegeven,zal zich een der meest-gevierde
zangeressen van den tegewoordigen tijd, HEDY IRACEMA BRUGELMANN, een
Braziliaansche van geboorte, doenhooren. Ook de hier welbekende
vioolvirtuoos CARL FLESCH verleent zijn medewerking. De piano-begeleiding
heeft de heer Karel DE JONG op zich genomen.
- Mevr Charlotte Boerlage-Reijers, uit Berlijn, die den 10de febr zooveel
bijval oogstte met haar optreden in het Concertgebouw te A'dam... (zangles
van Jeanne Broek-Landre / Julia Cuip / Etelka Gerster).
- Mevr Marie VAN EYSDEN-VINK, dames Man-Bouwmeester en Julia van
Lier-Cuypers.
(BRON: pag. 105 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari
1909)

- Te Teteringen bij Breda, is overleden Mr E.A.E. VAN DER KEMP, sedert 1885
kantonrechter te Zevenbergen en om zijne rechtschapenheid zeer geeerd.
- De kap. der genie M.H. VAN RIJSBERGEN, die, op nonactiviteit te
SCHEVENINGEN verblijf hield, is de vorige week op 43-jarigen leeftijd
overleden; deze kundige officier werd in 1885, na voltooide studien aan de
K.M.A. tot 2de luit. ben., en in 1892 tot 1ste,, en in 1901 tot kap.
bevorderd. De generaal-majoor BECKING, Inspecteur van het wapen, hield aan
de geopende groeve eene voortreffelijke rede, waarin hij de goede
hoedanigheid van deno verledene schetste.
- Op 85-jarigenouderdom is te ZEIST overlden Jhr. F.H. VAN DER POL,
oud-inspect. van den Registratie, oud-lid van den Raad aldaar, oud-directeur
van de KOSMOS, medeoprichter vanhet Koninklijk Zeister Harmoniemuziekkorps
enz Bij zijn goudenjubileum werd hij benoemd tot ridder van den
Nederlandschen Leeuw.
- De heer H.G. HAMMACHER, sinds 1877 notaris en thans wethouder te GROEDE
(prov Zeeland), ondervond bij zijn 30-jarig jubileum als lid van waardering
van de Prov Staten van Zeeland, talrijke blijken van waardeering en
vriendschap. H.M. de koningin benoemde hen het vorig jaar tot ridder der
orde van Oranje-Nassau.
- De gem. Delden heeft op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van
waardeering en sympathie voor haar bekwamen, enijverige gem.-secretaris, den
heer S. WIJBENGA, ter gelegenheid van diesn zilveren jubileum als zoodanig;
hij begon zijne loopbaan in 1876 als volontair ter secretarie van VIANEN en
was van 1877-1881 te SCHIERMONNIKOOG in functie. De heer WIJBENGA is lid
vanhet hoofdbestuur van den Ned Bond vangemeente-ambtenaren, secretaris van
de Kamer van Koophandel enbestuurslid of beschermer vanonderscheidene andere
nuttige instellingen, stichtingen vanliefdadigheid enz.
- Jhr. A.W.G. VAN RIEMSDIJK, heeft in zijn jongste tooneelwerk "Silvia
Silombra", dat aan mevr JULIA VAN LIER-CUYPERS was opgedragen en waarin deze
hoogbegaafde actrice dan ook de hoofdrol vervult, wederom blijk gegeven van
bijzonder talent; ingeen der critieken worden de verdiensten van dezen nog
veel belovenden dramaturg onderschat.
- Onder buitengewone belangstelling herdacht de heer J. VINCENT DISSELKOEN
de vorige week den dag, dat hij voor 25 jaar als schoolhoofd te SLIEDRECHT
in functie trad; het arbeidsveld van dezen kundigen en breeden kring
bekenden onderwijsman strekt zich ver buiten de schoolmuren uit; hij is o.a.
secretaris of bestuurslid van onderscheidene plaatselijke en provinciale
vereenigingen van algemeen nut, als: 't Nut de Volksbond, Bewaarscholen enz.
- De heer JULIUS HOLZ, bekend om zijn ondernemingsgeest, zijn organiseerd
talent, en zijne vindingen op het gebied der rijwiel-industrie en bij zijn
personeel zeer bemind wegens zijne humaniteit, herdenkt 5 naart a.s. dan dag
dat hij voor 25 jaar zich te BRUSSEL vestigde voor de hoofdagenturen van
R.S.A., Eadie, N.S.U. enz.
- GROOTVORST WLADIMIR, oom van Czaar Nicolaas, is te PETERSBURG op
61-jarigen leeftijd overleden, in zijne waardigheid van Gouverneur-Generaal
van PETERSBURG heeft hij in Jan. 1905 toen de historische geworden betooging
voor het Winterpaleis plaats had met priester GAPON aan het hoofd, groote
wreedheid aan den dag gelegd, door op de massa te laten vuren. Hij huwde in
1874 Prinses MARIE VAN MECKLENBURG en maakte herhaaldelijk als
vertegenwoordiger van den Czaar reizen naar de Europeesche hoven.
- De gep. kapitein ter zee J. Th. F. BRUYN, een van de weinig overgebleven
officieren van den Etat-Major van Z.M. stoomkorvet "Medusa", die in 1863
inder wijlen kap. ter zee Jhr. F. DE CASEMBROOT in de straat van Simonozeki
de Japansche vloot weerstond, is te DOETINCHEM op bijna 65-jarige leeftijd
overleden.
(BRON: pag. 108 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari
1909)

