INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   207    1-7-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! voorplaten: "DE PRINS der geillustreerde bladen" juli 1916 t/m juni 1917
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:46:09 GMT

FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)
juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het
28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P.
Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect
H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem
(mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het
stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van
het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der
Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de
ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr
Strurkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H.
Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te
Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche
taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de
artsenijbereidkunde

oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal
H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40
jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche
handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk
echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H.
Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H.
Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig
ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid
(Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg
te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R.
Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A.
Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de
klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche
Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen,
Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong,
Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)

* * *

Erica

http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/Subject: ! juni 1917: veenbrand Drenthe, Henri Brondgeest, van Oven, Wind (Oterdum) etc.
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:46:27 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het juni-NUMMER van 1917 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- schilderij J. METSYS / MASSYS (1509-1575) "Loth en zijn dochter", zoon van
Quinten MASSYS, geboren Leuven 1466, overl Antwerpen 1530.
(BRON: pagina 254 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- De Veenbrand in Drenthe. Interieur van het schip van den turfschipper
ROELFSMA, dat geheel verbrandde; man , vrouw en zeven kinderen zijn helaas
in de vlammen omgekomen; de verkoolde lijken werden gevonden.
- door veenbrand verwoest huis te EMMER-COMPASCUUM
(BRON: pagina 256 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- Mr. P.W.A. CORT VAN DER LINDEN, Z. Exc Minister van Binnel Zaken.
- Drie-mastmotorschoener groot 400 ton, met goed gevolg te water gelaten van
de werf van GEBR. TIKKERS te MARTENSHOEK, westwaarts van Sappemeer.
(BRON: pagina 257 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- de geheel uitgebrande toren te IJsselstein.
- voormalige stadhuis te WOERDEN.
(BRON: pagina 258 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- tram-hotel te Poerwokerto.
(BRON: pagina 263 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- Jhr. Mr. R. DE BEAUFORT, kantonrechter te Wijk-bij-Duurstede, herdacht
kortelings onder zeer vele blijken van hoogachting zijn 40-jarig
ambtsjubileum.
- De heer C. VAN RIEL, vierde zijn gouden dienstjubileum bij de Firma Van
der Wolff Courrech en Zoon's Bank te HOORN; hij bezit de medaille van
Oranje-Nassau en herdenkt dezer dagen zijn 55-jarig dienstvervulling.
- MR. J. NANNINGA UITERDIJK, de kundige archivaris der gem. KAMPEN en
leeraar in de staats- en handelswetenschappen bij het M.O., heeft uit deze
functie eervol ontslag gevraagd.
- Na 48 jaar met innige toewijding het burgemeestersambt van ONSTWEDDE en
ruim 40 jaar het secretariaat te hebben waargenomen is de heer J.H.
REIJNDERS te STADSKANAAL als zoodanig afgetreden.
- DR. JOHAN STRACKE, geacht geneesheer te Amsterdam, is aldaar op 34-jarigen
leeftijd overleden; hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op het
gebied der pokkenbestrijding.
- Op 75-jarigen leeftijd is te BODEGRAVEN overleden de heer. L. BOER, vele
jaren raadslid, hoogheemraad, dijkgraaf en bestuurslid vanonderscheidene
nuttige instellingen en vereenigingen.
- Foto's uit Vlissingen (ons welwillend toegezonden door den LUITENANT TER
ZEE DE MEESTER). Radarboot "Zeeland" met schipbreukelingen.
- Hardraverijen te LISSE": "Vitesse" eig. N. SCHERMERHORN, "Clemence" eig.
W.T. EVERS.
- onthulling van een gedenksteen ter nagedachtenis van den verdienstelijken
onderwijsman en paedagoog JAN LIGTHART (Den Haag).
(BRON: pagina 264 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- overblijfselen van de Utrechtsche Poort te IJsselstein.
- schilderij Pieter de Hoogh 1629-1677 "De Moeder"
(BRON: pagina 266 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- Praalgraf van AELIT, dochter van Culemborg, vrouwe van IJsselstein, die
stierf anno XIIICLXXI den XXIsten Dach Julij. Het is Eleida, heer Gerards
dochter van Culemborg, met wie Frederik VAN EGMOND in het jaar 1464 in den
echt verbonden werd.
- Praalgraf van Gijsbrecht VAN AMSTEL (IJsselstein) met zijn echtgenoote
BERTA VANHEUKELOM en daarnaast zijn zoon Arnold VAN IJSSELSTEIJN met zijn
echtgenoote MARIA, bastaarddochter van Guy VAN HENEGOUWEN, bisschop van
Utrecht.
(BRON: pagina 267 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- aan de Boerenwetering even buiten Amsterdam.
- Militair Sportfeest te Haarlem.
- HENRI BRONDGEEST. (4 foto's)
(BRON: pagina 268/269 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni
1917)

- stoomschip "Macedonia" van de Hollandsche Algemeene Atlantische
Scheepvaartmaatschappij.; Wiltons werf te Rotterdam.
- Officiele groep ter gelegenheid van de Tentoonstellinng "Het Dier in de
Kunst" in de kunstzalen van KLEYKAMP te 's-Gravenhage. Mr. D. FOCK, mevr
KLEYKAMP, freule Sweerts de Landas, freule VAN RIEMSDIJK, freule VAN
RANDWIJK, Generaal SNIJDERS, Mr. FOCK.
- een oude Pinkstergewoonte te HAARLEM. Bloemenmarkt.
(BRON: pagina 271 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- Scheveningen, voor-seizoen.
(BRON: pagina 272 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- MONTFOORT - oude dwangmolen op de stadswallen.
(BRON: pagina 275 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- Tot burgemeester vanHellevoetsluis is beneoemd de heer A. LINDEMAN VAN
BLOEMEN WAANDERS, thans hoofd der Gemeente Kattendijke.
- Voor het district Den Helder is tot lid van de Tweede kamer der
Staten-Generaal gekozen de heer P.J. OUD.
- De gep. Luitenant-Generaal van het O-I. leger VAN ZIJLL DE JONG,
oud-legercommandant, ridder der Militaire Willemsorde, ridder der orde van
den Nederlandschen Leeuw, begiftigd met de Eeresabel en een Eervolle
Vermelding, is de vorige week op 81-jarigen leeftijd te 's-GRAVENHAGE
overleden. Deze voortreffelijke opperofficier heeft vele malen op
verschillende gevechtsterreinen in Nederlandsch-Indie bewijzen gegeven van
uitstekende leiding, van besluitvaardigheid, doortastendheid en
buitengewonen dapperheid.
- Op 53-jarigen leeftijd is te 's-GRAVENHAGE overleden de Kolonel-titulair
der artillerie van het O-I. leger L. TIELENIUS KRUYTHOF, een hoofdofficier
vangroote bekwaamheden. Bij de teraardebestelling voerde de Minister van
Kolonien het woord en herinnerde er aan, dat de ontslapene belast was met de
keuring vanhet voor het O.-I. leger bestemde geschut en zich zeer
verdienstelijk gemaakt heeft.
- De heer W.C. DE CRANE, wethouder te ZIERIKZEE, is de vorige week op
68-jarigen leeftijd te AMSTERDAM overleden; volijverig en met toewijding
heeft hij in het belang van zijn gemeente gearbeid.
- groote bijeenkomst in het Oosterpark te A'dam op zondag 3 juni; de heer
W.H. VLIEGEN, wethouder in de hoofdstad, hield een redevroering over de
vooruitzichten, welke zijne meening de conferentie te Stockholm biedt ter
verkrijging van een spoedigen en duurzamen vrede.
- reliefportret met attributen uit een stuk teakhout, door den beeldhouwer
JAN VERDONK vervaardigd en den heer H. STINIS te HARLEM door de te dezer
stede vertoevende Belgische uitgewekenen aangeboden, als blijk van
erkentelijkheid voor alles, wat hij in hun financieel en familiebelang
verricht heeft.
- noodwoningendorp aan de overzijde van het IJ te A'dam.
- instorting van het bovengedeelte van den voorgevel van perceel 32 in de
Groote Kattenburgstraat te AMSTERDAM.(uit 1661)
(BRON: pagina 276 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- het Plein 's-Gravenhage.
- Overblijfselen van de fonteinen van het Lustslot Amaliastein te VIANEN.
(Paulus Voet 1619-1667)
(BRON: pagina 278 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Groote Kerk, 's-Gravenhage ontmanteld.
- Russische troepentansport: een der stations te Petersburg.
(BRON: pagina 279 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- geweldige brand in de roodververij der FIRMA J.A. RAYMAKERS & Co. aan den
Kanaaldijk te HELMOND; de fabriek brandde geheel uit, waardoor ongeveer 400
personen tijdelijk werkloos geworden zijn.
- HENRI BRONDGEEST in het Stadion te Amsterdam.
- ver. tot verbetering van kleine-kinderbewaarplaatsen te A'dam.
(BRON: pagina 280 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Hollandia wedstrijden te Alphen aan den Rijn
- Jubileum HENRI BRONDGEEST in het Stadion te Amsterdam; "Een partij schaak"
met levende figuren in de kostuums van dentijd der kruistochten. (FREDDY DE
BOER, Mevr CAROLINE VAN DOMMELEN, de heer VECHT, Mevr VAN GOGH)
- tooneel uit de open-luchtvoorstelling van het treurspel Salome van OSCAR
WILDE in het Stadion te Amsterdam, ter gelegenheid van het zilveren jubileum
van HENRI BRONDGEEST. (met ANTOON VERHEYEN, mevr MARIE GILHUYS-SASBACH, mevr
JULIA CUYPERS)
(BRON: pagina 281 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- bevestigingsplechtigheid van den weleerwaarden heer A.S. ONDERWIJZER als
Opperrabij vanhet Ressort Noord-Holland in de Groote Synagoge te Amsterdam.
(verder genoemd in het onderschrift: Rabijn VREDENBURG, burgem. TELLEGEN,
Gen-Majoor OPHORST, staatsraad Mr. OPPENHEIM)
(BRON: pagina 282 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- oefeningen met de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche
Reddingmaatschappij te KOOG op het eiland TEXEL. (3 foto's)
- de vervaardiging van tapijten in een HILVERSUMSCHE fabriek.
(BRON: pagina 283 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- schilderij "Een kritiek oogenblik" van L.A. ROESSINGH
- schilderij W.G.F. JANSEN "Hout halen"
- Violetta-huldiging te 's-Gravenhage; MR. HENRI VIOLETTA, kunstschilder J.
HAVERMAN, oorkonde van P.J. DEN HERTOG, dameskoor olv Mej PHINE DE NOCKER,
pianobegeleiding van JULES WOLF, president K.I.B.A. DE COSTER.
- overstoming Kediri op Java.
(BRON: pagina 284 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Het spoorwegongeluk tusschen HOUTEN en SCHALKWIJK (Prov Utrecht). Aankomst
vanhooge autoriteiten op het terrein des onheils: Z. Exc. de Minister van
Waterstaat, de heer LELY, met het parket bestaande uit de heeren Mr.
HAVERSCHMIDT, rechter commissaris; Jhr. CALKOEN,officier van Justitie, MR.
VOLLGRAFF, substituut-griffier. We zien de heerenin gezelschap van PROF.
FRANCO, hoofdingenieur van der S.S. en hoofdingenieur VAN HEUKELOM; den
Brugemeester vanHouten; Mr. J. WALLER en den heer v.d. WEGHT van den Raad
vanToezicht.
- Bezoek van den waarnemenden Minister van oorlog, den kapitein-ter-zee
RAMBONNET (Minster van Marine) aan de Legerplaats bij HARSKAMP op de Veluwe.
(Generaal-Majoor BURGE, luit-kol FABIUS
- stoomschip "De Koningin der nederlanden" Mr J.H. CARPENTIER ALTING,
Leidsche hoogleeraar.
(BRON: pagina 285 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Tot hoogleeraar in de Grieksche taal- enletterkunde en in de grieksche
oudheden aan de Rijksuniversiteit te GRONINGEN is ben., DR. P. GROENEBOOM,
rector aan het stedelijk gymnasium aldaar; hij studeerde te UTRECHT, prom.
in 1898 en wordt geroemd als een groot kenner van de Grieksche literatuur en
als een buitengewoon begaafd docent en paedagoog.
- De heer P.A. HENS, is ben. tot burgem. van de gem. VALKENBURG en HOUTHEM;
te voren was hij hoofdcommies ter secretarie in de gem. HEERLEN en werd hij
gewaardeerd om zijn uitgebreide kennis in gemeentezaken.
- Tot hoogleeraar aan de Universiteit te GRONINGEN, om onderwijs te geven in
het Romeinsche Recht en zijn geschiedenis is ben. MR. J.C. VAN OVEN (oud 35
jaar); hij studeerde te Amsterdam, verwierf den doctoralen graad cum laude
in 1905, vestigde zich toen als advocaat in laatstgenoemde stad, was later
verbonden aan het "Nieuws van den dag"; van den scherpzinningen en kundigen
rechtsgeleerde koestert men voor zijn nieuw ambt terecht hooge
verwachtingen.
- Op 79-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden de heer P.E. TEGELBERG,
oud-officier der Kon Ned. Marine, oud-dir van de Stoomvaartmaatschappij
"Nederland", bestuurslid van onderscheidene nuttige maatschappelijke
vereenigingen en instellingen, ridder der orde van den Ned. Leeuw, een man,
die zich op het gebied van de scheepvaart, in het bijzonder, zeer
verdienstelijk genaakt heeft en ook op maatschappelijk terrein
vruchtdragenden arbeid gelevert heeft.
- Mgr. L.E. JANSEN, Proost van het Haarlemsch kapittel, ridder der orde van
den Ned Leeuw, Deken van AMSTERDAM en Rector vanhet Begijnenhof, is op
74-jarigen leeftijd overleden. Een halve eeuw geleden werd hij tot priester
gewijd; hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door de stichting
vanonderscheidene instellingen van onderwijs, terwijl hij in hoog aanzien
stond wegens zijn edel karakter.
- Luitenant-Kolonel BARON VAN SLINGELANDT, vroeger stations-commandant aan
het station Staatsspoor te 's-GRAVENHAGE, is aldaar overleden.
- concours hippique Leiden.
- watersport "Hillegersberg" te Rotterdam: den heer P.A. VAN DRIEL,
watersportsman bij uitnemendheid.
(BRON: pagina 288 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Zie hier Barleus beeld, 't beeld van den letterheld
Die, schandelijk verjaagd door DORDRECHT's kerkgeweld,
Den Amstel, daar hij grootsch op DORDRECHT zegepraalde
Door zijn geleedheid ruim voor dien triompf betaalde.
- Dot 's VOSSIUS, die zig onttrok aan 't Leidsch Atheen,
Om aan den Amstelboord zijn perelen te strooien,
En 's lands historieblaan met zijn vernuft te tooien;
Der taale een fakkel schonk in veele duisterheen.
- Het 57ste Lustrum van de Amsterdamsche Hoogeschool (artikel)
(BRON: pagina 290 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Broek-in-Waterland.
- schilderij Martin MINNICKENDAM "De verboden Vrucht"
(BRON: pagina 291 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Padvindersvergadering in de zalen van het Kon Bot Zool Genootschap, Den
Haag; Prins Hendrik, VANHEUTSZ, Ds. J. VISSER, de heer A.E. DUDOK VAN HEEL.
- motor- en wielwedstrijden op Houtrust, Den Haag; BERNAERT, DOLK,
FLINTERMAN. (Bernaert wint)
(BRON: pagina 292 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- schilderij: "Rotterdamsch Havenbedrijf" van W. v. VOORDEN.
- De nieuwen Minister vanoorlog: Z. Exc. Jhr. Mr. B. C. DE JONGE, geb. 1875,
studeerde te Utrecht, promoveerde tot doctor in de rechten cum laude in
1900, werd in datzelfde jaar beeedigd als advocaat bij den Hoogen Raad, trad
1901 als adjudant-commies bij het Depart. van kolonien in 's Rijks dienst,
werd in 1908 bevorderd etc...
- Tot lid van den raad van State is benoemd Jhr. Mr. L. VAN BRONKHORST,
thans Referandaris in dit hooge Staatscollege.
- hondententoonstelling in de grote zaal van het Kon Bot Zool Genootschap,
Den Haag; L. SMET, eigenaar honden W.H. VAN VENETIE (A'dam).
(BRON: pagina 293 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- overstooming in de Residentie Kediri op Java.
- spoorwegongeluk te Badjong-Gedek (Java).
(BRON: pagina 294 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- zeilwedstrijden Braassemermeer: winnaar Schelm III (J.R. CARP, Leiden).
- De Portug.-Isr. Synagoge te Ansterdam (verwijzing naar De Prins van 22 mei
1915).
(BRON: pagina 295 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Britsche hospitaalschip "Gloucester Castle" in het Kanaal 's nachts
getorpedeerd. (aan boord 450 gewonden en enkele Duitsche
krijgsgevangenen)(foto toont de zinkende toestand)
- gevechten in Champagne (F'rijk).
(BRON: pagina 297 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- plein in Tuindorp te Zuilen bij Utrecht.
(BRON: pagina 299 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Ter buitengewoon hoogleeraar in de paediatrie aan de Gemeentelijk
Universiteit te Amsterdam is benoemd Dr. J. DE BRUIN, lector aan die
Inrichting voor hooger onderwijs. Geboren in 1861, studeerde hij aan het
gymnasium en aan de Universiteit te AMSTERDAM, werd in 1887 tot arts
bevorderd, verwierf den doctorsgraad cum laude in 1889, vestigde zich
vervolgens als kinderarts, in welk beroep hij door zijn kundigheden naam
maakte, werd in 1898 privaat-docent in de leer der kinderziekten en in 1899
lector. Onderscheidene belangrijke geschriften verschenen vanzijn hand.
- Ter voorziening in de vacature wijlen Mr. H. ROGAAR is door de leden van
de Vrije Gemeente te Amsterdam met groote meederheid van stemmen tot
voorganger gekozen DR. H.G. VAN WIJNGAARDEN, predikant bij de Ned. Herv.
Gemeente te ALMELO.
- Tot burgemeester van WOERDEN is benoemd de heer H.G. VAN KEMPEN.
- 1 juli zal het 75 jaar geleden zijn, dat de gepensionneerde
Luitenant-Generaal E.J. VANBEL, oud-divisiecommandant, adjudant in
buitengewonen dienst vanH.M. de Koningin te 's-Gravenhage, tot officier der
infanterie benoemd werd.
- De kapitein-luitenant-ter-zee C. FOCK, is commandant van Hr. Ms. "Zeeland"
welke oorlogsbodem de vorige week uit de haven van NIEUWEDIEP naar
oost-Indie vertrokken is; de reis gaat door het Panama-kanaal.
- De heer S.S. VLES, president-commissaris der Metaalmaatschappij S.A. VLES
& Zonen, voorzitter van de Israelietische burgerschool te ROTTERDAM,is
aldaar op 76-jarigen leeftijd overleden; zijn welbesteed nuttig leven is
zeer velen ten goede gekomen. Zijn overlijden wordt in breeden kring
betreurd, hetgeen vooral bleek, uit de belangstelling bij de begrafenis.
- ZKH Prins Hendrik bij de Internationale Tenniswedstrijden te ARNHEM: J.
FEITH, voorzitter, Jhr. VAN LENNEP, DIEMERKOOL, Mr. NIJPELS en SCHEURLEER
(finale double).
- nachtelijk inbraak bij de FRIMA S. SPIJER, juweliers, Oranjegalerij te
SCHEVENINGEN. Zooals op bovenstaande foto te zien is, hebben de bandieten
een lichtraam van het Palace-teras opengebroeken en zijn ze op deze wijze
den winkel binnen gekomen. Voor een belangrijk bedrag aan juweelen, aan
gouden en zilveren voorwerpen wordt vermist.
- "Muurtje van COSTMEYER", op het Muntplein te AMSTERDAM; 40 jaar geleden
door studenten gedeeltelijk afgebroken.
- zeilwestrijden op de Kaag.; "Snip" gezeild door DEN HEER HIBMA.
- Ver voor Vrouwenkiesrecht, A'dam; heer Ketelaar, 2de Kamerlid, Mevr FREDDY
LADO in Geldersch costuum.
(BRON: pagina 300 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Oud-Rotterdam - De Beurs (naar een steendruk van Desquerrois & Co door Th.
Fourmois). In 1852 Mercuriusbeeld door beeldhouwer J. STRACKEE.
- bouw van kruisers in aanbouw voor de Nederlandsche Regeering. op de werven
van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te VLISSINGEN.
(BRON: pagina 303 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)
- bezoekvan H.M. de Koningin-Moeder aan de volkswoningen in de nieuwgebouwde
Transvaalwijk te 's-Gravenhage. (Foto door v. TOL genomen bij huis met
nummer 118).
- plechtige opening van het Herstellingsoord der Christelijke
Jongemannen-vereeniging Excelsior (Bergopwaarts) te LAREN. De opening had
plaats door den secretaris, den heer H.C. HOGERZEIL, in tegenwoordigheid van
eenige leden van het hoofdbestuur en van leden der vereeniging en den
directeur M.C. BRONSVELD.
- De torpedoboot Z2 in aanbouw bij de Nederlandsche Scheepbouwmaatschappij
te AMSTERDAM, de vorige week met goed gevolg te water gelaten (2 foto's).
(BRON: pagina 304 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

