INDEX      Digitaal Tijdschrift    jaargang 10   nummer   634    01-04-2009


Doorzoek alle jaargangen
Familieberichten uit de pers die vanaf april 1999 verschenen zijn in de usenet nieuwsgroep Genealogy Benelux t.b.v. genealogie en stamboom onderzoek (Alle gegevens onder voorbehoud)
Gebruik voor verder zoeken op deze pagina de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 7 mrt 2009 t/m vrij 13 mrt 2009 + varia
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Mar 2009 19:05:57 +0100
--------
** SCANS VERKRIJGBAAR **
(via www.hollantsnet.nl, www.ad.nl/familieberichten)

naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

BIJL Maria 06-08-1948 07-03-2009 DUREN
BORN Titia Hendrika van den 05-08-1921 11-03-2009 KETELAAR
CHU Antonius 11-08-1935 13-03-2009
DIE Adriana van 01-06-1926 10-03-2009 NUNNIKHOVEN
EUSER Piet 80 11-03-2009 Namens: ned. Herv. Zangvereniging Met Hart en
Stem.
GERARDS Evert 11-03-2009
HAM Arie van 19-12-1937 09-03-2009 SCHUFFEL Overige familienamen: den Haan,
Regoort, Klapper.
KOMAN Bertha 27-07-1918 10-03-2009 DUCHAIN Overige familienamen: in 't
Veld.
KOSTER Alida 13-09-1914 11-03-2009 HERKS
KUIJPERS Cornelia Johanna 12-03-2009 WAL
LINT Cornelis Arie de 07-03-2009 Overige familienamen: Kolbe, van der
Graaff.
LOUTER Alie 71 12-03-2009 DRIEL
MEIDE Dave van der 30-09-1952 11-03-2009 Namens: Klunder Architecten.
NIJS Jacoba Jannetje 88 12-03-2009 DWARS
OOSTENRIJK Hannie 53 11-03-2009
RIKSMAN Pieter Leendert 30-03-1923 11-03-2009 KAMER
ROEDOLF Jaap 07-03-2009 Namens: SV Oranje Wit.
RONTELTAP Peter 10-03-2009 Namens: Boers & Co.
ROOZEN Frans 09-05-1915 11-03-2009 Overige familienamen: Vogel.
SALDEN Franciscus Hubertus 01-05-1924 07-03-2009 BERGEN Overige
familienamen: Spoelstra, Strik.
SALDEN Frank 11-03-2009 Namens: Lionsclub Dordrecht (van der Zwaan).
SMID Rita 12-03-2009 ADEL
STELT Martin van der 52 10-03-2009
VERSCHURE Ad 05-01-1923 07-03-2009
VERZIJL Henk L. 12-03-2009 Namens: Sportclub Emma.

* * *
- Uit Leiden vertrokken:
J.H.M. BERSEE en gezin, Dordrecht Gravenstraat 17;
[Leidsche Courant, 16/01/1929; p. 2/8]

- BRAND IN EEN LOGEMENT TE DORDRECHT
Logeergasten waren allen in de gelagkamer.
Omstreeks kwart over tien is Zaterdagavond [8 juli 1939] door nog onbekende
oorzaak brand uitgebroken in het volkslogement van A.A.V. in de Gravenstraat
[=logementhouder A.A. Visser, Gravenstraat 17] te Dordrecht, Het vuur werd
op de derde verdieping, die door slaapzalen wordt ingenomen, ontdekt, en
verspreidde...etc....
[BRON: De 5 Rivieren, maandag 10/07/1939; p. 9/10]
--> http://gorinchem.courant.nu

- FAILLISSEMENT uitgesproken
De Visschers, rijwielhandel, Gravenstraat 13, Dordrecht cur. mr G.Th. A.
baron van Lijnden
[Nieuwe Leidsche Courant, 19/10/1955; p. 4/10]

- Den 11 maart 1881 des voormiddags ten tien ure, heb ik Meester Jacobus de
Koning, notaris ter standplaats Dordrecht en in tegenwoordigheid van
Lubbartus Boomgaart, kandidaat notaris en Hendrik Corijnus kantoorbediende,
beide wonende te Dordrecht, aan mij Notaris bekend als getuigen
Ten verzoeke en in tegenworodigheid van de Hoog WelGeboren Vrouwe Henrietta
Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten, particuliere, wonende te
Dordrecht aan mij Notaris bekend douairière van den Hoog Wel Geboren heer
Jonkheer François Jacob van den Santheuvel met wien zij in gemeenschap van
huisraad, meubelen en inboedel, gemaakt goud en zilverwerk, kleederen,
lijftoebehooren en Kleinodiën, alsmede van winst en verlies is gehuwd
geweest, blijkens huwelijksche voorwaarden den 21 Mei 1859 voor den Notaris
Quilleuame Jacob Louis Maritz, toen te Dordrecht, gevestigd verleden, in
hoedanigheid als door haren broeder natenoemen Hoog Wel Geboren heer
Jonkheer Jacob Cornelis Anne Gerard Jantzon van Erffrenten den 5 November
1877 te Dordrecht kinderloos overleden, bij zijn testament den 1-3-1871 voor
den Notaris Meester Hendrik Verhoeff Maritz toen te Dordrecht gevestigd
verleden ten deze handelende ten eerste uit kracht van de gemeenschappen ten
tweede als moeder en wettige voogdes van en over hare drie nog minderjarige
kinderen genaamd Wilhelmina Bartholina Maria, Constance Jacoba Joanna
Wilhel,ina, en Hendrika Lodewika Wilhelmina van den SANTHEUVEL, geboren uit
haar voormeld huwelijk, zonder beroep ten h..t gedomicileerd, Ten derde als
Erfgename van het beschikbaar of een vierde gedeelte der Nalatenschap van
haren gezegden Echtgenoot ingevolge diens testament der 24-11-1876 voor mij
notaris verleden en ten vierde als uitvoerster der uiterste wilsbeschikingen
van haren gezegden Echtgenoot daartoe benoemd bij zijn voormeld testament,
met het regt van bezitneming van al de goederen zijner nalatenschap.
In tegenworodigheid van den heer Pieter Christiaan JORISSEN,
kantoorbediende, wonende te Dordrecht ten deze handelende als gemachtigd uit
kracht eener onderhandsche volmagt van den 4 febr dezes jaars waarop staat
[.] welke na door den lasthebber in tegenwoordigiheid van mij notaris en de
gemelde getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend
te zijn, aan deze minute is vastgehecht,
En den HoogWelGeboren Heer Jonkheer Meester Pieter Hendrik Jacob van den
SANTHEUVEL, grondeigenaar, wonende te Dordrecht als teoeziende voogd over de
voronoemde drie minderjarige, daartoe benoemd en als zoodanig beëedigd door
den heer kantorregter te Dordrecht den 3 febr dezes jaars.
Mij bevonden te Dordrecht aan de VOORSTRAAT in het huis geteekend C 931 en
931 ten einde aldaar ter bewaring, der regten van alle die het zou mogen
aangaan, over te gaan tot eene getrouwe beschrijving, van de voroziede
Gemeenschappen en van de Nalatenschap van den Erflater, den Hoog
WelGeboren heer Jonkheer François Jacob van den SANTHEUVEL, met voorbehoud
om deze boedelbeschrijving te vervolgen op zoodanige ander plaatsen als
noodig mogt zijn.
Verklarende de partijen. OP DEN VOORZOLDER, IN DE STRIJKKAMER... etc..
SCHILDERIJEN van Schelfhout,Wüst,Reintjes,Spohler,Row..l,
Roosdorp,Bosboom,Leukert(?),S. Verveer,Lintz,Lieste, Blas,H. Koekkoek,B.C.
Koekkoek,Klein,Taanman,Rosierse,Frankenberg,Vernet le Comte,van
Os,Verschuur,Tom, Stortenbeker, M. ten Kate,H. ten Kate,Schendel,
Verboekhoven,Bossaet,DE VOGEL,Tirion(?),Gude,van TRIGT,van
Borselen,Adloff,van der BLIJK,Lebret,A. Achenbach,E, Verveer,Herzog,Koster,
Pelgrom,Schotel, Kuseneck,Struijs,Carpenters, Le Mejier,mej. Boosenboom,mej.
Haanen,mej. van der Sande Bakhuijzen,Preijer, Mertz, Carlebur, H. van
Hom(?),Neuhuijs, mevrouw Rouws, Gudin,Springer, Gennisson,Kesler,
M.A.Koekkoek, Davidson, VERHEGGEN, Klinkenberg, Francois, Wijngaardt,
Weissenbruch, Luimig, Stroebel, J.C. SCHOTEL, Sell, van der Maaten,
Klarebeek(?), A.K. de Koningh, Crabeels, Adele Kindts, L. de KONINGH,
Testas, Muller, Hartge..(?), Landell, Dorens, Beaufaux, Erven Dorens,
Hamman, H. Dillen, H. van der Sande Bakhuijzen,Dreibholtz, Pellegrom, Kelde,
mansportret, diversen;......etc
[Erfgoedcentrum DiEP-stadsarchief Dordrecht 20-1974 akte 3676 (11 maart
1881)]

- Op huijden den x1 Maert 1665 Compareerden voor mij Samuel vander Heidjen
openbaer Notaris ende hr Jacob Hars, Coopman ende Borger deser voors Stede,
mij notaris zeer wel bekent, Ende heeft ter instantie ende versoecke ende
versoecke van Cap.n Gillis van HELMONT, mede Coopman en Borger deser
voors(chreven) reg.t getuijght vere bij waerd woorden in plaetse van eede
presenteerende t selve t allen tijden met solemmeelen Eede te Stercken
getuijght verclaert en geaffirmeert waer Ende waerachtigh te zijn, hoe dat
hij getuijge inde maent van [..] des Jaers 166[.], souden onder [..] tijt
begrepen te willen sijn (ten tijde den req.t met de gebuijren van Vuilpoort)
is gweest inde herberge van den SWARTEN ARENT alwaer den req.t met de
gebuijren vande VUIJLPOORT was teerende, vragende hij getuijgen aldaer naer
den req(uiran)t om hem te spice.en(?) die bij gem getuijgen is gecomen
gaende den req.t ende hij getuijge in het sij camertien ofte Comptoirken
vanden voors huijse alwaer hij metten anderen een glas WIJN hebben
gedroncken, .ert verders hij getuijgen dat alsdoen te selver tijt uit voorn.
Comptoirken bij hem getuijge ende den req.t. is gecomen TRIJNTKEN [..]
huijsvrouw van JORIS HENDRICXS ALDEWIJN waerdinne inde herberge van Arent
voorn(oemd) die met hem getuijge ende den req.t om ..(?) raeckende onder
andere woorden Claegen soo veele voor haeren schoonschoon(schoonzoon?)
MICHIEL EMONT hadde moetne betaelen ende noch moste betaelen
Ende dat deselve TRIJNTKEN alsdoen jegens gem getuijge sije dat hij voor den
selven Michiel EMONT hadde aengenomen ende moste aenden req.t moste betalen
eenige Somme van penningen die den voorn Michiel Emont over gelevert saecken
aenden req.t schuldigh was, waerover hij Emont oock was gecond.t ..
versoeckende de gemelte TRIJNTKEN..etc.
[Erfgoedcentrum DiEP-stadsarchief Dordrecht 20-350 folio 76 (11-3-1665)
NB
Joris Hendrickssen, tr. Trijncken Jans.
Kinderen:
1. Arent, ged. Dordrecht 1637.
?2. Hester, ged. Dordrecht aug. 1640.
* * *
- [RIJSOORD] Bij het gemeentebestuur van Ridderkerk is door A.J. Plaizier,
vlasser, alhier, een verzoek met bijlagen gericht, tot het oprichten eener
inrichting tot het bewerken van vlas met electromotoren, respectievelijk van
2 tot 4 pk in een perceel staande langs den Rijksstraatweg, kadaster sectie
D 741.
Op Woensdag 22 September a.s. des voormiddags te elf uur zal ten
gemeentehuize gelegenheid bestaan tegen dit verzoek bezwaren in te brengen
en deze schriftelijk en mondeling toe te lichten.
- [RIJSOORD] Op het verzoek van A. NOORLANDER om vergunning tot het
oprichten van een inrichting tot het braken van vlas met een electromotor
van 5 pk in een perceel gelegen aan den WAALWEG, is dezer het
gemeentebestuur goedgunstig beschikt.
[Dordrechtsche Nieuwsblad 10 september 1915]

- DORDRECHT 2-1. De 31-jarige Dordtenaar H.P. W. die donderdag in zijn
woonplaats een naar hij dacht onbewoond pand aan de GRAVENSTRAAT wilde
kraken en zich er toegang toe verschafte vond tot zijn schrik in de
woonkamer een overleden man. Het was de 83-jarige bewoner van de woning, H.
LEUVER, die vorige week voor het laatst in leven was gezien. De man bleek
een natuurlijke dood gestorven te zijn.
[Zierikzeesche Nieuwsbode, 05/12/1977; p. 2/6]

- ... De gelijkenis van de vertrekken van Lambert van Meerten met
respectievelijk de eetzaal van Oud-Wassenaar en de zalen in het Ministerie
van Justitie is voor een deel toe te schrijven aan de inspiratie door een
gemeenschappelijk voorbeeld: de betimmering uit een pand in de Gravenstraat
in Dordrecht. Het is een hoge, eikehouten wandbetimering, gedateerd 1626,
waarin een deur, een schouw en een vaste bedstede zijn opgenomen. Kenmerkend
is de toepassing van kornispanelen en ingelegde ebbehouten versieringen. In
1873 verscheen een opmetingstekening van het ensemble in het plaatwerk
Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen van de Maatschappij tot bevordering
der Bouwkunst en ook Gugels Architectonische Vormleer beeldde de betimmering
af. In 1878 werd de betimmering door toedoen van Victor de STUERS, de
hoogste ambtenaar van de afdeling Kunsten en Wetenschappen op het ministerie
van Binnenlandse Zaken opgenomen in de collectie van het
Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst die in 1883...
[Van neorenaissance tot postmodernisme: hondervijfentwintig jaar Nederlandse
...? - Pagina 50 - door Ellinoor Bergvelt, Frans van Burkom, Karin Gaillard,
Marijke Beek - 1996 - 376 pagina's]

- [118] koppen zijn geleed, is versierd. Boven de deur bevindt zich een
liggend rechthoekig veld, versierd met een opengewerkte ebben
rolwerkcartouche met ebben spiegel en dopje van palmhout, en omgeven door
een lijst van schuingestelde lindenhouten blokjes. De zijwand van de
deurportiek heeft vier rechthoekige staande panelen, versierd met
intarsia-moresken. Het hoofdgestel van de gehele betimmering, met
uitzondering van dat van de schoorsteen, wordt geleed door mannen-, vrouwen-
en leeuwenmaskers. De BEDSTEDE heeft een hoekstijl, nestaande uit een
voetstuk behandeld als die van de pilasters, een tussenstuk op geprofileerde
basis ven door palissander-, met ebben ringen versierde banden verdeeld in
twee panelen met intarsia-moresken en een vrijstaande Corinthische kolom,
waarvan de schachtvoet met ebben pijpen is ...... De panelen zijn versierd
met biezen van ebben en een lichte houtsoort en ...Noord-Nederlands, 1626.
Het gedeelte van de kroonlijst van de bedstede bij de muur, verschillende
lindnehouten blokjes, een pilaster aan de zijwand van het uitspringende vak,
rechts van de schoorsteen, een ebben druiper van de hemel, en verschillende
andere delen zijn vernieuwd. De oorspronkelijke plaatsing van het linker
gedeelte van de betimmering, bestaande uit bedstede, wandbeschot van twee
panelen en schoorsteen, staat vast door een tekening door AJ Lamme van
omstreeks 1840, in het bezit van de Vereniging ,,Oud-Dordrecht". Van het
overige gedeelte is de plaatsing niet met zekerheid te bepalen, terwijl
evenmin bekend is of de andere wanden van het vertrek, waar......
- .........de betimmering zich bevond, betimmerd waren. De balksleutels
bevonden zich sinds omstreeks 1870 in de verz Jhr mr Victor de STUERS. De
betimmering is een der rijkst bewerkte in zijn soort en vertegenwoordigt een
vroeg XVII-eeuwse z.g. Dordtse groep. In. blz 24, 43.
+
In 1869 door Jhr. E. van Heemskerck van Beest uit het pand Gravenstraat 11
te Dordrecht naar zijn woning te 's-Gravenhage overgebracht. In 1877 met de
verz Van Heemskerck van Beest gekocht. H. 2,50 - totale lengte 8 ,40 m. NM
3932. UT.: Vogelsang, nr. 19, pi....
[Catalogus van meubelen en betimmeringen. # herziene en vermeerderde druk? -
Pagina 119 - door Rijksmuseum (Netherlands) - 1932 - 374 pagina's]

- Weinig 17de-eeuwse houten wandbetimmeringen zijn bewaard gebleven. Deze
rijkbewerkte betimmering uit 1626, afkomstig uit een woonhuis in DORDRECHT,
is
nog grotendeels intact. Zij geeft een goede indruk van voorname 17de-eeuwse
interieurs: met een schouw, bedstede en deur die in de wand zijn opgenomen.
De betimmering van eikenhout is versierd met contrasterende houtsoorten.
--> http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/BK-NM-3932?lang=nl

- H.P.Berlage, 'Oud-Hollandsche kamer uit de XVIIde eeuw', 1883
Interieur
Hoe de betimmering in DORDRECHT precies was opgesteld, is niet helemaal
duidelijk. De architect H.P. Berlage tekende in 1883 het Dordtse interieur
zoals dat op een tentoonstelling was neergezet en bedacht de inrichting en
de bewoners er zelf bij. Op zijn tekening is het balkenplafond dat
oorspronkelijk bij de betimmering hoorde zichtbaar, met net zulke fraai
gesneden maskers op de consolesConsoleEen console is een stuk steen of hout
dat uit de muur steekt en iets ondersteunt. Een console draagt bijvoorbeeld
een balk, boog, beeld of kroonlijst. Consoles zijn meestal fraai besneden.
Zij kunnen de vorm hebben van een klassiek kapiteel, maar ook versierd zijn
met monsterkoppen of abstracte ornamenten. als in het klein op de
betimmering zelf zijn aangebracht. Andere tekeningen van vergelijkbare
interieurs laten zien dat dergelijke betimmeringen vaak de hele kamer
besloegen. Vanwege de warmte stond het met gordijnen behangen bed zo dicht
mogelijk bij de schouw.

- [Pagina 147] Oudschans Dentz (Fred) Dr. Constantin Hering en Christiaan
Johannes Hering
- [Pagina 155] .... Als tweede persoon in dit artikel volge Christiaan
Johannes Hering, zoon van Dr. Constantin Hering, die op 28 Augustus 1829 te
Paramaribo werd geboren,.........
- [Pagina 159] Bij het inwerkingtreden van het Besluit van 23 Sept 1871, ter
uitvoering van de wet van 19 Juni 1871 Staatsblad no 71 (Gouvernementsblad
no. 10), waarbij eene belasting op het verbruik van gedestilleerd werd
ingevoerd (GB no. 18), l Januari 1872 in werking getreden, bood het
gouvernement aan Hering de betrekking van hoofdkommies aan, welke hij
aannam. Hij verkocht plantage MOLHOOP. In deze ambtelijke loopbaan heeft
Hering verdienstelijk werk verricht. Met bezadigheid en tact nam HERING zijn
lang niet gemakkelijke betrekking gedurende 26 jaren waar, teoen hij zijn
pensioen nam. Ongeveer elf jaren daarvan bracht hij in het district Coronie
door, alwaar hij in 1887 een maatschappij oprichtte tot de bereiding van
kokosnootolie en vezelstoffen. Geholpen door zijn chef, den administrateur
van Financien, A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, die commissaris in
de maatschappij werd (1), kocht hij de plantage BURNSIDE. Tegenspoed en
gebrek aan deelnemers deden de zaak mislukken en zij werd
geliquideerd. Hij hertrouwde in 1888 in Coronie met Antoinette Wilhelmina
Smit, die nog in leven is en thans den hoogen leeftijd van 95 jaren heeft
bereikt.
In 1900 keerde hij naar paramaribo terug, waar hij voortging met schrijven.
Op 77-jarigen leeftijd overleed hij aldaar op 30 Mei 1907, nalatende twee
zoons, (een was geneesheer en een apotheker) en een ongetrouwde dochter, uit
het gezin van 6 kinderen van zijn eerste huwelijk. Behalve de reeds genoemde
werken schreef Hering in 1901: Verhandeling over de voedingsmiddelen der
kolonie Suriname, haar cultuur en hunne bereiding en over ...
[Nieuwe West-Indische gids? - 1931]

- Peixotto, Ernest Clifford (1869-1940), American painter, author, and
illustrator who studied and also lived in Europe for many years. His notable
paintings include The Woman of Rijsoord, and murals at various banks and
clubs in New York. He illustrated many books; among them several of which
he was also the author including A Revolutionary Pilgrimage; Our Hispanic
Southwest...
[Thesaurus of the Arts: Drama, Music, Radio, Painting, Screen,
Television... - Pagina 507 door Albert Ernest Wier - 1943 - 690 pagina's]

- overleden s Gravenhage
BINNENDIJK
Louisa 5 dec 1893
Willem 12-1-1894 13-12-1897
Cornelia 16 nov 1900
Wilhelmus Johannes Marie 31 dec 1900
Paulina Elisabeth 3 dec 1899
* * *
- ROTTERDAM.
UITVOERING VAN DE TREKHONDENWET.
Her raadslid mr. H.A.J. Reumer, had onder dagteekening van 20 Juni l.l. aan
burgemeester en wethouders onderstaande vragen gesteld:
[I.] Is het burgemeester en wethouders bekend, dat bij de in Maart en April
van dit jaar hier ter stede - ingevolge het bepaalde bij het Besluit van 1
Augustus 1927, Staatsblad 285, tot nadere wijziging van het Koninklijk
besluit van 6-2-1911, Staatsblad 45, ter uitvoering van de art. 1, 4 en 5
der TREKHONDENWET 1910, Staatsblad 203, en de daarop betrekking hebbende
missive van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van
respectievelijk 30-8-1927, 17-12-1927 en 17-2-1928 - gehouden keuring
althans herkeuring van trekhonden ruim 2000 van de bij die keuring
aangeboden trekhonden zijn afgekeurd ?
[II.] Zoo deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zijn burgemeester en
wethouders alsdan bereid mede te deelen of ten aanzien van de houders dier
afgekeurde trekhonden voor zover zij althans waren ingeschreven in het
register als bedoeld bij artikel 1 sub 2 der Trehondenwet 1910, Staatsblad
203, doorhaling der reeds gedane inschrijving heeft plaats gevonden ?
[III.] Indien opgemelde doorhaling nog niet mocht hebben plaats gehad,
achten burgemeester en wethouders het dan niet gewenscht zulks ter
voldoening aan de in de art. 2 dier wet aan B en W opgelegde verplichting
niet alleen, maar ook om te voorkomen, dat door het nalaten daarvan, een
zeer beduidend aantal honden, welke blijkens de plaats gehad hebbende
keuring te zwak gebleken zijn om als trekkracht te worden gebezigd, nog
langer straffeloos als trekhond kunnen worden misbruikt ?
Ter beantwoording van die vragen deelen B. en W thans mede:
Bij Koninklijk Besluit van 1-8-1927, Staatsblad 285, is het Kon. Belsuit
van 6-2-1911 Staatsblad 45, ter uitvoering van de Trekhondenwet 1910
aangevuld met een bepaling, dat door B en W het NUMMERBEWIJS, dat bij de
inschrijving aan denhouder van een HONDENKAR wordt uitgereikt, slechts wordt
afgegeven, indien na keuring van den hond diens lichamelijke geschiktheid
voor gebruik als trekhond is gebleken. Bovendien kunnen B en W op te
bepalen tijdstippen herkeuring van de honden bevelen.
In verband met dit Kon. besluit is onder dagteekening van 17 December 1927
door den minister van binnenlandsche zaken en landbouw aan de
gemeentebesturen
een circulaire toegezonden, waarbij een in overleg met de veerartenijkundige
faculteit der Rijksuniversiteit te UTRECHT opgemaakte leidraad voor de
keuring van trekhonden in overweging werd gegeven. Een der daarin vervatte
etschen kwam hierop neer, dat de minimum-breedte van de voorborst van den
hond, gemeten tusschen de beide middelpunten der boegen, 16 C.M. moet
bedragen.
Met inachtneming van deze circulaire is in den loop der maand Maart van dit
jaar met de herkeuring der ingeschreven honden, wier aantal ongeveer 4000
bedraagt, een aanvang gemaakt. Bij die herkeuring bleek al dadelijk, dat
slechts een zeer gering aantal honden deed aan den eisch van een
minimum-borstbreedte van 16 C.M. zoodat dit tot een onevenredig aantal
afkeuringen leidde. Ook in verschillende andere gemeente bleek dit het geval
te zijn. Als gevolg daarvan bereikte het college in den loop der maand Maart
een nadere circulaire van den minister waarbij i.v.m. de ondervonden
moeilijkheden een overgangsmaatregel in overweging werd gegeven. Met
handhaving van het beginsel dat voor een GOEDEN TREKHOND een
minimum-borstbreedte van 16 C.M. moet worden aangehouden, wordt in die
circulaire medegedeeld, dat de veeartsenijkundige faculteit geen bezwaar
heeft tegen het gebruiken van overigens aan de eischen van lichamelijke
gesteldheid voldoende honden met een minimum-borstbreedte van 14 c.m.
gedurende 1928 en de twee volgende jaren.
Ook bij aanhouding van een borstbreedte van 14 c.c,. moest echter het
overgroote deel der HIER [Rotterdam][ ter keuring aangeboden honden worden
afgewezen. Dit moge blijken uit de omstandigheid dat van de 696 tot 24
Maart j.l. gekeurde honden, slechts 166 aan de minimum-borstbreedte van 14
c.m. bleken te voldoen, zoodat 530 honden afgekeurd moesten worden.
B en W hebben zihc i.v.m. deze ongunstige uitkomsten tot den minister van
binnenlandsche zaken enlandbouw gewend en dezen, onder mededeeling van de
zooeven vermelde cijfers gevraagd of daarin wellicht aanleiding kon zijn
gelegen tot herziening op enkele punten van de voorschriften tot einde voor
belanghebbende een nog meer geleidelijk werkende overgangsregeling te
verkrijgen. De minister heeft het college in overweging gegeven zich in
verbinding te stellen met de geneeskundige faculteit van de
Rijksuniversiteit te UTRECHT. Bij het namens het college door den
hoofdcommissaris van politie gepleegde mondelinge overleg is gebleken, dat
het noodig is, dat in het algemeen aan de hiervoren vermelde eischen behoort
te worden vastgehouden, doch dat er in kan worden berust, dat honden met een
borstbreedte van 12-14 C.M, mits overigen in goede conditie verkeerend, nog
GEUDRENDE EEN HALF JAAR in gebruik blijven. Daardoor wordt aan de gebruikers
van een HONDENKAR een behoorlijke termijn gegeven om naar een geschikten
TREKHOND om te zien en wordt derhalve voorkomen, dat zij op eenmaal
gedupeerd worden. Honden met en borstbreedte van MINDER dan 12 C.M. behooren
echter onvoorwaardelijk te worden afgekeurd.
Nadat B en W zich met het resultaat van het overleg hadden vereenigd en
daardoor voor onze gemeente [=Rotterdam] eindelijk een oplossing was
verkregen., die aan de gerezen bezwaren zooveel mogelijk tegemoet komt, is
de politie opnieuw met de keuring van de TREKHONDEN aangevangen. Tot
doorhaling in het bij de TREKHONDENWET bedoelde register der inschrijving
van de honden met een borstbreedte van minder dan 12 c.m. is inmiddels door
het college besloten.
Nadat de resultaten van de thans aan den gang zijnde keuring bij
Burgemeester en Wethouders zullen zijn ingekomen, zal onverwijld tot
doorhaling van de inschrijving der overige niet aan de gestelde eischen van
lichamelijke gesteldheid voldoende honden worden overgegaan.
[NRC 1928-07-08-1-01 ]

- DE TREKHONDENWET.
UITVOERING VAN DE NIEUWE VOORSCHRIFTEN.
De minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft met betrekking tot de
Trekhondenwet een schrijven gericht aan de Burgemeesters en Wethouders der
onderscheidene gemeenten, waarin hij een leidraad geeft voor de aan de
nieuwe voorschriften te geven uitvoering.
Wij ontleenen daaraan het volgende:
* In het belang van een goede regeling schijnt het gewenscht dat door B en W
bijopenbare kennisgeving de nieuwe bepalingen van het Kon. Besluit van 1
aug. 1927 ter algemeene kennis .. bracht, waarbij de houders van trekhonden
tevens worden opgeroepen om op tijd en plaats, als door B en W bepaald hun
trekhonden met de kar of karren waarvoor de honden als trekdier wordne
gebruikt aan de door B en W beveolen herkeuring of keuring te onderwerpen
van trekhonden, die in de gemeente als zoodanig staan ningeschreven,
persoonlijke kennisgevingen kunnen worden gezonden
* het verdient aanbeveling de alg keuring (herkeuring) telken jare te doen
plaats hebben, bij voorkeur in de maanden APRIL of MAART. Uiteraard dient,
in verband met nieuwe aanvragen om inschrijjving en afgifte van
NUMMERBEWIJZEN, steeds ook tusschentijds gelegenheid tot keuring bestaan.
( de veeartsenijkundige faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht, heeft
als zijn meening medegedeeld, dat bij de keuring van honden op hun
lichamelijke geschiktheid voor gebruik als trekhond de volgende eischen zij
te stellen:
(1) korte breedte, zware nek, krachtige hals
(2) breede schoft (deel van den rug tusschen de schouderbladen)
(3) rechte, breede gespierde rug, korte rrecht breede lendenen
(4) breed, gespierd, kruis, smalle gevulde flanken
(5) minimum breedte van de voorbost, gemeetentusschen de beide middelpunten
der hogen 16 cm
(6) gewelfde diepe borst, gespierde voldoende vastliggende schouder
(7) korte ronde klauwen, niet gespreide teenen met ronde niet te weeke
zoolkussens
(8) goed gebouwd lange flink gespierde dij en schenkel, spronggewrichten
laag bij den grond bij goeden stand van de achterbeenen
(9) krachtige gewrichten.
Verdere beoordeeling van den hond, gespannen voor of onder de kar.
Na de keuring van den hond als zoodanig, worde de hond verder beoordeeld
gespannen voor of onder de kar of karren (naar gelang van hunne bestemming)
waarvoor het dier als trekhond zal worden gebruikt. Er worde opgelet, niet
alleen dat tuigen hier voldoen aan de bepalingen, vervat in de artikelen 2
en 3 van het sedert gewijzigd Kon besluit van 6-2-1911 (Stbl. no 45) doch
tevens:
[1e.] of de onder de kar gespannen hond, te rekenen voor de schouderhoogte,
rechtop onder de kar kan staan en in behoorlijken stand kan loopen (artikel
5 laatste lid)
[2e.] of gewicht en lengte van de kar in voereenstemming zij te achten met
den ter keuring aangeboden hond, zoodat de arbeid, welke naar verwacht mag
worden, den hond zal worden opgelegd, geen bovenmatige inspanning zal
vereischen
Van sommige zijden is de wenschelijkheid uitgesproken dat de als trekhond
goedgekeurde honden ten blijke daarvan en voor verdere controle op het
gebruik als trekhond, zoomede ter onderscheiding van niet-goedgekeurde
honde, bij de keuring zouden worden voorzien van een desbetreffend
merkteeken aan de binnenzijde van de(n) oorlap(pen).
Deze maatregel is echter door de Veearsenijkundige faculteit te Utrecht, na
een harentwege ingesteld onderzoek en gehouden proeven als zijnde te
PIJNLIJK voor de honden en ook ondoelmatig voor de praktijk onbruikbaar
geworden.
Als controlemiddel wordt aanbevolen het aanteeken op het NUMMERBEWIJS van
enkele kenmerken ter aanduiding van den hond, alsmede HET NUMMER VAN DE KAR
of KARREN, ten gebruike waarvan de hond is goedgekeurd.
De vergunning bedoeld in het tweede lid van dit artikel 6 tot het zich
bevinden op de kar tijdens de rit door ÉÉN PERSOON is af te geven door den B
der gemeente waar de houder van de desbetreffende hondenkar is ingeschreven
in het register bedoeld in art 1 eerste lid sub 2e der Trekhondenwet 1910
(Stbl no. 203).
Het oordeel omtrent de vraag of die vergunning als gevraagd zal zijn te
verleenden is aan den Burgemeester overgelaten; zij worde echter, indien de
burgemeester ook overigens daarvoor termen aanwezig acht slechts verleends
bij gebruik van forsche honden. Van de vergunning geschiedt aanteekening OP
HET NUMMERBEWIJS ingevolge het derde lid van het onderwerpelijke art. 6.
Tenslotte wijst de minster met nadruk op de noodzakelijkheid, dat aan de
handhaving van en het toezicht op de nakoming van de bepalingen der
Trekhondenwet 1910 (Stbl 203) en de te harer uitvoering gegeven
voorschriften o.a. met betrekking tot de lichamelijke gesteldheid, het tuig
en de aanspanning van den trekhond, alsmede de kar, hare bevrachting, de
snelheid en het zich bevinden op de kar gestreng de hand word gehouden.
[Vaderland 1927-12-20-2-02 ]

- TREKHONDENWET.
Bij Kon Besluit van 1 dezer is bepaald:
Ingaande 1-1-1928 wordt het Kon Besluit van 6-2-1911 (Stbl no 45) sedert
gewijzigd tot uitvoering van de artikelen 1, 4 en 5 der TREKHONDENWET 1910
(Stbl no 203) nader gewijzigd als bolgt:
* Aan art 1 wordt toegevoegd als tweede en derde lid:
B en W GEVEN HET NUMMERBEWIJS, bedoeld in art 2 der trekhondenwet slects af
indien na keuring van den hond diens lichamelijke geschiktheid voor gebruik
als trekhond is gebleken
zij kunnen herkeuring op door hen te bepalen tijdstippen bevelen.
* Art 6 wordt gelezen:
Het is behoudens het bepaalde in het tweede lid, VERBODEN, dat zich tijdens
den rit IEMAND op de hondenkar bevindt.
Op daartoe strekkend verzoek, kan de burgemeester een schriftelijke
vergunning geven tot het zich bevinden OP DE KAR TIJDENS DE RIT, door EEN
PERSOON
Deze vergunning waarvan aanteekening geschiedt op het NUMMERBEWIJS kan te
allen tijde door den burgemeester worden ingetrokken. Behoudens intrekking
is zij van kracht gedurende het tijdperk tusschen twee op elkander volgende
keuringen.
De lading, en wanneer zich een persoon op de kat bevindt, deze inbegrepen,
moet zich in evenwicht bevinden, en haar gewicht mag niet zoo groot zijn,
dat het trekken bovenmatige inspanning vereischt.
[Reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag opgenomen geweest]
[NRC1927-08-26-1-01 ]

- TREKHONDENWET.
Zitten op een hondenkar tijdens de rit.
[Het Vaderland 1928-03-01-2-15 ]

- DE HOND ALS TREKHOND.
Met 1 Januari aanst. gaat een wijziging in van het Kon. Besluit 6-2-1911 tot
uitvoering van de artikelen 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 1910.
[Het Vaderland 1927-10-01-2-13 ]

- EEN NIEUW JAAR VOOR DEN TREKHOND ?
Hoe lang de trekhond in Nederland reeds gebruikt wordt, is mij onbekend. De
eerste speciale wettelijke reglementeering van het gebruik van den hond als
trekdier vond 20 jaar geleden plaats, toen in het Staatsblad 203 de wet van
den 14den Juli 1910, houdende bepalingen ter bescherming van trekhonden werd
afgekondigd.
Tot dat oogenblik moesten we ons tevreden stellen met de algemeen
dienrenbeschermende artikelen 254 en 255 van het Wetb van Strafrecht.
Op 13 Mei 1912 werd de Kon. goedkeuring verkregen op de statuten van den
Anti-Trekhonden Bond en in den loop der daarop volgende jaren kwamen er hoe
langer hoe meer vereenigingen, welke zich het lot van den trekhond
aantrokken, waarbij ... etc
[Het Vaderland 1930-01-09-2-13 ]

- DE TREKHOND.
Strenger eischen, scherper keuring.
Bij. Kon. Besluit is het Kon. besluit van 6-2-1911, tot uitvoering van de
artikelen 1, 4, en 5 der TREKHONDENWET nader gewijzigd en aangevuld.
Artikel 1 wordt vervangen door 5 artikelen.
Daarvan bepaalt artikel 1:
(1) Het is verboden een hond als trekhond en een voertuig als hondenkar te
gebruiken of te doen gebruiken, tenzij de hond en de kar door of vanwege den
houder zijn overworpen aan een laatstelijk uitgeschreven keuring, als in het
tweede en derde lid van dit artikel bedoeld, en daarbij ingevolge de
bepalingen van dit besluit voor gebruik onderscheidelijk als trekhond en
hondenkar geschikt zijn verklaard.
(2) Tenminste eenmaal per jaar, en bij voorkeur in April, eventueel in
Maart, doen B en W. in hun gemeente een algemene keuring van trekhonden en
hondenkarren houden. B. en W doen uiterlijk 14 dagen voor den eersten dag,
waarop een zoodanige keuring aanvangt, daarvan openbare kennisgeving door
aanplakking of op de wijze, daarvoor bij plaatselijke verordening aangewezen
of in de gemeente gebruikelijk. Daarbij worden belanghebbenden tevens
opgeroepen om op tijd en plaats, als door B en W. bepaald, hun trekhonden
met de kar of karren, waarvoor of waaronder de honden als trekdier worden
gebruikt, aan de keuring te doen onderwerpen. Desgewenscht kunnen bovendien
aan de houders van hondenkarren, die als zoodanig in het register, bedoeld
in artikel 1 eerste lid sub 2o der Trekhondenwet 1910 der gemeente staan
ingeschreven, voor zoveel noodig persoonlijke kennisgevingen worden
verzonden.
(3) Onverminderd het bepaalde in het vorig lid van dit artikel, kunnen B en
W te allen tijde keuring van trekhonden en hondenkarren doen plaats hebben.
(4) De keuring geschiedt door deskundigen, daartoe door B en W aangewezen.
Artikel 2 Onverminderd het bepaalde in art. 1 is het VERBODEN als trekhonden
te gebruiken of te doen gebruiken
(1) kreupele, aan huidziekte lijdende, gewonde, zichtbaar drachtige of
zoogende honden
(2) honden, die niet volwassen zijn
(3) honden met een geringere schofthoogtedan 60 cm indien zij voor de kar
worden gespannen 50 cm, indien zij onder de kar worden gespannen
(4) honden met een geringere borsthoogste, gemeten tusschen de middenpunten
der boegen, dan 14 cm
(5) honden met een of meer andere dan onder 1-4 bedoelde eigenschappen of
afwijkingen in lichaamsbouw, dan wel verkeerde in een toestand, die het dier
als trekhond kennelijk ongeschikt maakt
Artikel 3. Bij keuring, zonder verder onderzoek, als trekhond ongeschikt
verklaard de honde, in artikel 2 sub 1-5- bedoeld.
Overigens worden slechts die honden als trekhonden geschikt verklaard wier
lichamelijke gesteldheid naar den maatstaf, aangeduid in art 4, voldoet aan
de volgende eischen:
(1) korte, breede, zware nek; krachtige hals
(2) breede schoft (deel van den rug tusschen de schouderbladen)
(3) rechte, breede, gespierde rug; korte recht, breede lendenen
(4) breed, gespierd kruis; smalle gevulde flanken
(5) brede voorborst
(6) gewelfde diepe borst; gespierde voldoende vastliggende schouder
(7) krachtig gebouwde, rechte voorbeenen
(8) korte, ronde klauwen, niet gespreide teenen met ronde niet weeke
zoolkussens
(9) goed gebroekt; lange flinke gespierde dij en schenkel; spronggewrichten
laag bij den grond bij den goeden stand van den achterbeenen; 10 krachtige
gewrichten
Artikel 4 O.a. elke hond, die bij een keuring 60 punten of meer behaald
wordt als trekhond geschikt verklaard: is het aantal punten minder dan 60,
dan wordt de hond ongeschikt verklaard.
Oud artikel 2 is in artikel 6 aldus gewijzigd:
Tot het tuig moeten behooren een borstriem van tenminste 4 cm van zacht
leder, reikende tot achter de voorpooten en met, bij het rekken horizontaal
gerichte, strengen verbonden aan een spoorstok, vastgemaakt recht achter de
plaats, waar de hond loopt, een buikriem van tenmiste 4 cm en een draagriem
welke voor een hond, voor de kar gespannen, tenminste 6 vm breed moet zijn
Artikel 7 (oud 3) bepaalt nu:
De HONDENKAR moet voorzien van een of meer doelmatige ligplanken voor de(n)
hond(en) en van een steeds bruikbaren, zindelijken drinkbak en voorts
zoodanig zijn ingericht, dat de hond tijdens den rit in ongedwongen houding
kan loopen en tijdens het stilstaan van de kar in ongedwongen houding kan
liggen, zitten en staan.
De kar moet voorzien zijn van een of meer steunsels, die voorkomen, dat zij
den hond drukt, wanneer deze ligt, zit of staat.
He gewicht (zonder lading) en de bouw van de kar moeten zoodanig zijn, dat
het trekken kenlijk geen bovenmatige inspanning van den hond vereischt.
Is de hond onder de kar gespannen, dan moet de as van de kar tusschen de
punten, waarop de bodem van de kar rust, zoo hoog zijn, dat de hond, te
rekenen naar de schouderhoogte rechtop daaronder kan staan.
Op de kar moeten vermeld DE NAAM VAN DEN HOUDER en die van de GEMEENTE
waarin hij woonplaats heeft, alsmede HET NUMMER VAN DE INSCHRIJVING een en
ander in geverfde zwarte letters en cijfers van 8 cm hoogte op een geverfd
wit bord, hetwelk op de RECHTERZIJDE van de kar, zooveel mogelijk naar
voren, bevestigd en steeds zichtbaar moet zijn.
[Het Vaderland 1931_05_30_1_05 ]
=> Uitvoering van de Trekhondenwet (KB 16 mei 1931. Stbl. 196)

- TREKHONDEN WET
De vergunning om op de kar mee te rijden.
[Het Vaderland 1936_05_23_1_05 ]

- bakfiets met hond bespannen.
[Het Vaderland 1934_01_21_0_11 ]
* * *
Erica
Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 13-3-2009
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sat, 14 Mar 2009 07:10:02 +0100
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 13-3-2009

Hieronder de wijzigingen van 13-3-2009 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties IJssel en Lekstreek
NOORDEGRAAF, Nel *26-06-1946 te Lekkerkerk +16-02-2009 te Capelle aan den IJssel 62j

Overlijdensadvertenties VAR
EWIJK van, Jacob *07-01-1925 te Westbroek +08-03-2009 te Tienhoven 84j x Woudenberg
GRIFFIOEN, Henk *12-06-1935 te Baambrugge +04-03-2009 te Nigtevecht 73j x Bakker
HOOGENDOORN, Hendrika *21-05-1915 +05-03-2009 te Kockengen 93j x Hoogendoorn
KLARENBEEK, Bertie *07-02-1930 te Maarssen +04-03-2009 te Amsterdam 79j x Graaff
MEUWISSEN, J.H. *12-06-1929 te Amsterdam +05-03-2009 te Abcoude 79j x Dalderup
NIJMEIJERS, Henderika *03-11-1942 te Nieuw-Amsterdam +07-03-2009 te Breukelen 66j x Rabbers
NOORDIJK, Auguste *05-07-1918 te Rotterdam +10-03-2009 te Abcoude 90j x Vink
SCHERPENZEEL, Corrie *29-08-1916 te Breukelen +05-03-2009 te Amersfoort 92j
SELM van, Willem *03-10-1925 te Mijdrecht +08-03-2009 te Woerden 83j x Oudshoorn
VAART van der, Cornelis *04-10-1913 te Maarsseveen +05-03-2009 te Oud-Zuilen 95j x Gijsen
WESSELINK, Aleida Hermina *09-03-1923 te Winterswijk +10-03-2009 te Breukelen 86j
ZELDENRIJK, Gerrit *04-06-1925 +10-03-2009 te Abcoude 83j x Versteeg

Overlijdensadvertenties Telegraaf
ROY VAN ZUYDEWIJN de, Willy Anna Cornelia *02-07-1924 +10-03-2009 84j x Eckmann

Overlijdensadvertenties BD Tilburg
ASSELBERGS, EDMAR *29-11-1940 te VEGHEL +05-02-2007 te VEGHEL 66j
BEEKMANS, HENRICUS BERNARDUS +07-02-2007 te WAALWIJK 87j x VLIJMEN
ELSEN VAN DEN, JAN *17-08-1926 +06-02-2007 te UDEN 80j x SOMERS
GEENEN, NANCY +00-02-2007 x KROMODIKORO
KEMMEREN, JACOBUS JOHANNES MARIA *30-10-1946 te KAATSHEUVEL +05-02-2007 te RAAMSDONKSVEER 60j
LANGENS, PIET *24-02-1930 te BERLICUM +05-02-2007 te ROSMALEN 76j x ZWANENBERG
LINGEN VAN, IGNATIUS JOSEPH *16-03-1943 te EINDHOVEN +07-02-2007 te OSS 63j
PAYMANS, THERESIA MARIA JOHANNA *10-12-1935 te VUGHT +06-02-2007 te HELVOIRT 71j x TIELMAN
PUTTEN VAN DER, BERNARDUS LEONARDUS MARIA +04-02-2007 te DEN BOSCH 86j x VERKAART
SELIS, JOHANNA FRANCOISE *05-10-1918 te ENSCHEDE +05-02-2007 te VUGHT 88j x PAGEE
SIEBEN, NELLIE +06-02-2007 te OSS 59j x BOTTEMA
TRETZMULLER, MARIA JOSEPHA *22-08-1903 te WENEN +05-02-2007 te WAALWIJK 103j x GROTHE
VERWEIJ, MARION *02-10-1962 te DEN BOSCH +07-02-2007 te OSS 44j x MUSKENS

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad
BOEKHOLT van, Agnes *03-05-1927 +11-03-2009 81j x Sluys
JANSSEN, Antonius Cornelius (Toon) +11-03-2009 84j
SMETS, Anneke +11-03-2009 te Eindhoven 94j x Wiele
VERMELTFOORT, Wilhelmus Cornelius (Broeder Willibrordus) +11-03-2009 te Eindhoven 80j
VERMEULEN, Antoinette *07-06-1913 +11-03-2009 95j x Verhouden
VOSMAR, Louis Johan Henri *28-02-1919 te Geldrop +10-03-2009 te Geldrop 90j x Somers
WERD de, Til *26-07-1928 te Haarlem +11-03-2009 te Eindhoven 80j x Coolen
ZONNEVIJLLE, Cornelia Hubertina Pieternella (Corrie) *17-10-1917 +06-03-2009 91j x Boer

Overlijdensadvertenties De Combinatie
DALM, Cornelia +06-03-2009 81j x Klootwijk
HEE van der, Willem *16-12-1959 +04-03-2009 49j
ROMIJN, Adrianus *17-08-1924 +06-03-2009 84j x Looze
SMIT, Marco *16-10-1967 +05-03-2009 41j
SPOEL van der, Aart +11-03-2009 72j x Pors
STERKENBURG, Adriana *11-07-1931 +06-03-2009 77j x Kamp

Overlijdensadvertenties De Stem
BOER, Tonnie *12-08-1951 +09-03-2009 te Hardinxveld-Giessendam 57j x Rover

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
EEFTING, Harm +10-03-2009 te Utrecht 86j
GEELEN, Gijsbertus Johannes (Bart) *05-09-1931 te Schalkwijk +11-03-2009 te Nieuwegein 77j x Uijttewaal
NIMWEGEN van, Johanna Jacoba +07-03-2009 te Utrecht 92j x Jansen
VERWEI, Bernardus Pieter Josephus *23-02-1930 te Utrecht +11-03-2009 te Nieuwegein 79j

Overlijdensadvertenties Dagblad vh Noorden
ROO de, Berend +11-03-2009 te Ter Apel 78j x Hensums
RUSTEMA, Geertje (tante Itty) *29-09-1925 te Middelstum +10-03-2009 te Haren 83j x Winters
WILDEBOER, Ebeltje *24-06-1919 te Godlinze +10-03-2009 te Zuidhorn 89j x Stavasius

Overlijdensadvertenties Puttens Weekblad
BINNENDIJK, Marianne Charlotte *07-11-1948 te Dar-es-Salaam (Oost Afrik +18-02-2009 te Ermelo 60j x Seventer

Overlijdensadvertenties Prettig Weekend
BUSTER, Anna *22-10-1916 te Sneek +05-03-2009 te Purmerend 92j x Visser
JONG de, Bob *25-10-1929 +08-03-2009 79j
SCHREUDER, Thedy +11-03-2009 te Monnickendam

Overlijdensadvertenties AD De Dordtenaar
CHU, Antonius (Tonnie) *11-08-1935 +10-03-2009 te Dordrecht 73j

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
ENGELHART, Cathrines Jan (Ries) *23-06-1915 te Groningen +05-03-2009 93j x Affelen van Saemsfoort
HELM van der, Anna Johanna Theresia +05-03-2009 te Wateringen 83j x Bom
KUIJPERS, Cornelia Johanna +07-03-2009 x Wal
OLEFF, A.J. (Jim) *04-02-1940 te Den Haag +10-03-2009 te Den Haag 69j
SCHERINGA, Helene *00-00-1945 +06-03-2009 te Nieuwegein 63j x Boekhorst
STUIJVENBERG van, Wilhelmina Helena Paulina Maria (Wil) *31-08-1923 te Den Haag +10-03-2009 te Den Haag 85j x Vliet
WESTERVELD, Anna Maria (An) *23-03-1929 te Den Haag +04-03-2009 te De Lier 79j x Voogt

Overlijdensadvertenties Limburger
BEER de, Ad (Adje) +00-03-2009 te Aruba 58j x Vos
CERFONTAINE, Lieske *12-10-1932 +10-03-2009 76j x Kengen
JESSEN, Mia +11-03-2009 te Susteren 89j x Hulsen
JONGEN, Joseph (Zef) *16-11-1932 te Nieuwstadt +11-03-2009 te Susteren 76j x Antkowiak
LENSSEN, Jules *09-08-1930 +11-03-2009 te Mechelen 78j x Br?ler
MOONEN, Jeanine +10-03-2009 te Maastricht 55j
SOUDANT, Nico +11-03-2009 te Maastricht 76j x Westenberg

Overlijdensadvertenties Dagblad de Stem
VIERGEVER, Cornelis (Cor) *25-08-1921 te Zierikzee +15-01-2009 te Zierikzee 87j

Overlijdensadvertenties AD Rotterdams Dagblad
FEITSMA, Hendrina Elizabeth *26-05-1914 te Leeuwarden +11-03-2009 te Rotterdam 94j
HEUVELMAN, Janna Hermina *07-05-1936 +10-03-2009 te Krimpen a.d. IJssel 72j

Overlijdensadvertenties Samen
ANTWERPEN van , Jannetje Immetje (Jannie) *22-06-1914 +03-03-2009 te 's-Gravenzande 94j x Verkade

Huwelijksadvertenties Reformatorisch Dagblad
BESTEN den, x Knulst
DOLEWEERD van, Jacob x Baars
DOMMELE van, Martinus x Paul
KOK, Bas x Pellikaan
LOUISSE, x Boone
MAAS, Jacobus x Moerdijk
MEEUSE, W.C. x Ritmeester
RUITER de, Jan x Buyert
VLIES van der, B.J. x Coster

Huwelijksadvertenties Barneveldse Krant
HEL van de, Mark x Klamer

Geboorteadvertenties Telegraaf
RONDE, Chris *06-03-2009 k: Dani Cornelia

Geboorteadvertenties Reformatorisch Dagblad
ASSEM van den, Arnold *12-11-2008 te Nunspeet x Frens k: Jannigje Johanna (Josephine)
BEENS, Harm *15-11-2008 te Genemuiden x Hattem k: Klaas (Carlos)
GOUDZWAARD, Richard *13-11-2008 te Bruinisse x Deurloo k: Willemijntje Paulina (Pauline)
HARBERS, Eric *19-11-2008 te Hendrik-Ido-Ambacht x Heiden k: Johanna Dina (Anne-Co)
HEIDEN van der, Arie *17-11-2008 te Maartensdijk k: Aukje
HETEREN van, Theo *15-11-2008 te Sliedrecht x Boef k: Johannes (Jochem)
KLEIN, Arjan *15-11-2008 te Elburg k: Adriaan Diederick (Diederick)
KRAAIJEVELD, Arno *20-11-2008 te Puttershoek x Molendijk k: Teuntje Annetje (Chantal)
LAGEN van, Gerrit *15-11-2008 te Putten x Muis k: Gerrit Levi (Gerlo)

Geboorteadvertenties Limburger
VEGGEL van, Sven *08-03-2009 te Echt x Beek k: Aim?br>
Rouwbrieven
GRASHOFF, Arnold Johannes *18-06-1933 +06-03-2009 te Dordrecht 75j x Luipen
SMINK, Hendrik Poulus *03-08-1917 te Rotterdam +06-03-2009 te Dordrecht 91j x Ouden
SMINK, Hendrik Poulus *03-08-1917 te Rotterdam +06-03-2009 te Dordrecht 91j x Zaanen

Overigen Nederlands Dagblad
KROL, Jan x Seldenthuis
TJOELKER, Anne *08-03-1908 x Kammen

Overigen Reformatorisch Dagblad
SCHOP, D. *21-11-1921

Overigen AD De Dordtenaar
LAAK ter, Jan +12-03-2009 te Wilmis 70j

Totaal: 100 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 13-3-2009
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sat, 14 Mar 2009 07:15:04 +0100
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 13-3-2009

