INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   203    1-7-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: [pers] 100 jarige mevrouw Van Bruggen - de Groot
From: abulthuisvdjagt@hetnet.nl (A. Bulthuis - van der Jagt)
Date: 24 May 2002 01:02:11 -0600

===

Burgemeester van Oorschot bezoekt 100-jarige

Delft - Burgemeester van Oorschot heeft woensdag 22 mei 2002 een verjaardagsbezoekje gebracht aan mevrouw Van Bruggen - de Groot in haar aanleunwoning.
Zij bereikte de leeftijd van 100 jaar. Ondanks haar ouderdom, verkeert mevrouw Van Bruggen in een redelijk goede gezondheid. Nog altijd ontplooit zij veel activiteit: ze doet graag denksport grote letters, houdt van lezen en gaat regelmatig naar de grote-letter-bibliotheek en ze kijkt nog graag televisie. Mevrouw Van Bruggen luisterde tot voor kort nog graag naar muziek, maar nu wil ze dat niet meer. Ze gaat elke dag naar de recreatiezaal om samen met andere bewoners koffie en thee te drinken. Haar dochter komt haar iedere dag ophalen om te gaan wandelen en boodschappen te doen in De Hoven en dan een hapje te eten. Ze is altijd bezorgd over haar familie.
Mevrouw Van Bruggen heeft één dochter, twee kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

===

Met vriendelijke groet,
Astrid Bulthuis - van der Jagt, Delft
e-mail adres: abulthuisvdjagt@hetnet.nl


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 24 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 24 May 2002 17:54:03 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 24 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Calsbeek, Jan en Akke - Akkrum

** JUBILEA **

- de Jong, Roel & Vos, Baukje - 45 jaar getrouwd -
28 mei 2002 - Joure

** GEBOORTE **

- Sjoerd Joute, zoon van Frank en Monique van der Werff-Hurks -
20 mei 2002 - Leiderdorp
- Chantal, dochter van Ype Jan Cnossen en Alice Hoekstra -
21 mei 2002 - Parrega

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bouma-Pietersma, Tettje - St. Annaparochie
- Dijkstra, Eldert - Gersloot
- Kleefstra, Lammert - Wergea
- Poepjes-Hepkema, Piertje - Sint Johannesga
- Rijpma-ten Kate, Rigtje - IJlst
- van der Wijk, Wiebe - Harlingen

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- de BOER - Ida - 23 mei 2002
- EMMERING - Fré - 22 mei 2002 (geen details)
- van HES - Antje - 22 mei 2002
- HUISMAN - Dorethea Wilhelmina Elisabeth - 21 mei 2002
- JONKMAN - Patric - 21 mei 2002
- LENSTRA - Koop - 22 mei 2002
- LUIK - Seine Jan - 22 mei 2002 (geen details)
- MINK - Jacob - 22 mei 2002
- SCHENDELAAR - Roelfina - 23 mei 2002
- STEIGER - Harmke - 22 mei 2002
- van TUINEN - Aafke - 23 mei 2002
- van der VELDE - Freerk - 22 mei 2002
- de VRIES - Hinke - 22 mei 2002
- WEVER - Hendrik - 23 mei 2002
- WIJBENGA - Jan - 23 mei 2002
- WIJNALDA - Ynze - 23 mei 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

de BOER - Ida
* 16 november 1913 Tange-Alteveer
+ 23 mei 2002 Burgum
weduwe van Pieter Sjoerds HOEKSTRA sinds 4 december 1986
Begrafenis 27 mei Sumar

van HES - Antje
* 27 december 1921 Wolvega
+ 22 mei 2002 Leeuwarden
Ev Harmen JELLEMA
Begrafenis 27 mei Leeuwarden

HUISMAN - Dorethea Wilhelmina Elisabeth
* 84 jaar
+ 21 mei 2002 Leeuwarden
weduwe van Hendrik van der TOORN sinds 20 februari 1995

JONKMAN - Patric
* 21 mei 2002
+ 21 mei 2002 Drachten

LENSTRA - Koop
* 76 jaa
+ 22 mei 2002 Drachten
Crematie 27 mei Heerenveen

MINK - Jacob
* 89 jaar
+ 22 mei 2002 St. Nicolaasga
Ev M. VELDMAN sedert bijna 62 jaar
Begrafenis 27 mei St. Nicolaasga

SCHENDELAAR - Roelfina
* 25 juli 1923
+ 23 mei 2002 Leeuwarden
weduwe van Herman NAGEL
Crematie 27 mei Goutum

STEIGER - Harmke
* 2 april 1921
+ 22 mei 2002 Veenwouden
weduwe van Ype van SLOOTEN sinds 12 februari 1989
Afscheid 27 mei Holwert

van TUINEN - Aafke
* 14 november 1918 Weidum
+ 23 mei 2002 Wolvega
weduewe van Jan OOSTWOUD
Crematie 28 mei Heerenveen

van der VELDE - Freerk
* 15 september 1914 Haulerwijk
+ 22 mei 2002 Drachten
Ev M. MENSINGA sedert bijna 60 jaar
Begrafenis 27 mei Haulerwijk

de VRIES - Hinke
* 12 augustus 1927 Opeinde
+ 22 mei 2002 Drachten
weduwe van Siebe VEENSTRA sinds 24 augustus 1993
Begrafenis 27 mei Opeinde

WEVER - Hendrik
* 25 januari 1925
+ 23 mei 2002 Franeker
Ev Th.A. HEPKEMA sedert 50 jaar
Begrafenis 27 mei Franeker

WIJBENGA - Jan
* 80 jaar
+ 23 mei 2002 Sexbierum
weduwnaar van Anneke KOOISTRA
Crematie 27 mei Goutum

WIJNALDA - Ynze
* 14 november 1918 Weidum
+ 23 mei 2002 Bergum
Ev Corry LENOS
Begrafenis 28 mei West-terschelling


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: ! fam. Carre / P.J. OOSTVEEN (Leiden) / BEEUWKES (voetballer) / machinefabriek BEGEMAN te HELMOND
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 May 2002 18:07:39 GMT

- Oscar Carre, Max Carre, mevr Maude Carre-Rochez, Ernst Carre, mevr Oscar
Carre-Adams, Oscar Carre, Wilhelmina Victoria Carre, Kathchen carre, ALbert
Carre, mevr Lola Carre-Schumann, Harry Carre, Fredy Carre; hr en mevr
Wilhelm Carre en zonen Oscar (10) en Adolf.
(BRON: pag. 133 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- Het nieuwe Koningin-Wilhelmina-Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng
(Java); Gouverneur-Generaal Van HEUTSZ, Mas Sarban, zuster J. HULSHOFF,
oogarts Dr. C.H.A. WESTHOFF.
(BRON: pag. 139 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- Prof Dr. F.M. JAEGER, de nieuw ben. hoogleeraar in de faculteit der Wis-
en Natuurk. aan de Rijksuniversiteit te GRONINGEN, werd in 1877 te 's-Hage
geb., studderde van 1895-1900 te LEIDEN en van 1900-1902 te BERLIJN, werd in
1902 leeraar in de scheik. aan de H.B.S. te ZAANDAM en scheikundige der
Gasfabriek, verwierf den doctaralen graad in 1903 te LEIDEN, werd in dit
jaar privaat-docent aan de Amsterdamsche en in het begin van 1908 lector in
de scheikunde aan de Groningsche Hoogeschool; het aantal wetenschappelijke
studien en verhandelingen, dat hij tusschen 1901 en 1908 publiceerde is ruim
50.
- De heer F.A. v. d. HEUVEL sedert 1892 hoofdredacteur van de "Morgenpost"
en in de Amsterdamsche Dagbladpers een bekende en geachte persoonlijkheid,
herdacht 17de dezer zijn 40-jarig jubileum als journalist; in 1869 werd hij
in de Red. van "DE TIJD" opgenomen; behalve op zuiver journalistiek gebied
heeft hij naam gemaakt als schrijver van romans en novellen. Hij heeft
voorts een belangrijk aandeel gehad in de oprichting van de "Nederl.
Journalistenkring" (1883), waarvan hij de eerste penningm. was. Van
Regeeringswege werden zijne verdiensten erkend door zijne ben. tot ridder
der orde van Oranje-Nassau.
- De heer LOUIS P. KRIENS vierde 14 maart zijn 25-jarig jubileum als dir van
het stedelijk muziekkorps (voormalige schutterijmuziek) te BREDA, waarbij
hij 23 jaren als luit.-kapelm. fungeerde. De jubilaris onderscheidde zich op
mizikaal gebied door vele compositien en arrangementen.
- Onlangs is net het stoomschop "ORANJE" te AMSTERDAM aangekomen de serg.
der inf. van het O.I. leger L.W. DEN BOEF. versierd met het ridderkruis der
Mil. Willemsorde 4de kl., dat hij verwierf in een hevig patrouillegevecht in
BATEE GLOENKOE (Atjeh), waarbij hij zijne manschappen met vastberadenheid,
kalmte en onverschrokkenheid bleef aanvoeren, zelfs nadat hem de klewang uit
de hand geschoten was. De bekende kapitein WIJNMALEN, oud-indisch officier
en eervol vermeld hield, als gewoonlijk bij de aankomst van mil. ridders,
een hartelijk en fraaie welkomstrede.
- Te ROTTERDAM is op 61-jarigen leeftijd overleden Ds A.H. ROOSE, sedert
1888 pred. bij de Ned. Herv. Gem. aldaar; zijn herderlijk voorgaan en zijn
redenaarsgaven hebben hem hooge achting en waardeering doen verwerven.
- Mr A.J.M. BAKE, hoofd-inspect, chef van de hoederentarieven bij de
Staatsspoorwegen te UTRECHT, oud-majoor commandant der dienstdoende
schutterij te dier stede, bestuurslid van onderscheidene
vereenigingen,officier der orde van oranje-Nassau en ridder van de Puisische
Kroonorde, is op bijna 58-jarige leeftijd overleden.
-Op bijna 85-jarige leeftijd is te WOUDRICHEM overlden de heer A.J. DE JONG
DE BOSSON, sedert 1885 lid van den Raad en gedurende de laatste 6 jaren
vervulde hij bovendien de functien van ambtenaar van den burgelijke stand;
ook in andere betrekkingen was hij nuttig werkzaam.
- Jhr F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND, de ijverige kundige bibliothecaris van
het Dep. van Oorlog, oud-officier der inf., is op 35-jarige leeftijd te
's-Hage overleden. Hij was vele jaren de zeer gewaardeerde vraagbaak voor
tal van officieren en anderen, die bronnen van de krijgsgeschiedenis wilden
raadplegen, schreef belangrijke brochures en dagbladartikelen en was om
zijne groote bereidwilligheid zeer bemind.
- De rijksuniversiteit te LEIDEN heeft door den dood van den 79-jarigen
pedel, den heer P.J. OOSTVEEN, een geacht persoonlijkheid verloren;
gedurende vele jaren heeft hij zijne functie met ijver en nauwgezetheid
waargenomen.
(BRON: pag. 144 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- Frits Tartaud
- Marguerite de Stratenius, gboren Belgische.
- Mevr de Jong-Wertwijn.
- Mat-zilveren blad, waarop de gelukwenschen der vrouwen uit de Provincie
Drente aan H.M. de Koningin zullen worden aangeboden; de rand is prachtig
bewerkt en versierd met oranjetakken, relief-portretten van oranje-vorsten
en vorstinnen met de geemailleerde wapenschilden. In het midden van het blad
prijkt het koninklijk wapen, terwijl de handvatten worden gevormd door het
Drentsche wapen in email; de portretten zijn van den bekwamen Nederlandschen
portret-medailleur VAN GOOR, terwijl het geheel, een juweel van
edelsmeedkunst, in de kon ateliers van de FIRMA C.J. BEGEER te Utrecht werd
vervaardigd.
- De gouden rammelaar aan H.M. de Koningin geschonken door de vrouwen in de
Provincie Groningen; het kostbare speeltuig munt uit door sierlijkheid van
vorm en fijne afwerking en strekt den vervaardiger, den juwelier H.E. OVING
Bzn. te GRONINGEN, tot eer; het is vervat in een prachtig etui.
(BRON: pag. 153 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1909)

- Tot burgem. van ANTWERPEN is ben. de heer Mr. J. DE VOS, geb. te.
DENDERMONDE in 1844. Hij vestigde zich in 1874 te ANTWERPEN, stichtte daar
een handelsfirma, werd in 1889 tot lid van den Raad gekozen, in welk college
hij tot 1904 zitting had; in 1905 werd hij opnieuw verkozen. Voorts was hij
comiteitslid van de handelskamer en rechter van de Handelsrechtbank.
- Jhr. P.J.J.S.M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, burgem. van 's-Hertogenbosch,
sinds 1898 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ridder der orde van
den Ned. Leeuw, herdenkt 26 maart zijn zilv. ambtsjubileum. Geb.in 1843,
werd hij in 1868 tot lid van de Prov. Staten gekozen, welk mandaat hij 30
jaar behield. Met groote toewijdeing heeft de jubilaris de belangen zijner
stad behartigd en veel, zeer veel goeds is door hem in die 25-jairge periode
tot stand gebracht. In ons nummer van 20 aug 1905 plaatsten wij zijn portret
op de voorpagina.
- De nieuwben. hoogleeraar te AMSTERDAM G. HONDIUS BOLDINGH, werd geb. te
Hpprn in 1865, studeerde te Amsterdam voor apotheker, behaalde dezen graad
in 1887, zette zijne studien, speciaal in de scheikunde voort, was van
1888-1892 assistent bij PROF. GUNNING, prom. in 1893 tot doctor in de
schei-, wis- en natuurkunde, richtte daarna met den HEER V. D. HEIDE een
scheikundig laboratorium op, waaraan verbonden werd eene school voor de
suiker-industrie, welke reeds velen jongelieden van groot nut is geweest.
- 1 april a.s. hoopt de heer G.A. DE KONING, sedert 1903 hoofdcommies bij
het Dep. van Kolonien, zijn 40-jarig dienstjubileum te herdenken.
- De eer van de Ned. bouwkunst is in Zuid-Afrika hoog gehouden door den heer
F.W. HESSE, architect te Kaapstad, wiens ontwerp voor den bouw van een
Raadhuis in Graaff-Reiner (Kaapkolonie) door een jury van Engelschen en
Afrikaanders met op eene na algemeene stemmen werd aangenomen; voor de
beantwoording der prijsvraag dongen 19 architecten mede.
- De heer J. SCHEPEL, oud-burgem. van WINSUM, oud-lid van de Tweede Kamer,
oud-lid van Ged. Staten, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is op
75-jarigen ouderdom. Wegens de wijze, waarop hij in 1866 alle ten dienst
staande middelen ter bestrijdeing van de cholrea in zijne gem. aanwendde,
ontving hij van Regeeringswege eene medaille.
- Te WELTEVREDEN is overleden het oud-ld van den Raad van Ned Indie, de heer
J.C.T. KROESEN, ridder der orde van den Ned Leeuw.
- Mevrouw S. MESDAG-VAN HOUTEN, de talentvolle echtgenoote van den gevierden
zeeschilder MESDAG, is te 's-Gravenhage op ruim 74-jarigen ouderdom
overleden; zij heeft zich in vereeniging met haar gemaal, verdienstelijk
gemaakt ten opzichte van de groote kunstenaars-tijdgenooten, door dezen eene
plaats in het thans beroemde MESDAG-museum te bereiden. Zij heeft zich
buitengewoon bemind gemaakt door haar nobele karaktereigenschappen, haar
tegemoetkomende welwillendheid en haar grooten liefdadigheidszin.
- Op 62-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden de gep. kapitein ter
zee W.E. HAZENBERG, officier in de orde van Oranje-Nassau.
- De heer C.J. ALBERS, vroeger acteur, later 2de regisseur en souffleur,
achtereenvolgens in TIVOLI (Nes), bij PROT en bij de Ned Opera, thans in
laatstgenoemde functie in het Renbrandt-theater werkzaam, zal Dinsdag, 30
maart, zijn 35-jarig toneelloopbaan herdenken.
- De belangwekkende voetbalwedstrijd te Antwerpen. Het is voor de Ned. sport
eene groote voldoening, dat ons wakkere elftal op zoo schitterende wijze met
4-1 goals de zege bevocht op onze zuidelijke naburen. BEEUWKES was de
geduchtste kampvechter der onzen; maar 't moet gezegd worden, dat GONSALVES
en DE KORVER aan Hollandsche zijde niet minder kranig streden. Zoo is dan
voor de derde maal de bronzen beker in ons bezit gebleven !
(BRON: pag. 156 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1909)