- roeiwedstrijden op den Amstel: achtriemsgieken "Nereus". ZKH Prins Hendrik
overhandigt den heer FUHRI SNETHLAGE (van "Triton") een bronzen beeld.
- Bezoek van den nieuwen Minister van oorlog Z. Ecx. Jhr. Mr. DE JONGE aan
het Entos-terrein aan de overzijde van het IJ te AMSTERDAM, waar een
depot-bataljon infanterie in barakken, gehuisvest is. Z. Ecx. was vergezeld
van de hoofden van de afdeelingen Generale Staf en Genie van het
departement, majoor INSINGER en BUENO DE MESQUITA, door 's ministers
adjudant, den kapitein van den Generalen Staf Jhr. ROELL, en door
denhygienist vanhet leger, den officier vangezondheid DR. BIJL.
(BRON: pagina 305 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

- Broek-in-Waterland. Het Havenrak met de oude Nederl. herv kerk van 1623.
- schilderij "Aan den Yser" van HOYNCK VAN PAPENDRECHT, een tragisch
herinneringsbeeld van den strijd in West-Vlaanderen.
(BRON: pagina 306 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

- schilderij: "Stoomtram in Noord-Brabant" van FRANS OERDER.
- schilderij: "In het Elspeterbosch" van Hem. Joh. v. d. WEELE
- schilderij: Otto EERELMAN "St Bernard"
(BRON: pagina 307 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

- Duitsche stoomschip "De Turin" dat even voorbij TERSCHELLING getorpedeerd
of door mijnen tot zinken gebracht werd. Sleepboten: Simson en Cycloop naar
Hoek van Holland gesleept.
(BRON: pagina 309 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

- Tot kol. bij het leger in O.-I. is bevorderd de luit.-kol. R. TEN SELDAM
te Soerabaya.
- De heer T. BLANKEN, die 55 jaar ter secretarie in de gemeente Bergambacht,
waarvan 35 jaar als gemeenteontvanger en 20 jaar als secretaris, met zeer
gewaardeerden ijver, met stipte plichtsbetrachting en groote nauwgezetheid
zijn taak vervulde, heeft uit laatstgenoemde betrekking eervol ontslag
gekregen.
- Tot chef van het wapen der Genie bij het leger in Ned.-Indie is met
bevordering tot kolonel benoemd de luit.-kolonel F.W.P. CLIGNETT, geb. 1870,
benoemd tot 2de luit. in 1889, tot kapitein in 1901, tot majoor in 1909 en
tot luit.-kol. in1910.
- 1 juli hoopt de heer A.G. WIND te OTERDUM (Gr.) den dag te herdenken,
waarop hij voor 50 jaar als onderwijzer trad in dienst van de gemeente
DELFZIJL; gedurende ongeveer 27 jaar is hij werkzaam geweest als hoofd der
school te OTERDUM en nog steeds vervult hij zijn moeielijke taak met
toewijding en frissche werkkracht, welke hem eigen zijn; geen wonder, dat
hij algemeen gewaardeerd wordt.
- Herdenkingsfeest van het Christelijk Tehuis voor schoolgaande kinderen
(directrice Mej. SCHOR), in de Van Ostadestraat te AMSTERDAM; presidente van
het bestuur Mej. VERWIJN LANGE. De 40-60 kleinen zijn allen kinderen, wier
moeder uit werken is of wier ouiders ziek zijn. Hieruit volgt van zelf, dat
het tehuis een nuttige instelling is. De foto werd genomen terwijl de
kinderen zich bij de poppenkast vermaakten.
- atheliekdag in het Philips Sportpark te EINDHOVEN; Kapitein SCHARROO,
voorzitter van de N.A.U.; 1500m gewonnen door M. v. RIEL in 4 min. 25 sec.
- (foto door v.d. SOMME) hagelsteenen zoo groot als een gulden in Bergen op
Zoom.
- hevige brand opslagplaats komkommerkratten, Binnenhaven Wz. te ROTTERDAM.
(foto door DALLMER)
(BRON: pagina 312 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

* * *

Erica


Subject: ! mei 1917: bommen op Zierikzee, Koppejan, drieling (Hellendoorn)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:46:41 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het mei-NUMMER van 1917 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- SCHOONHOVEN: stadskorenschuur, schouw oude raadzaal
- huis DE EZE bij Almen (geld)
(BRON: pagina 206/207 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei
1917)