Hieronder de wijzigingen van 13-3-2009 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

ŁUKASIK, R.A. *26-06-1911 +01-11-1944 33j
ŚNIEGOCKI, F. *12-12-1912 +07-01-1945 32j
?, Rian *29-06-1969 +15-04-2001 31j
?, Rik *02-02-1981 +15-10-1983 2j
??, Bram *15-12-1965 +07-04-1995 29j
AANEN, Lijsje, e.v. KESTEREN *02-02-1853 +06-03-1942 89j
AANTJES, Johanna, e.v. VLIST *25-07-1920 +13-09-1987 67j
ADVOKAAT, Pleuntje, e.v. GROOT *12-10-1899 +02-08-1985 85j
ALLEMAN, Petrus J, e.v. WATER *02-04-1892 +12-01-1952 59j
ALTENA, Geuje *23-03-1916 +17-03-1999 82j
ALTENA, Trijntje *03-02-1946 +03-04-1947 1j
ANDEL van, Teunis *17-03-1900 +25-11-1978 78j
ANDRES, Helena Sophia Bernadina, e.v. BOONZAJER +08-01-1831
APPERLO, Marrigje, e.v. DALEN *01-11-1875 +11-09-1966 90j
ARKEL van, Neeltje Maria, e.v. BIJMOLT *18-08-1904 +07-11-1995 91j
ARKEL van, Willemina Everdina, e.v. GROOT *05-07-1923 +20-06-1997 73j
AS van, Adrianus, e.v. OORSCHOT *22-11-1888 +01-07-1971 82j
BŁACH0WSKI, Z. *25-09-1925 +07-01-1945 19j
BAAREN van, Elisabeth, e.v. MEIJER *24-01-1845 +25-03-1922 77j
BAARS, Andries, e.v. KENTIE *14-09-1895 +05-05-1976 80j
BAARTMAN, Dirkje Johanna, e.v. LINSSEN *07-11-1893 +12-01-1975 81j
BAAS, Everardus Fas *08-04-1932 +26-10-2007 75j
BAATEN, Adri, e.v. VENTE *27-03-1946 +07-09-1996 50j
BAHR, Anneliese, e.v. ROZENDAAL *20-08-1927 +06-08-1988 60j
BAKKER, Ans, e.v. ES *14-05-1924 +26-07-2008 84j
BAKKER, C.E.M.R., e.v. STOLTZ *02-08-1894 +01-12-1939 45j
BAKKER, Jacomijntje, e.v. ROOIJEN *07-04-1893 +16-11-1948 55j
BANEK, F. *31-10-1901 +06-11-1944 43j
BARENDRECHT, Trijntje Cornelia, e.v. LANGE *05-03-1917 +28-02-2005 87j
BARTEN, Rien *05-12-1931 +16-03-1992 60j
BARTH, Neeltje, e.v. BORST *07-10-1919 +01-10-2008 88j
BAS van der, Pietertje, e.v. STUURMAN *15-05-1881 +11-02-1963 81j
BASSA, Dirk *07-08-1928 +02-10-2005 77j
BAX, Matje, e.v. HEUS *16-02-1920 +25-12-1972 52j
BEECKMAN, Alida Johanna, e.v. CONRADI *04-08-1862 +16-02-1912 49j
BEEK van, Hendrika, e.v. GEELEN *20-11-1904 +23-03-1988 83j
BEEK van, Margaretha Aleida, e.v. GENDEREN *19-08-1906 +03-02-1994 87j
BEEKHUIZEN, Janna, e.v. STOMPS *04-10-1902 +30-01-1971 68j
BEERS van, Antonia Cornelia, e.v. HOED *24-08-1929 +23-03-2006 76j
BEERS van, Johanna, e.v. HEIJMANS *19-09-1921 +01-05-1965 43j
BEIJST, Catharina Hendrika, e.v. KLEINE *21-02-1909 +21-09-1998 89j
BEK, Jacoba, e.v. MUIJS *16-10-1904 +03-03-1982 77j
BEK, Teuntje Maria, e.v. BERG *25-01-1909 +02-06-1996 87j
BEKKERS, Elisabeth, e.v. HEIKOOP *16-03-1924 +02-10-2005 81j
BELZER, Antje *09-11-1853 +04-05-1904 50j
BEMD van den, Miet, e.v. NASSAU *03-02-1927 +31-07-2000 73j
B?ARD, Pieternella, e.v. EERSEL
BENSCHOP, Jannigje Christina, e.v. RUITER *19-12-1908 +01-09-1999 90j
BENSCHOP, Teuntje, e.v. VERMEIJ *24-04-1910 +23-02-1996 85j
BERG v. d., ?, e.v. BOS *14-05-1901 +09-11-1988 87j
BERG van den, Anna, e.v. KOK *11-10-1897 +07-01-1957 59j
BERG v.d., Annigje, e.v. DRINKWAARD *18-09-1889 +18-05-1968 78j
BERG van den, Cor, e.v. KUIJPENS *16-08-1925 +08-11-2007 82j
BERG van den, Femmigje, e.v. VELDHUIZEN *09-10-1930 +16-09-2006 75j
BERG van den, Fijgje, e.v. HOEKWATER *07-09-1917 +18-03-2002 84j
BERG van den, Jannigje, e.v. OOSTROM *19-10-1881 +13-04-1965 83j
BERG van den, Jannigje, e.v. BOSS *11-08-1891 +13-10-1966 75j
BERG van den, Lijsbhet, e.v. RIETVELD *10-04-1919 +10-09-2001 82j
BERG v.d., M. C. T., e.v. HOEVEN *17-07-1882 +28-09-1970 88j
BERG van den, Maria, e.v. KOREVAAR *06-12-1908 +14-01-1996 87j
BERG van den, Neeltje Bertha, e.v. RIETVELD *22-10-1910 +23-10-2000 90j
BERGEIJK van, Johanna Everdina, e.v. KOLFF *26-02-1887 +15-11-1961 74j
BERGEIJK van, Jopje, e.v. RONDE *20-01-1903 +04-05-1998 95j
BERGEN van, Johanna, e.v. VRIES *20-01-1868 +23-06-1942 74j
BERGER, Cornelia, e.v. SNOEI *23-12-1896 +10-02-1968 71j
BERGER, Neeltje Adriana, e.v. VISSER *27-01-1900 +05-07-1996 96j
BERGH van den, Elizabeth Wilhelmina, e.v. HOON *01-08-1891 +30-05-1981 89j
BERGH van den, Johanna, e.v. SCHEER *24-07-1913 +21-06-2005 91j
BERGH van den, Wilhelmina, e.v. STIGTER *22-06-1906 +11-05-1992 85j
BERGHEGE, Anna Maria, e.v. WANING *31-05-1905 +28-02-2000 94j
BERGHEGEN, Julia, e.v. WILLEMSEN *19-05-1930 +25-10-2008 78j
BERKELAAR, J. C., e.v. SANDERMAN *01-07-1956 +08-11-2000 44j
BERKHOUT, Annetje, e.v. BOER *30-12-1888 +08-01-1983 94j
BERKOUWER, Maria H., e.v. HARTEN *28-10-1916 +20-11-2006 90j
BESTEN den, Bastiaan *31-08-1921 +17-07-2008 86j
BESTEN den, Jannigje, e.v. HARTEN *04-03-1912 +10-02-1992 79j
BESTEN den, Maria Catharina, e.v. TIGGELEN *13-05-1901 +19-04-1983 81j
BEURKENS, Willem, e.v. VERWIJS *11-04-1898 +01-04-1992 op de steen staat nr. 365 366, moet zijn: 364 365 93j
BEUSEKOM van, Merrigje, e.v. GEELEN *13-12-1904 +08-02-2000 95j
BEUZEKOM, Teuna Janna, e.v. OSKAM *17-05-1911 +18-11-2004 93j
BEZEMER, Hendrika, e.v. BAARS *15-07-1907 +19-05-1995 87j
BIJL van der, Marta Wilhelmina, e.v. SCHEER *22-08-1890 +04-11-1978 88j
BIJL , Steven *19-05-1928 +17-11-2007 79j
BIJLAND, Akke, e.v. JONG *05-12-1926 +14-09-2006 79j
BIJVANK, Anna, e.v. KUIPERS *18-05-1877 +09-01-1942 64j
BITTER, Aaltje, e.v. GEURTS *11-02-1913 +20-01-2000 86j
BITTER, Aleida, e.v. LANGE *08-06-1917 +10-12-1996 79j
BLOK, Adriana, e.v. GRAVELAND *17-12-1898 +12-03-1979 80j
BLOK, Bastiaantje, e.v. HUIJZER *11-05-1871 +11-09-1950 79j
BLOK, Jacomijntje, e.v. GRAVELAND *23-11-1903 +19-06-1993 89j
BLOK, Karin, e.v. NEEF *29-11-1924 +24-12-2006 82j
BLOKLAND, Maureen Ursula, e.v. TELGT *07-07-1966 +07-12-1993 27j
BLOKLAND, Sijgje, e.v. JONG *09-09-1924 +11-12-2001 77j
BLOM, Baukje, e.v. HUISKES *11-08-1885 +31-08-1948 63j
BLOM, Jacoba, e.v. KRAAIJENBRINK *06-10-1897 +03-02-1982 84j
BLOM, Martijntje Margrietha, e.v. SCHEP *27-04-1909 +29-08-1992 83j
BLOMMERS, Bernard Johannes *30-01-1845 +12-12-1914 kunstschilder (Haagse School) 69j
BLONK, Maria Petronella, e.v. SCHEP *05-09-1893 +01-09-1965 71j
BLOOT, Adriana, e.v. OOSTROM *04-08-1896 +05-03-1986 89j
BOCHANEN, Grietje, e.v. TROUWBORST *19-03-1906 +28-12-1985 79j
BOCHANEN, Merrigje, e.v. HOOGENDOORN *10-08-1904 +31-03-1994 89j
BODE, Dirkje, e.v. OUDSTEN *01-07-1922 +19-05-2005 82j
BODE, G., e.v. KOK *03-10-1886 +06-02-1962 75j
BODE, Jacoba, e.v. PRINCE *05-06-1924 +16-07-2008 84j
BOELE, Wousje, e.v. KOOREVAAR *13-10-1913 +17-08-1994 80j
BOELLAARD, Willemina, e.v. NUIS *16-03-1923 +07-03-1983 59j
BOER de, Aagtje, e.v. MONNA *12-01-1882 +20-09-1960 78j
BOER den, An, e.v. ROOIJEN *03-06-1922 +19-05-2006 83j
BOER den, Areke, e.v. ENGELHARD *04-06-1931 +23-06-2003 72j
BOER, Jannigje, e.v. JONG *31-08-1901 +20-06-1984 82j
BOER den, Maria Neeltje, e.v. BURGER *18-12-1928 +26-10-2000 71j
BOER, Petronella A. J., e.v. SUUR *12-08-1908 +27-04-1978 69j
BOGAARD, A., e.v. GRAAFF *13-11-1879 +17-10-1959 79j
BOGERD, Maaike, e.v. BUST *28-05-1874 +22-12-1953 79j
BOK de, Helena, e.v. SLOTEN *07-08-1834 +23-09-1902 68j
BOK de, Jenneke *02-10-1896 +16-02-1975 e.v. GEENEN 78j
BOLINK, Genneken Mina, e.v. JONGE *24-08-1914 +08-06-1975 60j
BONGERS, Jacoba, e.v. HOMMERSON *15-08-1913 +25-09-2007 94j
BONS, Teuna Antonia, e.v. SCHEP *22-09-1916 +07-07-2000 83j
BONTE, Alida Pieternella, e.v. UITTENBOGAART *04-11-1869 +15-09-1941 71j
BOOGAERDT, Annigje, e.v. DORP *16-08-1900 +31-12-1994 94j
BOOGERT van den, E.J.M., e.v. JACOBS *04-03-1924 +21-02-2000 75j
BOOM de, Antje, e.v. JONG *29-05-1904 +21-06-1986 82j
BOON, Maria Cornelia, e.v. VERHOEF *02-11-1905 +05-10-1979 73j
BOONZAJER, C.E. familiegraf
BOONZAJER, Clementina *29-01-1865 +15-03-1898 33j
BOONZAJER, Cornelis Gerardus, e.v. ANDRES +04-04-1863 oud-notaris en wethouder van Gorinchem
BOONZAJER, Fanny Emilie, e.v. HOFSTEDE *09-07-1845 +11-02-1933 87j
BOONZAJER, Marius Franciskus *15-08-1857 +27-10-1897 Mr. 40j
BOONZAJER, Marius Franciskus *25-11-1822 +17-06-1908 oud-notaris en wethouder enz. 85j
BOR, Joke, e.v. GELAUF *09-06-1931 +30-11-1998 67j
BORGDORFF, M. A., e.v. SCHEP *12-04-1886 +17-08-1976 90j
BORRINK, C. L., e.v. KRUSE *01-07-1865 +27-10-1954 89j
BORST de, Arie, e.v. BARTH *14-04-1919 +30-07-1978 e.v. Neeltje Barth 59j
BORST, Clasina, e.v. LEEUW *07-09-1937 +09-02-1990 52j
BORST, Cornelia, e.v. STEEHOUWER *17-10-1901 +24-11-1991 90j
BOS, Dirkina Wilhelmina, e.v. BERG *13-11-1917 +19-06-1998 80j
BOS v.d., Helena Catharina, e.v. KONING *20-07-1907 +09-01-1989 81j
BOS, Jannetje, e.v. MAKASKE *13-05-1912 +20-01-1999 86j
BOS van den, Johannes *22-03-1938 +01-02-2008 69j
BOS, Maria Arnolda, e.v. WINTER *02-03-1899 +23-04-1970 71j
BOS, Neeltje, e.v. KALISVAART *21-08-1921 +11-08-2006 84j
BOSCH, Cornelia, e.v. VERWEIJ *17-06-1911 +15-08-1975 64j
BOT, Annie, e.v. IJSSELSTIJN *12-08-1930 +27-09-2002 72j
BOT, Antje, e.v. PUTTEN *17-01-1923 +10-04-1984 61j
BOT, W., e.v. VREUGT *09-03-1878 +11-07-1962 84j
BOTH, Aaltje, e.v. GROOT *02-10-1916 +23-12-1994 78j
BOTH, Cornelia, e.v. LINDE *14-12-1883 +28-01-1949 65j
BOTH, Jannigje, e.v. GRAVELAND *28-10-1909 +01-11-1990 81j
BOTH, Lijntje Alida, e.v. MAASLAND *12-10-1923 +03-04-2002 78j
BOTH, Pietronella Wilhelmina, e.v. BROEKHUIJSEN *28-08-1889 +23-09-1966 77j
BOUDESTIJN, Adriana, e.v. BLONK *23-01-1897 +31-10-1961 64j
BOUTER, Geertje, e.v. GEELEN *09-08-1915 +02-06-1977 61j
BOUTER, Jacoba, e.v. REKOERT *22-10-1906 +20-05-1999 92j
BOUTER, Klaasje, e.v. OORT *27-06-1905 +19-06-2002 96j
BOUWMAN, Lijntje, e.v. BAKKER *21-12-1892 +11-07-1986 93j
BOUWMEESTER, Femmigje, e.v. DAM *28-11-1889 +07-02-1960 70j
BOUWMEESTER, Hendrika, e.v. KOUDSTAAL *25-08-1891 +01-09-1986 95j
BRABER den, Abraham *02-04-1924 +15-06-2005 81j
BRABER den, Abraham Sentse, e.v. REIJNGOUDT *10-03-1903 +15-10-1990 87j
BRAND, Marrigje, e.v. BERG *21-07-1880 +22-02-1966 85j
BRANDWIJK van, Cornelia, e.v. ZONDERVAN *02-02-1917 +22-02-1996 79j
BRANDWIJK, W. A., e.v. ZESSEN *06-11-1869 +26-03-1950 80j
BREEDIJK, Cornelia Maria, e.v. VLIET *08-02-1894 +23-12-1969 75j
BRENK van, Johannes Gijsbert *28-09-1941 +09-06-1991 49j
BRENK van, Marinus, e.v. SPIES *23-09-1906 +25-11-1991 85j
BRESSER, J. E., e.v. MIJDE *02-11-1923 +17-01-2000 76j
BREURE, Maria Pieternella, e.v. REMIJNSE *07-08-1883 +22-11-1975 92j
BRIENEN, Sientje, e.v. TEMMER *15-10-1914 +17-10-1983 69j
BRINKMAN, Johannis P. *18-11-1916 +08-03-1996 79j
BROEK van den, Adriana Centijna, e.v. OOSTENBRUGGE *10-01-1911 +01-09-1991 80j
BROEK van den, Geertruida Wilhelmina, e.v. DIJKLAND *28-11-1941 +01-02-1978 36j
BROERE, Adriaantje, e.v. WESDORP *05-01-1897 +19-10-1954 57j
BROERE, Bertha Engelina, e.v. TERLOUW *25-03-1915 +12-05-1957 42j
BROERE, Cornelia, e.v. PUT *13-04-1916 +05-10-1995 79j
BROERE, Neeltje, e.v. BECQUET *23-12-1941 +23-09-2003 61j
BROKKING, Marrigje Casperina, e.v. AS *08-10-1932 +28-12-1998 66j
BRON, Aantje, e.v. GROOT *20-09-1903 +22-05-1998 94j
BROOS, Marinus, e.v. EMBREGTS *20-09-1896 +08-02-1962 65j
BROOSHOOFT, Winnie, e.v. MARLE *26-06-1952 +11-06-1984 31j
BROUW, C. M. (Corrie), e.v. B?TCHER *25-11-1952 +26-09-2000 47j
BROUWER, Anna Cornelia *04-11-1896 +26-03-1994 97j
BROUWER, Frederika Wilhelmina, e.v. VERWAAL *06-04-1925 +27-11-1991 66j
BROUWER, Gerda, e.v. MOLENAAR *29-07-1941 +13-01-2005 63j
BROUWER, Gerrit *08-04-1905 +10-03-1991 85j
BROUWER, Maaike, e.v. VERSLUIS *11-10-1938 +14-03-2008 69j
BROUWERS, Petrus Cornelis, e.v. LOENHOUT *24-07-1912 +28-02-1987 74j
BRUIJN de, Annelies, e.v. HAK *28-02-1963 +02-01-1996 32j
BRUIJN de, B., e.v. DUBBELDAM *02-09-1916 +07-08-2006 89j
BRUIJN de, Catharina Elizabeth, e.v. POLS *02-09-1882 +01-09-1950 67j
BRUIJN de, Cornelia, e.v. PRINS *23-01-1907 +26-12-1993 86j
BRUIJN de, Cornelis, e.v. HEEREN *02-12-1875 +20-04-1965 89j
BRUIJN de, Heintje, e.v. VISSER *05-02-1880 +07-12-1952 72j
BRUIJN de, Hendrika, e.v. VERHEIJ *21-04-1918 +13-05-2006 88j
BRUIJN de, Jannigje, e.v. BRAND *20-10-1927 +27-08-2002 74j
BRUIJN de, Pietertje, e.v. EEGDEMAN *25-02-1867 +18-06-1955 88j
BRUIJN de, Trijntje, e.v. KLEIJ *12-02-1905 +21-01-1986 80j
BRUIJN de, Trijntje A., e.v. BLONK *28-09-1895 +01-10-1986 91j
BRUIJNES, Adrianus *03-10-1926 +01-07-2008 81j
BRUIN de, Cornelia Maria, e.v. KONING *23-06-1908 +12-03-1971 62j
BRUIN de, Francijntje, e.v. HAK *14-03-1888 +23-01-1972 83j
BRUIN de, Jannetje Hendrika, e.v. KERREMANS *14-11-1912 +18-04-2006 93j
BRUIN de, Jannigje, e.v. ROUS *04-04-1896 +29-01-1988 91j
BRUIN de, Neeltje Geertrui, e.v. VERMEIJ *26-06-1932 +22-08-1983 51j
BRUIN de, Teuni, e.v. BESTEN *28-01-1933 +22-03-1998 65j
BRUINTJES, Aaltje, e.v. SCHURINK *11-01-1917 +19-06-1999 82j
BRUSS? Johanna, e.v. SIEBELING *23-09-1903 +19-10-1988 85j
BRUSSEE, Janna, e.v. DAM *13-04-1909 +21-08-1995 86j
BRUSSEE, Lena, e.v. VERBURG *15-12-1892 +30-01-1983 90j
BRUYN de, Johanna, e.v. MAREL *10-07-1926 +31-03-2008 81j
BRUYNES, Jaap *04-11-1988 +23-05-1991 2j
BUDDING, Hendrika, e.v. REEN *13-02-1917 +03-01-2008 90j
BUDDING, Hennie *30-04-1936 +28-03-1992 55j
BUIJSERD, Adriana Clasina, e.v. VOSKUIL *12-06-1954 +23-05-2007 52j
BUIJTELAAR, Martina, e.v. VERBURG *06-01-1895 +12-12-1964 69j
BUITENDIJK, Teuntje, e.v. SMIT *10-10-1874 +18-01-1949 geb. Delfshaven 74j
BUNT van de, Rijkje, e.v. VALK *17-04-1837 +29-01-1918 80j
BUREN van, Jannigje, e.v. ZEEUW *11-07-1910 +06-09-1993 83j
BURGER, Aaltje, e.v. RIDDER *30-05-1912 +08-07-1987 75j
BURGER, Adriana, e.v. GENEUGELIJK *04-06-1916 +06-06-1998 82j
BURGER, Apolonia, e.v. HEUVELMAN *20-10-1909 +08-01-1987 77j
BURGER, Cornelia, e.v. ROOK *06-01-1918 +19-12-2003 85j
BURGER, Cornelia Johanna, e.v. VEEN *15-05-1913 +14-12-1998 85j
BURGER, Janna, e.v. BATENBURG *01-11-1910 +27-12-1987 77j
BURGER, Johanna Hermina, e.v. BONZEL *12-08-1901 +24-09-2001 100j
BURGER, Lena, e.v. BRANDWIJK *21-04-1913 +30-03-1995 81j
BURGER, Lena, e.v. VEER *15-09-1901 +05-04-1988 86j
BURGER, Neeltje Adriana, e.v. REEUWIJK *05-07-1897 +23-12-1972 75j
BURGHOORN, Adriana, e.v. GIDTS *02-06-1849 +19-01-1927 77j
BURGWAL, Aaltje Gerendina, e.v. MANSOM *08-03-1898 +23-03-1988 90j
BUTTER den, Anthonia, e.v. STERK *04-02-1886 +17-02-1949 63j
BUTTER den, Geertrui Govertje, e.v. GUBBELS *19-08-1920 +01-06-2007 86j
BUURMANS, Adrianus Petrus, e.v. HERMUS *05-02-1899 +13-01-1965 65j
BUZINK, Johanna Catharina, e.v. SLUIJS *17-04-1830 +07-01-1900 69j
CHRISTIAANS, Jantina M. C., e.v. BERGH *24-07-1891 +10-10-1957 66j
CICHOCKI, I. *01-02-1910 +31-12-1944 34j
CLAUSEN, Anna, e.v. NOORDEGRAAF *07-06-1911 +12-01-1988 76j
COLLOT D ESCURY, Hendrik Adolf Andre *15-01-1886 +13-10-1964 78j
COMIJS, Zoetje Wilhelmina, e.v. LANGE *05-01-1873 +16-05-1944 geb. Hellevoetsluis / ovl. Rotterdam 71j
COORDES, Wilhelmine, e.v. WILDT *14-09-1906 +11-12-1997 91j
COPIER, J., e.v. KROMME *03-08-1904 +27-07-2003 98j
COSINE de la, Gerrit *13-12-1921 +07-11-1990 68j
CROMWIJK, Jannigje, e.v. SCHEP *24-10-1856 +03-02-1930 73j
CUIJPER de, Wilhelmina, e.v. FLIER *30-06-1931 +13-08-1987 56j
CZYRKO, J. *17-05-1922 +07-01-1945 22j
DALEN van, Hendrik *29-01-1908 +10-09-1984 76j
DALEN van, Hendrik *21-10-1873 +08-01-1956 82j
DALEN van, Henk *28-04-1924 +01-10-1947 23j
DALEN van, Leonardus Wilhelmus *08-02-1887 +16-12-1953 66j
DALEN van, Leonardus Wilhelmus Hendricus *01-05-1915 +25-01-1960 44j
DALMAIJER, W. G., e.v. KOOPS *19-03-1913 +02-12-1997 84j
DAM van, Aafje, e.v. VISSER *05-05-1923 +10-06-1987 64j
DAM van, Aaltje, e.v. OLDENBOOM *10-01-1880 +08-10-1962 82j
DAM van, Adriana Margaretha, e.v. NOMEN *23-05-1904 +27-05-1983 79j
DAM van, C., e.v. WENDELS *05-05-1871 +14-07-1958 87j
DAM van, Catharina Elizabeth, e.v. OMMEN *26-01-1891 +22-01-1989 97j
DAM van, Christina, e.v. DIJKSMAN *26-02-1902 +16-05-1998 96j
DAM van, Elizabeth Jannigje, e.v. HEUVELMAN *21-09-1905 +20-04-1967 61j
DAM van, Gerrigje, e.v. BOGAART *28-10-1893 +29-09-1975 81j
DAM van, Henri?e, e.v. GROENEVELD *22-05-1891 +28-02-1975 83j
DAM van, Janna, e.v. BURGER *30-12-1885 +22-08-1977 91j
DAM van, Lijntje, e.v. OTTERSPEER *17-11-1920 +21-10-1981 60j
DAM van, Neelte, e.v. BRAK *04-11-1891 +11-06-1982 90j
DAMM, J.M. *11-11-1910 +08-11-1944 33j
DANSER, Trijntje, e.v. LEEUWEN *03-06-1888 +03-05-1979 90j
DEELEN, Ariaantje, e.v. VERHAAR *02-02-1912 +04-11-1997 85j
DEKEN de, Adriana, e.v. VERHOEF *05-11-1909 +05-10-1984 74j
DEKEN de, Nel, e.v. BRUIJN *16-11-1943 +08-12-1978 35j
DEKKER, Aafje, e.v. HAK *25-01-1912 +02-12-2003 91j
DEKKER, Ariegje, e.v. HEUVELMAN *23-09-1911 +10-11-1995 84j
DEKKER, Cornelia, e.v. LINGEN *10-02-1918 +14-03-2003 85j
DEKKER, Dirkje *29-03-1897 +21-12-1977 .ev. DIJKSTRA 80j
DEKKER, Hendrika, e.v. RENTIER *30-01-1934 +04-06-2007 73j
DEKKER, Hilligje Weintje, e.v. OPSCHOOR *23-01-1915 +24-11-1990 75j
DEKKER, Lijntje, e.v. VERMEULEN *19-06-1906 +09-07-1994 88j
DEKKER, Suzanna, e.v. CAPPELLEN *01-12-1925 +06-06-1982 56j
DEKKER, Teuntje Pieternella *08-06-1893 +17-11-1982 e.v. LANGE 89j
DEKKER, Wilhelmina Martina Johanna, e.v. VANE *30-10-1928 +09-10-1986 57j
DEKKER KLEIJN, Eduard Hendrikus Anthonius *15-01-1938 +02-02-2009 71j
DEKKERS, Carla J. *10-10-1936 +21-06-1990 53j
DEKKERS, Hendrik P. *24-03-1902 +26-03-1971 69j
DELFGAUW, Antonia Clasina, e.v. ZWETH *17-05-1919 +04-03-2006 86j
DEMPER, Pieta, e.v. JONGE *06-11-1939 +31-10-2001 61j
DICKEN, Wijna, e.v. BRAND *05-12-1924 +20-11-2002 77j
DIEREN van, Gijsbertha Johanna, e.v. HOOGERWAARD *23-03-1918 +15-12-1992 74j
DIEREN van, Heiltje, e.v. MAASLAND *29-12-1903 +11-04-1973 69j
DIEREN van, Hendrika, e.v. BLANKEN *07-12-1910 +02-11-2007 96j
DIEREN van, Maria, e.v. NOORDEGRAAF *20-02-1917 +05-09-1994 77j
DIEREN van, Marrie, e.v. BROEK *29-10-1923 +12-01-2004 80j
DIJK van, Aafje, e.v. EVEGROEN *29-12-1907 +02-01-2008 100j
DIJK van, Alida, e.v. ARKEL *22-11-1891 +26-10-1976 84j
DIJK van, Jannigje, e.v. KORTENOEVEN *13-04-1904 +16-06-1981 77j
DIJK van, Margaretha Elisabeth Christina, e.v. GISBERGEN *27-12-1926 +20-10-2007 80j
DIJKHUIZEN, Helena, e.v. GROEN *25-09-1908 +22-04-1993 84j
DIJKMAN, Johanna, e.v. BOUTER *05-09-1938 +09-01-1972 33j
DIJKSMAN, Gerda, e.v. JONG *14-04-1932 +24-01-2003 70j
DIJKSMAN, Wijntje Adriana, e.v. REK *28-01-1884 +27-02-1970 86j
DIJKSTRA, Pieter *24-10-1896 +04-03-1968 71j
DIJL van, Isabella, e.v. DORT *13-06-1880 +20-01-1950 69j
DMYTERKO, S. *08-05-1919 +03-11-1944 25j
DOBEK, L. *15-04-1908 +03-11-1944 36j
DOCTERS VAN LEEUWEN, Aaltje, e.v. BOS *21-01-1895 +17-03-1978 83j
DOCTERS VAN LEEUWEN, Hendr., e.v. DEKKER *09-01-1877 +14-02-1951 74j
DOCTERS VAN LEEUWEN, Martina, e.v. JONG *07-01-1917 +11-08-1995 78j
DOGTEROM, Adriaantje Cornelia, e.v. JONG *14-03-1890 +24-03-1975 85j
DOGTEROM, Fie, e.v. NEVEN *28-05-1916 +15-05-2003 86j
DOMMELEN van, Willem *31-12-1917 +14-02-2006 88j
DONK, Antje, e.v. STALENBURG *27-01-1928 +07-10-2002 74j
DONKER, Pietertje Cornelia, e.v. TUKKER *20-11-1892 +09-03-1970 77j
DOOL van den, Jacomijna, e.v. HEERENS *27-01-1908 +15-04-1995 87j
DOOL van den, Johanna, e.v. JONG *27-07-1913 +04-04-1998 84j
DOOL van den, Lisabeth, e.v. SLAPPENDEL *23-06-1883 +01-10-1961 78j
DORAWA, P. *08-01-1915 +27-03-1945 30j
DORLAND van, Dirk *11-05-1926 +10-03-1993 66j
DORLAND van, Johanna, e.v. WITTE *23-04-1907 +26-02-1992 84j
DORLAND van, Willem Hendrik *02-12-1902 +09-09-1990 87j
DREMPT van, Celina *04-06-1945 +07-01-2007 61j
DREMPT van, Derk *10-02-1911 +08-11-1990 79j
DRIECE, Josias (Joop) *01-11-1932 +05-11-2008 76j
DRIEL van, Johanna Petronella, e.v. KONING *16-05-1853 +24-11-1935 82j
DROOG, Adriana Cornelia, e.v. PETERSE *04-12-1913 +23-12-1987 74j
DRUNEN van, Huiberdina, e.v. NOLEN *12-12-1910 +04-01-2007 96j
DRUNEN van, Trijntje Cornelia, e.v. HEIJKOOP *03-02-1877 +28-09-1948 71j
DUBBELDAM, Adriaantje, e.v. ZELDEREN *30-11-1899 +04-04-1996 96j
DUEL, Maartje, e.v. VERHOEF *21-08-1925 +23-01-1997 71j
DU?, Alida, e.v. BLOK *23-07-1916 +31-12-2003 87j
DUIJF den, Geertje, e.v. CAPPELLEN *06-09-1891 +17-03-1960 68j
DUIJM, Josephina Francisca Cecilia, e.v. WALSUM *20-10-1919 +31-10-2000 81j
DUIJVENDIJK van, Cornelia Johanna, e.v. BURGER *21-12-1884 +22-10-1947 62j
DUIN van, Cornelia, e.v. POLS *28-05-1922 +25-06-1978 56j
DULLEMEN van, Gijsbertus *05-02-1907 +26-10-1992 85j
DULLEMEN van, Hendrika Maria, e.v. DREMPT *29-09-1910 +25-03-2007 96j
DUPAIN, Cornelia Louisa, e.v. BROEDER *03-08-1918 +17-06-1982 63j
DUREN van, Catharina, e.v. BRUIN *28-01-1903 +12-07-1968 65j
DUSSEN van der, Jannetje Weijntje, e.v. VRIES *24-06-1897 +18-12-1974 77j
DUSSEN v. d., Maria Wilhelmina, e.v. KAPTIJN *27-02-1880 +18-02-1956 75j
DUYVENDIJK van, Maria, e.v. CEELEN *31-12-1910 +23-02-1991 80j
ECK van, A., e.v. AARSEN *05-09-1921 +29-11-2003 82j
EEGDEMAN, Geertrui, e.v. BESTEN *08-01-1876 +06-01-1959 82j
EEGDEMAN, Wilhelmina Hendrika, e.v. BEEKHUIZEN *27-09-1917 +26-08-1995 77j
EEKELEN van, Catharina J, e.v. KOUTERS *10-01-1899 +06-12-1985 86j
EENHOORN, Cornelia, e.v. HEIJMANS *11-02-1834 +04-01-1923 88j
EERLAND, Maria Cornelia, e.v. POLS *25-03-1915 +22-03-2003 87j
EGMOND van, Petronella Cornelia, e.v. POLS *27-10-1896 +09-10-1975 78j
EIJKELENBOOM, Marijna, e.v. HOOGWERF *22-08-1909 +31-03-2000 90j
EIJSDEN van, Lijsje, e.v. MEIJER *01-11-1902 +16-10-2000 97j
EIKELBOOM, Berdina Geertje, e.v. VLIST *25-11-1918 +29-09-1990 71j
EIKELENBOOM, Amy, e.v. SPEK *27-05-1938 +02-02-2002 63j
EIKELENBOOM, Pietertje, e.v. OOSTEN *17-06-1889 +13-06-1970 80j
ELAS, J. *13-05-1921 +22-12-1944 23j
ELDIK van, Aaltje , e.v. JANSEN *20-05-1911 +10-09-1992 81j
ELK van, Geertruida Neeltje, e.v. LEEDEN *19-02-1888 +09-05-1968 80j
ELST van, Susanna *22-05-1913 +04-05-1990 76j
ELSWIJK van, Johannes *08-09-1915 +06-08-1998 82j
EMBREGTS, Anna M F, e.v. BROOS *02-09-1895 +25-09-1971 76j
ERKENS, Pieternella Adriana, e.v. HOOYKAAS *08-11-1911 +28-12-1986 75j
ES van, Annigje, e.v. HEGEMAN *13-12-1893 +25-01-1992 98j
ES van, Elizabeth Johanna, e.v. OUBORG *22-12-1938 +07-04-2004 65j
ESSEBOOM, Kornelia Leentje, e.v. MONSHOUWER *07-06-1898 +26-10-1961 63j
ESSER, Elisabeth, e.v. VERBOOM *05-10-1900 +22-01-1975 74j
ETTINGER van, C. A., e.v. IPENBURG *08-02-1871 +28-10-1932 61j
EVEGROEN, Klazina, e.v. WAARDT *20-04-1873 +11-01-1953 79j
EYL van, Cornelia Klazina, e.v. HEK *04-06-1901 +20-08-1979 78j
FASZCZEWSKI, Z. *07-07-1921 +31-12-1944 23j
FELE?, Marinus Eduard, e.v. EVERAERS *30-01-1931 +08-02-2008 77j
FELIUS van, Aartje, e.v. SCHREUDERS *15-02-1933 +18-03-1999 66j
FLIER van der, Aaltje, e.v. TERLOUW *11-09-1940 +12-07-2004 63j
FLIER, Janna, e.v. KLEI *21-03-1924 +13-04-1993 69j
FLIER, Maartje Willemijntje, e.v. DONKER *12-08-1927 +06-03-1976 48j
FONTEIJNE, Hendrik Johannis *13-03-1929 +06-02-2005 75j
FORTUIN, Fetje, e.v. WAARDT *08-05-1913 +01-08-1998 85j
FRANKEN, Gerardus, e.v. NISPEN *25-01-1890 +08-12-1955 65j
FREIJSEN, Annemarie, e.v. WIJNGAARDEN *12-11-1932 +12-10-1999 66j
FRENI, Hubertine Jacoba Antoinette, e.v. DUYM *03-03-1887 +16-09-1977 90j
GABRIELS, Maria, e.v. ROOIJAKKERS *22-05-1895 +18-01-1965 69j
GAILLARD, Albertina, e.v. BROECKE *27-02-1884 +08-11-1916 32j
GAILLARD, J., e.v. ZUMBU?L *25-03-1855 +11-05-1934 79j
GAILLARD, Johanna Petronella Cornelia, e.v. KROON *04-11-1876 +06-06-1945 68j
GAILLARD, Maria, e.v. KRINS *04-10-1909 +24-05-1989 79j
GAILLARD, Piernella Hubertina, e.v. MOPMAN *27-09-1861 +18-02-1929 67j
GAJEK, T. *29-05-1913 +01-11-1944 31j
GEELEN van, Christina Maria, e.v. TEERDS *08-04-1916 +15-08-1991 75j
GEENEN, Jacobus Adrianus *20-02-1896 +30-05-1966 70j
GEER v.d., Wijntje, e.v. SPRUIJTENBURG *12-08-1882 +21-02-1952 69j
GEERLING, Geertruida, e.v. REHORST *16-07-1893 +21-02-1972 78j
GEERLING, Jacoba, e.v. HEUVEL *28-03-1917 +13-07-2004 87j
GEERLING, Neeltje, e.v. BOOM *23-08-1920 +16-08-2004 83j
GEERLING, Wilhelmina Cornelia, e.v. VOORDEN *02-05-1910 +16-11-1990 80j
GEFFEN van, Dirkje, e.v. TROUWBORST *14-10-1932 +18-08-2004 71j
GEISNER, E. *22-03-1909 +06-11-1944 35j
GELDER de, Catharina Hendrina, e.v. INGEN *05-02-1912 +18-07-1996 84j
GELDERBLOM, Antje, e.v. KOSTER *17-12-1921 +20-09-2000 78j
GELDERBLOM, Maria, e.v. MEIJER *11-03-1899 +28-01-1943 43j
GELDEREN van, Geertje, e.v. SCHIMMEL *23-01-1904 +24-11-1993 89j
GELDEREN van, Gerritje, e.v. PETERS VAN TON *03-02-1923 +30-06-1993 70j
GELDEREN van, Hermanus Cornelis *24-02-1888 +20-04-1969 81j
GELDEREN van, Merrigje Elisabeth, e.v. PLUUT *22-10-1876 +22-03-1967 90j
GELDERMANS, A. P., e.v. VISSER *04-03-1897 +30-08-1981 84j
GENEUGELIJK, Aagje, e.v. MARKUS *20-11-1898 +10-02-1986 87j
GENEUGELIJK, Adriana Elizabeth, e.v. SPEKSNIJDER *01-01-1911 +08-01-1987 76j
GENEUGELIJK, Elizabeth, e.v. TROUWBORST *24-09-1919 +08-04-2002 82j
GENEUGELIJK, Johanna, e.v. LINGEN *27-08-1904 +02-03-1997 92j
GENEUGELIJK, Maria, e.v. VUIJK *12-12-1905 +15-06-1980 74j
GENEUGELIJK, Sijgje, e.v. VERHAGEN *28-11-1916 +21-08-2002 85j
GENEUGELIJK, Teuntje, e.v. HUISMAN *22-08-1900 +22-03-1989 88j
GENSCHICK, Alwine R. J. C., e.v. LETTINK *07-01-1900 +30-01-1976 76j
GENT van, Cornelia, e.v. BERGE *07-08-1926 +21-10-2006 80j
GERRITSE, Riek, e.v. VERKAIK *29-05-1923 +31-03-2004 80j
GERRITSEN, Bernadetka (Basia), e.v. HENDRIKSEN *29-07-1938 +08-07-2005 66j
GERRITSEN, Lambertha, e.v. RUITER *04-03-1957 +04-05-2004 47j
GEURTS, Derkje, e.v. GEURTS *24-07-1900 +18-04-1987 86j
GEURTS, Stoffel, e.v. GEURTS *31-05-1901 +11-10-1993 92j
GEUZE, Elisabeth C., e.v. QUAAK *17-03-1899 +11-12-1993 94j
GIDTS de, Dirkje, e.v. BRANDWIJK *04-06-1877 +15-07-1953 76j
GIER de, Cornelia, e.v. RIKKOERT *08-08-1892 +13-03-1977 84j
GIER de, Jacoba, e.v. DOOL *31-01-1914 +20-01-1986 71j
GIER de, Janna Flora, e.v. BUNSCHOTEN *20-08-1888 +10-05-1974 85j
GIERSZEWSKI, E. *15-01-1923 +07-01-1945 21j
GIJSBERS, Ineke, e.v. HENDRIKS *24-08-1942 +24-09-1991 49j
GIJSBERTSE, Willemina, e.v. VERMEULEN *16-08-1911 +27-09-1995 84j
GIJSEN, Wennie, e.v. RIEMSDIJK
GILDE de, Sebastiana, e.v. MESKER *25-06-1915 +25-10-2002 87j
GILLE, Paulina, e.v. KOOL *25-08-1910 +05-04-1984 73j
GISICZ, J. *15-09-1907 +01-11-1944 37j
GODSCHALK, Adrianus, e.v. SCHOONEN *05-11-1920 +05-02-1965 44j
GODTSCHALK, Berdina A. E. *14-01-1905 +27-03-1969 e.v. DEKKERS 64j
GOEDBLOED, C., e.v. NOOTEN *01-10-1907 +22-12-1997 90j
GOEDHART, Alida, e.v. STIGTER *02-04-1917 +19-12-1998 81j
GOEDHART, Cornelia Klaasje, e.v. MURK *02-05-1925 +22-12-1976 51j
GOLVERDINGEN, Bastiaantje, e.v. BAS *30-10-1927 +22-12-1974 47j
GORT, Aaltje, e.v. OUWENEEL *27-02-1927 +06-11-1981 54j
GORYCZKA, J. *08-03-1925 +27-03-1945 20j
GOUDRIAAN, Aagje, e.v. LANGE *13-09-1909 +27-11-1995 86j
GOUDRIAAN, Adriana, e.v. SLAPPENDEL *08-12-1914 +28-03-2006 91j
GOUDRIAAN, Adriana Meijnsje, e.v. SLINGERLAND *08-02-1906 +28-04-1983 77j
GOUDRIAAN, Christina Maria, e.v. GEERLING *10-05-1912 +12-01-1997 84j
GOUDRIAAN, Elisabeth Johanna, e.v. WOUDENBERG *04-05-1907 +22-04-1992 84j
GOUDRIAAN, Elisabeth Johanna, e.v. HOL *06-02-1908 +03-07-1992 84j
GOUDRIAAN, Geertruida Maria, e.v. MAAREN *28-06-1812 +27-05-1892 79j
GOUDRIAAN, Jacoba, e.v. GEERLING *01-04-1870 +26-03-1955 84j
GOUDRIAAN, Jansje, e.v. OMMEN *20-08-1889 +25-11-1981 92j
GOUDRIAAN, Neeltje, e.v. PRANGE *14-12-1882 +07-04-1959 76j
GOUDRIAAN, Wilhelmina, e.v. HOLDERMANS *12-07-1892 +25-03-1976 83j
GOUVERNEUR, H. A. J., e.v. JANSEN *25-12-1836 +11-03-1920 83j
GOVAARTS, Maria C, e.v. NIEUWLAAT *18-08-1913 +08-03-1965 51j
GRAAF de, Aaltje, e.v. VLIET *09-12-1900 +13-12-1994 94j
GRAAF de, Johanna Cornelia, e.v. BREGMAN *19-12-1935 +07-11-1994 58j
GRAAF van der, Maria, e.v. HEUL *18-10-1920 +25-03-2008 87j
GRAAF van der, Neeltje, e.v. OPSCHOOR *28-12-1932 +10-01-1986 53j
GRAAFF van de, Dina J., e.v. WIT *2002194 +17-07-1989
GRAAFF van der, Marry, e.v. VLIES *27-06-1944 +09-04-1988 43j
GRAAFF de, Sijna *31-07-1915 +16-11-2001 e.v.IJSSELDIJK 86j
GRAJEWSKI, M. *18-06-1920 +07-01-1945 24j
GRAVELAND, Jannigje, e.v. JONG *03-07-1911 +10-02-2004 92j
GRAVELAND, Sijgje, e.v. VLIST *09-12-1915 +03-01-2003 87j
GRAVES KOOIMAN, Engelina, e.v. ROSSUM *18-03-1835 +12-09-1918 83j
GRAVESTEYN, Johanna Cornelia (Joke), e.v. HEIJKAMP *17-05-1929 +27-03-2007 77j
GREIVE, Clasina Maria, e.v. VIET *13-06-1914 +11-12-2004 90j
GROEN, Willemina, e.v. RIKKOERT *20-02-1870 +17-12-1933 63j
GROENENDAAL, Catharina Johanna, e.v. VERWEIJ *11-02-1905 +15-03-1998 93j
GROENEVELD, Coby, e.v. GOEDEGEBUUR *23-05-1935 +11-05-2004 68j
GROENEVELD, Marrigje Martha, e.v. PLUUT *29-10-1929 +25-10-2003 73j
GR?IK, A. *05-01-1923 +25-12-1944 21j
GROOT de, Aartje, e.v. HERK *19-12-1909 +07-05-1985 75j
GROOT de, Adriana, e.v. DUEL *25-01-1920 +24-01-1983 62j
GROOT de, Alida, e.v. ROODHORST *03-10-1913 +15-04-1994 80j
GROOT de, Alida, e.v. JONG *09-11-1861 +20-03-1942 80j
GROOT de, Ariaantje, e.v. GEUS *16-06-1902 +14-11-1964 62j
GROOT de, Corina, e.v. STOFREGEN *02-12-1947 +25-04-2004 56j
GROOT de, Hester, e.v. VIS *16-02-1881 +20-11-1962 81j
GROOT de, Hilligje Johanna, e.v. BOGAARD *13-05-1900 +28-07-1968 68j
GROOT de, Jo, e.v. BORST *10-11-1917 +28-03-1999 81j
GROOT de, Lijntje, e.v. HEUVELMAN *29-11-1910 +17-03-1992 81j
GROOT de, Miep, e.v. KLEIJN *11-11-1921 +30-04-1995 73j
GROOT de, Sophia Aantje, e.v. HOOGENDOORN *03-04-1911 +11-07-1990 79j
GROOTHUIS, Hendrik *28-01-1870 +29-12-1937 67j
GRUIJL de, Geertruida Jacoba, e.v. GROOT *27-03-1915 +01-12-1993 78j
GUDDEE, Wilhelmina, e.v. SETON *10-07-1887 +09-02-1971 83j
GUILJAM, Anthonetta Machilina, e.v. EVERAERS *15-12-1928 +26-07-2005 76j
GUIS, Adriana, e.v. NUGTEREN *12-01-1928 +30-07-2006 78j
GURP van, Pieternella Maria, e.v. EDELING *28-11-1888 +11-12-1980 92j
GUYS, Maria, e.v. SNOEY *16-03-1915 +02-08-1995 80j
HAAGEN, Gerarda Margaretha, e.v. KROMME *08-12-1934 +12-06-1989 54j
HAEREN van, Josina Maria, e.v. MEIJEREN *02-01-1903 +22-05-1981 78j
HAGENDIJK, Rookje, e.v. PAK *26-04-1900 +03-11-1992 92j
HAKKERS, Arie *14-08-1892 +09-01-1967 74j
HALEN van, Petronelle Lena, e.v. ZWIJNENBURG *05-06-1947 +19-02-2003 55j
HALLING, Elizabeth, e.v. OOSTEROM *22-06-1895 +14-04-1985 89j
HAM van der, Annigje, e.v. STUURMAN *11-12-1894 +07-03-1976 81j
HAM van der, Antje Rijntje Maria, e.v. MESKER *10-06-1902 +28-07-1987 85j
HAM van der, Jannie, e.v. PETERSE *19-03-1919 +21-12-2007 88j
HAM van der, Magdalena, e.v. SCHEEPMAKER *30-06-1881 +20-03-1951 69j
HAM van der, Willemina, e.v. SUUR *25-02-1906 +06-04-2001 95j
HAMOEN, Bregje, e.v. BROEKHUIJSEN *03-08-1926 +04-10-1999 73j
HAMOEN, Corrie, e.v. NOMEN *14-06-1944 +12-07-1987 43j
HANHART, A.J. *20-07-1910 +04-01-1987 76j
HANSMA, Hendrik, e.v. DALEN *14-04-1863 +07-05-1933 70j
HANSMA, Hendrik *06-10-1899 +23-06-1981 81j
HANSMAN, Hendrikje, e.v. ALTENA *29-05-1911 +13-05-1984 72j
HANSMAN, Hermina *25-03-1888 +20-01-1982 93j
HARAZIM, P. *18-01-1920 +07-01-1945 24j
HARLAAR, Maria Adriana, e.v. TREUREN *03-02-1906 +30-03-1996 90j
HARLER, Kreszentia, e.v. IPENBURG *29-01-1912 +28-02-1987 75j
HARREWIJN, Hendrika Maria, e.v. SUURLAND *14-12-1917 +10-12-2008 90j
HARTENSVELD, Margaretha, e.v. NOORDZIJ *26-07-1938 +22-08-2005 67j
HARTMAN, Alida, e.v. MALE *18-08-1903 +19-05-1992 88j
HARTMAN, Anthonia, e.v. FORTUIN *25-11-1888 +14-04-1974 85j
HARTMAN, Klazina, e.v. MOSTERT *18-01-1911 +13-04-1993 82j
HARTMANN, Lieze, e.v. ROOS *14-10-1906 +20-03-1993 86j
HARTOG den, Willempje, e.v. KORTLEVER *24-02-1922 +01-09-2002 80j
HASMAN, Margaretha, e.v. KRUISHEER *28-12-1936 +14-03-2001 64j
HEER de, Elizabeth Hendrika, e.v. SCHEP *30-03-1911 +10-10-1983 72j
HEER de, Gerbrecht Wilhelmina, e.v. BRUGGE *30-05-1905 +18-09-1998 93j
HEER de, Maria Cornelia, e.v. GROOT *26-02-1882 +16-02-1941 58j
HEER de, Martha, e.v. BOS *02-05-1943 +22-10-2005 62j
HEEREN, Antonetta, e.v. BRUIJN *08-01-1890 +11-04-1965 75j
HEES van, Maria, e.v. LAMMENS *26-07-1906 +04-08-1989 83j
HEES van, Paulina, e.v. ROUS *06-05-1922 +21-07-1995 73j
HEGEMAN, Maria Cornelia, e.v. PRINS *24-01-1920 +21-09-2004 84j
HEICOOP, Maria, e.v. HARTEN *16-06-1915 +22-03-2004 88j
HEIDEN van der, Hendrika, e.v. BORST *26-12-1928 +16-09-2007 78j
HEIDEN van der, M.W. *1935 +2008 73j
HEIDEN van der, Magcheltje Teuntje, e.v. BUREN *18-07-1910 +08-06-1997 86j
HEIDEN v.d., Pietje Machiela Helena, e.v. FAAS *28-12-1860 +16-05-1940 79j
HEIDEN van der, Teuntje Johanna, e.v. WOUDEN *30-08-1919 +30-03-2003 83j
HEIJKOOP, Aafje, e.v. SCHAIK *29-05-1911 +27-10-1994 83j
HEIJKOOP, Janna, e.v. STIGTER *17-02-1933 +12-03-2006 73j
HEIJKOOP, Neeltje, e.v. SLINGERLAND *07-03-1932 +09-05-2005 73j
HEIJKOOP, Willemijntje, e.v. KUIJF *20-11-1935 +07-01-1998 62j
HEK van der, Aaltje Elizabeth, e.v. MEIJER *08-06-1901 +10-04-1982 80j
HEK van der, Annigje, e.v. KROON *10-09-1912 +15-12-2002 90j
HEK van der, Hendrika Alberta, e.v. JONG *18-03-1916 +26-12-1998 82j
HEK van der, Maria, e.v. RIJSWIJK *11-11-1879 +11-04-1963 83j
HEK van der, Maria Margaretha, e.v. IEPEREN *28-09-1934 +21-03-1997 62j
HEK van der, Meinsje, e.v. JONG *26-02-1895 +06-09-1972 77j
HELMOND van, Johanna Adriana, e.v. UITTENBOGAARY *27-12-1841 +14-03-1920 78j
HEMERT van, Geertje Jacoba, e.v. COUFREUR *08-08-1907 +01-02-1983 75j
HENDRIKS, Christina Heiltje, e.v. CEELEN *13-08-1905 +16-01-1983 77j
HENDRIKS, Geertruida, e.v. BEEKHUIZEN
HENDRIKS, Janna Arina, e.v. GROOR *12-04-1929 +13-11-2004 75j
HENDRIKS, N., e.v. WEIDE *20-05-1919 +16-04-1995 75j
HENGEL van den, Neeltje, e.v. JONG *06-12-1922 +09-02-2006 83j
HERK van, Aartje IJgje, e.v. HOOGENDIJK *02-02-1918 +08-03-2005 87j
HERK van, Annigje, e.v. MULLEM *09-02-1920 +20-12-1993 73j
HERK van, Fijgje, e.v. JONG *09-04-1895 +25-10-1966 71j
HERK van, Geertje, e.v. NOMEN *22-01-1934 +03-12-1981 47j
HERK van, Gerrigje, e.v. OTTERSPEER *24-10-1904 +03-06-1996 91j
HERK van, Katharina, e.v. TROUWBORST *09-09-1909 +30-09-1990 81j
HERK van, Macheltje, e.v. HERK *11-05-1913 +20-07-1998 85j
HERK van, Pietertje, e.v. BUIJENSE *20-05-1919 +20-12-1996 77j
HERK van, Sijgje, e.v. VLIET *24-11-1853 +11-01-1946 92j
HERK van, Teuntje, e.v. POLS *10-07-1922 +05-07-1999 76j
HERTOG den, Teuntje, e.v. van KLEIJ *26-09-1950 +11-06-2008 57j
HEUL van der, C. H., e.v. UITTENBOGAART *09-07-1871 +25-11-1930 59j
HEUMEN van, Johanna, e.v. VERVEER *21-12-1889 +29-04-1975 85j
HEUVEL van den, A. B. F., e.v. BOON *22-06-1891 +10-01-1918 26j
HEUVEL van den, Cornelia Adriana, e.v. BRINK *30-09-1931 +30-03-1987 55j
HEUVEL van den, Francina, e.v. GOUDRIAAN *05-07-1914 +08-04-1957 42j
HEUVEL v.d., Geertje J. *25-08-1915 +20-01-1992 76j
HEUVEL v.d., Neeltje, e.v. STALENBURG *11-05-1884 +07-06-1975 91j