- Eene brigade, de vijfde der tweede divisie,onder sergeant F. WENTZEL,
ridder der Mil. Willemsorde 4de kl en kortelings gesneuveld. We zien dien
dapperen onderofficier hier zitten naast den in het wit gekleeden fotograaf
NIEUWENHUIS. Op den achtergrond een Atjehsche missigit (Moh. bedehuis).
(Deze foto werd ons afgestaan door den heer J. DE JONGH, oud-onderofficier
N-I leger, te Rotterdam)
(BRON: pag. 159 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Een merkwaardige foto. Bovenstaande "kiek" werd door onzen landgenoot den
heer ROBERT JANSSEN Jr., op zijne doorreis in Servie genomen uit den trein
en stelt voor: een gemobiliseerd detachement soldaten, gereed om naar het
grensgebied vervoerd te worden.
- De nieuwe particuliere ziekenverpleging, genaamd BOERHAVE-kliniek, van Dr.
M.A. MENDES DE LEON te Amsterdam. Dit prachtige bouwwerk, een sieraad van
het Museumkwartier, voldoet aan de hoogste eischen van een
verplegingsgesticht en mag daarom een moedel-inrichting worden genoemd. De
vloeren zijn van portland-cement ter bevordering der hygiene; de groote
operatiekamer heeft eene glazen bekapping, waardoor een heerlijk gedempt
licht wordt verkregen. Onze foto vertoont de stichting, zoolas haar
uiterlijk aanzien na geheele voltooiing zijn zal.
(BRON: pag. 161 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Een zeer belangrijk ondergrondsch werk aan de Zuid-Willemsvaart onder
LIEROP. Bovenstaande zeer duidelijke foto werd genomen tijdens het leggen
van een kolossalen duiker, 6 m in den grond onder de varende booten door en
dienende tot afvoer van het water der aangrenzende landerijen. De arbeid,
die zeer veel beleid en gehoedzaamheid eischt, wordt uitgevoerd door de
heeren KUNST en VAN LEEUWEN uit 's-Gravenhage, onder toezicht van 's-Rijks
Waterstaat. De machinefabriek BEGEMAN te HELMOND leverde de enorme duikers.
(BRON: pag. 163 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Zwolsche vrouwen huldeblijk aan H.M. de Koningin: mej Jo KOSTERS, ontwierp
kamerschut, L. GERRITSEN, meubelmaker, beeldhouwer P.Bos, schilder G.B. v.d.
LINDE
(BRON: pag. 163 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Ds. E.E. GEWIN Bzn, predikant bij de Herv gem. te UTRECHT, ridder der orde
van Oranje-Nassau, herdacht den 30sten maart zijn zilveren
Evengeliebediening ter plaatse. Evenals in zijne vorige standplaatsen
ABCOUDE en RENKUM, waar hij te zamen 12 jaren doorbracht, heeft hij te
Utrecht de hoogachting en genegenheid verworven van allen, die met hem in
aanraking kwamen, 't geen op zijn feestdag op duidelijke wijze is gebleken.
- De gemeente GOUDRIAAN (Zuid-Holland) heeft haar burgemeester den heer W.J.
VAN SLIJPE, eenige dagen geleden gehuldigd bij zijn zilveren overeenkomstig
zijne verdiensten. Vermelding verdient, dat reeds gedurende twee eeuwen de
welvarende plaats een telg van het geslacht "van Slijpe" tot bestuurshoofd
heeft.
- Bij zijn 40-jarig jubileum, als hoofd eener openbare school te ZWARTSLUIS,
vielen den heer R. JALVINGH de vorige week vele blijken van hoogachting en
waardeering ten deel van de zijde zijner leerlingen, oud-leerlingen en van
het onderwijs-personeel.
- De heer B.M. DEN BOER, lid der Provinciale Staten in Zeeland voor het
district GOES, is op 79-jarigen ouderdom overleden; hij was een ijverig
strijder voor het belang van stad en provincie.
- De heer J. VOS, sedert 1902 gepensionneerd als onder-inspecteur over de
bebakening, kustverlichting en het loodswezen in Ned-Indie, is op 51-jarigen
leeftijd te 's-Gravenhage overleden; na eenige tijd als marine-officier te
hebben gediend, werd hij in 1884 benoemd tot assistent bij het hydrografisch
bureau te BATAVIA en in 1895 geroepen tot de hierboven genoemde belangrijke
betrekking, die hij tot zijn eervel ontslag met veel ijver en toewijding
vervulde.
- De heer J. DOORNBOSCH oud-burgemeester van BAFLOO, prov Groningen, ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw, is op 69-jarigen leeftijd te VELP
overleden.
- Te Amsterdam is onlangs op 80-jarigen ouderdom overleden, den heer P.
GOEDHUYS, een bekende op hetgebied der liefdadigheid; eene reeks van jaren
was hij directeur der Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehovende
blinden, welker inrichting sedert 1892 in de Plantage Middelaan gevestigd
is.
- MANTA VAN NIEUWLAND. Vrijdag 26 maart is deze, in menig opzicht
verdienstelijke, van oude-schoolsch kunstvuur steeds blakende tooneelspeler,
na een langdurige ziekte, overleden. Hij, die zich destijds in Rotterdam,
waar hij zelfs korten tijd tooneeldirecteur was, in een groote mate van
populariteit mocht verheugen en wiens komische gaven later ook in AMsterdam
veel waardeering vonden, kreeg gedurende de laatste jaren volop zijn deel
van de teleurstellingen en tegenheden, waaraan het acteursberoep maar al te
vaak zoo over-rijk is. In 1907 vierde hij zijn 40-jarig kunstenaars-jubileum
onder zeer ongunstige omstandigheden. De overleden bereikte den leeftijd van
67 jaren.
(BRON: pag. 168 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

* * *
Erica


Subject: ! fabriek "TROMPENBURG" / Caroline VAN DOMMELEN (actrice) / de Veer-de Lange (pedagoge)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 May 2002 18:08:18 GMT

- Voetbalwedstrijd te Dordrecht zo 4 april; Sparta tegen DFC.
- nieuwe stoomschip "Hollandia"; 82 1ste kl, 116 2e kl en 1160 3e klasse
passagiers.
(BRON: pag. 172 + foto's, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april
1909)

- Rotterdamsche Maifestspiele: Else Hache, Willy Kollwitz, Frau Bohm-van
Endert, Anton van Rooy, Coates, Th. Simons.
- Wijlen Henri Morrien, de vader en de zoon.
- Pierre VERSTURME, regisseur van de Kon Fransch Opera, 's Hage.
- Kon Fransch Opera, 's Hage: M Roussel, Mme Lorraine, M Lacoste, M Sylves,
Mme Cortes
(BRON: pag. 173 + foto's, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april
1909)

- Tabaksinschrijvingen in het Gebouw Frascati te Amsterdam. Onze foto brengt
in beeld het onderzoek en de taxatie van partijen Sumatra-tabak daags voor
de groote veiling; welke laatst een der meest rumoerige taferelen biedt, die
men zich denken kan, omdat bij den verkoop een aan waanzin grenzende ijver
door de kooplustigen aan den dag wordt gelegd.
(BRON: pag. 174 + foto's, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april
1909)

- "Het Spaarne" Haarlemse roei/zeilver.; Mr J.W.G. Boreel, Heeren Focker,
Weglau en Cremer, Van Lennep, DE Breuk, De Canter.
(BRON: pag. 177 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- Tot raadsheer in den Hoogen Raad te 's-Gravenhage is ben. Mr A FENTENER
VAN VLISSINGEN, geb in 1862, geprom te A'dam tot meester in de rechten in
1891; in Dec 1893 werd hij rechterplaatsvervanger bij de Arr. Rechtbank te
A'dam, in 1897 rechter bij dat college en in 1907 raadsheer bij het
Gerechtshof aldaar. Gelet op zijne antecedenten, op zijn snelle promotie bij
de rechterlijke macht, zijn uitgebreide kennis, zijn scherpzinnigheid en
tevens op den betrekkelijk jeugdigen leeftijd, waarin hij in het hoogste
rechtscollege zitting neemt, mag men vanhem bijzondere verwachtingen voor de
toekomst koesteren.
- De heer C. VAN WAES, burgem te WESTDORPE, vierde eenige dagen geleden zijn
zilveren ambtsjubileum.
- Ds W. VAN SLOTEN, sedert 1901 pred bij de Ned Herv gem te KAMPEN, herdacht
de vorige week zijn 25-jarig ambtsjubileum.
- De nieuwbenoemde directeur der Rijskpostspaarbank te Amsterdam, de heer
P.J.F. DU BOIS, thans onder-directeur zoo hooge nuttige instelling, ving
zijne loopbaan aan als ambtenaar bij de posterijen en telegrafie.
Verscheidene geschriften over belangrijke onderwerpen op spaarbankgebied
zagen van zijne hand het licht en hebben meermalen officieel tot leidraad
gediend. Zijne groote verdiensten werden van regeeringswege reeds erkend
door hem het ridderkruisder orde van de Ned Leeuw en Oranje-Nasssau-orde te
schenken.
- Te ARNHEM is op 52-jarigen leeftijd overleden de heer H.L.A. VAN DEN WALL
BAKE, Rijks-muntmeester, lid van denUtrechtse Raas, ridder der orde van den
Ned Leeuw.
- De twee automobiel-ambulancewagens, door den heer R.A.L. LEHMANN te A'dam
geschonken aan de Ned Ver "Het Roode Kruis" te 's-Gravenhage (vervaardigd in
de fabriek "TROMPENBURG").
- De onder-directrive der kantwerkschoolte 's-Gravehage met eenige
leerlingen, die aan het kant, bestemd voor de koninklijke wieg, gewerkt
hebben.
(BRON: pag. 180 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- Roei en zeilvereeniging "De Maas", Rotterdam.
- voetbalwedstrijd Engeland-Nederland (Paaschmaandag) op het terrrein van
Oud-Roozenburg te A'dam.
(BRON: pag. 184 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- Mej. Elsa Mauhs is 'n lieve, veelbelovende actrice, van wie men reeds in
verschillende rollen heel veel moois heeft gezien. Aanvankelijk bestemd om
in de muziek te worden opgeleid, bezicht zij te Amsterdam de School voor
vocale en dramatische kunst, directrice mej. CATEAU ESSER. Maar 't slot was,
dat zij zich, geheel aan de tooneelspeelkunst ging wijden en een engagement
bij de "Rotterdammers" aanam, waar zij herhaaldelijk aardig werk te spelen
krijgt. Een van haar beste vertolkingen is die, welke zij gaf aan de figuur
van Lize Kelling in Fabrcius'Met den handschoen getrouwd. Aandoenlijk lief,
ongekunsteld en natuurlijk wist zij dit meisje uit te beelden. Mej MAUHS die
alles in haar voordeel heeft: 'n charmant tooneeluiterlijk, de
bekoorlijkheid der jeugd, veel aanleg voor de tooneelspeelkunst en de
noodige ambitie, zal zich ongetwijfeld mettertijd eeneerste plaats onder
onze tooneelspeelsters veroveren. Wij geven heirbij haar portret in
bovengenoemde rol, en dat van NICO DE JONG als Frans inhetzelfde stuk van
Frabricius. Zijn creatie van deze rol was bepaald schitterrend en hij bewees
er voor de zooveelste maal mede, dat hij een acteur van veel talent is, want
zijn groote verdiensten als karakterspeler zijn reeds in tal vanrollen ten
duidelijkste gebleken. Men denke maar eens aan zijn kranig spel als de
Huijsjesmelker in Shaw's: Als de eene hand de andere wascht, dat door de
critiek eenstemmig meesterlijk werd genoemd.
- Caroline VAN DOMMELEN. Op haar 19e verliet deze, thans welbekende
actrice, de Tooneelschool na den geheelen cursus hebben meegemaakt. Tweemaal
is zij lid van 't Nederl Tooneel geweest, nl van 1895-1896 (debutt als
Pescade, 'n travestirol in Matthias Sandorff) en van 1901 tot 1902, toen zij
"jonge vrouwen en meisjes" speelde, o.a. "Louise" in Gringoire. Hierop gaf
zij het tooneel er aan, om te gaan reizen en trekken, de wereld door. In
dien tijd was zij 'n "stille" journaliste - correspondente voor The
Commerce - en schreef ze causerien in het Fransch. Toen, opeens, trok
plankenland haar weer meer dan alle andere landen aan, met het gevolg dat
zij in 1906 gedurende 3 wintermaanden bij 't Rotterdamsche gezelschp van
HENRI BRONDGEEST optrad. Langer kon zij niet blijven, wegens
familieomstandigheden. Daarna heeft zij geheereboerd, (of, wil men
gedameboerind), bijen gehouden, kippengefokt, koeien mee gemolken, varkens
gemest en haar hart weer eens terdege opgehaald aan haar grootste passie -
na comediespelen - paardrijden ! De eerste heft van 't seizoen 1907-1908 was
zij lid van 't Amsterdamsch Tooneelgezelschp, dir FRITS VAN DOMMELEN, haar
broer, en DAAN VAN OLLEFEN, waar zij "op deeling" (en partage) werkte, en
toen nam zij voor anderhalf jaar een haar door de gebroeders VAN LIER (Grand
Theatre) aangeboden engagement aan. Hier heeft zij veel en hard gewerkt en
zich doen kennen als een fijn-voelende, temperamentvolle, veelzijdig
actrice, die zoowel in begaafdheid als in ontwikkeling en beschaving ver
boven de middenmaat uitsteekt en van wie nog heel wat in de toekomst te
verwachten is. Van de belangrijke rolllen, welke zij gedurende de laatste
tien maanden met welverdienden bijval vervulde, noemen wij er slechts een
"Silvia Silombra" in Silvia Silombra., de zeer dramatische hoofdrol, waarin
zij Julia Cuypers' schoone vertolking zeer nabij kwam. Na al deze
welgeslaagde creaties vanhaar toebedeelde rollen, zal mevr VAN DOMMELEN
binnenkort eindelijk ook eens - ter gelegenheid van haar eereavond -
optreden in een, welke zij zelf heeft gekozen, nl als De Leugenaarster, de
titelrol van La Menteuse, het door haar vertaalde stuk van Alphonse Daudet.
Een mooie geledenheid dus voor het Amsterdamsch publiek, om eens duidelijk
van zijn waardering te dien blijken.
- Dolly betert zich: Eduard Verkade, mrs Harry Telfer (Enny Vrede), Captain
Lucas Wentworth (G.J. van Staalduijnen), Mrs Renie Sturgess (Else van Duyn).