- schilderij "Ons Belang" van M.W. RAALTE (A'dam)
- schilderij "Sleeperspaarden" W.J. DINGEMANS, Gorinchem
- schilderij G.W. KNAP "Siermakers", A'dam
(BRON: pagina 210 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Prinses Juliana / Jonkvrouwe A.J. REPELAER VAN DRIEL / Jonkvrouwe L.P. VAN
DE POLL
(BRON: pagina 211 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- DR. J.L. HELDRING, pred bij de Ned Herv Gem te AMSTERDAM, heeft na eem
38-jarige trouwe ambtsvervulling zijn emiraat aangevraagd en verkregen.
- Onlangs herdacht de heer D. VOGELENZANG, apotheker te Amsterdam, onder
talrijke blijken van belangstelling dan dag, dat hij voor 60 jaar het
apothekersdiploma verwierf; de jubilaris, geb. 1832, verheugt zich nog in
goede gezondheid.
- Op 71-jarige leeftijd is te Amsterdam overleden DR. J.S. SNELLEN VAN
VOLLENHOVEN, een bekend geacht arts te 's-GRAVENHAGE; hij is in den
Fransch-Duitsche oorlog 1870-'71 met de Holl. Ambulance op de slagvelden
werkzaam geweest.
- Te IJSSELMONDE is op 61-jarige leeftijd plotseling overleden, terwijl hij
op ziekenbezoek was, DR. A.J. VAN WAGTENDONK; ruim 31 jaar heeft hij de
geneeskundige prakrijk aldaar uitgeoefend.
- Mevr. WILHELMINA ELLENBERGER, die jaren geleden triomfen vierde als
tooneelspeelster is de vorige week te AMSTERDAM overleden, 80 jaar oud.
- De heer G.H.H. CORTEN (geb. 1846) ridder der orde van den Ned Leeuw,
herdenkt 8 mei zijn 40-jarig lidmaatschap van de Prov Staten van Limburg; 1
oct 1895 werd hij tot lid van Ged Staten gekozen; tot 1914 was deze zeer
verdienstelijke staatsburger voorz der Prov. Regelingscomm ter bevordering
van de Paardenfokkerij en van de Prov Comm ter bev. van de Veekfokkerij in
Limburg.
- huis De drie gouden Haringen te DEVENTER.
- plechtige inwijding van de kerk te hUYBERGEN (Noord-Brabant) door ZDH MGR.
A.P.W. HOPMANS, Bisschop van Breda.
(BRON: pagina 216 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 mei 1917)

- eeuwfeest van BUSSUM (burgem Mr. H. Th. 's JACOB, gep gen-majoor FABIUS,
oud-comm ROELL).
- Rembrandt-theater: LOUIS DE BREE
- Tehuis Annette te Amsterdam; verhuizing 20 zuigelingen. (mebr
TELLEGEN-FOCK, mevr KOPS-PRINSEN, mevr wed Mr E VAN LIER-WITZ)
(BRON: pagina 220 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- bommen uit een vreemde vliegmachine met noodlottig gevolg op Zierikzee
terechtgekomen. / verwoestingen Molenstraat.
- portretten van het pleegkind en het echtpaar LEIDEKKER die alle drie bij
de ramp om het leven kwamen.
- verowestingen in de slaapkamer vanhet huis van den heer POLVLIET aan de
Niuewe Haven.
- een oud vrouwtje woordt door haar redder, sergeant VAN BEEK bijgestaan in
het zoeken naar nog bruikbare overblijfselen. Haar huisje brandde geheel af.
(BRON: pagina 221 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Tegelfabriek Westraven te UTRECHT.
(BRON: pagina 222 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- verjaardag Prinses Juliana: Luit-Kol Jhr. VAN SUCHTELEN v.d. HAARE
(BRON: pagina 223 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Nederlandsche officieren die een bezoek brenegen aan de Duitsche
gevechtsfronten. Kapitein COOL, Kolonel SCHONSTEDT, Majoor VAN ESSEN,
Overste TEN BOSCH, Overste MULLER MASSES, Freiherr VON SCHAKY AUF SCHONFELD.
(BRON: pagina 224 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- De bekende toonkunstenaar HUBERT CUYPERS, vierde dezer dagen in het
Concertgebouw te Amsterdam, zijn zilveren kunstenaars-jubileum. Hij
vervaardigde verschillende belangrijke compositien en bewerkte ook Vondel's
drama Adam in ballingschap en Lucifer enz
- In April was het 40 jaar geleden, dat de heer J. ANTHONISSE te NIJMEGEN
woonachtig, het ridderkruis van de Mil. Willemsorde verwierf tijdens een
excursie op Atjeh; hij haalde gedurende een nachtmarsch van7 uur, dwars door
den vijand heen, in het gebergte, munitie, waardoor een eigen troep van 150
man gered werd. Te voren had hij reeds de eervolle vermelding verdiend bij
den aanval op de Groote moskee. De kranige 72-jarige leeft met zijn
echtgenoote gelukkig, maar de materieele omstandigheden zijn niet zoo
bevredigend. Wie dezen dapperen krijger uit onzen Atjeh-oorlog ter
gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum huldigen wil, begrijpt nu wel hie hij
dat doen kan !
- De kapitein F. DARLANG van het leger in O.-I. ridder der Mil. Willemsorde
3de klasse, begiftigd met de eeresabel en met het eereteeken voor eervolle
vermeldiong en laatstelijk werzaam als kapitein-vlieger, is blijkens
berichten inhet hospitaal te WELTEVREDEN overlden. Hij was een krijger met
edele karaktereigenschappen.
- schoolfeest in het Stadion te Amsterdam.
- Ver. "Ons leger" te KAMPEN.
- Speelgoed-automobiel door den heer PRINCE van Driebergen van waardelooze
afval op zeer kunstige wijze vervaardigd en aan H.K.H. Prinses Juliana op
haar verjaardag (30 april j.l.) aangeboden.
(BRON: pagina 228 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Montfoort: IJsselpoort + stadhuis
- Montfoort: Kapel der Commanderij van de Ridders van St. Jan (Johannis VAN
HOEN, overl in 1630)
(BRON: pagina 231 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- Generaal SNIJDER, luit-gen NEETESON, gen-majoors OPHORST, KLEINHENS, VAN
DELFT, Baron SWEERTS DE LANDAS WYBORGH (Den Haag)
(BRON: pagina 232 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- brand St Laurentiuskerk te DONGEN.
- Voorst: troepeninspecteur. (Gen-Maj BURGER, freule SLOET, schout-bij-nacht
BAUDUIN)
(BRON: pagina 236 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- JOH. SCHMIDT is ontegenzeggelijk een veelzijdig artiest. (foto's)
- groote brand in het pand "JAVA" te Schiedam.
(BRON: pagina 237 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- De heer A.A. KOSTER, hoofd der RK school te VLAARDINGEN, herdacht kort
geleden onder talrijke blijken van belangstelling, waardeering en
vriendschap zijn 50-jarig onderwijzersjubileum.
- 8 mei herdacht de heer G.L. OOSTINGH, controleur bij de Invoerrechten en
Accaijnzen te ROTTERDAM, zijn 40-jarig dienstjubileum; den ijverigen
ambtenaar, die vroeger reeds een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau
ontving, vielen vele blijken van belangstelling en waardeering ten deel.
- 1 juni hoopt de heer A. VREEKEN zijn zilveren jubileum als hoofd der
O.L.S. te MUIDERBERG te vieren; van deze school zijn vele leerlingen
overgegaan naar Kweek-, Normaal- en Hoogere Burgerschoolen, die een goede
carriere gemaakt hebben; op zijn feestdag zal hem blijken, hoezeer hij
gewaardeerd wordt.
- Op 55-jarigen leeftijd is te VLISSINGEN de heer A. KOPPEJAN, leeraar aan
de H.B.S. en directeur der Burger-avondschool aldaar, een docent, die om
zijn uitstekend onderricht en zijn veelzijdige wetenschappelijke kennis zeer
gewaardeerd werd.
- Jachtrit van de Hilversumsche Carousselclub in het GOOI tusschen Hilversum
en 's-Graveland,onder den jagermeester MR. G.L. KLUYVER. Aan de sxcursie,
die door prachtig weer begunstigd werd en zeer geanimeerd was, namen 28
dames en heeren deel; de finish van den 3 1/2 urr langen rit was bij Lage
Vuursche.
- Jhr. P.J.J.S.M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, burgemeester van
's-Hertogenbosch, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, heeft, na 33
jaar op hoogst verdienstelijke wijze zijn ambt als eerste Magistraat van de
Noordbrabantsche hoofdstad te hebben vervuld, tegen 1 juli eervol ontslag
gevraagd. 's-Hertogenbosch is onder zijn bestuur in bloei, welvaart en
uiterlijk aanzien buitengewoon vooruitgegaan.
(BRON: pagina 240 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- Vijzelstraat Amsterdam, in 1663 (aanleg) en in 1917 (sloop).
(BRON: pagina 242 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- dieren in ARTIS
- Het door DR. JAN VETH geschilderde portret van PROF. MR. A.A. H.
STRUYCKEN,lid van den Raad van State, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te
Amsterdam; dit welgeslaagde portret werd den Staatsraad de vorige week in
het klein auditorium van het Universiteitsgebouw der hoofdstad als
stoffelijk blijk van dankbaarheid door leerlingen en oud-leerlingen
aangeboden.
- voetbal: Koning Albert van Belgie overhandigt de beker.
- borstbeeld van DR. P.J.H. CUYPERS, door diens zoon MICHEL vervaardigd en
als huldeblijk geplaatst in de Teekenschool te ROERMOND.
(BRON: pagina 244/245 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei
1917)

- Gouda: sportfeesten
(BRON: pagina 248 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- legerdag inhet Stadion te Amsterdam. (escadron huzaren onder commando van
ritmeester IJSSEL DE SCHEPPER)
(BRON: pagina 249 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- Tot hoogleeraar in het Japansch aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN is ben.
DR. M.W. DE VISSER, conservator bij 's Rijks Ethnografisch museum
aangenoemde universiteit; geb. 1875, studeerde hij aan het gymnasium te
BREDA, daarna in de klassieke letteren te LEIDEN, zette zijn studien te
BERLIJN voort, daarna te PARIJS en LONDEN; vertrok in 1904 naar TOKIO, waar
hij secretaris-tolk werd; in 1909 keerde hij terug naar Nederland, werd in
1910 conservator en was in die functie metvrucht werkzaam; onderscheidene
zeer belangrijke boeken en tijdschriftartikelen over China en Japan zijn van
zijn hand verschenen.
- Tot dir. van de Rijen Hoefsmidschool der cavelerie te AMERSFOORT is ben.
de Luit.-Kolonel der huzaren M. GRONDHOUT, een hoofdofficier van bijzondere
bekwaamheden en van groote toewijding vooor zijn wapen.
- Het dameskoor van het Conservatorium vantoonkunst, dat o.l.v. Anth. TIERIE
liederen zong bij de huldiging van Neerlands; grootsten bouwmeester, DR.
P.J.H. CUYPERS, in het Rijksmuseum te Amsterdam, ter gelegenheid van
zijn90sten verjaardag. De plechtigheid had plaats in de eere-zaal van het
nuseum; een groot aantal hooge autoriteiten met dames hadden zich daar
vereenigd. JHR. MR. G.L.M.H. RUYS DE BEERENBROUCK, Comm v d Koningin van
Limburg, schtste het grootsche werk van den grijzen meester en bood hem een
prachtig gedenkboek aan.
- Op bovenstaand kiekje ziet men onzenbekenden zanger GERARD ZALSMAN en zijn
accaompagnateur JAN JOOSTEN aan boord vanhet Zweedsche stoomschip Gotha, dat
hen naar onze Oost zal brengen. Daar gaan ze een tournee maken, van Batavia
uit.
- Het vrachtstoomschip Bengkalis in aanbouw voor de Maatschappij Nederland
met goed gevolg van de werf der Maatschappij van Scheeps- en Werktuigbouw
FIJENOORD te Rotterdam, te water gelaten.
- Van het Interneerings-depot te Wierickschans (gem. Bodegraven) in Jan 1915
opgericht en 15 mei 1917 opgeheven. (Dr. M.W. MARSMAN, wnd. Officier van
Gezondheid, 1ste luit A. SEPTER, luit-Kol J.M. BARON VAN BOECOP, de heer H.
LE COULTRE, 2de luit J.B. ELDERS).
- MOEDER MET DRIELING. De drie meisjes (geb. 12 jan j.l.) zijn van het
echtpaar J. WESSELING-POTHOF te HELLENDOORN, wogen bij de geboorte 3,2, 3 en
2,2 ponnd (halve kilo's) en na drie maanden was dat gewicht verdubbeld. De
foto geeft den indruk dat het drietal flink opgroeit.
(BRON: pagina 252 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

* * *
Erica


Subject: ! april 1917: van Spreng, Hols, Terhall, Miedema, Ko Doncker
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:47:00 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het april-NUMMER van 1917 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- Ned Herv. kerk te Batenburg. (grafmonument Graaf VAN HOORNE)
(BRON: pagina 158 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- glasindustrie van de NV Glasfabriek De Schie, te Schiedam.
(BRON: pagina 159 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- Op de Rotterdamsche veetentoonstelling. Links: 1ste prijs bekroonde os met
spoeling gemest, eig. JACOB ZEEUW, Overschie. Rechts: een zeer belangrijke
inzending; reeds 12 malen met een eersten prijs bekroond. Juliette Verlaine,
vosmerrie N.S. Tr. 774b, eigenaar A.W. VAN SPRENG Jzn., HEININGEN, gem.
FIJNAART. De merrie werd ook hier weder met den 1sten prijs bekroond; de
medailles van vorige bekroningen zijn het paard als halsband ongehangen.
- aardappel-pootmachine. Geexposeerd door den Nederl. IJzerhandel afd
Hartelust, te leeuwarden.
(BRON: pagina 160 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- vesting GRAVE
- plechtige onthulling van een fontein-munument in het tuindorp HEYPLAAT te
Charlois bij Rotterdam, door de FIRMA NIEVELT GOUDRIAAN aangeboden aan de
Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij, ter gelegenheid van de aflevering van
het 12e schip. (beeldhouwer ZIJL)
- schroefstoomschip SIRRAH (van NIEVELT GOUDRIAAN)
- Ned Studenten-congres (Utrecht): C.C. GISCHLER, Prof DAMSTE, Prof DE
LOUTER)
(BRON: pagina 161 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- 50-jarig tooneeljubileum Mevr BUDERMAN. (5 foto's)
- broodkaartenverstrekking in de hoofdstad.
(BRON: pagina 164/165 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april
1917)