HEUVEL v. d., Trijntje Cornelia, e.v. SLAPPENDEL *20-07-1924 +25-01-1985 60j
HEUVELMAN, Aagje, e.v. TROUWBORST *23-09-1912 +03-03-2004 91j
HEUVELMAN, Adriana Pieternella, e.v. VISSER *20-03-1909 +20-09-1996 87j
HEUVELMAN, Ariaantje, e.v. SOEST *11-03-1908 +10-07-1993 85j
HEUVELMAN, Ariaantje, e.v. GROOT *08-02-1902 +26-09-1962 60j
HEUVELMAN, Ariaantje Hendrika, e.v. WEERD *16-06-1914 +27-12-2004 90j
HEUVELMAN, Elizabeth, e.v. ROOK *23-08-1903 +07-01-1993 89j
HEUVELMAN, Geertje, e.v. HOOGENDIJK *03-09-1912 +16-12-1994 82j
HEUVELMAN, Jacoba, e.v. MOURIK *18-08-1910 +17-06-2003 92j
HEUVELMAN, Janna, e.v. DAM *25-08-1932 +22-08-1961 28j
HEUVELMAN, Janna Ariaantje, e.v. SPOORMAKER *24-02-1911 +07-01-1988 76j
HEUVELMAN, Lijsbeth, e.v. MELGERS *09-02-1884 +18-01-1972 87j
HEUVELMAN, Maria, e.v. HOLDERMANS *26-04-1897 +12-03-1974 76j
HEYKOOP, Klazina, e.v. SCHAKEL *08-12-1867 +26-08-1940 72j
HILGEMAN, Arigje, e.v. BOGAARD *16-01-1923 +05-10-1994 71j
HILGERS, Jacoba, e.v. JONGE *26-11-1930 +16-12-1996 66j
HITZERD, Bastiaantje, e.v. GOUWELOOS *19-04-1912 +04-01-2005 92j
HOED den, Grietje, e.v. TAMSE *03-06-1924 +02-09-2003 79j
HOEK van der, Maria Lijsje, e.v. KWANTES *14-04-1921 +28-07-2005 84j
HOEKS, W.L.V.M. *10-09-1918 +27-12-1998 80j
HOEKSTRA, Liefke, e.v. BOK *17-11-1936 +04-06-1978 41j
HOEKWATER, Teuntje, e.v. SCHIMMEL *08-10-1919 +19-09-1951 31j
HOEVEN van der, Frankje, e.v. HELSINGER *01-05-1944 +26-03-2001 56j
HOF van den, Hendrik Antonie, e.v. PETERS VAN TON *09-04-1915 +23-11-1994 79j
HOFF van, Grietje, e.v. VLIST *24-10-1894 +25-04-1979 84j
HOFF van 't, Ida, e.v. ARDON *26-03-1936 +08-08-2003 67j
HOFFLAND, Alberta, e.v. HONKOOP *06-07-1914 +25-07-1985 71j
HOFFMANN, Klara Josephine, e.v. HOED *17-03-1901 +28-09-1998 97j
HOFLAND, Johanna, e.v. HEUVELMAN *10-12-1935 +13-01-1999 63j
HOFMAN, Sijtske, e.v. STRAVER *15-03-1886 +15-12-1971 85j
HOGENBOOM, Johanna Francina, e.v. MOL *26-03-1914 +30-10-1992 78j
HOGENDOORN, Nel, e.v. JONG *24-12-1923 +17-06-1990 66j
HOGEWONING, Nel, e.v. MUILWIJK *18-01-1922 +13-06-1989 67j
HOL, Adriana, e.v. TIMMER *23-09-1913 +12-04-2001 87j
HOL, Hendrika, e.v. OEVER *28-04-1912 +17-07-1995 83j
HOLDERMANS, Cornelia, e.v. BROUWER *13-10-1924 +15-05-1975 50j
HOLDERMANS, Pietertje, e.v. VERHOEF *19-11-1920 +01-11-2003 82j
HOMMERSOM, Hendrik *13-11-1938 +28-02-1991 52j
HOMMERSON, Johan *16-04-1904 +18-06-1990 86j
HONDIUS, Johanna Cornelia, e.v. CELLIEE MULLER *28-02-1826 +18-11-1857 31j
HONKOOP, Adriana, e.v. HEUVEL *10-07-1936 +20-04-1991 54j
HONKOOP, Hendrika, e.v. KREUK *23-10-1916 +19-11-1998 82j
HONKOOP, Klazina, e.v. NOBEL *07-07-1909 +18-08-1995 86j
HOOG v.d., Chila Martijntje, e.v. BAS *26-07-1893 +02-12-1971 78j
HOOG de, Dirkje, e.v. STERRENBURG *12-06-1866 +17-12-1965 99j
HOOG van 't, Jannigje, e.v. HAM *19-10-1913 +02-09-2003 89j
HOOGAKKER, Cornelis *12-09-1899 +19-09-1992 93j
HOOGAKKER, Gerritje , e.v. DORLAND *22-09-1906 +11-11-1990 84j
HOOGENBOEZEM, Neeltje, e.v. VELDEN *04-05-1918 +25-04-1999 80j
HOOGENBOEZEM, W. A., e.v. HAAN *17-09-1924 +18-01-1998 73j
HOOGENBOOM, Jacomijntje Lena, e.v. SCHEP *26-03-1909 +05-05-1967 58j
HOOGENDIJK, Geertje, e.v. GOUDRIAAN *30-01-1881 +22-10-1948 67j
HOOGENDIJK, Margje, e.v. KEYZER *29-01-1912 +05-06-2002 90j
HOOGENDIJK, Marrigje Martina, e.v. BURGER *15-12-1914 +25-10-1997 82j
HOOGENDIJK, Neeltje, e.v. TIMMERMAN *22-07-1920 +16-12-2003 83j
HOOGENDIJK, Neeltje Cornelia, e.v. BEN *17-06-1901 +30-03-1983 81j
HOOGENDOORN, Cornelia, e.v. MEIJER *04-07-1908 +26-12-1996 88j
HOOGENDOORN, Jannigje, e.v. STIGTER *22-11-1889 +01-09-1968 78j
HOOGENHUIJZEN, Marie, e.v. WEENEN *13-02-1921 +22-08-1995 74j
HOOGERBRUG, Gerritje, e.v. HAPPEL *28-09-1902 +30-09-1989 87j
HOOGEWAARD, Beatrix, e.v. LINDEN *15-01-1918 +22-08-2004 86j
HOOGSTRAATE HOEVENS, Johanna Maria, e.v. KAA *11-06-1769 +08-10-1858 89j
HOOP de, Jo, e.v. ROND *30-06-1920 +02-08-1997 77j
HOOP de, Pietertje Jannigje, e.v. BOUWMEESTER *24-08-1908 +06-01-2000 91j
HOOP de, Wijntje, e.v. PATER *14-02-1896 +05-09-1988 92j
HORDIJK, Anna Adriana, e.v. KLUIT *02-07-1918 +11-08-2007 89j
HORSSEN van, Heiltje, e.v. GROEN *09-12-1905 +23-02-1984 78j
HORST van der, Johanna, e.v. SCHAKEL *04-04-1891 +26-12-1960 69j
HORST, Johanna Wilhelmina, e.v. KRIJGSMAN *24-10-1876 +14-12-1960 84j
HORST van der, Merrigje, e.v. HORST *13-08-1858 +07-03-1939 80j
HORST van der, Trijntje Wilhelmina Pietronella, e.v. BRUGGEMAN *10-10-1889 +06-12-1980 91j
HOUTE DE LANGE ten, Jacobus Anthon Martinus *20-09-1928 +06-07-1998 69j
HOUTE DE LANGE ten, Michiel Johan
HOUTH, Teuntje, e.v. KETTING *28-11-1922 +23-08-1978 55j
HOUTZAGER, Lena Gerardina, e.v. VELTHUIZEN *10-02-1881 +30-04-1983 102j
HOUWELING, Lijntje, e.v. VISSER *24-03-1916 +19-01-1998 81j
HOUWELING van, Neeltje, e.v. HOOGENDIJK *22-07-1874 +27-08-1930 56j
HOUWELINGEN van, Corrie, e.v. OVERBEEK *18-04-1949 +21-01-2001 51j
HOUWELINGEN van, Neeltje Ida, e.v. HOEVEN *04-05-1930 +27-07-2001 71j
HOVEN van den, Heindersje, e.v. BERG *18-04-1915 +12-06-2005 90j
HRYCHOROWICZ, P. *28-05-1925 +05-11-1944 19j
HUIJSER, Suzanne, e.v. ROBBE *03-11-1971 +20-01-2008 36j
HUIJZER, B., e.v. MOLENAAR *14-04-1903 +01-02-1970 66j
HUISMAN, Jacoba Johanna Hendrika, e.v. ZIJST *09-11-1935 +10-09-2006 70j
HUISMAN, Neeltje, e.v. BROUWER *13-08-1892 +15-07-1972 79j
HUIZER, Jannetje, e.v. OPSCHOOR *20-03-1884 +26-04-1969 85j
HUMM, Daphne Clara *02-07-1926 +28-12-2001 75j
HUYGENS, A.A.W.H. *24-03-1882 +21-10-1958 76j
HUYGENS, E.S., e.v. LEENES *19-07-1910 +07-01-1984 73j
IJNTEMA, Jenneken, e.v. ROMPH *15-05-1946 +07-05-2008 61j
IJSSELDIJK van, Andries Jozua *06-09-1912 +03-02-1966 53j
IKING, Geertruida Antonia, e.v. KLEPPE *08-03-1940 +14-10-1976 36j
IKING, M., e.v. WAAL *25-06-1922 +02-02-1999 76j
IMMERZEEL, Johanna Hillegonda, e.v. ZOLL *10-05-1920 +18-08-2001 81j
INDRAYANI, Alusye (Meme), e.v. LIWIER *11-04-1965 +13-08-2005 40j
INGEN van, Bartus, e.v. SIP *30-03-1927 +16-03-1999 71j
INGEN van, Dries *16-04-1910 +20-05-1987 77j
IPENBURG van, Hendrika, e.v. HAK *19-10-1913 +17-06-1967 53j
JACHOWSKI, T. *19-02-1924 +07-01-1945 20j
JACOBS, Petronella Jacoba Antonnetta, e.v. GOUWENS *15-01-1922 +16-11-2001 79j
JACOBSEN, D. H., e.v. WILDE *15-06-1838 +02-12-1922 84j
JAGER de, Elizabeth Teuna, e.v. DEKKER *23-09-1905 +02-04-1979 73j
JAGER de, Geertje, e.v. HENDRIKS *09-05-1910 +02-01-1986 75j
JAGER, Johanna, e.v. VERMEIJ *25-09-1867 +29-04-1960 92j
JAKOBS, Margaretha, e.v. BOGERD *23-09-1930 +29-11-2007 77j
JANKOWSKI, J. *15-09-1916 +07-01-1945 28j
JANSE, Dirkje Cornelia, e.v. LOEVE *21-05-1890 +22-09-1975 85j
JANSEN, Hendrik, e.v. ELDIK *23-01-1910 +30-07-2001 91j
JANSEN, Hilly, e.v. VLIET *11-08-1948 +13-08-2004 56j
JANSSE, Willem, e.v. VISSER *06-03-1899 +10-03-1995 96j
JANSSEN, Jacobus *20-02-1930 +22-04-1991 61j
JASPERS, Johannes, e.v. TIMMERMANS *07-12-1889 +20-02-1965 75j
JESZKE, K. *17-02-1921 +03-11-1944 23j
JONG de, A. C., e.v. EMEIS *10-09-1863 +16-09-1957 94j
JONG de, Adriana, e.v. OMMEN *17-09-1927 +01-04-1989 61j
JONG de, Adriana, e.v. HOOGENDIJK *05-01-1889 +28-01-1962 73j
JONG de, Adriana Maria, e.v. BORREMAN *14-12-1908 +23-09-1994 85j
JONG de, Adrianus W. *24-07-1918 +07-03-2008 89j
JONG de, Alida, e.v. MULLEM *10-10-1918 +10-04-2005 86j
JONG de, Annigje, e.v. TEEUWEN *12-11-1906 +17-02-1988 81j
JONG de, Annigje, e.v. JONG *21-06-1882 +06-01-1961 78j
JONG de, Bastiaa Dirk *07-04-1923 +28-03-2006 82j
JONG de, Cornelia, e.v. VERKAIK *13-11-1922 +28-05-2002 79j
JONG de, Corrie, e.v. OUDEN *24-10-1946 +03-08-1999 52j
JONG de, Dirkje, e.v. HEUVELMAN *04-04-1943 +21-10-2007 64j
JONG de, Dirkje, e.v. ROOK *22-10-1924 +08-05-1967 42j
JONG de, Dirkje Marrigje, e.v. VUIK *16-04-1916 +15-01-2004 87j
JONG de, G. M. P., e.v. STERRENBURG *13-04-1914 +10-11-1999 85j
JONG de, Gerrigje, e.v. HEUVEL *01-12-1875 +27-10-1948 72j
JONG de, Hendrika Jozina, e.v. POLS *30-06-1913 +21-07-1994 81j
JONG de, Janna, e.v. BOOT *19-07-1920 +08-10-1997 77j
JONG de, Janna, e.v. HOOGENDIJK *30-12-1883 +13-06-1955 71j
JONG de, Jannigje, e.v. JONG *17-03-1914 +15-02-1999 84j
JONG de, Jannigje, e.v. KOOL *11-12-1909 +16-03-1999 89j
JONG de, Jannigje Niesje, e.v. BAAS *26-03-1920 +09-03-2003 82j
JONG de, Johanna Jacoba, e.v. BROEK *05-09-1905 +05-07-1969 63j
JONG de, Klazina, e.v. STAM *15-06-1910 +20-04-1976 65j
JONG de, Klazina, e.v. BOOM *18-09-1896 +06-07-1990 93j
JONG de, Klazina Woutera, e.v. WOUDENBERG *29-09-1953 +28-01-2006 52j
JONG de, Margje, e.v. ELSENAAR *03-05-1903 +13-11-1967 64j
JONG de, Margje, e.v. BEIJEN *30-08-1869 +02-06-1941 71j
JONG de, Maria, e.v. SCHEP *07-10-1887 +12-06-1969 81j
JONG de, Maria, e.v. WAARDT *23-01-1905 +14-05-1987 82j
JONG de, Maria Macheltje, e.v. GONLAG *15-11-1901 +12-12-1982 81j
JONG de, Marrigje Cornelia, e.v. JONG *25-02-1903 +23-01-1978 74j
JONG de, Marrigje Jannigje, e.v. BOEL *22-02-1935 +17-09-1994 59j
JONG de, Merrigje Marie, e.v. BONZEL *23-01-1870 +10-10-1935 65j
JONG de, Metje, e.v. SLOB *26-09-1909 +20-05-1995 85j
JONG de, Neeltje, e.v. HEUVEL *22-06-1907 +22-08-1976 69j
JONG de, Neeltje Klazina, e.v. NOORLANDER *10-02-1922 +31-05-2005 83j
JONG de, Nellie, e.v. VERMEULEN *16-07-1944 +06-07-2000 55j
JONG de, Petronella, e.v. BRUIJN *07-07-1916 +11-12-1991 75j
JONG de, Petronella Elizabeth, e.v. VERSLUIS *16-06-1918 +20-10-1995 77j
JONG de, S. *1926 +2008 82j
JONG de, T., e.v. BRUIJN *20-08-1902 +03-08-1974 71j
JONG de, Teuntje Adriana Cornelia, e.v. BLEIJENBERG *28-05-1937 +12-11-2005 68j
JONG de, Willemijntje, e.v. KOOIJ *10-12-1908 +16-07-1997 88j
JONG de, Wouterina, e.v. GEMEREN *17-02-1908 +19-01-1994 85j
JONGE de, Johanna Helena, e.v. TROUWBORST *21-09-1923 +22-08-1999 75j
JONGE COHEN de, Trudy, e.v. HUIBREGTSE *02-01-1921 +21-08-1998 77j
JONGEBREUR, Adriana, e.v. VERKAIK *25-04-1896 +13-08-1984 88j
JONGEBREUR, Gerrigje, e.v. GRAVELAND *14-04-1903 +29-10-1981 78j
JONGEBREUR, L.J., e.v. LANS
JONGENEEL, Alida Margaretha, e.v. NIEKERK *29-01-1878 +22-08-1945 67j
JONGENEEL, Anna, e.v. HOLLANDER *09-12-1930 +15-01-1996 65j
JONGENEEL, Lena Aaltje, e.v. KOUTSTAAL *24-07-1905 +02-07-1991 85j
JONGENEEL, Margaretha, e.v. HOOGENDIJK *17-12-1917 +09-04-1998 80j
JOODEN de, Johanna, e.v. STALENBURG *03-03-1899 +27-01-1993 93j
JOOSEN, Cornelia Maria +09-08-2000
JOOSEN, Cornelis Christiaan *05-05-1922 +11-10-2007 85j
JUDKOWIAK, E. *14-02-1914 +03-11-1944 30j
KAA van der, Anna Segerina, e.v. RAS *18-05-1808 +21-09-1875 67j
KAA van der, Gerardus Johannes *06-05-1804 +21-05-1863 59j
KAA van der, Gijsbert Jacob Welgevaare *16-04-1810 +25-12-1860 50j
KAA van der, Seger Herwijne, e.v. HOOGSTRAATE HOEVENS *26-09-1764 +22-10-1832 68j
KALLEWAARD, Wilhelmina *31-12-1891 +04-07-1967 e.v. MIDDELKOOP 75j
KAMPHUIS, Geertje, e.v. HOOYKAAS *01-07-1883 +28-01-1958 74j
KAPOEN, Hendrika, e.v. BUYS *17-08-1910 +15-07-1995 84j
KAPPETIJN, Alida, e.v. JONG *22-06-1893 +03-01-1948 54j
KAPPETIJN, Annigje, e.v. SCHOLTEN *10-08-1884 +22-01-1976 91j
KAPPETIJN, Cornelia, e.v. MEIJER *17-12-1889 +03-09-1976 86j
KARREMAN, Maria Bartha, e.v. ROUS *26-12-1922 +05-12-1994 71j
KARS, Hendrika Geertruida, e.v. GENT *17-09-1913 +10-06-2000 86j
KASPERCZYK, E. *28-05-1913 +07-01-1945 31j
KASTELEIN, Gerrie, e.v. ROUS *06-02-1921 +19-07-1971 50j
KEIJZER de, Cornelis Teunis *12-03-1920 +09-07-2008 88j
KELCKHOVEN van, S. M., e.v. KOP *03-11-1837 +29-10-1924 86j
KEMP, Aaltje, e.v. LOO *31-10-1885 +20-02-1969 83j
KEMP, Elizabeth *1903 +1975 72j
KEMP, G. familiegraf
KEMPENEERS, Jacob *20-10-1929 +24-11-2007 78j
KENTIE, Cornelia H. E., e.v. BAARS *24-06-1897 +28-10-1959 e.v. BAARS 62j
KERS, Willempje, e.v. DOORELEIJERS *13-08-1917 +08-11-2001 84j
KERSBERGEN, Bets, e.v. KUYLENBURG *14-04-1935 +25-02-1991 55j
KERSBERGEN, Jawikje, e.v. BOER *27-09-1894 +16-06-1974 79j
KERSSEBOOM, Griet, e.v. BAAN *07-12-1916 +21-04-2005 88j
KESTEREN van, Maria Leentje, e.v. SCHEP *11-11-1862 +27-01-1898 35j
KETTING, Maria Ida, e.v. DEELEN *29-09-1920 +12-08-1986 65j
KETWICH v., Maria Wilhelmina, e.v. NOOTEN *25-10-1854 +16-11-1884 30j
KEUKEN, Willem *25-12-1925 +02-12-1991 65j
KEULEN van, Antonia Willemina Hendrika, e.v. KOOIJ *24-01-1898 +27-03-1990 92j
KIEVIT, Kommertje, e.v. GELDERBLOM *15-03-1908 +05-12-1963 55j
KIJKUIT, Ineke, e.v. BRAND *26-03-1946 +03-11-1993 47j
KLAASSEN, Annette, e.v. RAUS *12-12-1912 +21-04-1972 59j
KLEI van, Adriana Johanna, e.v. ADEL *24-08-1889 +05-08-1976 86j
KLEIBEUKER, Bartha, e.v. GRAAF *05-04-1911 +22-07-1974 63j
KLEIBEUKER, Janna, e.v. DULLAART *16-10-1910 +20-09-1978 67j
KLEIBEUKER, Wilhelmina, e.v. MAK *06-06-1906 +27-12-1986 80j
KLIP, Wilhelmina, e.v. HOOYKAAS *19-08-1849 +19-03-1931 81j
KLOKKE, Nisa, e.v. HEHEWERTH *17-10-1842 +23-04-1895 52j
KLOMP, Corrie, e.v. KORPERSHOEK *18-07-1947 +14-06-1999 51j
KLOOTS, Jan *24-08-1887 +19-11-1967 80j
KL?PING, Bea, e.v. STUURMAN *26-11-1962 +17-07-2003 40j
KNAAP van der, Elisabeth, e.v. BIJL *05-12-1920 +08-06-2003 82j
KNAPPERS, Gerardus, e.v. TAK *06-10-1914 +08-05-1965 50j
KNEGT, Hilletje, e.v. HORDIJK *02-05-1915 +13-01-2006 90j
KNOOP, Johanna, e.v. GRAVELAND *05-06-1892 +06-07-1969 77j
KNUISTINGH NEVEN, Cornelia, e.v. SLINGERLAND *28-03-1927 +09-02-2004 76j
KOCH, Gijsbertha, e.v. LAZONDER *21-01-1848 +16-11-1921 73j
KOCH, Sophie Anna, e.v. HOUTE DE LANGE +27-06-1972
KOETS, Jo, e.v. BECKER *23-02-1924 +10-11-2007 83j
KOK, Adriana Cornelia, e.v. BOER *03-07-1923 +30-12-2000 77j
KOK, Cornelia, e.v. ZANEN *02-11-1889 +24-03-1953 63j
KOK, Jacoba, e.v. GREEF *03-05-1902 +24-06-1977 75j
KOK, Jennie, e.v. HOFMAN *31-07-1939 +26-01-2007 67j
KOK, Lena, e.v. JONG *19-01-1884 +09-01-1953 68j
KOK, Maria, e.v. BOOIJ *13-09-1921 +10-04-2004 82j
KOK, Willempje, e.v. BRINK *24-08-1896 +18-05-1973 76j
KOL, Adriana, e.v. MULLEM *10-04-1890 +06-02-1982 91j
KOLK, Zwaantine Tallechien, e.v. NIEKERK *02-10-1910 +26-09-1992 81j
KONING de, C. G. A., e.v. BARNEVELD *06-03-1885 +15-06-1964 79j
KONING de, Jacob, e.v. BOS *20-06-1909 +12-01-1954 44j
KONINGS, Jacoba, e.v. GORP *08-07-1878 +14-01-1962 83j
KONINGS, Maria, e.v. MERRI?BOER *08-07-1891 +26-12-1961 70j
KOOI van der, Sjoukje Johanna, e.v. BURG *29-09-1920 +12-09-1992 71j
KOOIJMAN, Neeltje, e.v. BRUIN *04-04-1885 +25-11-1964 79j
KOOIJMAN, Plonia Maaike, e.v. NIEKERK *10-04-1869 +24-01-1946 76j
KOOL, Aaltje, e.v. ERK *22-06-1906 +13-05-1996 89j
KOOL, Aaltje Geertruida, e.v. DUIJF *18-04-1902 +11-05-2000 98j
KOOL, Annigje, e.v. BAAS *14-05-1919 +25-04-1999 79j
KOOL, Elizabeth, e.v. HOFFLAND *26-08-1888 +10-11-1978 90j
KOOL, Jacoba Ottolina, e.v. HOOGENDIJK *21-11-1921 +06-02-2002 80j
KOOL, Johannes Peter *28-09-1916 +27-03-2008 91j
KOOL, Trijntje, e.v. JONG *11-04-1915 +31-08-1999 84j
KOOPS, Antje, e.v. BOSCH *25-07-1872 +04-11-1939 67j
KOOREN, Alida, e.v. HERMANS *01-11-1911 +01-02-1999 87j
KOOREVAAR, Elizabeth, e.v. STEKELENBURG *12-07-1922 +31-10-2004 82j
KOOREVAAR, Wilhelmina, e.v. BASSA *11-07-1925 +18-07-1995 70j
KOOY, Gerrigje, e.v. STIGTER *19-06-1898 +17-09-1976 78j
KOPER, A. *07-04-1910 +03-11-1944 34j
KOPPE, Ria, e.v. JONGBLOED *12-11-1956 +24-12-1980 24j
KOPPENOL, Jacoba, e.v. VERSLUIJS *24-01-1910 +23-10-1996 86j
KORENHOF, Niesje A. M., e.v. PIETERSE *26-04-1908 +05-01-1983 74j
KOREVAAR, Wil, e.v. DAATZELAAR *11-04-1932 +09-05-2002 70j
KOREVAAR, Willemijntje Maria Johanna, e.v. JONG *10-06-1914 +19-07-1991 77j
KORHEL, P. *07-10-1916 +08-01-1945 28j
KORTELAND, Cornelis, e.v. VERSCHOOR *12-04-1922 +10-09-2008 e.v. Maria Verschoor *21-12-1929 / +13-2-2009 86j
KORTUM, Jannetje Sophia, e.v. BOESSCHOTEN *14-11-1916 +01-09-2007 90j
KOSTEN, Abraham *01-01-1940 +18-05-2005 65j
KOSTEN, Abraham, e.v. WAGEMAKER *05-09-1939 +07-09-2007 68j
KOSTER, Lien, e.v. L?HT *23-11-1930 +26-09-2006 75j
KOSTER, Maria Wilhelmina, e.v. VERVEER *08-03-1914 +08-09-2006 92j
KOUDSTAAL, Neeltje, e.v. BEEKHUIZEN *07-10-1883 +24-03-1947 63j
KOUDSTAAL, Wilma (Wilhelmina), e.v. GOUMAN *23-05-1968 +17-12-2007 39j
KOUTERS, Martinus, e.v. EEKELEN *27-03-1893 +02-12-1961 68j
KOUTSTAAL, Adriana, e.v. GROOT *20-02-1881 +31-05-1933 52j
KOUWENHOVEN, Alie, e.v. VELZEN *17-01-1923 +03-01-2007 83j
KRAAL, Mijntje, e.v. VISSER *21-02-1875 +18-06-1966 91j
KRAAN, Cornelia, e.v. FOKKER *19-09-1930 +12-07-1998 67j
KRAMER, C. B., e.v. VERSLOOT *04-02-1867 +03-01-1940 72j
KREUK, Adriana, e.v. VUIK *28-08-1919 +04-03-1989 69j
KREUK, Neeltje, e.v. BURGER *28-02-1921 +29-10-1990 69j
KRIJGSMAN, Adriana, e.v. BOS *31-05-1925 +23-04-2001 75j
KRIJGSMAN, Apolonia, e.v. HOLDERMANS *27-04-1857 +31-05-1942 85j
KRIJGSMAN, Cornelia, e.v. VISSER *24-05-1898 +09-04-1981 82j
KRIJGSMAN, Cornelis Johannes *14-10-1874 +20-12-1951 77j
KRIJGSMAN, Johanna Francina, e.v. ROSSUM *02-12-1912 +04-08-1949 36j
KRIJGSMAN, Lena Cornelia, e.v. DONKER *18-07-1877 +27-06-1960 82j
KRIJGSMAN, Paulina, e.v. HOOGENDIJK *14-01-1960 +28-02-2002 42j
KRIJGSMAN, Rutger, e.v. MAST *07-03-1843 +10-09-1917 74j
KRINS, Jacoba, e.v. HAK *06-07-1913 +24-06-1997 83j
KROM de, Anja, e.v. KOUWENBERG *03-02-1921 +02-03-2005 84j
KROON, Marigje, e.v. PELT *04-11-1886 +21-10-1939 52j
KROUWEL, Teunis *28-03-1920 +01-06-1993 73j
KRUSE, Hermanna, e.v. BOOGAART *16-10-1893 +26-12-1978 85j
KRUUK de, Maria, e.v. MEIJER *18-09-1871 +01-11-1935 64j
KRUYT, J. A., e.v. WESSELS *20-05-1905 +29-05-1991 86j
KRYGER, A. *10-06-1924 +08-11-1944 20j
KUIJ v. d., Elizabeth Adriana Willemijntje, e.v. VERMEER *15-10-1883 +27-04-1938 54j
KUIJF, Martina Maria, e.v. BACKER *29-06-1939 +28-02-1989 49j
KUIJNTJES, Aria, e.v. WALTER *30-07-1921 +30-01-2006 84j
KUIJPERS, Susanna Louisa, e.v. HAMAKER *25-10-1931 +06-04-1997 65j
KUIK, Pietertje Cornelia, e.v. SCHUT *22-09-1930 +06-02-2005 74j
KUIL van der, Barbera Wilhelmina, e.v. JONG *08-03-1920 +19-05-2007 87j
KUIPER, Hermina, e.v. HANSMA *01-08-1901 +10-03-1981 79j
KUIPER, Janna, e.v. GROOTHUIS *20-02-1873 +09-07-1950 77j
KUIPERS, Hendrik *03-02-1878 +13-04-1950 72j
KUIPERS, Hendrik Jan *05-07-1887 +03-10-1957 70j
KUIPERS, Hermina H.F.C., e.v. ROOIJ *01-04-1918 +29-03-1969 50j
KUIPERS, Hermina J., e.v. OOSTERHOF *01-04-1909 +28-06-1961 52j
KURZYŃSKI, F. *12-03-1921 +06-11-1944 23j
KWAKERNAAK, Jaantje, e.v. VLIST *30-07-1921 +19-03-1981 59j
KWAKERNAAK, Raampje, e.v. EIJK *03-02-1883 +13-01-1985 101j
LAAN van der, Margaretha, e.v. BERG *16-03-1935 +26-04-1997 62j
LAAR van de, Hilda, e.v. STARRE *19-07-1952 +12-12-2002 50j
LAGERWAARD, Geertruida, e.v. GROOT *22-02-1876 +10-12-1952 76j
LAGERWEIJ, Neeltje Adriana Waltje, e.v. OOIJEN *01-06-1916 +11-05-1990 73j
LAKERVELD, Jannigje Francijntje, e.v. BEK *22-11-1915 +22-07-2002 86j
LAKERVELD, Maria Pieternella, e.v. RANDWIJK *30-01-1922 +11-03-2001 79j
LAMENS, Maria Hendrika, e.v. ZWIJNENBURG *22-11-1917 +17-11-2003 85j
LAMENS, Pietje, e.v. DONKER *13-04-1911 +15-01-1986 74j
LAMOREE, Gijsbertha, e.v. JANSEN *06-01-1916 +19-11-1995 79j
LANDMETER, Wijtske, e.v. SETON *11-10-1890 +14-03-1964 73j
LANGE de, Gijsbertus , e.v. COMIJS *29-09-1869 +25-11-1952 geb. Vlissingen / ovl. Rotterdam 83j
LANGE de, H. Familiegraf DE LANGE
LANGE de, Jacoba *08-05-1905 +03-09-1991 geb. Rotterdam / ovl. Eindhoven 86j
LANGE de, Jacoba Cornelia Maria, e.v. KROUWEL *08-04-1903 +16-07-1971 68j
LANGE de, Joost *21-12-1891 +10-02-1966 74j
LANGE de, Marrigje, e.v. BEEKHUIZEN *23-09-1921 +20-11-1992 71j
LANGE, Martinus *27-11-1929 +03-04-1999 69j
LANGE de, Petronella Gijsje, e.v. PEERS *03-04-1883 +03-01-1955 geb. Dordrecht 71j
LANGSTRAAT, Henny, e.v. MOL *12-07-1935 +24-04-2005 69j
LANKHORST, Trijntje, e.v. JONG *07-04-1875 +14-11-1943 68j
LARO, John *01-05-1920 +16-03-2000 79j
LAZONDER, Maria Wilhelmina, e.v. GREUP *22-09-1803 +10-01-1892 88j
LEDEN van der, Truus, e.v. BOESBERG *19-02-1916 +17-10-1991 75j
LEENES, Y *28-10-1891 +13-06-1973 81j
LEENING van, Neeltje Jannetje, e.v. JONG *05-04-1895 +01-02-1979 83j
LEEUW de, Marigje, e.v. VERHOEF *08-02-1889 +12-07-1977 88j
LEEUW DEN BOUTER de, Aartje, e.v. VERSCHOOR *01-06-1914 +19-02-2002 87j
LEEUWE van, Trijntje, e.v. BOL *31-10-1905 +08-11-1987 82j
LEEUWEN van, J. *13-11-1916 +13-03-2008 91j
LEEUWEN van, Johanna Wilhelmina, e.v. WISSE *11-04-1930 +25-04-1993 63j
LEEUWEN van, Maria Gerdina, e.v. BOON *26-05-1890 +08-03-1978 87j
LEEUWEN van, Wouter Anthonie Everardus *28-02-1906 +20-05-1969 " Arts te Sleeuwijk " 63j
LEIJEN van, Gijsje, e.v. BINSBERGEN *04-08-1950 +30-03-1991 40j
LEKKERKERKER, Aartje Mensje, e.v. VONK *17-02-1928 +20-01-2003 74j
LEMANOWICZ, W. *22-06-1924 +29-10-1944 20j
LENNARZ, Maria Theodora Christine, e.v. HOOYKAAS *23-08-1914 +06-06-1992 77j
LETTINK, Hermtje, e.v. STERRENBURG *22-04-1915 +14-07-1977 62j
LEUR de, Niesje, e.v. JONG *08-07-1893 +23-01-1984 90j
LIESKE, F. *02-04-1908 +03-11-1944 36j
LIGTHART SCHENK, Lijntje, e.v. BAKKER *16-02-1868 +31-12-1953 85j
LIMBORGH van, Neeltje, e.v. DUIJVENDIJK *19-06-1908 +18-06-1996 87j
LINDEN van der, Anna, e.v. BRANDWIJK *07-12-1866 +10-02-1952 85j
LINDEN van der, Johanna Anthonia, e.v. MEIJER *16-08-1915 +16-10-2005 90j
LINGE, Lijntje, e.v. REEUWIJK *04-04-1902 +26-05-1992 90j
LINGEN, Adriana, e.v. POLS *12-11-1929 +25-10-2001 71j
LINGEN, Johanna, e.v. VERBURG *15-05-1900 +15-08-1977 77j
LINGEN, Mientje, e.v. SPEKSNIJDER *25-08-1918 +12-01-2006 87j
LOCHEM van, Dina, e.v. HONDIUS *04-10-1892 +21-04-1943 50j
LOENDERSLOOT, Wilhelmina, e.v. DAM *24-07-1899 +24-05-1969 69j
LOENHOUT van, Cornelia J, e.v. ROMMENS *02-07-1895 +03-12-1961 66j
LOEVE, Aagje, e.v. TWIGT *28-07-1842 +04-03-1933 90j
LOEVE, Aaltje, e.v. HOOGENDIJK *12-12-1912 +02-04-1983 70j
LOEVE, Ariaantje Johanna, e.v. VRIJ *27-11-1927 +20-07-2007 79j
LOIJMANS, Petronella F.W., e.v. MAAS *13-02-1909 +17-03-2000 91j
LOKHORST, Jacoba Maria, e.v. DAM *25-11-1917 +23-07-2002 84j
LOO v.d., Hendrik Paulus Cornelis, e.v. KEMP *13-12-1879 +09-10-1949 69j
LOON van, Johanna, e.v. BROEKHUIZEN *09-05-1912 +21-01-2000 87j
LOON van, Petrus, e.v. GASTEL *20-11-1897 +10-11-1964 66j
LOOPIK, Johanna Wilhelmina, e.v. ADMIRAAL *29-02-1920 +24-05-2005 85j
LOOREN DE JONG, Neeltje Johanna, e.v. TOOM *29-06-1928 +19-05-1994 65j
LUF, Diny, e.v. BRUIJN *23-04-1934 +21-11-2006 72j
LUFTMANN, O. *17-07-1911 +07-01-1945 33j
LUIJTEN, Jacoba Johanna, e.v. BEKET *14-10-1914 +03-10-2007 92j
LUSSANET DE LA SABLONIERE de, Eva Cornelia, e.v. WANING *26-09-1868 +02-05-1945 76j
MAANEN van, Dirk Johan *04-04-1955 +21-11-1990 35j
MAAREN van, Catharina Hendrika, e.v. RENESSE *14-12-1809 +14-08-1887 77j
MAAREN van, Francine Lucia, e.v. WANING *28-06-1914 +18-04-1998 83j
MAAREN van, Hendrik, e.v. GOUDRIAAN *11-08-1814 +02-10-1885 71j
MAASLAND, Annigje, e.v. LEKKERKERKER *08-07-1925 +17-04-2004 78j
MAASLAND, Annigje A., e.v. HAM *23-09-1901 +05-04-1998 96j
MAAT, Jantje *24-08-1864 +20-03-1947 82j
MAAT, Neeltje, e.v. ALBERS *16-12-1889 +12-10-1968 78j
MAN IN 'T VELD, M. A., e.v. VOORSLUIJS *28-02-1897 +02-10-1980 83j
MANSCHOT, Aartje Elizabeth, e.v. MOLENAAR *10-08-1919 +22-08-1987 68j
MANSCHOT, Everdina Geertje, e.v. BRUIJN *18-12-1908 +03-07-1985 76j
MARKUS, Adriana Pieternella, e.v. POLS *20-11-1927 +25-11-2006 79j
MARKUS, Cornelia, e.v. BAAS *03-08-1869 +16-03-1936 66j
MARKUS, Elisabeth Francina, e.v. HOEVELAKEN *16-10-1893 +20-11-1980 87j
MARKUS, Geertruida, e.v. REDELIJKHEID *11-03-1904 +20-08-2002 98j
MAST van der, Franciena, e.v. KRIJGSMAN *20-08-1843 +11-01-1912 68j
MATHIJSSEN, Adriana R H, e.v. BEURDEN *11-04-1891 +20-01-1962 70j
MATTHIJSSEN, Huibertus, e.v. VINK *31-10-1909 +19-02-1993 83j
MEENHORST, J. M., e.v. HOEVEN *12-08-1917 +27-02-1982 64j
MEERKERK, Pleuntje, e.v. LINGEN *10-02-1901 +04-06-1974 73j
MEETEREN van, Adriana, e.v. RIETVELD *07-09-1915 +12-08-1997 81j
MEEUWISZ, Dirk *02-01-1917 +04-07-1990 73j
MEIJER, E., e.v. PAUW *14-06-1893 +27-06-1977 84j
MEIJER, Elisabeth, e.v. SCHAKEL *01-09-1905 +07-11-2001 96j
MEIJEREN van, Adriana, e.v. KREUK *31-05-1912 +23-04-1997 84j
MEIJEREN van, Geertrui, e.v. HERK *08-07-1910 +01-03-1991 80j
MEIJEREN van, Willemijntje, e.v. BEN *22-03-1928 +15-09-1997 69j
MELGERS, Jannigje, e.v. GROEN *05-02-1923 +01-09-1997 74j
MELISSEN, Johanna, e.v. KOEVOET *21-08-1869 +08-01-1962 92j
MERBIS, Johanna, e.v. EMONS *31-10-1919 +18-11-2005 86j
MERKERK van, Teuntje, e.v. HUISMAN *27-02-1902 +16-03-1978 76j
MERRI?BOER van, Jacobus C, e.v. KONINGS *11-10-1888 +18-10-1969 81j
MESKER, Pieternella Antoinetta, e.v. VOORSLUIJS *10-11-1911 +02-12-1999 88j
MESTRING, Th. Chr., e.v. SOLLEVELD *27-03-1862 +13-05-1941 79j
METS, Marigje, e.v. REE *13-07-1909 +29-07-1994 85j
MEULENDIJK, Cornelia Maria Jannigje, e.v. JONG *15-05-1911 +07-06-1996 85j
MIDDELKOOP, Aaltje, e.v. HARTOG *30-05-1890 +06-02-1973 82j
MIDDELKOOP, Dionisius *19-08-1890 +30-03-1981 90j
MIDDELKOOP van, Elizabeth, e.v. VERSLUIS *22-06-1946 +29-11-2001 55j
MIDDELKOOP, Jannigje, e.v. SLOMP *06-07-1891 +19-12-1961 70j
MIDDELKOOP, Lena, e.v. KOEN *20-01-1908 +30-12-2000 92j
MIDDELKOOP van, Stijntje Maria, e.v. EIKELENBOOM *1906 +1991 85j
MIJS, Bertie, e.v. THIJSSE *14-04-1951 +13-03-2002 50j
MIK de, Adriaantje, e.v. JONG *01-03-1914 +17-12-1995 81j
MIK de, Willempje Johanna, e.v. DUIJM *04-09-1925 +22-12-1992 67j
MOL, Marina Adriana, e.v. REIJNGOUDT *29-08-1930 +20-12-2006 76j
MOLENAAR, Cornelia Jacoba, e.v. ROOS *21-04-1933 +03-07-1998 65j
MOLENAAR, Cornelia Maria, e.v. KERS *11-11-1916 +06-12-2003 87j
MOLENAAR, Dirkje, e.v. SPEK *10-01-1894 +12-11-1998 104j
MOLENAAR, Hendrika Burdina, e.v. SCHIPPER *25-02-1934 +04-10-2008 74j
MOLENAAR, Maartje, e.v. HOOGWERF *04-09-1918 +04-02-1985 66j
MOLIK, A.F. *05-10-1913 +29-10-1944 31j
MONNA, Bastiaantje, e.v. VERMEIJ *16-01-1908 +27-11-1994 86j
MONTEBAN, Willemijntje, e.v. HOLLER *13-12-1915 +14-06-2000 84j
MOPMAN, Maria, e.v. TANGER *19-04-1856 +21-03-1925 68j
MOSMAN, Wil, e.v. KLARENBEEK *25-01-1929 +20-03-1998 69j
MOURIK, Adriana, e.v. VIS *31-05-1912 +10-05-2002 89j
MOURIK van, Coby, e.v. EGMOND *28-05-1949 +04-03-2008 58j
MOURIK, Cornelia, e.v. STOUTHART *31-12-1931 +08-04-1990 58j
MOURIK, Dirkje Maria, e.v. GENEUGELIJK *02-12-1916 +10-04-1993 76j
MOURIK, Jannigje, e.v. DUIJVENDIJK *01-01-1883 +02-04-1971 88j
MOURIK van, Merrigje, e.v. OOSTEROM *08-05-1926 +11-04-1992 65j
MUDDE, Catharina, e.v. ROOK *18-08-1915 +12-07-2002 86j
MUDDE, Gerrigje, e.v. OMMEN *30-04-1891 +11-01-1968 76j
MUDDE, Janna, e.v. GEERLING *03-10-1896 +31-12-1991 95j
MUDDE, Leentje, e.v. BRUIJN *26-11-1906 +09-05-1989 82j
MUIJS, Maria C. A., e.v. MAMEREN *23-01-1896 +30-10-1971 75j
MUIS, Lijntje, e.v. HAAN *22-07-1895 +04-06-1973 77j
MUL, Clazina Wilhelmina, e.v. POLS *26-11-1908 +05-03-1990 81j
MULARZ, S. *17-09-1919 +07-01-1945 25j
MULDER, Geesje, e.v. VLIET *25-02-1913 +06-01-2005 91j
MULLEM van, Cornelia, e.v. DOELAND *12-12-1913 +12-05-2000 86j
MULLER, Antje, e.v. SCHREUDER *10-07-1906 +22-12-1984 78j
MUNT van de, Bramiena, e.v. STALENBURG *09-07-1922 +21-04-2004 81j
MUSZKIET, R. *02-08-1903 +01-11-1944 41j
MUSZYŃSKI, Z. *06-12-1924 +06-11-1944 19j
NAGTEGAAL, Hendrika C., e.v. TEEUW *26-11-1932 +09-01-1974 41j
NANLOHY, Sara F., e.v. WATTMURY *10-02-1922 +12-02-1976 54j
NATZIJL, Gerrigje Maria, e.v. GRIJN *22-04-1908 +20-10-1984 76j
NAVES, Janna, e.v. HUISMAN *17-05-1898 +26-07-1970 72j
NET van 't, Hendrika, e.v. NAGEL *08-02-1929 +02-12-2005 76j
NICKI, A. *30-03-1913 +22-12-1944 31j
NIEUWELINK, Adriana Cornelia, e.v. BRABER *09-09-1925 +04-05-2007 81j
NIEUWKERK van, Cornelia Adriana, e.v. KLAVER *21-01-1928 +09-08-2004 76j
NIEUWLAND, Dina Wilhelmina Petra, e.v. VLIET *19-11-1940 +26-08-2000 59j
NOMEN, Klaasje, e.v. DAM *23-05-1891 +11-02-1965 73j
NOMEN, Lijntje Elizabeth, e.v. WINDEN *01-12-1922 +10-09-2000 77j
NOOMEN, Jannetje, e.v. SLINGERLAND *19-10-1932 +26-12-1995 63j
NOORD van, Maartje, e.v. BLOKLAND *01-07-1925 +02-10-2005 80j
NOORDERGRAAF, Teuntje, e.v. MARELIS *10-12-1889 +23-06-1981 91j
NOORDERVLIET, Martina, e.v. BERGWERF *11-06-1898 +10-02-1985 86j
NOORLANDER, Aafje, e.v. NOORLANDT *14-08-1919 +21-04-2005 85j
NOORLANDER, Gerritje, e.v. BOS *30-05-1916 +28-11-1995 79j
NOORLANDER, Johanna, e.v. ROOK *23-03-1912 +28-03-2005 93j
NOORTHOEK, Marinus Cornelis *28-12-1919 +10-11-2004 84j
NOOTEN van, Maria Cornelia, e.v. NOOTEN *28-10-1878 +08-03-1969 90j
NOUS, H.A. *14-08-1922 +02-03-2000 77j
OEVER van den, Arie, e.v. WIJNGAARDEN *17-12-1928 +23-11-1981 e.v. Truida Anna van Wijngaarden 52j
OEVER van den, Jacoba, e.v. LITTEL *07-04-1935 +20-06-2003 68j
OEVER van den, Jacoba, e.v. OEVER *22-08-1877 +15-12-1935 58j
OLDEN, Anna G., e.v. BRON *04-02-1887 +04-08-1961 74j
OLDENBOOM, Cornelia, e.v. GEELEN *26-04-1908 +15-07-1991 83j
OMMEN van, Margje Cornelia, e.v. EVEGROEN *25-09-1913 +27-08-2004 90j
OMMEN van, Maria Abellina, e.v. GENEUGELIJK *09-04-1915 +22-04-1993 78j
OMMEN van, Pietertje, e.v. GROEN *20-11-1921 +06-10-1997 75j
OMMEREN van, Maria Janna, e.v. LEEUWENBURG *03-01-1916 +19-11-1991 75j
OMON, Agatha Emmigje, e.v. FABER *26-10-1914 +01-05-2000 85j
OMON, Emmigje, e.v. JONG *18-09-1920 +20-06-1983 62j
OMON, Maria, e.v. VUIJK *19-07-1882 +06-01-1958 75j
OMON, Nellij, e.v. VLIET *17-09-1918 +12-02-2004 85j
ONDERWATER, Catharina J., e.v. MEIJER *16-05-1874 +09-08-1953 79j
OOMS, Anna, e.v. VISSER *07-10-1905 +12-01-1999 93j
OOMS, Anna Magcheltje, e.v. SPALL *25-09-1869 +30-01-1923 53j
OOMS, Bastiaantje, e.v. JONG *16-05-1857 +19-01-1934 76j
OOMS, Centijna, e.v. BOON *30-04-1896 +07-12-1942 46j
OOMS, Gijsbertha, e.v. BERG *07-11-1884 +30-04-1958 73j
OOMS, Hendrikje, e.v. BLANKEN *11-07-1892 +08-03-1962 69j
OOMS, Jannigje, e.v. SPEKSNIJDER *19-07-1918 +19-02-1995 76j
OOMS, Trijntje, e.v. TROUBORST *26-12-1903 +06-09-1982 78j
OOMS, Wilhelmina, e.v. SCHEP *05-07-1922 +04-11-1996 74j
OOSTEN van, Neeltje, e.v. MEIJER *29-10-1895 +07-05-1988 92j
OOSTERBOS, Marinus, e.v. MAULUS *07-04-1874 +09-02-1965 90j
OOSTERBOSCH, Gerrie, e.v. BOER *16-06-1947 +31-08-2000 53j
OOSTERLING, Apolonia Jannigje, e.v. SPEK *12-06-1938 +27-07-1999 61j
OOSTERLING, Hendrika A., e.v. ZIJDERLAAN *05-02-1910 +06-06-1995 85j
OOSTEROM van, Gerrigje, e.v. CAZANT *31-10-1949 +23-03-1987 37j
OOSTEROM van, Neeltje, e.v. HEK *04-07-1872 +09-09-1951 79j
OOSTERWIJK, Kundertje, e.v. METS *07-08-1918 +19-06-2005 86j
OOSTROM, Jacoba Jannigje, e.v. DEKKER *19-12-1918 +16-10-1996 77j
OOYEN van, Tilly, e.v. KERKUM *01-02-1934 +31-05-2005 71j
OPSCHOOR, Elisabeth, e.v. SPEK *08-09-1888 +13-02-1973 84j
OPSCHOOR, Elisabeth Semina, e.v. HOOGENDIJK *31-08-1890 +28-05-1978 87j
OPSCHOOR, Johanna, e.v. MUL *28-07-1882 +18-04-1943 60j
OPSCHOOR, Wilhelmina, e.v. SNOEI *1900 +1983 83j
OS van, Dirkje, e.v. SLINGERLAND *10-09-1906 +30-05-2000 93j
OS van, Maaike, e.v. VOS *24-05-1910 +01-05-2005 94j
OSINGA, Anna Accolina, e.v. TIGGELEN *30-10-1892 +31-03-1971 78j
OSKAM, Annigje Geertruida, e.v. RIKKOERT *18-01-1902 +31-12-1984 82j
OSKAM, Heinetta Cornelia, e.v. VRIES *31-07-1916 +25-05-1995 78j
OSSOWSKI, K. *03-02-1922 +03-11-1944 22j
OTTER den, Sina Maria, e.v. GOUW *18-05-1910 +21-06-2006 96j
OTTERSPEER, Cornelia, e.v. NOMEN *21-04-1918 +31-12-1999 81j
OTTERSPEER, Cornelia Willemina, e.v. DEKKER *20-04-1921 +07-06-1992 71j
OTTERSPEER, Geertje, e.v. HERK *27-08-1942 +20-06-2002 59j
OTTERSPEER, Johanna, e.v. GRAAF *05-11-1909 +15-03-1976 66j
OTTERSPEER, Klazina, e.v. SPEKSNIJDER *07-05-1891 +06-03-1975 83j
OTTERSPEER, Lijntje, e.v. VISSER *02-04-1894 +25-03-1967 72j
OTTERSPEER, Maria, e.v. BERGER *08-11-1900 +23-07-1996 95j
OTTERSPEER, Trijntje, e.v. NOORT *29-06-1908 +19-01-1997 88j
OUDAKKER, Marianne, e.v. KEY *28-02-1945 +09-07-2002 57j
OUDEN den, Adri Jenny, e.v. VELDEN *29-03-1944 +13-04-2001 57j
OUDEN den, Adriana, e.v. HEER *04-11-1932 +29-12-2003 71j
OUDEN den, Antje Huigerina, e.v. HEUVELMAN *18-03-1926 +04-02-1997 70j
OUDEN den, Janny, e.v. KOPPE *02-05-1939 +09-06-2002 63j
OUDEN den, Maria, e.v. STAM *26-01-1934 +19-06-1999 65j
OUDEN den, Wilhelmina, e.v. GRAAF *03-04-1940 +26-01-2005 64j
OUDENAARDEN, Aaltje Gerrigje, e.v. KOOL *18-07-1916 +22-09-1999 83j
OUDSHOORN, Cornelia, e.v. HOGENDOORN *13-03-1910 +01-04-2003 93j
OUDSTEN den, Aaltje, e.v. OSKAM *30-06-1915 +14-05-2001 85j
OUWENEEL, Teuntje Johanna, e.v. GRAAFF *23-03-1867 +29-03-1960 93j
OUWERKERK van, Lambertus Dirk familiegraf
OVEN van den, Pieternella *25-09-1887 +27-02-1969 e.v. KLOOTS 81j
OVERDUIN, Alida Johanna *16-09-1908 +29-10-1993 85j
OVERDUIN, Jacoba *10-02-1907 +09-05-1992 85j
OVERDUIN, Wilhelmina Gijsbertha *31-10-1905 +09-06-1995 89j
OVERKLEEFT, Neeltje, e.v. BERG *14-06-1918 +07-02-2006 87j
PARDOEL, Hendrika Maria, e.v. MURK *25-05-1910 +21-07-1984 74j
PATER de, Jannigje, e.v. DIJKEN *18-11-1902 +20-06-1974 71j
PATIJN, Nel, e.v. HAGEMAN *20-09-1950 +25-05-1974 23j
PATIJN, Petronella A. S., e.v. BAKKER *26-02-1902 +11-03-1995 93j
PAUW van der, Annette Diederika, e.v. HEERENS *22-10-1950 +24-09-1998 47j
PEELE, Cornelia, e.v. SCHRIEK *28-02-1913 +22-10-1995 82j
PEERS, Eduard Jacobus, e.v. LANGE, HELMS *1851 +17-01-1930 78j
PEETERS, Dingena, e.v. REHORST *15-06-1897 +25-01-1982 84j
PELA, J., e.v. HOOP *06-09-1850 +20-08-1919 68j
PELT van, Gerrit *02-07-1911 +13-07-1968 57j
PERDIJK, Johanna, e.v. HOOGENDIJK *17-08-1918 +01-05-1988 69j
PERFORS, Hendrikje, e.v. WIJNGAARD *23-04-1911 +12-01-1992 80j
PERLAK, A. *20-02-1906 +29-10-1944 38j
PETERS VAN TON, Hendrik *09-04-1928 +07-01-1992 63j
PETERS VAN TON, Jan, e.v. GELDEREN *04-08-1921 +24-01-1987 65j
PETERS VAN TON, Janna Hendrika, e.v. HOF *07-07-1923 +12-04-1992 68j
PETERSE, Wilhelmina, e.v. TROUWBORST *17-04-1895 +02-02-1965 69j
PICO, Maria Petronella Anna, e.v. PALMEN *08-04-1915 +05-06-2004 89j
PIKART, Johanna, e.v. BAKKER *14-02-1906 +14-09-1986 80j
PLACHTA, Franziska Hermanda, e.v. JONG *28-05-1913 +15-07-2001 88j
PLOMIN, J. *18-04-1911 +06-11-1944 33j
PLUTOWSKI, J. *06-09-1914 +06-11-1944 30j
PLUUT, Maartje, e.v. OUDSHOORN *25-11-1916 +07-08-2004 87j
PLUUT, Neeltje, e.v. REE *08-07-1882 +10-03-1962 79j
PLUUT, Trijntje, e.v. VERKERK *20-11-1890 +05-12-1951 61j
POLL van der, H. G. H., e.v. LOTZ *12-04-1918 +23-10-2002 84j
POLOCZEK, J. *02-05-1925 +03-11-1944 19j
POLOK, K. *19-03-1918 +22-12-1944 26j
POLS, Aaltje, e.v. JONG *28-03-1905 +16-01-1996 90j
POLS, Anna Teuntje, e.v. SPEKSNIJDER *08-10-1906 +08-06-1987 80j
POLS, Catharina Elizabeth, e.v. REEUWIJK *21-01-1935 +29-09-2000 65j