---> zie geslacht Brontgeest/Bronsgeest in Gens Nostra nov 2000 pag 559;
Diedrik Hendrik Brondgeest, geb. Cheribon 16-10-1865, overl. Weltevreden
19-6-1928, trouwt vier keer <----

(BRON: pag. 185 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- W. VOET en Zonen te Haaarlem.
- architect Ed. Cuypers te Amsterdam.
- juwelier Th. W. van der Heijden te Oosterhout.
(BRON: pag. 188 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- De vorige week heeft de nieuwe burgemeester van DOORN en MAARN, de heer
Mr. A. BARON SCHIMMELPENNICK VAN DER OIJE, zijn ambt aanvaard en werd hem
een schitterende ontvangst bereid, die getuigde van de zeer met zijne
benoemeing tot hoofd der gemeente.
- De zeer bekende en kundige portretschilder P.M. SLAGER, werd ter
gelegenheid vanzijn 40-jarig jubileum als leeraar an de Koninklijke School
voor Nuttige en Beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch, gehuldigd
overeenkomstig zijne verdiensten; als blijk van waardeering werd hem een
zeer fraaie statuette aangeboden.
- De 1sten mei hoopt de heer W.G. TREFFERS, hoofd der openbare school te
's-GRAVENDUIN-CAPELLE, zijn 40-jarig ambtsjubileum ter plaatse te vieren;
sedert 1881 is hij tevens ook leeraar in de kennis der natuur aan de
Rijksnormaallessen te WAALWIJK. Zijne gemeente zoowel als het onderwijs zijn
veel aan hem verplicht; aangezien hij 30 april zijn 40-jarig huwelijk
herdenkt, zoo zal hem 1 mei zeer waarschijnlijk een dubbel feest bereid
worden.
- De vorige week vierde heer, W. KUIPER, te OOSTERWIERUM, zijn 40-jarig
jubileum als hoofd der school aldaar; in 1862 begon hij zijne
onderwijzersloopbaan te GORREDIJK; dat zijn nuttige arbeid bijzonder op
prijs wordt gesteld, is op zijn feestdag door de prachtige geschenken van
zijne dorpsgenooten, leerlingen en oud-leerlingen gebleken.
- Aan den heer J. RICHARDS te ROOSENDAAL, die onlangs onder vele blijken van
waardeering en vriendschap den dag herdacht, dat hij voor 40 jaar in 's
Rijksdienst trad als opzichter der Telegrafie, is op zijn verzoek met ingang
van 1 april eervol ontslag verleend.
- Mevr W. DE VEER-DE LANGE, geb. te AMSTERDAM, enoud-leerlinge van't
Conservatorium aldaar, is hoofd-leerares in den solozang aan de Muziekschool
van Toonkunst te HAARLEM. Zij is een bekende paedagoge van wie reeds
verscheidene leerlingen in het buitenland met succes optraden. Verleden jaar
maakte zij in verschillende steden van ons land grooten opgang met
uitvoeringen van het onder haar leiding staand "Amsterdamsch Vrouwenkoor".
In de maand mei zal zij te Amsterdam, Daen Haag en elders kerkconcerten
geven, in samenwerking men den organist CORN. DE HOEFF en den violist
FIEDLER. Zij treedt alleen op wanneer het ten doel heeft nieuwe composities
van den heer DANIEL DE LANGE te vertolken.
- De heer JOHAN DE VEER, haar eega, eveneens Amsterdammer van geboorte, is
hoofdleeraar voor piano aan dezelfde muziekschool te Haarlem. Hij studeerde
aan het Amst. Conservatorium en te Parijs. Ook hij staat als paedagoog zeer
gunstig bekend. Als pianist munt hij uit door groote artisticiteit,
meesterlijke voordracht en een zeldzaam talent als accompagnateur.
Herhaaldelijk concenteerde hij in ons land en daar buiten, o.a. met Karl
MAYER, Etta MADIER e.a., dit jaar ook met het Sevczikkwartet in Holland en
Berlijn, steeds met groot succes.
- Mr. K. Klein, oud-kantonrechter te SNEEK, die om zijne rechtschapenheid en
zijn tact gedurende de uitoefening vanzijn ambt de achting heeft verworven
van allen, die hem leerden kennen,is onlangs overleden.
- Na ruim 43 dienstjaren heeft de heer J.J. JEANETTE, opzichter inhet
Stadsbestedelingenhuis te Amsterdam met ingang van 1 april pensien
aangevraagd en verkregen. Voor duizenden is "Meester Jeanette"
eenhumaan,ijverig en trouw verzorger geweest.
- Na 44-jarigen trouwen dienst bij de Groningsche dienstdoende schutterij
als korporaal-tamboer is de heer E.J. COHEN in de zelfde functie overgegaan
bij het onlangs opgerichte nieuwe stedelijke muziekkorps; in 1905 werd hem
de eere-medaille in zilver van de Oranje-Nassau-orde geschonken.
Schutterij-uniformen komen ons zoo zelden meer onder de oogen; ook daarom
meenden wij goed te doen dezen ouden veteraan een plaatsje in ons blad te
geven.
- J van Donk: schaap met 4 lammeren te A'dam.
- J.C. HILLEBRAND. 't Mag zeker een bijzonder en eenzeldzaam voorrecht
heeten om op 88-jarigen leeftijd met jeugdigen vuur en gevoel een kerkorgel
te bespelen; dit is het gevan met denheer J.C. HILLEBRAND, sedert 1861
organist der Galileerkerk te LEEUWARDEN: nu en dan zweven de vingers in
cadansen over de toetsen, om even daarna in breedte accoorden eenstichtelijk
lied te spelen; de heer HILLEBRAND is een gezellig causeur, vol levensmoed
en levenslust.
(BRON: pag. 192 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- tentoonstelling St. Lucas A'dam: C.W.H. BAARD, I.C. BREITENSTEIN, Gust.
v.d. WALL PERNE, C.M. GARMS, W> HEUSSE, C.J. MAKS, A. HESSELINK, Simon
MARIS, G.W. KNAP, Dirk van HAAREN, Marius POEL, Van Duyl, Joh P C. BENNER,
Dr Ed. NEUHAUSER, D SMORENBERG, Mevr Therese van Duyl-Schwartze, mevr C
BREITENSTEIN, mej Georgine SCHWARTZE, mej B REPELIUS, mej Lizzy ANSINGH, mej
A v.d. BERG, mej M BRAAKENSIEK, mej H. ASSCHER, mej D. KOHNSTAMM.
(BRON: pag. 196 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

- De plechtige onthulling van den door Holland naar Pretoria gezonden
gedenksteen ter herinnering aan de gevallen Hollanders in den
Transvaal-oorlog; onze consul-generaal, de heer KNOBEL, vervulde de
formaliteit en hield een korte rede; daarna sprak prof. MULLER, namens de
Hollandsche gemeenschap, een woord van dank aan de Schenkers en ten slotte
gaf generaal PIET VILJOEN uitng aan het erkentelijkheidsgevoel van de
"Afrikaander partij". Op onze foto ziet men den heer KNOBEL, tot de
genoodigden het woord richtende.

----> zie blz 440 "een Hollandse schoolmeester in Transvaal" Gens Nostra
juli/aug 2001 (zelfde plaquette) <----

- Een geweldige stortzee over het stoomschip "Nieuw-Amsterdam" van de
Holland-Amerika-lijn, net talrijke Hollandsche landbouwersgezinnen aan
boord, bestemd voor IOWA, MINNESOTA, MONTANA en MICHIGAN. Bovenstaande foto
mag curiositeit genoemd worden, wijl zij genomen werd op den Duitschen
stoomer "Prins Frederik Wilhelm" die de "Nieuw Amsterdam" tijdens een
ontzettend woste zee van nabij passeerde.
(BRON: pag. 196 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

- Den heer HUBERTUS DE WILDE zal, in zijn kwaliteit van ambtenaar van den
burgel. stand te 's-Gravenhage, de eer te beurt vallen ten Paleize van de
geboorte-aangifte van het vorstelijk kind eene geboorte-acte in het daartoe
bestemde register op te maken. Hij kreeg in 1901 zitting in de Prov. Staten
van Zuid-Holland en in den Raad van Den Haag en werd in 1907 tot 5den
wethouder ben.
- Meje J.A. KOSTERS te NIJMEGEN, herdenkt maandag 26 april haar 70sten
verjaardag. Van haar 18de tot haar 50ste jaar was zij werkzaam bij het
M.U.L. Onderwijs, waarvoor zij alle aktes bezit, zoowel volgens de oude als
volgens de nieuwe wet. Van 1867 tot 1869 was Mej KOSTERS hoofd eener groote
school in hare geboorteplaats ENSCHEDE, daarna van 1869 tot 1876 hoofd eener
bloeiende dagschool te ZAANDAM en daarna kwam zij te Nijmegen aanhet hoofd
der Meisjesschool van het Nut, met de daaraan verbonden destijds zeer
gerenommeerde kostschool. Op 50-jarigenleeftijd nam zij haar ontslag om zich
aan het algemeen belang te wijden. Wat zij in die 20 jaren te Nijmegen deed,
is niet genoeg te waardeeren. Zij stichtte in1892 de TOYNBEE-vereeniging, in
1894 de Patronessen-vereeniging voor Armenzorg en in1904 de
Kidnerbewaarplaats. Eveneens mag zij, te zamen met FREULE J. DE BOSCH
KEMPER, geneoemd worden als stichster van de bloeiende Huishoudschool te
Nijmegen. Zij was verder o.a. 15 jaren presidente van de Zindagsschool van
den Protestantenbond. Het Nuts-departement benoemde haar in1889 tot
eere-lid, een welverdiende hulde voor eene vrouw, die zelfs nu nog niet
moede is hare groote gaven van hart en hoofd te stellen in dienst van hare
medemenschen.
- De heer J.C. MEYS, de algemeen bekende en geachte hoofdcommissaris ter
Gemeente-secretarie te 's-Hage viert 1 mei zijn 50-jarig dienstjubileum;
allen, die met hem in aanraking komen, roemen zijne hulpvaardigheid enzijne
minzaamheid, redenen te meer waarom die dag voor hem tot een feestdag
gemaakt zal worden.
- Ten bewijze hoezeer de heer A. ADEMA te AMSTERDAM, sedert 12 1/2 jaar
penningmeester van de bekende roei- en zeilvereeniging "De Amstel",
gewaardeerd wordt, dient, dat hem ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum
als bestuurslid vangenoemde watersportclub eenpiano als huldeblijk werd
geschonken en te zijner eere in de versierde bovenzaal van "American" eeene
allergezelligste soiree met varieerend programma gegeven werd.
- Te ROTTERDAM is de vorige week overleden de sedert 1886 gep. vice-admiraal
F.H. VAN ALPHEN, adjudant in buitengewonen dienst van H.M. de Koningin,
ridder der Militaire Willemsorde, ridder der orde van denNed Leeuw en van de
Eikenkroon, terwijl hij bovendien een aantal buitenlandsche hooge decoratien
bezat. Uit zijn schitterende carriere stippen wij aan, dat hij behalve de
Nil. Willemsorde, twee eervolle vermeldingen en de Eeresabel verwierf; in
verschillende expeditien namhij een werkzaam aandeel; in 1883 was hij
Commandant van de Zeemacht in Ned-Indie. Deze hoogst verdienstelijke
oud-vlagofficier, geb. in 1830 en in1848 tot adelbirst 1ste klasse benoemd,
werd 4 jaren na zijne pensionneering tot lid van de Eertse Kamer gekozen, in
welk college hij een aantal jaren zetel behield.
- Op 39-jarigen leeftijd is overleden de kap. der inf. L.C. WORTMAN,
gedetacheerd bij den militairen verkenningsdienst te 's-Gravenhage; bij
superieuren, collega's en ondergeschikten, alsmede in burgelijke kringen
stond hij in hoog aanzien wegens zijn wetenschappelijke kennis zoowel als om
zijn edele karaktereigenschappen; hij werd in 1891 tot 2de luit. benoemd, in
1896 tot 1ste luit. en in 1908 tot kap. bevorderd.
- De heer E.E.A. MARCKS,Hollandsche postagent te PENANG (Straits
Settlements), nestor der kleine +Hollandsche kolonie aldaar, vraagbaak van
landgenoot zoowel als van vreemdeling, herdacht onlangs zijn 30-ajrig
ambtsvervullingl H.M. de Koningin schonk hem her ridderkruis der oude van
Oranje-Nassau.
- Onder vele blijken van belangstelling herdacht de heer F. DE GRAAFF, thans
Rijkssluismeester aan het Merwedekanaal te GORINCHEM, onlangs den dag, dat
hij voor 40 jaar in 's Rijks dienst kwam.
(BRON: pag. 204 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