- korenmolen te CULEMBORG, dagteekenend van 1557.
(BRON: pagina 167 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- De heer H.A. AALFS, burgemeester en secretaris van VRIES (prov Dr.) hoopt
8 april zijn zilveren ambtsjubileum te herdenken. Talrijke blijken van
waardering en sympathie zullen den beminden magistraat ongetwijfeld ten deel
vallen, niet alleen omdat hij een verdienstelijk burgemeester is, maar ook,
wijl hij zich o.m. als voorzitter van den Ned Bond van Gemeente-ambtenaren
bijzonder heeft onderscheiden.
- Tot dir. der Mil. Gymnastiekschool is benoemd kapitein H. BIERMAN van het
5de Regiment Infanterie, eenofficier, die zich reeds gedurende vele jaren
bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de militaire lichaamssport.
- De heer J.C. LADDE een welbekend Amsterdammer, heeft reeds meer dan 40
maal een drenkeling van een wissen dood gered; voor zijn menschlievende
daden ontving hij tal van medailles.
- 1 april j.l. was het 100 jaar geleden dat de beroemde Nederl Prof Dr. J.J.
VAN OOSTERZEE, hoogleeraar in de Theologie aan de Rijksuniversiteit te
UTRECHT, ridder in de orde van de Ned Leeuw, ridder van de Zweedsche
Poolster, van de Pruisische Kroonorde van den Rooden Adelaar, commandeur in
de Luxemburgsche orde van de Eikentroon, enz enz, schrijver van tal van
hoogst belangrijke werken op theologisch en historisch gebied, geboren werd.
Zijn zeldzame en zijne groote begaafdheden waren op innige
geloofsovertuiging gegrondvest (overleden in 1882).
- De Zeereew. HEER J.S. MAAS, pastoor te HEESWIJK is de vorige week
overleden; niet alleen bij zijn parochianen,maar ook bij andersdenkenden
stond hij in hoog aanzien. Zijn overlijden wordt dan ook in breeden kring
betreurd.
- Op 55-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden DE HEER P. HOLS,
secretaris van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, een man van
groot organiseerend talent op het gebied van vakvereenigingsleven, een
krachtig en onvermoeid strijder voor de verbetring van de
arbeidsvoorwaarden, een propagandist in den besten zin des woords. Zijn
heengaan is voor den bond een smartelijk verlies. De belangstelling bij de
begrafenis was, wat licht te begrijpen valt, dan ook zeer groot.
- De kolonel van het LEGER DES HEILS CARL FERD. SCHACH is op 79-jarigen
leeftijd te Apeldoorn overleden.
- Nederlandschen verpleegsters vanhet Roode Kruis aan het Britsche front in
Noord-Frankrijk. De soldaat, rechts op de foto, is een neef van Mevrouw VAN
RAPPARD (in het midden) die aan het hoofd van deze afdeeling staat.
- tuinbouwschool voor meisjes "Huis te Lande"
(BRON: pagina 168 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- schilderij "Aan moeders schoot" van L v.d. TONGE te Laren
- schilderij "Buiig weer" van A.J. VAN DRIESTEN (Leiden)
- schilderij "Sleeperspaarden te R'dam" van A.W. v. VOORDEN (R'dam)
(BRON: pagina 170 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- Opening van den Indologischen leergang van het Koloniaal Instituut, in het
tijdelijk gebouw aan de Keizersgracht te AMSTERDAM (J.T. CREMER, J.C. VAN
EERDE, HUBRECHT)
- staking melkbezorgers A'dam.
- tooneeltje: mevr Marie HEIJERMANS-PEERS.
(BRON: pagina 173 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- J.P. COEN, trotsche zeekasteel
(BRON: pagina 177 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-generaal voor het district IV te
Amsterdam, is gekozen Prof. Mr. J.A. VAN HAMEL, hoogleeraar in het
Strafrecht en de Strafvordering aan de Universiteit te Amsterdam.
- Onze landgenoot E. VAN DIJK, aan boord van de MAGELLAN, van Oost-Indie
naar Europa, welk schip in de nabijheid van MALTA zonk, heeft een heldendaad
verricht, waarvoor hij van de Fransche Regeering de Reddingsmedaille 1ste
kl. ontving en een hoogst waardeerend eigenhandig schrijven van den
Franschen Minister van Marine en vanonzen Minister vanBuitenl. Zaken. Hij
heeft n.l. in weerwil van het noodweer op zee, met levensgevaar, het
zelfopofferende heldenstuk verricht, 150 menschen van een wissen dood te
redden; herhaaldelijk is hij in zee gesprongen, en kloek, onversaagd zwemmer
als hij is, zwom hij met een lijn om zijn lichaam, naar de vlotten, waarin
de schipbreukelingen zich bevonden, welke in de diepte dreigden te
verdwijnen. Een woord van hulde zij hier gebracht aan dezen onverschrokken
held.
- de heer L.H. WEYER te UTRECHT, een onzer beste orchideeenkweekers is aan
het kruisen en zaaien van ... etc
- HENRI TERHALL, de door heel Nederland bekende dir van ons beste
Revue-gezelschap, vierde 5 Febr j.l. te ROTTERDAM zijn 25-jarig
tooneeljubileum. Het was een grootsche huldebetooging, waarin ook zijn
echtgenoote - die, door haar zeldzaam geoden smaak en vindingrijkheid op
costuumgebied, zooveel tot Terhall's revue-successen bijdraagt - deelde.
Midden dezer maand zal TERHALL ook te Amsterdam jubelen in Circus Carre,
waar Afkloppen, zijn jongste revue, grooten opgang maakte - dank zij den ook
nu weer gepast vroolijken, leuken in houd, den vlotten gang der voorstelling
en de ongemeen schitterende monteering. Op ons kiekje ziet men het echtpaar
TERHALL afgebeeld.
- Groep, vervaardigd ter gelegenheid van de tewaterlating van de BATOE op de
werf van de Ned Scheepb-Maats te A'dam. Een zoontje van den heer JONCKHEER,
dir. neemt de laatste beletselen weg.
(BRON: pagina 180 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- Schoonhoven: waaggebouw, veerpoort
(BRON: pagina 182 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- lente-sneeuw te Leeuwarden 10 en 11 april: plantsoen Oldehove
- opening Ned natuur en Geneeskundig congres, Den Haag: R.A. VAN SANDICK,
Dr. H.A. LORENZ.
(BRON: pagina 184 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- Algemeene vergadering van de Ned Ver voor teekenonderwijs gehouden te
HAARLEM: B.W. WIERINK uit A'dam.
- Rembrandt-theater: "Domme August"
- Martha WALDEN en Louis CRISPIJN Jr. in "De verloren dochter"
- 1700 liter melk te water. Tusschen Montfoort en Woerden had een voerman
die een groot aantal bussen met melk naar laatstgenoemde stad overbracht,
het ongeluk te veel uit te wijken voor een kermiswagen, tengevolge waarvan
de dijk afbrokkelde en de wagen onderste boven in een sloot terecht kwam.
(BRON: pagina 188/189 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april
1917)

- Z.D.H. Mgr. W. VAN DEN VEN, bisschop van 's-Hertogenbosch, hoopt in de
maan Mei zijn zilveren ambtsjubileum te vieren; den geeerden en beminden
geestelijken herder, die spoedig ook zijn 83-jarigen leeftijd bereikt,
zullen ontwijfelbaar tal van blijken van hoogachting, waardeering en
vriendschap ten deel vallen.
- De eerw. heer M. ZADOKS, de beminde voorzanger der Ned. Isr. Synagoge te
AMERSFOORT, herdacht 1 april onder vele hartelijke blijken van waardeering
en vriendschap zijn 25-jarig ambtsjubileum.
- Te SCHOONHOVEN is op 57-jarigen leeftijd overleden de heer F. HEMMES, dir.
der Rijks-Nornaal-lessen, oud-hoofd der school voor M.U.L.O. aldaar, een man
van wetenschappelijke en paedagogische gaven.
- Den heer D.M. KRUISINGA, de verdienstelijke burgemeester van ZUIDHORN,
officier der orde van Oranje-Nassau, lid van het hoofdbestuur van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, is de vorige week op 62-jarigen
leeftijd overleden.
- Op 58-jarigen leeftijd is te ENKHUIZEN,overleden den heer H.J. KALT,
inspecteur der H.IJ.S.M. voor de lijn Leeuwarden-Stavoren en inspecteur der
Noord-Friesche locaal-spoorwegmaatschappij waarvan hij voor de overneming
door de H.IJ.S.M. van de oprichting af, directeur was. Zijn overlijden wordt
zeeer betreurd.
- Centrale Keuken te R'dam.
- Een buitengewoon en voordelig schaap (eig. van den heer ARIE VADER Jr. te
SCHAGEN). Dit dier heeft in 8 jaar tijds 21 lammeren ter werld gebracht en
wordt vaak voor een karretje gespannen, waarin de kinderen uit rijden gaan.
- Van den Frieschen veestapel. Een zeldzaam fraaie koe, ingeshreven inhet
Friesch rundveestamboek, afkomstig van den heer P.P. MIEDEMA te ENGELUM, die
1000 gulden opgebracht heeft.
- Stoomboot De Alkmaar Packt I, welke de vorige week even buiten WORMERVEER,
om half 8 's ochtends, tengevolge van den geweldigen storm op den dijk
geslgen werd.
(BRON: pagina 192 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- vervaardiging vanhoepels voor tonnen te IJsselstein.
(BRON: pagina 194 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- Interieur van het Padvinders-clubhuis DE WIGWAM te 's-Gravenhage.
(architect A.C. MEIJER, heer J.F. SCHAAP, Baron van PALLANDT)
(BRON: pagina 195 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- felle brand in de apotheek "De Salamander" op Aloon-Aloon Tjnongtong te
Soerabaya.
(BRON: pagina 198 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- Joh. BOSBOOM, gedenksteen geboortehuis Varkensmarkt 2 te Den haag.
- Indie Weerbaar, receptie restaurant TRIANON op het leidsche plein.
(BRON: pagina 200 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- vrachtboot Milly, scheepswerf GEBR. FIKKERS te Muntendam
- familieleden wijlen kunstschilder JOH. BOSBOOM: minister BOSBOOM, Jhr van
KARNEBEEK
- HEIJERMANS "Eva Bonheur": Jan MUSCH, Tilly LUS (als Miep), mevr v.d.
HORST, mebr de Boer-VAN RIJK
(BRON: pagina 201 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- De merrie Polka de Chievres met hare twee veulens (eig. Mej. MERCKELBAGH,
Huize Wittem te WITTEM, Limburg.)
(BRON: pagina 203 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- Tot hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te
GRONINGEN, is ben. MR. H. VAN GOUDOEVER, rechter te ROTTERDAM, geb. 1876;
hij studeerde te LEIDEN, prom. tot doctor in de Rechten in 1905, vestigde
zich daarna als advocaat te 's-Gravenhage en aanvaardde in 1909 het
rechterlijk ambt.
- De vorige week herdacht de heer J. HUDIG te Rotterdam eem zeer bekende
figurr in scheepvaartkringen, het feit dat hij voor 60 jaar lid werd van de
FIRMA HUDIG & VEDER.
- Te ROTTERDAM is op 93-jarigen leeftijd overleden de heer S.J.R. DE MONCHY,
een zeer geacht ingezetene der stad; hij was vele jaren lid van de firma M.
en S. DE MONCHY en van Pakhuismeesteren, maakte langen tijd deel uit van de
Prov. Staten, was medeoprichter en bestuurslid vanhet Zeemanshuis, ridder
der orde van den Ned. Leeuw en officier der Oranje-Nassau-orde.
- DR. W. HAVERKAMP, emeritus pred. der Ned Herv Gem. te NIJMEGEN, is de
vorige week aldaar op 66-jarigen leeftijd overleden. Hij stond inhoog
aanzien wegens zijn groote gaven vangeest en hart.
- Op 67-jarigen leeftijd is te NIJMEGEN overleden de gep. kapitein-ter-zee
L.A.H. LAMIE, die als jong officier de Mil. Wilemsorde verwierf door zijn
kranig optreden tijdens een overval in Indie; zijn borst was bovendien
getooid met het ridderkruis van den Ned leeuw. hij maakte twee tochten met
de "Willem Barendsz" mede naar Nova-Zembla en werd na zijn pensionnering lid
van den krijgsraad te ARNHEM.
- De heer KO DONCKER, de talentvolle teekenaar-humorist en illustrator, die
vroeger veel in het buitenland gewerkt heeft en later zoo bekend en populair
werd om zijn geestig schimmenspel, is kortelings op 42-jarigen leeftijd
plotseling overleden, toen hij op zijn fiets van HAARLEM naar zijn woning te
ZUID-SCHALKWIJK reed. Zijn overlijden wordt door velen betreurd.