POLS, Cornelia, e.v. SCHRIEK *28-09-1914 +05-08-1985 70j
POLS, Dirkje Pieternella, e.v. OTTERSPEER *09-10-1917 +30-03-2002 84j
POLS, Johanna, e.v. EVEGROEN *09-08-1880 +28-10-1971 91j
POLS, Krijntje, e.v. GENEUGELIJK *08-10-1904 +28-06-1991 86j
POLS, Margje, e.v. EVEGROEN *06-10-1878 +21-01-1935 56j
POLS, Maria Lena, e.v. OOSTEROM *30-04-1922 +30-11-1998 76j
POLS, Neeltje, e.v. TERLOUW *10-08-1920 +24-05-2003 82j
POLS, Pieternella Goverina, e.v. VLIET *13-05-1925 +23-11-1993 68j
POLS, Teuntje, e.v. VISSER *19-09-1913 +27-04-1987 73j
POLS, Willemina, e.v. VISSER *26-10-1918 +30-10-2002 84j
PONSE, Hendrijntje, e.v. HONKOOP *20-03-1880 +26-07-1969 89j
POOLLEN van, Berthie, e.v. KLEIJN *25-12-1925 +17-10-2004 78j
POOT, Christina, e.v. HOOP *10-02-1905 +14-10-1999 94j
PORSUL, Catharina Maria Cornelia, e.v. SCHMIEMAN *08-05-1915 +18-03-1996 80j
POST van der, John G. *06-11-1956 +08-01-1997 40j
POST van der, Karenza M., e.v. SEBREGTS *04-11-1955 +21-08-1980 24j
POSTHUMUS, Dirkina Alida, e.v. SLIJPE *07-01-1913 +31-05-1995 82j
POTTUIT, H., e.v. BOER *05-01-1883 +07-09-1976 93j
PRINS, Catharina, e.v. VERKERK *09-03-1911 +01-01-2000 88j
PRINS, Erica *1915 +21-11-1995 moeilijk leesbaar 80j
PRINS, Francina *16-12-1938 +26-11-1998 59j
PRINS, Nellie, e.v. BREEDIJK *14-09-1929 +20-10-1998 69j
PRINS, Pietertje Jacoba, e.v. HOOP *09-02-1901 +26-12-1994 93j
PROKOPCZUK, M. *22-11-1918 +03-11-1944 25j
PRUMERS, Frederika Willemina Dina C.A., e.v. HATTUM van ELLEWOUTSDIJK *06-11-1840 +14-06-1906 65j
PUT van, Willy, e.v. DEKKER *23-08-1914 +05-11-2005 91j
QUAAK, Adriaan, e.v. GEUZE *27-02-1900 +18-03-1987 87j
QUAAK, Jacobus J. *23-01-1936 +23-04-2005 69j
QUAAK, Jan Jacobus *07-11-1920 +14-04-1986 65j
QUIST, Ilona *23-12-1977 +05-01-2006 28j
QUIST, Mariska *08-01-1981 +29-05-2002 21j
RAASVELD, Adriana F, e.v. ZUNDERT *12-05-1895 +18-11-1961 66j
RAMPAART, Aloysius, e.v. SCHEPERS *10-06-1891 +07-04-1956 64j
RAS, Gerardus Zeeger Johannes *04-08-1847 +20-11-1866 19j
RAS, Pieter Hendrik Gerrit *22-09-1845 +22-01-1854 8j
RAVENSTIJN, Cornelia, e.v. SPRONG *28-03-1889 +09-05-1958 69j
REDELIJKHEID de, Hendrikje, e.v. DAM *31-10-1871 +21-12-1948 77j
REDELIJKHEID, Jan, e.v. VINK *20-11-1910 +05-05-1980 e.v. Klazina Hendrina Vink 69j
REE van der, Barbera, e.v. BISCHOFF *03-06-1902 +31-01-1994 91j
REE van der, Cornelia Helena, e.v. SCHEPP *02-08-1920 +05-01-2007 86j
REE van de, Cornelia Jacoba, e.v. ELZERMAN *18-05-1938 +28-05-2005 67j
REE van der, Neeltje, e.v. IEPEREN *26-09-1935 +10-04-2007 71j
REE van der, Neeltje, e.v. HARTOG *02-01-1921 +25-05-2003 82j
REEN, Wijbe, e.v. BUDDING *21-08-1907 +29-05-1990 82j
REEST van der, Jacomina *19-08-1940 +14-07-2005 64j
REIJENGA, Henri?e, e.v. BLEIJSWIJK *1922 +2006 84j
REIJNDORP, Annelieze Brigitta, e.v. VELDEN *14-10-1948 +05-12-2007 59j
REIJNGOUDT, Marinus *13-08-1923 +06-12-2006 83j
REK de, Neeltje Johanna Willemina, e.v. HORSMAN *05-05-1883 +13-01-1981 97j
REMEEUS, C., e.v. MELGER *22-07-1926 +12-09-2006 80j
REMMERDE, Geurt Jan *09-02-1914 +10-10-1995 81j
REMMERDE, Steven Adrianus *16-05-1925 +11-01-1992 66j
REMOND, Jacoba Johanna, e.v. STEK *17-01-1925 +09-12-1967 42j
RENES, Huibertha Maria, e.v. GRUIJTER *1915 +1995 80j
RHIJN van, Lis, e.v. WERKE *25-11-1950 +03-01-2004 53j
RIBBE, Dirkje Adriana, e.v. JOL *03-06-1914 +16-12-2004 90j
RIDDER de, Hendrika, e.v. DEMPER *23-08-1905 +26-12-1980 75j
RIEMENS, Cornelia, e.v. WITTE *02-05-1906 +29-04-1994 87j
RIEMSDIJK van, Dirkje, e.v. VERDOOLD *03-05-1911 +30-10-1986 75j
RIETKERK, Geertje Teuntje, e.v. ROEST *15-10-1905 +28-06-1992 86j
RIETVELD, *1933 +2009 76j
RIETVELD, Cornelia, e.v. HARTEN *25-02-1891 +03-08-1965 74j
RIETVELD, Margaretha, e.v. OUDEN *20-08-1941 +22-12-2004 63j
RIJK de, Catharina Elizabeth, e.v. JANSONIUS *25-10-1928 +09-06-1976 47j
RIJKAART, Anne-Marie, e.v. BOERTJE *09-03-1949 +23-03-2003 54j
RIJKAART, Neeltje, e.v. VERDOOLD *26-06-1906 +11-08-1978 72j
RIJKAART, Pietertje, e.v. HEUVEL *24-06-1915 +27-09-1989 74j
RIJKEE, Maria, e.v. HOVEN *07-10-1919 +29-07-2005 85j
RIJKEN, Anna Maria, e.v. BEEKHUIZEN *22-02-1878 +31-07-1964 86j
RIJKEN, Samuela, e.v. HEIJNINGEN *01-10-1829 +25-06-1887 57j
RIJN van, Maria, e.v. BOEV?nbsp;*28-03-1916 +07-08-1997 81j
RIJNEVELD, Antje, e.v. ZOUWEN *13-07-1908 +02-07-2003 94j
RIJNEVELD, Antje, e.v. KOOIMAN *11-06-1904 +20-10-1979 75j
RIJNEVELD, Antje, e.v. BESTEN *19-11-1916 +20-03-2004 87j
RIJNEVELD, Fijtje, e.v. OEVER *04-08-1907 +16-03-1998 90j
RIJNEVELD, Willemijntje, e.v. HOOP *07-01-1906 +07-09-1995 89j
RIJSWIJK van, Alida, e.v. BROLSMA *20-08-1913 +25-09-1992 79j
RIJSWIJK van, Eelke *04-01-1889 +03-09-1979 e.v. GELDEREN 90j
RIKKOERT, Maaike, e.v. WOUDENBERG *30-07-1892 +20-01-1972 79j
RIKKOERT, Willemina, e.v. BOER *09-02-1919 +23-01-1980 60j
RIPPINGER, Bridget, e.v. BROUWER *08-01-1949 +24-02-2003 54j
RODENBURG, Krijntje, e.v. KUIL *14-09-1902 +05-06-1970 67j
ROEST, Cornelia, e.v. MURK *09-08-1941 +19-01-1989 47j
ROEST, Johanna, e.v. HEUVEL *14-02-1899 +23-07-1972 73j
ROLDANUS, C. C. J. W., e.v. NOOTEN *07-11-1819 +19-06-1887 67j
ROMBOUT, Geertruij, e.v. PAUW *28-06-1868 +21-06-1956 87j
ROMIJN, Annebetje, e.v. BRUGGE *13-05-1887 +12-06-1957 70j
ROMIJN, Annigje, e.v. JONG *02-09-1908 +21-08-1999 90j
ROND, Cornelia, e.v. JONG *05-01-1890 +17-12-1980 90j
ROND, Hermina, e.v. PAUW *13-05-1928 +17-11-2004 76j
RONDE de, Klaas, e.v. BERGEIJK *11-05-1903 +15-03-1966 62j
ROODE de, Willem *30-05-1937 +23-02-2009 71j
ROODHORST, Pieternella, e.v. ROEST *16-03-1944 +01-07-2008 64j
ROOIJEN van, Jacoba, e.v. BUNT *27-12-1876 +28-04-1941 64j
ROOIJEN van, Theodora Adriana, e.v. BRAND *03-10-1915 +30-08-2004 88j
ROOK, Barbara Sophia, e.v. OFFERMANS *06-05-1903 +19-07-1985 82j
ROOK, Cornelia, e.v. RIETVELD *11-10-1908 +09-08-1982 73j
ROOK, Geertruida Johanna, e.v. BEN *20-02-1905 +22-11-1975 70j
ROOK, Janna Adriana, e.v. ZWIENEN *1848 +1931 83j
ROOK, Maggeltje, e.v. SNOEI *20-09-1901 +28-01-1989 87j
ROOK, W. E. (Mieke), e.v. HOEVEN *03-12-1950 +20-05-2005 54j
ROOK, Willemijntje Elizabeth, e.v. BEN *20-01-1895 +21-02-1959 64j
ROOKEN, Elizabeth Neeltje, e.v. VERBREE *19-05-1923 +18-02-2006 82j
ROOS, Adriana Maria, e.v. DUIJVENDIJK *12-01-1878 +26-01-1941 63j
ROOS, Wilhelmina Catharina, e.v. LOTZ *26-02-1898 +24-06-1978 80j
ROOSEBOOM, Willem *17-01-1884 +04-04-1884 0j
ROOYEN van, Cornelia, e.v. KOSTWINDER *20-03-1925 +06-10-1972 47j
ROSMULLER, B.J., e.v. STOLTZ *01-05-1923 +12-06-1985 62j
ROSSEM van, L.V. *09-06-1872 +19-03-1957 84j
ROSSEM van, M.W.C. *26-11-1851 +08-11-1929 77j
ROSSUM van, Maria Jannetje, e.v. BROEK *01-01-1911 +14-03-2000 89j
ROSSUM van, Nelly Jeanne, e.v. HOOGERDIJK *27-01-1920 +18-10-2002 82j
ROUBOS, Geertrui *19-01-1902 +13-07-1968 e.v. ANDEL 66j
ROUS, Johanna Cornelia, e.v. SLOMP *27-09-1921 +17-04-2000 78j
ROUS, Johanna Hendrika, e.v. ROUS *31-07-1897 +04-08-1983 86j
ROUS, Merrigje, e.v. KOOIMAN *08-02-1906 +27-04-1998 92j
ROUS, Neeltje, e.v. VERVEER *02-01-1915 +21-05-1995 80j
ROZENDAAL, Geertrui, e.v. STUURMAN *23-09-1906 +26-06-1983 76j
ROZENDAAL, Willempje, e.v. HORST *04-02-1894 +23-07-1967 73j
RUIJTER de, Hendrika, e.v. PAUW *29-08-1914 +06-04-1981 66j
RUIJTER de, Jacoba Christina, e.v. COD? *09-09-1930 +03-04-2000 69j
RUIJTER, Johanna, e.v. OS *07-04-1919 +05-01-1997 77j
RUIT van de, Pietje, e.v. SPEK *05-12-1890 +07-12-1981 91j
RUITER, Christina, e.v. RIJNEVELD *26-04-1919 +05-05-1972 53j
RUS, Petra, e.v. MEERKERK *11-01-1949 +11-09-1996 47j
RUSTWAT, Adriana, e.v. POEL *18-10-1915 +31-12-2001 86j
RYBIŃSKI, J. *28-01-1916 +29-10-1944 28j
SĘKOWSKI, J. *09-03-1924 +31-12-1944 20j
SAARBERG, Pietje, e.v. VELDEN *19-03-1879 +22-08-1967 88j
SACK, Heiltje, e.v. SLINGERLAND *17-06-1932 +26-04-2002 69j
SAKKO, Jacoba Marina, e.v. KUIJLENBURG *14-03-1923 +20-11-2004 81j
SANT van 't, Antonia Cornelia *03-07-1829 +16-11-1914 85j
SANT van 't, Corneles Johannes *24-02-1831 +10-10-1902 71j
SANT van't, Hendrika Antonia *21-09-1827 +20-01-1861 33j
SANT van 't, Leendert *30-04-1797 +30-12-1883 86j
SANT van 't, MariaAnna Cornelia *19-07-1842 +02-04-1917 74j
SCHAIK van, Roza, e.v. BLONK *06-05-1966 +16-11-1989 23j
SCHEER, Aaltje, e.v. VELDEN *28-08-1897 +23-11-1976 79j
SCHEER, Christina, e.v. KUIJL *09-08-1919 +15-12-2004 85j
SCHEER, L. W., e.v. ACHTERBERG *21-02-1898 +31-12-1985 87j
SCHEER, Maria, e.v. STAM *13-02-1899 +11-01-1982 82j
SCHEER, Sophia, e.v. SCHILT *08-01-1901 +27-01-1944 43j
SCHENKEL, Jacoba Adriana, e.v. VEER *17-01-1913 +15-10-1999 86j
SCHEP, Aaltje, e.v. SUUR *07-01-1908 +12-04-2004 96j
SCHEP, Aartje, e.v. OS *02-10-1937 +05-10-2005 68j
SCHEP, Adriana, e.v. BAAS *29-01-1897 +19-09-1954 57j
SCHEP, Adriana, e.v. SCHEP *08-10-1828 +01-12-1917 89j
SCHEP, Adriana, e.v. SLOB *09-07-1887 +09-03-1975 87j
SCHEP, Cornelia Maria, e.v. KOK *25-04-1927 +10-02-1999 71j
SCHEP, Jannigje, e.v. SETON *17-09-1897 +01-05-1972 74j
SCHEP, Jannigje, e.v. PLUUT *02-05-1891 +14-06-1968 77j
SCHERPENISSE, Maria, e.v. HENDRIKS *27-01-1920 +15-02-2005 85j
SCHILT, Adriana, e.v. PATER *25-09-1907 +21-03-1993 85j
SCHILT, Adriana Maria, e.v. BERG *05-09-1917 +31-07-1995 77j
SCHILT, Dirkje, e.v. VRIESELAAR *18-06-1926 +05-09-1998 72j
SCHILT, Elizabeth, e.v. KOUDSTAAL *26-08-1927 +25-06-1993 65j
SCHILT, Janna, e.v. GAILLARD *28-07-1914 +23-07-1998 83j
SCHILT, Jannigje, e.v. JONG *28-09-1910 +25-03-1998 87j
SCHILT, Jannigje Geertje, e.v. KORTLEVER *07-08-1933 +16-08-2006 73j
SCHILT, Teuntje, e.v. ZOELEN *07-08-1911 +28-03-1981 69j
SCHIMMEL, H. W., e.v. SCHIMMEL *04-12-1912 +16-05-1981 68j
SCHINKEL, Bartje, e.v. DORSMAN *20-10-1914 +28-11-2002 88j
SCHIPPER, Emelia, e.v. HOGENDOORN *08-08-1943 +10-07-1997 53j
SCHOLTEN, Aartje, e.v. VELTHUIZEN *11-03-1920 +27-01-1993 72j
SCHOP, Wilhelmina, e.v. HELDEN *06-03-1931 +29-04-2008 77j
SCHOTTE, Leny, e.v. DIJK *23-09-1947 +18-02-1998 50j
SCHOUTEN, Annigje, e.v. OUDEN *18-01-1908 +17-03-1985 77j
SCHOUTEN, Dirkje, e.v. TWIGT *08-01-1897 +29-07-1983 86j
SCHOUTEN, Elizabeth, e.v. JONG *11-01-1887 +17-03-1978 91j
SCHOUTEN, Jacomijntje, e.v. BRUSS?nbsp;*09-04-1901 +23-05-1999 98j
SCHOUTEN, Maria, e.v. BOS *07-02-1924 +26-05-1984 60j
SCHUILING, Aartje Rijkske *14-10-1905 +09-02-1998 92j
SCHUITEMA, Catharina Cornelia, e.v. HALSEMA *30-08-1922 +16-02-2007 84j
SCHUTTER, B.F. *22-12-1906 +31-05-1991 84j
SEGER, Antonia, e.v. PUTTEN *12-09-1927 +20-10-1997 70j
SELS, Ali, e.v. EUSER *1929 +2008 79j
SETON, Hendrika Elisabeth, e.v. MUILWIJK *20-10-1903 +28-06-2002 98j
SETON, Paula W., e.v. OUWERKERK *20-12-1955 +20-02-1989 33j
'S-GRAVESANDE van , Johan Storm
SILEZIN, W. *28-08-1917 +28-10-1944 27j
SIOUW, Adriana, e.v. TIELEMANS *21-02-1897 +07-04-1993 96j
SIP, Johanna Dirkje , e.v. INGEN *17-11-1928 +29-11-1991 63j
SK?A, E. *01-12-1923 +31-12-1944 21j
SKWIERAWSKI, A. *06-08-1918 +03-11-1944 26j
SLAPPENDEL, Janna Gijsbertha, e.v. JONG *02-05-1916 +28-01-1997 80j
SLINGERLAND, Anna Cornelia, e.v. ZWIJNENBURG *29-08-1889 +24-08-1970 80j
SLINGERLAND, Annigje, e.v. ZWIJNENBURG *03-01-1923 +28-01-1996 73j
SLINGERLAND, Jannigje, e.v. SOEST *02-03-1913 +17-01-2003 89j
SLINGERLAND, Jannigje, e.v. OUDEN *14-01-1927 +10-07-1990 63j
SLOB, Adriana, e.v. SLOB *30-06-1869 +14-08-1949 80j
SLOB, Neeltje, e.v. HORST *10-08-1909 +28-06-2004 94j
SLOOIJER, Janna, e.v. BRUIN *21-09-1944 +01-12-1986 42j
SLOOTWEG, Gonny, e.v. DONS *27-03-1944 +09-06-2006 62j
SLOTBOOM, Huigerina, e.v. BAKKER *18-01-1921 +18-01-1996 75j
SLOTBOOM, Lena, e.v. VERLEK *06-11-1931 +27-12-1967 36j
SLUIS van der, Barendina, e.v. ROOS *24-10-1918 +24-01-1994 75j
SLUIS van der, Jacoba, e.v. HOUWELING *01-06-1929 +09-03-2004 74j
SMAAL, Margaretha, e.v. MAAT *05-09-1929 +13-09-2006 77j
SMIT, Ary, e.v. BUITENDIJK *12-01-1875 +16-11-1957 geb. Heenvliet 82j
SMIT, Dirkje, e.v. DEMPER *20-02-1914 +27-07-1981 67j
SMIT, Emma Wilhelmina, e.v. VISSER *07-03-1899 +11-08-1950 geb. Rotterdam (e.v. Gerrit Jan Visser) 51j
SMIT, Gerrigje, e.v. HOOGENDIJK *23-11-1882 +11-01-1978 95j
SMIT de, Jacomina Cornelia, e.v. HEK *14-10-1914 +19-02-1998 83j
SMIT, Niesje, e.v. OUDEN *31-10-1904 +02-06-1975 70j
SMITS, Maria, e.v. PEETERS *07-07-1871 +13-04-1948 76j
SMITSHOEK, Willemijntje, e.v. BRUIN *15-06-1934 +27-01-2005 70j
SNEL, Catharina Judith, e.v. TANGER *10-10-1892 +15-10-1967 75j
SNEL, Johanna Elizabeth, e.v. JONG *01-06-1890 +24-06-1971 81j
SNOEI, Neeltje, e.v. HEER *29-11-1920 +09-04-2002 81j
SNOEIJ, Cornelia, e.v. KORTE *25-08-1901 +15-01-1984 82j
SNOEIJ, Elizabeth, e.v. BAAS *08-03-1891 +12-01-1979 87j
SNOEIJ, Helena Jannetje, e.v. HEUVELMAN *02-11-1903 +13-04-1964 60j
SNOEIJ, Jannetje, e.v. BROUWER *12-09-1896 +19-03-1981 84j
SNOEIJ, Johanna, e.v. TROUWBORST *13-01-1898 +12-06-1981 83j
SNOEIJ, Neeltje, e.v. HEUVELMAN *18-03-1907 +11-02-1995 87j
SOELEN van, familiegraf
SOESDORP, Pieternella, e.v. PATIJN *03-04-1861 +03-01-1952 90j
SOEST van, Geurt Hendrik *18-06-1920 +20-11-1991 71j
SOETEMAN, Maria Cornelia, e.v. SANTIFORT *21-02-1931 +04-08-1993 62j
SOETERS, Margaretha, e.v. WENDELS *26-09-1883 +23-06-1966 82j
SOLINGE van, Anna Cornelia, e.v. KRINS *29-01-1870 +03-12-1954 84j
SOLINGEN van, Johanna Anna, e.v. GAILLARD *04-02-1855 +30-11-1937 82j
SOMEREN van, Antje, e.v. JOODE *30-04-1858 +29-04-1929 70j
SON van, Helena, e.v. ZUNDERT *26-02-1879 +07-03-1965 86j
SOSNA, A. *04-11-1925 +29-10-1944 18j
SPANJERSBERG, Christina Jacoba, e.v. GRUIJTER *31-07-1892 +12-02-1980 87j
SPEK, Aantje, e.v. NOMEN *13-03-1914 +17-01-1991 76j
SPEK, Adriana, e.v. SCHENK *18-08-1927 +08-05-2006 78j
SPEK van der, Grietje, e.v. BESTEBROER *15-02-1906 +06-12-1996 90j
SPEK van der, Meinsje, e.v. RIJK *19-03-1889 +05-02-1956 66j
SPEKSNIJDER, Adriana, e.v. JONG *05-07-1911 +07-05-1974 62j
SPEKSNIJDER, Bartha, e.v. POLS *22-12-1886 +04-04-1969 82j
SPEKSNIJDER, Helena Alida, e.v. HERK *22-07-1915 +13-09-2003 88j
SPEKSNIJDER, Jannigje, e.v. TREURE *20-02-1891 +22-05-1967 76j
SPEKSNIJDER, Johanna, e.v. REK *06-01-1891 +08-04-1986 95j
SPEKSNIJDER, Johanna, e.v. PATER *17-01-1899 +05-08-1970 71j
SPEKSNIJDER, Lena, e.v. GOLVERDINGEN *11-07-1935 +06-07-2004 68j
SPEKSNIJDER, Magdalena, e.v. GENEUGELIJK *17-03-1880 +16-04-1977 97j
SPEKSNIJDER, Neeltje, e.v. HOUWELING *06-12-1887 +06-08-1981 93j
SPEKSNIJDER, Pieternella, e.v. POLS *12-02-1882 +24-03-1945 63j
SPEKSNIJDER, Teuntje, e.v. VUIK *15-10-1900 +22-10-1992 92j
SPEKSNIJDER, Truus, e.v. NOMEN *10-03-1937 +18-09-1989 52j
SPEKSNIJDER, Wilhelmina, e.v. MOURIK *25-12-1881 +19-11-1960 78j
SPIES, Dirkje, e.v. BRENK *05-10-1906 +28-05-2001 94j
SPIES, Gerrit *04-11-1929 +24-03-1992 62j
SPINHOVEN, Wilhelmina, e.v. ENDE *17-07-1914 +18-07-1977 63j
SPRANG van, Jansje Adriana, e.v. GROOT *18-10-1900 +07-08-1962 61j
SPRONG, Bastiana Cornelia, e.v. SPEK *05-05-1921 +07-07-2003 82j
SPRUIJT, Neeltje Huiberdina, e.v. KOSTER *10-03-1920 +24-05-2006 86j
SPRUIJTENBURG, Bastiaantje, e.v. BREEDVELD *27-08-1920 +01-08-2005 84j
SPRUIT, Cornelia Elisabeth, e.v. VAT *13-12-1938 +25-08-2005 66j
SPRUITENBURG, A., e.v. LANKHORST *27-06-1869 +20-01-1944 74j
STĘPIEN, K.L. *02-05-1907 +16-05-1945 38j
STAALENBURG, Janna, e.v. ESHUIS *14-01-1897 +22-07-1973 76j
STALENBURG, Niesje Cornelia, e.v. GRAAFF *11-09-1920 +28-02-1999 78j
STALENBURG, Niesje Johanna, e.v. BRUIJN *13-09-1912 +28-06-1993 80j
STAM, Elisabeth, e.v. GRAAF *16-04-1894 +03-09-1961 67j
STAP, Bote *09-11-1924 +09-06-1998 73j
STARRE van der, Geertje Margje, e.v. HEIJKOOP *24-05-1922 +13-03-2001 78j
STEEHOUWER, Lijntje Johanna, e.v. PELT *16-01-1918 +15-12-2005 87j
STEENBERGEN van, Maria, e.v. OTTEN *13-02-1854 +16-01-1932 77j
STEENEKEN, Agnes, e.v. LEEUWRIK *16-10-1923 +16-02-1999 75j
STEKETEE, Pieternella, e.v. GAILLARD *13-03-1882 +24-03-1963 81j
STELDT van der, E.H.C., e.v. van LEEUWEN *02-05-1917 +26-03-1997 79j
STELT van der, Cornelis Hendrik *24-01-1908 +16-09-1966 58j
STELT van der, Marigje *07-01-1892 +20-08-1970 e.v. HAKKERS 78j
STENCEL, J. *21-10-1925 +03-11-1944 19j
STERK, Johanna Aantje, e.v. NOMEN *27-08-1905 +25-10-1990 85j
STERRENBURG, Barbera, e.v. VERWEIJ *15-08-1904 +06-09-1983 79j
STERRENBURG, Dit, e.v. DUINDAM *25-11-1936 +11-06-2005 68j
STIGTER, Chr., e.v. HEERENS *11-09-1907 +29-03-1974 66j
STIGTER de, Gretha, e.v. BASSA *13-07-1929 +03-08-2007 78j
STIGTER de, Jenneke, e.v. ROOS *27-03-1888 +01-11-1962 74j
STIGTER, Lena Apolonia, e.v. RENES *13-11-1913 +15-07-1995 81j
STIGTER, Trijntje, e.v. BORST *23-05-1916 +29-01-2007 90j
STOK, Jacoba, e.v. FASE *20-07-1904 +09-08-2005 101j
STOLTZ, J.P. *14-09-1914 +08-08-2000 85j
STOMPS, Cornelia, e.v. DAM *15-08-1860 +19-11-1919 59j
STOPPELENBURG, Klaasje, e.v. JONG *06-01-1890 +22-12-1962 72j
STOUT, Fijke *24-06-1899 +25-11-1976 e.v. VERSCHOOR 77j
STOUT, Jannigje Teuntje, e.v. BROERE *02-12-1901 +22-03-1993 91j
STOUT, Magteltje, e.v. ENDE *15-09-1893 +05-10-1977 84j
STRAVER, Hermanus *04-04-1883 +14-04-1946 63j
STREEFKERK, Bastiaantje, e.v. METEREN *21-08-1901 +16-09-1944 43j
STREEFKERK, Marrigje, e.v. UITTENBOGAARD *04-12-1910 +28-04-1988 77j
STUBBE, Gerrigje, e.v. VLIET *11-05-1921 +09-10-2006 85j
STUBBE, Gerritje Clasina, e.v. PLOMP *07-02-1888 +03-12-1965 77j
STUBBE, Marigje, e.v. MUIJS *26-02-1878 +16-10-1948 70j
STUIJT, Jannigje, e.v. KROUWEL *31-03-1889 +28-12-1974 85j
STUIVENBERG, Janny, e.v. GOUDRIAAN *21-11-1917 +02-07-2000 82j
STUIVENBERG, Maartje, e.v. VERKUIJL *21-12-1923 +26-09-1976 52j
STUURMAN, A. J., e.v. KOK *15-08-1866 +12-07-1949 82j
STUURMAN, Jeanne, e.v. KOOY *19-04-1905 +14-06-2006 101j
SUIJKER, Teuntje, e.v. OOSTEROM *01-02-1919 +15-10-2004 85j
SUURLAND, Hendrik, e.v. HARREWIJN *10-07-1914 +02-01-1978 e.v. Hendrika Maria Harrewijn 63j
SWART de, Hendrika, e.v. CLEMENTS *15-12-1896 +17-03-1977 80j
SZULUK, B. *15-04-1909 +31-12-1944 35j
TANGER, Guurtje Hermanna Wilhelmina, e.v. BRUIN *11-10-1920 +12-06-2006 85j
TEEUW, Berendina Willemina, e.v. DUSSEN *21-11-1912 +29-01-1999 86j
TEEUWEN, Cornelia, e.v. RIJKAART *21-12-1885 +23-06-1975 89j
TEMPELMAN, Ariana, e.v. BRUINESSEN *10-05-1895 +13-12-1978 83j
TEMPELMAN, Wilhelmina, e.v. VLIES *09-09-1879 +05-11-1959 80j
TERLOUW, Aaltje, e.v. JONGE *06-12-1901 +13-12-1985 84j
TERLOUW, Ali, e.v. GROOT *10-11-1917 +08-10-2004 86j
TERLOUW, Teuntje, e.v. POLS *29-12-1898 +30-12-1977 79j
TERWEIJ, Leida, e.v. BRANDWIJK *24-11-1912 +10-02-2003 90j
THIEL DE VRIES van, Gosewienus, e.v. VERHEIJ *27-03-1862 +31-08-1919 57j
THIM, Catharina, e.v. GREUP *04-07-1856 +20-01-1883 26j
TIELEMANS, Adriana, e.v. ZWIJNENBURG *15-09-1922 +21-03-2006 83j
TILBURG van, Tonny, e.v. ZELDEREN *18-01-1937 +13-07-1975 38j
TIMMER, Aartje, e.v. BRUIN *23-12-1919 +26-05-1998 78j
TIMMERMAN, Adriana, e.v. HEUVELMAN *17-05-1922 +24-10-2002 80j
TIMMERMAN, Antonetta, e.v. LAMMENS *29-11-1908 +13-08-1983 74j
TIMMERMAN, Lily Ivonne, e.v. GELDER *12-09-1927 +26-07-2001 73j
TOL van, Jaantje, e.v. KOOIJMAN *22-03-1905 +15-05-1994 89j
TRAPMAN, Maria, e.v. ROND *27-08-1905 +25-04-1985 79j
TREIDER, A. *08-09-1906 +04-11-1944 38j
TREURE, Jansje, e.v. LINGEN *14-12-1926 +22-02-2002 75j
TRONCHET, Johanna Geertruida, e.v. VUURENS *01-12-1901 +21-07-1989 87j
TROUWBORST, Aagje, e.v. POLS *02-12-1890 +10-01-1966 75j
TROUWBORST, Cornelia, e.v. WAARDT *07-11-1915 +27-08-1973 57j
TROUWBORST, Teuntje, e.v. SPEKSNIJDER *12-02-1906 +21-02-1982 76j
TUIJL van, Janna, e.v. TUYL *03-01-1916 +31-12-1995 79j
TWIGT, Pietertje, e.v. RIJSWIJK *18-07-1897 +09-07-1981 83j
TWIGT, Trijntje, e.v. RIJSWIJK *05-01-1914 +03-09-2000 86j
TWIGT, Trijntje, e.v. ROOK *25-12-1874 +16-03-1946 71j
TYBURCY, S. *20-02-1907 +05-11-1944 37j
UIJTERLINDE, Martina Cornelia, e.v. HOOGENDIJK *04-07-1877 +27-02-1914 36j
UITTENBOGAART, J. A., e.v. REEUWIJK *23-05-1902 +12-09-1964 62j
VAAL de, G., e.v. VERMEIJ *22-02-1902 +03-03-1985 83j
VAAL de, Johanna Elizabeth, e.v. STIGTER *01-10-1923 +06-09-2002 78j
VAAL de, Teuntje, e.v. BROUWER *12-01-1912 +02-01-1999 86j
VALK, Antje, e.v. VEGTER *28-11-1844 +12-04-1903 58j
VALKENBURG van, E.M., e.v. HUYGENS *08-07-1882 +27-10-1960 78j
VASTENBURG, Gijsje, e.v. GROOT *11-03-1927 +30-05-1996 69j
VEEN van, Lijntje, e.v. MAMEREN *15-09-1927 +12-06-2006 78j
VEEN van, Mathilda, e.v. OSKAM *31-10-1910 +21-02-2005 94j
VEER, Dirkje, e.v. LETTINK *29-04-1875 +27-04-1948 72j
VEER van 't, Janna Jacoba, e.v. MAAS *24-08-1906 +07-01-1991 84j
VEGCHELEN van, Dirkje, e.v. KOUW *24-07-1893 +18-04-1976 82j
VELD in 't, Johanna Bastiana, e.v. KOOIJMAN *15-04-1912 +08-12-2006 94j
VELD in't, Zeewij, e.v. TROMPETTER *17-06-1904 +09-08-1967 63j
VELDEN van der, Adriana Catharina Johanna, e.v. SLOOFF *29-10-1907 +07-01-1998 90j
VELDEN van der, Jacoba Cornelia, e.v. VAAL *02-12-1902 +10-04-1984 81j
VELDEN v.d., Maria E., e.v. OOMS *14-07-1884 +13-10-1966 82j
VELDEN van der, Wilhelmina, e.v. HOOGENDOORN *27-02-1864 +11-06-1926 62j
VELDHOVEN, Ko *19-06-1930 +01-11-2008 78j
VELTHUIZEN, Lenie, e.v. EELAND *09-11-1946 +04-10-2006 59j
VEN v. d., Klazina Johanna, e.v. SCHILT *13-08-1894 +21-08-1985 91j
VERBAARSCHOT, J.C., e.v. STOLTZ *02-10-1852 +22-06-1940 87j
VERBOOM, Clasina Jannigje, e.v. HARTOG *25-06-1915 +08-03-1948 32j
VERBURG, Elizabeth, e.v. ENDEVELD *13-02-1928 +12-03-2006 78j
VERBURG, Gerrigje, e.v. KLEIBEUKER *20-01-1918 +09-03-1999 81j
VERBURG, Merrigje Ariaantje, e.v. HEER *18-04-1883 +24-07-1963 80j
VERDOORN, Maria, e.v. STOUT *09-03-1920 +04-03-2009 88j
VERDUIJN, Hillegonda, e.v. HEUVEL *10-04-1906 +17-12-1989 83j
VERDUIN, Willemijntje, e.v. JONG *14-07-1900 +09-04-1982 81j
VERHEIJ, Anna Paulina, e.v. THIEL DE VRIES *26-10-1865 +25-05-1912 46j
VERHEIJ, Elizabeth *06-04-1816 +26-02-1884 67j
VERHEIJ, Jacob *10-02-1828 +28-09-1875 47j
VERHEIJ, Lijntje, e.v. VERSTEEG *14-02-1923 +18-03-1998 75j
VERHEIJ, Wouter *04-09-1789 +07-08-1868 78j
VERHEUL, Adrie Cornelia, e.v. GROENEVELD *09-04-1933 +14-07-1992 59j
VERHOEFF, Cornelia, e.v. PATER *04-05-1886 +15-10-1964 78j
VERHOOG, Lena Adriana, e.v. RIJSWIJK *25-01-1910 +26-09-2000 90j
VERKAIK, Christina Cornelia, e.v. LINGEN *27-07-1908 +11-02-1993 84j
VERKAIK, Jacomijntje Jacoba, e.v. WAL *11-03-1939 +28-10-2002 63j
VERKAIK, Mariea, e.v. EIKELENBOOM *16-10-1864 +07-09-1950 85j
VERKAIK, Wouterina Cornelia, e.v. WATER *08-11-1905 +08-08-1981 75j
VERKERK, Bastiaantje, e.v. JONG *22-02-1921 +27-08-1999 78j
VERKERK, Christina, e.v. BAATEN *11-05-1923 +12-03-2007 83j
VERKERK, Frederika, e.v. HOOIJKAAS *11-09-1879 +01-11-1964 85j
VERKERK, Geertje, e.v. DUIJF *31-03-1896 +24-01-1967 70j
VERKERK, Johanna, e.v. ROND *28-06-1901 +19-12-1986 85j
VERKERK, Pieternella Johanna, e.v. VIS *11-06-1917 +03-02-2001 83j
VERKUIJL, Johanna *29-06-1919 +04-12-2003 gehuwd met JANSEN 84j
VERLANGEN, Alida, e.v. VERVER *24-04-1914 +26-06-1999 85j
VERMEER, Marijtje, e.v. SLINGERLAND *13-07-1898 +17-11-1973 75j
VERMEIJ, Jenneke Jacoba, e.v. ROOIJ *08-09-1878 +23-11-1946 68j
VERMEIJ, Jenneke Jacoba, e.v. PRINS *11-09-1907 +19-07-1998 90j
VERMEIJ, Neeltje Tonia, e.v. UIJL *20-05-1858 +30-05-1932 74j
VERSCHOOR, Aartje *19-04-1910 +01-11-1996 e.v. STELT 86j
VERSCHOOR, Adriana H., e.v. KOK *12-03-1870 +16-08-1959 89j
VERSCHOOR, Gerardus *07-10-1889 +20-05-1967 77j
VERSCHOOR, Hendrika Maria, e.v. IJSSELSTIJN *01-10-1929 +05-03-1990 60j
VERSLOOT, Johanna Trijntje, e.v. KAASSCHIETER *02-06-1894 +24-04-1968 73j
VERSLUIJS, Annigje, e.v. JONG *24-10-1938 +30-12-1998 60j
VERSLUIJS, Hendrika Aria, e.v. VISSER *02-07-1921 +05-12-1998 77j
VERSLUIS, Adriana, e.v. GRAAFF *20-02-1911 +10-07-2002 91j
VERSLUIS, Annie, e.v. BOOT *09-05-1946 +12-02-2003 56j
VERSLUIS, Barendina, e.v. VLIST *31-01-1893 +13-01-1976 82j
VERSLUIS, Bets, e.v. ROZENDAAL *10-11-1937 +19-05-2003 65j
VERSLUIS, Cornelia, e.v. PLUUT *20-05-1903 +08-07-1988 85j
VERSLUIS, Maria Jannigje, e.v. BERGH *31-12-1900 +26-02-1982 81j
VERSLUIS, Neeltje, e.v. KLEIN *12-07-1908 +24-07-1991 83j
VERSTEEG, Cornelia, e.v. OTTERSPEER *15-11-1905 +14-11-1981 75j
VERSTEEG, Geertje, e.v. MULLEM *14-08-1917 +25-10-1997 80j
VERSTEEG, Neeltje, e.v. MULLEM *28-06-1912 +16-06-1997 84j
VERSTOEP, Maria, e.v. VRIES *23-11-1898 +20-04-1964 65j
VERVEER, Heiltje, e.v. OOSTROM *08-07-1913 +14-04-1989 75j
VERVEER, M., e.v. MAASLAND *12-11-1885 +18-09-1980 94j
VERVEER, Maagje, e.v. QUINT *18-01-1923 +11-12-1997 74j
VERWAAL, Marrigje Adriana, e.v. SCHILT *08-02-1921 +09-02-1999 78j
VERWEIJ, Adriana, e.v. JONG *30-12-1912 +13-09-1987 74j
VERWEIJ, Anthonia, e.v. NOMEN *15-10-1888 +07-10-1955 66j
VERWEIJ, J.W. familiegraf
VERWIJS, Maatje, e.v. BEURKENS *12-08-1901 +30-05-1986 op de steen staat nr. 365 366, moet zijn: 364 365 84j
VERWOERDT, Cornelia, e.v. BIJMOLT *30-03-1897 +02-01-1949 51j
VINK, , e.v. MATTHIJSSEN *31-05-1911 +26-10-2000 89j
VINK, Annie, e.v. KRUYFF *02-04-1922 +19-05-2000 78j
VINK, Klazina Hendrina, e.v. REDELIJKHEID *08-07-1911 +20-05-2007 w.v. Jan Redelijkheid 95j
VINK, Margje, e.v. SPEKSNIJDER *10-07-1880 +22-08-1956 76j
VIS, Adriana, e.v. TERPSTRA *06-02-1904 +25-05-1995 91j
VIS, Antonia Maria, e.v. KLEIBEUKER *20-07-1912 +29-03-1994 81j
VIS, Antonia Maria, e.v. SPRUIJTENBURG *04-10-1886 +29-11-1972 86j
VIS, Maria, e.v. NIESTADT *16-10-1923 +10-04-2001 77j
VIS, Maria, e.v. OTTO *16-04-1793 +21-05-1896 103j
VISSER, Aaltje, e.v. FEENSTRA *22-08-1894 +13-12-1983 89j
VISSER, Adriana, e.v. WALSUM *03-10-1908 +17-07-1993 84j
VISSER, Alida, e.v. JANSSE *1900 +27-06-2000 99j
VISSER, Cees *27-10-1915 +01-07-1946 30j
VISSER, Cornelia, e.v. HEUVELMAN *30-10-1882 +24-04-1969 86j
VISSER, Eeuwouda, e.v. SMIT *19-03-1904 +09-06-1995 91j
VISSER, Elizabeth, e.v. HEUVELMAN *15-02-1915 +03-11-2003 88j
VISSER, Johanna, e.v. JOODEN *29-05-1909 +25-02-1999 89j
VISSER, Klaske, e.v. KEVIE *01-12-1942 +21-12-1999 57j
VISSER, Marrigje, e.v. BURGGRAAF *06-12-1924 +13-03-2007 82j
VISSER, Metje, e.v. KRAAIJEVELD *09-02-1890 +02-01-1968 e.v. Kraaojeveld. geboren in Sliedrecht 77j
VISSER, Neeltje, e.v. JONG *09-06-1893 +16-09-1961 68j
VISSER, Pieter Adrianus (A.zn.), e.v. KRAAL *1875 +14-12-1957 82j
VISSER, W. (Wil), e.v. HIESELAAR *06-09-1919 +29-11-2005 86j
VISSER, Willempje, e.v. HEUVELMAN *29-12-1918 +18-03-1979 60j
VITALE, Savina, e.v. DEKKER *17-04-1925 +24-08-1998 73j
VLIEG, Wilhelmina Maagje, e.v. LINDHOUT *08-11-1912 +07-03-2004 91j
VLIET van, Aartje, e.v. BRUSS?nbsp;*14-11-1904 +23-06-1983 78j
VLIET van, Adriana, e.v. ROODHORST *1914 +1998 84j
VLIET van, Annie, e.v. OOSTEROM *11-12-1935 +12-05-1990 54j
VLIET van, Foppa, e.v. JONG *07-08-1900 +06-12-1972 72j
VLIET van, Gerrie, e.v. BERKOUWER *08-06-1922 +02-09-2006 84j
VLIET van, Janna, e.v. VISSER *10-09-1912 +24-12-2007 95j
VLIET van, Leny, e.v. HARTOG *14-01-1948 +13-03-1978 30j
VLIET van, Maria, e.v. VLIET *06-08-1888 +16-07-1971 82j
VLIET van, Neeltje, e.v. HEUVELMAN *23-08-1941 +30-07-2005 63j
VLIET van, P., e.v. NOORDEGRAAF *22-01-1928 +18-07-1985 57j
VLIET van, Trijntje, e.v. KOOL *27-01-1882 +28-11-1955 73j
VLIET van, Willemijntje Cornelia, e.v. OOMS *02-11-1915 +27-04-1999 83j
VLIST van der, Elisabeth, e.v. HEUVELMAN *14-10-1934 +29-05-2003 68j
VLIST van der, Klaziena, e.v. VISSER *10-12-1884 +16-11-1974 89j
VLOT, Marrigje, e.v. GELDERBLOM *14-03-1874 +23-09-1951 77j
VOGEL, Elisabeth, e.v. BEUZEKOM *29-06-1908 +05-04-1996 87j
VOGEL, Hendrika Jacoba, e.v. BUNSCHOTEN *25-09-1906 +17-12-1945 39j
VONK, Suzanna Dirkje, e.v. ROUS *1870 +1928 58j
VONK NOORDEGRAAF, Neeltje, e.v. SLAPPENDEL *10-05-1913 +14-05-1998 85j
VOORDEN v.d., Neeltje, e.v. NOMEN *01-07-1897 +16-10-1981 84j
VOORDEN van der, Neeltje Cornelia, e.v. DAM *29-08-1897 +10-02-1957 59j
VOOREN v. d., Adriana, e.v. WIJK *23-12-1881 +03-01-1945 63j
VOORSPUY, Hendrika Cornelia, e.v. BUNT *29-09-1913 +01-11-1983 70j
VOS, A.J.J., e.v. VISSER *29-06-1924 +10-02-2001 76j
VOS de, Janny, e.v. RIKKOERT *01-02-1936 +04-02-2002 66j
VOS de, Johanna, e.v. HEUVEL *10-08-1914 +15-03-2000 85j
VOS, Johannes *12-02-1905 +05-12-1965 60j
VOS de, Maria, e.v. BRINK *05-03-1928 +17-02-1997 68j
VOS, Maria, e.v. GRUIJTER *20-11-1912 +15-11-1988 75j
VOS de, Maria, e.v. HEUVEL *31-01-1896 +07-06-1995 99j
VREUGT de, Anna, e.v. VERHOEFF *10-08-1911 +31-07-2002 90j
VRIES de, Aafke, e.v. DAMMAN *20-11-1909 +18-08-1996 86j
VRIES de, Adriana, e.v. HOVEN *05-08-1896 +03-01-1979 82j
VRIES de, Adriana Johanna, e.v. STUURMAN *15-02-1908 +20-03-1956 48j
VRIES de, Cornelia Neeltje, e.v. KLERK *21-11-1911 +05-05-1993 81j
VRIES de, Geertruida Jantjen, e.v. BOS *31-08-1916 +23-09-1970 54j
VRIES de, Margretha, e.v. ECK *28-06-1933 +27-06-2007 73j
VRIES de, Maria Geertruida, e.v. BLOK *03-09-1896 +25-02-1975 78j
VRIES de, Marie Louise, e.v. KEYNER *04-04-1921 +22-09-1989 68j
VRIES de, Metje, e.v. OPSCHOOR *04-03-1903 +26-06-1982 79j
VRIEZE, Jacquelina Johanna, e.v. RIJK *10-08-1923 +31-03-1971 47j
VRIJ de, Wouterina, e.v. METEREN *22-07-1920 +15-09-1995 75j
VUIJK, Grietje, e.v. ZIJDE *08-08-1903 +10-12-1974 71j
VUIJK, Janna, e.v. TROUWBORST *26-07-1911 +28-08-2006 95j
VUIJK, Pietertje, e.v. SPEKSNIJDER *18-04-1905 +23-01-1996 90j
VUIK, Aaltje, e.v. MOURIK *26-12-1929 +06-08-1996 66j
VUIK, Adriana, e.v. SPEKSNIJDER *13-05-1936 +10-11-2006 70j
VUIK, Adriana, e.v. HEUVELMAN *30-07-1904 +25-11-1978 74j
VUIK, Gerritje, e.v. WALSUM *20-07-1914 +25-02-1974 59j
VUIK, Wijntje, e.v. MEERKERK *09-03-1913 +16-03-2001 88j
VUIK, Wilhelmina, e.v. JONGE *17-12-1913 +22-10-1987 73j
VUUREN van, A., e.v. JONG *14-06-1892 +20-11-1982 90j
VUUREN van, Johanna, e.v. JONG *30-09-1906 +22-04-1973 66j
VUUREN van, Martijntje, e.v. VERHEUVEL *31-10-1923 +05-05-2001 77j
WAAL de, Pieter, e.v. HOVEN *29-08-1926 +01-09-2005 79j
WAARDT de, Heiltje, e.v. HEUVELMAN *26-05-1894 +02-11-1965 71j
WAARDT de, Janna, e.v. TERLOUW *29-03-1898 +29-09-1997 99j
WAARDT de, Maria, e.v. VLIET *17-02-1936 +06-08-1995 59j
WAGELAAR, Willemina J., e.v. KUIPERS *23-09-1889 +08-06-1948 58j
WAGEMAKER, Eduard Cornelis Marius *24-06-1931 +16-12-2005 74j
WAGENINGEN van, Huberta Geertje, e.v. HERK *07-04-1917 +24-11-1991 74j
WAL van de , Bastiaan
WAL de, Mergje, e.v. ITJESHORST *13-01-1865 +12-09-1932 67j
WAL v.d., Sara, e.v. RENES *30-03-1915 +02-11-1997 82j
WALKOWIAK, C. *02-07-1919 +03-11-1944 25j
WALKOWIAK, L. *05-04-1908 +03-11-1944 36j
WALSUM van, Elizabeth, e.v. VELDEN *09-04-1909 +05-11-1986 77j
WALSUM van, Pieternella, e.v. BRUIN *18-03-1873 +17-02-1951 77j
WANIELISTA, W. *24-08-1909 +05-01-1945 35j
WARDAS, F. *18-03-1915 +04-11-1944 29j
WEBER, Jantie, e.v. MUILWIJK *26-01-1895 +23-03-1980 85j
WEGENAAR, Wilhelmina Paulina, e.v. PIJPER *04-01-1912 +11-01-1998 86j
WEISS, S. *08-05-1922 +03-11-1944 22j
WEKKEN van der, Greetje, e.v. LINKER *10-01-1942 +08-09-1970 28j
WENDELS, Pietronella Jacoba, e.v. STAALENBURG *07-06-1841 +09-07-1925 84j
WERKEN van de, Elizabeth, e.v. MEIJEREN *20-06-1883 +04-02-1932 48j
WERKEN v. d., J. A., e.v. BOERE *04-08-1901 +31-01-1993 91j
WERKEN van de, Johanna, e.v. VERDOOLD *23-01-1910 +03-08-1997 87j
WERKEN van der, Willemina, e.v. KUIL *13-09-1923 +07-08-1987 63j
WESDORP, Jacoba Cornelia, e.v. VOSHOL *19-05-1927 +11-11-2004 77j
WESTERWEELE, Jacoba Anna, e.v. VLIET *11-08-1946 +18-07-1991 44j
WESTSTRA, Bernarda Dora, e.v. NOOTEN *27-09-1898 +15-04-1958 59j
WIEL van der, Neeske Maria *16-06-1906 +08-04-2003 e.v. VOS 96j
WIJK van, Florida Geertruida, e.v. KOOL *09-09-1920 +27-05-1988 67j
WIJK van, Neeltje, e.v. MEETEREN *25-07-1928 +08-07-2007 78j
WIJNEN van, Cornelia Martijntje, e.v. TAAL *04-09-1922 +09-12-2003 81j
WIJNGAARD van den, Hendrika Hermina, e.v. VALK *23-03-1918 +07-01-1999 80j
WIJNGAARDEN van, F., e.v. BORGDORFF *17-12-1850 +16-12-1936 85j
WIJNGAARDEN van, Truida Anna, e.v. OEVER *24-09-1929 +03-11-2007 e.v. Arie van den Oever 78j
WILDE de, J. J. G., e.v. NOOTEN *17-10-1842 +18-01-1926 83j
WILDEN van der, Pietertje, e.v. VOS *28-03-1898 +29-06-1992 94j
WILDT de, Aria Alida Maria, e.v. LANKHORST *01-01-1917 +01-04-2004 87j
WILLEMSEN, Jaap, e.v. BERGHEGEN *18-09-1931 +02-04-1993 61j
WILT van der, Cornelia Dirkje, e.v. LOEF *01-11-1931 +28-06-2004 72j
WINDEN van, Willy, e.v. NOMEN *19-08-1930 +08-01-1998 67j
WINGERDEN van, Theodora Dirkje, e.v. STEKELENBURG *17-08-1856 +08-01-1937 80j
WINTERS, Lammigje, e.v. DALEN *06-09-1909 +14-02-1987 77j
WIT de, Antonia, e.v. NETTEN *04-12-1924 +13-12-1994 70j
WIT de, Dirkje Maria Pietertje, e.v. VERDOOLD *04-02-1940 +17-01-2006 65j
WIT de, J., e.v. TIMMER *12-03-1921 +02-10-2002 81j
WIT de, Margaretha Maria, e.v. DAM *30-10-1905 +24-08-1968 62j
WITH de, Cornelia Jacoba, e.v. BERG *10-09-1908 +28-02-2006 97j
WITH de, Sophia, e.v. DOOL *20-03-1900 +15-02-1982 81j
WITTE, Heinrich Cornelis, e.v. DORLAND *22-07-1906 +06-01-1994 87j
WITTEVRONGEL, Jannigje Pieternella, e.v. SLUIJTER *28-12-1905 +24-06-1993 87j
WOLDENDORP, Aafke, e.v. HUIZINGA *23-11-1892 +25-03-1980 87j
WOLTERMAN, Maria Agatha, e.v. DALEN *11-12-1891 +09-05-1974 82j
WOUDEN van der, Arina, e.v. JONKHEID *06-04-1902 +12-11-1997 95j
WOUDENBERG, Christina, e.v. IPENBURG *15-01-1915 +15-09-2004 89j
WOUDENBERG, Merrigje, e.v. BEEKHUIZEN *14-01-1909 +10-04-1975 66j
WOUTERSE, Marie, e.v. KROUWEL *28-08-1923 +25-09-1992 69j
WYSOCKI, T. *14-02-1926 +31-12-1944 18j
ZAHN, J. M., e.v. NOOTEN *04-07-1865 +12-09-1956 91j
ZANDE van der, Dirkje, e.v. OUDEN *19-05-1906 +02-11-1993 87j
ZANTEN van, Cornelia, e.v. MICHELS *06-01-1917 +12-12-1978 61j
ZELDEREN van, Gerrigje, e.v. VLIST *17-02-1925 +25-11-2001 76j
ZELDEREN van, Neeltje Hendrika, e.v. OSKAM *14-01-1894 +08-10-1977 83j
ZESSEN van, Adriana, e.v. PETERSE *25-11-1892 +27-11-1981 89j
ZIELDORFF, Petronella Hendrika, e.v. VERSCHOOR *25-04-1933 +15-06-1993 60j
ZIELIŃSKI, A. *02-09-1908 +07-01-1945 36j
ZIJDERLAAN, Dedrika Cornelia, e.v. RIJNEVELD *17-09-1887 +24-03-1959 71j
ZOELEN van, G., e.v. SMINK *05-02-1908 +03-01-1984 75j
ZOETER, Johanna, e.v. TORRE *03-10-1919 +02-06-1982 62j
ZON van, Wilma, e.v. GRAAF *31-08-1954 +08-02-1998 43j
ZONDERVAN, Willemina, e.v. HOOGENDIJK *29-12-1907 +30-06-1984 76j
ZOUTEWELLE, Ria, e.v. KOSTER *17-03-1940 +19-05-2007 67j
ZWART de, Woudina Maartje, e.v. GROOT *30-08-1900 +26-09-1966 66j
ZWARTENBOL, C., e.v. STAM *14-12-1904 +03-06-1985 80j
ZWERUS, Roelofje, e.v. BOON *02-12-1926 +15-05-2006 79j
ZWIENEN van, Arina Aletta, e.v. BERGER *18-09-1890 +12-05-1970 79j
ZWIERS, Catharina Berendina, e.v. GUTTINK *10-04-1934 +03-06-1994 60j

