INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 4   nummer   210    1-7-2002


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: Familieberichten Leeuwarder Courant 21 juni 2002
From: Dick <warrink@spamcop.net>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:14:43 +0200

Familieberichten uit de Leeuwarder Courant (Friese Pers bv) van
vrijdag 21 juni 2002 verzorgd door http://www.warrink.net/
Archief beschikbaar: http://www.warrink.net/LC/

Aangevuld met familieberichten uit de Drachtster Courant (Friese
Pers bv) van vrijdag 21 juni 2002, gemerkt met: *DC

Voor genealogische doeleinden kunnen scans aangevraagd worden
onder vermelding van datum en uiterlijk tot 21 dagen na publicatie
via onderstaand emailadres.

** JUBILEA **

- Jorritsma, Henk & v.d. Wal, Anna - 50 jaar getrouwd -
26 juni 2002 - Dronrijp

** IN MEMORIAM **

- de Vegt-Sibma, Sjoukje - 23 juni 2001-2002 *DC
- Zwier, Mark E.A. - 23 juni 1999-2002 *DC

** DANKBETUIGINGEN - overlijden **

- Grijpstra, Lammert - De Pein
- Koelma, Tietie - De Knipe
- Terluin, Margriet - Makkum
- Swart-Wijbenga, Jannie - Oerterp
- v.d. Duim, Marcus - Nijbeets

** OVERLIJDEN **
(Details worden onderaan dit bericht vermeld)

- de BOER - Bé - 19 juni 2002
- BROOS - Klasius - 19 juni 2002
- HOEKSTRA - Jacoba - 19 juni 2002
- de JONG - Sietze Jippes - 19 juni 2002
- van MERODE - Gerritje - geen datum
- OOSTERBAAN - Eelke Arjen - 19 juni 2002
- TJOELKER - Klaas - 19 juni 2002 *DC
- de VALK - Nieske - 19 juni 2002
- WEISTRA - Ale - 20 juni 2002

** DETAILVERMELDINGEN OVERLIJDEN **

de BOER - Bé
* 71 jaar
+ 19 juni 2002 Harderwijk
gehuwde naam: SENNEMA

BROOS - Klasius
* 28 jaar
+ 19 juni 2002 Leeuwarden
Crematie 24 juni Goutum

HOEKSTRA - Jacoba
* 6 juli 1931
+ 19 juni 2002
weduwe van Gerlof PIEK
Begrafenis 24 juni Wiuwert

de JONG - Sietze Jippes
* 18 februari 1908 Katlijk
+ 19 juni 2002 Heerenveen
weduwnaar van Elske MEIBOS sinds 4 april 1981
Begrafenis 24 juni Hoornsterzwaag

van MERODE - Gerritje
* 84 jaar
weduwe van Yke MEIJER sinds 25 maart 1983
Crematie 22 juni Goutum

OOSTERBAAN - Eelke Arjen
* 22 december 1994
+ 19 juni 2002 it Hearrenfean
Begrafenis 24 juni Heerenveen

TJOELKER - Klaas *DC
* 3 jnauari 1922 Midlum
+ 19 juni 2002 Drachten
Ev Jelly KRIST
Crematie 24 juni Goutum

de VALK - Nieske
* 84 jaar
+ 19 juni 2002 Dokkum
Ev Sikke TIGCHELAAR
Crematie 24 juni Goutum

WEISTRA - Ale
* 19 mei 1916 Leeuwarden
+ 20 juni 2002 Leeuwarden
Ev Lydia SAMUEL sedert 46 jaar
Begrafenis 24 juni LeeuwardenMet vriendelijke groet,