- De historieschilder L.L. KLEIJN VAN BRANDES te Lochem.
(BRON: pag. 110 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- De Fancy-Fair ten bate van de Werkverschaffing, afd. van den Christelijken
Volksbond, te GOES.
- Koning Alphonsus XIII van Spanje, de gebroeders Wilbur Orville Wright, de
bekende luchtreizigers, begroetende te Pont-Long bij Pau.
(BRON: pag. 113 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- De sterkste vrouw der wereld. Zooals onze afbeelding duidelijk laat zien,
heft Madame ATHLETAS den kannonnenkoning SPADONI met dezelfde
gemakkelijkheid omhoog als wij, gewone stervelingen, een bebe. Deze
straatvertooning trekt begrijpelijkerwijze groote aandacht.
(BRON: pag. 115 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Dirk HOLKERS (+ 50 jaar)
- Alex FAASSEN
- Jacqueline Reyneke VAN STUWE, schrijfster van "De Zonde" en "Het Kind"
welke tooneelwerken met succes door de Ned. Tooneelvereeniging werden
opgevoerd.
- Feestgroep van het geanimeerde en goed geslaagde bal-masque, dat de
bekende Vereeniging "LIMBURGIA" te Amsterdam, getrouw aan hare traditie, de
vorige week in BELLEVUE gegeven heeft.
(BRON: pag. 116 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Weldadigheidsvoorstelling gehouden te LEIDEN, ten voordeele van de
kinderbewaarplaats; onze foto stelt voor: een theeavondje bij de familie
"STASTOK", neemt men de beschrijving van Hillebrand ter hand, dan kan men
alle typen om den disch vereenigd herkennen.
- Mr Th. A. SANNES sedert 1903 raadsheer bij het gerechtshof te
's-Gravenhage,is op 59-jarige leeftijd overleden; hijwas van 1883-1891
rechter en van1891-1901 pres. van de rechtb. te ALKMAAR.
- De oudste raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage,
Jhr. S.M.S. DE RANITZ, is op 75-jarige ouderdom overleden. Zijn borst was
versierd met het ridderkruis van den Ned. Leeuw.
(BRON: pag. 120 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- 't Loo
(BRON: pag. 122-123 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart
1909)