* * *

Erica


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 18 mei t/m vr 24 mei 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 May 2002 18:08:21 GMT

DORDRECHT 24, 25 & 26 mei 2002: http://www.dordtinstoom.nl/
DORDRECHT 1&2 juni 2002: http://www.historylive.nl/
DORDRECHT 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT Wantijpop: http://www.wantijpop.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm

(ook van vorig jaar) * * * SCANS VERKRIJGBAAR * * * (ook van vorig jaar)

DATUM KRANT - NAAM - LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt PARTNER

22-5-2002 AANTJES Kor 63
22-5-2002 BIESHEUVEL Anton 4-8-1931 echtgenoot I.T. BARENDREGT
22-5-2002 BOUMAN Janny VOGEL
24-5-2002 BOUMAN Marinus echtgenoot Riet
24-5-2002 BRUGGEN Pieter Jacob van 1-7-1927 echtgenoot C.H. MITZER
24-5-2002 BRUGGEN Mr. drs. P.J. van echtgenoot Tineke
22-5-2002 BUYTENHEK Nico echtgenoot Hannie
21-5-2002 CHRIST Alberdina 86 weduwe Anton BOELSUMS
18-5-2002 GIJSEL Hilda Rosa Anthonette 90 weduwe Pieter Hendrik AARNOUDSE
18-5-2002 GROENENBERG Leendert 62 weduwnaar Angenieta van 't HOF
22-5-2002 HEUSDEN Willem van 99 weduwnaar Elizabeth Jacoba van
SCHERPENZEEL
18-5-2002 HIJBEEK Hillegonda 26-7-1908 SPAANS
22-5-2002 JANSSENS Jan echtgenoot Dora
21-5-2002 KERKHOVEN Charlotte Elfriede 9-6-1920 weduwe Ir. Theodorus BRANS
22-5-2002 KOOTEN Aartje van 10-6-1916 weduwe Jan BOL
18-5-2002 KORTEWEG Jacob 20-7-1910 weduwnaar Geertje van de VEN
23-5-2002 MONSHOUWER Dirk Jan 13-4-1948 echtgenoot Marjan
23-5-2002 MONSHOUWER Dirk Jan 13-4-1948 echtgenoot Marjan
22-5-2002 NAMEN Erik van
21-5-2002 NAMEN Erik van 32
18-5-2002 OVERDUIN Henny 29-5-1922 weduwe Dick BLAAUBOER
24-5-2002 SANGERS Maria Johanna 23-2-1927 weduwe C.S.D. HOEKSTEIN
22-5-2002 SNIJDERS Aart 22-8-1926 weduwnaar Elly TUK
18-5-2002 STAM Edmond
18-5-2002 STOFFER Co
22-5-2002 STOFFER Co
22-5-2002 TEMPELAAR Trijntje 6-8-1918 weduwe Cornelis SINT NICOLAAS
23-5-2002 VERBEEK Josina Cornelia 85 weduwe Jurg de BOON
18-5-2002 VIS Luuk 4-5-2001
22-5-2002 WARENDORF Robert Jan 60 partner Christine PIKE
18-5-2002 WEGMAN Marco
21-5-2002 WERVENBOS Marinus 76 echtgenoot J. van ENGELEN
22-5-2002 WERVENBOS Rinus echtgenoot Jo
21-5-2002 WOLFF Willem Johannes de 26 aanstaande echtgenoot Marianne
SANDERS
21-5-2002 WOLFF William de 26
22-5-2002 WOLFF William deVr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: ! MIENTJE DUYMAR VAN TWIST (actrice) / G.A. IJSSEL DE SCHEPPER (Deventer)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 May 2002 18:08:40 GMT

- De door bliksem getroffen 20 m hooge schoorsteen van de chemische fabriek
"Ouder-Amstel" nabij Amsterdam. Het gevaarte vertoont een scheur over bijna
de geheele lengte en zal daarom hoogstwaarschijnlijk spoedig neergehaald
moeten worden.
- bloembollententoonstelling te HILLEGOM. (heer Patijn, comm van de Koningin
Z-Holl en de heer D. WENTHOLT, burgem van Hillegom).
- MIENTJE DUYMAR VAN TWIST, 't nog zoo jeugdig aadige, lieftallige
actricetje, was gedurende eenigen tijd leerlinge van de Tooneelschool, doch
ging zich al heel spoedig in de practijk vader bekwamen bij het
Rotterdamsche tooneelgezelschap, dir. VAN EYSDEN, waarvan zij thans het
jongste lid is. Hier heeft ze reeds bewezen, dat er "wat in haar zit", dat
zij veel aanleg heeft en geest en temperament. Men denke maar eens aan haar
zeer welgeslaagd optreden als Suzanna in De wereld waarin men zich verveelt
en als Annie in VAN WAASDIJK's, Het zedelijk bewustzijn. Naar het zich laat
aanzien wacht deze jonge dame, mits haar ontluikend talent onder goede en
tactvolle leiding tot volle rijpheid kome, een mooie tooneelloopbaan.
(BRON: pag. 212 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1909)

- Gerard VROLIK, acteur.
- Mej M. VAN ESSEN, zang en piano, Meppel, Steenwijk.
- Bram van den Berg, pianist, als 16-jarige benoemd tot dirigent van de
Groote Opera te Algiers / W KES, Joh COENEN / leerling van Ed KEURVELS, E
POTJES, Prof STEPHANY te Antwerpen, Prof LESCHOTIZKY.
- Jac LEEFSON, dansmeester, 70 jaar in 1909, heeft een zoon en twee
dochters.
(BRON: pag. 213 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1909)

- Den heer J. LAMERIS, gep. majoor-paardenarts, gedurende 25 jaar verbonden
aan het kon. staldepartement, viel de hooge eer te beurt op den dag van zijn
jubileum van Z.K.H. Prins Hendrik persoonlijk het officierskruis van de
Huisorde van Oranje-Nassau te ontvangen, dat hem geschonken werd oor H.M. de
Koningin.
(zie genealogie: http://home-1.concepts.nl/~lamerisj/lam_fr3.htm)
- Bij zijne pensionering heeft de luit.-kol. W.M. WIJNAENDTS, comm. der 3de
divisie Kon. Marechaussee te ZWOLLE, de meest ondubbelzinnnige blijken
ontvangen, dat men hem met leedwezen ziet vertrekken.
- 20 april j.l. vierde de heer H.J. NIERSTRASZ, chef van den technischen
Dienst der Radiotelegrafie zijn zilveren jubileum bij de rijkstelegraaf.
- Bij de parade op het Malieveld te 's Hage, gehouden ter eere van den
geboortedag van Z.K.H. Prins hendrik, zijn op plechtige wijze twee hooge
onderscheidingen uitgereikt:
1 * het Ridderkruis 3de kl Mil Willemsorde aan de kap. F DARLANG, deze
officier verwierf reeds wegens zijne heldenfeiten eene eerv verm., het
ridderkr 4de kl Mil Willemsorde en de Eeresabel.
2 * den 1sten luit. E.J. GELDORP, hij verwierf wegens zijne heldenfeiten
reeds eene eervolle vermelding en het ridderkr. 4de kl Mil Willemsorde.
- De oud-Gouveneur van Sumatra's westkust, de heer TAYLOR WEBER, ridder der
orde van den Ned Leeuw, is te 's-Gravenhage in dne ouderdom van 60 jaar
overleden.
- Te MONTREUX is overleden de heer G.A. IJSSEL DE SCHEPPER, raadslid van
Deventer en president-commissaris der N.V. Deventer IJzergieter en
Machinefabriek.
- Op 76-jarigen leeftijd is te 's HAGE overleden de heer L. C. Ph. W.
VISSER, oud-hoofdingenieur van de Marine, officier der orde van
Oranje-Nassau en gedecoreerd met eenige andere hooge buitenl
onderscheidingsteekenen.
- Te MENTONE (Riviera) is op ruim 59-jarigen leeftijd overleden den heer F.
VAN RIJSENS, sedert 1901 schoolopziener in het district ALKMAAR.
- Voetbal-westrijd Nederland-Belgie te Rotterdam: Beeuwkes, Heyting, Otten,
Boerdam, De Korver, Lotsy, Welcker, Snethlage, Lutjens, Francken, Kessler.
(BRON: pag. 216 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1909)

- kunstveiling der frima C.F. ROOS & Co te Amsterdam (11-12 mei)
- foto: mevr Theo Mann-Bouwmeester.
(BRON: pag. 224 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1909)

- De pas onttroonde 65-jarige Sultan van TURKIJE ABDOEL HAMID die 33 jaar
met tyrannieke wreedheid het Rijk van den Zieken Man regeerde, is krachtens
de traditie die het sultanaat toekent aan den oudsten prins vanhet geslacht
OSMAN opgevolgd door zijn jongeren broeder den 64-jarigen RESCHAD EFFENDI
onder den titel van Mehemed V. De Jong-Turken zullen wel zorgen dat deze
nieuwe heerscher, wiens bekwaamheden enkarakter op geen hoog peil worden
geschat, de grondwet beter eerbiedigt en de gewenschte hervormingen minder
belemmert dan zijn trouwelooze voorganger.
- De her J.A. HIJNER, leeraar aan de gemeentelijke Leer- en Kweekschool voor
onderwijzers en onderwijzeressen te AMSTERDAM, vierde onder vele blijken
vanbelangstelling in 't feestgebouw Bellevue met al zijne leerlingen zijn
50-jarig onderwijs-jubileum; als kweekeling op 14-jarigen leeftijd begonnen,
werd hij eerst gewoon, later gymnastiek-onderwijzer, o.a. bij het corps
Mariniers, de Kaiser-Wilh-Schule enz.
- Den 1sten mei herdachten de heeren G.J. FALK en P.H. GROENEMEIJER te
AMSTERDAM, dan dag, dat zij voor 40 jaar geleden bij de Rijkstelegraaf in
dienst traden. De heer G.J. FALK, sedert 1905 hoofdcommies, thans chef
bureel van aanneming en expeditie, werd geb. in 1852; de heer P.H.
GROENEMEIJER, sedert 1903 commies der telegrafie 1ste kl, belast met de
opleiding van ambtenaren in de bediening van het Hugestoestel, werd geb. in
1851. Deze twee volijverige, stipte en geachte rijksambtenaren werden in
1869 tot klerk bij de telegrafie benoemd.
- Op bijna 57-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer JAC.
ZEEHANDELAAR, sedert 1899 lid van den raad, geb. te HARDERWIJK, was hij
achtereenvolgens in verschillende handelsbetrekkingen werkzaam; als raadslid
heeft hij in woord en daad van zijn grootenijver en van zijne toewijding
blijk gegeven; zijn zakelijke redevoeringen getuigden van overtuiging en
werdenbelangstellend aangehoord. Voor velen was hij een goed raadsman. Hij
was bovendien lid van den kerkeraad der Ned Israelietsche gemeente en heeft
zich jegens deze gem zeer verdienstelijk gemaakt. De hoofdsted verliest in
hem een degelijk, flink vertegenwoordiger.
- Op 75-jarigen ouderdom is te AMSTERDAM overleden den heer M. DE VRIES VAN
BUUREN, ridder der orde van Oranje-Nassau, oud-lid van den raad, eenige
jaren geleden trok hij zich als chef van de welbekende firma DE VRIES VAN
BUUREN en CO terug.
- De majoor-kwartiermeester J.D. DE BLOEME, hoofd der VIIIste afdeeling van
het Departement van oorlog te 's-Gravenhage,is de vorige week overleden. Hij
behoorde tot de kundigeste mannen op militair administratief gebied en
verwierf de achting van superieuren, collega's en ondergeschikten.
- Op 62-jarigen leeftijd is te 's-GRAVENHAGE overleden de gepensionneerde
majoor van het O.- I. leger G. DE WIJS, oud-commandant der brandweer en
oud-wethouder der gemeente 's-Gravenhage; op de gevechtsvelden in Ned Indie
verwierf hij het ridderkruis van de Mil Willemsorde en aan zijne benoeming
ot ridder der orde van Oranje-Nassau.
- Frits van Haarlem "Oranje"
- Kwartet "CON AMORE", dat te ARNHEM in den jongsten kwartetwedstrijd
uitgeschreven door Arnhemsch Mannenkoor, in de 1ste afd (bekroonde
kwartetten) den eersten prijs en in den eere-wedstrijd den eerste eereprijs
(gr. zilver medaille van H.M. de Koningin en eene van Z.K.. Prins Hendrik)
behaalde. Dit uitmuntend viertal heeft de eer van de Zangvereeniging
"Nijmeeg's Mannenkoor" dus zeer hoog gehouden: H.J.W. VAN DUUREN, H.G.
KOOPMANS, J.P.W. BIELING, W. MAALSEN.
- plaquette "De Vervulling": Pier PANDER, C.J. BEGEER
(BRON: pag. 228 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1909)

- artikel: kunstschilder Antoon van Welie
(BRON: pag. 230 + 4 foto's , "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- proefboringen Ossendrecht.
- vergrooting De Nieuw Karseboom Amstelstraat, A'dam.
(BRON: pag. 231 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- inschrijving Juliana's geboorte: Hubertus de Wilde, Jhr Mr F de Marees van
Swinderen, A.P.L. Nelissen, weth de Wilde, J.C. Meys + pleegzuster van de
jonge prinses.
(BRON: pag. 232 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 190