Dick Warrink
warrink@spamcop.net
http://www.warrink.net/
Subject: ! maart 1917: Adema, Velderman, Metselaar (60 jaar bij fam van den Berg, Hazerswoude), Spiegelberg ...
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:48:18 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het maart-NUMMER van 1924 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- Java: marmerfabriek (heer Vigelius)
(BRON: pagina 99 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- afscheidcollege van PROF Mr. M.W.F. TREUB
- Joh Bosboom (geb 18 febr 1817 - overl 14 sept 1891), beroemde kerkschilder
- verbreedingsarbeid in de Vijzelstraat tusschen het Sophiaplein en de
Heerengracht
- grafmonument Joh BOSBOOM.
(BRON: pagina 101 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- Jaarbeurs Utrecht: Ned Betonijzer-Maatschappij
- de schietschouw over de Lek bij Schoonhoven.
(BRON: pagina 105 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- De heer J. CROUWEL, Van Lennepstraat te Amsterdam, herdacht 25 Februari
zijn 100sten verjaardag; den krassen, gezonden grijsaard zijn vele blijken
van belangstelling en sympathie ten deel gevallen.
- Te Nijmegen is op 33-jarigen leeftijd overleden de luit-ter zee W.J.
HOFFMAN, eenige tijd geleden uit Indie teruggekeerd, een marine-officier van
zeer gewaardeerde capaciteiten en van uitstekende karaktereigenschappen.
hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en letterkunde aan de Universiteit te
Amsterdam, ridder der orde van den ned. Leeuw. Gepromoveerd in 1859 werd hij
in 1877 hoogleeraar. Onderscheidene hoogst belangrijke werken op
historisch-bijbelsch en op zuiver historisch gebied verschenen van zijn
hand.
- 4 maart a.s. hoopt DS. P. GROOTE, predikant bij de Evangelische-Luthersche
Gemeente te AMSTERDAM, zijn 40-jarig ambtsvervulling te herdenken; den
beminden voorganger zullen ongetwijfeld vele blijken van waardeering en
sympathie ten deel vallen op zijn feestdag.
- Tot vice-president van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie is
benoemd Mr. G.L. MENS FIERS SMEDING.
- De gep. Gen. Maj L. VAN LIER, oud-dirigeerend officier van Gezondheid 1ste
klasse, chef van den Militair-Geneeskundigen dienst te AMSTERDAM,
laatstelijk regeeringscommissaris vanhet Roode Kruis in de Stelling van
Amsterdam, bestuurslid van verschillende vereenigingen op geneeskundig
gebied, is de vorige week op 65-jarigen leeftijd overleden.
- Op ruim 80-jarigen leeftijd is te ZURICH overleden de oud-professor DR.
J.C. MATTHES, in 1906 afgetreden als hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en
letterkunde aan de Universiteit te AMSTERDAM, ridder der orde van den Ned
Leeuw. Gepromoveerd in 1859 werd hij in 1877 hoogleeraar. Onderscheidene
hoogst belangrijke werken op historisch-bijbelsch en op zuiver historisch
gebied verschenen van zijn hand.
- Onze landgenoote de zangeres ECOLINE KRAUSS-ADEMA, zal in de maanden Maart
en April een serie liederen-avonden in verschillende plaatsen van ons land
geven. (Evert CORNELIS)
- gedenkpenning Utrechtsche Jaarbeurs geslagen door de Kon Utr Fabriek van
C.J. BEGEER.
- Wormer: maaltijden uitdelen in koffiehuis
- Egmond-aan-Zee: Fransche kinderen
- Een ongeval te ALKMAAR, dat gelukkig geod afliep. Bij het ophijschen van
een zwaren koeler boven een loods, brak een der tuien van de ijzeren masten,
waardoor het gevaarte, dat niet minder dan 10.000 kg gewicht had, naar
beneden stortte en daardoor eenige schade aangericht werd.
(BRON: pagina 108 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- gezicht op een plantage te Suriname.
- Gouvernementsplein te Paramaribo (Suriname) 27-2-1667 - 27-2-1917
(BRON: pagina 110 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Utrecht: bloemententoonstellin, Mevr de Gravin VAN LYNDEN VAN SANDENBURG,
graaf VAN LYNDEN VAN SANDENBURG, Mr J.P. FOCKEMA ANDREAE, burgemeester van
Utrecht.
- Jaarbeurs Utrecht: Mr. VAN ZIJST
(BRON: pagina 112 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- ijsschotsen voor VOLENDAM, gezien van de zeezijde.
Groote arend op de heide bij OUDENBOSCH door den heer V. d. ZANDEN
geschoten, terwijl deze op de jacht was. De roofvogel, die een vlucht van
ruim 2 m had, waagde een aanval op den jachthond, kwam toen dicht onder
schot, werd neergeschoten en daarna afgemaakt.
(BRON: pagina 113 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Teekenschool te Schoonhoven (3 foto's)(dir de heer Fred. A. TEPE).
(BRON: pagina 114 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Het nieuwste op het gebied van de motorijssport. Motorarreslede in den
Polder het GROOTSLAG op 20 februari 1917. De heer P. BROUWER, motor- en
rijwielhandelaar te ENKHUIZEN, maakte met gunstig gevolg een tochtje met een
snelheid van 55 k.m.
(BRON: pagina 115 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Het nieuwste op het gebied van de motor-ijssport. Motor-arreslede in den
Polder het Grootslag op 20 febr 1917. De heer P. BROUWER, motor- en
rijwielhandelaar te ENKHUIZEN, maakte met gunstig gevolg een tochtje met een
snelheid van 55 km.
(BRON: pagina 115 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- plaquette in brons op groen marmeren plaat, ter nagedachtenis van de HEER
C. VRIJ, in leven hoofd van de onderwijs-inrichting der Nieuwe
Schoolvereeniging te AMSTERDAM. (beeldhouwer Charles VAN WIJK)
- Henri DEKKING's vermakelijk en onderhoudend blijspel Kwakzalvers valt,
zooals het door de Kon Ver Het Ned Tooneel wordt vertoond, zeer goed in den
smaak. (op foto: Mevr MANN, heer Cor SCHULZE)
(BRON: pagina 116 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Schoonhoven: bijtvisschers, op de achtergrond de oude Veerpoort van 1601.
(BRON: pagina 119 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- De heer J.M. MOORREES, adjunct-inspecteur bij de arbeids-politie en
koeliewerving te Soerabaja (geb. 1876), ridder der orde van Oranje-Nassau,
is de vorige maand overleden.
- Op 74-jarigen leeftijd is 's-Gravenhage overleden de heer A.J.J. STAAL,
oud-luit.-gen. van het leger in Oost-Indie, ridder van de Mil. Willemsorde,
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur in de
Oranje-Nassau-orde.
- 2 maart herdacht de heer J. DITMARS den dag waarop hij voor 40 jaar werd
ben. tot hoofd der O.L. school te GROOT-SCHERMER.
- De heer G. VELDERMAN, oud-leeraar in de Ned Taal- en Letterkunde aan de
H.B.S. te ARNEHEM, herdacht de vorige week onder veelvuldige bewijzen van
hoogachting zijn 80sten geboortedag. De krasse grijsaard, thans te
LAAG-KEPPEL woonachtig, heeft een reeks van jaren het onderwijs met ijver en
toewijding gediend.
- De heer H. METSELAAR herdacht 2 Maart op feestelijk wijze den dag, dat hij
gedurende 60 achtereenvolgende jaren in dienst was bij de familie A. VAN DEN
BERG te HAZERSWOUDE, RIJNDIJK; de krasse 73-jarige man verricht nog met
jeugdige opgewektheid zijn dagtaak.
- De heer W.F. KELLY deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te TIEL,
standplaats DRUTEN, vierde kortelings onder vele blijken van belangstelling
zijn gouden ambtsjubileum.
- Tot adviseur der decentralisatie in Nederlandsch-Indie is benoemd H.A.
KINDERMANN, eerste secr vanhet Gouvern (afdeeling Algemeene Secretarie).
- PROF. Mr. G.A. VAN HAMEL, oud-hoogleeraar aan de Amsterdamsche
Universiteit, oud-voorz van de Gezondheidscommissie te AMSTERDAM, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-lid van Ged. Staten in de prov.
Noord-Holland, oprichter van de internationale vereeniging voor Strafrecht,
is de vorige week op 75-jarigen leeftijd te AMSTERDAM overleden.
- stoomschip TJISALAK in IJmuiden
- vuilnisbelt van 's-Gravenhage
(BRON: pagina 120 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- militaire inspectietocht van HM de Koningin naar EDE: militaire aviateur
luitenant BAKKER
- Duitsche onderzeebott, in Alkmaar.
(BRON: pagina 124 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- Koninklijk Bezoek Jaarbeurs, UTRECHT: klokken makers PETIT en FRITSEN.
- Mr Dr W.A. VAN ZIJST, voorzitter van den Raad van Beheer.
- weekmarkt te LIDA in Russische Polen.
(BRON: pagina 125 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- Romeo en Jullia: HENRI EERENS, mevr VERKADE.
- De Soldaat van Marie: Mevr STERCKMANS, mej ANNIE BAKKER, mej VERZWIJVER.
(BRON: pagina 128 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- de ruine van het slot Batenburg.
- tooneelstuk Aron Laguna van Is. Querido: Mevr DE BOER-VAN RIJK, mej Pine
Belder, Daan van OLLEFEN, Jan MUSCH, mej. GYSWIJT, Adolf BOUWMEESTER.
- beeldhouwer EG. EVERAERTS en zijn werk. ( 3 foto's met onderschrift)
(BRON: pagina 129 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- Weldra zal het 50 jaar geleden zijn, dat de Luitenant-Generaal H.C.A.
NEETESON, inspecteur van den landstorm als vrijwilliger bij het
Instructie-Bataillon in dienst kwam; hij werd eenige jaren geleden als
generaal-majoor gepensionneerd en is kort na het uitbreken van denoorlog,
bij het organiseeren van den landstorm, weer in activen dienst getreden.
- 1 Maart herdacht de heer K.C. TER HAAR, te BARCHEM bij LOCHEM, onder vele
bewijzen van waardering en sympathie zijn 40-jarig onderwijzersjubileum;
tevens vierde hij zijn 40-ajrig dienstjubileum als organist bij de Ned.
Herv. gemeente.
- Tot Commandant van de Nederl. gezantschapswacht te PEKING is benoemd de
kapitein der Mariniers L. SPIEGELBERG; deze kundige officier is vroeger
werkzaam geweest als instructeur aan de Marinegymnastiekschool te AMSTERDAM,
heeft reizen gemaakt naar vreemde werelddeelen en heeft in den
mobilisatiestrijd ruim twee jaar dienst gedaan als commandant van het
marinedetachement op VLIELAND.
- De gep. kol. der inf. B.J. LAND, oud-staf-officier, lid van den
Arnhemschen raad, officier der orde van Oranje-Nassau, is de vorige week te
's-Gravenhage overleden.
- Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict
EMMEN is gekozen de heer J. SIBENGA MULDER.
- Op 74-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Z. Exc. MR. U.H.
HUBER,lid van den Raad van State, een rechtsgeleerde van groote bekwaamheden
en van uitmuntende karaktereigenschappen.
- Te Roermond is overleden de heer H.R. GROOTENHUIS, rijksontvanger te
VLODROP (Limb.), een ambtenaar die zich nauwgezette plichtsbetrachting en
volijverig steeds van zijn taak gekweten heeft.
- Op 58-jarige leeftijd is te MEPPEL overleden de heer E.F. SCHUKKING
hoofdcommies ter secretarie der kamer van Koophandel en Frabrieken, een
algemeen gewaardeerd en geacht ingezetene.
- Het comite Indie Weerbaar dat uit Ned-Indie de vorige week te
's-Gravenhage aangekomen is.
- Wilde zwaan. op de Bergsche MAAS geschoten.
- een brancard op wielen
- gezicht Wijk-aan-Zee, tijdens Maartsche sneeuwbuien.
- De Wiener Mode Show in het Centraal Theater te A.dam.
(BRON: pagina 132 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- 's Rijkswaarborg voor gouden en zilveren voorwerpen te SCHOONHOVEN.
(artikel + 2 foto's)
(BRON: pagina 134 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- schilderij De Twee Zusters van PROF. N. VAN DER WAAIJ in de firma Frans
Buffa & Zonen te A'dam.
- Hampoort te GRAVE.
(BRON: pagina 135 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- Toevlucht van een uitgewezen smokkelaar. De visscher M. SELDEN uit GRAVE
werd onder verdenking van smokkelarij uit het in staat van beleg verklaarde
gebied gewezen; op zijn motorjol bouwde hij een woninkje,liet zich de Maas
afzakken en ging bij REEK buiten den kring van den staat van beleg, voor
anker; hier houdt hij zich bezig met vischvangst, met het breien van fuiken,
waarin hij snoek en andere groote visschen weet te verschalken, zoodat hij
een behoorlijk bestaan vindt. Het kruien van het ijs bracht hem een
teleurstellende verrassing; zijn drijvend huisken werd op 't droge gezet.
Hoogstwaarschijnlijk is het nu weer vlot en kan hij er weer frank en vrij op
los visschen.
- sportdemonstraties in de schermzaal van Prof. VAN HUMBEEK en in de turnhal
te A'dam: Generaal-Majoor OPHORST
- "Sint Jansvuur" tooneelspel van HERMAAN SUDERMAAN: Mevr LOBO-BRAAKENSIEK,
mevr VAN KERCKHOVEN, REULE, mevr VAN KORLAAR, Jan C. DE VOS.
(BRON: pagina 136 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- TILBURG: gezouten varkenvleesch.
- de plechtige installatie van den nieuwbenoemden burgemeester van VOORBURG,
JHR. C.W. STERN, in den gemeenteraad; de magistraat is met de ambtsketen
getooid; naast hem is zijn echtgenoote gezeten. De 42-jarige verdienselijke
magistraat was tot nu hoofd der gemeente WOERDEN.
(BRON: pagina 137 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- begrafenisplechtigheid van Graaf ZEPPELIN te Stuttgart.
(BRON: pagina 141 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- feestelijke opening van het nieuwe seizoen door de Haagsche Athletische
Vereniging. Opname voor Het Huis ten Bosch.
(BRON: pagina 143 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- Tot opperrabijn in het Ressort Noord-Holland is benoemd A.S. ONDERWIJZER,
sedert 1888 rabbijn bij de Nederl.-Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam, waar
hij in zijn nieuwe hooge functie gevestigd blijft; geb. 1862, heeft hij aan
het Ned. Israel. Seminarium zijn afdeling genoten onder leiding van DR. J.H.
DUNNER, wiens opvolger hij thans is. De heer Onderwijzer behoort tot onze
grootste Joodsche geleerden.
- DR. H.D. TJEENK WILLINK, oud-pred., gedurende vele jaren hoofd van de
bekende uitgeversfirma te HAARLEM, oud-lid van den raad aldaar, eere-lid van
de Vereeniging tot bevordering van de belangen der Boekbundels, rideer der
orde van Oranje-Nassau,is op 73-jarigen leeftijd overleden; hij was een man
van uitgebreide wetenschappelijke kennis, van fijnen letterkundigen zin en
van een edel karakter.
- Een Koninklijk Cadeau. Oud-Hollandsche klok, welke door de firma H. TH.
VAN WIJK en ZOON te 's-Gravenhage heeft doen vervaardigen als geschenk voor
HKH Prinses Juliana. Onder de zetplaat is een afbeelding van de inneneming
van DEN BRIEL, voorgesteld door bewegende figuurtjes, die tijdens het spelen
vanhet carrillon In naam van Oranje te voorschijn komen, daarna de in brand
gestoken poort rammelen en vervolgens verdwijnen. Op den voorgrond vuurt
SIMON DE RIJK de soldaten tot de bestorming aan; daarachter de vaandrig met
het geuzenvaandel, gevolgd door een gewapenden hoofdman; andere troepen
komen aan wal. Het mechanisme werkt op verschillende uren, terwijl men
allerlei Hollandsche liedjes als De Zilvervloot, Wien Neerlands bloed e.a.
te hooren krijgt. Op de bovenvoorzijde ziet men de portretten van LUMEI VAN
DER MARK en WILLEM BLOYS VAN TRESLONG de vermaarde aanvoerders der
Watergeuzen.
- Te 's-Gravenhage is op 85-jarigen oiderdom overleden MR. H.J. SMIDT, die
twee malen als Minister van Justitie optrad (1877-1879 en 1891-1894); voorts
is hij gedurende vele jaren lid van de Tweede Kamer geweest, van den Raad
van State en van 1885-1888 Gouverneur van Suriname; een man dus met een
hoogst eervol verleden en die den Staat gewichtige diensten bewezenheeft:
ook heeft hij naam verworven door zijn wetenschappelijken arbeid in boeken
en tijdschriften.
- Het nieuwe gebouw van de bekende firm Peek & Cloppenburg op den Dam te
A'dam.
- De schat onder het huis van CRETIER & CRAMP op den Dam te Amsterdam. Dit
perceel is eindelijk onder sloopershanden gevallen en heeft het front van
het nieuwe gebouw van de firma PEEK & CLOPPENBURG vrij gemaakt. Volgens
overlevering zou zich in den grond onder het oude huis een schat bevinden;
dagen achtereen stond een nieuwsgierige menigte naar het sloopingswerk te
kijken en toen de grond gelijk gemaakt was en de gravers gingen zoeken in
den bodem, bleek dat de geheele geschiedenis van den schat een legende
geweest is. Men heeft niets van beteekende waarde gevonden.
- De hoogst verdienstelijke kunstschilder F.J. VAN ROSSUM DU CHATTEL,
officier der orde van Oranje-Nassau, is op 61-jarigen leeftijd te YOKOHAMA
(Japan) overlden; hij vertrok in 1915 vergezeld met zijn echtgenoote naar
Indie tot het verzamelen van studien i.v.m. een opdracht van de employe's
der Bat. Petroleum-Maatschappij; in januari j.l. verloor hij te SOERABAYA
zijn vrouw, keerde terug naar Holland per S.S. KAWI, dat belangrijke
vertraging ondervond; eindelijk kon de reis via Japan en Panama aanvaard
worden; helaas de geachte kunstenaar mocht zijn vaderland niet terugzien;
hij overleede 5 mrt. te YOKOHAMA.
- Alweer een nieuwe functie voor de vrouw in Nederland ! MEJ. M.B.
HOUFFELAAR, de eerste vrouwelijke chauffeur, die voor den oorlog eenigen
tijd in Antwerpen als zoodanig werkzaam was, heeft de vorige week voor de
politie te AMSTERDAM met groot succes een vaardigheidsproef afgelegd; zij
heeft met haar eigen keurige auto FEMINA een standplaats bij het Beursgebouw
aan het Damrak.
(BRON: pagina 144 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- In de Zeeuwsche mandenmakerij te Goes. Mandenwerk en wisschen. Het
personeel aan deze industrie verbonden, bestaat uitsluitend uit Belgische
uitgewekenen en uit geinterneerde soldaten.
(BRON: pagina 146 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- De scheeve kerk van SCHOONHOVEN.
- stadhuis te SCHOONHOVEN.
(BRON: pagina 147 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- schilderij Gerard ter Borch (1617-1681) "Guitaarles"
- schilderij Jacob van Ruysdael (1628-1682) "De waag op den Dam te
Amsterdam, met Damrak en Nieuwendijk"
(BRON: pagina 150 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- Officieele groep, ter gelegenheid van de plechtige uitreiking van de De
Ruyter-medaille, door ZKH Prins Hendrik der Nederlanden aan JHR. L.P.D. OP
TEN NOORT, directeur der Maatschappij Nederland te AMSTERDAM, wegens de
uitstekende diensten, gedurende een reeks van jaren door hemop het gebied
van zeevaart, scheepsbouw en handel bewezen. De plechtigheid had plaats in
de Kweekschool voor de Zeevaart, op den geboortedag van den grooten
Admiraal. De heer VAN HECKING COLENBRANDER, vice-admiraal, bestuurslid van
de Stichting Fonds voor de De Ruyter-medaille, schetste in een kernachtige
rede de groote verdiensten van den heer OP TEN NOORT, waarna de Prins hem de
medaille met oirkonde overhandigde, met eenige hartelijke woorden. JHR. OP
TEN NOORT gaf daarna uitijng aan zijn gevoelens van dankbaarheid. Op de foto
komen voor zittend, van links naar rechts:
de heer TEGELBERG,
vice-admiraal VAN HECKING COLENBRANDER
de heer OP TEN NOORT
ZKH Prins Hendrik
baron TINDAL
daarachter, o.a. Admiraal ROELL, Commissaris der Koningin, de heer DE BOOY,
secretaris der Noord- en Zuidholl. Reddingmij., burgemeester TELLEGEN e.a.
(BRON: pagina 152 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- Dr. E. MORESCO. Een regeeringsambtenaar met een eervolle loopbaan, een man
van veelomvattende kennis en van rijpe ervaring ! Geb. 1869, studeerde hij
aan de H.B.S. te Arenhem en te 's-Gravenhage in 1888, volgede in 1894 te
Delft de studien aan de sedert opgeheven Indische instelling, volbracht in
1896 met succes het Groot-Ambtenaarsexamen en werd geplaatst ter Algemeene
Secretarie te Buitenzorg; na verschillende rangen doorloopen te hebben, werd
hij in 1906 benoemd tot Gouvernements-secretaris; 1907 ging hij met verlof
naar Nederland. Bij de richting van de Nederl.-Indische Bestuursacademie
werd hij benoemd tot leeraar in de verschillende stelsels van Koloniaal
bestuur; hij publiceerde hoogst belangrijke leerrijke voordrachten;
bovendien stelde hij een studie samen over de wetgevende zaken in
Britisch-Indie. Bij zijn aftreden als leeraar in 1913 verleende de Senaat
der Rijksuniversiteit te Leiden, hem ter erkenning van zijne verdiensten het
eere-doctoraat in de Staatswetenschap. In Indie teruggekeerd werd hij 1ste
Gouvernements-secretairs en in 1914 werd hij belast met de waarneming van de
functien van directeur van onderwijs en eeredienst, welk ambt hij tot nu toe
met succes bekleed heeft.
- Huldiging van onze talentvolle, gevierde concertzangeres Mevr. DE
HAAN-MANIFARGES in haar geboortestad ROTTERDAM, ter gelegenheid vanhaar
zilveren kunstjubileum. Na haar schitterende muzikale voordrachten, die
geestdriftig toegejuicht werden, richtte de heer VAN ES, voorzitter van het
feestcomite, een hartelijke toespraak tot de jubilaresse en schonk haar als
blijk van waardeering een prachtalbum met handteekeningen o.a. ook die van
de Koninklijke Familie; vervolgens sprak DR. VOS voorzitter der
zangafdeeling van Toonkunst, die haar het eerelidmaatschap aanbood; daarna
vertolkten de heer VERHEY, Mevr WIJN-TER WEELE o.a. hunne gevoelens van
waardering.
- plechtige Vaandeluitreiking in het Stadion te Amsterdam: Majoor JOCQUIN,
S.P. VAN EEGHEN, luit-generaal NEETESON.
- De Mode-Show in het gebouw der firma HIRSCH & CIE op het Leidsche Plein te
Amsterdam. (4 foto's)
(BRON: pagina 153 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- grafmonument van ARNAUD, Hetog van gelderland in de St Elisabethskerk te
GRAVE.
(BRON: pagina 155 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- Hiernaast geven wij een foto van het comite INDIE WEERBAAR. In het midden
de Regent van Melang. Rechts: de prins van Soerakarta in de uniform van
kolonel van het Ned-Indische leger. Het comite heeft onderscheidene
instellingen, van openbaar nut, handels- en nijverheidsinrichtingen,
militaire inrichtingen enz bezocht, waardoor het in staat zal zijn daar
omtrent in Indie juiste indrukken waar te geven.
- Tot buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde aan de Universiteit te
AMSTERDAM is ben. DE HEER G. MANNOURY, geb. 1867; belangrijke
wetenschappelijke studien verschenen vanzijn hand.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn den heer JAC. VAN
WANING, den verdienstelijken en beminden burgem. van OUDERKERK AAN DEN
IJSSEL, ridder der orde van Oranje-Nassau, talrijke blijken van waardeering
en vriendschap te beurt gevallen.
- Grootvorst MICHAEL ALEXANDRO-WITCH, die na de onttroning van zijn broeder,
Czaar Nicolaas, tot Regent van het Russisch Rijk ben. is; hij heeft zijn
hooge regeringsfunctie echter nog niet aanvaard, omdat hij wil wachten,
totdat de Constitueerende Vergadering een beslissing omtrent den nieuwen
regeringsvorm zal geneomen hebben.
- MILJUKOW, afgevaardigde van de Doema, na de jongste staatsomwenteling,
ben. tot Min. van Buitenlandsche Zaken, een ambt, dat, met het oog op den
oorlog en de internationale betrekkingen tot de verbonden Staten, zware
verantwoordelijkheid oplegt.
- PROF. DR. VAN DIJK hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de
Rijksuniversiteit te GRONINGEN, herdacht de vorige week onder veelvuldige
bijlken van hoogachting en waardeering zijn 70sten geboortedag.
- Ter vervanging van MR. BAEZA, die eervol ontslag uit zijn ambt verkreeg op
zijn verzoek, is benoemd tot gemeente-secretaris te Amsterdam MR. Ph.
FALKENBURG, geb. 1863, gepromoveerd te Leiden in 1890; in 1893 werd hij
adjunct-commies aan de afdeeling Arbeid vanhet Dep. van Waterstaat, in 1894
dir. van het nieuwe gemeentelijk statistische bureau te AMSTERDAM.
- Op 71-jarigen leeftijd is te ELBURG overleden de heer H.A. HOEFHAMER,
notaris, lid van den raad aldaar, administrateur vanhet weeshuis en
kerkvoogd der Ned. hervormde gem.
- De heer H. KRUIMEL, die gedurende 40 jaar bestuurder was van de
Remonstrantsche Broederschap en krachtig medegewerkt heeft in talrijke
instellingen van liefdadigheid, is te AMSTERDAM op 69-jarigen leeftijd
overleden.
- Graaf BERNSDORFF op stoomschip Frederik VIII
- een veulen slechts eenige dagen oud, dat wegens gebrek aan voedsel bij de
moeder, zou omgekomen zijn, maar dat nu door een koe gezoogd wordt, op het
buitengoed van den heer EMSENS, Plantage Wouw (N-B).
(BRON: pagina 156 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)