- Mevrouw HENRIETTE RONNER-KNIP, de beroemde schilderes van katten en
kattengroepen, is te IXELLES bij BRUSSEL op 88-jarige ouderdom overleden;
Amsterdamsch van geboorte vestigde zij zich in 1850 na haar huwelijk, in
Belgie; in de eerste periode van haar carriere schilderde zij landschappen,
stillevens en hondenkarren, maar sedert 1870 legde zij zich speciaal toe op
de uitbeelding van onze gezellige huisdieren - de katten - en verwierf
daarin eene ongeevenaarde reputatie; hoe meesterlijk wist zijn die dieren,
in gracieuse behaaglijke intieme sclksche en gezellige groepeering op doek
te brengen ! De meeste groote musea bezitten stukken van haar; in 1887
schonk koning LEOPOLD haar de Leopoldsorde.
(BRON: pag. 124 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Mej. Annie van DIjk, zangeres.
- Alida Tarlaud-Klein.
- De heeren Johan en Jac. Wilson, de vermaarde Hoornsche dilettanten.
- Kohler, mevr van Dokkum, mevr Euderman, Herre de Vos.
- Kreeft, mevr van Dokkum, Koheler, mevr Buderman, Herre de Vos.
(BRON: pag. 125 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- 15 maart a.s hoopt mejuffrouw W.H. DE VISSER, haar zilveren ambtsjubileum
als Hoofd der Meisjesschool te BERGEN-OP-ZOOM te vieren. Dat het de zeer
geachte onderwijzeres niet aan huldeblijken zalontbreken is duidelijk.
- 15 maart viert de 63-jarige heer L.H. RUBENS te AMSTERDAM zijn 25-jarig
jubileum als vertegenwoordiger van de "Vereeniging tot verbetering vanhet
lot der blinden in Nederland en ij zijne kolonieen"; gedurende die periode
heeft hij getoond een werkdadige beschermer en steun te zijn voor onze
ongelukkige medemenschen.
- Bij zijn zilveren dienstjubileum ondervond de heer JOHN ATKINS, inspecteur
bij de H.IJ.S.M. te WINTERSWIJK, vele blijken van belangstelling voor zijne
bekwaamheden, zijn ijver en zijne stipte plichtsbetrachting.
- Jhr. Mr. P.H. FEITH, tot voor korten tijd vice-president van den Hoogen
Raad te 's-Hage ridder der orde van den Ned. Leeuw,is de vorige week
overleden; geb. in 1837 te AMSTERDAM, gepromeveerd in 1859, heeft hij zich
door zijne uitgebreidde wets- en rechtskennis, door zijne werken en door
zijn edele karaktereigenschappen een uitstekende naamverworven.
- Op ruim 70-jarigen leeftijd is te PARIJS overleden onze zeer
verdienstelijke landgenoot dr. J.G. MEZGER, de welbekende massagedokter; na
zijne promotie te LEIDEN in 1863 vestigde hij zich als specialiteit in
massage te AMSTERDAM,zijne geboorteplaats, en paste hij dit vak
wetenschappelijk toe. Spoedig verwierf hij naam en kreeg hij vanheinde en
verre patienten; ook onderscheidene vorstelijke personen kwamen hem
consulteeren en vonden genezing door zijne wrijfmethode; de eerste was
koning OSCAR van Zweden. In 1889 vestigde hij zich te WIESBADEN en eenige
tijd daarna vertrok hijnaar Parijs en oefende hij geregeld des zomers zijne
praktijk met succes te DOMBURG uit. Bij de teraardebestelling te
OOST-KAPELLE was buitengewone deelnemeing.
- Op 62-jarige leeftijd te AMSTERDAM overleden de inginieur 1ste klasse van
den dienst der publieke werken, afdeeling "Bruggen" Th. LIMPURG; belangrijke
werken zijn onder zijne kundige leiding tot stand gekomen o.a. het technisch
en waterbouwkundig gedeelte van de brug over den Buiten-Amstel; de gemeente
verliest in hem een verdienstelijk ambtenaar; als inginieur aan de
Koniklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen, werkte hij indertijd
mede aan de groote MOERDIJKBRUG.
- De heer N.J. TIEDEMAN, oud-consul-generaal der Nederlanden en oud
vertegenwoordiger van de Stoomvaartmaatschappij "Nederland" te GENUA, is te
MENTONE overleden.
(BRON: pag. 132 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1909)