- Deventer: planting Wilhemina-eik; W.H.F. Baron van Heemstra.
(BRON: pag. 233 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Cor v.d. LUGT MELTSERT, achteur.
- Mej E. FOYER, mej Mien SMITS, Jean QUITIN.
- C. van Hees
- mej Betsy GROSSOUW, Mej Andrine SAVELLI, J.F. Merten, E v.d. PLOEG, Mej C
de JAEGER, mejn van EYSENDYCK, Jules MOES.
- gebroeders Arthur en Max Orobio de Castro.
- het draadloze elektrische paard van de H. WILLIAM.; elctrische toestellen
werden door den Amerikaanschen Elec-Tech Ingenieur SINGER vervaardigd.
(BRON: pag. 237 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)
- Een toekomstbeeld: van Dover naar Calais per auto-amnibus, onder het
Kanaal door. Het vraagstuk eene tunnelverbinding tusschen de Fransche en
Engelsche kust is meermaalen ann de orde geweest, onderzocht en uit een
handels- nijverheidsoogpunt gunstig overwogen. Een dergelijke tunnel zou
Amsterdam met de overzijde van het IJ kunnen verbinden.
(BRON: pag. 239 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)
- Het echtpaar Willem HOPMANS en Aaltje VELDING, op 't gehucht "'t Slot"
onder de gemeente Empel, dat kort geleden de diamanten bruiloft vierde. Als
eene groote merkwaardigheid zij vermeld, dat de bruid op het feest DEZELFDE
kleeren droeg, waarmede zij voor 60 jaar in het huwelijk trad, te wijl de
krasse bruidegom zijn zoogenaamde trouwbroek aan had. (ZIE:
http://www.xs4all.nl/~hopmans/h5.htm).
- Z. Exc. Luit.-Gen. Jhr. J.M. VERSPYCK, adjud-gen van H.M. de Koningin, is
de vorige week op 87-jarigen ouderdom overlden. In 1822 te GENT geb., in
1842 tot 2de luit. benoemd, wordt hij zich door zijne voortreffelijke
hoedanigheden als militair aanvoerder en civiel bestuurder zoodanig te
onderscheiden, dat hij tot de gewichtigste betrekkingen geroepen werd,.
Generaal VERSPYCK, die de hoogste militaire en burgerlijke decoratieen
verwierf, ook verschillende buitendlandsche, behoort tot de schitterendste
figuren uit de Indische krijgsgeschiedenis van de jongste halve eeuw.
- De heer J.J.Th. HOUBA, burgem van HORST (Limb), herdacht 5 mei zijn
zilveren ambtsjubileum; wegens zijne uitstekende hoedanigheden verwierf hij
groote populariteit.
- De vorige week herdacht onder vele blijken van belangstelling de heer H.
GROENENDIJK, adjunct-dir der telegrafie te AMSTERDAM, zijn 40-jarig
dienstjubileum. De gezamenlijke commiezen boden hem een prachtig
schrijfbureau aan en ook de verschillende andere categorieen van ambtenaren
lieten zich ten dezen niet onbetuigd. "Ons tijdschrift", orgaan van de
broederschap van telegraaf-commiezen, dat hij gedurende eenige jaren met
groote bekwaamheid redigeerde, wijdt aan den kundigen en beminden jubilaris
warme woorden van lof.
- De heer J. KERKHOVEN hoopt 14 mei zijn 25-jarig jubileum te vieren als
notaris te WERKENDAM; allen, die met hem in aanraking kwamen, getuigen, dat
hij het notarisambt steeds zeer hoog gehouden en de belangen zijner clienten
op voorbeeldige wijze behartigd heeft. De blijken van waardeering en
sympathie zullem hemop zij feestdag dan ook niet ontbreken.
- Den 8sten mei herdacht de Eerw. heer I. FRANK te ZWOLLE, zijn 25-jarig
ambtsvervulling als oppervoorzanger en godsdienstleeraar bij de
Israelietische gemeente aldaar. Wegens zijn stipte plichtsbetrachtinge en
zijn nobel karakter heeft hij niet alleen de achting en de sympathie van
zijn geloofsgenooten, maar ook van zijn andersdenkende stadsgenooten
verworven.
- Onlangs herdacht onder talrijke blijken van waardeering en vriendschap de
heer G. IJ. VAN DER VEEN, sedert jan 1874 gemeente-secretaris van
OOSTDONGERADEEL, den dag, dat hij voor 50 jaar als 15-jarig volontair ter
secretarie aldaar in dienst trad; de heer VAN DER VEEN is en nauwgezet,
ijverig ambtenaar en een trouw raadsman voor zijne medeburgers.
- De gep. kolonel van het O.-I Leger W.P. STUTTERHEIM, sedert 1904
militie-commissaris te DORDRECHT, ridder der orde van den Nederlandschen
leeuw, herdacht de vorige week zijn gouden jubileum als militair; in 1859
als milicien in dienst gekomen, verwierf hij in 1864 den officiersrang en
ging hij in 1865 over bij het leger in Ned Indie; als luitenant behoorde hij
tot het beroemd worden 3de bataljon, welks vaandel wegens de heldenfeiten,
door dit corps verricht, met het ridderkruis der Militaire Willemsorde werd
gedecoreerd; kolonel STUTTERHEIM heeft verder rechtstreeks onder wijlen
generaal VAN DER HEYDEN gediend, aan onderscheidene belangrijke
krijgsverrichtingen deelgenomen en gewichtige opdrachten met succes vervuld;
in 1894 verliet hij als luitenant-kolonel eervol met pensioen het leger,
waarvan hij zulk een lange reeks van jaren een sieraad is geweest.
- Den 8sten mei herdacht de volijverige directeur va het Post- en
Telegraafkantoor te HENGELO, de heer W.P. VAN WEST, onder veelvuldige
blijken vanbelangstelling en vriendschap,zijn 40-jarig dienstjubileum bij de
Rijkstelegraaf.
- Voor MEJ KOELEWIJN, geb. VERLINT te KATWIJK AAN DEN RIJN, heeft zich het
zeldzame feit voorgedaan dat zij ter wereld kwam op den geboortedag van H.M.
de Koningin, en van een zoon (haar eerste kind) beviel,op den dag (30
april), dat H.M. de Koningin het levenslicht schonk aan Prinses Juliana.
- Den 16den mei hoopt de heer W. KUYK,plaatsvervangend hoofd van de school
te HELDER, zijn 60-jarog jubileum te vieren bij het openbaar onderwijs;
gedurende een 30-tal jaren vervulde deze volijverige en bekwame paedagoog de
betrekking van leeraar aan de industrieschool en ruin 40 jaar was hij
onderwijzer aan het algemeen weeshuis. Het eervol ontslag met pensioen, dat
hij, naar wij vernemen, met ingang van 1 juni zal erlangen, heeft hij ten
volle verdiend.
- De heer J.H. KOERS te DEIL, vierde 1 mei zijn zilveren jubileum als hoofd
der school; talrijke blijken van waardering vielen den kundigen, ijverigen
onderwijsman ten deel.
- In het Hopital Wallon te LEIDEN is overleden de heer J.C. ZAALBERG,
groot-industrieel, gemeenteraadslid, tevens ambtenaar van den burgelijken
stand; hij bereikte den leeftijd van 52 jaar. Voor Leiden is de dood van
dezen verdienstelijken ingezetene een groot verlies.
(BRON: pag. 240 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Oranje-feestversiering op Marken na de heuglijke gebeurtenis. Burgemeester
DE GROOT versierd met den ambtsketen houdt, nadat de ORANJEBOOM is geplant,
tot de bevolking van het typische eiland, een feestrede.
(BRON: pag. 243 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- De aan de Ertskade te Amsterdam gezonken Rijn-aak, met 360 ton kolen
geladen, boven water gehaald door middel van vier drijvende bokken. Dit
moeielijke lichtingswerk werd door de FIRMA GEBR GOEDKOOP aangenomen en met
succes uitgevoersd
(BRON: pag. 247 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- De aan de Ertskade te Amsterdam gezonken Rijn-aak, met 360 ton kolen
geladen, boven water gehaald door middel van vier drijvende bokken. Dit
moeielijke lichtingswerk werd door de FIRMA GEBR GOEDKOOP aangenomen en met
succes uitgevoersd
(BRON: pag. 247 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- Keizer Wilhelm op Corfu.
(BRON: pag. 248 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- Frans DAUM, Carl BUTLER (op pensionaat te Oudenbosch/26 jr), Louis
VERVOORN (typeur).
- De woonwagen "Midgard" waarmede onze landgenooten, de heeren Th. W. E.
LOHMANN, C.R. GOEDELJEE en Fr. T. F. LOHMANN, eene kunstreis door Europa
ondernemen. Het drietal, voorzien van de vereischte fotografie-ingredienten,
maakt op bestelling tegen billijke prijzen, bij de bewoners, zoowel bij
avond als bij dag, foto's welke goed in den smaak schijnen te vallen. Aan
den wagen zijn permanent eenige werken in olieverf, aquerellen en
penteekeningen van Th. LOHMANN te koop.
(BRON: pag. 249 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

* * *

Erica


Subject: ! Koelewijn-Verlint uit Katwijk + Wieriks (102 jaar/70 jaar getr)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 May 2002 18:09:00 GMT

- Voor MEJ KOELEWIJN, geb. VERLINT te KATWIJK AAN DEN RIJN, heeft zich het
zeldzame feit voorgedaan dat zij ter wereld kwam op den geboortedag van H.M.
de Koningin, en van een zoon (haar eerste kind) beviel,op den dag (30
april), dat H.M. de Koningin het levenslicht schonk aan Prinses Juliana.

(BRON: pag. 240 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Het Echtpaar WIERIKS te Apeldoorn, dat kortelings de 70-jarige
Echtvereeniging vierde; de man is bijna 102, de vrouw ruim 92 jaren !
Vergezeld van hun dochter hebbende de beide oudjes, in een te hunner
beschikking gestelde auto een tochtje gemaakt naar den bekenden Julianatoren
aan den Amersfoortschen weg. Zou men willen gelooven, dat moeder WIERIKS
welgemoed naar boven klom, om van het heerlijke vergezicht te genieten ?
(BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

* * *
Erica


Subject: Re: ! Koelewijn-Verlint uit Katwijk + Wieriks (102 jaar/70 jaar getr)
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Fri, 24 May 2002 22:56:17 +0200

Inderdaad: Henricus Wieriks (15-10-1814 - 10-06-1917) te Apeldoorn (GL) is
terug te vinden in mijn bestanden!

GJK

***

> - Het Echtpaar WIERIKS te Apeldoorn, dat kortelings de 70-jarige
> Echtvereeniging vierde; de man is bijna 102, de vrouw ruim 92 jaren !
> Vergezeld van hun dochter hebbende de beide oudjes, in een te hunner
> beschikking gestelde auto een tochtje gemaakt naar den bekenden
Julianatoren
> aan den Amersfoortschen weg. Zou men willen gelooven, dat moeder WIERIKS
> welgemoed naar boven klom, om van het heerlijke vergezicht te genieten ?
> (BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)
>
> * * *
> Erica
>Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 25 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 25 May 2002 08:02:03 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
zaterdag 25 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 24 mei 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- v.d Wal-Pijl, W. - 90 jaar - 28 mei 2002 - Drachten *DC

** DANKBETUIGINGEN - jubilea **

- de Jong, W & van Dijk, Tr. - Joure - 65 jarig huwelijk
- de Witte-Wijnia, Sytze en Minny - Warkum - 50 jarig huwelijk
- v.d. Vorst, Wim en Sjoke - Niawier

** HUWELIJK **

- Maltha, Leo & Boersma, Gea - 17 mei 2002 - Holwerd
- Swart, Auke & Gruis, Mirjam - 25 mei 2002 - Amsterdam
- Dijkstra, Anton & van der Kuur, Sippy - 22 mei 2002 - Sneek

** JUBILEA **

- Siemensma, Andries & v.d Wey, Regina - 65 jaar getrouwd -
2 juni 2002 - Exmorra
- Schriemer, Fre & Veenstra, Sietske - 50 jaar getrouwd -
5 juni 2002 - Tytsjerk
- Kooistra, Tamme & Zijlstra, Froukje - 50 jaar getrouwd -
27 mei 2002 - Wâlterswâld
- Postma, Hilbrand & van Ballegooijen, Ida - 40 jaar getrouwd -
25 mei 2002 - Witmarsum

** GEBOORTE **

- Jan_Karel Pierre Benjamin, geboren 8 mei 2002 Philadelphia -
thuiskomst: 20 mei 2002 te Franker - ouders: Jan en Gerlofke
Schuil-Fopma
- Arjen Sytse, zoon van Siem en jantien Homsma-Sijtsma -
17 mei 2002 - Sneek
- Sil, zoon van Rypco Bloemhof en Selma Bierma -
16 mei 2002 - St. Jacobiparochie
- Gijs, zoon van Monique Sirag -
21 mei 2002 - Leeuwarden
- Jorn Martin, zoon van Joop en Thea Ketelaar-Wijnja -
22 mei 2002 - Nylân
- Jan Jochum, zoon van Bote en Astrid de Boer-Prins -
14 mei 2002 - Tjerkwerd
- Julian, zoon van Rudolf Eilers en Ymkje Louwsma -
18 mei 2002 - Balk
- Vincent Theunis, zoon van Anneke Stienstra en Sjouke Noord -
15 mei 2002 - Joure
- Marloes Hanna, dochter van Klaas en Tineke Zwier-de Jong -
20 mei 2002 - Katlijk
- Don (Douwe), zoon van Wiebe Smitstra en Piety Salverda -
19 mei 2002 - Matamata (Nieuw Zeeland)
- Kristia, dochter van Jan en Etta Dotinga-Eringa -
18 mei 2002 - Sibrandabuorren
- Hidde, zoon van Wim en Sandra Hilverda-Tekstra -
21 mei 2002 - Doniagea
- Myrthe, dochter van Geert en Jikke Dijkstra-Groeneveld -
21 mei 2002 - Menaldum

** IN MEMORIAM **

- Langendijk, martine - 25 mei 2001-2002

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Batema, Klaas - Rottefalle
- Boomstra, Sybe - Mildam
- de Haan, Janke - Veenwouden
- Hoekstra, Jacob - Heech
- Muizer, Christiaan Petrus -
- van der Meer, Jacob - Blauwhuis
- Vermaning, Willem - Scharsterbrug
- Wiersma-Wijngaarden, Sjoukje - Nylân
- Wierstra, Gerben -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- van BREUKELEN - Hendrik - 23 mei 2002
- FABRIEK - Gerrit - 23 mei 2002
- FEDDEMA - Jeltje Maria (Kiki) - 23 mei 2002
- van der HEIDE - Eelke - 23 mei 2002
- HIJLARIDES - Jantje - 21 mei 2002
- KOPPEL - Henri (Hans) - 24 mei 2002
- KUPKA - Martha Maria - 24 mei 2002
- OSINGA - Boukje - 24 mei 2002
- PIETERSE - Orson R. - 19 mei 2002
- VERF - Aaltje - 24 mei 2002
- van der WERF - Dennis - 23 mei 2002
- WIERSMA - Rients - 24 mei 2002
- ZIJLSTRA - Sjouk - 24 mei 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

van BREUKELEN - Hendrik
* 8 juni 1928
+ 23 mei 2002 Franeker
Ev A.A. ZEINSTRA sedert 44 jaar
Begrafenis 28 mei Franeker