* * *

Vr. gr., EricaSubject: ! februari 1917: Huizinga, Zeilmaker, van Hasselt etc....
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:48:41 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het februari-NUMMER van 1924 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:
- Volendam bedreifd door ijsgang.
(BRON: pagina 52 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari
1917)

- ijssport Veendam: Anton WILKENS, J.H. BAKKER, van Ruisscherbrug
- Koninklijke famile te Leeuwarden:
- elfstedentocht: C.J.J. DE KONING, Sjoerd SWIERSTRA
(BRON: pagina 53 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari
1917)

- Keizer Wilhelm II, veldmaarschalk VON HINDENBURG en de
generaal-kwartiermeester Ludendorf bestudeeren de oorlogskaart in het groote
Duitsche Hoofdkwartier.
- aan het westfront in Frankrijk tusschen SOMME en ANCRE: Engelsche
piuoniers.
- Orelio gaat jubileeren Den 11den Februari a.s. zal deze, onze vermaarde
opera- en concertzanger in het Concertgebouw te Amsterdam zijn 40-jarig
kunstenaarsloopbaan feestelijk herdenken. natuurlijk wacht hem dan een
huldiging van belang. Want men is nog geenszins vergeten welk een voorname
plaats hij met zijn prachtige sten en groot speeltalent bij de Nederl.
Opera's heeft genomen ... etc.
- doopplechtigheid van het kleinkind van den Amerikaansche prsident WILSON.
- DUITSCHEN torpedojager V69
(BRON: pagina 56/57 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari
1917)

- schilderij PP Rubens (1577-1640) Kermis
(BRON: pagina 59 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari
1917)

- DIRK LAGEMAN, de gezellige komiek, wiens vroolijk spel, leuke spreekwijze
en grappige gelaatsmimiek hem populair maakten bij de lachgrage gemeente,
stierf de vorige week op 58-jarigen leeftijd.
- De heer J.A. HOLTROP, echtgenoot van onze talentvolle tooneelspeelster
Mevr. HOLTROP-VAN GELDER, is de vorige week na een korte ziekte op
53-jarigen overlden. Hij behoorde tot de weinige tooneelspelers van ouderen
datum die zich op letterkundig gebied een gunstigen naam wisten te
veroveren.
- Kortelings herdacht de heer H. VAN BELKUM Kz., onder vele blijken van
waardeering zijn 40-jarig jubileu als organist van de Doopsgezinde gem. te
LEEUWARDEN.
- Mej FREDDY LADO, een declamactrice over wier talenten de critiek heel
gunstig uitlaat, zal Dinsdagavond 6 Febr a.s. in de kleine zaal van het
Amsterdamsche Concertgebouw optreden, met medewerking van de dames Henriette
J. METZ (viool) en Henriette ROLL (piano).
-De nieuwe President van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, MR. D. FOCK
werd voor het eerst in 1901 in het Parlement afgevaardigd; in 1905 nam hij
zitting in het Ministerie DE MEESTER en aanvaardde toen de portefeuille van
Kolonien. Kort na zijn aftreden in 1908 werd hij benoemd tot Gouverneur van
SURINAME, welk ambt hij vervulde tot 1911. In 1913 vaardigde het district
HAARLEM hem naar de Tweede Kamer af, van welk regeringslichaam hij thans nod
lid is.
- Kortelings herdacht de heer H. VAN BELKUM Kz., onder vele blijken van
waardeering zijn 40-jarig jubileum als organist van de Doopsgezinde gem. te
LEEUWARDEN.
- De heer W. HUIZINGA stationschef te MAASTRICHT, herdacht kort geleden
onder vele blijkenvan belangstelling zijn 40-jarig ambtsvervulling bij de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
- De heer W.P. ZEILMAKER, sedert 1910 dir. van het telegraafkantoor te
's-GRAVENHAGE, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, heeft met
ingang van 1 Maart eervol ontslag gevraagd uit 's-Rijks dienst, waarin hij
ruim 47 jaar plichtsgetrouw werkzaam geweest is.
- Op 45-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden MR. H. ROGAAR, voorganger
der Vrije Gem aldaar, dir. van de school voor godsdienstonderwijs, een man
die veel goeds heeft verricht.
- groote brand in de GOUDSCHE machinale garenspinnerij.
- de ramp van den DUITSCHEN torpedojager V69 die na een hevig zeegevecht
tegen Engelsche oorlogsschepen, zwaar geteisteerd en met dooden en gewonden
aan boord de haven van IJMUIDEN binnengesleept werd. (chef Majoor DR.
HUYGENS, chirurg VAN DEVENTER)
(BRON: pagina 60 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari
1917)
- Noorsche kerk te Rotterdam voltooid. (architecten Arnstein Arneberg en
Magnus Poulsson)(Noorschen Zeeliedenpredikant Ds. Jens Saxe)(beeldhouwer
Thorwaldsen)
(BRON: pagina 62 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari
1917)

- ijzen: ijshandelaren / ijsblokken (A v.d. BILT te Amstelveen)
(BRON: pagina 65 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari
1917)

- Het koperen (12 1/2) ambtsfeest van den burgemeester van MUIDEN, den heer
J.L. DE RAADT (foto genomen voor burgemeestershuis) + tegeltableau
(BRON: pagina 68 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari
1917)

- ijsgenot op de Zuiderzee bij Marken. Een gezellige fietstocht. /
Monnikendam: ijs-zweefmolen / Friesche ijsfeest op de Amsterdamsche Ijsclub
/ LOUIS BOUWMEESTER
(BRON: pagina 69 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari
1917)

- Voor de eerste maal een motorfiets op het eiland MARKEN. De heer M.J.
STIJGER, leeraar M.O. Boekhouden te Amsterdam ondernam met Mej FINE
KROPHOLLER op zijn motorfiets met zijspanwagentje den tocht naar
MONNIKENDAM, legde den afstand over de Gouwzee in pl. m. 7 min. af en moest
op uitdrukkeling verlangen van de marker visschers aan wal komen. Het verder
vervoer had deels over de bevroren slooten plaats; ten raadhuize toonde de
burgemeester zich zeer belangstellend en hartelijk; de Markers vinden dit
eerste bezoek van de motorfiets zeer prettig; ze drongen zich te zamen om
het snorrende monster van nabij te zien.
- Tot directeur van de Artillerieschool is benoemd de majoor P.C. BOMERTY
van den staf vanhet wapen der artillerie, thans toegevoegd aan den
Inspecteur der vestingartillerie.
- De heer J.E. BOOGAARD burgemeester van SLUIS, is de vorige week overlden;
de gemeente verliest in hem een magistraat, die in de uitoefening zijner
fuctie veel ijver en toewijding aan den dag gelegd heeft. Bij de begrafenis
was veel belangstelling.
- Op 82-jarigen leeftijd is te GENNEP overleden de heer J.D.J. HERMSEN
wethouder van die gemeente en sedert bijna 50 jaar lid van den raad.
- Op 82-jarige leeftijd is te Hilversum overleden de heer N.H. NIESTRASZ,
oud-lid van den Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij; hij was een werkkrachtig, zeer bekwaam man, die reeds
ruim 50 jaar geleden bij den bouw van spoorbruggen naam maakte als
ingenieur.
- Te 's-GRAVENHAGE is overleden de heer C.J. DE JONGH, oud-directeur van
gemeentewerken te Rotterdam, oud-lid van de Staten-Generaal, commandeur in
de orde van Oranje-Nassau, ridder der orde van den Ned. Leeuw.
- De heer JAN GOEDHARD hoofd der school aan de Luthersche Burgwal te
's-Gravenhage is op 65-jarigen leeftijd aldaar overleden.
- Leiden: oefeningen veldartillerie op het ijs te LEIDEN (4e Regement
Veldartillerie onder bevel van 1ste luit. TRAPMAN)
- J.P. DE KONING uit Purmerend: ijswedstrijd finish te Nieuwendam
(BRON: pagina 72 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari
1917)
- 4 schilderijen met Willem III (19 febr 1817 - 19 febr 1917)
(BRON: pagina 74/75 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)

- plechtige installatie van PROF. DR. JOHANNA WESTERDIJK (de eerste
vrouwelijke hoogleeraar in ons land)
(BRON: pagina 76 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)

- De ijsbruiloft op het eiland MARKEN. In arresleden gaat de bruiloftsstoet
over de Gouwzee naar Minnikendam; het bruidspaar in origineele Marker
trouwcostuum zit in de ar. hierboven afgebeeld. (3 foto's)
(BRON: pagina 77 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)

- Reis van Graaf van Limburg Stirum en zijn echtgenoote door Java.
(BRON: pagina 78 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)

- Scheuring in de pijlers van het spoorwegviaduct aan het Beursstation te
ROTTERDAM. (ingenieur PANTHALEON Baron van Eck)
- groep genomen in het Nederlandsche hospitaal voor gewonden, in de Pre
Catelan (Bois de Boulogne) te PARIJS. (luit-kol ROELL, Dr. v.d. Steen van
Ommeren, gen-maj BURGER, dr. Bierens de Haan, Kapitein Van Oorschot, Majoor
de QUAY)
(BRON: pagina 80 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)

- Utrecht: studie aan de Rijksveeartsenijschool
(BRON: pagina 81 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)

- Geertruida VAN VLADERACKEN, de zeer aparte vertolkster van oude liederen,
treedt 19 dezer te 's-Gravenhage (Theater Verkade) en vervolgens in andere
steden van ons land op. Daarna gaat zij een tournee door Engeland, Amerika
enz maken.
- Te Amsterdam is overleden Mr. MAURITS COHEN, een geacht, kundig en bekend
advocaat en procureur te dier stede.
- J.F. KERVERS, Adjudant-onderofficier der Artillerie te fort Nigtevecht
herdacht 8 Februari onder vele blijken van waardeering en kameraadschap van
de zijde zijner meerderen, collega's en ondergeschikten, den dag, dat hij 40
jaar geleden als volontair bij de Artillerie Instructie-Compagnie te
SCHOONHOVEN in dienst trad.
- Tot Hoogleeraar in de differentiaal- en integraalrekening en de
functie-theorie aan de Universiteit te GRONINGEN is benoemd DR. J. WOLFF,
leeraar in de wis- en natuurkunde aan het stedelijk Gymnasium en
privaat-docent aan de Universiteit te AMSTERDAM. Geb. 1882, studeerde hij
aan laatstgenoemde Hoogeschool en promoveerde in 1908; achtereenvolgens was
hij leeraar aan de H.B.S. te MEPPEL, te Middelburg en sedert 1914 te
Amsterdam; onderscheidene verhandelingen en studien over wiskunde verschenen
van zijn hand
- Dat een Komische Alte niet bepaald overdreven en grof-komiekerig behoeft
te zijn om succes te hebben bewijst Mevr. R. VAN BIENE D'OLIEVEIRA in elke
door haar bij het Rembrandt-Theater-gezelschap vervulde rol, want haar spel
is steeds grappig en toch ingetogen. Deze verdienstelijke artieste viert 20
dezer haar 25-jarig jubileum in Allemaal naar Doleres, muziek van W. KOLLO
(eerste opvoering).
- Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het district Rheden
is gekozen MR. J.R.H. VAN SCHAIK.
- Te HEEMSTEDE is op 66-jarigen leeftijd overleden de heer J. VAN HASSELT,
oud-directeur van de Amsterdamsche waterleiding en oud-directeur van
publieke werken aldaar, oud-voorzitter van het hoofdbestuur der Maatschappij
van Nijverheid, voorzitter van de Maatschappij van den Werkenden Stand,
enz.; onderscheidene belangrijke werken zijn onder zijn leiding voorbereid
en tot stand gekomen; hij was een man van buitengewone vakkennis en
ervaring, wiens technische hulp en voorlichting vaak bijzonder gewaardeerd
werd. Dat zijn dood zeer betreurd wordt, bewees de belngstelling bij de
begrafenis.
- bezemwagen voor het vegen van ijsbanen: ijsver. Haarlem e.o.
(BRON: pagina 84 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari
1917)
- kunstveiling expositiezaal firma Roos & Co te Amsterdam
(BRON: pagina 88 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari
1917)