Totaal: 1689 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Subject: + Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia, 13-03-2009
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Sat, 14 Mar 2009 14:09:32 +0100
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Vrijdag 13 maart 2009
Nr. 1854

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: Achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+= partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

BOERING, Diny,75
* Hengelo,18-08-1933 + Hengelo,10-03-2009

KEMPEN, Lambert,80
+ Hengelo,11-03-2009

KUIPER, Ben, OLDE BIJVANK, Tonny,
* Lochem,19-10-1943 + Borne,10-03-2009

RIETVELD, Egbert Jacob, VELD, in 't, Johanna Cornelia,
* Meerkerk,17-06-1921 + Markelo,11-03-2009

TIMMER, Arend, PIERIK,+ Annie,
* Emmen,27-02-1920 + Enschede,11-03-2009

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.


Subject: + Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia, 14-03-2009
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas@planet.nl>
Date: Sat, 14 Mar 2009 14:14:57 +0100
--------
Overlijdensadvertenties uit de Twentse Courant Tubantia
Zaterdag 14 maart 2009
Nr. 1855

Scans zijn, gratis, via e-mail verkrijgbaar bij
l.ooijkaas@planet.nl
Bij aanvraag graag het bovenstaande nummer plus de naam van de overledene
vermelden.
De advertenties zijn ook in te zien en af te drukken via
http://www.mensenlinq.nl

Achtereenvolgens staan vermeld: Achternaam, voornamen, achternaam partner,
(+= partner overleden) voornamen partner, leeftijd, geboorteplaats,
geboortedatum, overlijdensplaats en overlijdensdatum.

ASBROEK, Maria Geertruida (Marie), MICHORIUS, Bernard,
*14-05-1923 + Haaksbergen,12-03-2009

BIEMOLD, Roelie, SMIT,+ Albert,82
+ Enschede,13-03-2009

BINNENDIJK, Jos,
* Nijmegen,28-09-1950 + Oldenzaal,08-03-2009

BRAACK, ter, Antoon, RUPERT, Betsie,
*02-07-1931 + Haaksbergen,11-03-2009

BRUGGEN, van, Elizabeth (Bep), MEDENDORP, Kees,84
+ Hengelo,12-03-2009

GEUVERINK, Trijntje Maria Catharina (Kitty), SLAGHUIS,+ Jan,
*16-12-1935 + Enschede,12-03-2009

GIERVELD, Hendrikus Gerhardus, MOS,+ Maria,80
+ Enschede,10-03-2009

HOLSTEIN, van, Trudy, GLOTZBACH,+ Andre,
*08-12-1925 + Hengelo,12-03-2009

KOLLEN, Gezina,80
+ Almelo,10-03-2009

LEEMREIJZE, Ben, ENGBERSEN, Marion,
*26-04-1946 + Enschede,13-03-2009

MEIJERINK, Gerritdina, BRUSSEL, van, D.,78
+ Rijssen,12-03-2009

MOLENKAMP, Jan Pieter, STRATEN, van, B.,
*12-06-1927 + Enschede,12-03-2009

MOLLINK, Gerrigje (Gerrie), NIJSINK, Gerrit,82
+ Daarle,12-03-2009

NIJKAMP, Marietje, NIJHUIS,+ Antoon,
*10-09-1931 + Eibergen,12-03-2009

NIKS, Gernant,43
+ Almelo,11-03-2009

OLMINKHOF, Bennie, JANSEN, Rita,60
+ Neede,12-03-2009

OUDE BOS, Henk, KUIPERS, Marietje,91
+ Oldenzaal,11-03-2009

RIESMEIJER, Maria José (Marja), RICHTERS, Ben,
*30-03-1946 + Enschede,11-03-2009

SCHOOT UITERKAMP, Wilfried Henricus Maria (Fried), RHEE, van, Ria,71
+ Haarle,12-03-2009

VEERKAMP, Harm Josephus (Harrie), BROCKMAN, Marga,57
+ Nijverdal,12-03-2009

WEIDEN, Gezina Geertruida, OUDE ESSINK NIJHUIS,+ G.F.A.,98
+ Weerselo,12-03-2009

WILBERS, Bernard, MEENDERINK,+ Marie,92
+ Ootmarsum,11-03-2009

met vriendelijke groeten,
Leo Ooijkaas, Haaksbergen.Subject: [GEN-BENELUX] + Overlijdensadvertenties Sneeker Nieuwsblad week 11
From: <antonmusquetier@altijdstrijdvaardig.nl>
Date: Sat, 14 Mar 2009 17:21:24 +0100
--------

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Rudolph Roskam. Overleden: 15-03-2008. (IN MEMORIAM 15-03-2008----15-03-2009).

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Rintje Boschma. Overleden: 04-03-2009. Crematie: 07-03-2009, Goutum. Geboren: 14-03-1929. Leeftijd: 79 jaar. (zoon van IJpe Boschma en Janke IJntema).

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Maaike de Boer. Overleden: 10-03-2009, Sneek. Begrafenis: 14-03-2009, Sneek Algemene Begraafplaats. Geboren: 10-01-1923, Sneek. Leeftijd: 86 jaar. Partner: Lambertus Heegsma (overl. 22-02-1993).

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Anton de Lang. Overleden: 09-03-2009, Bolsward. Crematie: 23-03-2009, Goutum. Geboren: 04-09-1927, Wolvega. Leeftijd: 81 jaar. Partner: M. Hijma.

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Aaltje (Aly) Endstra. Overleden: 06-03-2009, Sneek. Crematie: 11-03-2009. Geboren: 22-03-1934, Sneek. Leeftijd: 74 jaar. Partner: T. Jaasma. (50 jaar gehuwd).

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Baudina Alida (Dinie) Stoffelsma. Overleden: 13-03-2009, Sneek. Crematie: 13-03-2009. Leeftijd: 88 jaar (Geboren ± 1921).

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (1 adv.) Cornelis Aloisius (Louis) van der Poel. Overleden: 09-03-2009, Heerenveen. Crematie: 13-03-2009, Goutum. Geboren: 26-11-1926, Broek in Waterland. Leeftijd: 82 jaar. Partner: Klazien Funcke. (50 jaar gehuwd).

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (4 adv.) Durk Bleeker. Overleden: 09-03-2009. Crematie: 14-03-2009, Heerenveen. Geboren: 27-08-1941. Leeftijd: 67 jaar. Partner: Ellen van der Vloet.

SnNbl (wk 11)
12-03-2009, pag.15 (3 adv.) Jel Wagenmakers. Overleden: 05-03-2009, Sneek. Crematie: 11-03-2009, Goutum. Geboren: 20-10-1922, Sneek. Leeftijd: 86 jaar. Partner: Pieter Jorritsma (overl. 27-12-2003).

op http://altijdstrijdvaardig.nl
Index met 127.400 familienamen,
ook van andere Provincies, uit het
Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland.
En ca. 16.000 foto's van kerkarchieven.

Met vriendelijke groeten
Anton Musquetier


Subject: + familieberichten www.hollantsnet.nl van 14-3-2009
From: <info@noreply-hollantsnet.nl>
Date: Sun, 15 Mar 2009 07:10:02 +0100
--------
+ familieberichten www.hollantsnet.nl van 14-3-2009

Hieronder de wijzigingen van 14-3-2009 in de gegevens van www.hollantsnet.nl.
De gegevens staan gegroepeerd per soort advertentie en per krant, daarbinnen gesorteerd op achternaam.
Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.
Natuurlijk kwam dit resultaat weer tot stand door medewerking van onze pakweg 100 vrijwilligers! Grandioos!
Op www.hollantsnet.nl kunt u ook zelf familienamen opgeven. Bij wijzigingen krijgt u dan automatisch bericht.

Overlijdensadvertenties De Gelderlander
AKKER, Marianne *24-06-1954 te Emmen +11-03-2009 te Doesburg 54j x Spiga
ASSELT van, Leo Arnoldus *21-03-1917 +12-03-2009 91j x Hagen
BAKKER, Maria Johanna Francina (Riet) *02-08-1921 te Zaltbommel +12-03-2009 te Arnhem 87j x Derksen
BENTHUM van, Anita *11-12-1956 te Nijmegen +12-03-2009 te Bemmel 52j x Welling
BRINKE ten, Dien *12-05-1925 +11-03-2009 83j x Pas
BURGT van der, Johanna Elisabeth (Anna) *09-09-1916 te Overasselt +11-03-2009 te Alverna 92j x Geerts
DERKS, Gerrit
DONDERWINKEL, H.O. x Splithof
GREVEN, Herman Theodorus Maria +11-03-2009 90j x Wolters
GROOTHUIS, Eduard Johan (Eddy) +11-03-2009 te Groenlo 62j x Wilderink
HAREN van, Annie *09-12-1924 +06-03-2009 84j
HERREVELD van, Aaltje *19-03-1936 te Haaften +11-03-2009 te Arnhem 72j x Empel
HEUVEL de, Antonia Theodora *16-09-1926 te Boven Leeuwen +11-03-2009 te Boven Leeuwen 82j x Keurntjes
HOEKSTRA, Rensina Trijntje (Rennie) +11-03-2009 te Duiven 83j x Bruggers
HOLKENBORG, Wiet +13-03-2009 te Zieuwent 64j x Kampshof
JANSEN, Janneke Geertruida (Janny) +12-03-2009 te Doetinchem 80j
KAMPEN van, Hendrik (Henk) +12-03-2009 te Doetinchem 90j x Eskes
KEEN, Renate
KRAUS, Erna Katharina (Erna) +12-03-2009 te Ulft 83j x Camp
LINDERS, Truus +11-03-2009 81j x Immink
NIJENHUIS, Anneke *28-02-1953 te Alkmaar +11-03-2009 te Doetinchem 56j x Nijenhuis
NIJKAMP, Marietje *10-09-1931 +12-03-2009 77j x Nijhuis
POTJES, Mimie +09-03-2009
ROERSCH, Toos +12-03-2009 87j x Mooren
ROLVINK, Jo *04-07-1929 te Nijmegen +12-03-2009 te Nijmegen 79j x Fliervoet
ROSSUM van, Janna *23-10-1928 te Nieuwland +11-03-2009 te Arnhem 80j x Markusse
STAPELBROEK, Henricus Carolus Maria (Harry) *22-05-1934 +12-03-2009 74j x Molder
STOTER, Albert *27-12-1933 +10-03-2009 75j x Witk?r>STOTER, Albert *27-12-1933 +10-03-2009 75j x Keijzer
STROES, Jenny +12-03-2009 te Winterswijk 81j x Sloetjes
TIEDINK, Geert (Gradje) *18-06-1950 te Arnhem +12-03-2009 te Nijmegen 58j
TIMMERMANS, Petronella Johanna *07-06-1925 te Heeze +12-03-2009 te Maarssen 83j x Klarenbeek
TOORN van, Mos +12-03-2009 77j x Harteman
VISSER, Ans +12-03-2009 te Herveld 84j x Degen
VOSMAR, Louis Johan (Louis) *28-02-1919 te Geldrop +10-03-2009 te Geldrop 90j x Somers
VOSSERS, Paulien *24-12-1945 te Doetinchem +11-03-2009 te Winterswijk 63j
VRIES de, Hendrik (Henk) *01-01-1920 te Amsterdam +12-03-2009 te Velp (Gelderland) 89j x Gorter
WAAL de, Hend (Hentje) *11-07-1920 te Ewijk +11-03-2009 te Ewijk 88j x Kempen
WAY de, Hendrika Angeniesje (Henny) *11-03-1939 te Arnhem +10-03-2009 te Westervoort 69j x Bergsma
WINKELS, Maria Wilhelmina Johanna (Mia) *13-11-1935 te Ulft +10-03-2009 te Doetinchem 73j x Sessink

Overlijdensadvertenties BD Tilburg
AKKERMAN, Grietje +11-03-2009 92j x Hoving
ANDEL VAN, INEKE *25-06-1948 te ANDEL +08-02-2007 te VEGHEL 58j x SNOEK
ARTS, ANTOON *20-01-1927 te OVERASSELT +08-02-2007 te HEESWIJK DINTHER 80j x DUIGHUIZEN
BARAJANAN, ETTY +00-02-2007 49j
BRAAK VAN DE, THEA *15-12-1956 te HEESWIJK +07-02-2007 te NIJMEGEN 50j
BREKELMANS, Paula +12-03-2009 75j x Audenaerde
BREUGEL VAN, FRANS *12-11-1934 +02-01-2007 te ETTEN LEUR 72j x ROOSMALEN
BREUGEL van, Joannes Adrianus (Jo) *23-09-1918 te Loon op Zand +12-12-2008 te Waalwijk 90j x Kruijssen
BROEK VAN DEN, JOHANNA THEODORA *28-07-1921 te SCHIJNDEL +08-02-2007 te BERLICUM 85j x VERPUTTEN
COOMANS, Adrianus Marinus Franciscus (Rien) +11-12-2008 84j x Schuurmans
COOYMANS, MARGARETHA JOHANNA MARIA *17-11-1911 te DEN BOSCH +08-02-2007 te OSS 95j x ZIEGLER
COOYMANS, MARGARETHA JOHANNA MARIA *17-11-1911 te DEN BOSCH +08-02-2007 te OSS 95j x GARDINGEN
DAMEN, Marietje *09-02-1932 +11-12-2008 76j x Sluis
DAPPERS, TOON *20-12-1931 te OSS +07-02-2007 te OSS 75j
DEBRUYNE, Anna Maria (Anna) +12-12-2008 87j x Kennes
DELFT VAN, ANDRE *21-05-1916 te NIEUWKUIJK +06-02-2007 te DEN BOSCH 90j
DUN van, Petronella Johanna Maria (Nellie) *06-08-1931 te Loon op Zand +11-12-2008 te Breda 77j x Bladel
EEKELS, Rini +11-12-2008 66j
ELZEN VAN DEN, ADRIAAN +07-02-2007 te ZEELAND 83j x SCHRAVEN
ESCH van, Anton *07-09-1923 te Vught +11-03-2009 te Rosmalen 85j x Gemert
FRANKEN, Jan Henri Marie x Hal
GAAL van, Gerrie *21-06-1949 te Heeswijk +10-12-2008 te Berlicum 59j x Sleeuwen
GAAL van, Gerrie *21-06-1949 te Heeswijk +10-12-2008 te Berlicum 59j x Roosmalen
GAAL VAN, HENK +06-02-2007
GEFFEN van, Wim 76j x Veghel
GRINSVEN van, Grard *08-12-1920 te Sint Michielsgestel +12-03-2009 te Boxtel 88j x Boxtel
HABRAKEN, Dien +12-12-2008 te 's-Hertogenbosch 77j x Zoggel
HEIJDEN van der, Marietje +13-03-2009 te Sint Michielsgestel 84j x Donk
HENDRIKS, DIEN +09-02-2007 te SCHAIJK 75j x TIMMERS
HILLING, DOLLY *05-01-1923 te SOLO INDONESIE +07-02-2007 te DEN BOSCH 84j x BROEKHOFF
HOOGEN van den, Zus +11-12-2008 te Oss 83j x Broek
HUFFMEIJER, Mari?e +11-12-2008 38j x Herst
JACOBS, Maria Jacoba Dominica (Riet) +11-12-2009 te Tilburg 76j x Kolsters
JACQUEMIJNS, Jacky *22-01-1931 te Gorinchem +08-03-2009 te Tilburg 78j x Berlo
JANSEN, Jan +10-03-2009 72j
JANSSEN, Jos *07-08-1956 te Tilburg +11-03-2009 te Tilburg 52j
KERSTEN, Anny *21-04-1926 te Wijchen +11-12-2008 te 's-Hertogenbosch-Orthen 82j x Lorskens
KESSEL VAN, ANTOON +08-02-2007 te DEN BOSCH 73j x HENDRIKS
KNIPPING, Rien *07-10-1945 te Lent +10-03-2009 te Vught 63j x Hoogen
KNITEL, Willem Lodewijk Maria *14-11-1914 te Oud en Nieuw Gastel +12-03-2009 te Tilburg 94j x Mol
KOLCK van, Ine *25-07-1942 te Vught +11-12-2008 te Geldrop 66j x Schulz
KROON DE, CORNELIA +08-02-2007 te NULAND 87j
KUIJPERS, MIEN +08-02-2007 te UDEN 91j
KUIJPERS, WILLEMIEN *30-06-1943 +08-02-2007 te WAALWIJK 63j x MIERLO
LAAT de, Annie *04-10-1921 te Vught +13-03-2009 te Sint Michielsgestel 87j x Spierings
LOON VAN, ANNE-MARIE *18-03-1955 +08-02-2007 51j x SCHOOT
LOUW DE, WIM +08-02-2007 te SCHAIJK 69j x VENNE
LUIJBREGTS, Corry +11-03-2009 84j x Stein
MALLENS, Martinus Wilhelmus (Ties) *23-02-1921 te Udenhout +12-03-2009 te Oisterwijk 88j x Ven
MARTENS, Christ +10-12-2008 56j x Godschalk
MIDDELHOF, Ron *10-03-1964 +11-12-2008 44j x Bekker
OERS van, Ad +11-12-2008 87j x Teuwen
PAS, Steef *05-01-1918 +11-12-2008 90j x Nijholt
PLAS van der, Silvia *10-08-1958 te Rosmalen +10-12-2008 te Rosmalen 50j x Vlies
POLMAN, HERMAN +04-02-2007 te BAVEL 69j x AWATER
PRINS, Jan *04-06-1923 te Tilburg +07-12-2008 te Tilburg 85j
PUTTEN van der, Celine *20-08-1927 te 's-Hertogenbosch +10-12-2008 te 's-Hertogenbosch 81j x Nutt
REIJNTJENS, Tonnie
RENSING, JAN BERNARD MARIA *20-08-1931 te DOESBURG +20-12-2006 te NIJMEGEN 75j x VONK
ROOIJ de, Annette +11-12-2008 87j x Berkel
ROSMALEN van, Nicolaas Johannes Maria (Klaas) *06-08-1926 te 's-Hertogenbosch +11-12-2008 te 's-Hertogenbosch 82j x Mulder
SANGEN VAN DER, BERTUS +06-02-2007 te BERLICUM 76j x VERMEER
SCHUIJERS, Toon +10-12-2008 te Macharen 87j x Schoenmakers
SMITS, Cornelia Johanna (Corry) *12-06-1921 te Tilburg +12-03-2009 te Tilburg 87j x Daesdonk
SON VAN, RIES *08-10-1919 te HAARSTEEG +06-02-2007 te HAARSTEEG 87j x KUIJPERS
SPIJKERS, Jan +11-03-2009 95j x Schuurmans
STRIJBOSCH, Maria Helena Francisca *25-05-1913 te Tilburg +10-12-2008 te Tilburg 95j x Gameren
TROMMELEN, Henk *02-04-1925 te Dordrecht +10-03-2009 te Tilburg 83j x Doms
VEN VAN DE, SJAAN *22-03-1923 te NULAND +09-02-2007 te DEN BOSCH 83j x VERBRUGGEN
VERHALLEN, RIA *30-09-1935 te ROSMALEN +07-02-2007 te ROSMALEN 71j x BRAKEL
VISSERS, Hendrikus Petrus (Harry) *27-01-1942 +12-03-2009 67j x Haast
VOORDE VAN DE, MARIANNA JEANINE *12-11-1961 te IJZENDIJKE +11-12-2006 te VEGHEL 45j
VOS, ANNIE +06-02-2007 te DEN BOSCH 53j x SPIERINGS
WEGEN van, Anna Maria (Ans) *28-05-1931 +11-12-2008 77j x Hacken
WEIJTERS, Gustina Maria (Gusta) *17-02-1917 te Udenhout +13-03-2009 te Udenhout 92j x Ooij
WEMMENHOVE, Fenny *25-08-1943 +11-03-2009 65j x Streutker
WIJK van, Lodewijk Johannes (Louis) *15-02-1941 te Wijk en Aalburg +11-12-2008 te 's-Hertogenbosch 67j x Nooij
WIJTEN, Berrie +13-03-2009 61j x Mourik
WILLEMSE, TREES *14-11-1921 +07-02-2007 te DRUNEN 85j x VRIEZE

Overlijdensadvertenties Leidsch Dagblad
BEZEMER, Leendert Arie *29-07-1921 +12-03-2009 te Katwijk aan Zee 87j
DOBBE, Co +00-01-2009 x Wesselman
ELBURG van, Paula Anna Maria *04-08-1960 +08-03-2009 48j
FREKE, Teun +10-03-2009 te Almelo 59j
FREKE, Teun +00-03-2009
HART van der, Wilhelmus Jacobus (Wim) *17-04-1935 te Rotterdam +10-03-2009 te Oegstgeest 73j x Hoek
IMMERZEEL, Jacobus Cornelis Maria (Koos) *24-09-1943 te Noordwijkerhout +11-03-2009 te Noordwijkerhout 65j x Oostdam
JANSEN, hermanus Petrus (Herman) *18-02-1951 te Leiden +11-03-2009 te Leiderdorp 58j x Teylingen
MOLENKAMP, Martha Maria *05-08-1931 te Oegstgeest +12-03-2009 te Leiden 77j x Hulst
NOORT van, Helena (Len) *10-08-1919 te Nieuwveen +10-03-2009 te Leidschendam 89j x Vogels
ROOIJ de, Kees *23-12-1918 te Oegstgeest +10-03-2009 te Den Haag 90j x Hagedoorn
SPIERING, Maria Cornelis Petronella (Map) *20-08-1941 +12-03-2009 te Valkenburg ZH 67j x Meij
STEIJN van, Helena Petronella *26-09-1915 te Wassenaar +12-03-2009 te Voorschoten 93j x Schrama
TEIJN, Johanne Elisabeth Rebecca (Bep) +09-03-2009 te Leiden 93j x Pauw
VERHOEVEN, Cornelis Johannes (Kees) *30-04-1920 +09-03-2009 te Leiden 88j x Linden
VERSTEEG, Wilhelmina Aleida Hendrika Johanna (Wil) *03-06-1937 te Oegstgeest +12-03-2009 te Leiden 71j x Mey
VROOM de, Johanna Hubertina +06-03-2009 te Oegstgeest 93j
WAAIJER, Maria Theresia (Riet) *20-09-1927 +12-03-2009 te Stompwijk 81j x Bosch

Overlijdensadvertenties AD Utrechts Nieuwsblad
AGTERBERG, Antonius *30-08-1943 +12-03-2009 te Nieuwegein 65j x Jongerius
BEKKER, Elisabeth Joanna Petronella +13-03-2009 te Utrecht 93j x Witjens
BURGERS, Wilhelmus Franciscus Antonius *22-08-1928 +12-03-2009 te Vianen 80j x Putten
DIJK van, Cornelia Wilhelmina Maria +11-03-2009 te Zeist 83j x Zetten
DIJK van, Esther *24-09-1976 te Utrecht +13-03-2009 te Nieuwegein 32j
FLORIS, Catharina Ardina Mariane Johanna *21-09-1936 te Zeist +07-03-2009 te Utrecht 72j x Jansen
GEEN van, Liline Alexandra *01-07-1931 te Putten +11-03-2009 te De Bilt 77j x Marwijk Kooy
KAARS SIJPESTEIJN, Antje *06-03-1919 te Bloemendaal +12-03-2009 te Utrecht 90j
KWINKELENBERG, Johanna Jacoba *22-04-1925 te Gouda +09-03-2009 te Utrecht 83j x Meijnhardt
POL, Michel Jacobus Maria *22-07-1962 te Apeldoorn +12-03-2009 te Rotterdam 46j x Carpentier
VREEKEN, Arie Cornelis *08-04-1924 te Sassenheim +06-03-2009 te Loosdrecht 84j x Gebauer
WEES van, Eugene Hubertus Maria *28-05-1920 te Vleuten +12-03-2009 te Utrecht 88j x Bruin
WTTWAALL, Hendrik Willem *01-07-1923 +05-03-2009 85j

Overlijdensadvertenties AD Haagsche Courant
BEIJK, Roelandus (Roel) *01-12-1944 te Den Haag +12-03-2009 te Rijswijk zh 64j
DONDERWINKEL, Yolande *21-03-1946 te Den Haag +11-03-2009 te Den Haag 62j
GALJAARD, Riet *00-00-1928 +10-03-2009 te Leidschendam 80j x Viersen
MAAREL van der , Gerardus Nicolaas Johannes (Gerard) +05-03-2009 te Naaldwijk 68j x Werd
MASKAT, J. (Johny) +00-03-2009
MESPEL van der, Cornelia Wijmpje (Cor) *21-08-1925 +11-03-2009 83j x Kers
ONG-ABAN, Howard *00-00-1959 +08-03-2009 49j
POL, Michel Jacobus Maria (Mies) *22-07-1962 te Apeldoorn +12-03-2009 te Rotterdam 46j x Carpentier

Overlijdensadvertenties Stad Nijkerk
AKKER van den, Aartje +25-01-2009 x Timmerman
BAATJE, Hans *24-05-1951 +08-03-2009 57j x Buddingh
BEEK van, Maria Geertruida [Marie] +05-03-2009 te Nijkerk 78j x Magg
DIJK van, Lambertus [Bertus] +06-03-2009 89j x Hof
DOORNEKAMP, Gijsbert-Jan +10-01-2009 x Pot
LOOZENOORD, Johanna Hendrika *17-04-1944 +01-03-2009 64j
MELGERS, Dita +30-01-2009 x Bor
RIJN van, Teunis [Teus] *14-06-1952 +08-03-2009 56j x Brom

Overlijdensadvertenties Katwijksche Post
DUIJN van, Pieter +10-03-2009 te Katwijk aan Zee 68j x Ouwehand

Overlijdensadvertenties Limburger
BOOIJ, Hendrik Cornelis *02-12-1935 te Achtkarspelen +12-03-2009 te Geleen 73j x Bol
BOXMAN, Mechtilda Aleida Cornelia +12-03-2009 te Maastricht 83j x Kallen
CRAENEN, Fien +13-03-2009 te Sittard 87j x Dahlmans
SCHINS, Sophie +12-03-2009 te Mechelen 60j x Oligschl?r
SMEETS, Betsy *11-02-1943 +13-03-2009 te Stein 66j x Danklof

Overlijdensadvertenties AD Rotterdams Dagblad
DAMEN, Anneke +00-03-2009 x Graveland
ENGEL van den, Bas +00-03-2009
MAN de, Cornelis +12-03-2009 te Rotterdam 59j
MESPEL van der, Cornelia Wijmpje (Cor) *21-08-1925 +11-03-2009 83j x Kers
POL, Michael Jacobus Maria (Mies) *22-07-1962 te Apeldoorn +12-03-2009 te Eotterdam 46j x Carpentier

Overlijdensadvertenties Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
AERLE van, Marinus *26-11-1922 te Mierlo +11-03-2009 te Bakel 86j x Bernards
BERKVENS, Jantje *22-06-1925 +11-03-2009 83j x Leenders
BROEK van den, Henk +10-03-2009 te Bakel 87j x Bree
DEURSEN van, W.M.A.M. (Wim) +09-03-2009 56j x Poppeliers
GERWEN van, Riet +09-03-2009 81j x Janssen
LAMMERS, Ger *14-12-1953 te Helmond +09-03-2009 te Helmond 55j x Manders
LEMMEN, Regina Catharina +11-03-2009 83j x Duijmelinck
RAKELS, Toos *07-01-1939 +10-03-2009 70j x Manders
REUVERS, Jan +10-03-2009 te Eindhoven 77j
STRIJBOSCH, Jos +10-03-2009 te Eindhoven 76j x Seccelen
VERBIEST, Marinus Hendricus *16-02-1931 +08-03-2009 78j x Vleuten
VLEMMIX, Henrica Maria +10-03-2009 te Mierlo 95j x Duijnhoven
VOSMAR, Louis Johan Henri *28-02-1919 te Geldrop +10-03-2009 te Geldrop 90j x Somers
WESTERLO van de, Hendricus Johannes +09-03-2009 te Deurne 100j x Heuvel
ZANDEN van der, Antonius Theodorus Petrus +09-03-2009 69j

Overlijdensadvertenties Katwijk Speciaal
DUIJVENBODE van, Arie +08-03-2009 te katwijk aan den Rijn 87j x Duijn
VLIELAND, Krijntje +00-01-2009 te Katwijk x Verhoef

Geboorteadvertenties AD Haagsche Courant
HOLWERDA, Matthijs *12-03-2009 te Den Haag x Bremmer k: Elodie Anna Froukje

Geboorteadvertenties Limburger
HUNTJENS, Ivo *11-03-2009 te Noorbeek x Claessens k: Arno
JACOBS, Pascal *08-03-2009 te Berg en Terblijt x Senden k: Yarka

Bidprentjes
GORDENS, Maria *10-02-1888 te Wagenberg +19-11-1970 te Tilburg 82j x Rijen

Overigen Eindhovens Dagblad Helmond-Plus
RAKELS, Toos *00-00-1939 +00-00-2009 70j x Manders

Totaal: 199 wijzigingen in deze periode in www.hollantsnet.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.zerken.nl


Subject: + wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 14-3-2009
From: <info@noreply-zerken.nl>
Date: Sun, 15 Mar 2009 07:15:07 +0100
--------
+ wijzigingen www.online-begraafplaatsen.nl van 14-3-2009

Hieronder de wijzigingen van 14-3-2009 in de gegevens van www.online-begraafplaatsen.nl.
De gegevens staan gesorteerd op achternaam. Suggesties voor verbeteringen van deze lijst zijn welkom.