FABRIEK - Gerrit
* 13 september 1921 De Knipe
+ 23 mei 2002 Heerenveen
Crematie 28 mei Heerenveen

FEDDEMA - Jeltje Maria (Kiki)
* 1 september 1928 Leeuwarden
+ 23 mei 2002 Leeuwarden
Ev J.J. van der WOUDE
Begrafenis 28 mei Leeuwarden

van der HEIDE - Eelke
* 6 juli 1929
+ 23 mei 2002 Heerenveen
Ev Griet BOOMSMA sinds 26 juni 1953
Crematie 28 mei Heerenveen

HIJLARIDES - Jantje
* 2 augustus 1910
+ 21 mei 2002
weduwe van Johannes ARENDZ sinds 20 juli 1973
Crematie is in besloten kring

KOPPEL - Henri (Hans)
* 7 januari 1927 Leeuwarden
+ 24 mei 2002 Ginnum
Ev C.B. de VRIES
Begrafenis 27 mei Dokkum

KUPKA - Martha Maria
* 82 jaar
+ 24 mei 2002 Leeuwarden
weduwe van Lykle BOONSTRA sinds 8 maart 1983
Crematie 29 mei Goutum

OSINGA - Boukje
* 92 jaar
+ 24 mei 2002 Harlingen
weduwe van Oebele de VRIES sinds 9 september 1990
Crematie 28 mei Goutum

PIETERSE - Orson R.
* 20 neovember 1967 Rotterdam
+ 19 mei 2002 Sneek
Crematie 28 mei Lelystad

VERF - Aaltje
* 31 oktober 1922 Huizum
+ 24 mei 2002 Drachten
Ev Rudmer HANENBURG
Crematie 28 mei Goutum

van der WERF - Dennis
* 23 mei 2002 Rotsterhaule
+ 23 mei 2002 Rotsterhaule
Begrafenis is in stilte

WIERSMA - Rients
* 58 jaar
+ 24 mei 2002 Den Helder

ZIJLSTRA - Sjouk
* 13 juli 1919 Stiens
+ 24 mei 2002 Noordbergum
weduwe van Hans WESTRA sinds 28 juli 1999
Crematie 28 mei Goutum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + overlijdensberichten oud-NS-ers
From: "Karel" <kej_honings@hotmail.com>
Date: Sat, 25 May 2002 15:43:26 +0200

Uit: De Koppeling,Weekblad voor de Nederlandse Spoorwegen, nr 1681, 24 mei
2002

Overlijdensberichten oud-NS'ers

5 maart 2002, de heer J. T. Swart (78), vertegenwoordiger goederenvervoer te
Amsterdam
15 maart 2002, de heer J.H. Schleiffert (77), medewerker opleidingen te
Utrecht
16 maart 2002, de heer A. Uiterwijk (74), rangeerdienstleider te Rotterdam
Botlek
19 maart 2002, de heer E. C. van der Logt (65), bedrijfsmaatschappelijk
werker te Nijmegen
21 maart 2002, de heer W.M.G. Winkels (87), stationsbeambte te Zaandam
22 maart 2002, de heer W.J. Scholl (74), medewerker Infrastructuur te
Utrecht
23 maart 2002, de heer F. Schmitz (77), machinist te Maastricht
25 maart 2002, de heer H. T. Lebens (76), agent spoorwegpolitie te Amsterdam
25 maart 2002, de heer M.G.A. Linssen (66), machinist te Roermond
25 maart 2002, de heer G.J. van Ooijen (67), bankwerker draaier te Utrecht
26 maart 2002, de heer L.J.J. de Bakker (84), assistent te Tilburg
26 maart 2002, de heer J.A. de Witte (72), machinist te Roosendaal
27 maart 2002, de heer W.G. Snoeij (77), groepschef treinpersoneel te
Roosendaal
28 maart 2002, de heer J.J. van Laar (93), medewerker werkplaats te
Amersfoort
28 maart 2002, de heer B. van Rijswijk (86), hoofdconducteur te Den Haag
30 maart 2002, de heer J.J. Friemann (69), machinist te Leeuwarden
31 maart 2002, de heer P. Dubbeldam (92), kraanmachinist te Dordrecht
4 april 2002, de heer H.J. de Roosz (72), machinist te Groningen
5 april 2002, de heer J.H. Teunisse (75), hoofdconducteur te Haarlem
7 april 2002, de heer N. Turkserna (69), machinist te Zutphen
9 april 2002, de heer P.H. Prijs (80), machinist te Emmen
10 april 2002, de heer N. Brandjes (86), vakman wegonderhoud te 8everwijk
10 april 2002, de heer G. Theijink (69), groepschef treinpersoneel te Arnhem
13 april 2002, de heer A.J.J. Vijge (80), rayonchef te Deventer
14 april 2002, de heer P.M. Dijkers (81), assistent te Oss
14 april 2002, de heer R. Siekmans (68), wagenmeester te Onnen
15 april 2002, de heer J.J. Buquet (84), hoofdconducteur te Maastricht
16 april 2002, de heer H. van Staa (68), groepsleider te Utrecht
17 april 2002, de heer L. Boekholt (75), machinist te Zutphen
17 april 2002, de heer C.A. de Bruijn (80), treindienstleider te Roosendaal
18 april 2002, de heer J.F.H. Timmermans (76), verkeersleider te Utrecht
19 april 2002, de heer H.J. Schinkel (87), ploegleider perron te Amersfoort
20 april 2002, de heer J. Bergsma (76), hoofdconducteur te Enkhuizen
20 april 2002, de heer G. Jansen (76), opzichter goederen te Amsterdam
Westhaven
20 april 2002, de heer D. W. Rexwinkel (77), voorman rangeerder te Rotterdam
Waalhaven
20 april 2002, de heer N. Ritsema (65), machinist te Groningen
23 april 2002, de heer J. van Gool (63), medewerker Spoorwegmuseum te
Utrecht
25 april 2002, de heer C. van Heusden (78), districtschef spoorwegpolitie te
Utrecht
26 april 2002, de heer J. Broek (81), voorman rangeerder te Rotterdam
26 april 2002, de heer H.J.H. Neelen (62), verkeersleider te Alkmaar
26 april 2002, de heer J. Peters (69), lokettist te Driebergen
27 april 2002, de heer A. Sluiter (80), opzichter seinwezen te Zwolle
28 april 2002, de heer G. Bruinemeijer (75), technisch tekenaar te Utrecht
28 april 2002, de heer L.F. Storm (83), sectieleider seinwezen te Roermond
1 mei 2002, de heer J. Marree (85), lasser te Amersfoort
2 mei 2002, de heer J.A. N. Pont (71), dieselmonteur te Tilburg
3 mei 2002, de heer J. Jeronimus (69), machinist te Heerlen
6 mei 2002, de heer J.L. R. Diderik (82), hoofdstationschef te Apeldoorn


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 24-05-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sat, 25 May 2002 16:25:28 GMT

Geboren BS:

22-05-2002: Dave, zoon van Evelien Driessen en René Bosman.
---------------------
Verjaardag:

25-05-2002, Maassluis: Mevr. A. van Mastrigt-Slavenburg, 101 jaar.
==========
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + 110-plussers: wed H. KASEMIER (20 sept 1824-) en J. CROUWEL (25 febr 1817-)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 26 May 2002 16:29:01 GMT

- De heer J. CROUWEL, Van Lennepstraat te Amsterdam, herdacht 25 Februari
zijn 100sten verjaardag; den krassen, gezonden grijsaard zijn vele blijken
van belangstelling en sympathie ten deel gevallen.
(BRON: pagina 108 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- Mej. de wed H. KASEMIER, geb Anna Broekema, te Sappemeer, die 28 september
haar 100sten geboortedag hoopt te vieren.
(Bron: pag. 144 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september
1924)

Erica


Subject: Re: + 110-plussers: wed H. KASEMIER (20 sept 1824-) en J. CROUWEL (25 febr 1817-)
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Sun, 26 May 2002 21:03:34 +0200

Ook deze mensen waren 'echte' eeuwelingen (hoewel ze de 110 - zie
"Onderwerp" bij lange na niet gehaald hebben):

Joseph Crouwell (21-02-1817 - 26-12-1919) te Amsterdam (NH) - was de oudste
man van Nederland,

Anna Kasemir-Broekma (28-09-1824 - 11-11-1925) te Sappemeer (GR) - was de
oudste van de provincie Groningen.

GJK

***

Erica <GenBook@d-compu.dyndns.org> overdreef in het Onderwerp en schreef in
berichtnieuws h38I8.8702$kt.644912@amsnews02.chello.com...
> - De heer J. CROUWEL, Van Lennepstraat te Amsterdam, herdacht 25 Februari
> zijn 100sten verjaardag; den krassen, gezonden grijsaard zijn vele blijken
> van belangstelling en sympathie ten deel gevallen.
> (BRON: pagina 108 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart
1917)
>
> - Mej. de wed H. KASEMIER, geb Anna Broekema, te Sappemeer, die 28
september
> haar 100sten geboortedag hoopt te vieren.
> (Bron: pag. 144 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september
> 1924)
>
> Erica
>Subject: + Familieberichten Drenthe 25 mei 2002 - DvhN - 427
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 26 May 2002 14:10:32 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 25 mei 2002.
(Aflevering 427)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bakker - Anny - 23-05-2002 (Bousema - geen verdere details)
Braam - Egbert - 23-05-2002
Brands - Aaltje - 23-05-2002
Brunsting - Arend - 21-05-2002
Dijkstra - Jan - 22-05-2002
Eising - Jacoba - 23-05-2002
Groeneveld - Catharinus - 23-05-2002
Hees - Eddie - 22-05-2002
Hendriks - Hendrikje - 23-05-2002
Hofman - Anje - 24-05-2002
Jager - Hendrik - zonder datum (Geen verdere details)
Odding - Berend - 23-05-2002
Tent - Roelf - 24-05-2002
Tulp - Annechien Grietje - 23-05-2002
Visser - Johanna - 24-05-2002
Wanninge - Aaldert - 19-05-2002
Zuidema - Albert Hendrik - 23-05-2002

In memoriam:

?? - Bas - 25-05-1997

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

?? - Sjoerd - Bovensmilde
Bartelds - Hans - Oosterhesselen
Benthem - Helprigje - Westerbork
Gunnink - Jan - Nieuw-Amsterdam
Heethuis - Trientje - Veendam
Jakobs - Bertus - Wezup
Schepers - Jans - Klazienaveen
Scheve - Hendrik - Dalerveen
Sluis - Oepie van der
Strate - Marchien van der - Emmen
Winters - Elsiabeth - Eleveld

Mededelingen:

Brookman - E. &
Scholtens - E.J. - Yde - dankzegging n.a.v. 50-jarig huwelijksfeest

Detailvermeldingen overlijden:

BRAAM - Egbert
* 6 februari 1921 - Kamps
+ 23 mei 2002 - Assen
Ev. T. Oosting
Begrafenis: 28 mei 2002 - Rolde

BRANDS - Aaltje
* 3 september 1914
+ 23 mei 2002 - Grolloo
Ev. Willem Harms
Crematie: 28 mei 2002 - Assen

BRUNSTING - Arend
* 68 jaar
+ 21 mei 2002 - Krommenie
Ev. Petra Ferwerda
Crematie in besloten kring

DIJKSTRA - Jan
* 61 jaar
+ 22 mei 2002 - Emmen
Begrafenis: 28 mei 2002 - Emmen

EISING - Jacoba (Coba)
* 6 juli 1929 - Assen
+ 23 mei 2002 - Assen
Crematie: 28 mei 2002 - Assen

GROENEVELD - Catharinus
* 26 juli 1923 - Sneek
+ 23 mei 2002 - Emmen
Wv. Anna Margaretha Medema
Ev. Marchiena Hendrika Horlings
Begrafenis: 28 mei 2002 - Emmen

HENDRIKS - Hendrikje (Hennie)
* 73 jaar
+ 23 mei 2002 - Borger
Ev. Warmold Huiting
Crematie: 28 mei 2002 - Assen

HOFMAN - Anje
* 3 mei 1932 - Mensingeweer
+ 24 mei 2002 - Rolde
Ev. Simon Smid
Crematie: 29 mei 2002 - Assen

HEES - Eddie
* 29 december 1964 - Assen
+ 22 mei 2002 - Assen
Ev. Ria ??
Crematie: 27 mei 2002 - Assen

ODDING - Berend
* bijna 80 jaar
+ 23 mei 2002 - Assen
Ev. A. Kort
Lichaam ter beschikking wetenschap

TENT - Roelf
* 71 jaar
+ 24 mei 2002 - Valthe
Ev. Hillie Winters
Crematie: 28 mei 2002 - Emmen

TULP - Annechien Grietje (Angré)
* 44 jaar
+ 23 mei 2002 - Paterswolde
Partner van Teije Arends
Crematie in besloten kring

VISSER - Johanna
* 25 december 1919 - Emmen
+ 24 mei 2002 - Assen
Ev. J. Joling
Crematie: 29 mei 2002 - Assen

WANNINGE - Aaldert
* 58 jaar
+ 19 mei 2002 - Nieuw-Balinge
Ev. Grietje Dekker
Begrafenis in familiekring