- Het 13-jarig ijskunstenaresje OLGA SCHIFFELERS.
- Gorincehm: burgemeester E.G. GAARLANDT, Overste NYPELS op het ijs
(BRON: pagina 89 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari
1917)

- ijsmassa's op de Maas te Rotterdam.
(BRON: pagina 95 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari
1917)

- Aan de Rotterdamsche Muziekschool van de Maatschappij der toonkunst is tot
directeur benoemd de heer W. HUTSCHENRUIJTER, directeur van het Utrechtsche
stedelijk orkest.
- Dr. J.A. SPRUYT de bekwame en zeer geachte geneesheer te ZIERIKZEE, is
kortelings helaas ten gevolge van een noodlottigen val van zijn fiets op het
ijs overleden.
- Dr. D. DE VRIES, arts te GRONINGEN, is kortelings op 84-jarigen ouderdom
aldaar overleden; een lange reeks van jaren was hij de vertrouwde medicus
van een groot aantal gezinnen, zoowel buiten als in de stad; hij stond
wegens zijn bekwaamheden en zijn humaniteit in zeer hoog aanzien.
- De gemeente Midderlharnis / burgemeester U.J. MIJS / jubileum
(rectificatie in volgende nummer)
- De burgemeester van HELLEVOETSSLUIS, de heer P. GALLAS is onlangs
overlden; de betreurde magistraat ontving kort voor zijn dood de hoogste
onderscheiding van het Roode Kruis.
- De heer C. KOLFF Azn., Consul-Generaal van ZWEDEN, een zeer bekende
persoonlijkheid in de tabakswereld n vele jaren lid van de Kamer van
Koophandel te ROTTERDAM, is de vorige week aldaar overleden. De maatschappij
verliest in hem een harer ijverigste en werkzaamste leden.
- HAGENBECK;s olifanten als trekdieren inoorlogstijd. (te Hamburg)
- molen te Delft
- de Wieringer-post bijijsgang. Postschipper JOH. BAIS van WIERINGEN, 25
jaar in functie (2 foto's).
(BRON: pagina 96 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari
1917)
* * *
Erica


Subject: Fw: NOT DEAD: John I. McMorran's 113th birthday
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:48:56 GMT


----- Original Message -----
From: "Louis Epstein" <lepslog@PUF.FCC.NET>
Newsgroups: alt.obituaries
Sent: Wednesday, June 19, 2002 8:48 PM
Subject: Re: NOT DEAD: John I. McMorran's 113th birthday


> Kathi <kathi_mi@hotmail.com> wrote:
> : John McMorran made the news in the Detroit radio market today, having
> : attained the age of 113 years. Louis probably has more information on
> : this gentleman, but I did come across an article written two years
> : ago, for his 111th birthday:
>
> : http://www.grg.org/JMcMorran.htm
>
> Yes,he is the second-oldest man in the world,
> the oldest authenticated living American,
> the fourth-oldest,probably,American-born man ever
> and probably sixth-oldest authenticated man ever.
>
> Adelina Domingues is nearing authentication as born 1888
> (not 1887 or 1889 as by other reports) and would be the
> oldest American,but was born and married in Cape Verde
> before immigrating.Christian Mortensen spent the bulk of
> his adult life in the USA but grew up in Denmark...he can
> be considered either the Danish recordholder or American
> male recordholder.
>
> The three American-born (I believe) men who died at 113
> and were recently authenticated thus all stand to be passed
> by McMorran in the next year if he hangs on.Subject: ! januari 1917: Eitje, Cluysenaar, Molkenboer etc ...
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:49:14 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het januari-NUMMER van 1917 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- tooneelspeler Louis de Vries onlangs uit Oost-Indie teruggekeerd.
- sterrenwacht leiden
- rattenvangershuisje te HAMELN (prov Hanover)
(BRON: pagina 4 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- stoomschip THEMIS
- Mevr Theo MANN-BOUWMEESTER
- mevr Alida TARTAUD-KLEIN als Tosca (schilder Huib LUNS)
(BRON: pagina 5 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- Staatsmijn Wilhemina bij HEERLEN (de heer L. KLEYNE, meester-opzichter)
(BRON: pagina 7 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- huis van Kolonel THOMPSON te Boecharest
- Duitsche vliegmachine op een woning aan den FORTWEG te NIJMEGEN: beide
aviateurs bleven ongedeerd.
(BRON: pagina 8 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- kalkindustrie Schin-op-Geul
- Oud-Amsterdam Westertoren
(BRON: pagina 9 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- Huisindustrie te GENEMUIDEN: mattenmakerij
(BRON: pagina 11 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- Ter gelegenheid van zijn 80sten geboortedag zijn Prof DR. H. OORT te
LEIDEN, een der meest populaire mannen onder de moderne theologen, vele
blijken van hoogachting en vriendschap ten deel gevallen.
- De gepensionneerde Luitenant-Generaal C.O. VAN KESTEREN, oud-Inspecteur
der Infanterie van het Nederlandsche Leger, ridder in de orde van den Ned
Leeuw, is de vorige week op 79-jarigen leeftijd te RIJSWIJK overleden.
- de heer B.E. EITJE ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, ijverig
beschermer van de belangen der Israelitische gemeenschap, bestuurslid van
onderscheidene nuttige stichtingen, instellingen en colleges, en weldoener,
is de vorige week te AMSTERDAM op 75-jarigen leeftijd overleden.
- Te HAARLEM is op 84-jarigen leeftijd overleden de gep. luit-kol C.J.M. DE
WILDE, ridder der Militaire Willemsorde; hij was een sieraad vanhet
officierscorps.
- Tot hoogleeraar aan de Universiteit te GRONINGEN is bij de faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte benoemd DR. A.G. ROOS.
- Te UTRECHT is overleden Jonkvrouw ANNA CATHARINA VAN DE POLL, douairiere
Jhr Mr W.J.M. BOSCH van OUD AMELISWAARD, begiftigd met het zilveren kruis
Pro Ecclesia et Pontifice.
- Op 54-jarigen leeftijd is onlangs te MALDEN overleden de heer JOS. S.M. DE
BRUIJN, die vele jaren voorzitter was van de afdeeling Nijmgen der
Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw en sinds de oprichting
voorzitter van de Veilingsvereeninging Nijmegen. Hij was op het gebied van
den landbouw een bekende en verdienstelijke persoonlijkheid.
- Te LEEUWARDEN op 36-jarigen leeftijd overleden de heer K.P.W> BESUYEN lid
van Ged Staten in Friesland een man van bekwaamheid en ijver voor de
volksbelangen.
- Mevrouw INES BOISSEVAIN-MILHOLLAND, te Los Angeles op 31-jarigen leeftijd
overleden; voor hjaar huwelijk met de heer Eugene BOISSEVAIN had zij het
recht voor de Amerikaansche balie als advocate te pleiten.
- GOES: historisch gebow (Ver. der oecomenische spijsuitdeeling)
- De vorige week heeft de oudste burgemeester van ons land, DE HEER H.H.G.
VAN EVERDINGEN, hoofd der gemeente Beusichem, ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw zijn ambt neergelegd.
- het verdwijnend Ghetto te A'dam: Bataviersdwarsstraat
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- groote eetzaal Hotel Van der Bilt te New York / heer Havishup
(BRON: pagina 14 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari
1917)

- bezoek van den Gouverneur-Generaal van ned-Indie en de Gravin VAN LIMPURG
STURUM aan het Militaire hospitaal te Magalang (Java).
- JHR J Loudon
- het wrak van de EMDEN losgemaakt
- opvoering Driekoningenavond: Royaard
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari
1917)

- Dejeuner door Exc Sir Allan JOHNSTONE
- de kunstschilder ANDRE CLUYSENAAR toont in zijn atelier aan den Engelschen
Luit-Generaal ORTH, die aan het Belgische Gezantschap verbonden is, het
portret van Koning ALBERT, dat hij onlangs vervaardigde.
- een torpedojager te Vlissingen tegen de kust gestrand.
(BRON: pagina 17 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari
1917)

- DS. G. HULSMAN, den beminden predikant bij de Ned Herv Gemeente te ASSEN,
vielen de vorige week ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum
talrijke blijken van hoogachting en waardeering ten deel.
- Ter gelegenheid van de merkwaardige opvoering van Der Rosenkavalerie
(Stadsschouwburg A'dam, 10 dezer) plaatsen wij het jongste portret van den
vermaarde componist DSR. RICHARD STRAUSS, die persoonlijk zijn werk
dirigeerde.
- De heer J.W. IJZERMAN is ter vervulling van de vacature DOLK voor Den Haag
gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- MEVR. Th. BOON-CLEMENS de energieke en zeer beminde stichteres en
bestuurspresidente van de Nederl kunstweefschool te 's-GRAVENHAGE, is op
43-jarigen leeftijd overleden. Zweedsche van geboorte, heeft zij veel gedaan
voor de herleving van de weefkunst in ons land; zij is ook als
vredeskampioene op den voorgrond getreden.
- Bucharest: standbeeld Stephan den Groote.
- Mevr Theo MANN-BOUWMEESTER met haar lievelingshond (nieuwste opname). 17
dezer viert de groote kunstenares haar gouden jubileum in den
Stadsschouwburg te A'dam.
- hoog water in Nederland: gierpont bij Nijmegen.
(BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari
1917)

- kalksteenindustrie van de NV Vereenigde Kroongroeven te Schin-op-Geul.
- de eerste Nelderlandsche Automobiel-dorschmachine: heer J van LUNTEREN te
Leersum.
(BRON: pagina 27 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari
1917)

- de tentoonstelling van handarbeid Leger en Vloot: heer C. Prince te
Driebergen (locomotief)
- tooneel Mr Wu (Louis de Vries, M Hulsman, Caroline van Dommelen)
(BRON: pagina 28 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari
1917)

- de nieuwe schutssluis in het kanaal door Zuid-Beveland.
(BRON: pagina 29 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari
1917)

- een lijkverbrandingsplechtigheid te Karangasem (oosthoek van Bali).
(Goesti Djilantik en de Singa)
(BRON: pagina 30 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari
1917)