* * *

Erica
Subject: + Familieberichten Drenthe 22 mei 2002 - DvhN - 424
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 May 2002 13:01:51 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 22 mei 2002.
(Aflevering 424)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bolhuis - Louwe Albert - 18-05-2002
Hatzmann - Anny - 21-05-2002
Kleis - Willem - 20-05-2002
Koops - Jantiena - 17-05-2002
Kremer - Sjouke - 18-05-2002
Nicolic - Ruzica - 18-05-2002
Pieper - Hermannus Johannes Maria - 18-05-2002
Ploeg - Jeanette - 20-05-2002
Putten - Cor van - 19-05-2002
Snippe - Margje - 21-05-2002
Struik - Jannigje - 17-05-2002
Thomassen - Gré - 17-05-2002
Venema - Anna - 20-05-2002
Vleems - Albert - 19-05-2002
Vries - Stientje Anna de - 21-05-2002
Vries - Trijntje de - 20-05-2002
Wanders - Hendrik Lucas - 20-05-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BOLHUIS - Louwe Albert
* 63 jaar
+ 18 mei 2002 - Groningen
Ev. Annie Kamstra
Crematie: 23 mei 2002 - Emmen

HATZMANN - Anny
* 74 jaar
+ 21 mei 2002 - De Rijp
Wv. Jan Dekker
Crematie in familiekring

KLEIS - Willem
* 27 november 1939 - Nieuw-Balinge
+ 20 mei 2002 - Assen
Ev. Anna Boer
Begrafenis: 24 mei 2002 - Westerbork

KOOPS - Jantiena
* 28 januari 1934
+ 17 mei 2002
Wv. Roelof van der Belt sinds 5 mei 1987
Crematie: 22 mei 2002 - Assen

KREMER - Sjouke
* 14 juli 1934
+ 18 mei 2002 - Roden
Wv. Jeanette Spoor sinds 2 mei 2002
Crematie: 23 mei 2002 - Assen

NICOLIC- Ruzica
* 65 jaar
+ 18 mei 2002 - Erica
Ev. Henk de Vries
Begrafenis: 24 mei 2002 - Erica

PIEPER - Hermannus Johannes Maria
* 28 februari 1926
+ 18 mei 2002 - Coevorden
Ev. Gé Lucas
Begrafenis: 23 mei 2002 - Nieuw-Schoonebeek

PLOEG - Jeanette
* 26 oktober 1961 - Leeuwarden
+ 20 mei 2002 - Groningen
Crematie: 24 mei 2002 - Assen

PUTTEN - Cor van
* 67 jaar
+ 19 mei 2002 - Vries
Ev. Anneke Bots
Crematie: 24 mei 2002 - Assen

SNIPPE - Margje
* 10 december 1919
+ 21 mei 2002 - Emmen
Wv. Feitse Schipper sinds 14 januari 1944
Ev. R. IJken
Begrafenis in besloten kring

STRUIK - Jannigje
* 70 jaar
+ 17 mei 2002 - Drouwen
Ev. G. Ottens
Crematie in besloten kring

THOMASSEN - Gré
* 77 jaar
+ 17 mei 2002 - Emmen
Wv. Gerrit Ballast
Crematie: 23 mei 2002 - Emmen

VENEMA - Anna
* 89 jaar
+ 20 mei 2002 - Zuidlaren
Wv. Jan Bos sinds 25 november 1992
Crematie in besloten kring

VLEEMS - Albert
* 14 december 1911 - Schoonebeek
+ 19 mei 2002 - Beilen
Ev. J. van Aas
Crematie in besloten kring