ZUIDEMA - Albert Hendrik (Ap)
* 22 september 1938
+ 23 mei 2002 - Hoogeveen
Ev. Elske Jager
Crematie: 28 mei 2002 - Assen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 23 mei 2002 - DvhN - 326
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 26 May 2002 14:11:33 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 23 mei 2002.
(Aflevering 326)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Baving - Johanna Margaretha - 21-05-2002 - Groningen - (Visser)
Buist - Annemiek - 21-05-2002 - Baflo
Cordilia - Elreld Johnnatan - 17-05-2002 - Groningen
Gruis - Berend - 18-05-2002 - Delfzijl - (Van Zuijlen)
Hammenga - Hendrik Jacob - 19-05-2002 - Siddeburen - (De Wind)
Hemmes - Aafke - 21-05-2002 - Veendam - (Lichtenberg)
Jansen - Antje - 20-05-2002 - Leek - (Bolling)
Koolhof - Anjo - 20-05-2002 - Roden - (Van Tongeren / Van Veen)
Koops - Frans - 20-05-2002 - Ruisscherbrug - (Dijkhuis)
Krijthe - Jantje - 19-05-2002 - Den Haag - (De Kleine)
Kuiper - Joost Eildert - 22-05-2002 - Delfzijl - (Beck)
Leeuw - Wiebe Tjibbe van der - 22-05-2002 - Groningen
Middendorp - Hendericus Bernardus - 21-05-2002 - Groningen
Mulder - Willem Jacob - 18-05-2002 - Zuidhorn - (Diekhuis)
Prenger - Berend - 21-05-2002 - Veendam - (Beer)
Renkema - Wytske - 21-05-2002 - Drachten - (Korsaan)
Rouppé - Margaretha - 21-05-2002 - Alteveer - (Breider)
Slink - Willemtje - 20-05-2002 - Veendam - (Oldenziel)
Smit - Wilhelmina Gretha - 17-05-2002 - Kropswolde - (Wiardi)
Spruit - Wesley - 21-05-2002 - Baflo
Timmer - Derk - zonder datum en plaatsvermelding
Vegter - Geert Hendrik - 22-05-2002 - Muntendam - (Norder)
Vredeveld - Harm - 21-05-2002 - Harkstede - (Lammerts)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Kracht - Jantje - Garnwerd
Niemeijer - Lammechien - Veendam

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Drenthe 24 mei 2002 - DvhN - 426
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 26 May 2002 14:11:36 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 24 mei 2002.
(Aflevering 426)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bleijswijk - Adrianus Johannes Gerardus - 22-05-2002
Bosma - Eise - zonder datum
Dijkstra - Jan - 22-05-2002
Hees - Eddie - 22-05-2002
Krol - Jurrien - 23-05-2002
Meijer - Johannes Bernardus - 22-05-2002
Naber - Jan - zonder datum (Geen verdere details)
Palandeng - James - zonder datum (Geen verdere details)
Slootmans - Bep - 22-05-2002
Waal - Catharina de -22-05-2002
Woortman - Geert - 22-05-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BLEIJSWIJK - Adrianus Johannes Gerardus
* 57 jaar
+ 22 mei 2002 - Emmen
Ev. M. Roewen
Begrafenis: 27 mei 2002 - Erica

BOSMA - Eise
* 80 jaar
+ datum niet vermeld - Smilde
Wv. Jantje de Jong sinds 21 mei 1997
Begrafenis: 25 mei 2002 - Smilde

DIJKSTRA - Jan
* 61 jaar
+ 22 mei 2002 - Emmen
Begrafenis: 28 mei 2002 - Emmen

HEES - Eddie
* 29 december 1964 - Assen
+ 22 mei 2002 - Assen
Ev. Ria ??
Crematie: 27 mei 2002 - Assen

KROL - Jurrien
* 1 juni 1922
+ 23 mei 2002 - Hoogeveen
Ev. G. Koster
Begrafenis: 28 mei 2002 - Hoogeveen

MEIJER - Johannes Bernardus
* 24 september 1922
+ 22 mei 2002 - Coevorden
Ev. Thea Evers
Crematie: 27 mei 2002 - Emmen

SLOOTMANS - Bep
* 76 jaar
+ 22 mei 2002 - Gieterveen
Ev. Henk Evers
Crematie: 27 mei 2002 - Assen

WAAL - Catharina de
* 8 december 1906 - Alkmaar
+ 22 mei 2002 - Emmen
Wv. Theo Veldhuyzen van Zanten
Begrafenis: 27 mei 2002 - Emmen

WOORTMAN - Geert
* 58 jaar
+ 22 mei 2002 - Emmer-Compascuum
Ev. Sjoukje Haak
Crematie in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Drenthe 23 mei 2002 - DvhN - 425
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 26 May 2002 14:12:05 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van donderdag 23 mei 2002.
(Aflevering 425)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen:

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bel - Hendrik - 22-05-2002
Boer - Marie de - 17-05-2002
Bosma - Eise - zonder datum
Bosman - Albertus Gerhardus - 21-05-2002
Kesimaat - Henderikus - 21-05-2002
Kleis - Willem - 20-05-200
Lok - Johannes - 20-05-2002 (Geen verdere details)
Martens - Jan - 22-05-2002
Meringa - Harmtien - 21-05-2002
Ploeg - Jeanette - 20-05-2002
Putten - Cor van - 19-05-2002
Tiekstra - Janke - 20-05-2002
Vries - Stientje Anna de - 21-05-2002
Wanders - Hendrik Lucas - 20-05-2002
Wanninge - Aaldert - 19-05-2002
Zomer - Margje - 22-05-2002

In memoriam:

Nijenbanning - ?? - 23-05-1997

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Zuur - Jantje - Zuidlaren

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BEL - Hendrik
* 91 jaar
+ 22 mei 2002 - Lhee
Wv. Barbera Neeltje van Driel sinds 11 september 1992
Begrafenis in besloten kring

BOER - Marie de
* 60 jaar
+ 17 mei 2002 - Valthermond
Ev. Douwe Oost
Crematie in besloten kring

BOSMA - Eise
* 80 jaar
+ datum niet vermeld - Smilde
Wv. Jantje de Jong sinds 21 mei 1997
Begrafenis: 25 mei 2002 - Smilde

BOSMAN - Albertus Gerhardus
* 67 jaar
+ 21 mei 2002 - Dalen
Ev. Marie G.H. Peters
Begrafenis: 25 mei 2002 - Dalen

KESIMAAT - Henderikus
* 17 februari 1928 - Hoogeveen
+ 21 mei 2002 - Steenwijk
Ev. H. Petter
Begrafenis: 25 mei 2002 - Steenwijk

KLEIS - Willem
* 27 november 1939 - Nieuw-Balinge
+ 20 mei 2002 - Assen
Ev. Anna Boer
Begrafenis: 24 mei 2002 - Westerbork

MARTENS - Jan
* 61 jaar
+ 22 mei 2002 - Nieuw-Buinen
Ev. Geertje Lanting
Crematie: 27 mei 2002 - Stadskanaal

MERINGA - Harmtien (Harmtje)
* 90 jaar
+ 21 mei 2002 - Assen
Wv. Harm Timmermans sinds 19 oktober 1993
Crematie in familiekring

PLOEG - Jeanette
* 26 oktober 1961 - Leeuwarden
+ 20 mei 2002 - Groningen
Crematie: 24 mei 2002 - Assen

PUTTEN - Cor van
* 67 jaar
+ 19 mei 2002 - Vries
Ev. Anneke Bots
Crematie: 24 mei 2002 - Assen

TIEKSTRA - Janke
* 13 oktober 1950
+ 20 mei 2002 - Leek
Ev. Harm Oosterhof
Crematie: 24 mei 2002 - Groningen

VRIES - Stientje Anna de
* 16 januari 1930
+ 21 mei 2002 - Beilen
Ev. Albert Verbeek
Begrafenis: 25 mei 2002 - Beilen

WANDERS - Hendrik Lucas
* 70 jaar
+ 20 mei 2002 - Erica
Ev. T. Luchies
Begrafenis: 24 mei 2002 - Erica

WANNINGE - Aaldert
* 58 jaar
+ 19 mei 2002 - Nieuw-Balinge
Ev. Grietje Dekker
Begrafenis in familiekring

ZOMER - Margje
* 30 augustus 1916
+ 22 mei 2002 - Hoogeveen
Wv. Willem Oostenbrink sinds 4 november 1974
Begrafenis: 25 mei 2002 - Hoogeveen


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 25 mei 2002 - DvhN - 328
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 26 May 2002 14:12:08 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van zaterdag 25 mei 2002.
(Aflevering 328)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten:

Bruins - Rashèl Ismay - 16-05-2002 - Menaldum

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bakker - Brunetta - 23-05-2002 - Winschoten - (Wichers)
Been - Maarten Jan - 23-05-2002 - Groningen - (Germers)
Buist - Annemiek - 21-05-2002 - Baflo
Dijk - Yolanda Dirtzen van - 21-05-2002 - zonder plaatsvermelding
Doornbos - Hendrik - 23-05-2002 - Slochteren - (Alting)
Duurkens - Bennie - zonder datum en plaatsvermelding
Eisinga - Redmer - 23-05-2002 - Groningen - (Luiten)
Geersing - Hiltje - 22-05-2002 - Groningen - (Van Polen)
Grezel - Henderikus Jan - 24-05-2002 - Slochteren - (Bouwman)
Gruis - Berend - 18-05-2002 - Delfzijl - (Van Zuijlen)
Huisman - Willem - 22-05-2002 - Wagenborgen - (Boer)
Hummel - Jan - 23-05-2002 - Kornhorn
Jonge - Jannette de - 24-05-2002 - Blijham - (Hulzebos)
Knevelbaard - Adriana - 23-05-2002 - zonder plaatsvermelding - (Jansema)
Komdeur - Cornelia - 24-05-2002 - Delfzijl - (Huisman)
Kuiper - Anno - 23-05-2002 - Sappemeer - (Jongman)
Leeuw - Wiebe Tjibbe van der - 22-05-2002 - Groningen
Leijen - Ingrid Johanna - 24-05-2002 - Groningen - (Hoppenbrouwers)
Messchendorp - Joke - 23-05-2002 - Bedum
Muës - Annie - 24-05-2002 - Klazienaveen - (Delger)
Oldeman - Irene Dorothea - 23-05-2002 - Zeist - (Imberg)
Pruis - Elisabeth - 24-05-2002 - Groningen - (Buist)
Schweertman - Riko - 23-05-2002 - Winschoten - (De Voogd)
Slagter - Harm - 17-05-2002 - Groningen - (Molenberg)
Stam - Hindrikje - 23-05-2002 - Appingedam - (Slagter)
Steenhuis - Johannes Hendericus - 22-05-2002 - Tjamsweer - (Polak)
Timmer - Derk - zonder datum en plaatsvermelding
Vegter - Geert H. - zonder datum - Muntendam
Vredeveld - Harm - 21-05-2002 - Harkstede - (Lammerts)
Zwart - Tony - zonder datum en plaatsvermelding

In memoriam:

Frik - Boukje - 25-05-1992

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Akkerman - Roelof
Boer - Bernardus - Veendam
Bos - Grietje - Jipsingboertange
Huizing - Metje - Nieuwe Pekela
Jager - Anne - Ulrum
Lanenga - Derk - Zuidwolde
Riemsma - Trientje Reina - Groningen
Snater - Aaltje Annechien - Stadskanaal
Timmer - Gesina - Muntendam
Wal - Jan van der - Midwolda

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groningen 24 mei 2002 - DvhN - 327
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 26 May 2002 14:12:51 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van vrijdag 24 mei 2002.
(Aflevering 327)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Bakker - Brunetta - 23-05-2002 - Winschoten - (Wichers)
Bosker - Klaas - 22-05-2002 - Woldendorp
Buist - Annemiek - 21-05-2002 - Baflo
Dong - Jan van der - 20-05-2002 - Groningen - (Kolle)
Eijkern - Ems van - 15-05-2002 - Veendam
Hegge - Mansueta Jo - 19-05-2002 - Wamel
Holleman - Gré - 23-05-2002 - Groningen - (Siersma)
Huisman - Willem - 22-05-2002 - Wagenborgen - (Boer)
Messchendorp - Joke - 23-05-2002 - Bedum
Park - Reina - 22-05-2002 - Groningen - (Verbrugge)
Renken - Hindrik - 20-05-2002 - Vriescheloo - (Prins)
Rouppé - Margaretha - 21-05-2002 - Alteveer - (Breider)
Spruit - Wesley - 21-05-2002 - Baflo
Steenhuis - Johannes Hendericus - 22-05-2002 - Tjamsweer - (Polak)
Timmer - Derk - zonder datum en plaatsvermelding
Vredeveld - Harm - 21-05-2002 - Harkstede - (Lammerts)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Niemeijer - Lammechien

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)Subject: + Familieberichten Groot Vlaardingen week 21 2002
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Mon, 27 May 2002 14:10:26 +0200

Overleden:

Bosch, van den Henk
Burg, van der Didy
Drop Willem
Eikelenboom Jannetje
Gent, van Johanna Annigje (Anny)
Jong, de Douwe Lieuwe
Kalkman Maria (Mies)
Lugt, van der Marius Hermanus
Westein Hendrika
Wolf, van der Johanna Geertruida

============================================ ======

Dankbetuiging:

Bruin, de Anthonie
Dijk, van Anna
Embden, van Huibertje Hendrika
Fehling Martinus

============================================ ======

Meer informatie over bovenstaande namen is te vinden op mijn homepage:
http://www.xs4all.nl/~eichhorn/familieadvertenties.htm
(Bezoekers van bovenstaande website moeten rekening houden met extra
inlaadtijd v.w. een stukje muziek (25kb) op de website).
Van bovenstaande advertentie's zijn gratis scans te verkrijgen.
Stuur een e-mail naar johneigh@hetnet.nl.
Graag de naam en weeknummer vermelden.

Met vriendelijke groet,

John EichhornSubject: + Burgerlijke Stand Zandvoort week 21 2002
From: René Wassenaar <rene.wassenaar@hccnet.nl>
Date: Mon, 27 May 2002 16:42:36 +0200

Burgerlijke Stand Zandvoort week 21 2002

geboren:
dochters vader moeder


zoons
Chandler B. HAUWERT, P.R.J. NEES, I.
Maximiliaan V. KEUR, R.V. SAMEK, O.G.
Joey J.J. KUIJL, M. van der JOACIM, B.A.J.


ondertrouwd:
NOUWLAND, F.J.J. van den / DORRESTIJN, R.P.T.
ADERS, B.M.W. / DONGEN, M. van

getrouwd:

overleden:
BOON, C. 82
MOLENAAR, H. 78
KOPER, A. 71
---
René Wassenaar


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 26 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Mon, 27 May 2002 20:59:49 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
maandag 26 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BEUKENS - Geartsje - 25 mei 2002
- BOKMA - Siep - 26 mei 2002
- BOONSTRA - Gettje - 26 mei 2002
- BOS - Jan - 26 mei 2002
- BRUINSMA - Corneliske - 25 mei 2002
- van DUUREN - Hendrikus - 24 mei 2002
- KIKSTRA - Sijbren - 25 mei 2002
- KUIPERS - Tini - 25 mei 2002
- van der MARK - Sijtske - 25 mei 2002
- RAAP - Beitske (Betty) - 25 mei 2002
- SCHOPPEN - Heinrich (Hennie) - 25 mei 2002
- SLAGER - Jan Cornelis - 26 mei 2002
- SNIJDER - A.(pater franciscaan) - 24 mei 2002 (geen details)
- TROMP - Elisabeth - 25 mei 2002
- VISSER - Thymen - 25 mei 2002
- de VRIES - Jacoba - 24 mei 2002
- WIJBENGA - Dirk-Jan - 25 mei 2002
- van der ZEE - Doetje - 25 mei 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BEUKENS - Geartsje
* 9 oktober 1956 Snits
+ 25 mei 2002 Akkrum
Ev Thys BOERSMA
Begrafenis 30 mei Tsjerkebuorren

BOKMA - Siep
* 30 september 1917 Langweer
+ 26 mei 2002 Snikzwaag
Ev Gerbem SOETING sedert 62,5 jaar
Begrafenis 30 mei Joure

BOONSTRA - Gettje
* 7 maart 1913
+ 26 mei 2002
weduwe van Pieter KASPERSMA sinds 28 januari 1996
Begrafenis 30 mei Aldegea (W.)