"Enige decennia later, in de vijftiger jaren, maakt 'Piet Pelle' van Gustaaf
Boissevain reclame voor fietsenmerk Gazelle. De figuur van Piet Pelle was
echter al 1912 bedacht door Ko Doncker."
( http://www.lambiek.net/aanvang/1930reclame.htm )

- steenkolennood Noord-Brabant: Goirle.
- opening Theole-sprotterrein te Tiel; heer Dresselhuys / burgem van
Wadenoyen.
(BRON: pagina 204 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

* * *
Erica


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 1 juni t/m vr 7 juni 2002
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:47:12 GMT

DORDRECHT boekenmarkt 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT Wantijpop: http://www.wantijpop.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm
DORDRECHT inventaris archief: www.dordrecht.nl/stadsarchief
DORDRECHT inventaris archief: www.archieven.nl

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * * (ook van vorig jaar)

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER

4-6-2002 ANDEL Bastiaan van 80 echtgenoot G. IPPEL
1-6-2002 BIJL Izaak 67 echtgenoot Dinie de VRIES
5-6-2002 BOSLOOPER Leendert
7-6-2002 BRAND Sara Elisabeth 92 weduwe BRAND
5-6-2002 BROUW Adriaan Gillis 20-3-1913 echtgenoot C.A.W. BOELTJES
7-6-2002 BROUW Adriaan Gilles
5-6-2002 BRUIJN Jan Gerrit de 91 weduwnaar Willemina PETIET
7-6-2002 CAMPILLO CAMPILLO Samuel 70
6-6-2002 CARELS Tiny 28-5-1932 echtgenoot D. FRANKEN
1-6-2002 DITIECHER Pieter Cornelis 83 weduwnaar Maria van BREE
7-6-2002 DRAAIJER Alie ... van EGMOND
4-6-2002 DUBBELDAM Cornelis Willem 88 weduwnaar Neeltje VROLIJK
7-6-2002 FRANKEN Tiny 28-5-1932 echtgenoot D. FRANKEN
6-6-2002 GENNISSE Antoon 15-1-1931 echtgenoot C.A. PLUIMERT
6-6-2002 GROEN Trijntje Catharina 91 weduwe Adriaan SCHOUTEN
1-6-2002 GUSTAVSSON Arne Torvald 84 echtgenoot N. ROLLOF
4-6-2002 HUIJSMAN Adriana Fransina 80
4-6-2002 KOOIJ Coby van der
1-6-2002 KOOIJ Coby van der 4-12-1957
3-6-2002 KOOMANS Leendert 69 weduwnaar Jenny van WELIE
5-6-2002 LANGE Tharuka de 8
6-6-2002 MEESTERS Berendina 91 weduwe Gijsbert BUSSER
3-6-2002 NN Sjaak 3-6-1943 echtgenoot Lenie
1-6-2002 PELT Wilma van echtgenoot Bas EUSER
3-6-2002 POLAK Maaike 6-9-1911 weduwe Dirk van den BERG
7-6-2002 POOTS Cornelia 80 weduwe Willem SPOOR
4-6-2002 PRENGER Jannie 81 weduwe Gerrit Bernardus Huibertus HEPP
7-6-2002 REGT Geertruida de 18-11-1913 weduwe C. van ES
6-6-2002 RIETVELD Elizabeth 89 weduwe Cornelis van 't ZELFDE
7-6-2002 SCHOLTEN Elly 28-5-1958 echtgenoot Barry van LEEUWEN
7-6-2002 SCHOLTEN Elly echtgenoot Barry van LEEUWEN
4-6-2002 SOEHARDINAH Maria 82 weduwe Ferdinand DOORNIK
5-6-2002 STROMAN Antje Volmina 92 weduwe Servaas VERHAGE
3-6-2002 TEEN W. v.d. VISSER


Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: + familieberichten "De Dordtenaar": overige familienamen (1)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:47:45 GMT

overige familienamen - datum familiebericht - achternaam overledene

Overige familienamen: van der Ven, Flick, Ruysink, Tack, van der Sijde, van
Stee, Ponse, Droogers, Feenstra, Maaskant, de With, Riese, Bosschaart,
Tempelaars, Thurich, van der Wal mei 1996 LAGENDIJK
Overige familienamen: Hazenbosch 9-4-2002 WOUTHUYSEN
Overige familienamen: Pluijmert, van Leeuwen, Euser 9-4-2002 VALK
Overige familienamen: Dekker, Kraaijeveld 9-4-2002 DIJK, VAN
Overige familienamen: in 't Veld 9-4-1997 CORNELISSEN
Overige familienamen: van Kooy, van Santen, Bosma, aan 't Goor 9-3-2002
LUIJENDIJK
Overige familienamen: van der Gaag, Broeders, Frijters, Vlot, Greweldinger
9-3-2002 BALTUS
Overige familienamen: Marien 9-3-2002 MIDDELHAM
Overige familienamen: Grem 9-2-2002 KORTESCHIEL
Overige familienamen: Kilsdonk 9-11-2001 GEFFEN, VAN
Overige familienamen: Davies, van Houten 9-11-2001 ZWAAN
Overige familienamen: van Hof 9-10-2001 WEGEN, VAN DER
Overige familienamen: Melief, van der Laan, Geway, Deleij 9-1-2002 GEERTS
Overige familienamen: van Sabben, van Maurik 9-1-2002 KOMMERS
Overige familienamen: Pruijmboom 9-1-2002 GROOT, DE
Overige familienamen: van den Berg, Buitendijk, Lips 9-1-2002 KEULEN, VAN
Overige familienamen: de Man, Naaktgeboren 9-1-2002 KLEYN
Overige familienamen: Hofstee, van der Ouderaa, van der Kant, Bos 8-5-2002
SCHROOTS
Overige familienamen: Roosjen 8-4-2002 HART, 'T
Overige familienamen: Martino, Oliveri 8-2-2002 CARDILE
Overige familienamen: Besemer 8-12-2001 SAUER
Overige familienamen: Lagerwaard 8-12-2001
Overige familienamen: van Strij + bewoners van Philadelphia " 't Anker"
8-1-2002 HOFF, VAN 'T
Overige familienamen: Florusse 8-1-2002 BACKER
Overige familienamen: Kraus 8-1-2002 STEENDEREN, VAN
Overige familienamen: van der Spelt, van Berchum 8-1-2002 MARICO
Overige familienamen: de Groot, Zonneveld, Heppenstrijdt 7-6-2002 FRANKEN
Overige familienamen: Gids 7-6-2002 BRAND
Overige familienamen: Baijens-Scheepens 7-5-2002 BAIJENS
Overige familienamen: Nijhof, Mintjes 7-5-2002 SAARLOOS
Overige familienamen: Diks 7-5-2002 VALEN, VAN
Overige familienamen: Brunt, van Kuijk 7-5-2002 KOK
Overige familienamen: den Outer, Hendrickx, Dubbelman 7-3-2002 LEEUWEN, VAN
Overige familienamen: Drogendijk, Robbemond, Muller, Weeda, Giphart,
Aarnoutse, van der Plank 7-3-2002 LEEUWEN, VAN
Overige familienamen: Opmeer 7-3-2002 ZWANG
Overige familienamen: Langevoort, van Grootheest, Zwaal 7-3-2002 VUGT, VAN
Overige familienamen: van Hemert, Gelderblom 7-3-2002 DIJK, VAN
Overige familienamen: Bezemer 7-2-2002 OOMENS
Overige familienamen: den Boer 7-2-2002 GOUD
Overige familienamen: Cosijhsen, Haring, Zondag, Worthington, Ippel, Boom,
van Uitert 7-2-2002 LEEUWENDAL
Overige familienamen: de Poel 7-12-2001 BRUIJN, DE
Overige familienamen: Euser, Boogaard, Plas, Dekker 7-1-2002 LEENDERTSE
Overige familienamen: Wildeboer, Monte, Uittenbogaard, Smits 6-6-2002
MEESTERS
Overige familienamen: Versluis 6-6-2002 RIETVELD
Overige familienamen: Kalis 6-6-2002 GENNISSE
Overige familienamen: de Groot, Zonneveld, Heppenstrijdt 6-6-2002 CARELS
Overige familienamen: van Dalen, van Asperen, van de Graaf 6-4-2002 RUIT,
VAN DE
Overige familienamen: Graafland, Lorijnen 6-4-2002 GOEDVREE
Overige familienamen: Luijten 6-4-2002 NOORDHOEK
Overige familienamen: van Welzenis, Haafwee, Mourik, van Wijk, de Heer
6-4-2002 SMITS
Overige familienamen: van der Laan, Bouvy, Loggers 6-3-2002 MOLTZER
Overige familienamen: van Vliet 6-3-2002 PRINS
Overige familienamen: van der Starre 6-2-2002 BRUIN, DE
Overige familienamen: van Woerden, Plekenpol, van de Laar, Lases 6-12-2001
PIEREN
Overige familienamen: Wientjes, Coffeng 6-11-2001 MEER, VAN DER
Overige familienamen: van der Zee, Dielessen, van Reeth 6-10-2001 MALSCHAERT
Overige familienamen: Schneider-Stroman 5-6-2002 STROMAN
Overige familienamen: Prins, Rutte, Hewitt 5-4-2002 KUYK, VAN
Overige familienamen: v.d Sijde, de Jong 5-4-2002 MOLENDIJK
Overige familienamen: Pluimert 5-4-2002 POLEIJ
Overige familienamen: Ploegmakers, huisarts 5-4-2002 WALL, VAN DER
Overige familienamen: Bax 5-3-2002 JANSEN
Overige familienamen: van Lieshout 5-3-2002 LAMMERSE
Overige familienamen: van Dijk, Rademaker, van Noort 5-3-2002 PENNERS
Overige familienamen: van Maren, Tameris 5-2-2002 BELDER
Overige familienamen: de Jong, Koenderman 5-2-2002 GELDEREN, VAN
Overige familienamen: Leeuwenburg 5-12-2001 STAM
Overige familienamen: de Klerk, van der Linden, van Rhijn 5-12-2001 BOS
Overige familienamen: Twigt 5-11-2001 ZUILICHEM, VAN
Overige familienamen: van der Burgh, Stammeshaus, Thialda, Wiard,
Velsink,Carmentine 5-10-2001 WIETSMA
Overige familienamen: van Boxel, Ockenburg 4-6-2002 HUIJSMAN
Overige familienamen: Meersman 4-6-2002 DUBBELDAM
Overige familienamen: van Driel, Joosten, van der Weijde 4-3-2002 GAMEREN,
VAN
Overige familienamen: Besteman, van Dalen 4-3-2002 BRUIJN, DE
Overige familienamen: Leverdingen,van Arkel 4-3-2002 VENUS
Overige familienamen: Versendaal 4-10-2001 BUSSUM
Overige familienamen: van der Kooij 4-10-2001 GRAAF, DE
Overige familienamen: Bothoff, Bezemer, de Vries, Baan 31-12-2001 CLERCQ, LE
Overige familienamen: Verwolf, Heemskerk 31-12-2001 CLERCQ, LE
Overige familienamen: de Koning, den Ouden, de Wit 31-12-2001 NES, VAN
Overige familienamen: van der Meulen, den Hollander 31-12-2001 IWAARDEN, VAN
Overige familienamen: Zevenbergen 31-12-2001 HERWEIJER
Overige familienamen: Barth, Baars 31-12-2001 HERWEIJER
Overige familienamen: Bauer, Reedijk 30-5-2002 SLOOF
Overige familienamen: van Wijngaarden, Philippo 30-5-2002 STEK
Overige familienamen: Koenders, v.d. Put 30-5-2002 SINKE
Overige familienamen: van Leliveld, de Koning 30-3-2002 COLIJN
Overige familienamen: Hardam 30-11-2001 STEENIS, VAN
Overige familienamen: de Vries, Brand 30-10-2001 MAARSMAN
Overige familienamen: P.A. Bos-van der Weijden 30-1-2002 WEIJDEN, VAN DER
Overige familienamen: Biesheuvel, Zijdemans, Stolk, Backer 30-1-2002
DALEBOUT
Overige familienamen: Pieterman 3-6-2002 POLAK
Overige familienamen: Wesselo 3-5-2002 MOSTERT
Overige familienamen: Leonard, van Eden 3-5-2002 VERZAAL
Overige familienamen: Seton, van Someren, Domburg, Stam 3-4-2002 PRINS
Overige familienamen: Dekker, Bisschop 3-1-2002 HAK
Overige familienamen: Gadisseur, van Galen, Weeda 3-1-2002 KONING, DE
Overige familienamen: Riedijk, Hoogendijk 3-1-2002 KRIJGSMAN
Overige familienamen: Hogewoning, Collee, van der Harten, de Wit 3-1-2002
BEKKER
Overige familienamen: van der Kooij, Rinkel, van Veen, Keizerwaard,
Wesselingh, Marsman, Valk 29-9-2001 VEER, VAN DER
Overige familienamen: Kortman, Mol 29-9-2001 ADEL, VAN DEN
Overige familienamen: Goossens 29-5-2002 PETERS
Overige familienamen : Verstegen 29-3-2002 KREKE, VAN DER
Overige familienamen: Schoon, Bras 29-12-2001 BERGH, VAN DEN
Overige familienamen: van der Starre 29-12-2001 BRUIN, DE
Overige familienamen: de Blom 29-12-2001 SCHARLOO
Overige familienamen: Bezemer 29-1-2002 SCHAAP
Overige familienamen: Gerritsen-Valkhof 28-5-2002 ZWANG
Overige familienamen: Sawdon, Abreu 28-5-2002 WESTRA
Overige familienamen: Martijn, Ahsmann 28-5-2002 WIJKNIET
Overige familienamen: Bolte, Minx, de Wit 28-5-2002 ESCHWEILER
Overige familienamen: Leyen, Cambres, Koenen, van Strien 28-3-2002 SCHMIT
JONGBLOED
Overige familienamen: van der Hee, Damen, 28-3-2002 STUIJ
Overige familienamen: de Bruin 28-3-2002 KRUYDENHOF
Overige familienamen: de Ruiter 28-3-2002 BARENDRECHT
Overige familienamen: van Breugel 28-12-2001 BOOIJ
Overige familienamen: van Drenth, de Vries 28-1-2002 REE, VAN DE
Overige familienamen: Krooswijk, Schoenmakers 27-9-2001 ALPHEN, VAN
Overige familienamen: Hamerlinck, Lameijer 27-9-2001 SCHEEPBOUWER
Overige familienamen: van der Laan 27-5-2002 VEEN
Overige familienamen: van Putten, van der Poort 27-4-2002 VERNIMMEN
Overige familienamen: Suykerbuyk 27-4-2002 VISSERS
Overige familienamen: de Waal, van den Berg, Weenink, Bakker 27-3-2002
BUREN, VAN
Overige familienamen: Groeneveld, de Haas, van Huizen, Jille 27-2-2002 LOON,
VAN
Overige familienamen: van Loon, Blom, Beckerman 27-12-2001 BAKKER
Overige familienamen: van Norden 27-12-2001 NELL
Overige familienamen: Tempelaar, Verwaai 27-12-2001 BOSMAN
Overige familienamen: Burgemeester 27-11-2001 HEUKELOM, VAN
Overige familienamen: Nederlof, Klep 27-11-2001 BOER, DEN
Overige familienamen: van der Plas, Landsmeer, Bruinzeel, Blok 27-11-2001
WEG, VAN DEN
Overige familienamen: van der Plas, Landsmeer, Bruinzeel, Blok 27-11-2001
STERK
Overige familienamen: van Dijk, Scheidsbach, 27-11-2001 VEEN, VAN
Overige familienamen: Molhuizen 27-11-2001 WIT, DE
Overige familienamen: Bussem, van Moergastel 27-10-2001 STAM
Overige familienamen: Busch 27-10-2001 MANSION m.i.
Overige familienamen: Kamper 26-9-2001 VUIJK
Overige familienamen: de Vogel, Verschoor 26-9-2001 LINDEN, VAN DER
Overige familienamen: van Eijsden 26-3-2002 KLEIJN, DE
Overige familienamen: Verheijden, Pinchon, Lodder, Snijders, de Groot
26-3-2002 HOOGENBOOM
Overige familienamen: Enthoven, Jansen 26-2-2002 HORSTEN
Overige familienamen: van Gorkom, Zondervan 26-2-2002 EIJSDEN, VAN
Overige familienamen: Vrijenhoek, Warmenhoven, Combrink, van der Zee,
Joossen, van Liempd, van der Pijl, Grootjes 26-2-2002 KIEBOOM
Overige familienamen: de Rooij, Noltee 26-2-2002 JONG, DE
Overige familienamen: Moerman 26-2-2002 MERWE, VAN DER
Overige familienamen: Busch 26-10-2001 MANSION m.i.
Overige familienamen: Bouman, van der Stoel, Korteweg 26-1-2002 LINDEN, VAN
DER
Overige familienamen: van de Ree, van de Werken, ALberts 26-1-2002 OETS
Overige familienamen: de Groot 25-5-2002 TRICHT
Overige familienamen: Jansen Manenschijn, Hopma, de Bres, de Kreij, de Man
25-4-2002 HAAS, DE
Overige familienamen: de Groot, de Nood 25-4-2002 TRICHT, VAN
Overige familienamen: Schouten 24-9-2001 HOEVEN, VAN
Overige familienamen: Schreuder 24-5-2002 BRUGGEN
Overige familienamen: de Kock van Leeuwen 24-5-2002 SANGERS
Overige familienamen: Valk 24-4-2002 LIEMPD, VAN
Overige familienamen: Visser 24-12-2001 CHERET
Overige familienamen: Monster 24-12-2001 KONING, DE
Overige familienamen: Verzijl 24-11-2001 MEULDIJK
Overige familienamen: Dirks, Pellekooren 24-11-2001 MULDER
Overige familienamen: Bok, Walraven, Visser, Boom 24-11-2001 BOEF, DEN
Overige familienamen: Kranendonk, de Weerdt 24-10-2001 GAAG, VAN DER