- Groep ter gelegenheid van de zeer belangrijke tentoonstelling van
batikwerken en schilderijen van Mevr WEGERIF-GRAVESTEIN en meubelen van het
architectenbureau Wegerif, in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Vanrechts
naar links: mevr Wegerif, de heer Wegerif, gen-maj OPHORST, kapitein-adj VAN
LINDEN TOL, burgem Tellegen, de 90-jarige Dr. CUYPERS, nestor der Ned
architecten en bouwmeester van het Rijksmuseum, oud-min HEEMSKERK, mevr
TELLEGEN.
- Foto links: op bovenstaande foto welwillend ten gebruike door Prof Dr H.A.
VAN BAKEL, ziet men een zevental geinterneerden inhet
officiers-gevangenenkamp te GUTERSLOH; de twee middelsten in de voorste en
de middelste in de achterste rij zijn bekende Gentenaren; de heer met den
hoed in de hand is de beroemde hoogleeraar PAUL FREDERICQ, voor wiens
invrijheidsstelling zich vele Nederlanders uit de geleerde wereld moeite
gegeven hebben; links van hem zit de Gentsche professor DE BRUYNE, achter
hen beiden ziet men Paul WOUTERS, substituut-procureur des Konings te GENT.
- Foto rechts: onze groote toneelspeeler LOUIS BOUWMEESTER, maakt met zijn
jongste dochtertje een plezierritje in zijn Cyclonette in de omgeving van
Amsterdam.
(BRON: pagina 192 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 october
1916)
- Onze landgenoot, de 22-jarige A.B.A. van SPRINKHUYSEN, is op Gallipoli in
dienst van het Australische leger gesneuveld. Deze jonge man heeft in ons
land indertijd, de aandacht op zich gevestigd tijdens een gecostumeerden
zwemwedstrijd voor kinderen, waarin hij den prijs won.
(BRON: pagina 216 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 october
1916)
NOVEMBER 1916
- Een onzer best-typeerende acteurs, de heer M. VAN WARMELO, thans lid van
de Kon Ver Het Ned Tooneel, zal weldra zijn 25-jarig tooneelloopbaan
officieel herdenken. Op ons kiekje vindt men hem afgebeeld met zijn jongst
kind.
(BRON: pagina 264 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 november
1916)
DECEMBER 1916
- De ons welbekende luitenent-aviateur artillerieverkenner JAN OLIESLAGERS,
in het gebied van den IJSER, bij zijn nieuwe vliegmachine, die 180 km per
uur kan afleggen.
- De vorige week is te Leeuwarden overleden Mr C.J. PRAKKEN,
district-schoolopziener aldaar, die met toewijding en overtuiging de
belangen van het onderwijs gediend heeft.
- De heer J.B. WESTERDIJK, voorzitter van den Groninger Landbouwbond,
oud-lid van gedeputeerden Staten te UITHUIZERMEEDEN, is gekozen tot lid van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)
- De touwslagerij op de wallen van STEENWIJK. Alle werklieden hebben een dot
vlas om het middel, waarvan zij, van het rad af, steeds achteruit loopend,
touw spinnen.
(BRON: pagina 302 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december
1916)
- Mr. G.J. VAN BLOM is ter vervanging van den heer Dresselhuys belast met de
functien van Secretaris-Generaal aan het Department van Justitie.
- Mevr. CORRIE DOKKUM de bekende operettezangeres van wie men in het
bijzonder uit de "Dollarprinses" zulke aangename herinneringen bewaard
heeft, is de vorige week te Amsterdam overleden.
- Te Rijssen is op 56-jarigen leeftijd overleden de heer A.H. TER HORST,
oudste formant van de firma Ter Horst & Co; hij behoort tot de mannen, die
de de textielnijverheid tot grootsten bloei hebben helpen opvoeren. Hij was
tal van jaren lid van den Gemeenteraad en tot voor twee jaren lid van de
Provencile Staten van Overijssel. De overledene was in grooten kring geacht
en bemind en had de genegenheid verworven van de talrijke arbeiders die
onder hem werkten. Zijn overlijden wordt dan ook in breeden kring zeer
betreurd.
- Op 59-jarigen leeftijd is overleden Mr. F. VAN DER TUUK, lid van
Gedeputeerde Staten, oud-notaris, advocaat, privaat-docent in het fiscaal
en notarieel recht aan de universiteit, bestuurslid van onderscheidene
nuttige vereenigingen en instellingen. Provincie en stad verleizen in hem
een zeer verdienstelijk burger.
(BRON: pagina 312 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december
1916)
JANUARI 1917
- Mevr Theo Mann-Bouwmeester, in de rol van "Adrianne Lecouvreur".
- mevr. Alida Tartaud-Klein, als "Tosca" (een van haar glansrollen), naar de
schilderij, door den bekenden schilder HUIB LUNS gemaakt ter gelegenheid van
het jongste jubileum dezer begaafde kunstenares.
- Het stoomschip "Themis" van de Kon. Hollandsche Stoombootmaatschappij,
metende 897 ton, dat van New-Castle vertrokken, met bestemming voor
Amsterdam, aldaar nog niet aangekomen was bij het ter perse gaan vandit
onderschrift. dat hierdoor ongerustheid gewekt werd, is alleszins
verklaarbaar.
(BRON: pagina 5 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)
- De staatsmijn "Wilhelmina" te Terwinselen bij Heerlen.
- De Radjah der Batakkers, genaamd Djaikoetan van Bakal Batoe.
(BRON: pagina 6 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)
- Te Leeuwarden is overleden de heer K.P.W. BESUYEN, lid van Ged. Staten in
Friesland, een man van bekwaamheid voor de volksbelangen.
- Op 54-jarigen leeftijd is onlangs te Malden (G.) overleden de heer Jos.
S.M. DE BRUIJN, die vele jaren voorzitter was van de afdeeling NIJMEGEN der
Geldersch - Overijselsche Maatschappij van landbouw en sinds de oprichting
voorzitter van de Veilingsvereeniging "Nijmegen". Hijs was op het geboed van
den landbouw een bekende en verdienstelijke persoonlijkheid.
- Te UTRECHT is overleden Jonkvrouw ANNA CATHARINA VAN DE POLL, Douariere
Jhr. Mr. W.J.M. Bosch van Oud-Ameliswaard, begiftigd met het zilveren kruis
Pro Ecclesia et Pontifice.
- Tot hoogleeraar aan de Universiteit te GRONINGEN is bij de faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte benoemd Dr. A.G. ROOS.
- Ter gelegenheid van zijn 80sten geboortedag zijn Prof. Dr. H. OORT te
LEIDEN, een der meest populaire mannen onder de moderne theologen, vele
blijken van hoogachting en vriendschap ten deel gevallen.
- De heer B.E. EITJE, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw,
ijverig
beschermer van de belangen der Israelietische gemeenschap, bestuurslid van
onderscheidene nuttige stichtingen, instellingen, en colleges, en weldoener,
is de vorige week te Amsterdam op 75-jarigen leeftijd overleden.
- Te Haarlem is op 84-jarigen overleden de gep. luit.-kol. C.J.M. DE WILDE,
ridder der Militaire Willemsorde; hij was een sieraad van het
officierskorps.
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)
- Mevr Theo MANN-BOUWMEESTER met haar lievelingshond (nieuwste opname). 17
dezer viert de groote kunstenares haar gouden jubileum in den
Stadsschouwburg te Amsterdam.
- Ds. G. HULSMAN, den beminden predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te
ASSEN, vielen de vorige week ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum
talrijke blijken van hoogachting en waardeering ten deel.
- Ter gelegenheid van de merkwaardige opvoering van Der Rosenkavalier
(Stadsschouwburg Amsterdam, 10 dezer) plaatsen wij het jongste portret van
den vermaarden componist, Dr. RICHARD STRAUSS, die persoonlijk zijn werk
dirigeerde.
- De heer J.W. IJZERMAN is ter vervulling van de vacature Dolk voor Den
Haag gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Mevr Th. BOON-CLEMENS, de energieke en zeer beminde stichteres en
bestuurspresidentie van de Nederl. kunstweefschool te 's-Gravenhage, is op
43-jarigen leeftijd overleden. Zweedsche van geboorte, heeft zij veel gedaan
voor de herleving van de weefkunst in ons land; zij is ook als
vredeskampioene op den voorgrond getreden.
(BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari
1917)
- De eerste Nederlandsche Automobiel-dorschmachine, vervaardigd volgens het
plan van den heer J. VAN LUNTEREN te LEERSUM. Deze machine is gemakkelijk en
snel vervoerbaar van de eene boerderij naar de andere, terwijl de productie,
blijkens de ervaring geenszins geringer is dan die van de grootste
dorschmachines; voor het transport van de groote dorschkasten en de
locomobiel over enkele km is bijna een geheele dag noodig, terwijl, zooals
de heer VAN LUNTEREN ons o.a. meedeelt, de automoboel-dorschmachine binnen 1
uur een afstand van 10 km gemakkelijk kan afleggen. Kleinere partijen kunnen
met succes worden gedorscht, aangezien men slechts een werktuig behoeft te
stellen; bij een weinig regen op den langen drijfriem, welke tusschen
dorschkast en locomobiel noodig is, gaat deze slippen en kan het werk niet
voortgaan; dit is bij de automobiel-dorschmachine uitgesloten. De foto
hierboven werd gemaakt onmiddellijk na het werk.
(BRON: pagina 27 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari
1917)
- Dr. A.H.C. VAN DRIEL, die meer dan een halve eeuw practiseerend geneesheer
te Amersfoort was en aldaar de hoogachting en sympathie der bevolking
verworven heeft, is op 89-jarigen leeftijd overleden; zij borst was versierd
met het ridderkruis van de orde van Oranje-Nassau.
- De heer N.J. ROOKMAKER, burgemeester van Bellingwolde (prov Groningen) is
aldaar op 52-jarigen leeftijd overleden; de gemeente verliest in hem een
verdienstelijk magistraat.
- Op 85-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overlden Mr. N.P. VAN DEN BERG,
oud-president van de Javasche Bank, oud-president van de Nederlandsche bank,
schrijver van belangrijke werken op financieel-, handels- en historisch
gebied, ridder-grootkruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw; hij was
een der grootste mannen van ons land (zie gedenkpenning).
- De gepensionneerde Generaal-Majoor der Intendance E.G. WINCKEL, officier
der orde van Oranje-Nassau,is op 70-jarigen leeftijd te 's-Gravenhage
overleden.
- 1 Januari is de heer R. DORRESTEIN, seder 53 jaar gemeente- en
sub-Rijksontvanger en sedert 46 jaar gemeentesecretaris te WOUDENBERG,
ridder der orde van Oranje-Nassau, afgetreden als secretaris; de krasse
76-jarige, geachte ambtenaar blijft zijn functien als ontvanger waarnemen.
- Tot commissarissen van Politie te AMSTERDAM zijn benoemd de
hoofdinspecteurs A.J. VAN SANTEN, afdeelingschef aan een der politiebureaux
en A. HEEROMA, chef van de centrale recherche; beiden zijn mannen, die ernst
en nauwgezetheid aan groote werkkracht en helder politieinzicht paren.
- DR. J.D. DE LIND VAN WIJNGAARDEN sedert drie jaren predikant te FEYENOORD
(gem. Rotterdam), voorzitter van den Gereformeerden Zendingsbond,
hoofdredacteur van het Gereformeerde Weekblad, ijverig bevorderaar van de
belangen van het Christelijk onderwijs, schrijver van onderscheidene
onderwerpen op godsdienstig gebied, vierde 3 januari 1917 zijn 25-jarige
ambtsvervulling; op buitengewone wijze is op zijn feestdag gebleken, hoezeer
hij in aanzien staat.
- Te AMSTERDAM is op 82-jarigen leeftijd overleden de oud-hoogleeraar MR.
H.P.G. QUACK, die zich door zijn belangrijke werken op verschillend gebied
hoogst verdienstelijk gemaakt heeft en tot de groote mannen vanonzen tijd
gerekend wordt. Hij was commandeur van den Nederlandschen leeuw en begiftigd
met onderscheidene ander hooge ordeteekenen.
- Te 's-Gravenhage is op 55-jarigen leeftijd overleden JHR. J.W.J.C.M. VAN
NISPEN TOT SEVENAER, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, directeur
en hoofdredacteur van de Residentiebode, oud-lid van de Prov Staten in
Zuid-Holland, voorzitter of bestuurslid van onderscheidene godsdienstige
vereenigingen en nuttige maatschappelijke stichtingen en instellingen,
ridder der H GREGORIUS DEN GROOTE. Met hem is een zeer verdienstelijk,
hooggeacht staatsburger heengegaan.
- gedenkpenning geslagen tr gelegenheid van het aftreden van Mr. N.P. VAN
DEN BERG als Pres van de Javasche Bank te BATAVIA (1889) en van zijn vertrek
naar Nederlandm waar hij benoemd was tot dir. van de Ned Bank. Op de
keerzijde staan de woorden Aan den kundigen, onvermoeiden edelen strijder
voor de belangen van Nederlandsch-Indie. Zijn vrienden en vereerders. Deze
gedenkpenning werd ons welwillend ter reproduktie afgestaan door den heer F.
DE HARTOGH te Amsterdam, die destijds in Indie was.
- Het nieuwe schoolgebouw te VEENDAM.
- Eerste Tentoonstelling voor hardhoorenden te HAARLEM: GRavin van Heerdt
tot Eversberg-Quarles van Ufford, mevr J.T Cremer-Hogan, nej Tine MARCUS,
jonkvr C. v.d. WIJCK, mevr J. v. VEEREN-VAN VEEN.
- tooneeltje uit Attima een oorspronkelijk Hollandsch muziekwerk (tekst en
muziek Constant v.d. Wall)
(BRON: pagina 36 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari
1917)
- schilderij W. STEELINK (geb. 1856) Schapen onder de boomen (firma BUFFA &
Zonen, Kalverstraat, A'dam)
(BRON: pagina 38 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)

- Het ondergrondsche smokkelbedrijf in Zuid-Limburg. De smokkelgang in het
kreupelhout achter De Roode Haan, die in verbinding stond met Belgie; de
ingang hierboven in beeld gebracht, bevindt zich in den Kannenberg, die met
den Lichtenberg, den Zonnenberg en den St-Pietersberg, een geheel vormt.
Eenige geniesoldaten hebben door dynamiet den toegang tot Belgie doen
springen.
- De instorting van den St-Pietersberg.
(BRON: pagina 39 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)

- Het gebouw van de scheepswerf der firma DE GROOT & VAN VLIET te
SLIKKERVEER door brand vernield.
- De staking der schippers te AMSTERDAM.
- De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht GENERAAL C.J. SNIJDERS, brengt
een bezoek aan de Tentoonstelling Hand-Arbeid Leger en Vloot in het
Stedelijk Museum te AMSTERDAM. (Prof. ELHORST, Gen-Maj A.R. OPHORST, kol DE
JAGER)
(BRON: pagina 40 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)
- De school voor hardhoorenden te 's-Gravenhage. In ons land wordt een
tentoonstelling van leermiddelen t.b.v. slechthoorenden gehouden, welke
ongetwijfeld aan het onderricht ten goede zal komen.
(BRON: pagina 41 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)

- In de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten te TILBURG.
(BRON: pagina 42 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)

- Het gouden jubileum van Mevr MANN-BOUWMEESTER in den Stadsschouwburg te
Amsterdam (17 Januari). (haar broer Louis BOUWMEESTER, de heeren BALTHAZAR
VERHAGEN (dir van de Tooneelsschool), Herman ROEVINCK)
- De heer ANT. H.J. MOLKENBOER in zijn atelier te 's-GRAVENHAGE. Deze
kunstenaar heeft met groot talent het ontwerp gemaakt voor het
belangwekkende St- Franciscus-gebarenspel, dat in zestien tafelelen het
leven van Franciscus behandelt.
(BRON: pagina 44 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)