van, Mia, e.v. TON *07-09-1941 +28-10-2004 63j
?, , e.v. SPROSEN +2005
AARNOUDSE, Pieter *14-09-1917 +12-12-1996 79j
ADRIAANSEN, Johannes Adrianus *21-05-1911 +08-03-1999 87j
ANDEL van, Aart Jacobus Cornelis *18-05-1884 +24-05-1929 45j
ANDEL van, Dirkje Mechelina , e.v. KUIJK *03-05-1837 +19-06-1915 78j
ANDEL van, Gerrit *23-04-1849 +29-11-1902 53j
ANDEL van, Hendrika Huberta *04-07-1839 +19-10-1921 82j
ANDEL van, Jan, e.v. NIEVELT *26-06-1877 +01-01-1973 95j
ANDEL van, Maria Johanna , e.v. RENESSE BOLL *04-03-1836 +14-06-1902 66j
ANSPACH, Rebekka Jacoba Margaretha, e.v. SCHUIJT *05-02-1833 +05-04-1877 44j
ARKEL van, Dirkje *18-09-1825 +11-11-1894 69j
ARKEL van, Pieter *07-12-1830 +28-12-1891 61j
ARKEL van, Willem Gerardus *09-03-1841 +22-07-1914 73j
ARKELEN van, Andre *29-12-1963 +29-07-1986 22j
ARNTZEN, Catharina Johanna , e.v. EVERWIJN *14-09-1818 +26-07-1904 85j
ASSEM van den, Riet *20-07-1914 +26-08-2001 87j
BAALEN van, Maria Paulina (Rie), e.v. SMIT *05-06-1918 +20-06-2005 87j
BAAN, Adrie, e.v. STOK *25-07-1921 +24-10-2002 81j
BAAN, Cornelia, e.v. VEN *12-01-1902 +05-06-2000 98j
BAAN, Marrigje Adriana, e.v. STOPPELENBURG *12-04-1934 +19-01-1993 58j
BAAN, Sijgje, e.v. VISSER *04-08-1889 +08-09-1985 96j
BAARDWIJK, Grietje, e.v. TOOM *26-08-1876 +08-12-1951 75j
BAAREN van, Gerritje, e.v. TROUWBORST *29-07-1910 +02-01-1990 79j
BAARS, Maria Geertruida, e.v. NIJSSEN *27-10-1903 +02-02-1992 88j
BAARS, Pieternella, e.v. TIGGELMAN *01-06-1921 +11-09-2001 80j
BAAS, Annigje Gerrigje, e.v. NOORDEGRAAF *07-10-1896 +23-04-1993 96j
BAAS, Clazina, e.v. POLAK *11-05-1905 +29-02-2004 98j
BAAT de, Ariaantje, e.v. SWETS *23-02-1907 +15-04-1990 83j
BAAT de, Jannigje, e.v. KROS *19-10-1913 +26-04-2007 93j
BACKER , I.A., e.v. TRIGT *1803 +1838 35j
BACKER, J.M.E., e.v. STENBITH *1803 +1865 62j
BAGGERMAN, Cornelia Geertje, e.v. BOON *06-10-1896 +19-09-1993 96j
BAGGERMAN, Elizabeth Jannigje, e.v. TRAMPER *10-07-1911 +20-04-1976 64j
BAGGERMAN, Neeltje, e.v. KORNET *16-09-1907 +14-12-2000 93j
BAKARBESSY, Sarah Martha, e.v. SOPAHELUT *19-06-1919 +06-09-1993 74j
BAKKENES, Alberta, e.v. SCHUT *31-03-1930 +23-04-2006 76j
BAKKER, Dirkje, e.v. SCAHDDELEE *28-10-1908 +14-08-1999 90j
BAKKER, Geertje, e.v. JONGENEEL *31-08-1907 +10-10-2005 98j
BAKKER, Helena, e.v. SPARREBOOM *05-07-1915 +21-10-2001 86j
BAKKER, Hendrina, e.v. FIJNEKAM *27-11-1890 +14-03-1986 95j
BAKKER, Jisjen, e.v. ADMIRAAL *07-03-1914 +29-11-2007 93j
BAKKER, Leendert, e.v. VEGTE *01-10-1931 +23-03-1996 64j
BAKKER, Lena, e.v. SCHOUTEN *09-11-1938 +11-12-2000 62j
BAKKER, M.C., e.v. TIBBE *21-06-1875 +04-05-1949 73j
BAKKER, Maria, e.v. THOMAS *10-05-1885 +26-04-1967 81j
BAKKER, Maria Geertruida, e.v. BROXTERMAN *13-03-1892 +11-03-1981 88j
BAKKER, Maria Margrietha, e.v. SCHMIDT *11-10-1895 +01-06-1975 79j
BAKKER, Martina Adriana, e.v. TUIJTELAARS *30-05-1927 +04-11-2005 78j
BAKKER de, Sara Barbara, e.v. NEDERLOF *09-07-1906 +06-05-2003 96j
BAKKER, Wouter, e.v. KIEBOOM *20-08-1817 +21-01-1876 58j
BALLEGOOIJEN van, Cornelia, e.v. BRUIN *13-12-1911 +12-10-2006 94j
BALLEGOOY van, Sophia, e.v. KOUTSTAAL *25-10-1899 +23-07-2002 102j
BALLEGOOY van, Wilhelmina Johanna, e.v. SPRONK *11-10-1913 +24-06-2000 86j
BARENDS, Johanna Elizabeth, e.v. STUIJT *01-05-1922 +10-09-2005 83j
BARK, Wijnie, e.v. TERSTEEG *24-04-1949 +10-08-2004 55j
BARKEL, Hermina, e.v. KLEIJN *08-06-1882 +04-05-1977 94j
BARON, Gonnie, e.v. SLOB *16-12-1920 +04-09-1994 73j
BASSA, Marigje, e.v. TIMMER *13-07-1907 +11-03-1978 70j
BASTIAANSEN, Christianus *18-02-1917 +06-02-2000 82j
BATENBURG, Jannigje, e.v. STAM *07-09-1925 +23-03-1996 70j
BAX, Christina Maria, e.v. SCHIMMEL *09-05-1916 +02-10-1994 78j
BAX, Cornelia, e.v. STRUIK *01-10-1915 +03-05-1994 78j
BAX, Ilona, e.v. STAM *29-05-1935 +27-11-1996 61j
BEEFTINK, Jacoba A.F., e.v. BEUKEMA *12-07-1898 +02-12-1994 96j
BEEK v.d., Neeltje Adriana, e.v. OTTEVANGER *28-03-1895 +14-09-1965 70j
BEEKMAN, G., e.v. SILLEVIS *22-08-1852 +26-09-1930 78j
BEEMS, Neeltje, e.v. KLOP *20-04-1884 +15-07-1972 88j
BEENHAKKER, Jenneke Christina, e.v. SMIT *10-20-1891 +30-11-1959 66j
BEER de, Leendert *08-09-1875 +10-08-1933 57j
BEEST van, Adriana, e.v. TIMMER *25-07-1894 +22-06-1954 59j
BEEST van, Dingena, e.v. SWETS *02-01-1832 +08-01-1907 75j
BEIJER, Krijna, e.v. SLINGERLAND *28-08-1918 +20-05-2008 89j
BEKKER, Maaike, e.v. SCHILD *26-11-1923 +08-10-1975 51j
BEKKUM van, Sandrina Gerritje, e.v. BAARDMAN *18-04-1898 +02-02-1999 100j
BEKKUM van, Willemina Jacoba, e.v. SLUIMER *17-05-1939 +28-06-2005 66j
BELL de, Amelia, e.v. SCHUTTE *20-08-1879 +04-08-1960 80j
BEMMEL, Elisabeth J., e.v. SALARI *14-11-1901 +14-06-1979 77j
BENSCHOP, Ariaantje, e.v. SPEK *26-04-1897 +19-11-1975 78j
BERCHUM van, Anna Neeske, e.v. SAS *24-06-1882 +13-01-1978 95j
BERCHUM van, Christina, e.v. DRIEL *27-02-1912 +29-06-2000 88j
BERENDSE, Cornelia, e.v. JACOBS *25-04-1908 +19-03-2002 93j
BERG van den, A., e.v. SOMEREN *1789 +1885 96j
BERG van den, Adriana Jacoba, e.v. SANDBERGEN *14-02-1905 +09-12-1997 92j
BERG v.d., Bertha, e.v. HEUVEL *03-09-1903 +05-10-1997 94j
BERG v.d., Catharina, e.v. KNAAP *30-01-1902 +11-09-1997 95j
BERG van den, Chrirtina, e.v. SCHOUTEN *31-07-1888 +28-02-1972 83j
BERG van den, Cornelis Maria, e.v. SPUIJ *19-07-1914 +13-08-2003 89j
BERG van den, Johanna, e.v. RIJGERSBERG *14-09-1913 +29-01-2002 88j
BERG van den, Klazina, e.v. STEK *21-08-1887 +01-04-1970 82j
BERG van den, Maria Johanna, e.v. HAEZER *28-12-1892 +02-04-1989 96j
BERG van den, Neeltje, e.v. SOET *08-07-1887 +05-08-1970 83j
BERG van den, Teuntje, e.v. EGAS *03-10-1893 +16-04-1995 101j
BERG van den, Wallina, e.v. HUISMAN *22-10-1911 +15-07-2005 93j
BERG van den, Willemijntje, e.v. DIJK *29-10-1909 +29-10-2003 94j
BERGEIJK van, Aagje, e.v. STOUT *23-10-1914 +23-11-2000 86j
BERGEIJK van, Dirkje, e.v. STEHOUWER *06-12-1908 +10-07-2003 94j
BERGEIJK van, Heiltje Jacoba, e.v. SCHRIJVERSHOF *05-07-1934 +11-01-1998 63j
BERGEN van, Maartje Marretje, e.v. SMALLENBROEK *17-03-1919 +19-06-2001 82j
BERGH van den, Catharina Maria, e.v. SMITS *26-03-1879 +30-03-1965 86j
BERGHAAN, Cornelia, e.v. STORM *19-08-1922 +24-07-2001 78j
BERGMAN, Georgina Martina, e.v. SMITH *24-12-1920 +09-04-1980 59j
BERKENBOSCH, Elisabeth, e.v. SCHALK *04-08-1897 +19-12-1975 78j
BERNOSTER, C.M.M., e.v. ANGENENT *16-04-1892 +30-01-1986 93j
BERSCH, Anna Catharina Hermina, e.v. VALKE *06-11-1830 +22-05-1904 73j
BESTEN den, Pieternella, e.v. ROZENDAAL *30-04-1887 +10-07-1980 93j
BEUKELMAN, Neeltje Chieltje, e.v. SCHELLING *12-08-1865 +13-05-1945 79j
BEURDEN van, Maria, e.v. SWAERDENS *14-11-1896 +18-03-1990 93j
BEURKENS van, Aplonia Helena, e.v. HERK *03-01-1942 +05-03-1997 55j
BEUSEKOM van, Lambertha Adriana, e.v. STAVAST *16-09-1877 +19-03-1961 83j
BEZEMER, Geertje, e.v. SLINGERLAND *08-01-1899 +14-10-1982 83j
BEZEMER, Marigje, e.v. VOOGT *22-04-1883 +22-11-1978 95j
BEZOOIJEN van, Marie, e.v. WIGGEN *11-01-1905 +27-06-1999 94j
BICK, Erika Ch. L., e.v. SCHLEBACH *06-08-1929 +28-02-1990 60j
BIE de, Maaike, e.v. SCHOOF *08-07-1909 +15-05-1989 79j
BIE de, Margaretha, e.v. GROOT *16-06-1901 +07-03-1998 96j
BIE de, Woutera Johanna, e.v. SCHEURWATER *10-09-1906 +09-08-2004 97j
BIESBROEK, Cornelia, e.v. STOOP *19-06-1909 +29-11-1997 88j
BIESHEUVEL, B.C., e.v. TIMMERMANS *26-02-1924 +17-01-1994 69j
BIJL, Heiltje Cornelia, e.v. SCHOONEN *30-11-1909 +09-02-1984 74j
BIJL, Hendrikje, e.v. STRAATMAN *27-10-1929 +28-04-1995 65j
BIJSTERVELD van, Karel *20-04-1941 +10-01-2006 64j
BIKKER, Aantje, e.v. SCHEP *19-11-1878 +05-02-1926 47j
BIKKER, Willemijntje, e.v. RIETVELD *12-07-1893 +28-08-1990 97j
BISSCHOP, Petronella Adriana Margretha, e.v. TEBBENS *03-07-1906 +20-02-1998 91j
BLAAUW, J. C. M. E. A., e.v. VISSCHERS *14-10-1906 +11-12-1999 93j
BLOK, Elizabeth J., e.v. PRINS *01-06-1889 +07-08-1977 88j
BLOKDIJK, Ria, e.v. STOOP *24-04-1942 +19-12-1991 49j
BLOKKER, Wilhelmina, e.v. BROXTERMAN *17-07-1897 +02-01-1993 95j
BLOKKER, Wilhelmina J., e.v. SCHREURS *24-08-1917 +24-07-2000 82j
BLOKLAND, Adriaantje, e.v. BRUINS *13-11-1904 +25-06-2003 98j
BLOKLAND, Clasina Josina, e.v. STUIJ *16-08-1896 +17-10-1992 96j
BLOKLAND, Teuntje, e.v. LAKERVELD *25-07-1885 +23-10-1985 100j
BLOM, Abraham Rutger *17-08-1874 +05-04-1875 0j
BLOM, Anna, e.v. TESKE *01-05-1941 +17-05-2007 66j
BLOM, Antonia, e.v. BLOM *31-07-1882 +23-03-1976 93j
BLOM, Christina, e.v. SLOB *03-11-1894 +20-08-1957 62j
BLOM, Johannes Albertus *11-06-1825 +06-04-1885 59j
BLOM, Lena, e.v. SCHOOK *25-05-1889 +13-01-1968 78j
BLOM, Willem Johannes Stefanus Josinus *22-03-1838 +12-06-1917 hoofdingenieur, directeur van den Rijks Waterstaat 79j
BLOMMERS, M.M., e.v. VISSCHER *15-02-1898 +25-05-1994 96j
BLOMMERS, Wilhelmina Josina, e.v. TWIGT *21-06-1920 +20-02-2002 81j
BLOMMERS, Willemina Alberta, e.v. BLOMMERS *22-03-1904 +27-06-1997 93j
BLONK, Kaatje, e.v. KOK *08-07-1889 +20-10-1986 97j
BODE, Jans, e.v. SCHUTTER *24-04-1915 +02-12-2005 90j
BOEF den, Barrie, e.v. SMIT *15-12-1946 +10-06-2008 61j
BOEF den, Bertha, e.v. STRUIJK *23-02-1923 +05-01-2004 80j
BOEF den, Pieternella Johanna, e.v. SLEEUWENHOEK *13-05-1887 +05-10-1965 78j
BOELE, Geertje, e.v. GELDERBLOM *29-12-1912 +25-09-2006 93j
BOELE, Lidewij, e.v. STAM *23-03-1918 +12-10-1998 80j
BOEL? Johanna, e.v. STROET *16-06-1915 +31-12-2000 85j
BOELHOUWER, Jobje, e.v. STAM *11-05-1887 +02-02-1978 90j
BOER, Annetje, e.v. STOK *04-01-1904 +08-09-1989 85j
BOER, Grietje, e.v. SPEK *16-07-1903 +23-03-1981 77j
BOER de, Jan *01-10-1925 +25-12-1979 54j
BOER den, Jannigje, e.v. TIMMER *04-11-1883 +20-01-1977 93j
BOER, Pietje, e.v. KANTERS *30-03-1909 +28-08-2005 96j
BOER, Pietje Wilhelmina, e.v. HOLLEMAN *26-06-1893 +30-05-1988 94j
BOEREN, Teuntje Cornelia, e.v. STASSE *15-12-1898 +05-04-1986 87j
BOERSMA, Tine, e.v. TEMPELAAR *05-01-1920 +18-01-1998 78j
BOES, Yvonne, e.v. SCHOGT *31-07-1946 +17-08-1992 46j
BOESVELD, Geertje, e.v. SPAAN *16-02-1917 +22-02-2001 84j
BOEZEM v.d., Everdina Christina *30-01-1873 +16-11-1948 75j
BOGAARD, Dirkje, e.v. SPRONG *08-02-1922 +18-08-2001 79j
BOGAARD, Margje Maria, e.v. SNOEK *05-07-1928 +11-07-1994 66j
BOGERS, Johanna P., e.v. BREED *18-07-1912 +23-01-2001 88j
BOK, Corrie, e.v. STUUT *18-06-1948 +22-05-2006 57j
BOK de, Jenneke, e.v. GEENEN *02-10-1896 +16-02-1975 78j
BOK v.d., Krijntje, e.v. STAAL *30-01-1886 +03-11-1967 81j
BOKKEM van, Lijntje Martijntje, e.v. TUYTEL *30-03-1903 +06-11-1976 73j
BOKMA, Aagje, e.v. KOLSTERS *15-11-1905 +22-06-2001 95j
BOL, Neeltje Barbera, e.v. LODDER *15-03-1911 +03-01-2006 94j
BOLIER, Neeltje Maria, e.v. SLAPPENDEL *10-09-1909 +07-02-1969 59j
BOLL, Constantia Maria *11-10-1870 +14-08-1891 20j
BOLL, Jan, e.v. SNOEK *30-04-1861 +20-10-1898 37j
BOLL, Nicolas *04-12-1893 +24-02-1963 69j
BOLL, Valerius Geertruidus Andringa *11-05-1872 +29-02-1896 23j
BOLLE? Antonia *26-06-1828 +05-10-1892 64j
BOLLE? Geertruida Maria, e.v. MOERMANS *13-06-1830 +25-10-1905 75j
BOLLE? Willem, e.v. ROOMER *25-12-1796 +04-08-1871 74j
BOM, Hillegonda, e.v. SMITS *22-04-1930 +18-11-1996 66j
BOOGAARD, Jacoba, e.v. RIJSBERGEN *29-08-1891 +11-03-1987 95j
BOOGERT van den, Elisabeth, e.v. STABIJ *22-07-1907 +26-03-1999 91j
BOOGERT, Grietje, e.v. STOUT *23-07-1932 +29-05-2006 73j
BOOM, Adriana Johanna, e.v. SCHOL *20-06-1926 +31-01-2004 77j
BOOM, Ans, e.v. TEERENSTRA *31-12-1936 +23-07-1977 40j
BOOM, Geertje, e.v. STERK *11-07-1916 +11-09-2004 88j
BOOM, Gijsbertje, e.v. KLOP *07-03-1909 +27-01-2006 96j
BOOM, Maria, e.v. SMIT *01-04-1923 +16-09-1994 71j
BOON de, Aaltje, e.v. TIMMER *07-04-1917 +25-09-1975 58j
BOON de, Annie, e.v. TROMP *18-05-1925 +25-08-1993 68j
BOON, Jacoba Johanna Maria, e.v. STREEF *30-07-1923 +04-12-2001 78j
BOON, Willemina, e.v. SLOB *07-07-1923 +30-01-1993 69j
BOOT, Magdalena Hendrika, e.v. SLOB *12-05-1911 +02-03-1996 84j
BOR, Elizabeth, e.v. SCHELLEN *10-05-1902 +13-02-1962 59j
BORGERS, Francina Hendrika, e.v. SCHUUR *23-12-1930 +25-01-2000 69j
BORGSTEIN, Geertruida Hendrika, e.v. BORGSTIJN *07-10-1891 +03-10-1980 88j
BORGSTIJN, Elisabeth, e.v. SJOER *22-12-1900 +22-03-1996 95j
BORRIAS, Martina Willemina, e.v. KARDOL *26-11-1909 +23-12-2002 93j
BORSJE, Grietje, e.v. TIMMER *05-08-1931 +25-04-1979 47j
BORSJE, Klaasje, e.v. STOEL *30-12-1887 +14-02-1975 87j
BORSJE, Nellie, e.v. TOUW *22-11-1935 +21-10-1994 58j
BOS, Aagje, e.v. HOLTEN *07-03-1904 +11-04-1997 93j
BOS, Cornelia Aaltje, e.v. BIESHEUVEL *18-04-1904 +10-08-2001 97j
BOS, J.P., e.v. STOK *11-03-1907 +22-10-1932 25j
BOS, Jannigje, e.v. ALTING *13-05-1901 +19-01-1996 94j
BOS van den, Neeltje, e.v. KROON *05-09-1904 +04-02-2003 98j
BOS, Pieternelle Alijda, e.v. TEMMINCK *05-05-1866 +09-04-1943 76j
BOSCH van den, Gerarda, e.v. STASSEN *08-09-1928 +24-08-1998 69j
BOSKAMP, Maria Th. J., e.v. SPRONG *24-07-1891 +13-04-1967 75j
BOSMA, G., e.v. SEIJNDER *27-05-1924 +23-09-1997 73j
BOSMAN, H?ne, e.v. TRIET *31-08-1944 +27-08-2004 59j
BOSMAN, Janneke Marina, e.v. DEKKER *24-03-1961 +19-12-2001 40j
BOSMAN, Judith Louise, e.v. SPITS *04-11-1920 +12-08-1995 74j
BOSMAN, Truus, e.v. OOSTHOEK *31-05-1902 +16-10-2005 103j
BOTH, Aagje, e.v. STAM *08-12-1919 +06-08-2005 85j
BOTH, Adriana, e.v. LANSER *13-12-1901 +01-01-1997 95j
BOTH, Aria Pietertje, e.v. KRUIJS *10-10-1900 +30-01-1997 96j
BOTH, M.A., e.v. STUYT *23-01-1898 +29-05-1982 84j
BOTHOF, Lenie, e.v. TEERLINK *13-03-1923 +10-04-1987 64j
BOUDELING, Leendert Cornelis *20-03-1936 +10-02-1996 59j
BOUMAN, Elizabeth, e.v. SCHAAP *11-10-1918 +21-01-1998 79j
BOUT, Cornelia, e.v. SPAAN *05-02-1891 +11-05-1967 76j
BOUT van den, Maria, e.v. TROMP *10-03-1915 +08-06-1999 84j
BOUT, Willemijna, e.v. SATTER *02-01-1912 +07-02-1992 80j
BOUWMEESTER, Maria, e.v. SCHUURMANS *31-10-1901 +29-04-1962 60j
BOXMAN, Abraham, e.v. CAPPELHOFF *17-10-1796 +26-03-1856 59j
BOXMAN, Christina, e.v. WIJNEN *11-11-1907 +11-06-2002 94j
BOXSEL van, Johannes A.M., e.v. SCHRAVEN *16-04-1894 +11-06-1960 66j
BRAAF de, Cornelia, e.v. SMALLENBERG *06-11-1902 +05-01-1973 70j
BRAAK, Annie, e.v. SCHRAMA *1906 +1991 85j
BRAAK, Johanna, e.v. VOLKERTS *18-05-1886 +11-11-1980 94j
BRABER den, Fincent Jan, e.v. VERHAGE *22-01-1944 +02-06-1996 52j
BRABER den, Johannes Besman, e.v. NOORTHOEK *11-12-1917 +16-03-2000 82j
BRABER den, Lena Jacomina, e.v. QUIST *30-01-1920 +06-09-2006 86j
BRABER den, Paulus Marinus *30-10-1914 +09-03-2002 87j
BRAKEL van, Hendrika Maria, e.v. TIMMER *30-01-1894 +30-08-1971 77j
BRAKEL van, Paulina, e.v. SCHRIPSEMA *16-08-1935 +19-10-1997 62j
BRAND, Adriana, e.v. HIJBEEK *20-06-1905 +23-08-1999 94j
BRAND, Dirkje Elisabeth, e.v. SCHIPPERS *10-01-1911 +20-07-2006 95j
BRAND, Jacoba Petronella, e.v. SMITS *26-08-1906 +28-05-1989 82j
BRAND, Jannigje, e.v. SCHOTMAN *19-03-1900 +12-01-1980 79j
BRANDENBURG, M.J., e.v. SCHULENBURG *15-02-1948 +31-07-1997 49j
BRANDSEN, Viola, e.v. SPEK *17-05-1962 +28-08-1994 32j
BRANDSMA, Hendrika Wigerdina, e.v. GROEN *05-09-1885 +16-09-1982 97j
BRANDT, Meinsje, e.v. STIGTER *17-03-1910 +26-11-1984 74j
BRANDWIJK, Eigje, e.v. ADRIAANSE *15-09-1907 +03-07-2002 94j
BRANDWIJK, Marigje, e.v. SLOB *06-10-1884 +28-01-1963 78j
BRAS, Anna Sijgje, e.v. STAAT *13-07-1907 +21-05-2004 96j
BRAS, Lena, e.v. ANDEL *30-07-1905 +23-11-1993 88j
BRAVEN den, Cornelia, e.v. TERMAAT *23-08-1907 +19-04-1995 87j
BRAVEN den, Janna, e.v. VERSLUIS *25-03-1903 +27-07-2000 97j
BREDA van, Anna Henri?e, e.v. SIZOO *22-09-1854 +05-03-1927 72j
BREED, Anna, e.v. TULEN *20-05-1884 +06-12-1961 77j
BREEDIJK, Johanna, e.v. VERHOOG *17-08-1893 +12-02-1988 94j
BREEDVELD, Arga, e.v. STEEHOUWER *27-09-1937 +15-07-2004 66j
BREEDVELD, Johanna Jacoba, e.v. VASTENHOUT *19-09-1889 +13-11-1983 94j
BREEJEN den, Adriana Teuna, e.v. STERRENBURG *03-01-1910 +04-07-1996 86j
BREEJEN den, Elisabeth, e.v. STAM *01-01-1888 +12-06-1978 90j
BREEJEN den, Jannigje, e.v. STEENSTRA *19-02-1895 +21-09-1962 67j
BREEJEN den, Jannigje, e.v. SCHALK *25-04-1864 +06-07-1949 85j
BREEJEN den, Neeltje, e.v. SLOB *16-02-1918 +08-11-2002 84j
BREEJEN den, Petronella Adriana, e.v. SWETS *18-08-1913 +12-09-1991 78j
BREEJEN den, Pieternella, e.v. SWETS *23-03-1908 +20-03-1991 82j
BREEJEN den, Wijntje, e.v. SWETS *22-09-1929 +14-05-2004 74j
BREEN, Pieter Johannes, e.v. TANIS *20-08-1881 +12-05-1958 76j
BRENK van, Belia Th., e.v. HAKKERT *19-12-1901 +12-11-1998 96j
BRENKELEN van, Kitty, e.v. SPIJKERS *04-07-1945 +13-05-2004 58j
BRENTERS, Helena Maria, e.v. SCHOUTEN *17-02-1925 +14-04-2000 75j
BREUGEL van, Cornelia Jenneke, e.v. BAKKER *08-04-1889 +10-02-1984 94j
BREUGEL van, Seleke, e.v. KRUITHOF *27-08-1904 +03-09-2002 98j
BRIENEN, Adriana Otje, e.v. KORNET *25-11-1873 +02-02-1962 88j
BRIENEN, Maria Wilhelmina Hermina, e.v. VERHOEVEN *10-04-1908 +07-06-2003 95j
BRINK, Aaltje Wilhelmina, e.v. KARS *22-07-1902 +05-12-1996 94j
BRINKERHOF, Antoinette Sophia, e.v. TEMMINCK *25-07-1908 +06-12-1980 72j
BRINKMAN, Jenneke Pieternella, e.v. SCHREUDERS *30-12-1933 +12-03-2007 73j
BRINKMAN, Maria L., e.v. HAGEDOORN *1876 +1970 94j
BROEDERS, Lambertus *07-03-1916 +07-08-2003 87j
BROEK v.d., Emma Charlotte, e.v. SIEMONS *12-06-1905 +17-07-1980 75j
BROEK van den, Everdina Geertruida, e.v. SCHUITEMAN *17-05-1917 +18-04-1996 78j
BROER, Maria Helena, e.v. STOKER *03-05-1931 +16-06-1990 59j
BROERE, Gerritje, e.v. THUIS *10-11-1915 +11-07-2007 91j
BRONK, J.W., e.v. BOSKELJON *01-12-1893 +01-12-1981 88j
BRONK, Jannigje H., e.v. STAP *08-11-1922 +05-11-1995 72j
BRONK, Johanna Hendrika, e.v. HENDRIKSEN *05-06-1897 +06-11-1985 88j
BRONWASSER, Cornelia Martina, e.v. DRAAK *04-10-1896 +11-04-1992 95j
BROUWER, Aagje Adriana, e.v. SLOB *05-12-1908 +11-01-2001 92j
BROUWER, Adriana, e.v. PONTE *29-03-1904 +24-05-2001 97j
BROUWER, Grietje, e.v. SPEIJER *20-06-1888 +11-03-1940 51j
BROUWER, Hazina, e.v. TERLOUW *28-03-1867 +12-01-1951 83j
BROUWER, Jennie, e.v. SCHENK *17-10-1948 +23-07-2000 51j
BROUWER, Magdalena, e.v. TOOM *26-05-1909 +14-05-2006 96j
BROUWERS, Francijna Maria, e.v. NIJS *27-11-1905 +20-05-2003 97j
BROUWERS, Henk *16-04-1933 +08-01-2001 67j
BROUWERS, Jeanne *05-12-1928 +23-09-2003 74j
BROUWERS, Ton *10-10-1914 +06-05-2002 87j
BRUGGEMANS, Willy, e.v. SPEEKENBRINK *24-10-1911 +26-11-1991 80j
BRUGGEN van, Martha D., e.v. NIJSSEN *17-10-1910 +11-07-1999 88j
BRUIJN de, A., e.v. SLOB *03-02-1877 +04-08-1944 67j
BRUIJN de, Hendrina, e.v. SCHEEPSBOUWER *24-12-1879 +05-01-1968 88j
BRUIJN de, Henri?e Maria, e.v. SPRANGH +29-06-1880
BRUIJN de, Herman Jacob *05-05-1897 +01-05-1898 0j
BRUIJN de, Jo, e.v. KLEIJN *17-05-1911 +20-10-2004 93j
BRUIJN de, Maaike Maria, e.v. TIMMER *20-05-1909 +09-04-1999 89j
BRUIJNES, Alie, e.v. SPEIJER *24-08-1927 +01-04-1982 54j
BRUIN de, Ceelke, e.v. ABBEL *31-12-1911 +27-07-2006 94j
BRUIN de, Hendrina, e.v. STAM *10-04-1918 +26-09-2002 84j
BRUIN de, Lijntje Wilhelmina, e.v. SMEETS *15-09-1941 +16-03-1999 57j
BRUIN de, Maaike Cornelia, e.v. MIDDELKOOP *24-03-1903 +27-10-1997 94j
BRUIN de, Maria, e.v. TAK *23-11-1947 +18-05-2001 53j
BRUIN de, Martina J., e.v. OUDSHOORN *24-09-1907 +09-11-1995 88j
BRUIN de, Neeltje, e.v. SCHAAP *13-12-1924 +11-01-2001 76j
BRUINE de, Abraham Christoffel *19-11-1915 +12-10-2002 86j
BRUINEWOLD, Jantje, e.v. BAKKER *08-01-1902 +26-06-1995 93j
BRUIS, Wilhelmina, e.v. BURKY *03-09-1905 +21-09-2003 98j
BRUYN de, Annigje, e.v. SLOB *30-01-1872 +20-02-1952 80j
BUF du, Marc *25-09-1969 +26-05-2001 31j
BUIJS, Lijntje, e.v. TANGER *25-12-1917 +19-04-1990 72j
BUITEMAN, Teuntje, e.v. SCHUTTE *27-05-1944 +15-12-1994 50j
BUITENEN van, Anneke, e.v. SLEEUWENHOEK *1928
BUKMAN, Jannetje, e.v. ZWEISTRA *12-11-1909 +28-05-2003 93j
BUNT van de, Niesje, e.v. STECHMAN *21-07-1911 +30-09-1992 81j
BUREN van, Hendrika Wilhelmina, e.v. RIETVELD *11-04-1910 +30-08-2005 95j
BUREN van, Janna, e.v. SWIJNENBURG *25-11-1935 +30-10-2005 69j
BURG van der, Catharina A.C., e.v. HELM *20-12-1890 +22-07-1985 94j
BURG van der, Elizabeth, e.v. BOUMAN *09-09-1902 +10-12-1997 95j
BURGERS, M.A., e.v. SILLEVIS *05-12-1851 +27-02-1912 60j
BURGGRAAF, Teuntje, e.v. SCHEP *02-08-1924 +22-11-2001 77j
BURGHOUT, Adriana, e.v. TIEMENS *11-03-1858 +04-06-1945 87j
BURGRAAF, Klazina, e.v. STIJSIGER *18-07-1911 +19-06-1980 68j
BUSCHMANN, T.M., e.v. STAR *05-11-1907 +09-10-1997 89j
BUSCOP, Pieternella, e.v. ZWAAN *06-02-1952 +19-07-2004 52j
BUSSCHER, Adriaantje, e.v. THOMAS *20-11-1909 +26-03-1997 87j
BUSTRAAN, Corrie, e.v. ZUIDWEG *01-08-1910 +19-12-2001 91j
BUTTER den, Neeltje Adriana, e.v. VLIET *10-09-1910 +07-12-2003 93j
BUTTER den, Neeltje Hendrika, e.v. SPEELMAN *27-06-1909 +11-03-2000 90j
BUUREN van, Antonia Johanna, e.v. STEGMEIJER *23-03-1943 +17-04-1998 55j
BUURMAN, Margje, e.v. OVERDUIN *29-07-1896 +05-11-1991 95j
BUURMANS, Johanna, e.v. SCHRAUWEN *31-01-1890 +28-02-1961 71j
BUYK, Maria, e.v. STAM *26-01-1899 +17-07-1969 70j
BUYSERD, P., e.v. STERK
CAES de, Lucia Maria, e.v. TRIJBER *17-01-1943 +19-02-2000 57j
CALJ? Aleida Hermina, e.v. MUILWIJK *13-08-1904 +25-09-1999 95j
CALVELAGE, Greet, e.v. TULEN *01-05-1920 +16-10-1979 59j
CALVELAGE, Theodora, e.v. HOOFD *09-06-1893 +19-08-1987 94j
CAMPHUIS, Johanna, e.v. RAVENSWAAIJ *15-08-1868 +04-03-1917 48j
CAPPELHOFF, Margaretha Sophia, e.v. BOXMAN *08-07-1806 +19-04-1866 59j
CAPPELHOFF, Wesselina Boudewina, e.v. STERK *01-06-1811 +01-02-1884 72j
CARDOL, Johanna, e.v. TATES *24-03-1887 +12-05-1959 72j
CARDOL, Maria J., e.v. STRUIK *07-02-1879 +08-12-1955 76j
CASTIEN, Maria Ida, e.v. THUIS *01-03-1905 +11-03-1983 78j
CLAASSENS, Johannes F B, e.v. SCHMIDT *03-10-1915 +14-08-1965 49j
CLARISSE, Leentje Neeltje, e.v. VROEGOP *02-12-1926 +24-06-2001 74j
CLAVAUX, Johanna, e.v. SUIJKERBUIJK *10-02-1917 +01-09-1971 54j
CLEMENT, Johanna, e.v. GROENEWOUD *21-05-1907 +08-01-2002 94j
COELAND, Wilhelmina Maria, e.v. SALM *19-10-1922 +09-07-1978 55j
COLFF, Ditje Hendrika *13-07-1823 +23-09-1879 56j
COLFF van der, Johanna Maria, e.v. POLS *30-11-1768 +21-07-1832 63j
COLIJN, Jacomijntje, e.v. SLOB *31-07-1887 +13-05-1970 82j
COLIJN, Pieternella Adriana, e.v. KROON *30-05-1880 +28-09-1968 88j
COLL?, Adriana Maaike, e.v. LOOIJEN *08-02-1913 +03-07-2006 93j
COLLIGNON, Annemarie, e.v. ARK *13-05-1943 +20-08-2008 65j
COOMANS, Geertruida Belia, e.v. SCHELLART *06-02-1917 +22-12-1993 76j
COPIER, Johanna H.M., e.v. STERKENBURG *06-04-1907 +05-10-1947 40j
COPIER, Johanna Hendrika, e.v. SIMONS *13-05-1938 +02-10-2000 62j
CORNET, Hendrika, e.v. WIEL *02-11-1900 +13-05-1998 97j
CORSTANJE, Catharina Maatje, e.v. SCHEERMEIJER *23-11-1921 +21-01-1992 70j
CORTON, Johanna Theodora, e.v. MAMPAEY *20-02-1910 +04-03-2003 93j
COUSIJN, Sientje, e.v. APPELDOORN *28-08-1880 +05-06-1972 91j
CRAS, Antje, e.v. SPANJER *02-11-1915 +27-06-1992 76j
CROIN, Jeannette Cornelia Anna, e.v. TIMMER *18-07-1926 +27-09-1996 70j
DAALS, Anna Maria, e.v. SCHENNNINK *28-07-1894 +30-04-1949 54j
DAG voor den, Berendina Cornelia, e.v. WERFF *11-03-1912 +20-03-2005 93j
DALEN van, Adriana, e.v. DALEN *09-10-1908 +21-04-2006 97j
DALEN van, Coby, e.v. SMITSHOEK *24-04-1938 +10-07-2002 64j
DALEN van, Johanna, e.v. STEGE *26-12-1898 +09-08-1978 79j
DALEN van, Lena, e.v. MUILENBURG *29-04-1906 +07-09-2002 96j
DALEN van, Maria, e.v. SCHREUDERS *02-03-1911 +16-12-1985 74j
DAM van, Anna M.W, e.v. SWEERIS *21-01-1895 +25-11-1966 71j
DAM van, Antje, e.v. BAN *27-12-1859 +02-08-1953 93j
DAM van, Geertruida, e.v. SNATERSE *22-08-1899 +11-12-1984 85j
DAM van, Geertruida Jacoba, e.v. ZIELHORST *14-04-1915 +28-02-2002 86j
DAM van, Grietje, e.v. SALA *15-04-1944 +22-11-2004 60j
DAM, Jacoba Trijntje, e.v. VISSER *07-01-1864 +02-08-1960 96j
DAM van, Jannigje, e.v. SCHIPPERS *08-01-1891 +05-01-1989 97j
DAM van, Maria Adriana, e.v. HEIDEN *31-01-1902 +15-10-1999 97j
DAM van, Neeltje, e.v. STAM *06-01-1927 +18-06-2003 76j
DAM van, Neeltje, e.v. VLIST *05-07-1907 +11-09-1995 88j
DAMEN, Catharina Cornelia, e.v. STOMPH *19-09-1927 +13-05-1998 70j
DAMME van, Elsje Francijna, e.v. THEIL *29-09-1896 +04-01-1986 89j
DAMME van, Helena Cornelia, e.v. TROMMEL *10-10-1901 +09-11-1999 98j
DANI?S, Petronella Delphina, e.v. TEIWES *24-01-1917 +05-04-1993 76j
DARGATZ, Erika, e.v. ENGELSMAN *29-02-1920 +26-09-2002 82j
DAVIDS, Johanna Jacoba, e.v. GAMEREN *24-09-1913 +03-11-2006 93j
DECKER, Anna Josphina, e.v. ROTGANS *11-10-1911 +09-12-2005 94j
DEELEN, Ariaantje, e.v. GRAAFLAND *25-09-1895 +11-04-1997 101j
DEELEN, Johanna Janna, e.v. STOUT *13-10-1924 +17-02-2005 80j
DEENIK, Dirkje Ma?ina, e.v. VERMEULEN *09-01-1889 +26-06-1984 95j
DEKKER, Adriana, e.v. HARTKOREN *20-02-1872 +23-07-1969 97j
DEKKER, Cornelia Jozina, e.v. WAARD *24-09-1888 +25-03-1982 93j
DEKKER den, Jacoba Hendrica, e.v. SMITS *01-06-1939 +31-03-1995 55j
DEKKER, Maartina, e.v. STOUT *24-02-1879 +27-02-1946 67j
DEKKER, Teuntje Pieternella, e.v. LANGE *08-06-1893 +17-11-1982 89j
DENEKAMP, Sophia, e.v. SNOEK *04-09-1872 +14-04-1958 85j
DENEKAMP, Sophia Alijda, e.v. KIELENSTIJN *24-09-1908 +01-07-1997 88j
DETMERS, A., e.v. STELLINGWERF *26-08-1858 +20-02-1941 82j
DEUREN van, Petronella *15-09-1917 +28-07-1998 80j
DIBBETSS, Geertje, e.v. SCHERFF *14-10-1881 +13-11-1962 81j
DIE LE CLERCQ de, Maria Adriana, e.v. STROET *26-06-1923 +17-04-1995 71j
DIEPEVEEN, Adriana Gerardina, e.v. SMIT *29-07-1838 +12-04-1912 73j
DIEREN van, Annigje Neeltje, e.v. SPEK *11-04-1903 +28-04-1998 95j
DIEREN van, Cornelia, e.v. WERKEN *22-03-1908 +18-10-2006 98j
DIESLER, Margarethe, e.v. STRENG *02-11-1896 +26-02-1988 91j
DIJCKMEESTER, Clara Helena *15-05-1867 +04-10-1875 8j
DIJCKMEESTER, Herman Jacob *08-08-1857 +09-11-1891 Mr. 34j
DIJCKMEESTER, Jacoba Hermanna, e.v. BRUIJN *24-11-1863 +25-01-1957 93j
DIJK van, Cornelia, e.v. ZWAANS *03-12-1919 +31-10-2004 84j
DIJK van, Geertje, e.v. SLUIMER *12-11-1898 +15-02-1990 91j
DIJK van, Magchelina Johanna, e.v. TOET *14-03-1945 +29-12-1997 52j
DIJK van, Sjoerdina Johanna, e.v. HAAN *26-12-1861 +05-11-1929 67j
DIJK van, Wilhelmina H., e.v. TEUNISSEN *28-09-1884 +13-04-1955 70j
DIJKE van, Adriaan, e.v. REIJNGOUDT *25-12-1943 +18-01-1998 54j
DIJKE van, Adriaan Marinus *14-04-1918 +22-09-1999 81j
DIJKHUIZEN, Jacoba, e.v. SLOB *19-09-1929 +14-01-1989 59j
DIJKSMAN, Lucia, e.v. VEEN *24-06-1960 +11-09-1994 34j
DIJKSMAN, M., e.v. SPARREBOOM *11-09-1922 +17-06-2006 83j
DIJKSMAN, Wil, e.v. STOK *26-04-1926 +17-02-1996 69j
DIJKSTRA, Geertruida, e.v. SZAB?nbsp;*30-06-1953 +16-04-2003 49j
DIKMANS, Anna Cornelia, e.v. STERKENS *23-02-1890 +15-08-1940 50j
DIRKS, Hubertus, e.v. TARMI *10-07-1888 +06-10-1960 72j
DIRKSE, Hendrina Margrietha, e.v. KAIJEN *15-01-1902 +29-10-1995 93j
DISTELVELT, Catharina, e.v. SLINGERLAND *24-04-1934 +20-07-2002 68j
DODEWAARD van, Gerdina Hendrina, e.v. SANTEN *16-08-1902 +03-11-1990 88j
DOELAND, Geertruida Maria, e.v. WETERINGH *17-04-1903 +08-04-2003 99j
DOESBURG van, Jenneke Willemina, e.v. MEIJER *20-08-1910 +02-03-2006 95j
DOESBURG van, Johanna Cornelia, e.v. BLIJENBURG *21-10-1910 +17-03-1999 88j
DOESBURG van, Margaretha Maria, e.v. HELLENDOORN +18-11-1877
DOGGER, Ida Kundertje, e.v. EIJBERS *13-08-1898 +06-11-1984 86j
DOKTER, Johanna, e.v. WEERD *14-11-1891 +12-01-1986 94j
DOLMAN, Wilma, e.v. SCHUT *08-09-1947 +29-10-2002 55j
DONGA, Alida Cornelia, e.v. SPRONG *18-06-1933 +10-09-2002 69j
DONGEN, Anna Jannetje (anneke), e.v. TROMMEL *11-10-1944 +17-03-1994 49j
DONGEN van, Cornelis *16-02-1924 +15-03-2004 80j
DONGEN van, Dora Adriana, e.v. SCHNEIDERS *01-03-1909 +02-08-2006 97j
DONGEN van, Jannigje, e.v. STRIEGEL *21-01-1912 +28-05-1999 87j
DONGEN van, M.H.A., e.v. OMMEREN *24-09-1907 +02-12-2005 98j
DONGEN van, Wim *20-02-1921 +21-01-2001 79j
DONKER, Antje, e.v. TIJSSEN *16-04-1916 +23-09-1981 65j
DONKER, Johan Hendrik *04-11-1917 +01-12-2000 83j
DONKER, Wimke, e.v. JANSEN *03-10-1904 +16-03-2000 95j
D?SZELMANN, Annetje, e.v. TJEERDE *25-12-1905 +18-07-2000 94j
DOOL v.d., Adriana Lamberta, e.v. SLOB *27-08-1900 +15-09-1982 82j
DOOL van den, Sara, e.v. ALTING *10-07-1891 +20-11-1983 92j
DOOMS, Jacoba J., e.v. SERN?nbsp;*12-07-1922 +08-12-2002 80j
DOORAKKERS, Adriana Evelina, e.v. AUSEMS *20-01-1879 +20-05-1975 96j
DOORN van, Geisje, e.v. SCHOUTEN *04-10-1936 +11-05-2005 68j
DOORN van, Jacoba Elisabeth, e.v. SPEKSNIJDER *16-11-1912 +17-03-1995 82j
DOORNIK van, Wimmie, e.v. SAARBERG *19-10-1931 +13-07-2004 72j
DOPMEIJER, Maria Elisabeth, e.v. TUBBEN *10-04-1913 +15-02-2001 87j
DORST van, Adrianus, e.v. SIMONSE *08-03-1899 +13-05-1971 72j
DORST van, Cornelis Johannes, e.v. THEUNISSEN *04-09-1895 +09-12-1943 48j
DRAAK, Ynske, e.v. HELDOORN *21-09-1909 +04-09-2004 94j
DRENT van, Engelina, e.v. LIT *21-04-1894 +21-04-1994 100j
DRENTH, Anna, e.v. KERNKAMP *26-08-1904 +11-04-2004 99j
DRENTH van, Anna C, e.v. SMITS *21-04-1888 +11-12-1967 79j
DRIEHUIZEN, Jansje Cornelia, e.v. SCHARMACH *11-02-1916 +30-07-2005 89j
DRIEL van, Christiana Aagje, e.v. VISSER *31-01-1886 +08-11-1985 99j
DRIEL van, Geertrui Heiltje, e.v. WULP *25-01-1910 +13-10-2004 94j
DRIEL van, Gerdina, e.v. MOURIK *26-08-1888 +07-02-1983 94j
DRIEL van, Hendrika Susanna, e.v. SCHEP *10-06-1907 +20-06-2004 97j
DRIEL van, Hermina, e.v. STEEGMAN *06-07-1882 +07-05-1968 85j
DRIEL van, Janna Willemina, e.v. HAAFTEN *28-09-1911 +06-01-2006 94j
DRIEL van, Jannigje Maria, e.v. DAM *01-12-1899 +24-12-1997 98j
DRIEL van, Petronella, e.v. KIEVIT *21-03-1900 +11-10-1993 93j
DRIEL van, Sophia Anna, e.v. WIJK *07-08-1904 +01-08-2005 100j
DRIJVER, Jenneke, e.v. SMITS *20-10-1835 +20-04-1904 68j
DRINKWAARD, Cornelia, e.v. STERKMAN *15-08-1894 +03-11-1988 94j
DRINKWAARD, Leentje Jannigje, e.v. SPOORMAKER *08-09-1907 +30-06-1999 91j
DROOGE van, Albertus *1794 +1863 69j
DROOGE van, Cornelia *1815 +1881 66j
DROOGE van, Cornelis *1820 +1861 41j
DROOGE van, Cornelis *1771 +1832 61j
DROOGE van, Cornelis, e.v. THORBECKE *08-09-1850 +28-12-1918 68j
DROOGE van, Dirk *26-10-1801 +1880 78j
DROOGE van, Maria *1807 +1847 40j
DRUNEN van, Adriana Johanna, e.v. SCHUT *17-07-1949 +29-04-1994 44j
DRUNEN van, Huibertje, e.v. LINDEN *21-10-1902 +13-09-1991 88j
DRUNEN van, Johanna Cornelia, e.v. BOHR?nbsp;*30-12-1885 +29-09-1980 94j
DUBBELDAM, Geertje, e.v. SPRUIJT *06-09-1912 +02-10-2003 91j
DUBBELDAM, Hendrika Adriana, e.v. ROELOFS *16-09-1904 +19-12-2003 99j
DUIJNHOUWER, Fora, e.v. SCHADDELEE *28-08-1872 +23-02-1961 88j
DUIN van, Maria Wilhelmina, e.v. GRISEL *11-10-1893 +20-01-1982 88j
DUISTER, Dirkje, e.v. SCHIPPERS *10-11-1905 +16-01-2001 95j
DUIZENDSTRA, Martje, e.v. SEINE *31-08-1935 +18-03-1997 61j
DUNGEN van den, Jo *26-05-1928 +28-03-2001 72j
DUNNEN den, Antje, e.v. SMIDT *07-02-1916 +10-12-2006 90j
DURIEUX, Johanna Cornelia, e.v. STEENEVELD *10-08-1918 +28-10-1995 77j
DUYN van, Tonia Jacoba, e.v. STOUT *30-03-1942 +18-10-2001 59j
DUYSER, Adriana, e.v. BEAUSAR *25-05-1884 +24-03-1975 90j
ECK van, Elizabeth, e.v. BOUT *09-08-1905 +28-03-2000 94j
EELTJES, Elisabeth, e.v. ROODVOETS *04-11-1912 +03-01-2006 93j
EERZAMEN den, Jannetje, e.v. SOETEMAN *29-03-1939 +05-03-2004 64j
EGAS, Geertruida, e.v. TROMP *13-01-1920 +12-02-2007 87j
EGAS, Jannigje, e.v. STAM *15-05-1913 +15-02-1991 77j
EGMOND van, Anna Maria, e.v. NELIS *01-05-1888 +10-08-1982 94j
EICHOM, Rita, e.v. TERNEDE *12-03-1946 +30-04-2003 57j
EIJK van, Johanna, e.v. SPIJKER *08-08-1920 +07-09-1991 71j
EIJK van, Willemina, e.v. STUIJ *21-08-1923 +27-03-2001 77j
EIJKELENBOOM, Lena, e.v. GENDEREN *21-05-1887 +06-03-1986 98j
EIKEREN van, Jos?bsp;*13-02-1917 +04-10-2003 86j
EINDE van het, Dirkje, e.v. STIP *22-07-1900 +25-02-1967 66j
EKELMANS, Jenneke, e.v. SCHOUWENBURG *13-01-1884 +07-03-1966 82j
EKEREN van, Maaike, e.v. TEMMINCK *04-11-1890 +21-07-1975 84j
ELAND, Adriana Cornelia, e.v. HERTSENBERG *18-02-1910 +08-02-2008 97j
ELDEREN van, Hendrika, e.v. BRUYNIS *24-08-1902 +08-02-1997 94j
ELDIK van, Henny, e.v. SMITHJES *04-05-1943 +16-01-1984 40j
ELSHOUT, Heijltje, e.v. HOUT *10-08-1900 +17-02-1994 93j
ELST van, Arie *08-07-1919 +10-09-1988 69j
ELSWIJK van, Christina, e.v. STOUT *16-12-1952 +25-03-2004 51j
ELTEREN van, Aartje, e.v. SCHEP *06-10-1906 +22-09-2000 93j
EMPEL van, Dirkje Aaltje, e.v. DONK *19-02-1917 +20-06-2005 88j
ENG in den, Catharina Johanna, e.v. SPRONK *17-06-1923 +03-03-1996 72j
ENGEL, Alida, e.v. TULEN *08-10-1920 +14-08-1998 77j
ENGELSMAN den, Marinus, e.v. DARGATZ *27-12-1923 +07-10-2000 76j
ENKLAAR, Johanna, e.v. SCHAAP *29-04-1917 +24-11-2004 87j
ENTHOVEN, J. C., e.v. SCHREURS *18-11-1906 +16-09-1996 89j
ENTHOVEN, J. T., e.v. ENTHOVEN *08-11-1896 +05-08-1994 97j
ENTHOVEN, Maria J., e.v. SCHRAMA *05-12-1907 +10-10-1995 87j
ERKELENS, Aartje, e.v. SNOO *07-08-1908 +11-06-2003 94j
ERKELENS, Jannigje, e.v. OUDEN *12-09-1910 +17-10-2005 95j
ERKELENS van, Kaatje, e.v. RUYTENBERG *04-09-1890 +06-04-1984 93j
ERKOM van, Dirkje Hendrika, e.v. AALBERS *20-05-1891 +20-07-1979 88j
ERMSTRANG, Anna Maria, e.v. GELOVEN *28-12-1907 +04-11-2002 94j
ES van, Alida Elisabeth, e.v. BAARDMAN *16-11-1896 +04-10-1992 95j
ES van, Maria, e.v. STAAT *19-07-1934 +01-05-2007 72j
ES van, Teuntje, e.v. STUIJ *16-04-1927 +16-06-1994 67j
ES van, Willempje, e.v. SCHNEIDER *20-12-1917 +27-07-1991 73j
ESCH van, Maria, e.v. VOERMANS *1877 +1970 93j
ESCHERICH, Geertrui, e.v. STOEL *31-05-1924 +25-01-1989 64j
ESSE van, Alida, e.v. PETERSE *20-01-1903 +16-04-1997 94j
ESSEN van, Gezina Johanna, e.v. ESSEN *08-04-1905 +17-08-2000 95j
EST van der, Machiel C. *03-01-1917 +23-04-1999 82j
EVEGROEN, Cornelia, e.v. STOEL *25-08-1922 +17-09-2007 85j
EVELEIN, Cath J., e.v. SLOOTEN *28-06-1870 +19-01-1935 64j
EVERAERS, Adriaan Marinus, e.v. STORMEZAND *20-09-1918 +12-07-2001 82j
EVERDINGEN van, Catharina, e.v. SCHOUTEN *11-06-1905 +16-10-1976 71j
EVERWIJN, Jan, e.v. ARNTZEN *18-11-1803 +04-04-1886 predikant Vuren en Dalem 1828-1880 82j
EWIJK van, Johanna, e.v. STREEF *05-04-1915 +30-05-2000 85j
FAASSE, Abraham, e.v. MEIJER *18-09-1914 +28-12-1997 83j
FAASSE, Jannetje Hendrica , e.v. VERWIJS *25-03-1953 +22-10-1998 45j
FASE, Jannetje Huberdina, e.v. THEUNISSE *07-12-1909 +02-04-1997 87j
FEELE?, Jannetje Cornelia, e.v. SCHREUDERS *12-05-1909 +02-04-1993 83j
FINTELMAN, Adriana, e.v. ELST *27-08-1920 +08-11-2005 85j
FLIER, Wilhelmina, e.v. SLOB *27-11-1927 +21-10-2002 74j
FOCKERT de, A., e.v. MONSHOUWER *20-06-1909 +16-08-1996 87j
FOCKERT de, Metje, e.v. SMITS *13-09-1969 +09-10-2002 33j
FOEKEN, Maria, e.v. STAM *22-04-1911 +11-05-2005 94j
FORBERGER, familiegraf
FORMAN, Lien, e.v. SOFFREE *15-07-1925 +26-05-2006 80j
FORTUIN, Maria, e.v. WIJNGAARDEN *23-03-1907 +05-03-2003 95j
FORTUYN, Marrigje Antonia, e.v. SLOB *23-02-1907 +05-08-1973 66j
FRANKEN, Cornelia, e.v. SMIT *07-10-1919 +01-07-1995 75j
FRAUENFELDER, J. C., e.v. SCHUILENBURG *19-04-1911 +14-02-2003 91j
FREDERIKSEN, Jannetje, e.v. SUIKER *24-11-1907 +22-04-1998 90j
FREDRIKZE, Gerrigje Christina, e.v. WAL *16-12-1907 +31-03-1996 88j
FRIELINCK, Lies, e.v. SCHASFOORT *09-04-1925 +28-05-2002 77j
GAASBEEK van, Alida Margaretha, e.v. SCHOUTEN *1854 +1902 48j
GABRI?S, Dimphena, e.v. ALPHEN *27-05-1911 +19-07-2005 94j
GAHR zum, M.A.Th.E., e.v. THEISSING *16-11-1880 +12-05-1955 74j
GAMMEREN van, Willemina, e.v. TAMERUS *29-10-1902 +05-12-1983 81j
GARDEREN van, Geertje, e.v. STREEF *08-04-1947 +14-07-1996 49j
GASTEL van, Adriana *26-12-1919 +06-09-2007 87j
GASTEREN van, A.Th., e.v. SIELHORST *29-03-1905 +15-12-1963 58j
GASTEREN van, Catharina M., e.v. WAMMES *21-10-1896 +17-06-1990 93j
GEELEN, Johanna W., e.v. STIGTERS *23-10-1881 +01-12-1960 79j
GEENLAND van, Antonia, e.v. DROOGE +1837
GEENSE, Jannetje Marina *16-10-1921 +26-04-2002 80j
GEENSE, Johannes *18-08-1914 +28-08-2001 87j
GEFFEN van, Cornelisje, e.v. BOUMAN *05-02-1898 +09-08-1986 88j
GELDERBLOM, Aaltje, e.v. SLOB *13-03-1894 +17-08-1982 88j
GELDERBLOM, Elizabeth Johanna, e.v. STOUT *23-01-1914 +10-06-1995 81j
GELDERBLOM, H., e.v. STAM *22-07-1910 +24-07-2000 90j
GELDERBLOM, Lena, e.v. TEEUW *24-07-1898 +28-10-1983 85j
GELDEREN van, Anna, e.v. SPRONG *28-08-1928 +11-09-2003 75j
GELDEREN van, D.C. *19-10-1930 +12-10-2001 70j
GELDEREN van, Wilhelmina Johanna, e.v. BRUS *06-06-1907 +03-07-2001 94j
GELEIJNSE, Neeltje, e.v. STOORVOGEL *29-03-1922 +21-03-2004 81j
GELLICUM van, Pieternella Willemina, e.v. SCHROOT *06-09-1842 +08-12-1916 74j
GELUK, Leendert *07-01-1927 +26-03-1997 70j
GELUK, Pieternella, e.v. SLOMP *12-07-1940 +06-03-2007 66j
GEMERDEN van, Adriana, e.v. SWETS *20-04-1920 +03-01-2005 84j
GEMERDEN van, B. Lena, e.v. SCHUTTER *02-08-1914 +16-12-1952 38j
GEMERDEN van, Geertruida, e.v. KOBESSEN *12-03-1883 +14-05-1979 96j
GEMERT van, Maria, e.v. TURNHOUT *26-04-1911 +25-08-2007 96j
GENDEREN van, Jantje Pietertje, e.v. NIEKERK *15-10-1896 +22-02-1991 94j
GENDEREN van, Maria, e.v. TERMAAT *30-10-1878 +19-04-1953 74j
GENEUGELIJK, Dina, e.v. BREEDVELD *17-12-1903 +30-07-2004 100j
GENNISSEN, Cornelia, e.v. MOSMANS *18-11-1903 +09-05-2000 96j
GENT van, Sijgje, e.v. STREEF *25-12-1854 +13-04-1927 72j
GERREVINK van, Dina, e.v. TIMMERARENDS *08-08-1912 +15-09-2004 92j
GERRITSEN, Pietertje, e.v. SCHOUTEN *28-09-1935 +29-04-2007 71j
GESSEL van, Pieternella Antonia, e.v. BATENBURG *08-06-1902 +27-01-1998 95j
GEURTS, Judith Berdina, e.v. MERKX *07-02-1897 +14-10-1985 88j
GEUS de, Petronella A., e.v. VLASBLOM *01-05-1889 +15-03-1985 95j
GIEBELS, M. A. P., e.v. SCHACKMAN *20-03-1910 +20-11-1997 87j
GIER de, Herbert +21-10-1942
GIESEN, Christine, e.v. TEEUW *26-04-1902 +02-11-1985 83j
GIESSEN van, Cornelia, e.v. SCHREUDERS *01-06-1920 +22-04-2003 82j