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/ (index familieberichten (ca. 2100)
vanaf maart 2001)


Subject: + familieberichten "De Dordtenaar": overige familienamen (2)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 07 Jun 2002 18:48:17 GMT

overige familienamen - datum familiebericht - achternaam overledene

Overige familienamen: Ruisch 23-4-2002 JAGER, DE
Overige familienamen: H. Pap-van 't Hul 23-4-2002 BOOGERT, VAN DEN
Overige familienamen: Rooijers 23-2-2002 APON
Overige familienamen: Overduin, van der Schoor 23-2-2002 VERWEERD
Overige familienamen: Hendrickx, Smilde 23-2-2002 PIETERS
Overige familienamen: Wortman 23-2-2002 GROODT, DE
Overige familienamen: Gardenier 23-11-2001 AARDOOM
Overige familienamen: Rijnaard 23-11-2001 GOETHEER
Overige familienamen: Kok, Zuidweg, van den Berg 23-10-2001 GRAAF, VAN DER
Overige familienamen: Alderliesten 23-10-2001 HOF, VAN 'T
Overige familienamen: van Dalen, Nooteboom 23-10-2001 LODDERS
Overige familienamen: van Peppen, Bos 23-10-2001 GRIJPINK
Overige familienamen: van Waardenburg, Schuuring, v.d. Wiele 23-1-2002
HOOGVLIET
Overige familienamen: de Man 22-5-2002 TEMPELAAR
Overige familienamen: Okkerse 22-5-2002 BIESHEUVEL
Overige familienamen: Kraan 22-5-2002 WARENDORF
Overige familienamen: van Hengel, Dubbeldam, van Damme, van Dijk, van Nielen
22-5-2002 KOOTEN
Overige familienamen: Griffioen, Bouman 22-3-2002 DEKKERS
Overige familienamen: de Heer, Kon, de Jong 22-12-2001 HETEREN, VAN
Overige familienamen: van der Rest, van Pelt 22-12-2001 BOOIJ
Overige familienamen: van der Waal, Bosch 22-12-2001 LINDEN, VAN DER
Overige familienamen: Raat, Weber, van Brummelen 22-12-2001 HOF, VAN 'T
Overige familienamen: van der Net, van Wijgerden, Visser 22-1-2002 GRUIJTER,
DE
Overige familienamen: Kubbinga 22-1-2002 WOUTERS
Overige familienamen: van der Straeten, Newbury 21-5-2002 KERKHOVEN
Overige familienamen: van de Wiel, Aarnout 21-3-2002 VISSER
Overige familienamen: Slager, van Eijk, Kleinen, Huijzers, van Vliet, Ds.
Guus Oudheusden 21-3-2002 BOSMAN
Overige familienamen: Bron, van Ooijen, Vos 21-3-2002 ELAND
Overige familienamen: van Zeben, Goedhart, Schellenbach 21-11-2001 LOOPIK
Overige familienamen: Masereeuw 21-11-2001 HEUSDEN, VAN
Overige familienamen: Taylor, Jansen, Buitendijk, van Embden 20-4-2002
NOORDANUS
Overige familienamen: Buitendijk-Barth 20-4-2002 AKKERMANS
Overige familienamen: Schuil 20-3-2002 PRIEELLE, DE
Overige familienamen: van Vliet, Hoos, Chambers 20-2-2002 SLUIJS, VAN DER
Overige familienamen: Erkelens 20-12-2001 BOOI
Overige familienamen: van Wendel de Joode, de Jong, Sangster, Smith,
Zwijnenburg, van Arkel, Waalewijn, van Gent 20-12-2001 HEER, DE
Overige familienamen: Rietberg 20-12-2001 LEEUWEN, VAN
Overige familienamen: Bosscha 20-11-2001 PEPPEL, VAN DE
Overige familienamen: Schutte, Heijkoop, Langen, Muhlhaus, Burggraaff
20-10-2001 ALDERLIESTEN
Overige familienamen: Gijsberts, van Ginneken 20-10-2001 POLS
Overige familienamen: Marcus, de Keijzer, Vleesenbeek 2-4-2002 TOEBAK
Overige familienamen: Ophorst 2-4-2002 UITTERLINDEN
Overige familienamen: Flores 2-3-2002 ROEST
Overige familienamen: Geldhof 2-3-2002 TEEKENS
Overige familienamen: de Kok 2-2-2002 CRANS
Overige familienamen: Barendregt, Los, Dekkers, Beelen, Verhoek, de Korte,
Lindeman 2-10-2001 KLIS, VAN DER
Overige familienamen: Stoop, van Prooyen Schuurman, de Wolf 2-10-2001 GRIJP,
DE
Overige familienamen: van der Sluis<Long Text> 2-10-2001 VERDOORN
Overige familienamen: van Goethem, Verweij, Groeneveld 19-4-2002 TANIS
Overige familienamen: Boer 19-4-2002 VARIK, VAN
Overige familienamen: Pastoor J.A. Dekker 19-4-2002 BEEKMAN
Overige familienamen: van Drimmelen, Greweldinger, Schellekens, Kamsteeg
19-3-2002 BERMAN
Overige familienamen: van der Dussen, Erkelens, van der Woning, de Jong
19-3-2002 TIJSSE
Overige familienamen: de Regt 19-3-2002 BERKMAN
Overige familienamen: de Jong, Remans, Slagboom 19-2-2002 GELDEREN, VAN
Overige familienamen: van den Herik, Spoor, de Bruin, Kraayeveld 19-2-2002
GELDEREN, VAN
Overige familienamen: Pan 19-12-2001 LEMMEN
Overige familienamen: van den Steenhoven 19-12-2001 BERGMANS
Overige familienamen: de Meijer 19-12-2001 BERG, VAN DEN
Overige familienamen: Boon 19-12-2001 MEIJEREN, VAN
Overige familienamen: Gerritsen, van Dijk 19-12-2001 VISSER, DE
Overige familienamen: Smit, Roubos, Hulsebos 19-10-2001 LAAN, VAN DER
overige familienamen: Nusteling, Mampaey, Veth 18-9-2001 TOMESEN
Overige familienamen: van der Loeff, Umerel, Bleeker, Kemkes 18-5-2002
OVERDUIN
Overige familienamen: de Boer, van de Velde 18-5-2002 HIJBEEK
Overige familienamen: Bennink, de Jong, Prins, van der Linden 18-5-2002
KORTEWEG
Overige familienamen: van der Kooi, van Wely 18-12-2001 KROONEN
Overige familienamen: van Werd, Mensen, van der Kloot, Lingbeek, Gennesse
18-12-2001 MEIJDEN, VAN DER
Overige familienamen: de Ligt 18-12-2001 RUSCH
Overige familienamen: van Es 18-12-2001 HAKSTEEG
Overige familienamen: Nieuwland, van der Pol, Westdijk 18-12-2001 GROOTOONK
Overige familienamen: Mol 18-12-2001 LOUWMAN
Overige familienamen: Baas 17-5-2002 FOLKERS
Overige familienamen: Hauck 17-5-2002 VISSER
Overige familienamen: Mostert 17-4-2001 DRIEL, VAN
Overige familienamen: Veen, den Boer 17-4-2001 REEDIJK
Overige familienamen: Waaijers, van Welsum, Ridderhof 17-4-2001 BORG, VAN
DER
Overige familienamen: van der Kooi, van Wely 17-12-2001 KROONEN
Overige familienamen: de Jongste 17-12-2001 ROON, VAN
Overige familienamen: van den Hoven 17-11-2001 ADELMUND
Overige familienamen: van Weele, Karremann 17-10-2001 HOOGVLIET
Overige familienamen: van Eijk 16-5-2002 HILBRANDIE
Overige familienamen: Vliegenthart-Vermeulen 16-4-2002 BEEKMAN
Overige familienamen: Goei 16-3-2002 SULIANDO
Overige familienamen: de Visser 16-3-2002 MEINSTER
Overige familienamen: Staat 16-2-2002 SMAAL
Overige familienamen: Schepers 16-2-2002 BORGER
Overige familienamen: van Ham 16-2-2002 BIARD
Overige familienamen: Biesheuvel, Ruitenberg, Berman 16-2-2002 OKKERSE
Overige familienamen: van den Berg, Dompeling, Vijsma, Volkers 16-11-2001
KLERK, DE
Overige familienamen: van Amelsfort, van Rooijen, Kwakkel, Alderliesten
16-10-2001 EUSER
Overige familienamen: Zippro 16-10-2001 GOOSHOUWER
Overige familienamen: Staat, Baan, van der Poel 16-10-2001 ALDERS
Overige familienamen: Bakker, Besuyen, van Baaren, Stoop, van der Bom,
Visser, Rozendaal 16-1-2002 SANT
Overige familienamen: Hauck 15-4-2002 VISSER
Overige familienamen: de Jong, van Grevenstein, van der Tang, Visser, van
den Berg, Louter 15-2-2002 TRICHT, VAN
Overige familienamen: Oudt 15-2-2002 BRAUN
Overige familienamen: de Weerd 15-2-2002 ZWIETEN, VAN
Overige familienamen: Rijnhoud 15-10-2001 SCHOUWENBURG
Overige familienamen: Bos, de Klerk, van der Linden 15-10-2001 BOMMEL, VAN
Overige familienamen: Koppelaar 15-1-2002 HUISMAN
Overige familienamen: Meulenberg, Damen, van Es 15-1-2002 DUTREE
Overige familienamen: Moraal, Postel, Noppen, Gronloh 15-1-2002 HEUVEL, VAN
DEN
Overige familienamen: van Herwijnen, Wisgerhof 14-5-2002 KOK
Overige familienamen: Verheul 14-5-2002 NIJVELD
Overige familienamen: van Es, van Weele 14-5-2002 VOGELAAR
Overige familienamen: van Hengel, van den Berg 14-5-2002 SPRUIT
Overige familienamen: Valk, Timmers 14-11-2001 HOED, DEN
Overige familienamen: Vonk, Sonderman 14-11-2001 ERKELENS
Overige familienamen: Krijgsman 14-11-2001 BOER
Overige familienamen: Bezemer, Zwanenburg 14-1-2002 VERZIJL
Overige familienamen: Venus 14-1-2002 KOOIJ, VAN DE
Overige familienamen: Binnenkade, Hiemstra, van de Meerendonk 13-5-2002 BERG
Overige familienamen: Steenhoek. van Zijl 13-5-2002 SLIEKER
Overige familienamen: Pols 13-4-2002 ZWAAG, VAN DER
Overige familienamen: van Leliveld, de Koning 13-4-2002 EIJSKOOT
Overige familienamen: Springer, Slagter, Wensveen 13-3-2002 BUSSEM
Overige familienamen: de Munck, Rijkhoek, Leonard 13-12-2001 VERLOOP
Overige familienamen: van der Spek 13-11-2001 WIEL, AAN DE
overige familienamen: den Hollander, Dekker-van Rijswijk 12-9-2001 PLOEG
overige familienamen: van Gorkom, Jansen 12-9-2001 GLADWELL
Overige familienamen: Majeau, Schler, Zeven 12-4-2002 HENNY
Overige familienamen: van Ockenburg 12-4-2002 GERRITSEN
Overige familienamen: Weynschenk, Struik, de Bruin 12-3-2002 WALLENBURG
Overige familienamen: ten Brink, Zegerius, Reijenga, Goudriaan 12-3-2002
LEZER
Overige familienamen: Velema, Dozaman, ter Haar, Maas, Bovenkerk, Tinbergen,
van Wijk, van Willigen, Verbaan, Kochmann 12-3-2002 KIEL
Overige familienamen: van Dam, Beijer, Bons, Jansen, Escabache 12-3-2002
KORZELIUS
Overige familienamen: van der Minnen, de Man, ten Braak 12-2-2002 VELDEN,
VAN DER
Overige familienamen: Stuurman, van Zevenbergen, Huls 12-2-2002 BAAT, DE
Overige familienamen: Soetinga, van de Oever 12-2-2002 GROENEVELDT
Overige familienamen: Batenburg 12-12-2001 DEUGD, DE
Overige familienamen: den Boer, Teeuw 12-12-2001 BEZEMER
Overige familienamen: van Kekeren, Cornelissen 12-12-2001 VUGT, VAN
Overige familienamen: de Antoni 12-10-2001 MOL
Overige familienamen: Blankesteijn 12-10-2001 WIT, DE
Overige familienamen: van Yperen, Overtveld, Meier 11-5-2002 MOLHOEK
Overige familienamen: van der Heiden, Sterk 11-5-2002 VERHAGEN
Overige familienamen: Vastenhout 11-5-2002 ES, VAN DER
Overige familienamen: Duim, Kooijman, van Dam, Stehouwer, Zijderveld,
Bervoets, den Ouden, Buitendijk 11-5-2002 KLERK
Overige familienamen: Gerritse, Romijn, Visser 11-5-2002 TIJSSEN
Overige familienamen: Overtveld, van Wensveen 11-5-2002 MOLHOEK
Overige familienamen: Jonker, Schouwenaar 11-4-2002 VOGELESANG
Overige familienamen: v/d Post 11-4-2002 WEERDENBURG
Overige familienamen: van den Broek 11-4-2002 WENZEL
Overige familienamen: Sliedrecht, de Beyer 11-12-2001 GENT, VAN
Overige familienamen: Corvers 11-12-2001 VERDUIN
Overige familienamen: Paap, Liesveld, van Brummen, v.d. Kooi, van Stek,
Pfeifle 11-10-2001 POL
Overige familienamen: van den Berg 10-5-2002 KROL
Overige familienamen: Brantenaar-Ottink 10-5-2002 HELDEN, VAN
Overige familienamen: den Besten, Visser, de Man, Spec-Sunders 10-4-2002
KUIPER, DE
Overige familienamen: Wessels, de Vries, Jansen, Jamin 10-4-2002
KLEINENDORST
Overige familienamen: van Aken, Brouwers, de Boeff, Willems, van der Horst,
van Steenbergen 10-4-2002 ONWIJN
Overige familienamen: van den Berg, Meijer 10-4-2002 LAKERVELD
Overige familienamen: de Feijter, Leenderts, Blokland, Rijnaard, Langerak,
van der Hoek, Noordhoek, Messchendorp 10-12-2001 BAKKER
Overige familienamen: Nelisse, Bruinsma, de Jong 10-1-2002 EFFEREN, VAN
Overige familienamen: Kooijman 1-6-2002 GUSTAVSSON
Overige familienamen: Kok 1-6-2002 DITIECHER
Overige familienamen: v.d. Ende, Mulhhaus, van Gils 1-3-2002 GEUS, DE
Overige familienamen: Fortuin 1-10-2001 WEIJDE, VAN DER

Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/ (index familieberichten (ca. 2100)
vanaf maart 2001)


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 27-05-2002 t/m 01-06-2002 wk. 22
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Fri, 07 Jun 2002 23:51:55 GMT

Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
27-05-2002 t/m 01-06-2002 wk. 22
------------------------------------------------------------------

Krommenie 24-05-2002: Petrus Aloysius Haverkotte w/v Maria Vredenburg

Breezand 25-05-2002: Johannes Wilhelmus Adrianus van der Wereld

Zuid-Scharwoude 26-05-2002: Cees Bakker

Zaandam 26-05-2002: Aaltje Frederika Prinsze - Wendels * Rotterdam w/v
Hendrik Prinsze

Hoorn 27-05-2002: Cor Cornelis Nicolaas Appel * Spanbroek

Zaandam week 22 : Walter de Ronde

Koog a/d Zaan 27-05-2002: Hein Gutter sr

Heiloo 24-05-2002: Drs. Anton Happe

Zaandam 27-05-2002: Arie Knots

Zaandijk 30-05-2002: Agatha Maria Vredenburg - Nooy w/v Piet
Vredenburg

Alkmaar 27-05-2002: Marie van der Laan - Schoen w/v Gijsbertus van der
Laan

Herinnering Arie de Waal

Wognum week 22 : Elizabeth Maria Dekker - Tiebie

Zaandijk 30-05-2002: Trijntje Kok - van Wijngaarden w/v Jacob Gerrit
Kok

Zaanstad 30-05-2002: Margrit Elisabeth Mc Carthy Hammer

Koog a/d Zaan 29-05-2002: Jan Geertsma [gehuwd] w/v Lenie Schut

Zaandam 26-05-2002: Guurtje Glandorff - Leeuwerink w/v Cornelis
Glandorff

Westzaan 29-05-2002: Cornelis Heinis

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Let op onze nieuwe url http://www.geneaweb.nl


email adres R.deligt2@chello.nl

icq 40193319

==================== op zoek naar de familie namen voor aansluiting voor onze stamboom.

Wester , Beets , uit de omgeving Purmerend , Edam ,Beemster noord-holland
voor 1800

Graftdijk,Vels,Veen,Visser, uit de omgeving Beemster,Middelie
,Purmerend .

Kwast uit de omgeving Koog a/d Zaan

Kok uit Wormer

Arie de Ligt geb. Vlaardingen ?? 1589 gehuwd met ?? overleden ??

Peter van Mourik gehuwd met Maria Bruin Waardenburg gehuwd ? en Overlijden
? en wie waren de Ouders

Familie Peetam Assendelft
----------------------------------------------------------------------

Hartelijke groet van
Willie de Ligt-Wester
email R.deligt2@chello.nl
let op onze nieuwe url http://www.geneaweb.nl
Subject: + Familieberichten Leeuwarder Courant 8 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Sat, 08 Jun 2002 18:44:35 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 8 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** VERJAARDAGEN **

- ter Huizen, Martha - 105 jaar - 9 juni 2002 - geboren te Winsum
(Gr) en nu wonend te Wolvega, weduwe van Jurjen Hempel
- Bergsma, Trientje - 100 jaar - 8 juni 2002 - geboren te Noorddijk
(Gr) en nu wonend te Wolvega, weduwe van Durk Bergsma

** HUWELIJKEN **

- Bergman, Ingmar & Wijbenga, Agnes - 7 juni 2002 - Wassenaar

** DANKBETUIGINGEN - 50 jarig huwelijk **

- Dijkstra-Jorna, Lammert en Liesbeth - Heerenveen

** JUBILEA **

- Postma, Douwe & Bijlsma, Ynskje - 60 jaar getrouwd -
13 juni 2002 - Joure
- Schuurmans, Abe & Verf, Alie - 60 jaar getrouwd -
13 juni 2002 - Sneek
- Bouma, Hendrik & Homsma, Attje - 50 jaar getrouwd -
12 juni 2002 - Marrum
- de Jong, Hans & Tjepkema, Willemke - 50 jaar getrouwd -
11 juni 2002 - Sneek
- de Boer, Jan & Rozenberg, Maaike - 50 jaar getrouwd -
14 juni 2002 - Gorredijk
- v.d Wal, Jan & Reekers, Gonnie - 45 jaar getrouwd -
13 juni 2002 - Dronryp

** GEBOORTE **

- Arjan, zoon van Hendrik en Korien van Straten-Boerema -
3 juni 2002 - Kollumerpomp
- Daan, zoon van Jan Oosterloo en Jannie Kussendrager -
4 juni 2002 - Gorredijk
- Jeffrey, zoon van Douwe en Marian Dijkstra -
4 juni 2002 - Berlikum
- Jeroen, zoon van Henk Vlietstra en Laura Reekers -
4 juni 2002 - Franeker
- Sven, zoon van Bart en Anneke IJntema-de Vries -
6 juni 2002 - IJlst
- Dennis, zoon van Mirjam de Boer en Bert Noorderbos -
7 juni 2002 - Wyns
- Sanne, dochter van Bart Schuurer en Anna van den Berg -
31 mei 2002 - Jistrum
- Jetske Maria, dochter van Thijs en Hanny de Boer-Visser -
30 mei 2002 - Blauwhuis
- Lotus Elise (LoÔs), dochter van Thijmco Rienstra en Regina
de Vries - 5 juni 2002 - BlauhŻs

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Bijlsma-Faber, Korneliske -
- Bijma-Bosgraaf, Antje - Tzum
- Binnema, Lieuwe - De Rottefalle
- Bos, Harm - Joure
- Bosma-Valk, Fokje - Akkrum
- de Groot, Cornelis - Dronrijp
- de Haan, Fokke -
- Holwerda, Jelle - Rien
- Kromkamp-Blide, Petronella - Appelscha
- Paesens-Vos, Janna - Sneek
- Ruijgh-Bruin, Tietje - Hollum-Ameland
- Vaartjes, Klaas - Echtenerbrug
- Van Achterberg, Maurits - Heerenveen
- Van Doorn, Bert - de Jouwer
- Van der Kuur-Koopmans, Hiltje - de Jouwer
- Van der Woude, Renze - Ferwert

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- BAKKER - Dirk - 6 juni 2002
- BOUWHUIS - Sippie - 7 juni 2002
- CLOO - Riemke - 6 juni 2002
- DOUWES - Akke - 6 juni 2002
- HERDER - Aukje - 6 juni 2002
- HIEMSTRA - Benny - 6 juni 2002
- LAGEVEEN - Wiebe Henry - 6 juni 2002
- LUCASSEN - Cornelia Elisabeth Antonia - 4 juni 2002
- MELLEMA - Rienkje - 5 juni 2002
- NOTA - Siebrigje (Zuster Mathilda) - 6 juni 2002
- van der MEULEN - Wisse - 6 juni 2002
- van der VELDE - Janne - 6 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