- Mr. J.E. W. TWISS, Vice-consul van Groot-Brittanie en Ierland, oud lid van
den gemeenteraad van DE BILDT, is op 64-jarigen leeftijd overleden.
- Ds. G. BOER, predikant der Ned. Herv. Gem. te ERMELO, de oudste
dienstdoende predikant der Herv. Kerk in ons land, is op 87-jarigen leeftijd
overleden.
- De Amsterdamsche raad heeft door het overlijden van den heer D. SCHUT
bouwkundige, een van zijn degelijkste en meeste geachte leden verloren; hij
had 23 jaren zitting invoornoemd college, waarvan hij het volle vertrouwen
verworven had en dat hem dan ook in vele commissien benoemde; hij reikte den
leeftijd van 62 jaar.
- Onder talrijke blijken van waardeering en genegenheid vierde DS. T.G.
PETERSEN te VEENDAM zijn zilveren ambtsjubileum; als hulpveldprediker, als
redacteur van een Chr weekblad een ook op politiek terrein ontwikkelde de
beminde voorganger groote werkkracht.
- Den beminden geneesheer DR. P. RUISCH VAN DUGTEREN te WIJCHEN, vielen ter
gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum talrijke blijken van hoogachting
en erkentelijkheid ten deel.
- Onlangs herdacht de heer F. SPEETS zijn 50-jarig jubileum als organist bij
de Ned Herv gemeente te ABBEKERK-LAMBERTSCHAGEN (Noord-Holland). Vele
bewijzen van waardeering vielen den talentvollen jubilaris ten deel; zijn
orgelspel kenmerkt zich door de schoonste klankeffecten.
- Op 60-jarigen leeftijd is te ARNHEM overleden de bekende zeer bekwame
chirurg DR. W. RENSSEN, ridder der orde van oranje-Nassau, begiftigd met het
kruis van verdienste van het Nederl Roode Kruis; hij heeft onder alle rangen
en standen genegenheid en hoogachting verworven; van zijn edel karakter gaf
hij in het bijzonder blijk door de belangelooze hulp, waartoe hij steeds
jegens de minder gegoeden bereid was.
- De heer F.G. van PESCH, hoofdredacteur van de Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Courant, secr van de Kamer van Koophandel, Pres-Comm van de
Zwolsche Tramweg-Maatschappij, secr van de afd Zwolle van 't Nut, voorz van
de commissie voor de gymnastiekschool, een der kundigste en meest populaire
journalisten in ons land, is op 71-jarigen leeftijd overleden.
- De Amsterdamsche raad heeft door het overlijden van den heer D. SCHUT
bouwkundige, een van zijn degelijkste en meest gescht leden verloren; hij
had 23 jaren zitting in voornoemd college, waarvan hij het volle vertrouwen
verworven had en dat hem dan ook in vele commissien benoemde; hij bereikte
den leeftijd van 62 jaar.
- MR. DR. GOEMAN BORGESIUS, voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, oud-Minister van Binnelandse Zaken, oud-leeraar,
oud-journalist, oprichter, voorzitter of bestuurslid van onderscheidene
maatschappelijke instellingen en vereenigingen, commandeur der orde van den
Nederl Leeuw, is de vorige week op 70-jarigen leeftijd overleden.
- Het eerste ijs in dezen winter. Een leuk groepje te AKKRUM (Fr.).
- op de bevroren valkten om Leeuwarden.
- schaatsen te Volendam en op de fraaie baan te Zwolle.
(BRON: pagina 48 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari
1917)

* * *
Vr. gr., Erica


Subject: ! december 1916: Hunningher, Surink, Boddaert, van der Tuuk etc ...
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:49:27 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het december-NUMMER van 1916 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- het Paleis van Koning Willem II te TILBURG
(BRON: pagina 266 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december
1916)

- keizer Frans Jozef I op zijn sterfbed te Schonbrunn, Weenen
(BRON: pagina 269 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december
1916)

- Huis van laer, Kalverstraat: mevr RICHARD, mevr FORTANIER
(BRON: pagina 272 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december
1916)

- NV Het Tooneel: dir W ROYAARDS / "Doodendans" van Aug. STRINDBERG / Magda
Janssen, Royaards en Ko van Dijk
- tooneeltje Alice PLATO en Henri EERENS
- 1ste lustrum van studentenver. Unitas Studiosorum Rheno-Trajectine te
UTRECHT: J.H. VAN MAARSEVEEN
- veiling van kunstwerken firma FREDERIK MULLER & CIE (Ant. W.M. MENSING)
(BRON: pagina 273 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december
1916)

- DS. CH. HUNNINGHER, sedert 1903 pred. bij de Ned. Hervormde Gem. te
AMSTERDAM, herdacht 29 Nov den dag dat hij 25 geleden zijn ambt aanvaardde.
Den beminden pred. zijn vele blijken van waardeering en hoogachting ten deel
gevallen op zijn feestdag.
- De heer A.J. HONDELINK te DENEKAMP heeft ter gelegenheid van zijn zilveren
artsjubileum talrijke blijken van waardeering ondervonden, wegens zijn
kundigheden en in 't bijzonder ook om de toewijding, de bereidwilligheid en
de humaniteit, die hij jegens zijn patienten 't zij arm of rijk, aan den dag
legt.
- Tot hoofdcommissaris van politie te UTRECHT is ben. de heer F. VAN 't SANT
chefinspecteur van de rivierpolitie te ROTTERDAM, een man van groot
organiseerend talent, van tact en beleid; hij heeft zich o.m. ook
verdienstelijk gemaakt door zijn uitmuntende leiding bij den spionagedienst,
welke in een belangrijke havenstad als Rotterdam in dezen tijd een zeer
gewichtige rol speelt. Voor ROTTERDAM is het vertrek van den 33-jarigen
politie-ambtenaar een groot verlies, voor Utrecht een niet te onderschatten
aanwinst.
- Tot burgemeester van Stavoren is benoemd de heer H.J. EIKEMA
oud-burgemsster van Oldehove.
- JHR. F. VAN REENEN uit ZEIST is, terwijl hij in zijn auto gezeten was
nabij DE BILT tengevolge van een botsing met een vrachtwagen zoodanig gewond
geworden, dat hij helaas kort na het ongeluk overleed. In het bijzonder
heeft hij zich op het gebied van den tuinbouw verdienstelijk gemaakt. Het
overlijden van JHR. VAN REENEN wordt door velen betreurd.
- Aan boord van het s.s. Oranje is wegens ziekteverlof op terugreis naar
Nederland op 45-jarigen leeftijd overleden de heer H.R. SINIA, tolk voor de
Japansche taal in Ned Indie; door het Gouvernement werd hij om zijn
bijzonder grooten aanleg voor de oostersche talen aangewezen een studiereis
naar Japan te maken; na eenige maanden te Tokio te hebben gestudeerd, keerde
hij terug naar Indie, waar hij dusverre ontvanger bij de In- en
Uitvoerrechten geweest was en werd toen aangesteld tot Tolk. De heer SINIS
stond bij zijn supurieuren hoog in aanzien. Zijn overlijden wordt zeer
betreurd.
- Oud-Amsterdam / UILENBURG
(BRON: pagina 276 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december
1916)

- Engelen: oefening pontonniers
- Concours hippique te Batavia: Van Limburg Stirum, heer Blommestein
(BRON: pagina 284 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 december
1916)

- steenen beeld van den 16-eeuwsche Nederlandschen architect en beeldhouwer
JOOST JANSZOON, bijgenaamd Bilhamer.
- toneel: Jo van Ammers Kuller "Roeping" / Mevr van Eijsden, de heer
Verstraeten, mevr Mauhs
(BRON: pagina 285 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 december
1916)

- De kapitein-ter-zee J.H. ZEEMAN is commandant van hr Ms Holland welke
oorlogsbodem 1 dec naar West-Indie vertrokken is.
- De heer J. Willemse, oud-burgemeester van WIJCHEN, lid van de Prov. Staten
van Gelderland, is de vorige week te WIJCHEN op 56-jarigen leeftijd
overleden.
- De oud-president van den Oranje-Vrijstaat, MARTINES Th. STEYN is op
59-jarigen leeftijd te BLOEMFONTEIN overleden; hij studeerde in de Rechten
in Nederland en in Engeland, vestigde zich in 1883 als advocaat te
Bloemfontein en werd in 1896 president van den Vrijstaat; in 1899 toen de
Zuid-Afrikaansche oorlog uitbrak, streden de Vrijstaters naast de
Transvalers, tegen Engeland. STEYN was een staatsman van wijs beleid, van
groot prestige en van edele karaktereigenschappen; hij was een geeerde en
beminde figuur die juist in dezen tijd nog zooveel goeds had kunnen tot
stand brengen. Zijn overlijden wordt in breeden kring, ook buiten
Bloemfontein, zeer betreurd.
- De groote Belgische dichter en denker EMILE VERHAEREN, is door een
vertrekkende trein, waarin hij te ROUEN (Fr.) wilde stappen, overreden en
gedood. Men heeft hem in ons land meermalen overeenkomstig zijn verdiensten,
gehuldugd.
- teekening van het nieuwe gebouw voor het Physiologisch Laboratorium der
Vrije Universiteit aan de Lairessestraat te Amsterdam. (GROENENDIJK en
LAMMERS)
- het gebouw voor het nieuwe Rijkslandbouwproefstation voor
veevoederonderzoek te WAGENINGEN de vorige week officieel geopend door
Minister van landbouw F.E. POSTHUMA, in tegenwoordigheid van onderscheidene
autoriteiten waaronder ook het gemeentebestuur van bovengen stad.
- toneel: mevr Fanny Ella LOHOFF (Ned opera dir. G.H. KOOPMAN)
- Hevige brand aan de vissershaven te IJMUIDEN. Vermoedelijk ontstaan op den
nettenzolder van de Handelm. De Witte Ster, breidde het vuur zich zoo snel
en met zoo groote woede uit, dat het blusschingswerk moeielijk was. Totaal
uitgebrand zijn danook het zoutpakhuis en andere gebouwen; de uitrustingen
van haringloggers zijn daarbij verloren gegaan, terwijl bovendien veel
kostbaar materiaal waterschade geleden heeft.
(BRON: pagina 288 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 december
1916)

- W. NOORDUYN, nieuwe dir Zeevaartschool te R'dam.
- het splitsen en knoopen van touwen
(BRON: pagina 292 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december
1916)

- schilderij Melchior d'Hondecoeter (1636-1695) De Pronker in zijn Hof
- opvoering Butterfly (G.H. KOOPMAN): mej VIEYRA, Paul PUL, Jules MOES,
Richard HEUCKENROTH.
- Burgerweeshuis 's-Gravenhage: aan dames onderricht in bediening
telegraaftoestellen.
(BRON: pagina 293 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december
1916)

- De Waag te Leiden voor ongeveer 50 jaar.
(BRON: pagina 294 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december
1916)

- begrafenis van Keizer Frans Jozef te WEENEN
(BRON: pagina 295 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december
1916)

- Rubberfabriek Vredestein
(BRON: pagina 297 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december
1916)

- Ds. L.H. STENFORT KROESE, predikant bij de Remonstrantsche Gemeente te
ROTTERDAM, herdacht de vorige week den dag dat hij voor 40 jaar het
prediktambt aanvaardde; den beminden voorganger zijn talrijke blijken van
hoogachting en waardeering ten deel gevallen op zijn feestdag.
- Na 34 jaar het burgemeester-ambt met waardigheid, met nauwgezette
plichtsbetrachting, zaakkennis en toewijding te hebben vervuld, gaat de heer
A.W. BOUWMEESTER, sinds 1892 hoofd en secretaris der gemeente GIETEN (prov
Drenthe) zijn ambt neerleggen.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig onderwijzersjubileum heeft de heer A.W.
SURINK te ZUTPHEN vele blijken van belangstelling ondervonden.
- Na meer dan 50-jarigen zeer vruchtbare arbeid gaat de heer H. KUIPERS,
onderwijzer aan de Lagere School te GIETEN met pensioen de school verlaten;
de ijver en de opgewektheid die hij aan het begin van zijn loopbaan aan den
dag legde, heeft hij tot het einde toe behouden.
- De stad DELFT heeft door het overlijden van DR. J. THOMEE,
gemeentegeneesheer, voorzitter van de Gezondheidscomissie, ridder der orde
van oranje-Nassau, een harer verdienstelijkste burgers verloren; hij
bereikte den leeftijd van 57 jaar.
- Tot commandant van het corps Pontonniers is benoemd majoor F.H. UMBGROVE
van het 3de regiment vestingartillerie.
- In de Boerhave-kliniek te AMSTERDAM is overleden DR. J.W. JACOBI directeur
van de Provinciale Krankzinnigen-inrichting Duin en Bosch te Castricum, een
man, die op het gebeid der krankzinnigen-verpleging groote verdiensten had.
- Onlangs is op 72-jarigen leeftijd overleden de heer W.L. LOTH,
oud-gouvernementslandmeter, oud-majoor-commandant der schutterij, oud-chef
van het Bouwdepartementen Administrateur van Financien in SURINAMEl hij
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van het verkeerswezen
door het begaanbaar maken van wegen, alsmede door zijn deelneming aan
expedities tot onderzoek van den bodem in het belang van de goudindustrie,
voorts lid van verschillende nuttige commissies enmaatschappelijke
instellingen. Zijn borst was versierd met het Ridderkruis van den
Nederlandschen Leeuw en het Officierskruis der orde van oranje-Nassau. Bij
de teraardebestelling was de Gouverneur van Suriname tegenwoordig.
- DR. G. VAN EIJSSELSTEYN, sedert 1913 Geneesheer Directeur van de
gemeentelijke ziekenhuizen te ROTTERDAM, oud-officier van Gezondheid bij de
Kon Ned marine, is op 51-jarigen leeftijd overleden; hij heeft zich
bijzonder verdienstelijk gemaakt, vooral ook als beriberi-bestrijder en op
het geboed van eerste hulp bij ongelukken. Zijn dood is een zeer groot
verlies.
- Op 60-jarigen leeftijd is te 's-GRAVENHAGE overlden DR. J. BIJL,
gepensionneerd dirigeerend officier van Gezondheid bij de Kon Ned Marine;
van 1884 tot 1905 behoorde hij tot den geneeskundigendienst onzer zeemacht.
- De Groothertogin-weduwe Augusta Caroline VAN MECKLENBURG-STRELITZ, (de
oudste vorstin van Europa), die de vorige week op 94-jarigen leeftijd
overleden is. Zij was de grootmoeder van den regeerenden vorst Adolf
Frederik VI.
- tooneeltje (D. H. SCHEFFER): Jac Reule, Mientje van Kerckhoven-KLING, mej
v.d. LUGT MEISERT.
- het militaire tooneel: Jo van Altenburg, Marcel Barger, Tonny Ruys, George
Hamoir, Wally Matthies (pianist).
(BRON: pagina 300 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december
1916)