VRIES - Stientje Anna de
* 16 januari 1930
+ 21 mei 2002 - Beilen
Ev. Albert Verbeek
Begrafenis: 25 mei 2002 - Beilen

VRIES - Trijntje de
* 25 april 1949 - Assen
+ 20 mei 2002 - Assen
Crematie: 25 mei 2002 - Assen

WANDERS - Hendrik Lucas
* 70 jaar
+ 20 mei 2002 - Erica
Ev. T. Luchies
Begrafenis: 24 mei 2002 - Erica


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 22 mei 2002 - DvhN - 325
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 23 May 2002 13:02:00 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van woensdag 22 mei 2002.
(Aflevering 325)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Beek - N.J. van - 20-05-2002 - zonder plaatsvermelding - (Doornkamp)
Bruining - Margrietha - Zwaantina - 18-05-2002 - Onstwedde - (Migchels)
Cordilia - Elreld Johnnatan - 17-05-2002 - Groningen
Dekker - Jantina - 19-05-2002 - Hoogezand - (Noordhof)
Eggens - Elizabeth - 16-05-2002 - Middelbert - (Veenstra)
Emerencia - Enrico Theodoor - zonder datum en plaatsvermelding
Essen - Ietje van - 16-05-2002 - Winschoten - (Reininga)
Haan - Jacobus - 18-05-002 - zonder plaatsvermelding
Hammenga - Hendrik Jacob - 19-05-2002 - Siddeburen - (De Wind)
Jansen - Anna - 20-05-2002 - Heerenveen - (Bolling)
Koops - Frans - 20-05-2002 - Ruisscherbrug - (Dijkhuis)
Palthe - Bertus - 19-05-2002 - Bolsward - (Smit)
Renkema - Wytske - 21-05-2002 - Drachten - (Korsaan)
Renken - Hindrik - 20-05-2002 - Vriescheloo - (Prins)
Rozendaal - P. 17-05-2002 - Groningen
Ruiter - Grietje de - 19-05-2002 - Winschoten - (Helweg)
Sikkema - Catharina Maria - 18-05-2002 - Groningen - (Elderman)
Tiekstra - Janke - 20-05-2002 - Leek - (Oosterhof)
Timmerman - Hendrik - 21-05-2002 - Appingedam - (Jost)
Tuil - Jan Hermann - 21-05-2002 - Delfzijl - (Bakker)
Weijer - Trijntje - 20-05-2002 - Groningen - (Heeren)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Veldstra - Ben -Groningen

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: [pers] 100 jarige mevrouw Van Bruggen - de Groot
From: abulthuisvdjagt@hetnet.nl (A. Bulthuis - van der Jagt)
Date: 24 May 2002 01:02:11 -0600

===

Burgemeester van Oorschot bezoekt 100-jarige

Delft - Burgemeester van Oorschot heeft woensdag 22 mei 2002 een verjaardagsbezoekje gebracht aan mevrouw Van Bruggen - de Groot in haar aanleunwoning.
Zij bereikte de leeftijd van 100 jaar. Ondanks haar ouderdom, verkeert mevrouw Van Bruggen in een redelijk goede gezondheid. Nog altijd ontplooit zij veel activiteit: ze doet graag denksport grote letters, houdt van lezen en gaat regelmatig naar de grote-letter-bibliotheek en ze kijkt nog graag televisie. Mevrouw Van Bruggen luisterde tot voor kort nog graag naar muziek, maar nu wil ze dat niet meer. Ze gaat elke dag naar de recreatiezaal om samen met andere bewoners koffie en thee te drinken. Haar dochter komt haar iedere dag ophalen om te gaan wandelen en boodschappen te doen in De Hoven en dan een hapje te eten. Ze is altijd bezorgd over haar familie.
Mevrouw Van Bruggen heeft één dochter, twee kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

===

Met vriendelijke groet,
Astrid Bulthuis - van der Jagt, Delft
e-mail adres: abulthuisvdjagt@hetnet.nl


Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868