BOS - Jan
* 80 jaar
+ 26 mei 2002 Heerenveen
Ev D. RUITER
Crematie 30 mei Heerenveen

BRUINSMA - Corneliske
* bijna 76 jaar
+ 25 mei 2002 Groningen
weduwe van Pieter Gooitzen KUIKEN sinds 19 augustus 1994
Begrafenis 30 mei Harlingen

van DUUREN - Hendrikus
* 8 februari 1913
+ 24 mei 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Saapke WIERSMA sinds 27 juni 1999
Crematie is in besloten kring

KIKSTRA - Sijbren
* 26 november 1921 Sexbierum
+ 25 mei 2002 Harlingen
weduwnaar van Baukje NIELSEN sinds 4 april 2000
Crematie 29 mei Goutum

KUIPERS - Tini
* 24 juli 1932 St-Jabik
+ 25 mei 2002 St.-Anne
Ev Rint ELINGS
Begrafenis 30 mei St-Jabik

van der MARK - Sijtske
* 16 april 1916
+ 25 mei 2002
weduwe van Gerben MINNEMA sinds 9 april 2002
Begrafenis 30 mei Akkerwoude

RAAP - Beitske (Betty)
* 10 november 1944
+ 25 mei 2002 Dokkum
Ev Willem NIEUWENHUIS sedert 9 juni 1967
Begrafenis 30 mei Dokkum

SCHOPPEN - Heinrich (Hennie)
* 88 jaar
+ 25 mei 2002 Leeuwarden
weduwnaar van Elisabeth Wilhelmina SELBACH
Crematie 30 mei Goutum

SLAGER - Jan Cornelis
* 29 november 1923
+ 26 mei 2002
Crematie 30 mei Goutum

TROMP - Elisabeth
* 1 juli 1915 's-Gravenhage
+ 25 mei 2002 Sneek
weduwe van Taeke de JONG sinds 6 december 1993
Crematie 29 mei Heerenveen

VISSER - Thymen
* 28 december 1935 Ouwsterhaule
+ 25 mei 2002 Heerenveen
Ev T. SCHEPERS sinds 3 juli 1958
Begrafenis 30 mei Ouwsterhaule

de VRIES - Jacoba
* 88 jaar
+ 24 mei 2002 Heerenveen
weduwe van Rimmert EIJZENGA sinds 13 augustus 1999
Begrafenis 29 mei Aldeboarn

WIJBENGA - Dirk-Jan
* 1 mei 1956 Heerenveen
+ 25 mei 2002 Roden

van der ZEE - Doetje
* 16 februari 1906 Tzummarum
+ 25 mei 2002 Leeuwarden
weduwe van Cornelis WESTRA sinds 21 februari 1946
Begrafenis 29 mei St.-Jacobiparochie


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten "Telegraaf"
From: "D.v.Eunen" <D.v.Eunen@chello.nl>
Date: Tue, 28 May 2002 15:22:43 GMT

Hallo allemaal,

Vanaf heden zijn de Familieberichten uit de "Telegraaf" weer bijgewerkt tot
en met 28 mei 2002.

Ook zijn er nu (tijdelijk?? )Geboorten, Huwelijken en Memoriam's opgenomen.

Het adres: http://members.ams.chello.nl/d.v.eunen/

Veel succes allemaal,

Daan van Eunen.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Al mijn inkomende -en uitgaande berichten,
worden altijd met de nieuwste virusscanner
gecontroleerd op virussen met Norton Anti Virus
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 28 mei 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Tue, 28 May 2002 19:36:15 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
dinsdag 28 mei 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** DANKBETUIGINGEN - Jubilea **

- Groendijk, Cornelis & van der Wal, Anna - Tsjummearum
- Toussaint, Wietse & Klijnstra, Grietje - Ryptjerk

** JUBILEA **

- Dijkstra, Pieter & Veenstra, Fokje - 60 jaar getrouwd -
30 mei 2002 - Leeuwarden
- van der Vliet, Gooitzen & Bethlehem, Metje - 60 jaar getrouwd -
28 mei 2002 - Oosterwolde

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Blom-de Beer, Sijtske - Burgum/Dordrecht
- Brolsma, Jan - Stiens
- Oosting-Tolman, Wietske -

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- DEL COURT van KRIMPEN - Renée Henriëtte - 25 mei 2002
- ELGERSMA - Dirkje - 26 mei 2002
- de HEY - Anna - 23 mei 2002
- HIBMA - Wytsche - 26 mei 2002
- HOEKSTRA - Tsjerk - 27 mei 2002
- KEMPENAAR - Willem - 26 mei 2002
- KOELMA - Trienus - 26 mei 2002
- van der KOOI - Jetze - 26 mei 2002
- KOOPMANS - Sietske - 27 mei 2002
- de LEEUW - Hendrik - 26 mei 2002
- MINNESMA - Teatske - 26 mei 2002
- MOLENAAR - Frouwkje - 26 mei 2002
- TOLMAN - Aaltje - 26 mei 2002
- de VRIES - Antje - 26 mei 2002
- van der WAL - Ritske - 26 mei 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

DEL COURT van KRIMPEN - Renée Henriëtte
* 2 mei 1919 Velp
+ 25 mei 2002 Arnhem
weduwe van Mr H.P. LINTHORST HOMAN
begrafenis 1 juni Havelte

ELGERSMA - Dirkje
* 30 november 1924 Skraard
+ 26 mei 2002 Snits
weduwe van Meinte REINSMA sinds 8 november 1979
Begrafenis 31 mei Lollum

de HEY - Anna
* 89 jaar
+ 23 mei 2002 Utrecht
weduwe van Piet SCHIPPERS sinds 23 januari 1985

HIBMA - Wytsche
* 27 mei 1923
+ 26 mei 2002 Bergum
weduwe van Thomas OSINGA sinds 1977
Crematie 30 mei Goutum

HOEKSTRA - Tsjerk
* 16 juni 1940 Snits
+ 27 mei 2002 Drylts
Ev Geertje van STEENIS sinds 38 jaar
Begrafenis 31 mei Drylts

KEMPENAAR - Willem
* 70 jaar
+ 26 mei 2002 Veenwouden
Ev E. van der SCHAAF sinds 45 jaar
Begrafenis 30 mei Veenwouden

KOELMA - Trienus
* 6 januari 1938 Nieuwehorne
+ 26 mei 2002 Heerenveen
Ev Sietske de JONG sedert 39 jaar
begrafenis 30 mei De Knipe

van der KOOI - Jetze
* 2 juni 1954 Achlum
+ 26 mei 2002 Sneek
Ev Jannie TIGCHELAAR
Crematie 30 mei Goutum

KOOPMANS - Sietske
* 94 jaar
+ 27 mei 2002 Sintjohannesga
weduwe van Roel BRON sinds 5 september 1976
Begrafenis 31 mei Sintjohannesga

de LEEUW - Hendrik
* 29 november 1930 Rauwerd
+ 26 mei 2002 Ommen
Ev W. van der WERF
Crematie 31 mei Goutum

MINNESMA - Teatske
* 14 november 1926
+ 26 mei 2002
Begrafenis 31 mei Haskerhorne

MOLENAAR - Frouwkje
* 4 augutus 1924 Hallum
+ 26 mei 2002 Ljouwert
weduwe van Jan ZWIERS sinds 16 april 1985
Crematie is in besloten kring

TOLMAN - Aaltje
* 2 novenmer 1914 Weidum
+ 26 mei 2002 Sneek
weduwe van Klaas SCHAPER sinds 21 oktober 1992
Crematie 30 mei Heerenveen

de VRIES - Antje
* 77 jaar
+ 26 mei 2002 Witmarsum
Ev Pier REINSMA sinds bijna 55 jaar
Crematie 30 mei Goutum

van der WAL - Ritske
* 10 maart 1935 Berlikum
+ 26 mei 2002 Leeuwarden
Ev Tine ROERSMA sinds 11 juni 1959
Begrafenis 31 mei Berlikum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Drenthe 27 mei 2002 - DvhN - 428
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 28 May 2002 13:14:23 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Drentse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 27 mei 2002.
(Aflevering 428)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam-Voornaam-Datum-Eventuele bijzonderheden

Geboorten: -

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden: (Detailvermeldingen van de overlijdensadvertenties worden
onderaan dit bericht vermeld!)

Bakker - Anke Adriana Maria - 23-05-2002
Boelen - Hillechien - 24-05-2002
Braam - Egbert - 23-05-2002
Brands - Aaltje - 23-05-2002
Brinkman - Margje - 25-05-2002
Dijkstra - Engbert Jans - 24-05-2002
Hofman - Anje - 24-05-2002
Jager - Hendrik - 24-05-2002
Kuipers - Fenna Henderika - 25-05-2002
Lindeman - Aalderk - 24-05-2002
Scheepstra - Jan - 25-05-2002
Tent - Roelf - 24-05-2002
Tulp - Annechien Grietje - 23-05-2002

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -

Detailvermeldingen overlijden:

BAKKER - Anke Adriana Maria (Anny)
* 5 december 1932 - Leek
+ 23 mei 2002 - Assen
Ev. Derk Bousema
Crematie: 28 mei 2002 - Assen

BOELEN - Hillechien (Hilda)
* 44 jaar
+ 24 mei 2002 - Emmer-Compascuum
Wv. Hilbert Jan Drenth sinds 19 mei 1998
Partner van Jan Ottens
Begrafenis: 29 mei 2002 - Emmen

BRAAM - Egbert
* 6 februari 1921 - Kamps
+ 23 mei 2002 - Assen
Ev. T. Oosting
Begrafenis: 28 mei 2002 - Rolde

BRANDS - Aaltje
* 3 september 1914
+ 23 mei 2002 - Grolloo
Ev. Willem Harms
Crematie: 28 mei 2002 - Assen

BRINKMAN - Margje
* 69 jaar
+ 25 mei 2002 - De Wijk
Ev. Alb. Kip
Geen verdere details

DIJKSTRA - Engbert Jans
* 25 maart 1915
+ 24 mei 2002 - Schoonoord
Ev. J. Veenhuizen
Crematie in besloten kring

HOFMAN - Anje
* 3 mei 1932 - Mensingeweer
+ 24 mei 2002 - Rolde
Ev. Simon Smid
Crematie: 29 mei 2002 - Assen

JAGER - Hendrik
* 10 april 1923 - Spier
+ 24 mei 2002 - Beilen
Ev. Jt. Wesseling
Crematie: 29 mei 2002 - Assen

KUIPERS - Fenna Henderika
* 20 januari 1919
+ 25 mei 2002 - Odooorn
Ev. G. Kirchhoff
Crematie in besloten kring

LINDEMAN - Aalderk
* 75 jaar
+ 24 mei 2002 - Nieuw-Amsterdam
Ev. J. Lotterman
Begrafenis in familiekring

SCHEEPSTRA - Jan
* bijna 90 jaar
+ 25 mei 2002 - Alteveer (Noordenveld)
Ev. J. Nijnuis
Crematie: 29 mei 2002 - Assen

TENT - Roelf
* 71 jaar
+ 24 mei 2002 - Valthe
Ev. Hillie Winters
Crematie: 28 mei 2002 - Emmen

TULP - Annechien Grietje (Angré)
* 44 jaar
+ 23 mei 2002 - Paterswolde
Partner van Teije Arends
Crematie in besloten kring


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl
Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)


Subject: + Familieberichten Groningen 27 mei 2002 - DvhN - 329
From: fdejong@worldonline.nl (Fokke de Jong)
Date: 28 May 2002 13:15:22 -0600

Bijgaand op alfabetische volgorde de Groningse familieberichten uit het
Dagblad van het Noorden (Hazewinkel Pers) van maandag 27 mei 2002.
(Aflevering 329)

Scans voor genealogische doeleinden zijn gratis en zonder tijdsbeperking op
te vragen bij fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl onder vermelding
van de naam, datum en plaatsingsdatum.

Naam - Voornaam - Datum - Plaats (Tussen haakjes achteraan de familienaam
van de partner.)

Geboorten:

Huwelijken: -

Jubilea en verjaardagen: -

Overlijden:

Arends - Willem - 25-05-2002 - Groningen - (De Boer)
Eijkern - Ems van - 15-05-2002 - Veendam
Geersing - Hiltje - 22-05-2002 - Groningen - (Van Polen)
Grezel - Henderikus Jan - 24-05-2002 - Slochteren - (Bouwman)
Haan - Jurrien - 24-05-2002 - Kropswolde - (Wiepkema)
Huisman - Willem - 22-05-2002 - Wagenborgen - (Boer)
Kamminga - Jan Rieko - 25-05-2002 - zonder plaatsvermelding - (Smit)
Leijen - Ingrid Johanna - 24-05-2002 - Groningen - (Hoppenbrouwers)
Muës - Annie - 24-05-2002 - Klazienaveen - (Delger)
Schweertman - Riko - 23-05-2002 - Winschoten - (De Voogd)
Wijbenga - Dirk-Jan - zonder datum en plaatsvermelding
Withoff - Ubbo Gerrit - 24-05-2002 - Stadskanaal - (Beikes)
Zantinga - Tjibbe - 24-05-2002 - Winschoten - (Van Dijk)

In memoriam: -

Dankbetuigingen: - (Op aanvraag, indien beschikbaar, ook eerste
bericht.)

Mededelingen: -


Met vriendelijke groet,

Fokke de Jong - Hellevoetsluis - Nederland
fdejong@worldonline.nl of f.dejong@tiscali.nl

Genealogisch onderzoek naar: De Jong - De Haan (Opsterland en
Ooststellingwerf in Friesland), Giezen en Eitens (Roden en Peize in Drenthe)
Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868