- Oude-Zijds Voorburgwal te Amsterdam in sneeuw, rijp en nevel. /
Kromboomsloot
(BRON: pagina 2 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Rubberfabriek VREDESTEIN te loosduinen. (3 foto's)
(BRON: pagina 5 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Teutenburch te Vollenhove
(BRON: pagina 7 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Kerstboom firma Vroom & Dreesmann te A'dam
- Tholen: kerk
(BRON: pagina 8 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Belgische tentoonstellling: Baron A FALLON, cunsul-Generaal G. van der AA
(BRON: pagina 9 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Sterrenwacht Leiden (dir E.F. VAN DE SANDE BAKHUIJZEN)
(BRON: pagina 10 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- NV Het Tooneel (G KADELBURG Het Donkere Punt): Hubert LAROCHE, Marie
VERSTRAETEN, F. LAROCHE, Elias van PRAAG, Karel van RIJN, de heer en mevr DE
GRUYTER.
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Steenwijk: walgezicht Oosterpoort
(BRON: pagina 15 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsfeest zijn DS C.J. VAN PAASSEN,
pred. bij de Ned Herv Gem te Haarlem veelvuldige blijken van hoogachting ten
deel gevallen.
- MR. J.E. BODDAERT ontving de vorige week, op den dag dat hij zijn 25-jarig
secretariaat van het college van curatoren der Leidsche Universiteit
herdacht, tal van gelukwenschen; door zijn arbeid en zijn
karaktereigenschappen, heeft hij achting en vriendschap verworven.
- Te MAASTRICHT is overleden de heer C.J.H. WOLTERS adjunct stationschef der
S.S. aldaar. De buitengewone deelneming bij de begrafenis, zoowel van de
zijde der superieuren en personeel, als van het publiek, bewezen de
hoogachting waarin de overledene, die een flink, humaan en hulpvaardig
ambtenaar was, zich steeds mocht verheugen.
- Voor het kioesdistrict TIEL is tot lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal gekozen, MR. H.C. DRESSELHUYS, ter vervanging van Mr.
TYDEMAN.
- De heer J.B. WESTERDIJK voorzitter van den Groninger Landbouwbaond,
oud-lid van Gedeputeerde Staten te UITHUIZERMEEDEN, is gekozen tot lid van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
- De vorige week is te LEEUWARDEN overleden MR. C.J. PRAKKEN,
district-schoolopziener aldaar. Een man die met toewijding en overtuiging de
belangen vanhet onderwijs gediend heeft.
- de ons welbekende luitenant-aviateur artillerieverkenner JAN OLIESLAGERS
in het geboied van den IJSER, bij zijn nieuwe vliegmachine, die 180 K.M. per
uur kan afleggen.
- de zware brand in het Telegraafkantoor te 's-Gravenhage.
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december
1916)

- touwslagerij te STEENWIJK (3 foto's)
(BRON: pagina 302 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december
1916)

- laan van kasteel Toutenburg te Vollenhove.
(BRON: pagina 307 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december
1916)

- kalksteengroeven te Schin-op-Geul.
(BRON: pagina 308 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december
1916)

- Mr. G.J. VAN BLOM is ter vervanging van den heer DRESSELHUYS belast met de
functien van Secretaris-Generaal aan het Departement van Justitie.
- Mevr. CORRIE DOKKUM, de bekende operazangeres van wie men in het bijzonder
uit de Dollarprinses zulke aangename herinneringen bewaard heeft, is de
vorige week te AMSTERDAM overleden.
- Te RIJSSEN is op 56-jarigen leeftijd overleden de heer A.H. TER HORST,
oudste formant van de firma TER HORST & CO; hij behoort tot de mannen doe de
textielnijverheid tot grooten bloei hebben helpen opvoeren. Hij was tal van
jaren lid van den Gemeenteraad en tot voor twee jaren lid van de Provinciale
Staten van OVERIJSSEL. De overledene was in grooten kring geacht en bemind
en had de genegenheid verworden van de talrijke arbeiders die onder hem
werkten. Zijn overlijden wordt dan ook in breeden kring zeer betreurd.
- Op 59-jarigen leeftijd is te GRONINGEN overleden MR. VAN DER TUUK, lid van
Gedeputeerde Staten, oud-notaris, advocaat, privaat-docent in het fiscaal en
notarieel recht aan de universiteit, bestuurslid van onderscheidene nuttige
verenigingen en instellingen. Provincie en stad verliezen in hem een zeer
verdoenstelijk burger.
- De heer VAN DALSUM vervult dit jaar de rol van Gysbrecht van Amstel bij
het Nederl Tooneel; een waaardiger opvolger van wijlen VAN SCHOONHOVEN.
- de hevige brand inhet Gem lompenpakhuis te A'dam.
(BRON: pagina 312 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december
1916)


* * *
Vr. gr., Erica
Subject: ! november 1916: W. KOOMANS (75 jaar geneesheer), Roldanus, Wolterbeek Muller etc. .....
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:50:10 GMT

http://d-compu.dyndns.org:8079/gensearch/
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/

In het november-NUMMER van 1916 staan foto's met o.a. de volgende
onderschriften:

- vischhallen IJmuiden Haaienvangst
(BRON: pagina 218 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november
1916)

- hospitaal kerkschip DE HOOP
(BRON: pagina 222 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november
1916)

- het 2de lustrum van de Delftsche Vrouwelijke Studentenver (Stads-doelen)
- noodlottog ongevel te UTECHT: 24 m. Bieberach-ladder valt om (commandeur
SIMONIS zwaar gekneusd, een overleden en een lichtgewond)
(BRON: pagina 224 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november
1916)

- Louis de Vries: mevr Kiehl, Phil. de Vries, Mevr WILLEBEEK-LE MAIR, S. de
Vries, Jaap van de Poll, Van Staalduynen.
- Mevr Alida Tarraud-Klein en Bart Kreeft (bedelmonnik) in een toneeltje.
- Vrouwelijk krachten in dienst van het vervoerwezen: conductrive op de
Haagsche tram.
- kunstzaal van firma Frans BUFF & Zonen, A'dam.
(BRON: pagina 225 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november
1916)

- Door de Prov. Staten van Noord-Holland is tot lid van de Eerste Kamer
gekozen de heer F.H. VAN WICHEN, lid van de Tweede Kamer voor het district
Haarlemmermeer.
- DR. W. KOOMANS te ABOUDE, de 98-jarige nestor der Nederlandsche
geneeskundigen, herdacht onlangs onder vele blijken van hoogachting en
erkentelijkheid zijn 75-jarige jubileum als geneesheer.
- Tot burgemeester van WOUBRUGGE, is benoemd de heer J.C. BAUMAN thans hoofd
der gemeente Oude-Tonge.
- De 80-jarige heer M. VERHAGE, gemeente-ontvanger van HAARLEMMERMEER
herdacht onder vele blijken van hoogachting en waardeering, de vorige week
den dag dat hij voor 50 jaar in dienst trad als ambtenaar van de gemeente
HOOFDDORP.
-De heer C. KNAPPER, oud-leeraar van de 1ste HBS met 5-jarigen cursus te
A'dam en van de openbare Handelsschool aldaar, voorz. en adviseur van het
Ned. Instituut van accountants, schrijver van vele werken op het gebied van
wiskunde en handelsrekenen, is op 75-jarigen leeftijd te HILVERSUM
overleden.
- TE LEIDEN is overleden de heer C. v.d. STOK, burgemeester-secretaris van
Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers, dijkgraaf van de Alblasserwaard.
- De gep. luit-ter-zee 1ste klasse W.A. KOK, ridder der Mil. Willemsorde, is
op 71-jarigen leeftijd te 's-GRAVENHAGE overleden; hij nam in 1864 als jong
adelborst aan boord van Zr. Ms Radarstoomschip AMSTERDAM deel aan de
vermaarde expeditie naar SIMENOSEKI (Japan).
- Te AMSTERDAM is op 83-jarigen leeftijd overleden de heer K. KATER,
eere-voorzitter, oud-bestuurslid en mede-operichter van PATRIMONIUM en
oud-bestuurslid vanhet Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond; hij was een
bekende en zeer geachte persoonlijkheid.
- nieuwe Laboratorium voor Gezondheidskeer aan het Oosterpark te A'dam (Prof
Dr. SALTET)
- O'rijksche Minister-Pres Graaf STURGKH (geb. 1859) is de vorige week in
een hotel door Friedrich ADLER doodgeschoten.
- Inspectie voor Christelijk Volksonderwijs. Tien jaar geleden werd de
inspectie ingesteld voor de scholen (thans 213) aangesloten bij de
vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs:
Ds J.J. van Noort
Kr. Timmers, Klundert
B.L. Hagedoorn, sHage
J Goedhard, sHage
J.H. Franken, Zwolle
Dr A.I. Kan Jr, Assen
Ds P.J. Steinz, Goes
Mr J Winkel , Utrecht
G Leerink, Doetinchem
HC de Zwart, A'dam
(ontbreken: Mr EJ Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, Ds h
van Eyck van keslinga, JL Oosterhoff)
- Zeppelin in de omtrek van GORINCHEM
(BRON: pagina 228 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november
1916)

- de voormalige oude herberg te VELSEN Holland op zijn Smalst.
(BRON: pagina 230 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november
1916)

- Nederl stoomschop OLDAMBT in den Nieuwe Waterweg omgeslagen.
- 50-jarig bestaan van de 1ste HBS te AMSTERDAM (dansleeraar LEEFSON)
(BRON: pagina 232 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november
1916)

- Louis Bouwmeester "Lodewijk XI"
- Mevrouw ALIDA TARTAUD-KLEIN
- Jan C. de VOS
- de brandnetel in Duitschland als grondstof voor de Duitsche
kleedingindustrie
(BRON: pagina 233 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november
1916)

- Minister van oorlog: Gen-Maj BOSBOOM (RK Militaire Tehuis te Waalsdorp)
- Gouverneur van Suriname, denheer G.J. STAAL (stoomschop NICKERIE)
(BRON: pagina 237 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november
1916)

- Tot buitengewoon hoogleeraar in de Pharmacographie de galenische pharmacie
en de toegepaste microbiologie aan de Rijksuniversiteit te UTRECHT, is ben.
de lector W.C. DE GRAAFF, geb. 1877; hij studeerde aan de Inuversiteit te
AMSTERDAM, werd in 1903 apotheker, in het volgend jaar gem.-apotheker te
LEIDEN, in1907 chemisch assistent voor de geneeskunde aan de kliniek van
Prof. NOLEN en in 1910 lector aan de Universiteit aldaar; in samenwerking
met DR. E. GORTER publiceerde hij in1915 het bekende leerboek over klinische
diagnostiek.
- Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Joodsche vereeniging
Talmoed Thora (beoefening der Heilige Leer) te BORCULO, ontving de leeraar
en oprichter dier ver., de heer J. HARTOG van den ressortalen Opperrabijn,
den More-titel, de hoogste onderscheiding, die aan de Joodsche
geestelijkeheid , en slechts bij uitzondering aan 'n particulier toegekend
wordt.
- DR. J. HALBERTSMA, een bekend en zeer geacht geneeskundige te Amsterdam,
herdacht de vorige week onder vele blijken van waardeering en vriendschap
zijn zilveren artsjubileum.
- De vorige week herdacht de heer J.F.L. DE BALBIAN VERSTER te Amsterdam
onder talrijke blijken van waardeering en vriendschap, zijn 25-jarig functie
bij het NIeuwes v.d. Dag, aan welk dagblad hij redacteur is.
- Bemind door de jeugd, geacht door alle ingezetene, heeft de heer A. CENSE
te RHOON, 1 nov 40-jarig onderwijsjubileum gevierd; 33 jaren is hij reeds in
genoemde plaats gevestigd.
- Te 's-Gravenhage is op ruim70-jarigen leeftijd overleden JHR. S.M.S. DE
RANITZ, Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin-Moeder, voorz. van
den raad van Commissarissen van het Sanatorium Oranje nassau's-oord,
oud-kapitein der inf., oud-ordonnansofficier, oud-particulier-secretaris en
adjudant van wijlen Z.M. Koning Willem III, ridder der orde van den Ned.
Leeuw en begiftigd met ondersheidene andere hooge ordeteekenen. Hij was een
zeer beminnelijk man,in breedeb kring geeerd en een trouw dienaar van het
Huis van Oranje.
- De sedert 1 Nov j.l. gep. luit.-kol. van het leger in O.-I., D. MERENS,is
benoemd tot reserve-lui-kol bij den Generalen Staf van het Ned leger en
blijft bestendigd als adjudant van den opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht.
- MR. M. TYDEMAN JR. lid van de Tweede Kamer voor het district Tiel,
bestuurslid van onderscheidene nuttige ver. en instellingen, ridder der oude
van den Ned. Leeuw, is eenige dagen geleden, op de jacht zijnde, onder
HILVARENBEEK, plotseling overleden; geb. 1854, prom. hij te UTRECHT tot
doctor in de Rechtswetenschap in 1880. In Dec. a.s. zou zijn zilv. jubileum
als Kamerlid herdacht worden. Zijn heengaan is een zeer groot verlies.
- De heer L.A. DITTLOF TJASSENS, staatsraad in buitengewonen dienst,
oud-zeeofficier-oud-secretaris-generaal aan het Dep. van Marine, is op
74-jarigen leeftijd te 's-GRAVENHAGE overleden.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 69-jarigen leeftijd overleden de gep.
Gen-Maj-intendant van het Ned. leger W.N. ROLDANUS officier der
Oranje-Nassau orde, commissaris in het eerste district van Zuid-Holland.
- Te ZAANDAM is op 62-jarigen leeftijd overleden de heer L.J. DE VRIES hoofd
eener openbare lagere school aldaar; hij heeft het onderwijs met groote
toewijding bijna 46 jaar gediend en in de onderwijswereld een uitstekenden
naam verworven, vooral als schrijver van taalmethoden.
(BRON: pagina 240 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november
1916)