GIESSEN van, Elizabeth Johanna Gerdina, e.v. STEK *18-04-1903 +30-06-1996 93j
GIESSEN van der, Maria Cornelia, e.v. SPEK *24-02-1898 +24-03-1996 98j
GIESSEN van, Willemijntje, e.v. SLOB *23-01-1912 +22-08-1998 86j
GIESSEN van der, Willemina, e.v. WERD *10-10-1899 +05-08-1994 94j
GIJSBERTSEN, Hendrika, e.v. BRAUN *16-01-1893 +13-12-1988 95j
GILLE, Pietertje, e.v. MARCELIS *30-10-1884 +10-01-1979 94j
GIRNIA, S.W.T., e.v. SCHRUMPF *14-05-1897 +10-08-1953 56j
GIRREL, Pieternella J., e.v. SIELHORST *22-07-1896 +16-06-1977 80j
GLABBEEK van, Adriana Jansje, e.v. STAVAST *06-01-1886 +15-10-1963 77j
GLAS, Anthonia Helena, e.v. LEEUWEN *27-04-1896 +11-05-1989 93j
GODTSCHALK, Berdina A. E., e.v. DEKKERS *14-01-1905 +27-03-1969 64j
GOEDEGEBURE, Anna, e.v. MESU *25-05-1909 +13-08-2003 94j
GOEDHART, Willemina, e.v. STRUIJK *08-09-1877 +09-08-1958 80j
GOEIJ de, Meintje, e.v. STAM *17-11-1835 +28-03-1918 82j
GOLEN van, Lijntje, e.v. SCHOP *11-01-1937 +22-05-1995 58j
GOMPEL, Dini, e.v. SCHIPPER *17-04-1930 +17-08-1982 52j
GORES, A. F. E., e.v. STUIP *23-01-1911 +12-06-2004 93j
GORKOM van, Johanna Elisabeth, e.v. SETTEN *23-06-1914 +15-12-2002 88j
G?TEM?LER, Metje, e.v. BLOKLAND *19-04-1914 +28-03-2008 93j
G?TEM?LER, Pleunie, e.v. SCHIPPERS *04-12-1940 +12-02-2001 60j
G?TZ, Agatha Maria Cornelia, e.v. HAKKERS *01-12-1898 +22-07-1992 93j
GOSENS, Christina G., e.v. STROOM *07-09-1880 +23-11-1974 94j
GOSMAN, Anna, e.v. STRAATEN *08-01-1917 +01-04-2007 90j
G?ZINGER, Maria, e.v. BOSCH *07-11-1904 +27-06-2000 95j
GOUD, Elizabeth, e.v. SETON *22-12-1921 +17-03-2007 85j
GOUD, Jacoba, e.v. SLINGERLAND *06-10-1929 +23-11-2000 71j
GOUDRIAAN, Francina, e.v. TROUBORST *29-05-1876 +04-01-1941 64j
GOUDSWAARD, Elizabeth, e.v. HEESTER *24-08-1903 +20-05-2000 96j
GOZELING, Petronella Johanna, e.v. SCHOMAKER *13-09-1913 +30-01-2000 86j
GRAAF de, Aagje, e.v. SMITS *01-03-1910 +15-02-1987 76j
GRAAF v.d., Bartje, e.v. RIETVELD *11-09-1897 +31-03-1995 97j
GRAAF van de, Elisabeth, e.v. SCHRAM *01-01-1927 +04-11-1989 62j
GRAAF de, Gerrigje, e.v. HEUVEL *07-06-1907 +12-04-2001 93j
GRAAF de, Grietje Adriana, e.v. MUIS *09-04-1903 +17-11-1996 93j
GRAAF van der, Janny Suzanna, e.v. SEE *05-12-1931 +16-07-1993 61j
GRAAF de, Johannes Matth? *13-08-1918 +13-01-1996 77j
GRAAF de, Nel, e.v. ZWIJNENBURG *12-06-1929 +13-07-1984 55j
GRAAFF de, Barbara Dingena, e.v. SCHOUTEN *06-09-1827 +02-02-1895 67j
GRAAFF de, Dingena, e.v. GRIEND *14-01-1896 +04-05-1990 94j
GRAAFF de, Yvonne, e.v. TUMBEL *08-05-1927 +06-08-2006 79j
GRAAG de, Adriana Catharina, e.v. SCHROOTS *17-04-1926 +14-01-2005 78j
GRAAS van, Maria, e.v. LEEUWEN *11-02-1891 +16-06-1984 93j
GRANDIA, Jenneke, e.v. SMITS *05-09-1918 +03-10-1974 56j
GRIEKEN van, Agatha M., e.v. BAKKER *08-02-1893 +18-10-1981 88j
GRIFFIOEN, Elizabeth, e.v. SLAGER *26-07-1891 +30-09-1958 67j
GRIFFIOEN, Neeltje Catrientje, e.v. TEUNISSEN *04-06-1906 +08-10-1982 76j
GRIMBERG, Wilhelmina Johanna, e.v. SMELTING *07-10-1933 +04-04-2006 72j
GRINWIS, Alida, e.v. TANIS *09-06-1925 +08-11-1996 71j
GRINWIS, Jannetje, e.v. ROZENBEEK *19-02-1912 +04-03-2000 88j
GRINWIS, Lena, e.v. KLOOSTER *19-04-1905 +17-09-2001 96j
GRISEL, Dirkje J., e.v. SLEEUWENHOEK *20-11-1931 +26-07-1962 30j
GROEN, Trijntje Catharina, e.v. SCHOUTEN *19-02-1911 +04-06-2002 91j
GROENBOS, Serina Catharina, e.v. SCHAAPS *04-05-1925 +04-12-2003 78j
GROENENDAAL, Francina Antonia Maria, e.v. MELCHING *22-06-1903 +31-12-1997 94j
GROENENDIJK, Pietertje Antonia, e.v. BAKKER *16-05-1946 +15-03-2008 61j
GROENEVELD, Neeltje Charlotte Wilhelmina, e.v. STERRENBURG *20-09-1904 +29-01-1997 92j
GROENEVELD, Suzanna, e.v. WIEL *22-08-1879 +15-07-1978 98j
GROENEWOUD, J., e.v. PLAISIER *23-08-1895 +19-12-1989 94j
GRONINGEN van, Cornelia Jacoba, e.v. SCHALK *04-02-1882 +10-06-1972 90j
GRONINGEN van, Janske, e.v. SLIMMEN *24-04-1871 +24-01-1958 86j
GRONINGEN van, S. J., e.v. ARENSMAN *26-12-1891 +16-07-1983 91j
GR?LOH, M.S., e.v. STRIEN *28-09-1919 +10-01-1978 58j
GROOT de, Ariana, e.v. STIGTER *28-06-1913 +11-12-1983 70j
GROOT de, Betje, e.v. SIDERIUS *03-04-1933 +26-08-2005 72j
GROOT de, Christina Sophia, e.v. TEEKENS *17-08-1913 +01-10-2001 88j
GROOT de, Dirkje, e.v. KOUW *27-08-1892 +18-07-1993 100j
GROOT de, Gezina Lucia, e.v. THUIS *13-02-1904 +02-12-1997 93j
GROOT de, Jasperina, e.v. TAMBOER *16-09-1899 +28-04-1990 90j
GROOT de, Maartje, e.v. SAARLOOS *28-03-1914 +08-08-1977 63j
GROOT de, Maria, e.v. SLOB *29-10-1911 +27-09-1973 61j
GROOT de, Marigje, e.v. STURM *24-11-1898 +20-11-1969 70j
GROOT de, Neeltje, e.v. TEMMINCK *19-01-1922 +13-02-1984 62j
GROOT de, Neeltje Elisabeth, e.v. SCHRAM *18-09-1902 +18-12-1997 95j
GROOT de, Pietje, e.v. STRUIJK *02-03-1909 +05-07-2001 92j
GROOTAERT, C. M., e.v. SLINGER *24-06-1939 +01-12-1998 59j
GRUIJTER de, Hendrika, e.v. STREEKSTRA *15-07-1917 +18-02-1995 77j
GUIDOTTI, Anny, e.v. SWAERDENS *26-09-1921 +17-07-2005 83j
GUIJS, Maria, e.v. SCHRAM *12-10-1907 +18-10-1990 83j
GUIJS, Pietertje Elizabeth, e.v. SWETS *16-05-1905 +11-04-1968 62j
GUIJS, Sijgje, e.v. WIEL *24-01-1901 +21-01-1999 97j
GUIJT, Geertruida Elisabeth, e.v. SMIT *17-01-1937 +20-09-1996 59j
GULDEMOND, Coby, e.v. TIMMERMANS *12-10-1940 +22-10-1989 49j
GURP van, Cees *02-07-1929 +04-05-2000 70j
HAAFTEN van, Adriana J., e.v. STEENNIS *25-08-1909 +10-03-1992 82j
HAAFTEN van, Lena, e.v. SCHREUDERS *28-02-1917 +04-08-1990 73j
HAAFTEN van, Willemina, e.v. STEENIS *03-11-1904 +03-08-1999 94j
HAAN de, Antje, e.v. KOOLHAAS *27-04-1893 +22-06-1986 93j
HAAN den, Cornelis Johannes *24-01-1891 +29-03-1928 37j
HAAN den, Cornelis Johannes , e.v. REUSEN *26-03-1820 +21-12-1879 59j
HAAN den, Hendrika Cornelia Jacoba *12-06-1888 +11-04-1986 97j
HAAN den, Johannes Cornelis, e.v. DIJK *07-04-1851 +13-08-1924 73j
HAAN de, Neeltje, e.v. SCHUTTE *25-12-1860 +11-08-1923 62j
HAAR van der, Dina, e.v. MEULENBEEK *31-12-1901 +15-10-1998 96j
HAARSMA, Hetske, e.v. STERKENBURG *22-07-1915 +31-12-1974 59j
HAAS de, Dirkje Lena, e.v. TROMP *26-11-1920 +11-04-2001 80j
HAISCH, Elisabeth, e.v. SCHNEIDER *04-11-1921 +05-11-1997 76j
HAK, Gerritje, e.v. SCHAAFSMA *19-12-1887 +29-06-1966 78j
HAK, Hendrika Huibertha, e.v. COZIJN *22-12-1911 +06-04-2006 94j
HAK, Huiberdina Hendrika, e.v. MOURIK *12-12-1913 +20-08-2002 88j
HAK, Margaretha Aaltje, e.v. VERSTEEG *21-01-1907 +09-03-2001 94j
HAK, Neeltje, e.v. SINKE *13-10-1946 +23-02-2004 57j
HAKEMULDER, Teuntje, e.v. HARTOG *15-11-1899 +02-08-1998 98j
HAKKERT, Dirkje, e.v. OUBURG *09-11-1907 +02-10-2003 95j
HALEM van, Gerrigje, e.v. STERKMAN *18-07-1915 +10-06-1985 69j
HALEM van, Sjanette Paulina, e.v. TAVERNE *01-07-1952 +26-08-2002 50j
HALLING, Arina Cornelia, e.v. SCHEER *21-06-1907 +21-09-1961 54j
HAM van, Leonardus *28-03-1912 +21-01-2001 88j
HANEGRAAF, Maria, e.v. ECK *03-10-1907 +27-02-2002 94j
HANEGRAAFF, Gerdina Antonia, e.v. SCHAAR *10-12-1895 +28-11-1964 68j
HANSSEN, Riet, e.v. SLEEKING *14-04-1930 +09-12-2004 74j
HANSUM, Joke, e.v. STRUIK *21-01-1948 +08-07-2004 56j
HARDAM, Janny, e.v. TIMMER *26-09-1941 +04-10-2005 64j
HARDAM, Teuntje, e.v. KRUITHOF *14-07-1904 +17-11-1998 94j
HARDENBOL, Aagje, e.v. SLOB *18-06-1875 +20-01-1956 80j
HARIOT, Sophia, e.v. TILGENKAMP *19-10-1911 +24-05-1995 83j
HART van `t, Elisabeth Abramina, e.v. SMIDT *28-07-1893 +18-04-1973 79j
HARTEN van, Ariaantje, e.v. VOLKER *13-10-1887 +20-06-1985 97j
HARTINGSVELDT van, Eleonora, e.v. SPEIJERS *16-05-1948 +04-01-2006 57j
HARTJES, J. G., e.v. SCHREURS *09-03-1904 +03-12-1980 76j
HARTKOREN, Jacoba, e.v. BOER *29-01-1906 +10-02-2002 96j
HARTMAN, Klazina, e.v. SCHOUWEN *25-05-1884 +15-02-1938 53j
HARTMAN, Margaretha Henri?e (Jet), e.v. POHL *29-07-1933 +27-03-2008 74j
HARTMEIJER, Lijntje, e.v. STOUT *14-08-1938 +04-12-1999 61j
HARTOG, Annigje, e.v. BAKKER *30-10-1896 +23-10-1991 94j
HARTOG den, Carolina Frederika, e.v. SCHAKEL *05-08-1883 +08-10-1959 76j
HARTOG den, Cornelia Katharina, e.v. STIGTER *23-12-1922 +10-04-2004 81j
HARTOG den, Dirkje, e.v. SALTZHERR *03-11-1864 +01-02-1941 76j
HARTOG den, F., e.v. SILLEVIS *29-11-1815 +29-05-1900 84j
HARTOG den, Francina, e.v. PENNING *10-08-1905 +07-10-1999 94j
HARTOG den, Jacoba, e.v. SCHOMPER *11-01-1882 +28-01-1947 65j
HARTOG, Jannetje, e.v. SWENNE *27-05-1900 +22-01-1991 90j
HARTOG den, Louisa Martina, e.v. SCHELLEN *09-04-1929 +13-08-1987 58j
HARTOG den, Trijntje Maria, e.v. ECK *09-04-1874 +08-04-1968 93j
HARTOGS, Johannes Coenraad *19-08-1927 +17-02-2002 74j
HASSELBACH, Theodora Hendr., e.v. SPRONK *03-03-1899 +18-07-1958 59j
HAVE ten, Elly, e.v. SLOOT *29-05-1930 +06-04-1994 63j
HAVEN van der, Willemina Maria, e.v. SMITS *12-07-1905 +10-01-1993 87j
HAZEL van de, J.W., e.v. STAPPERSHOEF *07-12-1919 +27-07-1988 68j
HECK van, Elisabeth, e.v. SCHREUDER *01-11-1909 +04-09-1987 77j
HECK van, Maria, e.v. BOER *03-04-1904 +21-03-1999 94j
HECTOR, Johanna Pieternella, e.v. BOTH *06-05-1855 +23-04-1952 96j
HEENK, Johanna, e.v. LINDENBURG *16-03-1896 +11-01-1991 94j
HEER de, Ciska, e.v. SCHROOTS *21-07-1918 +21-10-2000 82j
HEER de, Johanna Catharina, e.v. SCHOOK *26-05-1902 +05-01-1976 73j
HEER de, Pieternella, e.v. HAKSTEEG *20-08-1911 +26-11-2005 94j
HEER de, Teuna, e.v. TIELEMAN *08-08-1921 +22-02-2004 82j
HEER de, Teunie, e.v. SCHIPPERS *1931 +2000 69j
HEERIK van den, Grietje Cornelia, e.v. ANSINK *15-12-1897 +24-04-1999 101j
HEEROMA, Anna Cornelia, e.v. TUINDER *20-06-1889 +06-05-1925 35j
HEESTER, Adriana, e.v. VALK *05-05-1905 +31-12-2002 97j
HEGHMANS, Johanna, e.v. JANSSEN *29-08-1901 +19-12-1995 94j
HEHANUSSA, Christina, e.v. TABERIMA *09-05-1919 +10-02-1986 66j
HEIDE van der, Johanna Margrita, e.v. STERK *05-12-1900 +20-08-1991 90j
HEIDEN van der, Aaltje, e.v. SOMMER *19-03-1828 +13-05-1913 85j
HEIDEN van der, Jaantje, e.v. ZOMEREN *18-08-1927 +20-10-2005 78j
HEIDEN van der, Maria Johanna, e.v. DOOL *19-03-1879 +19-09-1972 93j
HEIJ, Sophia, e.v. SCHOENMAKER *20-10-1912 +09-09-1978 65j
HEIJDEN van der, Aaltje, e.v. KESSEL *17-03-1893 +01-05-1988 95j
HEIJDEN van der, Hendrika, e.v. STOUT *30-10-1923 +21-08-2000 76j
HEIJDEN van der, Lambertha, e.v. KARDOL *16-03-1916 +10-11-2004 88j
HEIJDEN van der, Wilhelmina, e.v. EEUWIJK *25-12-1894 +17-03-1989 94j
HEIJMANS, Machiel *30-03-1865 +11-06-1884 19j
HEIJMANS, Simon *21-10-1824 +25-12-1891 67j
HEIJSTEEG, Wimke, e.v. TROMP *08-02-1925 +29-09-1992 67j
HEIM, Myra Christina, e.v. SCHENKERS *15-01-1951 +29-12-2007 56j
HEIN, J.B.F., e.v. SCHUIT *30-08-1913 +14-04-2003 89j
HEINHUIS, Liesbeth, e.v. SNOEKS *21-08-1934 +10-08-1995 60j
HEINSBROEK, Helena Anthonia, e.v. RUIGROK *13-06-1909 +02-07-2003 94j
HEKMAN, Neeltje, e.v. ARKEL *24-08-1889 +07-10-1977 88j
HEL van der, Neeltje, e.v. KRAAIJEVELD *27-05-1909 +19-11-2005 96j
HELDEN van, Hendrika Elizabeth, e.v. SPRONK *06-08-1934 +10-12-1997 63j
HELDEN van, Johanna Barbera, e.v. BREUGEL *11-05-1912 +27-07-2006 94j
HELDEN van, Wilhelmina, e.v. STOLK *09-11-1893 +21-06-1989 95j
HELMICH, Heiltje, e.v. TROMP *29-01-1938 +22-10-2006 68j
HELMOS, Hendrika Wilhelmina, e.v. EMONS *28-03-1901 +23-03-1995 93j
HELTEN van, Geurtje G., e.v. ZUIDAM *09-03-1906 +27-05-2000 94j
HELTEN van, Goverdina Johanna, e.v. DOORN *12-02-1909 +10-12-1997 88j
HELTEN van, Willemina, e.v. SPIES *21-03-1910 +01-04-1945 35j
HEMERT van, Lijntje, e.v. CLEMENTS *12-05-1912 +03-03-2007 94j
HEMERT van, Willemina, e.v. WIJK *18-05-1906 +27-07-2003 97j
HENDRIKS, Annetta, e.v. BIJEN *10-06-1904 +02-11-2000 96j
HENDRIKS, Gerharda Jacoba, e.v. SCHEFFEL *09-02-1867 +09-07-1934 67j
HENDRIKS, Greet, e.v. STIGTER *01-10-1931 +04-08-2003 71j
HENDRIKS, Roelofje Sofia, e.v. STOK *16-11-1930 +01-10-2004 73j
HENGST van der, Hillegonda, e.v. EIJK *27-05-1905 +30-01-2006 100j
HEPPNER, Emma, e.v. SCHWAM *30-09-1926 +29-09-2001 74j
HERIK van den, Annigje, e.v. VISSER *04-11-1904 +06-09-2000 95j
HERIK van den, Harberdina Maaike, e.v. STUIJ *16-04-1912 +20-10-2003 91j
HERIK van den, Pietje, e.v. ZEGELAAR *18-01-1924 +17-12-1998 74j
HERK van, Geertje, e.v. SLINGERLAND *08-09-1900 +29-03-1976 75j
HERK van, Hendrika Adriana, e.v. STOLK *23-04-1931 +20-11-2000 69j
HERPEN van, Cornelia, e.v. MANSVELDER *08-10-1913 +29-02-2008 94j
HERTOG den, Jannigje Wilhelmina, e.v. MIDDELKOOP *06-05-1905 +15-12-2002 97j
HERWIG, Trijntje, e.v. RUITER *28-03-1909 +27-11-2007 98j
HERWIJNEN van, Geertje, e.v. STRIJKER *30-06-1923 +11-06-2003 79j
HERWIJNEN van, Lijntje, e.v. VLIET *02-01-1915 +20-05-2008 93j
HES, Anna, e.v. TANGELDER *03-11-1921 +23-06-1970 48j
HESSELING, Gesiena Sophia Charlotte, e.v. BOS *27-07-1904 +20-03-2001 96j
HESSELS, Johanna Gerarda, e.v. SWETS *29-04-1931 +29-04-2007 76j
HESSLER, Charlotte Isabella Barbera, e.v. VEN *26-09-1897 +09-05-2002 104j
HETTEMA, Bastiaantje, e.v. STERRENBURG *15-04-1892 +07-01-1974 81j
HEUKELUM van, Antonia, e.v. PAANS *08-12-1892 +01-07-1988 95j
HEUS de, Geertje, e.v. BRUKMAN *14-01-1898 +18-03-2000 102j
HEUS de, Gerrie Johanna, e.v. SWANENBERG *13-05-1947 +07-09-2006 59j
HEUSDEN van, Johanna Arentje, e.v. RIETVELD *10-09-1912 +15-07-2006 93j
HEUVEL van den, Aletta Wilhelmina, e.v. WOUDENBERG *18-01-1880 +25-02-1976 96j
HEUVEL van den, Anna Clasina, e.v. SCHLATMANN *17-12-1876 +19-05-1934 57j
HEUVEL van de, Cornelia, e.v. SPRONK *30-07-1891 +17-06-1957 65j
HEUVEL van den, Everdina, e.v. STAPPERSHOEF *03-03-1901 +22-05-1987 86j
HEUVEL van den, Fridy, e.v. TELKAMP *24-04-1963 +05-12-1999 36j
HEUVEL van den, Johanna, e.v. SCHENKEL *27-09-1915 +04-05-1996 80j
HEUVEL van den, Josina, e.v. HARTINK *11-02-1903 +19-12-1991 88j
HEUVEL van den, Marrigje, e.v. STERRENBURG *05-05-1921 +10-03-1997 75j
HIDALGO, H?ne E.E., e.v. SCHRIJVER *26-06-1916 +23-02-2002 85j
HIDDINGA, Margretha Cornelia, e.v. ZANTEN *11-08-1890 +13-11-1988 98j
HIJMANS, Pieternella, e.v. SMIT *17-05-1908 +09-08-2004 96j
HIJZELENDOORN, Cornelia, e.v. SCHALK *18-05-1899 +27-01-1983 83j
HIL van den, Janna, e.v. MUILWIJK *13-05-1910 +22-11-2006 96j
HIL van den, Maria Jacoba, e.v. VERSTEEG *22-04-1912 +14-01-2007 94j
HILLEBRAND, A.C., e.v. JONG *26-01-1914 +04-05-2007 93j
HILLEBRAND, Cornelia Adriana, e.v. KLINK *27-06-1906 +27-02-2000 93j
HILTEN van, Neeltje, e.v. STEENIS *07-05-1865 +31-05-1945 80j
HINGSBERGEN van, Jannetje, e.v. HAMERLING *09-05-1891 +18-04-1980 88j
HITZERT, Nel, e.v. SMITS *22-03-1915 +11-07-2002 87j
HOBO, Leentje Anna, e.v. TEEUWEN *24-08-1938 +15-06-2000 61j
HOEBEE, Cornelia Maria, e.v. SCHNABEL *07-02-1897 +08-03-1989 92j
HOED den, Anna, e.v. OUDIJN *30-05-1908 +14-05-2007 98j
HOEK, Engelina, e.v. EMDEN *04-12-1909 +26-09-1998 88j
HOEK van der, Huberdina Catharina, e.v. SCHREUDER *22-06-1942 +17-05-2001 58j
HOEK van, Maria Clasina, e.v. STEKELENBURG *23-07-1893 +08-02-1954 60j
HOEK van der, Neeltje, e.v. STOEL *13-10-1930 +07-02-1995 64j
HOEK, Petronella, e.v. MELSE *17-02-1894 +14-04-1992 98j
HOEKMAN, Jo, e.v. HEUVEL *13-11-1908 +26-02-2005 96j
HOEKMAN, Leentje, e.v. ALEMAN *21-07-1906 +30-01-1998 91j
HOEKSTRA, Hiltje, e.v. SCHUTZE *19-08-1910 +09-11-1991 81j
HOEN 't, Geertje, e.v. EENHOORN *20-12-1910 +11-02-2006 95j
HOEVEN van der, Lena Cornelia, e.v. SULMAN *16-08-1944 +30-10-1998 54j
HOF van, Aaltje, e.v. SOMMER *06-04-1863 +23-08-1932 69j
HOF van 't, Adriana, e.v. STAM *11-02-1901 +28-03-1976 75j
HOF op't, Jannetje, e.v. STEKETEE *04-01-1879 +16-12-1972 93j
HOF van, Merrigje, e.v. OUWERKERK *11-08-1899 +22-02-1994 94j
HOF van 't, Ria, e.v. STIGER *25-07-1935 +16-10-2001 66j
HOFF van der, Adriana Hendrika, e.v. VERWOERT *29-11-1876 +04-06-1978 101j
HOFF van 't, Hendrika, e.v. BOUW *20-11-1905 +14-02-2000 94j
HOFF van der, Jannigje Lena, e.v. STERRENBURG *22-03-1914 +05-10-1992 78j
HOFMAN, Johanna, e.v. SCHOUTEN *04-11-1906 +20-02-1999 92j
HOFSLAG, Annie, e.v. SWIERS *23-08-1910 +13-10-2001 91j
HOFSTRA, Marrigjen, e.v. BAKKEREN *23-01-1908 +26-08-2001 93j
HOFTIJZER, Pietje, e.v. BLOKLAND *24-02-1906 +09-12-2000 94j
HOIJTEMA, L.A., e.v. SCHORER *14-09-1877 +09-11-1934 57j
HOL, Jantje, e.v. TIMMERMANS *20-09-1914 +18-04-2003 88j
HOL, Teuntje, e.v. RIJKAART *21-06-1885 +04-11-1978 93j
HOL, Werentje Gerritje, e.v. SCHEURWATER *10-07-1932 +18-09-2003 71j
HOLLEGRAAFF, Engelina Jantiena, e.v. SLOTBOOM *03-07-1898 +08-04-1994 95j
HOLLEMAN, Adriana, e.v. VOGEL *17-01-1906 +19-10-1999 93j
HOLLEMAN, Jannigje Ariena, e.v. HIL *16-05-1913 +28-01-2007 93j
HOLLEMAN, M., e.v. SCHREUDERS *08-12-1908 +05-01-1995 86j
HOLLEMAN, Maria Margrietha, e.v. STUIJ *21-08-1949 +14-08-2005 55j
HOLLEMANS, Christien, e.v. TRAETS *19-01-1966 +02-03-1989 23j
HOLLEMANS, Johanna, e.v. MEEBERG *30-05-1895 +07-01-1994 98j
HOLSCHER, Catharine, e.v. BIJL *20-01-1898 +10-08-1995 97j
HOMAN, Tonny, e.v. TULEN *22-03-1943 +05-04-1987 44j
HOMBURG, Gerarda Adriana, e.v. KRAAIJEVELD *20-08-1886 +04-11-1982 96j
HOMMES, Catharina, e.v. STEMMER *13-11-1905 +10-11-1978 72j
HONCOOP, Alida Johanna, e.v. MIDDELKOOP *07-03-1886 +26-01-1980 93j
HONCOOP, Ida, e.v. STEENWIJK *16-08-1913 +14-08-1992 78j
HOOFD van het, Dina Martijntje, e.v. TIELEMAN *13-11-1926 +06-01-1973 46j
HOOG de, Wilhelmina Antonia, e.v. SANTEN *04-07-1910 +25-08-2007 97j
HOOGEN van den, Helena Maria, e.v. SALARI *01-02-1938 +30-01-2000 61j
HOOGENDAM, Maria Margaretha, e.v. TERMORSHUIZEN *16-01-1910 +07-01-2001 90j
HOOGENDAM, Wilhelmina, e.v. NOTENBOOM *25-08-1905 +16-04-2000 94j
HOOGENDIJK, Adri, e.v. SCHEP *07-10-1942 +19-01-2008 65j
HOOGENDIJK, Matty, e.v. ANDEWEG *20-08-1906 +06-11-1997 91j
HOOGERBRUGGE, Ariaantje, e.v. STEENWIJK *19-06-1876 +03-12-1928 52j
HOOGERHEIDE, Cornelia, e.v. LAGENDIJK *07-03-1912 +06-02-2008 95j
HOOGERWAARD, Johannes Adrianes, e.v. SCHUIJL *23-05-1912 +05-10-1960 48j
HOOGEVEEN, Klasina, e.v. SOMERS *17-09-1914 +06-01-2005 90j
HOOGHWINKEL, Cornelia Johanna, e.v. SUERHOFF *30-06-1791 +04-11-1884 93j
HOOGKAMER, Wilhelmina, e.v. LEEUWEN *14-10-1918 +07-07-2007 88j
HOOGMOED, Adriana, e.v. TIMMER *25-06-1922 +09-11-2003 81j
HOOGSTEDER, E.M., e.v. THEUNS *23-05-1911 +22-05-1996 84j
HOOIJEN, Jeanet, e.v. SMIES *30-03-1917 +16-09-1993 76j
HOOIJKAAS, Wilhelmina, e.v. TEEUW *14-03-1908 +05-03-1996 87j
HOOIJMEIJER, Hendrika, e.v. STOK *18-11-1916 +08-09-2000 83j
HOOP de, Ans, e.v. SUURENBROEK *01-07-1926 +27-01-2005 78j
HOOP de, Jannigje, e.v. KOK *29-04-1891 +26-10-1986 95j
HOORN, Lammigjen, e.v. OYEN *14-09-1851 +07-02-1945 93j
HOP, M.W., e.v. ROMMENS *16-03-1897 +11-10-1992 95j
HORMANN, Frans August, e.v. VENEKAMP *06-05-1942 +13-12-1999 57j
HORSSEN van, Gozewinus, e.v. SIENTJE *09-04-1897 +15-04-1974 77j
HORST ter, M.B., e.v. SCHOOK *01-10-1880 +13-07-1971 90j
HORST van der, Maria Catharina, e.v. TOLENAARS *11-10-1913 +20-01-1997 83j
HOUTEN van, Cornelia Maria, e.v. SELIS *18-05-1902 +23-01-1980 77j
HOUTZAGER, J.C., e.v. SANDERS *21-08-1907 +26-04-1979 71j
HOUWELINGEN van, Adriana Johanna Theresia (Adrie), e.v. SMIT *09-11-1947 +09-01-2008 60j
HOUWELINGEN van, Catharina Susanna, e.v. VISSER *26-04-1909 +03-01-2007 97j
HOUWELINGEN van, M.M., e.v. NEDERVEEN *30-10-1876 +08-08-1970 93j
HOUWELINGEN van, Margaretha, e.v. SCHOL *19-04-1930 +26-01-2008 77j
HOUWELINGEN van, Sijgje, e.v. SCHAKEL *24-04-1920 +03-09-1980 60j
HOUWELINGEN van, Teuntje, e.v. LANSER *18-12-1910 +15-11-2005 94j
HOUWENINGE van, Neeltje Henrica, e.v. MAAREN *20-06-1821 +22-10-1889 68j
HOVEN van de, Cornelia J., e.v. SPRONK *21-07-1928 +31-08-1967 39j
HOVEN v.d., Gre, e.v. SLOOFF *02-06-1931 +30-01-2001 69j
HOVEN van, Grietje, e.v. TANIS *17-11-1914 +21-02-1993 78j
HUBERS, Teuntje, e.v. LEONARD *02-03-1897 +05-12-1991 94j
HUIBERS, Riet, e.v. SPAAN *12-06-1927 +25-04-2006 78j
HUIGEN, Kaatje, e.v. SPRONG *15-11-1875 +13-01-1947 71j
HUIJGEN, Aartje, e.v. SMITS *14-05-1877 +31-12-1961 84j
HUIJGEN, Magdalena, e.v. SMITS *11-01-1881 +28-06-1924 43j
HUIJSMANS, Geertrui Cornelia, e.v. STROET *24-05-1911 +24-03-1998 86j
HUIJZER, Korstiana Jacomina, e.v. STUIJ *01-02-1912 +15-11-1982 70j
HUISMAN, B., e.v. SLOB *28-04-1882 +26-10-1966 84j
HUISMAN, Helena, e.v. SCHEERHOORN *14-12-1912 +31-07-1995 82j
HUISMAN, Helena, e.v. SCHREUDER *06-01-1922 +23-03-1994 72j
HUISMAN, Klaasje, e.v. TERLOUW *30-05-1916 +12-12-2004 88j
HUISMAN, Lijsje, e.v. UIL *15-01-1906 +14-04-2001 95j
HUISMAN, Maria, e.v. SALTZHERR *29-03-1914 +26-03-1984 69j
HUISMAN, Pietertje, e.v. SCHUTTE *01-08-1942 +28-08-1973 31j
HUISMAN, Trijntje Geertruida, e.v. VONK *02-05-1900 +14-07-1995 95j
HUIZER, Jenny, e.v. SCHRAVESANDE *23-04-1922 +11-07-2002 80j
HUIZER, Pietje, e.v. STREMLER *05-08-1907 +01-12-2000 93j
HUIZINGA, Aukje, e.v. ALTEN *08-12-1910 +20-07-1999 88j
HULSKES, Gerarda Th., e.v. STOLKER *18-04-1897 +31-07-1978 81j
HUTJES, Vrouwtje, e.v. CUPIDO *13-12-1886 +15-06-1987 100j
HUURMAN, Hendrika J., e.v. SPRONK *24-02-1885 +12-02-1961 75j
HUYGEN, Jantje, e.v. SMITS *21-04-1888 +30-03-1953 64j
IE, May Lie Tjen-, e.v. TJEN *29-05-1939 +12-10-2001 62j
IEPEREN van, Metje Pieternella, e.v. ZWIETEN *27-10-1885 +24-06-1982 96j
IJZEREN van, Jenneke C., e.v. SCHOUTEN *02-04-1917 +11-13-1985 69j
IPEREN, G., e.v. STREK *03-05-1900 +21-10-1984 84j
IPPEL, Bastiana Cornelia, e.v. HEUVEL *19-05-1905 +06-12-1993 88j
IPPEL, Dingena, e.v. PRUISSEN *25-10-1859 +10-07-1955 95j
IPPEL, Jannigje Adriana, e.v. VUGT *18-12-1893 +28-08-1965 71j
IPPEL, Pietronella, e.v. AFFOURTIT *18-12-1896 +21-05-1995 98j
ISEGER den, Wanda, e.v. SNIJDERS *15-11-1959 +20-12-1998 39j
ITERSON, Christina, e.v. STREEF *01-05-1886 +07-12-1968 82j
JACOBS, Cornelia, e.v. SMITS *19-10-1906 +15-08-2000 93j
JACOBS, Jansje B., e.v. SLEEUWENHOEK *18-03-1920 +23-06-2008 88j
JACOBSEN, Rika Adriana, e.v. WIJK *22-11-1912 +08-10-2006 93j
JAGER de, Jannetje, e.v. BLOK *17-03-1865 +14-03-1954 88j
JAGER de, Johanna (Ans), e.v. TIMMERMANS *06-12-1946 +11-12-2007 61j
JAGER de, Pietertje, e.v. SLOB *02-11-1922 +02-01-2007 84j
JAGERS, Carharina M., e.v. SALARI *29-06-1891 +19-07-1967 76j
J?ERS, Annie, e.v. HAM *06-10-1909 +19-01-2003 93j
JAGTENBERG, Elisabeth, e.v. STIGTER *26-05-1885 +22-09-1965 80j
JANSE, Janne Johanna, e.v. SNELLEMAN *08-05-1923 +26-04-2007 83j
JANSEN, Alberdina, e.v. LAARS *27-05-1905 +17-05-2007 101j
JANSEN, An, e.v. SCHENNNINK *16-12-1922 +04-08-2006 83j
JANSEN, Anna Cornelia, e.v. BRANDT *08-06-1911 +17-05-2006 94j
JANSEN, Anna Maria, e.v. CAPELLO *25-06-1901 +01-04-1999 97j
JANSEN, Antje, e.v. JANSEN *15-01-1901 +08-05-1989 88j
JANSEN, Jan *28-03-1937 +20-04-2003 66j
JANSEN, Joke, e.v. STEENBERGEN *08-12-1938 +02-03-1997 58j
JANSEN, Maria Johanna, e.v. RIDDERHOF *27-02-1892 +22-05-1988 96j
JANSEN, Trees, e.v. ROELS *01-02-1905 +24-02-2002 97j
JANSEN, Wilh. M., e.v. LAMPHEN *18-01-1899 +26-04-1987 88j
JANSEN, Wilhelmina Johanna Maria, e.v. MINKEMA *13-01-1913 +11-10-2007 94j
JANSSEN, Adriana, e.v. PEET *18-04-1887 +06-07-1980 93j
JANSSEN, Wilhelmina Hendrika, e.v. MAMPAEY *28-03-1903 +17-06-2005 102j
JEPPE, J.V.E.J., e.v. SMIT *27-07-1921 +25-04-2005 83j
JESPERS, Jan *17-12-1926 +06-10-1995 68j
JISKOOT, Wilhelmina Maria, e.v. VISSER *27-06-1908 +18-04-2003 94j
JOBSE, Else Cornelia, e.v. STAVAST *02-05-1937 +31-07-2004 67j
JOCHEMS, Elisabeth Goverdina, e.v. SLAGMOLEN *11-08-1906 +13-09-1972 66j
JOCHEMS, Geertje Anthonia, e.v. SCHOUTEN *29-03-1930 +09-09-2001 71j
JOLING, Tineke, e.v. ZIJM *23-11-1951 +04-11-1997 45j
JONG de, Adriana, e.v. TREUBEN *09-12-1896 +01-11-1982 85j
JONG de, Adriana Pieternella, e.v. GANZEMAN *18-01-1884 +04-12-1978 94j
JONG de, Akke, e.v. STRUIK *03-05-1895 +20-03-1994 98j
JONG de, Alberta Johanna, e.v. PHILIPSEN *17-11-1904 +13-05-1998 93j
JONG de, Annigje, e.v. ES *13-02-1912 +12-08-2006 94j
JONG de, Antonetta, e.v. DIJK *30-03-1891 +11-10-1984 93j
JONG de, Celia, e.v. ZWIERS *21-10-1925 +17-02-1987 61j
JONG de, Cornelia M., e.v. TERLOUW *01-02-1886 +14-04-1975 89j
JONG de, Eida, e.v. GIESSEN *29-12-1913 +27-03-2007 93j
JONG de, Elizabeth Anna *28-03-1833 +26-04-1908 75j
JONG de, Geertje, e.v. SJOER *12-01-1916 +15-06-1993 77j
JONG de, Hillegonda, e.v. SANDERS *02-05-1903 +15-02-1988 84j
JONG de, Jannigje, e.v. SPEK *25-08-1928 +02-11-1999 71j
JONG de, Johanna Cornelia, e.v. ZASBURG *16-04-1873 +28-03-1928 54j
JONG de, Krijntje, e.v. BOSLAND *02-10-1901 +13-04-1996 94j
JONG de, Leentje, e.v. SPLUNDER *19-11-1914 +07-03-1979 64j
JONG de, Lien, e.v. ALLEBLAS *04-01-1908 +28-02-1999 91j
JONG de, Machiel Cornelis *15-09-1835 +22-04-1911 75j
JONG de, Maria, e.v. TAAL *05-05-1919 +10-02-2000 80j
JONG de, Maria Cornelia, e.v. SCHOOK *27-09-1900 +28-10-1971 71j
JONG de, Metje, e.v. SCHOUTEN *27-07-1908 +19-11-1964 56j
JONG de, Paulina Hendrina, e.v. SPEIJER *19-07-1859 +05-02-1937 77j
JONG de, Pietertje, e.v. TIMMER *27-05-1919 +03-06-2005 86j
JONG de, Sijgje Adriana, e.v. STREEFKERK *22-10-1912 +28-11-1997 85j
JONG de, Willemina Hendrika, e.v. VERVERS *05-08-1912 +01-06-2006 93j
JONGE de, Aaltje, e.v. TOPPER *09-07-1918 +26-01-2001 82j
JONGEJANS, Aafje, e.v. SCHEKKERMAN *15-12-1912 +14-08-1990 77j
JONGH de, ?.C., e.v. TEMMINCK *12-07-1875 +11-05-1943 67j
JONGH de, Gijsbertje, e.v. BIJL *07-04-1914 +27-06-2008 94j
JONGH de, L.A., e.v. HOIJTEMA *12-11-1818 +11-01-1907 88j
JONGHE de, Ema Cornelia, e.v. HOOGENDOORN *17-10-1897 +15-03-1993 95j
JONKER, Cornelia Margaretha, e.v. TOUW *23-07-1902 +18-01-1974 71j
JONKER, Ria, e.v. SMIT *01-02-1959 +19-03-2001 42j
JONKMAN, Hendrika Gerarda, e.v. BEUSEKOM *14-12-1879 +19-08-1975 95j
JOPP, G. A., e.v. HOEFGEEST *13-06-1912 +26-04-2001 88j
JUSZKAT, Frieda Wilhelmine, e.v. JANSE *21-02-1903 +29-11-1991 88j
KAASHOEK, Janna Jacoba Elisabeth, e.v. KURVINK *03-09-1905 +28-07-1994 88j
KAAY van der, M.A., e.v. TOLHUISEN *02-08-1888 +07-11-1960 72j
KABOUW, Jannetje, e.v. HOUWELINGEN *22-10-1898 +02-07-1994 95j
KAHLMANN, Annie, e.v. SCHUURMANS *12-07-1931 +27-08-2003 72j
KAIJEN, Maria, e.v. VUGT *01-07-1910 +04-06-2004 93j
KALDEN, Clazina Johanna, e.v. TUKKER *23-04-1893 +21-06-1973 80j
KALLE, Johanna, e.v. TWIGT *19-08-1918 +30-12-2003 85j
KALLEWAARD, Wilhelmina, e.v. MIDDELKOOP *31-12-1891 +04-07-1967 75j
KAMOEN, Christiana Maria, e.v. TOTT?nbsp;*09-04-1902 +24-01-1973 70j
KAMP van der, Geeske Grietje, e.v. STUIJ *02-01-1910 +21-11-1994 84j
KAMP, Neeltje, e.v. KRAAMER *28-10-1889 +01-10-1986 96j
KAMPHUIS, Elisabeth H., e.v. SCHUTTE *27-11-1924 +04-07-1967 42j
KAMPMAN, Adriana, e.v. SCHRAM *03-04-1875 +28-09-1945 70j
KAMSTEEG, T.K., e.v. SCHALK *26-05-1895 +27-08-1973 78j
KANIATI, Maria Magdalena, e.v. SWILDENS *15-07-1900 +25-11-1969 69j
KANSELAAR, Janske Gijsbertje, e.v. SCHALK *21-08-1877 +12-02-1956 78j
KANT, Anneke, e.v. SMITS *02-12-1904 +01-12-1996 91j
KANTERS, Wilhelmina Cornelia, e.v. JONG *29-12-1903 +26-10-1999 95j
KANTERS, Willemijntje, e.v. STARRENBURG *28-04-1914 +13-10-2003 89j
KAPAAN, Sara Susanna, e.v. BRAKEL *04-01-1906 +09-03-2000 94j
KAPITEIN, Jo, e.v. TIJSSEN *11-07-1907 +30-11-1990 83j
KAPOEN, Pietertje, e.v. BESEMER *01-11-1908 +18-11-2003 95j
KAPTEIJN, Grietje Maria, e.v. SCHEER *25-05-1907 +30-06-1996 89j
KAPTEIN, Maria Hendrina, e.v. ZWANENBURG *05-02-1882 +14-02-1978 96j
KARDOL, Gerreke, e.v. STERRENBERG *03-05-1886 +07-03-1982 95j
KARDOL, Hendrika Janna, e.v. HAAFTEN *15-02-1885 +09-08-1983 98j
KARDUX, Lena K., e.v. SLIS *05-02-1877 +01-02-1904 26j
KARREMAN, Annette, e.v. MARELIS *28-09-1905 +01-12-2004 99j
KARSSEN, Martina, e.v. KOOPMAN *03-10-1909 +23-07-2003 93j
KASTEELE van de, Janna, e.v. STERRENBURG *23-03-1904 +11-06-1980 76j
KASTELEIJN, Maatje, e.v. ARENSMAN *19-03-1898 +02-06-1992 94j
KASTEREN van, C. J. M., e.v. ZWAAN *13-05-1895 +14-02-1984 88j
KATTOUW, Annie Elisabeth, e.v. SNELLEMAN *12-01-1947 +19-08-1999 52j
KAUFFMAN, HendrikaW., e.v. SCHREURS *24-05-1908 +17-01-1997 88j
KEIJ, Anna Catharina, e.v. TERWOERT *24-10-1853 +23-12-1937 84j
KEIJ, Jenneke, e.v. BRUGGEN *11-09-1902 +27-11-1995 93j
KEIJZER de, Anna, e.v. SCHADDELEE *27-09-1907 +18-08-1976 68j
KEIJZER de, Cornelia Adriana, e.v. VISSER *19-02-1900 +05-05-1988 88j
KEIJZER, Hendrika, e.v. BOR *31-08-1912 +03-04-2008 95j
KEIJZER de, Maria Josina, e.v. VISSER *13-10-1902 +07-11-1996 94j
KEIJZER de, Metje, e.v. STREEF *05-01-1884 +27-12-1955 71j
KEKEM van, Fijgje, e.v. SCHOUTEN *16-04-1883 +07-04-1962 78j
KELFKENS, Maria, e.v. TOONEN *18-07-1913 +17-02-1999 85j
KELLNER, Catharina Elisabeth, e.v. STEVENS *28-10-1915 +12-07-1998 82j
KEMIE, Annemie, e.v. HUBER *20-01-1910 +24-03-2003 93j
KEMP, Anthnia Johanna, e.v. SMITS *21-05-1910 +13-10-1975 65j
KEMP, Jeanette, e.v. TIMMERS *07-03-1930 +10-04-2006 76j
KEMPERMAN, Theodora, e.v. ZWERTS *20-09-1910 +24-06-1971 60j
KERKHOF, Theodora Maria, e.v. STEEHOUWER *14-06-1915 +17-05-1975 59j
KERKHOFF, Herbertdina, e.v. KESSEL *10-10-1893 +18-02-1987 93j
KERKHOFF, Maaike Toontje, e.v. JONKERS *10-11-1903 +19-09-1997 93j
KERKHOVEN van den, C., e.v. DRIEL *09-03-1901 +17-05-1999 98j
KERNEBEEK van, Dirkje, e.v. SCHEFFEL *22-03-1900 +13-03-1970 69j
KERSSIES, Anja, e.v. SCHULLER *31-03-1948 +13-01-1999 50j
KERSTENS, Petrus J, e.v. SEBREGTS *13-09-1898 +11-03-1962 63j
KESSEL van, Geertje Maria, e.v. LOENEN *03-02-1904 +09-03-1999 95j
KESSEL van, Metje, e.v. BUUREN *28-09-1879 +03-02-1981 101j
KESSEL van, Philippina Maria Andri?a, e.v. SNETHLAGE *01-11-1826 +12-05-1913 86j
KESTEREN van, A.A., e.v. TUIJTEL *13-10-1868 +06-12-1932 64j
KEULEN van, Elida Maria, e.v. VAALBURG *05-03-1902 +14-11-1998 96j
KEUN, Margareta, e.v. KUIPERS *15-10-1847 +21-12-1883 36j
KEUVELAAR, Marina, e.v. STIPHOUT *18-09-1875 +26-07-1944 68j
KIEBOOM, Agatha Pietronella, e.v. BAKKER *21-11-1820 +29-01-1882 61j
KIEBOOM, Cornelia Elisabeth, e.v. HEUVEL *21-03-1897 +27-01-1992 94j
KIEFT, Petertje, e.v. STEENIS *30-06-1901 +29-04-1990 88j
KIEP, Johanna, e.v. TAMMES *09-08-1909 +22-02-1995 85j
KIEVIT, Johanna, e.v. WINSEN *07-09-1915 +28-03-2004 88j
KIEVIT, Paulina, e.v. WEEZEL *19-05-1900 +25-01-1996 95j
KIEVIT de, Pie, e.v. STAM *24-02-1927 +02-09-1997 70j
KIEVITH, Hendrika, e.v. STEENBEEK *27-11-1915 +02-11-1992 76j
KIEVITH, Johanna Dirkje, e.v. SJOER *04-10-1908 +15-12-1999 91j
KINKEL, Maartje, e.v. ZWART *17-06-1902 +20-01-1943 40j
KLAASMAN, Yvonne, e.v. SCHULS *16-04-1925 +07-01-2001 75j
KLAPHAAK, Wilhelmina Joanna, e.v. SANDERS *07-02-1874 +18-08-1952 78j
KLARIS, Neeltje, e.v. RIJN *28-12-1900 +17-08-1996 95j
KLAUSING, Maria Esperantia, e.v. TAHIJ *15-03-1928 +15-02-2003 74j
KLAUWERS, Paulina, e.v. STROO *30-03-1923 +29-12-1991 68j
KLAVER, Catharina, e.v. WEISENBORN *03-11-1905 +06-10-2000 94j
KLEEF van, N., e.v. KOK *22-07-1887 +09-01-1986 98j
KLEI van, Nelly, e.v. SLAGBOOM *05-06-1957 +07-03-1999 41j
KLEIJ van, Annigje, e.v. VLIES *12-01-1902 +13-02-1995 93j
KLEIJ van der, Maria Louisa Sophia (Marietje), e.v. SCHAUT *18-05-1924 +23-08-2002 78j
KLEIJ van, Willemina Cornelia, e.v. SPRONG *15-03-1907 +22-04-1978 71j
KLEIJN van der, Adriaan *17-08-1922 +03-10-2003 81j
KLEIJS, Hans *22-07-1944 +09-09-1986 42j
KLEIN, Elizabeth, e.v. STREEF *06-11-1882 +08-04-1963 80j
KLEIN, Jacoba Aartje, e.v. STRUIJK *07-05-1935 +15-01-2003 67j
KLEIN, Jannetje Carolina, e.v. SCHULDERS *22-08-1886 +24-01-1971 84j
KLEIN, Maria, e.v. VERMAAS *04-05-1910 +21-10-2005 95j
KLEIN, Nellij Adriana Gozina, e.v. KIRPESTEIN *19-01-1905 +12-06-1998 93j
KLEIN, Tonny, e.v. ZONNENSCHIJN *28-04-1930 +01-08-1985 55j
KLERK de, Agnes L.M., e.v. TERNEUSEN *17-06-1906 +28-11-1988 82j
KLERK de, Marina, e.v. MEIJER *08-02-1895 +18-04-1990 95j
KLEUVER de, Hendrika Maria, e.v. JONGENEEL *04-05-1914 +27-10-2002 88j
KLEYN, Jannigje, e.v. ZAUNBRECHER *07-05-1912 +30-08-1994 82j
KLIJN, Annigje, e.v. KLOP *10-06-1887 +29-12-1981 94j
KLIJN, Marigje, e.v. BERG *31-01-1892 +24-11-1986 94j
KLIJN, Neeltje, e.v. FARO *13-03-1908 +25-02-2002 93j
KLOEK, Klara, e.v. SCHAKEL *30-05-1900 +22-12-1974 74j
KLOENS, Maartje, e.v. VEEN *08-10-1902 +24-04-1999 96j
KLOMP, Lijsbeth, e.v. SPAANS *01-07-1842 +23-05-1923 80j
KLOOSTER van der, Elisabeth Cornelia, e.v. TEUNISSEN *06-02-1920 +19-06-2008 88j
KLOOSTER van der, Jacoba Christina, e.v. KNIJFF *03-10-1906 +09-07-2005 98j
KLOOSTER van der, Jantina Wilhelmina, e.v. TANIS *05-03-1915 +24-07-1991 76j
KLOOSTER van der, Sara Geertruida, e.v. TANIS *16-04-1921 +02-01-1993 71j
KLOOTS, Hendrika, e.v. SPILT *15-05-1905 +08-03-1996 90j
KLOP, Cornelia Johanna, e.v. SCHADDELEE *26-09-1920 +15-05-1998 77j
KLOP, Geertje, e.v. STOL *13-10-1903 +18-02-2001 97j
KLOP, Johanna Maria, e.v. TROMP *19-12-1932 +17-11-2005 72j
KLOP, Kitty, e.v. STERK *05-02-1947 +11-08-1990 43j
KLOP, Neeltje Grieta, e.v. SCHADDELEE *15-10-1888 +19-08-1964 75j
KLOP, Pietertje, e.v. STERRENBURG *18-10-1915 +06-02-2002 86j
KLOP, Pietertje, e.v. PLAS *28-10-1910 +04-04-2008 97j
KLOPPENBURG, Bertha, e.v. BROEK *23-02-1905 +20-10-2004 99j
KLUIVER de, Cor, e.v. HUBERS *24-05-1910 +24-08-2003 93j
KLUYVER de, Marrigje, e.v. TREURE *29-09-1908 +21-08-2000 91j
KNAPPER, Jantina, e.v. STEENHUIS *03-01-1920 +29-03-1997 77j
KNIBBE, Aaltje, e.v. ANDEL *28-12-1849 +25-11-1943 93j
KNIJFF, Adriana Cornelia, e.v. VERHOEVEN *10-03-1902 +01-03-1996 93j
KNOBBOUT, Lies, e.v. ZOMEREN *11-09-1911 +11-02-2007 95j
KNOL, Harmke, e.v. TWIGT *11-02-1924 +07-08-2004 80j
KNOOP, Johanna, e.v. HEUVEL *1879 +1972 93j
KOEDAM, Sevina, e.v. STERK *02-01-1887 +05-08-1979 92j
KOELMAN, Aleida Maria, e.v. WUISMAN *1901 +1995 94j
KOENDERMAN, Adriaantje, e.v. STOLK *1924 +22-02-2004 79j
KOFF de, Jannetje, e.v. SCHOT *11-03-1911 +15-06-1983 72j
KOGER, Lijnie, e.v. BLOK *12-05-1910 +13-11-1998 88j
KOK, Catharina, e.v. SLOB *17-03-1893 +09-02-1964 70j
KOK de, Godefridus G, e.v. SCHULTS *22-10-1895 +19-07-1965 69j
KOK de, Grietje, e.v. SMIT *18-12-1914 +17-10-1992 77j
KOK, Jantina Willemina (Tiny), e.v. SCHOP *03-12-1932 +08-05-2003 70j
KOK, Johanna Petronella, e.v. SALTZHERR *22-04-1894 +30-06-1977 83j
KOK de, Lijntje, e.v. VERSTEEG *01-10-1894 +25-07-1989 94j
KOK, Maartje, e.v. VOS *05-01-1910 +23-06-1995 85j
KOK, T.A., e.v. MEEVER *25-02-1891 +05-12-1984 93j
KOKER de, Maria Galina, e.v. ROOSMALEN *12-03-1905 +11-01-2003 97j
KOLBERG, Anna E., e.v. WILLEMS *08-09-1906 +01-12-2000 94j
KOLENBRANDER, Magdalena W., e.v. EMDEN *14-06-1903 +04-06-1992 88j
KOLFF, Lauwerenske, e.v. ZWETS *22-08-1910 +27-03-1987 76j
KOLFSCHOOTEN van, Grietje, e.v. BOLL *14-04-1902 +18-10-1995 93j
KOLTHOFF, Johanna Gerharda, e.v. SCHENK *11-06-1927 +12-02-1997 69j
KON, Jannigje, e.v. SLOB *14-04-1914 +19-12-1993 79j
KONIJN, Cornelia, e.v. KOECKHOVEN *20-01-1907 +10-03-2003 96j
KONIJNENDIJK, Maria, e.v. COK *02-05-1905 +22-08-1999 94j
KONING de, Anna Wilhelmina, e.v. SLEEUWENHOEK *19-08-1904 +17-12-1978 74j
KONING de, Antje, e.v. BEURDEN *28-03-1877 +25-07-1970 93j
KONING, Geertje, e.v. ZWEEP *07-10-1920 +11-11-2003 83j
KONING de, Teuntje, e.v. TUKKER *15-04-1902 +20-04-1944 42j
KONING de, Trijntje, e.v. PRINS *07-12-1907 +16-01-2002 94j
KONINGS, Adriana Johanna, e.v. STELT *09-05-1911 +08-09-1999 88j
KOOG van der, Elizabeth , e.v. NOORDUIJN +17-01-1867
KOOGH van der, Jaapje, e.v. SCHEEPBOUWER *19-02-1885 +10-10-1967 82j
KOOGIE, Wilhelmina, e.v. WIJNGAARDEN *12-11-1904 +03-01-1998 93j
KOOI, Annie, e.v. SCHMIDT *26-06-1932 +13-09-1981 49j
KOOIJ, Corstiana, e.v. AMBACHTSHEER *10-11-1909 +02-06-2003 93j
KOOIJ, G., e.v. KOOPMANS *29-06-1902 +03-12-1996 94j
KOOIJ, Johanna Maria, e.v. HANSUM *27-05-1902 +31-07-1995 93j
KOOIJMAN, H.K., e.v. RANDWIJK *30-12-1900 +10-01-1998 97j
KOOIJMAN, Hendrika, e.v. LINDEN *20-09-1913 +27-10-2007 94j
KOOIJMAN, Tijmine, e.v. TUKKER *14-01-1933 +09-04-1994 61j
KOOKER de, Maatje Maria, e.v. SCHALK *30-05-1878 +13-02-1943 64j
KOOL, Gerrigje, e.v. KOK *24-08-1894 +23-06-1995 100j
KOOL, H., e.v. SPEKSNIJDER *30-10-1889 +17-10-1971 81j
KOOL, Jacoba Helena, e.v. ANKER *16-06-1891 +12-02-1984 92j
KOOLBERGEN, M. P., e.v. STRENG *18-11-1917 +21-08-1985 67j
KOOLE, Jacoba H., e.v. TANIS *26-04-1921 +09-09-2003 82j
KOOLEN, Antonia Johanna, e.v. STERKENBURG *12-05-1898 +19-06-1969 71j
KOOLEN, Elisabeth helena, e.v. BLOKLAND *18-08-1892 +02-11-1980 88j
KOOLHAAS, Grietje, e.v. GRONINGEN *17-04-1909 +31-12-1997 88j
KOOLMEES, Jansje, e.v. ADVOKAAT *09-07-1901 +15-11-1990 89j
KOOLWAAIJ, Berna, e.v. SIMONS *26-10-1953 +08-05-2000 46j
KOOPMAN, Elisabeth Dorothea, e.v. STOLK *05-08-1918 +13-01-1995 76j
KOOPS, Geertruda Hendrika, e.v. GROENEVELD *12-08-1905 +14-09-1970 65j
KOOREN, Petronella Geertruida, e.v. SMITS *07-09-1886 +25-09-1962 76j
KOOREVAAR, Willempje, e.v. TRAPMAN *22-02-1899 +04-05-1962 63j
KOORNEEF, Jannetje, e.v. ZINKWEG *28-11-1903 +03-12-1979 76j
KOOTEN van, Jannigje, e.v. SASSENBURG *15-01-1900 +06-07-1983 83j
KOOTEN van, Margaretha, e.v. ROVERS *03-02-1909 +01-02-2006 96j
KOOTEN van, Maria, e.v. STUIJ *02-05-1935 +21-02-2005 69j
KOOTEN van, Teuntje, e.v. LEERDAM *13-12-1876 +14-12-1969 93j
KOOY van, Adriana, e.v. SALM *11-07-1907 +22-07-1964 57j
KOOY, Bastiaantje Cornelia, e.v. SOFFREE *13-07-1930 +19-03-1967 36j
KOOYMAN, Hermina Hendrika, e.v. HOL *27-09-1906 +11-11-2006 100j
KOOYMAN, Jannigje, e.v. BESTEN *16-01-1889 +19-03-1986 97j
KOP, Jannigje, e.v. LANSER *09-06-1896 +23-11-1990 94j
KOPPEL van der, Johanna Hendrika, e.v. LEENEN *14-06-1897 +07-06-1992 94j
KOPPELAAR, Cornelia, e.v. SMITS *20-11-1917 +12-11-1984 66j
KOREVAAR, Cornelia, e.v. SCHEP *30-11-1912 +30-10-1989 76j
KOREVAAR, Jannigje Neeltje, e.v. SMITS *04-08-1894 +05-10-1990 96j
KOREVAAR, Jenneke, e.v. KLIJN *15-10-1904 +01-11-2001 97j
KORNET, Maria, e.v. TROMMEL *15-07-1885 +22-03-1956 70j
KORPERAAL, Annigje, e.v. SCHEP *02-02-1902 +06-09-1949 47j
KORPERSHOEK, Cornelia, e.v. BAKKER *28-11-1912 +23-03-2006 93j