BAKKER - Dirk
* 24 maart 1950
+ 6 juni 2002 Twijzel
vriend van Wieke KOOISTRA
Afscheid 10 juni Zwaagwesteinde

BOUWHUIS - Sippie
* 26 juli 1956 Sneek
+ 7 juni 2002 Sneek
Begrafenis 11 juni Sneek

CLOO - Riemke
* 80 jaar
+ 6 juni 2002 Emmelooord
weduwe van Thies HEEREMA sinds 4 augustus 1985
Begrafenis 10 juni Emmeloord

DOUWES - Akke
* 90 jaar
+ 6 juni 2002 Bergum
weduwe van Binne ELLENS
Afscheid 11 juni Oostermeer

HERDER - Aukje
* 83 jaar
+ 6 juni 2002 Surhusiterveen
weduwe van Wieberen WOUDA
Crematie 11 juni Heerenveen

HIEMSTRA - Benny
* 9 juni 1965 Drachten
+ 6 juni 2002 Drachten
Ev Jeanette de BOER
Begrafenis 10 juni Drachten

LAGEVEEN - Wiebe Henry
* 5 mei 1949 Woerden
+ 6 juni 2002 Ten Boer
Crematie 11 juni Groningen

LUCASSEN - Cornelia Elisabeth Antonia
* 5 januari 1914 Hilversum
+ 4 juni 2002 Leeuwarden
weduwe van C.CH. BERG
Crematie was in familiekring

MELLEMA - Rienkje
* 29 juni 1921 Roodkerk
+ 5 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 10 juni Goutum

NOTA - Siebrigje (Zuster Mathilda)
* 7 augustus Bakhuizen
+ 6 juni 2002 Weesp

van der MEULEN - Wisse
* 87 jaar
+ 6 juni 2002 de Jouwer
weduwnaar van Leentje HOF sinds 10 september 1980
Crematie 11 juni Heerenveen

van der VELDE - Janne
* 28 mei 1910
+ 6 juni 2002 Ferwert
weduwe van Douwe G. VISBEEK sinds 7 oktober 1992
Afscheid 10 juni Marrum


Met vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/


Subject: + Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van 03-06-2002 t/m 08-06-2002 wk. 23
From: "Wil de Ligt" <r.deligt2@chello.nl>
Date: Sat, 08 Jun 2002 22:22:51 GMT

Na een tijdelijke afwezigheid van een heerlijke vakantie van 3 weken de
familieberichten weer
Familieberichten Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o van
03-06-2002 t/m 08-06-2002 wk. 23
------------------------------------------------------------------

Wervershoof 01-06-2002: Catharina Margaretha van Diepen - Beerepoot

Hillegom 31-05-2002: Geertje van Zijp * Zaandam w/v Arend Visser

Koog a/d Zaan 01-06-2002: George Kalee

Zaandam 01-06-2002: Helena Woud * Wormer

Oostzaan 29-05-2002: Guurtje Fijn - Vonk w/v Cees Fijn

Zaandam 03-06-2002: Elisabeth Jantina Maria { Rie } Wesseling -
Reijnders w/v Jacobus Johannes Wesseling

Zaandam 02-06-2002: Adriaan Swartsenburg

Zaandam 02-06-2002: Engelina Tibboel - Vollmuller w/v Barend Andreas
Tibboel

Zaandijk 02-06-2002: Ludwig Alfred Stuger * Paramaribo

Zaandam 05-06-2002: Willemijntje Smits - van de Poll w/v Willem Smits

Assendelft 05-06-2002: Geertruda Catharina Josephina Kroon - de Koning *
Alkmaar w/v Nicolaas Joseph Kroon

Texel 01-08-1935 : Sophia ter Stege - Haan * Leiden

Hoorn 06-06-2002: M.A. Louter - Hand * Hensbroek w/v F. Louter

Koog a/d Zaan 05-06-2002: Kees Biere * Zaandam

Krommenie 04-06-2002: Irmgard Johanna Maria de Joode - Brinkmann

Westzaan 07-06-2002: Marja G. de Jager - Udo

Herinnering Piet Tock ; Jaap van Bergen

=============== ook zijn er gratis scan's te verkrijgen van alle advertenties .graag met
vermelding van !!!!!! Datum , Jaartal en Weeknummer !!!!!!!! vanaf Juni 1999
____________________________________________________
voor meer informatie op mijn home-page Zaanstad Genealogie familie
berichten 2002 , 2001 en 2000 en 1999

Let op onze nieuwe url http://www.geneaweb.nl


Subject: + AR 205 & 206
From: Rob Kuijsten <robkuysten@yahoo.com>
Date: Sun, 09 Jun 2002 06:56:19 +0200

Beste groupies

Wederom een dubbele editie van de Annonce Revue. Naast een grote
hoeveelheid recente familie-annonces zijn ook de herpublicaties van de
antieke familieberichten, prijswinnaars, ambtsjubilarissen en diverse
curiosa uit de Prins opgenomen in de Annonce Revue.

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-205.html

http://www.rat.de/kuijsten/ar/2002/ar-206.html

De Annonce Revue http://www.rat.de/kuijsten/ar/ sinds 1999 het
toonaangevende digitale familieberichten magazine, inmiddels meer dan
250 edities online te raadpleegbaar. Ook geindexeerd en doorzoekbaar
op bijv. naam, plaats of leeftijd.

http://search.atomz.com/search/?sp-q=&sp-a=000301ee-sp00000002

vanaf 2001 ook beschikbaar in het handige PDF formaat
http://www.rat.de/kuijsten/pdf/

Vriendelijk groetend
Rob Kuijsten


Subject: + Fam. berichten Maasstad 06-06-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sun, 09 Jun 2002 09:34:54 GMT

Overlijden:

+ 04-06-2002, Maasland: Cornelis Wijnand de Groot, 62 jaar, e.v. Lenie
de Groot-Noordhoek.
==============
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 07-06-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sun, 09 Jun 2002 09:40:48 GMT

Geboren BS:

03-06-2002, Maasland: Eva, dochter van Richard en Esther
Driessen-Bezemer, zusje van Daan.
------------------
Advertentie 50-jarig huwelijk:

10-06-2002, Maasland: Cor en Corrie van Leeuwen-van Mil.
------------------
Overlijden:

+ 04-06-2002, Westerbork: Johannes Casper Don [Cas], * 19-03-1926
Vlaardingen, maatje van Maartje, ridder in orde van Oranje Nassau.
-----------------
Dankbetuiging:

Maassluis, juni 2002: Arendina Wilhelmina Juijn-van Spaendonk [Diny].
=========
Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + Fam. berichten Maassluise Courant 05-06-2002
From: mahouw@caiw.nl (eveline houweling)
Date: Sun, 09 Jun 2002 09:50:05 GMT

Advertentie huwelijk:

07-06-2002: Ruud Groenheid en Monique van der Plas.
-----------------------
Advertentie 25-jarig jubileum:

13-06-2002: Dhr. J.M. Suijker [Jan] bij Schwagermann Maasdijk,
Bandijkweg 40, Maasland.
-------------------------
Overlijden:

+ 30-05-2002, AustraliŽ: Huibrecht Gerrit van den Doel, 78 jaar, e.v.
Mary Morres.

+ 01-06-2002, Maassluis: Adrianus Leonardus Vaissier, * 30-10-1912
Maassluis, e.v. M.C.B. Vaissier-Verbakel.

+ 31-05-2002, Maassluis: Marianne Wiepking-Lupker, * 08-07-1954 Delft,
e.v. Jan Wiepking.

+ 22-05-2002: Hendrik Lich, * 24-11-1934.
============


Met vriendelijke groet,
Eveline Houweling

e-mail: mahouw@caiw.nl
website: http://www.houwie.net/mc_schakel1.html


Subject: + 102-jarige in Vlaardingen
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Sun, 9 Jun 2002 12:10:52 +0200

Uit Groot Vlaardingen donderdag 6-6-2002

Mevrouw Katharina Poot op naar de 103

VLAARDINGEN.- Ze is nog net niet de oudste inwoonster van Vlaardingen, maar
wel hard op weg het te worden. Mevrouw Katharina Poot, weduwe van A. Dekker,
werd gisteren 102 jaar en kreeg daarom bezoek van burgemeester Bruinsma, die
haar een taart overhandigde. Ze had ook voor een fruitschaal kunnen kiezen,
maar volgens haar verzorgers is mevrouw Poot nog steeds een liefhebber van
zoetigheid. De inwoonster van zorgcentrum de Wetering staat vierde op de
lijst van oudste inwoners van Vlaardingen, overigens allemaal vrouwen.
Mevrouw Poot vindt het volgens haar verzorgers "leuk en gezellig dat de
burgemeester op visite komt". Verder zal er niets bijzonders voor haar
worden georganiseerd. Zij krijgt net als alle andere bewoners een bos
bloemen en een felicitatiekaart. Haar zoon, die ook de 70 al is gepasseerd,
was ook aanwezig tijdens het bezoek van de Vlaardingse burgervader. Haar
dochter is inmiddels al overleden. Ondanks haar leeftijd is mevrouw Poot nog
altijd bij de les. Ze kan alles nog zelf en probeert zich ook zoveel
mogelijk zelf te verzorgen. Geestelijk is ze nog in orde, ze heeft nog volop
contact met haar collega-bewoners en doet ook wekelijks mee aan gymnastiek.
Op naar de 103!

Vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: [pers] 60-jarig huwelijk te Vlaardingen
From: "John Eichhorn" <eichhorn@xs4all.nl>
Date: Sun, 9 Jun 2002 12:22:38 +0200

Uit Groot Vlaardingen 6-6-2002

"Jammer dat de burgemeester zelf niet op bezoek kon komen"

VLAARDINGEN- Ze durfde het niet hardop te zeggen, maar mevrouw
Blikkenhorst-Arkenbout had het toch wel leuker gevonden als burgemeester
Bruinsma op 27 mei, de dag waarop zij en haar man (beide zijn 81 jaar) hun
60-jarig huwelijk vierde, op bezoek was geweest in plaats van wethouder Bot.
Wel had ze begrip voor de afwezigheid van de burgervader. "Het kon niet
anders, hij heeft het gewoon te druk met andere dingen en is nog niet
helemaal op orde. Jammer genoeg had de wethouder ook niet zoveel tijd
waardoor we maar kort met hem hebben gesproken. Wel had hij een lekkere
taart bij zich, waar we heerlijk van hebben gesmuld". Of het echtpaar de 70
haalt, durft mevrouw Blikkenhorst-Arkenbout nog niet te voorspellen.
"Voorlopig eerst maar eens een jaartje erbij en als het dan nog steeds zo
goed gaat als nu, misschien nog negen. Dan halen we de 70 wel.

Vriendelijke groet,

John Eichhorn


Subject: ! "Een paladijn" fantastische comedie in vier bedrijven 1908
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 09 Jun 2002 11:43:37 GMT

Bron: "Een paladijn" fantastische comedie in vier bedrijven

(J.A. Simons-Mees (1863-1948), zie ook:
http://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01/simo016.htm)

De eerste vertooning van dit stuk vond plaats in den Amsterdamschen
Stadsschouwburg, op Zaterdag 20 December 1908.

[de rol van:] - [werd gespeeld door:]

Dolf van Erckelens (koopman en redacteur van "Excelsior") - de Hr Jan C. de
Vos
Domine van Walsem - de Hr K.H. Teune
Van Berlevoort - de Hr de Jong
Diele - de Hr Fernantzen
Nelis, huisknecht - de Hr Tourniaire Jr
Reinierse, Hotelhouder te Cannes - de Hr Marcel Mijin
Van der Sloot, gewezen winkelier, nu rentenier - de Hr R v.d. Hilst
Jansen, gewezen winkelier, nu rentenier - de Hr Reule
ober - de Hr D Lobo
portier - de Hr Hunsche
Jean, kellner - de Hr Frank
piccolo - ??
Menier, een journalist - De Hr van Dommelen
een fotograaf - De Hr Laurentius
een duitsch echtpaar en dame - ??
Mevr Emilie van Erckelens - Mevr Chr. Poolman
Elze van Erckelens, haar dochter - Mej. Emma Morel
Mevr Weelen - Mevr van Ollefen-Kley
Freule Ram - Mej Klaassen
Mevr van Bosse - Mej Schwab-Welman
Annette van Bosse - Mej Holtrop
Mina, huisnaaister, met kind - Mevr van Gelder-Coerdes
Mevr van der Sloot - Mevr van Ewijk-Coerdes
Mevr Jansen - Mevr van Gelder-Coerdes
een Engelsch meisje - Mej Sophie Hermse
Twee Amerikaansche meisjes - ??
een Hollandsch meisje - Mej C. Italiaander
Mrs Watson, Amerikaansche weduwe - Mevr A. Wensma-Klaasen
Mimi - Mevr de Vos-Poolman
Loulou - Mevr Braakensiek
De Heer van Zeeuwen - de Hr Tourniaire Jr.
Mevr van Zeeuwen - Mevr van Nieuwland-de Koning
Susanne, kamermeisje - Mej C Italiaander
Scheurman, uitgever
de Zwart

******************************************
Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/genbook/

Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868