- bokking rooken in het Noord-Hollandsche dorp HUIZEN aan de Zuiderzee.
(Firma BOUT BOOR)
(BRON: pagina 243 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november
1916)

- opening nieuwe gebouw van de Nederl. handelshoogeschool te Rotterdam: A.G.
KROLLER, Prof Mr. Dr BRUINS, Prof J.F. NIERMEYER
(BRON: pagina 244 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november
1916)

- tooneeltje : mevr. Alida Tartaud-Klein, Martha Walden, F. Tartaud, Mevr
van Hees
- opvoering "De bruiloft van Figaro" : Coen MULDER, de dames LIGTHART en
MEISSNER
- de comedie van Mr. C.P. VAN ROSSEM: Jan. c. de VOS (40-jarig jubileum),
Kaart Jr, mevr de Vos-POOLMAN, GIMBERG.
(BRON: pagina 245 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november
1916)

- Tot kol. is bevorderd de luit.-kol. J.A. DE BRUYN vanhet 2de reg.
veld-artillerie.
- PAUL HUF, een jeugdig declamator van bijzonder talent, wiens optreden
herhaaldelijk door de critiek op zeer weerdeerende wijze is besproken, geeft
20 dezer een declamatieavond in de kleine zaal vanhet Cocertgebouw te
AMSTERDAM. Aan de piano mevr. ANNA RIJS-ROLL.
- DR. F.G. WALLER, directeur van de Gist- en Spiritusfabriek te DELFT,
behoort tot de commissie, welke kortelings ingesteld werd voor het onderzoek
der gestie vanhet sedert den aanvang van de crisis gevoerde graanbedrijf.
- De gepensionneerde kapitein-ter-zee D.G.E. WOLTERBEEK MULLER, is de vorige
week op bijna 80-jarigen leeftijd te 's-Gravenhage overleden; van dezen
hoogst verdienstelijken marine-officier volgen hier enkele belangrijke
biografische bijzonderheden:
In 1857 was hij op de MEDUSA in de wateren van CHINA; hij maakte in 1859
deel uit van de xpeditie naar BONI, in 1863 en 1864 tegen JAPAN; hij werd
toen eervol vermeld en verwierf het officierskruis der Eikenkroon; voorts
trad hij in den oosthoek onzer archipel op tegen zeeroovers en werkte hij in
1881 met generaal VAN DER HEYDEN mede aan de onderwerping van ATJEH.
- bezoek van den Minister van Marine, kapitein-ter-zee RAMBONNET, vergezeld
vanzijn adjudant luit-ter-zee MR. JC JAGER en den ingenieur van het
loodswezen B.A. VERHEY, aan het Marine-etablissement te A'dam.
- het gebouw voor de nieuwe Zeevaartschool aan den Pieter de Hooghweg te
R'dam.
- Spoorwegongeluk bij DEVENTER.
- het nieuwe toevlucht voor onverzorgde zuigelingen aan de Malakkastraat te
's-Gravenhage: mevr. VAN KARNEBEEK, mevr. CORT VAN DER LINDEN, zuster
PIERSON
(BRON: pagina 252 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november
1916)

- Graaf van Limburg Stirum (Batavia)
- de eerste "Jan van der Heide" in Indie
(BRON: pagina 261 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 november
1916)

- DS. J. GOMMER pred. bij de Ger. kerk te AALTEN, herdacht 22 Nov. onder
vele blijken van waardeering zijn zilveren ambtsjubileum.
- In tegenwoordigheid van hooge militaire autoriteiten werd onalngs aan den
sergeant-majoor J.W.J. MANDOS te KAMPEN de gouden medaille voor langdurige,
trouwe dienstvervulling uitgereikt; onderscheidene geschenken vielen hem van
de zijde zijner superieuren en collega's ten deel.
- Op 46-jarigen leeftijd is op zijn buitenplaats bij NAARDEN overleden MR.
G.M. DEN TEX, hoofddir. van de Surin. Bank, lid van den Amsterdamschen Raad,
voorz. van de Commissie van Toezicht op de Rijksacademie, bestuurslid der
Ver. Rembrandthuis enz Door zijn arbeid en zijn edele karaktereigenschappen
stond hij in hoog aanzien, zoodat de hoofdstad door zijn dood een uitstekend
burger verloren heeft.
- De stad HOORN heeft door den dood van den 92-jarigen heer S.I. DE VRIES
stichter van de bekende firma S.I. DE VRIES, een zeer geacht en bemind
burger verloren.
- Een onzer best-tupeerende actuers, de heer M. VAN WARMELO, thans lid van
de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel zal weldra zijn 25-jarige toneelloopbaan
officieel herdenken. Op ons kiekje vindt men hem met zijn jongste kindje.
- Wetenschappelijke najaarsvergadering van de Nederlandsche ornithologische
Ver in Artis te AMSTERDAM: de heer Burdet, mevr Burdet, Dr van Oort, Dr.
Buttikofer, Prof Ritzema Bos, Van Houten, Warnzink.
(BRON: pagina 264 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 november
1916)

* * *
Vr. gr., Erica


Subject: + Familieberichten "De Dordtenaar" za 15 juni t/m vr 21 juni 2002 (incl 60 jr getrouwd)
From: "Erica" <GenBook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 21 Jun 2002 19:50:30 GMT

DORDRECHT boekenmarkt 7 juli 2002: http://www.boekenmarkt.dordt.nl/
DORDRECHT museum: http://www.museum.dordt.nl/home.htm

DORDRECHT natuur- en vogelwacht (tentoonstelling foto's boerderijen
Dubbeldam):
http://home.planet.nl/~nvd.strix/

DORDRECHT inventaris archief: www.dordrecht.nl/stadsarchief
DORDRECHT inventaris archief: www.archieven.nl

* * * SCANS VERKRIJGBAAR * * * (ook van vorig jaar)

DATUM KRANT - NAAM - evt. LEEFTIJD of GEBOORTEDATUM - evt. PARTNER

18-6-2002 BERNHART Grietje 80 weduwe Hendrik SCHIPPER
18-6-2002 BLEKMAN Adrianus Herman 81 echtgenoot G.G. MIDDENDORP
19-6-2002 BLOM Rinus 45
18-6-2002 BUSINK Antonia 20-12-1910 weduwe Kasper Jacobus de VRIES
19-6-2002 COEHORST Ludovicus Josephus Johannes Maria 3-5-1945 echtgenoot
D.E.A.L.M.J. DIRKEN herenkapper
20-6-2002 COEHORST Louis echtgenoot Dimpf DIRKEN
15-6-2002 DALEN Arie Pieter van 4-6-1919 weduwnaar E.J. HOFMAN Overige
familienamen: van Well
21-6-2002 DEKKER Herman 29-10-1929 echtgenoot Karin de GRAAF
17-6-2002 FENS Adriana Petronella weduwe BUIJTENHEK
18-6-2002 GROEBBE Teuntje 92 weduwe Jan VETH
18-6-2002 GULIK Jo van 6-3-1922 echtgenoot K.M. KNODT
15-6-2002 HAAS Jannigje de 81 weduwe Gerrit van der WEIJDE Overige
familienamen: van de Velde
15-6-2002 HAM Wilhelmina van echtgenoot Cees van den BERG
21-6-2002 HARTOG Leendert Jan den 82 weduwnaar Bets van der GRAAF
17-6-2002 HEIJNDIJK Andre 20
18-6-2002 HEIJNDIJK Andretti 20
18-6-2002 HOEFNAGEL Anna Margrita 7-4-1925 weduwe Gerrit van BEVEREN
15-6-2002 KLEIBERG Leendert 75
18-6-2002 KONING Cornelia de 92 Overige familienamen: Barends,
Fehlhauer
19-6-2002 KORPORAAL Jan 55
18-6-2002 KORPORAAL Jan 55 echtgenoot Coby
15-6-2002 KROON Frans 4-11-1924 weduwnaar Cornelia Johanna Maria BRUIJNIKS
21-6-2002 LUIJTEN Ad 74 echtgenoot Tilly JACOBS
18-6-2002 MEIJER Bastiaan 4-5-1907 weduwnaar Neeltje OOSTERMAN Overige
familienamen: Gaakeer, van der Elst
20-6-2002 MICHIELSE Johanna Maria Logina 95 weduwe Johannes Hubertus de
BOT Overige familienamen: Sijpesteijn
15-6-2002 MONSHOUWER Dirk Jan echtgenoot Marjan NAEREBOUT
18-6-2002 MONSHOUWER Dirk Jan zoon van A.C. Monshouwer-van Leening
15-6-2002 NAAKTGEBOREN Leen 30-5-1930 echtgenoot De VERVELDE
19-6-2002 OOIJEN Petrus Marinus van februari 1916 echtgenoot Anna STOLK
21-6-2002 PETERS Annelies 21-6-1954 DIEPENDAAL
20-6-2002 PIEREN Catharina Cornelia 22-4-1928 weduwe Dirk Arie BOSHAMER
Overige familienamen: Kooren, Meijboom
19-6-2002 PRENTER Wilhelmus Hendrikus de 86 Overige familienamen: de
Haan
15-6-2002 SCHUIL Gerhardus Hermanus 79 echtgenoot I.M. de PRIEELLE
15-6-2002 SCHWARTZ Hermanus Georges Willem 17-5-1928 Overige
familienamen: Ediamont, Vrijenhoek, Pieper van der Post, Haksteen
15-6-2002 SLOB Geertje 244-4-1915 weduwe Dirk van den DOOL Overige
familienamen: Horsman, Wielenga, Broer, Maes, Post
15-6-2002 VERSNEL Frederique 23-12-1997
18-6-2002 VERSNEL Frederique
19-6-2002 VLIET Helena Adriana van der 83 echtgenoot Koos de SNOO Overige
familienamen: de Keizer, van der Rest
20-6-2002 VLIET Lena van der echtgenoot Koos de SNOO

19-6-2002 ZESTIG JAAR TROUW

ZWIJNDRECHT - Gisteren hebben Petrus Marinus van Ooijen en Anna Stolk hun
60-jarige echtvereniging gevierd.
Loco-burgemeester A. Abee heeft de twee 's-middags namens het
gemeentebestuur van Zwijndrecht de felicitaties overgebracht. De bruidegom
werd in februari 1916 geboren in Meidrich bij Duisburg. Later dat jaar werd
hij ingeschreven in de burgelijke stand van Zwijndrecht en daar is zijn naam
altijd in blijven staan.
De bruid aanschouwde 81 jaar geleden het levenslicht in Zwijndrecht. Zij
heeft nooit ergens anders gewoond. De heer des huizes was tijdens een
belangrijk deel van zijn werkzame bestaan opzichter in een
metaalwarenfabriek. De twee kregen zes kinderen.

Vr. gr., Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/gensearch (index familieberichten)


Subject: + Mevr. Wiedemeijer-de Jonge 105j. ovl
From: "Jaap" <jaap@smittenberg-1.myweb.nl>
Date: Sat, 22 Jun 2002 09:24:23 +0200

Op 18 juni is op de leeftijd van 105 jaar overleden mevr Wiedemeijer-de
Jonge.
Zij was, denk ik, de oudste inwoonster van de gem. Waterland.

Jaap


Subject: Re: + Mevr. Wiedemeijer-de Jonge 105j. ovl
From: "Gert Jan Kuiper" <postbus@gjkuiper.demon.nl>
Date: Sat, 22 Jun 2002 11:43:16 +0200

Dag Jaap,

Mevrouw Wiedemeijer zat in ons bestand, hoewel ik geen knipsels van haar
105de verjaardag heb.
Kan jij achterhalen wat haar voornamen (A.H.) waren?
M.a.w., hoe weet jij van het overlijden, is er een advertentie geplaatst of
een redactioneel artikel? Ik ben zeker geďnteresseerd in datgene wat jij
ervan hebt (gezien).

M.v.g.,

Gert Jan Kuiper.
Verzamelaar van Nederlandse eeuwelingen.


***


Jaap <jaap@smittenberg-1.myweb.nl> schreef in berichtnieuws
af18pe$d3k$1@cyan.nl.gxn.net...
> Op 18 juni is op de leeftijd van 105 jaar overleden mevr Wiedemeijer-de
> Jonge.
> Zij was, denk ik, de oudste inwoonster van de gem. Waterland.
>
>
>
> Jaap
>
>

Google

http://www.marktplaats.nlSURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868