KORPORAAL, Pietertje, e.v. HEE *30-01-1904 +10-02-2004 100j
KORSMAN, Alberdina Alida, e.v. SCHILTHUIZEN *28-02-1918 +27-07-1957 39j
KORTEWEG, Corstina, e.v. STIERMAN *28-05-1917 +10-04-2008 90j
KORTHALS, Johanna Margaretha, e.v. WAL *14-06-1904 +08-02-1998 93j
KORTLEVE, Dirkje Janna, e.v. TERLOUW *11-09-1932 +21-01-2008 75j
KORTLEVE, Neeltje, e.v. KLEIJN *11-12-1899 +10-10-1997 97j
KORTLEVER, Merrigje, e.v. SCHEP *04-09-1894 +11-10-1965 71j
KORTLEVER, Neeltje Everdina, e.v. BEZOOIJEN *03-09-1895 +19-06-1991 95j
KORTMAN, Johanna, e.v. STAM *27-08-1914 +22-03-1993 78j
KORVER, Goos, e.v. SMITS *27-07-1923 +28-09-1988 65j
KOSTEN, Abraham, e.v. VOSHOL *04-05-1963 +08-08-2000 37j
KOSTEN, Kommer *26-10-1940 +06-02-2000 59j
KOSTER, Adriana Clara, e.v. SULMAN *13-07-1927 +12-10-2007 80j
KOSTER de, Elisabeth, e.v. LAM *14-09-1893 +29-05-1967 73j
KOSTER, J.H.M., e.v. MEIJER *07-11-1909 +20-11-2006 97j
KOT, Abraham, e.v. WAGEMAKER *10-12-1930 +04-09-2001 70j
KOT, Adrie *01-10-1939 +24-03-1999 59j
K?TE, H.J.E., e.v. TIEHUIS *11-04-1937 +15-05-2001 64j
KOUWEN, Lena Cornelia, e.v. TEMPELMAN *13-01-1895 +09-12-1955 60j
KOUWENHOVEN, Margje, e.v. WIJNGAARDEN *04-01-1900 +15-09-1995 95j
KOUWENHOVEN, Marleentje, e.v. ZEEGERS *19-12-1937 +05-10-2003 65j
KOVEL de, Trijntje, e.v. SPRUIJTENBURG *26-03-1875 +27-09-1934 59j
KRAAIJ, Geertruida, e.v. STOLK *01-08-1913 +26-04-1997 83j
KRAAIJEVELD, Cornelia, e.v. BIJL *21-12-1902 +01-04-1998 95j
KRAAIJEVELD, Gerrigje Cornelia, e.v. TIMMERS *13-02-1899 +05-11-1991 92j
KRAAIJEVELD, Maaike, e.v. STUIJK *20-11-1905 +06-06-1990 84j
KRAAIJEVELD, Maria, e.v. STAM *10-07-1896 +25-09-1959 63j
KRAAIJEVELD, Teuntje, e.v. SCHLIKER *23-10-1899 +10-11-1975 76j
KRAAN, Maria Willemina, e.v. KEULEN *10-01-1904 +23-07-2007 103j
KRAGTWIJK, Th. P., e.v. SUIDGEEST *12-02-1895 +10-06-1975 80j
KRAMER, Johanna Geertruida, e.v. PERSIJN *05-08-1902 +28-01-2003 100j
KRAMER, Neeltje Wilh., e.v. SNIJDER *03-10-1897 +10-12-1943 46j
KRAMER, Nelly, e.v. SLINGELAND *25-06-1924 +02-12-2005 81j
KRAMER, Sijgje Wilhelmina, e.v. PETERSEN *20-05-1913 +01-01-2008 94j
KRAMER FREHER, Elisabeth W., e.v. SALTZHERR *25-10-1932 +23-11-2004 72j
KRAMER FREHER, Johanna Maria, e.v. HOOGEVEEN *19-01-1892 +26-06-1980 88j
KRANENDONK, A., e.v. BOEL *15-06-1908 +07-01-2006 97j
KREEK de, Aplonia, e.v. SLUIS *05-03-1910 +08-02-2004 93j
KREEK de, Neeltje, e.v. VERHAGEN *23-02-1902 +31-08-1995 93j
KREEK van der, Ton, e.v. SANDERS *28-01-1933 +30-01-2007 74j
KREIJ de, Arigje, e.v. ZWAKHALS *19-04-1899 +04-02-1966 66j
KREIJ de, Grietje, e.v. SCHEP *16-11-1925 +16-12-1964 39j
KREIJ de, Pietertje, e.v. STREEF *30-07-1919 +22-08-2001 82j
KRELING, Gijsbertje, e.v. SCHEURWATER *11-10-1911 +09-12-2000 89j
KRESEVEC, Lucia Elvira, e.v. ZAJC *13-12-1919 +23-06-1998 78j
KREUK, Geertje, e.v. ZWAAN *05-08-1951 +03-06-2001 49j
KREUK, Leni, e.v. STOPPELENBURG *10-03-1938 +21-09-1999 61j
KREUK, Lijntje, e.v. SNIJDERS *07-09-1934 +06-11-1982 48j
KREUKNIET, Gouwke, e.v. BEUZEKOM *08-06-1902 +14-04-1996 93j
KREUKNIET, Teuntje, e.v. STOUT *29-03-1916 +03-01-1994 77j
KREULEN, C.A., e.v. PIETERSE *18-08-1898 +15-06-1994 95j
KREUNING, Ida, e.v. SCHOUTEN *1864 +1941 77j
KRIEKEN van, Cornelia Hendrika, e.v. BOOGAARD *04-09-1915 +01-11-2008 93j
KRIJGER, Adriana Apolonia, e.v. POL *31-01-1910 +19-05-2005 95j
KRIJGER, Arie, e.v. OEVEREN *18-06-1928 +08-06-2000 71j
KRIS van der, Hendrika, e.v. SCHAAP *19-03-1921 +11-01-2004 82j
KRIST, Wilhelmina, e.v. SCHUPHOF *08-07-1911 +06-05-2001 89j
KROEZEN, Cornelia, e.v. KALMTHOUT *24-08-1902 +14-11-1995 93j
KROL, Adriana Johanna, e.v. STAM *22-02-1928 +09-08-2001 73j
KROM de, J., e.v. SCHOONHOVEN *1895 +1990 95j
KROON, Annigje, e.v. RIETVELD *03-12-1914 +14-12-2007 93j
KROON, Lijntje, e.v. BOER *09-07-1905 +04-12-2002 97j
KROON, Neeltje, e.v. OOSTEROM *02-10-1906 +29-03-1995 88j
KROON, Neeltje, e.v. SLOMP *26-01-1906 +08-10-1994 88j
KROON, Willemijntje, e.v. BONS *01-08-1882 +05-01-1977 94j
KROS, Christina, e.v. STOK *16-06-1925 +16-06-1992 67j
KROS, Grietje Johanna, e.v. STUIJ *27-10-1925 +14-01-2001 75j
KROS, Jannigje, e.v. SPEK *03-01-1899 +14-11-1979 80j
KROS, Willemina Johanna, e.v. SCHILD *26-08-1916 +02-05-1987 70j
KROSSE, Dinie, e.v. TAK *29-07-1931 +20-06-2002 70j
KROUWEL, Alida Cornelia Sophia, e.v. STANGENBERGER *18-04-1926 +21-11-2002 76j
KR?ER, G., e.v. SCHRUMPF *20-04-1882 +14-02-1921 38j
KRUIF de, Bertha Wilhelmina, e.v. SANGERS *09-09-1936 +19-10-1988 52j
KRUIJF de, Cornelia, e.v. HAREN *19-04-1910 +17-12-2005 95j
KRUIJF de, P. (Nel), e.v. TRAKZEL *23-04-1927 +03-12-2003 76j
KRUIJK de, Bertha, e.v. SLOB *10-05-1945 +23-02-2008 62j
KRUIJK de, Geertruida, e.v. SWETS *11-07-1919 +11-09-1999 80j
KRUIJTHOFF, Dirkje, e.v. WOLTERS *06-06-1907 +25-11-2002 95j
KRUIT, Hendrika, e.v. EEUWEN *03-08-1893 +08-11-1989 96j
KRUL, Johanna, e.v. TUSSENBROEK *03-11-1891 +08-07-1960 68j
KUIJK van, Allegonda Maria, e.v. POL *25-03-1909 +02-04-2002 93j
KUIJK van, Cornelis Alexander, e.v. ANDEL *31-03-1827 +01-09-1911 84j
KUIJK van, Willem *27-04-1885 +02-08-1957 familiegraf 72j
KUIJL, Alida Maria, e.v. STOLK *28-03-1877 +01-01-1922 44j
KUIK van, Jos *18-08-1914 +16-04-2000 85j
KUIK, Neeltje, e.v. STAM *27-03-1906 +18-02-1999 92j
KUILENBURG van, Areke Angenissa, e.v. SCHAAIJ *11-03-1867 +09-07-1942 75j
KUILENBURG, Hendrika J.M., e.v. SALTZHERR *21-08-1900 +28-12-1968 68j
KUILENBURG van, Jeanne Eugenie, e.v. BOON *27-04-1901 +04-10-1995 94j
KUILENBURG van, Willemke, e.v. SLEEUWENHOEK *12-11-1903 +05-03-1957 53j
KUIPER, Johanna, e.v. MORS *13-08-1868 +05-06-1935 66j
KUIPER, Johanna Antoinet..., e.v. STAL *04-04-1959 +28-11-2004 45j
KUIPER, Maria Hendrika, e.v. TINNEMEIER *24-09-1890 +22-07-1971 80j
KUIPERS, Clara, e.v. TEMPEL *29-08-1921 +28-12-1978 57j
KUIPERS, G., e.v. STRAATEN *29-05-1879 +04-02-1954 74j
KUIPERS, Rintje Klazes, e.v. KEUN
KUITERS, J.J., e.v. STAM *16-11-1930 +16-10-1992 61j
KUNST, Adriaan, e.v. SMITS *17-05-1907 +06-08-1997 90j
KUNST, Pieter Marinus, e.v. VERWIJS *14-02-1914 +14-03-2001 87j
KUSTERS, Elisabeth Johanna, e.v. WILBRINK *09-04-1909 +25-03-2003 93j
KUYPER de, A., e.v. SLOB *1854 +1946 92j
KWAK, Margaretha Johanna, e.v. SPIT *07-07-1904 +22-06-1976 71j
KWAKERNAAK, Adriaantje, e.v. OSTERMAN *22-09-1857 +22-01-1956 98j
KWAKERNAAT, Lena, e.v. VUREN *22-01-1907 +16-04-2002 95j
KWAKERNAAT, Neeltje, e.v. PUNT *11-01-1881 +24-07-1975 94j
KWANT de, Mary Marijke Yvonne, e.v. TROMPPER *20-06-1947 +29-08-2002 55j
KWANTEN, Aldegonda Pietronella Cornelia, e.v. OVERZIER *25-11-1902 +10-08-1998 95j
KWANTES, Grietje, e.v. PRONK *11-01-1904 +27-09-1992 88j
KWANTES, Janna, e.v. SCHILD *18-03-1913 +16-02-2006 92j
KWANTES, Leentje Bastiana, e.v. VRIES *28-06-1899 +10-11-1994 95j
LA VERG? Cornelia Mourina Gerdina, e.v. GRANDIA *05-12-1914 +03-03-2008 93j
LAAN van der, Geertrui, e.v. SLEGERS *14-07-1920 +20-08-1999 79j
LAAN van der, Rijmpje, e.v. TUKKER *29-01-1899 +09-12-1993 94j
LAAR van, Arnolda, e.v. TISSEUR *21-11-1922 +26-11-1996 74j
LAARSE v.d., Julia, e.v. SCHREUDERS *1955 +08-12-1977 22j
LABRIJN, Elisabeth, e.v. NOORDHOEK *1892 +1987 95j
LAGENDIJK, Adriana, e.v. ZEVENBERGEN *19-08-1924 +17-05-2006 81j
LAGENDIJK, Alida, e.v. MEIJER *14-04-1899 +29-12-1995 96j
LAGENDIJK, Elizabeth, e.v. SCHUMACHER *16-10-1928 +07-09-1993 64j
LAGENDIJK, Johanna, e.v. TIELEMAN *10-09-1912 +09-12-1989 77j
LAGERWEIJ, Barbara, e.v. ES *02-06-1903 +26-06-1996 93j
LAKERVELD, Arina, e.v. KOLDERS *14-12-1898 +11-11-1995 96j
LAKERVELD, Jannigje, e.v. HEIJBOER *07-02-1904 +28-08-2004 100j
LAKO, Cornelia L.M.J., e.v. ALEXANDER *19-07-1906 +16-07-2003 96j
LAMENS, M.H., e.v. TILBORG *17-03-1911 +18-11-2004 93j
LAMERS, Dini, e.v. STOLWIJK *15-02-1936 +23-02-2001 65j
LAMMERTS, Agatha Jacoba, e.v. BONKHORST *16-02-1916 +27-07-2004 88j
LAND op 't, Aagje, e.v. BOOD *24-03-1896 +28-07-1993 97j
LANGE de, Anne Lize, e.v. SOLIMAN *01-09-1950 +12-10-2001 51j
LANGE de, Dina, e.v. SOEST *30-01-1908 +08-12-2001 93j
LANGE de, Johanna Maria, e.v. STOLWIJK *06-12-1895 +13-08-1980 84j
LANGEN de, Krijntje, e.v. TERLOUW *13-01-1923 +19-05-1996 73j
LANGERAK van, Lya, e.v. SOETHOUDT *28-11-1944 +12-04-1995 50j
LANGERAK, Stijntje, e.v. TEEUW *27-06-1936 +28-05-1994 57j
LANGEVELD, Wilhelmina, e.v. AANHANE *25-03-1912 +22-10-2002 90j
LANKHUIZEN, Maria, e.v. BOSCH *02-10-1901 +16-12-1995 94j
LANSER, Pietje, e.v. ELSENAAR *03-03-1907 +27-01-2003 95j
LAPONDER, Geereke, e.v. RINGELENSTEIN *12-01-1896 +06-12-1993 97j
LAPPAN, Hildegard Luise, e.v. VONK *18-07-1911 +03-04-2006 94j
LATUMAHINA, Fransina, e.v. SUPUSEPA *19-02-1923 +26-07-2005 82j
LATUPUTTY, Doretha Marietje, e.v. SOUHUWAT *16-09-1924 +10-06-2001 76j
LEATEMIA, Leentje, e.v. SANAKY *10-01-1904 +12-04-1972 68j
LEE van der, Geertje, e.v. WERKEN *12-03-1906 +15-12-2004 98j
LEE van der, Petronella Hendrika, e.v. VOLWERK *03-09-1907 +17-11-2001 94j
LEEDEN van de, Antje Maria, e.v. TROMP *02-12-1904 +26-10-1984 79j
LEEDEN van der, Francijntje, e.v. SCHAKEL *14-12-1881 +27-05-1969 87j
LEEDEN van der, Kaatje, e.v. VRIES *04-11-1910 +14-03-2005 94j
LEENDERTSE, A.A., e.v. SMITS *31-03-1925 +21-08-2004 79j
LEENHEER, Elizabeth, e.v. GRENDEL *28-03-1911 +12-08-2005 94j
LEENT van, Fredericus Gerardus Jacobus *11-02-1827 +18-03-1875 48j
LEEUW de, Aartje Elizabeth, e.v. HEIDEN *20-04-1902 +06-12-1995 93j
LEEUW de, Ans, e.v. ZOCK *02-01-1954 +26-07-1999 45j
LEEUW de, Christina, e.v. ZIJDERVELD *14-06-1900 +24-04-1993 92j
LEEUW de, Cornelia , e.v. KEMP *28-12-1903 +05-04-2001 97j
LEEUW de, Jannigje, e.v. LEERDAM *09-06-1892 +19-10-1989 97j
LEEUW de, Johanna TH. M, e.v. WILDSCHUT *07-11-1904 +04-10-1998 93j
LEEUW VAN WEENEN de, Jacomina Johanna, e.v. SERN?nbsp;*15-08-1908 +03-10-1995 87j
LEEUWAARDEN van, Johanna Willemina, e.v. SMITS *18-02-1888 +31-07-1967 79j
LEEUWE van, Amelia Magdalena, e.v. PIJCKE *11-06-1901 +03-10-1989 88j
LEEUWEN van, Aaltje, e.v. STRAVER *24-05-1930 +16-06-1986 56j
LEEUWEN van, Geertruida Johanna, e.v. APPELDOORN *07-09-1912 +19-12-2000 88j
LEEUWEN van, Jannetje Gieltje, e.v. TANIS *30-10-1873 +26-11-1957 84j
LEEUWEN van, Margaretha Maria, e.v. MADEN *13-02-1914 +31-05-2002 88j
LEEUWEN van, Neeltje Jacoba, e.v. VINK *26-11-1899 +01-01-1998 98j
LEEUWEN van, Nelly, e.v. HEES *06-03-1907 +25-12-2004 97j
LEEUWENBURGH, Adrie, e.v. SUIJKERBUIJK *31-08-1936 +31-08-2001 65j
LEEUWESTEIN, Helena Jacoba, e.v. BOELE *29-10-1888 +11-04-1984 95j
LEEUWESTEIN, Johanna, e.v. SCHOT *04-02-1914 +16-01-1955 40j
LEEUWESTEIN, Pieternella, e.v. STRUIJK *18-12-1912 +17-04-1953 40j
LEEUWIS, Jannigje, e.v. VLOT *12-03-1907 +16-05-2000 93j
LEFKARIDIS, Sevaste, e.v. STUIVER *14-07-1927 +30-05-1996 68j
LEIJ van der, Dirkje Hendrika, e.v. NOORD *12-03-1915 +30-04-2003 88j
LEIJ van der, Eijke, e.v. SONNEMA *22-08-1939 +18-09-1993 54j
LEIJDEN van, Wilhelmina (Mien), e.v. SLINGERLAND *01-02-1919 +09-07-1999 80j
LELIE v.d., Jannetje, e.v. WEL *25-05-1884 +15-09-1978 94j
LELY de, Johanna, e.v. SPEKSNIJDER *02-04-1880 +07-06-1972 92j
LEM van der, Maria Johanna Catharina, e.v. ELEMANS *11-07-1912 +12-02-2007 94j
LEMBECK, Lucia Maria Anna, e.v. TONINO *11-12-1898 +15-12-1980 82j
LEMMERS, A.C., e.v. MATTHIJSSEN *25-12-1902 +12-01-2005 102j
LENG de, Dina, e.v. HUBERS *1911 +23-09-2007 96j
LENOIR, Anneke, e.v. SWETS *22-05-1897 +23-06-1969 72j
LENOS, Wilhelmina Clazina, e.v. ZEEVAART *22-03-1928 +09-04-2006 78j
LENT van, Berendina, e.v. SCHOOK *05-04-1889 +17-03-1961 71j
LENTEN van, Marinus, e.v. DAM *28-11-1896 +10-09-1985 88j
LEUR de, Elisabeth, e.v. SCHOLS *26-02-1881 +23-09-1964 83j
LEYERWEERD, Elsje, e.v. BOERMAN *23-07-1891 +02-03-1988 96j
LIBERT, Maria Hendrika, e.v. SCHUURMAN *10-08-1927 +21-03-2000 72j
LIEVAART, Gerrit, e.v. SCHEURWATER *18-09-1901 +29-04-1946 44j
LIEVAART, Magdalena, e.v. ZEE *29-09-1908 +17-06-2004 95j
LIEVAART, Maria Johanna, e.v. SMITS *01-04-1912 +15-06-1986 74j
LINDEN v.d., Adriana Wilhelmina Elizabeth, e.v. TROOST *11-04-1913 +07-06-1997 84j
LINDEN van der, Elisabeth Maria (Bep), e.v. THIERS *05-09-1924 +07-05-2006 81j
LINDEN van der , Elizabeth, e.v. MARTENS *25-03-1913 +07-11-2001 88j
LINDEN van der, Johanna, e.v. STAM *23-07-1910 +30-06-1994 83j
LINDEN van der, Joke, e.v. SCHEPPINK *05-09-1946 +18-10-1999 53j
LINDEN van der, Josina, e.v. CONRADI *07-05-1905 +22-02-2004 98j
LINDEN van der, Maria Fransiena, e.v. BODEGOM *28-01-1875 +27-02-1971 96j
LINDEN van der, Teuna Maaike, e.v. SCHNEIDER *07-04-1922 +30-01-1984 61j
LINDHOUT, Elizabeth Jacoba, e.v. NADORT *12-10-1896 +07-10-1995 98j
LINDT van de, Johanna Geertruida, e.v. SELTONRIJCH *06-06-1919 +08-03-1991 71j
LINSTEE van, Catharina, e.v. VISSER *25-12-1810 +20-12-1873 62j
LINSTEE van, Maria Cornelia *1825 +1916 91j
LIPJES, Jenneke, e.v. STAM *28-08-1884 +16-01-1955 70j
LISSENBURG, Annigje, e.v. WAAL *30-10-1892 +03-01-1988 95j
LITH van, Jansje, e.v. KIELESTEIN *31-03-1904 +02-05-2001 97j
LITTEL, Janna, e.v. ZONDAG *25-05-1925 +26-08-1996 71j
LODDER, Antje, e.v. NAT *11-03-1911 +20-03-2006 95j
LODDER, Ria, e.v. SNIPPE *10-12-1923 +16-07-2000 76j
LODDER, Trijntje, e.v. SMOUTER *14-07-1895 +30-01-1979 83j
LOEANBERE, Martha, e.v. SUITELA *28-08-1916 +21-04-1983 66j
LOENEN van, Gerrigje Clasina, e.v. ZWAMBORN *10-05-1913 +07-11-1996 83j
LOOGMAN, Petronella, e.v. MATON *16-09-1905 +29-01-2000 94j
LOOMAN, Paula, e.v. SCHREUDERS *03-01-1942 +09-07-2003 61j
LOOMEIJER, Jacoba, e.v. TIMMER *10-07-1925 +19-05-2002 76j
LOON van, Jac *23-08-1931 +05-12-2007 76j
LOON van, K., e.v. BEEST *04-01-1863 +10-04-1958 95j
LOON van, Louise, e.v. KROOT *28-07-1899 +02-09-1993 94j
LOON van, Maria Elizabeth, e.v. VERHOEKS *31-10-1904 +06-06-2000 95j
LOON van, Stijntje, e.v. SCHORER *24-11-1916 +08-09-2002 85j
LOOPIK van, Cornelia, e.v. SPRADO *14-05-1880 +15-03-1949 68j
LOPIK van, Maaike, e.v. SCHREUDERS *04-10-1907 +02-02-1995 87j
LOURENS, Filemona Bienvenid, e.v. THOMASITA *21-03-1925 +03-01-2001 75j
LOURENSEN, Hendrika, e.v. SCHEFFER *19-06-1941 +29-05-1994 52j
LOUWERENS, G.M., e.v. BIJNS *08-02-1911 +14-07-2005 94j
LOUWES, Jantina, e.v. ZUIDERBAAN *14-10-1919 +18-09-1988 68j
LOUWS, Maria Sophia, e.v. SMIDT *31-12-1913 +19-01-1974 60j
LUHULIMA, Octophina Selfesina, e.v. SOLISA *13-10-1954 +09-04-2007 52j
LUIJENDIJK, Bastiaantje, e.v. STOK *02-01-1920 +28-12-2005 85j
LUIJENDIJK, Sara Cornelia, e.v. SCHEURWATER *23-01-1916 +04-08-2006 90j
LUIK van, Neeltje Hendrika, e.v. STOLK *16-02-1881 +18-05-1980 99j
LUIT van der, Cornelia, e.v. STRUIK *23-06-1915 +05-10-2001 86j
LUITWIELER, Maria, e.v. KORPORAAL *19-04-1907 +15-07-2004 97j
LUMALESIL, Josina, e.v. SAHETAPY *05-06-1926 +27-05-1993 66j
LUTHART, Elizabeth, e.v. ZANEN *05-07-1912 +03-06-2005 92j
MAAGDENBERG v.d., Hans *23-06-1939 +26-02-2002 62j
MAAN, Adriana Neeltje, e.v. STRUIJK *09-06-1911 +21-11-1994 83j
MAAN, Marinus *26-07-1918 +19-02-2000 81j
MAAN DE KOK, Allewiena *28-08-1928 +25-08-2002 73j
MAAREN van, Adriana Johanna *28-09-1847 +09-11-1867 20j
MAAREN van, Albert Jan Hendrik *18-06-1852 +23-12-1895 43j
MAAREN van, Barend Johannes *11-01-1818 +27-01-1898 80j
MAAREN van, Cornelis *21-12-1783 +14-05-1845 61j
MAAREN van, Geertruida, e.v. BURKENS *07-08-1810 +30-10-1870 60j
MAAREN van, Geertruij *28-10-1749 +12-01-1832 82j
MAAREN van, Henrika, e.v. VISSCHER *26-01-1852 +16-07-1907 55j
MAAREN van, Huijbert *31-03-1752 +16-07-1835 83j
MAAREN van, Johannes *24-11-1780 +18-10-1864 83j
MAAREN van, Johannes *27-11-1849 +23-01-1876 26j
MAARL van der, Arendina, e.v. STOUT *17-02-1862 +21-01-1944 81j
MAAS, Henny, e.v. SCHUT *14-01-1919 +12-06-1990 71j
MAAS, Joke, e.v. STEENBRUGGEN *07-03-1949 +14-02-2000 50j
MAAS, Joke, e.v. SCHUTTE *17-06-1955 +29-04-2004 48j
MAAS, Trudy, e.v. SCHAAP *30-07-1940 +16-10-2003 63j
MAASDAM van, Cornelia, e.v. SMITS *26-03-1887 +01-11-1961 74j
MAASDAM van, Ploontje, e.v. SPAANS *06-07-1872 +11-12-1955 83j
MAASKANT, Geertruida, e.v. DOORN *08-12-1876 +21-04-1971 94j
MAASKANT, Mijnsje, e.v. STAM *01-10-1912 +08-05-2005 92j
MAASLAND, Hilligje, e.v. TEEUWE *23-02-1906 +15-07-1987 81j
MAASLAND, Neeltje Magdalena, e.v. TRAPMAN *04-09-1919 +14-08-2000 80j
MAASLAND, Petronella Gijsberta, e.v. ELK *27-06-1908 +15-02-2004 95j
MACKAY, Sijgje, e.v. KOOYMAN *10-05-1875 +09-01-1971 95j
MAITIMO, Joan Edith, e.v. SUKARNA *09-04-1924 +06-04-1995 70j
MALIEPAARD, Abram, e.v. ZWEERUS *08-03-1886 +10-02-1977 90j
MALIEPAARD, Balten, e.v. SLIEDRECHT *24-05-1897 +24-01-1993 95j
MALIPAARD, Maria, e.v. GOUDRIAAN *18-01-1896 +25-10-1994 98j
MALKENHORST van, Evertje, e.v. TROMP *07-03-1913 +27-01-1982 68j
MALSSEN van, Annigje, e.v. SMITS *13-08-1901 +22-07-1960 58j
MANTEN, Marritje, e.v. STREEFKERK *11-09-1898 +25-08-1993 94j
MANUHUTU, Carolina, e.v. SOHILAIT *23-04-1917 +03-06-1995 78j
MANUHUTU, Jacomina, e.v. TUSSENRAAD *27-08-1920 +26-04-1996 75j
MAREN van, Dirkje, e.v. SCHAAIJ *26-02-1893 +11-04-1968 75j
MAREN van, Johanna, e.v. SCHRIJVER *15-12-1915 +09-06-2003 87j
MARKESTEYN, Antonia Christina, e.v. BEEK *03-11-1897 +09-11-1990 93j
MARKT van der, Anna Cornelia, e.v. SCHAAY *05-01-1903 +08-10-1981 78j
MARKUS, Cornelia Wilhelmina, e.v. SLINGERLAND *16-11-1912 +20-07-1998 85j
MARKUS, Sophia, e.v. ZWIJNENBURG *26-03-1911 +17-03-2005 93j
MARTIJN, Lena, e.v. SNOEP *25-02-1914 +29-04-1994 80j
MARTINEAU, Jannetje Louise, e.v. SCHEERMEIJER *1910 +1987 77j
MASBERGEN van, Gijsbertje, e.v. KRAAIEVELD *24-02-1903 +31-07-1996 93j
MASION, Elisabeth Augustina, e.v. BUSCH *14-10-1902 +16-05-2000 97j
MASON, Janna, e.v. KOEDAM *10-09-1884 +29-09-1979 95j
MASTENBROEK, I., e.v. AALST *10-08-1908 +12-05-2003 94j
MASTENBROEK, Jannetje, e.v. SCHILPEROORT *19-05-1899 +31-10-1997 98j
MASTRIGT van, Wilhelmina, e.v. SMITS *17-09-1910 +22-11-1975 65j
MAURIK van, Frederika, e.v. STAP *28-02-1911 +09-07-1979 68j
MAZIJK van, Willemijntje, e.v. BEIJER *20-04-1901 +26-09-1999 98j
MEEGDENBURG van, Areke C., e.v. STAPPERSHOEF *03-12-1850 +13-09-1934 83j
MEELDIJK, Jasperina, e.v. SMAAL *07-08-1914 +28-01-1983 68j
MEENEN van, Wilhelmina Pieternella, e.v. HEIJDEN *11-12-1909 +07-02-2003 93j
MEENT van de, Elsje, e.v. SCHEEPMAKER *26-01-1927 +11-10-1999 72j
MEER van der, Anne Gesine Emestine *26-11-1872 +19-01-1880 7j
MEER van der, Arnold Pedro Hessel *16-03-1871 +16-01-1882 10j
MEERKERK, Baldina, e.v. HOUWELINGEN *13-07-1912 +12-10-2006 94j
MEERKERK, Margrietha Adriana, e.v. BRUIN *23-10-1913 +20-01-2008 94j
MEETEREN van, C., e.v. HOL *30-11-1874 +09-06-1963 88j
MEGGELEN van, Maartje Annetje, e.v. BRUINZEEL *09-03-1910 +23-02-2004 93j
MEIJDAM, Batiaantje, e.v. TUINIER *05-05-1917 +16-05-1953 36j
MEIJER, Els F., e.v. THEEUWES *18-01-1947 +12-10-2006 59j
MEIJER, Jacoba Pieternella Marina, e.v. QUIST *23-08-1920 +14-03-1997 76j
MEIJER, Jannetje, e.v. FAASSE *07-11-1916 +15-02-2000 83j
MEIJER, Maria J.H., e.v. SMITS *21-07-1882 +19-03-1967 84j
MELISSANT, Maria, e.v. TROOST *19-03-1931 +12-05-1970 39j
MELLEGERS, Janna, e.v. PIJL *30-09-1899 +09-11-1998 99j
MELLINK, Dinie, e.v. STEENBREKER *17-02-1942 +16-09-2000 58j
MELMAN, Wilhelmina Jeanne Maria, e.v. STOKMAN *16-04-1928 +09-12-2004 76j
MENTING, Elisabeth W., e.v. TERMAAT *04-12-1923 +21-05-1970 46j
MEPPELINK, Willemina A., e.v. ZONDAG *12-04-1905 +14-12-1985 80j
MEPSCHEN, Hennie, e.v. TROOST *23-10-1914 +25-07-1990 75j
MERBEL van de, Maria, e.v. SLINGS *14-08-1909 +15-02-1984 74j
MERKENS, Maria Jacoba, e.v. VERWEIJ *18-05-1888 +23-03-1988 99j
MERTENS, Antonia, e.v. TEMPELAARS *24-12-1898 +12-06-1989 90j
MESKER, Petronella Sophia Tecela, e.v. SEYFARTH *24-01-1914 +10-06-2001 87j
METEREN van, Hendrika, e.v. HAGOORT *07-10-1896 +13-10-1992 96j
METEREN van, Maaike, e.v. ROZENDAAL *05-10-1905 +15-12-1999 94j
METSELAAR, Johanna, e.v. SCHENK *25-03-1918 +08-04-1999 81j
MEULEWERF, Maria Louisa, e.v. GIER +22-08-1899
MEVER van, M.P., e.v. ZIJDERVELD *24-03-1903 +02-01-1943 39j
MICHIELSE, Jannigje, e.v. ZWAKHALS *17-10-1932 +28-09-1998 65j
MIDDELKOOP, Cornelia Ottolina, e.v. TAMBOER *17-06-1913 +07-03-1977 63j
MIDDELKOOP, Dirkje Maaike, e.v. SCHIMMEL *13-10-1925 +28-07-1996 70j
MIDDELKOOP, Klara, e.v. VERHAGEN *26-12-1893 +20-07-1988 94j
MIDDELKOOP, Sija, e.v. TUIJTEL *1950 +06-01-1974 23j
MIDDELKOOP, Teuntje Cornelia Jozina, e.v. SPRONK *03-04-1930 +30-01-2001 70j
MIEDEMA, Neeltje, e.v. TREFFERS *16-12-1949 +06-04-1995 45j
MIJNDERS, Helena Alida, e.v. SCHNEIDER *09-11-1945 +08-01-2004 58j
MILDERT van, Antonia Cornelia, e.v. STEEHOUDER *29-03-1910 +19-08-1978 68j
MILLENAAR, Lena, e.v. LAMMERTS *19-07-1897 +25-07-1994 97j
MITCHELL, Margaret, e.v. SCHAKEL *24-08-1920 +03-02-2007 86j
MOCHTAR, M., e.v. SMITS *14-10-1928 +27-08-2008 79j
MOENS, Johanna, e.v. STEIJN *1880 +1962 82j
MOERKERKE, Barbera Bastiaantje, e.v. STOLK *09-12-1940 +28-08-1994 53j
MOL, Marinus Adriaan *30-08-1933 +08-03-2001 67j
MOLDERS, Huberta Johanna, e.v. BROUWER *05-12-1900 +24-11-1994 93j
MOLEGRAAF, Jannigje Elizabeth, e.v. THEUNISSE *07-02-1920 +11-11-1956 36j
MOLEN van der, Lubberta Gezina, e.v. BLEIJENBERG *23-12-1906 +02-08-1995 88j
MOLENAAR, Alexandrina Cornelia, e.v. LEENTFAAR *06-05-1902 +13-09-2001 99j
MOLENAAR, Hilligje, e.v. KNIJFF *31-12-1914 +09-03-2008 93j
MOLENAAR, Trijntje, e.v. HULSBOS *22-12-1884 +21-08-1983 98j
MOLENDIJK, Aagje, e.v. SCHREUDERS *01-07-1905 +09-06-1987 81j
MOLENDIJK, Bastiaantje, e.v. SLIKKERVEER *10-07-1901 +15-09-1987 86j
MOLENDIJK, Neeltje, e.v. SCHOUTEN *28-10-1901 +14-11-1981 80j
MOLESTEEG, Neeltje, e.v. ALEMAN *17-04-1908 +24-03-2003 94j
MOLL? Martina, e.v. SITANIAPESSY *23-03-1917 +11-12-1999 82j
MOLTMAKER, Wiea, e.v. TOPPER *05-06-1926 +27-11-2003 77j
MONDEN, Cornelia, e.v. CAULIL *01-04-1908 +06-08-2002 94j
MONICO, Nelly, e.v. COCK *07-12-1923 +07-04-2007 83j
MONSTER, Adriaantje, e.v. FOEKEN *30-11-1909 +12-08-2005 95j
MOOIJEKIND, Cornelia, e.v. RIJGERSBERG *10-07-1913 +26-11-2007 94j
MOQUETTE, E.M., e.v. SANDERS *15-11-1918 +30-12-2002 84j
MORET, Dirkje, e.v. VALK *30-07-1901 +03-06-1998 96j
MORET, M., e.v. KAIJEN *31-05-1906 +09-12-2002 96j
MORET, Nel, e.v. STOLK *16-11-1946 +08-10-1986 39j
MORET, Willemijntje, e.v. TERLOUW *09-06-1912 +05-05-1996 83j
MORGENROOD, Hendrika, e.v. TUKKER *16-08-1907 +16-11-1983 76j
MOURIK van, Catharina, e.v. WILLEMSE *15-09-1878 +02-03-1972 93j
MOURIK van, Cornelia, e.v. BOMMEL *11-12-1899 +12-08-1999 99j
MOURIK van, Geertje, e.v. KOPPEN *15-08-1916 +07-03-2005 88j
MOURIK van, Hendrka, e.v. STREEF *14-02-1912 +26-02-1996 84j
MOURIK van, Janna, e.v. SOELEN *16-09-1896 +01-02-1991 94j
MOURIK, Jannigje Maria, e.v. NOBBE *23-12-1894 +23-01-1989 94j
MOURIK, Maaike Cornelia, e.v. LUIJENDIJK *23-10-1909 +25-04-2004 94j
MOURIK van, Pieternella Jacoba, e.v. BEVERLOO *12-09-1890 +02-12-1983 93j
MOURIK, S., e.v. STUIJVENBERG *21-05-1859 +07-07-1933 74j
MOURIK van, Teuntje Gerrigje, e.v. ZUIJDAM *31-07-1901 +29-03-1995 93j
MOURIK, Teuntje Wilhelmina, e.v. BERG *28-02-1900 +02-12-1996 96j
MOUTHAAN, Anthonia Hendrika, e.v. TALLE *25-07-1922 +20-06-2007 84j
MUDDE, Adriana, e.v. BERNHART *13-02-1900 +07-06-1994 94j
MUDDE, Lena, e.v. SALTZHERR *11-05-1870 +18-09-1952 82j
MUIJNCK de, Maatje, e.v. MERKERK *20-03-1900 +07-11-1994 94j
MUILENBURG, Johanna, e.v. ZWAKHALS *22-02-1839 +07-09-1923 84j
MUILWIJK, Adriaantje Elizabeth, e.v. HAMERPAGT *09-07-1884 +13-11-1982 98j
MUILWIJK, Geertje Jacoba, e.v. GRIJP *26-07-1906 +18-02-2002 95j
MUILWIJK van, Neeltje, e.v. SCHREUDERS *25-12-1904 +19-07-1976 71j
MUILWIJK, Nel, e.v. SPARREBOOM *14-06-1935 +31-07-2007 72j
MUILWIJK, Pietertje, e.v. RIETVELD *20-02-1899 +17-05-1995 96j
MUILWIJK, Pietertje, e.v. SCHREUDERS *30-08-1921 +15-01-1994 72j
MUILWIJK, Pietertje Hendrika, e.v. STUIJ *03-12-1909 +27-11-1999 89j
MUILWIJK, Willemijntje, e.v. STERRENBURG *26-11-1883 +12-01-1957 73j
MULCKHUIJSE, Maria Annigje, e.v. PROSMAN *20-04-1929 +30-04-2002 73j
MULDER, Johanna Hendrika, e.v. VEENSTRA *12-09-1914 +31-08-2008 93j
MULDER, Maria, e.v. STREEF *03-09-1884 +11-03-1935 50j
MULLER, Johanna P., e.v. SPRUIT *26-10-1859 +13-11-1944 85j
MUNSTERMAN, Margaretha M., e.v. KEA *20-08-1902 +09-09-1997 95j
MUNTINGA, , e.v. SCHOONEWELLE *11-01-1956 +19-06-1997 41j
MUREN v.d., Maria Josephina *25-08-1926 +04-01-2000 73j
MUS, Antonia, e.v. THIERRY *13-05-1888 +13-07-1958 70j
MUS, Maria J.H., e.v. SCHOUW *22-08-1901 +25-07-1993 91j
NAAKTGEBOREN, Maaike Sijtje, e.v. SNOO *22-03-1892 +16-10-1989 97j
NABBE, Martha, e.v. TROMMELEN *30-12-1933 +09-11-2006 72j
NAHUMURY, Galomina, e.v. TETERISSA *01-09-1918 +05-01-1999 80j
NAPEL ten, Lammigje, e.v. STOUT *31-03-1891 +14-10-1970 79j
NAT van der, Heiltje, e.v. NIEUWENHUIZEN *15-10-1901 +24-01-1997 95j
NAT v.d., Jannigje, e.v. VELD *21-06-1891 +16-02-1987 95j
NEDERLOF, Cornelia Pieternella, e.v. NEDERLOF *24-11-1905 +16-01-2000 94j
NEDERLOF, Teuntje Ariaantje, e.v. HEERIK *22-09-1912 +26-09-2006 94j
NEDERLOF, Wouterina, e.v. LAVOOIJ *07-07-1904 +17-08-1999 95j
NEEF de, Cornelia, e.v. SCHERPENISSE *12-02-1927 +12-02-1996 69j
NEEF, Marrigje Janna, e.v. SLOB *24-12-1922 +24-02-1981 58j
NEELE, Cornelis, e.v. VERHAGE *28-08-1915 +24-09-1995 80j
NEELE, Isabella *27-08-1965 +24-04-2001 35j
NEELE, Jacob Marinus, e.v. VERHAGE *22-01-1927 +19-02-2003 76j
NELEMANS, Maria Johanna, e.v. SCHOONHEIM *07-04-1893 +03-06-1957 64j
NES van, Maaike Geertruida, e.v. MERWE *07-04-1912 +05-09-2006 94j
NES van, Volksje Maria, e.v. TERPSTRA *08-05-1912 +17-04-2000 87j
NETTEN, Cornelia, e.v. AANEN *15-10-1910 +11-12-2001 91j
NETTEN, Geertje, e.v. KREUKNIET *30-01-1885 +20-08-1979 94j
NETTEN, Hendrika Adriana, e.v. SWETS *26-09-1880 +01-04-1964 83j
NETTEN, Marrigje, e.v. SIEBURGH *12-08-1920 +12-05-2004 83j
NIEKERK van, Jenneke, e.v. LEEMANS *12-09-1907 +07-12-2001 94j
NIEUWENBURG, Ger, e.v. STOK *26-03-1924 +17-12-1986 62j
NIEUWENHUIZEN, Anneke (Ans), e.v. SEVERS *21-12-1947 +04-08-2000 52j
NIEUWENHUIZEN, Gerarda J.M., e.v. SALARI *14-09-1916 +29-01-1994 77j
NIEUWENHUIZEN, Johanna, e.v. KOLFF *05-10-1911 +05-05-2007 95j
NIEUWENHUIZEN, Lucia, e.v. WAAL *30-06-1908 +17-07-1982 74j
NIEUWKERK van, Maria Cornelia, e.v. KRAAN *17-07-1897 +01-06-1993 95j
NIEUWPOORT, A., e.v. BOER *1893 +1990 97j
NIEUWPOORT, Aaltje, e.v. STERRRENBURG *07-07-1948 +27-05-1994 45j
NIEUWPOORT, Ali, e.v. SCHIPPERS *17-02-1930 +08-04-1987 57j
NIEUWPOORT, Ariaantje, e.v. NIEUWPOORT *01-04-1897 +15-05-1997 100j
NIEUWPOORT van, Klasina, e.v. ZOETMULDER *19-07-1885 +29-05-1974 88j
NIEVELT van, Charlotte Gerhardina, e.v. ANDEL *26-06-1882 +14-11-1963 81j
NIJENHUIS, Hanneke, e.v. THIJSSELING *01-10-1949 +23-09-2002 52j
NIJHOFF, Maria Gerdina, e.v. STREEF *06-02-1924 +26-05-2004 80j
NIJHUIS, Aaltje, e.v. SOK *21-01-1919 +03-04-1964 45j
NIJSING, Vera, e.v. SCOTTI *30-08-1935 +10-09-2001 66j
NIJSSE, Jacoba, e.v. KARELSE *12-03-1900 +27-08-1994 94j
NIJSTEN, Fracisca Maria, e.v. KROESE *23-10-1908 +02-01-2005 96j
NOBEL, Jannigje, e.v. STERK *09-12-1888 +16-04-1977 88j
NOOIJENS, M.L., e.v. SNOEREN *13-04-1936 +13-03-2003 66j
NOORD van, Antonia, e.v. STRATEN *25-03-1876 +07-01-1965 88j
NOORDAM, Laantje, e.v. MONSTER *01-06-1912 +12-01-2008 95j
NOORDEGRAAF, Anna, e.v. HONKOOP *07-08-1896 +08-08-1994 98j
NOORDUIJN, Adrianus Koenraad, e.v. SPRANGH *22-12-1818 +31-01-1913 94j
NOORT van der, Anna Hendrika, e.v. SCHLESS *22-12-1894 +05-08-1958 63j
NOORTHOEK, Abraham Marinus *28-12-1919 +21-12-2001 81j
NOORTHOEK, Lena Jacomina, e.v. BRABER *06-12-1917 +18-12-2005 88j
NOORTWIJK van, Neeltje, e.v. STEENBERGEN *21-02-1912 +04-01-1998 85j
NOOTEBOOM, Grietje, e.v. ZWART *21-07-1932 +14-09-1982 50j
NOOTENBOOM, Maria, e.v. SINTERNIKLAAS *18-07-1921 +14-02-2006 84j
NOTEBOOM, Johanna Maria, e.v. SMEELE *10-10-1900 +04-06-1995 94j
NOTENBOOM, Geertruida Jacoba, e.v. SNIJDERS *24-05-1923 +12-10-1991 68j
NOTENBOOM, Pleuntje, e.v. STEENSEL *31-12-1900 +18-01-1995 94j
NOUT, Jantje, e.v. VERBEEK *05-01-1885 +18-04-1980 95j
NUGTEREN, Cornelia Aplonia, e.v. PLAISIER *24-02-1905 +12-05-2001 96j
NUIJTEN, Henk *04-12-1918 +22-11-2005 86j
NUIJTERMANS, A.A., e.v. SCHOUWENAARS *11-03-1923 +03-09-1996 73j
OEVER van den, Anna Cornelia, e.v. STOPPELENBURG *25-12-1910 +08-10-2005 94j
OEVER van 't, Jennigje, e.v. SPEK *11-10-1907 +03-06-2003 95j
OEVEREN van, Jacob *25-12-1928 +14-01-1997 68j
OEVEREN van, Maria, e.v. KRIJGER *25-12-1928 +12-01-2005 76j
OFFICIER, Hendrika Catharina, e.v. HOEVEN *25-12-1905 +18-01-2002 96j
OFFRINGA, Catharina J., e.v. TREUR *25-11-1944 +03-11-1967 22j
OFFRINGA, Tjitske, e.v. SCHAAFSMA *31-07-1886 +25-08-1967 81j
OKHUIZEN, Elisabeth, e.v. DIJK *19-11-1888 +15-10-1977 88j
OLNHOFF, Hildegard, e.v. STOOP *08-11-1924 +28-09-2003 78j
OMMEREN van, Maria, e.v. OOMS *27-07-1902 +06-03-1999 96j
ONDERDELINDEN, Neeltje, e.v. KRANENDONK *31-03-1904 +19-01-1999 94j
ONDERWATER, Annie, e.v. ZIJDERVELD *09-05-1927 +04-04-2000 72j
OOI van, M.G., e.v. SCHOOK *19-11-1882 +06-10-1965 82j
OOIJEN van, Aagje, e.v. TROMP *03-01-1917 +15-03-1983 66j
OOIJEN van, Aartje, e.v. SCHREUDERS *10-09-1926 +06-05-2005 78j
OOIJEN van, Roelofke, e.v. MEETEREN *13-08-1916 +27-07-2005 88j
OOMEN, Sofia, e.v. SMITS *04-01-1917 +20-01-2004 87j
OOMEN, Wilhelmina, e.v. CORNELISSE *22-09-1885 +07-09-1979 93j
OOMS, Corrie, e.v. SCHREUDER *19-02-1932 +22-10-1995 63j
OOMS, Gerrigje, e.v. STOUT *18-09-1888 +05-11-1980 92j
OOMS, Jacoba, e.v. SCHREUDER *05-03-1886 +08-05-1960 74j
OOMS, Maria A., e.v. SIEBERS *18-02-1890 +23-08-1975 85j
OORDT van, Arie, e.v. GROENENBERG *12-02-1882 +15-10-1976 94j
OORT van, An, e.v. JONGENELEN *15-05-1907 +01-11-2002 95j
OORT van, Wilhelmina, e.v. ZIJDERVELD *28-03-1876 +18-07-1952 76j
OOSTDIJK, Grietje Johanna, e.v. SPARREBOOM *23-10-1909 +10-01-2004 94j
OOSTDIJK, Johanna, e.v. VOORNEVELD *29-08-1908 +20-04-1997 88j
OOSTENRIJK, Wilhelmina Adriana, e.v. ZIPPRO *04-09-1916 +15-07-2000 83j
OOSTERLING, Catharina M., e.v. FICKERT *16-07-1912 +27-09-2005 93j
OOSTERLING, Merrigje, e.v. SLOB *24-05-1897 +21-01-1970 72j
OOSTEROM, D., e.v. HOUWELING *1900 +1994 94j
OOSTERS, Pietje, e.v. LANDMEETER *22-08-1905 +29-08-2003 98j
OOSTERWIJK van, familiegraf
OOSTERWIJK, Neeltje Janna, e.v. STAM *30-10-1928 +13-05-2004 75j
OPDAM, Cornelia J., e.v. ZWETSLOOT *21-06-1885 +22-05-1962 76j
OPHORST, Cornelia, e.v. ZELST *24-02-1899 +07-12-1997 98j
ORSOUW van, Anna, e.v. SMITS *20-05-1913 +15-09-2003 90j
OSKAM, Aaltje, e.v. HARREWIJN *10-04-1904 +14-12-1998 94j
OSKAM, Arendje, e.v. HORSSEN *21-01-1890 +08-08-1987 97j
OSTERWALDER, Christina, e.v. SCHEURWATER *02-03-1882 +04-08-1949 67j
OTTE, Johanna Maria, e.v. TOUW *03-02-1896 +16-02-1991 95j
OTTER den, Maria, e.v. STOMMELS *17-09-1943 +04-03-2004 60j
OTTEVANGER, M.J.P., e.v. BOEI *30-08-1892 +19-02-1986 93j
OTTO, Geertruida, e.v. STERRENBURG *07-04-1914 +16-03-1998 83j
OTTOLANDER den, Adriana Tijsina, e.v. ARNOUT *03-08-1914 +12-08-2007 93j
OUDEN den, Aaltje, e.v. STOUT *10-05-1945 +28-01-1987 41j
OUDEN den, Cornelia, e.v. SLOB *08-02-1933 +26-06-2002 69j
OUDEN den, Geertje, e.v. SCHIPPERS *19-05-1918 +23-03-2007 88j
OUDEN den, Lena, e.v. ZANEN *27-09-1922 +23-05-2004 81j
OUDEN den, Rie, e.v. TWIGT *03-09-1928 +22-12-2003 75j
OUDENAARDEN, P.C., e.v. MOERKERKEN *05-11-1908 +07-07-2005 96j
OUDENAREN van, Lena, e.v. SNIJDER *22-01-1869 +18-09-1942 73j
OUDSTEN den, Magcheltje Jacoba, e.v. STREEFKERK *17-07-1894 +04-08-1955 61j
OUSSOREN, Heiltje, e.v. SPLINTER *22-05-1889 +14-05-1957 67j
OUWERKERK, Adriana, e.v. KOONINGS *11-06-1897 +06-07-1991 94j
OUWERKERK, Eva Rosina, e.v. STELLAARD *16-09-1876 +10-04-1963 86j
OUWERKERK van, Jacobus *05-09-1803 +27-12-1889 86j
OUWERKERK van, Johanna Clazina, e.v. VERWEIJ *07-05-1869 +19-11-1956 87j
OUWERKERK, Johanna Cornelia Adriana, e.v. TUINIER *26-04-1940 +14-12-1987 47j
OUWERKERK van, Johanna Jacoba *23-09-1860 +10-01-1897 36j
OUWERKERK, Pieternella Maria, e.v. PEET *09-08-1890 +27-08-1985 95j
OVEN van den, Pieternella, e.v. KLOOTS *25-09-1887 +27-02-1969 81j
OVEN v.d., Segerina, e.v. KOMAN *18-05-1878 +09-12-1966 88j
OVER DE VEST, Klara Theresia Johanna, e.v. LEEN *14-12-1918 +06-01-2007 88j
OVERDAM, Anke, e.v. SCHROOT *16-12-1877 +20-07-1962 84j
PAANS, Cornelia Geertruida, e.v. VERSLUIS *06-04-1915 +18-01-2004 88j
PAANS, Hendrika, e.v. TOUW *01-03-1929 +01-04-1958 29j
PAANS, N., e.v. BRAND *21-04-1900 +02-08-1995 95j
PAARDEKOOPER, Johanna, e.v. STAAL *17-08-1885 +26-09-1957 72j
PAAUW de, Neeltje Pietronella, e.v. SLOTBOOM *29-08-1926 +10-09-2006 80j
PABST, Johanna A. M., e.v. SPRANGERS *08-08-1904 +23-12-1995 91j
PANEN, Linda M.J., e.v. TANIS *23-09-1954 +26-02-2001 46j
PANIS, Maria, e.v. RAVEN *11-11-1907 +29-07-2005 97j
PARLEVLIET, Johanna, e.v. SCHIPPER *11-02-1898 +26-02-1975 77j
PAUS de, A., e.v. SCHEENING *19-03-1926 +04-08-2001 75j
PECKER de, Sara Maria, e.v. FOLMER *18-11-1852 +11-05-1948 95j
PEELS, Geertruida Johanna, e.v. STOTER *26-11-1891 +08-12-1962 71j
PEEN, Grietje, e.v. TANIS *27-07-1922 +20-02-2005 82j
PEER van, Johanna Goverdina Hendrik, e.v. ZEGELAAR *02-04-1959 +20-05-2001 42j
PEET v.d., Elisabeth, e.v. BEERS *20-01-1880 +10-05-1974 94j
PEETERS, Irma, e.v. STEEGE *28-04-1918 +24-08-1993 75j
PEETERSE, L., e.v. HARTINGSVELDT *24-12-1894 +15-01-1983 88j
PELLIKAAN, Gijsberdina, e.v. ROUBOS *14-03-1889 +05-09-1982 93j
PELLIKAAN, Maaike Cornelia, e.v. ZIJDERVELD *31-08-1874 +25-12-1949 75j
PELLIKAAN, Quirina Jacoba, e.v. STOUT *08-06-1901 +01-02-1972 70j
PELT van, Adriana, e.v. TWIST *12-01-1905 +10-02-2004 99j
PELT van, Cornelia, e.v. SMITS *01-09-1898 +19-03-1995 96j
PELT van, Frederika Wilhelmina, e.v. SPRANG *16-03-1881 +24-01-1977 95j
PELT van, Stijna, e.v. BLAAK *11-01-1901 +05-05-1998 97j
PENNING, Simonia *04-04-1892 +01-06-1894 2j
PEPER, Aartje Willemina, e.v. SWETS *10-01-1891 +29-12-1965 74j
PEREBOLT, A. Ch., e.v. SWETS *23-05-1886 +16-09-1968 82j
PERK van der, Cornelia, e.v. SIMONS *20-02-1920 +28-05-1997 77j
PERSIJN van, Teuntje, e.v. STAM *02-04-1925 +15-05-2000 75j
PERSOON, Margaretha Maria, e.v. STROET *11-05-1911 +31-10-1980 69j
PET, Theodora, e.v. TEUNISSEN *23-07-1926 +30-07-1997 71j
PETTINGA, Alie, e.v. STEL *20-12-1924 +26-03-1993 68j
PEX, Jenny Elisabeth, e.v. TITTEL *02-09-1907 +22-03-1992 84j
PHILIPSE, Leijntje Cornelia, e.v. SCHRIER *26-04-1906 +28-09-1995 89j
PIEK, Hendrika Antonia, e.v. JUNGE *05-10-1908 +05-08-2003 94j
PIERSMA, Margaretha Gezina, e.v. SIPKES *01-07-1939 +11-11-1990 51j
PIETERMAN, Antje, e.v. REES *27-09-1882 +30-09-1976 94j
PIETERS, Hendrikje, e.v. SPIKMAN *21-04-1884 +27-08-1984 100j
PIETERSE, Jacoba, e.v. SWETS *27-10-1901 +05-07-1992 90j
PIETERSE, Willemijntje, e.v. STAM *29-08-1905 +08-06-1983 77j
PIJL, Adriana Cornelia, e.v. SCHILD *07-02-1928 +14-04-2002 74j
PIJL van der, Gerdina Dirkje, e.v. VRIND *01-08-1887 +03-11-1981 94j
PIJLMAN, Cornelia, e.v. STOKMAN *20-08-1916 +31-05-1985 68j
PIJNENBORG, Anna M., e.v. THAUERBACH *23-05-1923 +21-01-1960 36j
PIJPER, Jaantje, e.v. SPARREBOOM *06-01-1916 +17-05-2007 91j
PIKAART, Adriaantje, e.v. TANIS *19-04-1903 +04-10-1984 81j
PIKAART, Adriaantje, e.v. TANIS *27-03-1928 +01-11-2002 74j
PIPPEL, Willemina, e.v. SCHIPPER *10-10-1922 +28-02-2002 79j
PLAISIER, Lien, e.v. SPARREBOOM *26-01-1924 +24-05-1999 75j
PLAISIER, Willempje, e.v. SLAPPENDEL *20-08-1928 +12-09-1992 64j
PLAS van der, Marigje, e.v. SLUIMER *20-09-1902 +09-02-1980 77j
PLIPPHI, Geertruida, e.v. SALARI *12-02-1910 +28-04-1988 78j
PLOEG, Aaltje, e.v. DELDEN *04-01-1907 +11-11-2002 95j
PLUUR van, Miets, e.v. STRIEKWOLD *05-06-1925 +14-09-2001 76j
POEL, Geertruida C., e.v. SJERPS *07-01-1935 +10-02-1998 63j
POL van de, Everdina, e.v. STERK *05-11-1863 +23-01-1912 48j
POL van de, Gijsberta, e.v. VELTHOVEN *15-10-1905 +30-12-1999 94j
POL van der, Jannetje, e.v. SCHALK *17-10-1879 +04-01-1964 84j
POLL v.d., Catharina, e.v. STALENHOEF *09-07-1894 +26-03-1988 93j
POLS, Aaltje, e.v. TAS *09-10-1891 +20-05-1975 83j
POLS, Gijsbertje, e.v. STOEP *29-03-1901 +14-05-1994 93j
POOL, Emma Florence, e.v. FILON *24-11-1897 +02-11-1992 94j
POPPELAARS, A.J., e.v. PELT *15-12-1911 +23-07-2008 96j
PORTENGEN, H.C. (Riek), e.v. SCHERPHUIS *24-05-1907 +29-08-2003 96j
POSTMEYER, Margarete Anna, e.v. SNIJDERS *24-06-1925 +27-04-1993 67j
POT van der, Johanna Elisabeth Maria, e.v. NEUTEBOOM *11-08-1911 +31-05-2007 95j
POTHUIZEN, D.H., e.v. MEEGDENBURG *07-10-1903 +02-09-1999 95j
POULUS, E.A.S., e.v. ROSKOTT *04-02-1908 +08-09-2005 97j
POUW, Huiberta, e.v. KEMP *11-12-1892 +12-12-1985 93j
PREE de, Neeltje Magdalena, e.v. OOSSE *13-08-1909 +11-05-2003 93j
PRINS, Adriana, e.v. TERLOUW *19-03-1909 +16-05-1989 80j
PRINS, B., e.v. REES *02-07-1894 +09-08-1991 97j
PRINS, Geardina Adriana, e.v. DIJK *17-05-1891 +22-08-1992 101j
PRINS, Neeltje Cornelia, e.v. GRAAF *28-02-1903 +05-01-1979 75j
PROCEE, Johanna Geertuida, e.v. MEULEN *16-04-1947 +03-12-1991 44j
PRONK, Maria, e.v. STEVENSE *19-02-1944 +16-02-2001 56j
PRONK, Willempje, e.v. SCHOUWSTRA *30-10-1907 +10-07-1992 84j
PROOIJEN van, Catharina Margaretha, e.v. OVERBEEKE *13-03-1899 +03-08-1994 95j
PROOST, Janny, e.v. STOLK *03-05-1956 +26-08-2002 46j
PRUIM, Berendina, e.v. ZWART *06-11-1900 +28-04-1997 96j
PULLEN, Antonia Wilhelmina, e.v. SCHENK *07-10-1909 +09-06-1992 82j
PUSDROWSKI, Lenie, e.v. SPEE *06-05-1925 +08-09-1991 66j
PUT van der, An, e.v. JOOSEN *14-02-1929 +22-10-2000 71j
PUTTERS, Dirkje Jacoba, e.v. TEEUW *21-02-1916 +03-06-1989 73j
PUTTERS, Willempje, e.v. SCHILD *23-05-1913 +22-06-1999 86j
PUTURUHU, Elise Henriette Geertruide, e.v. SALMON *08-03-1917 +01-05-2002 85j
QUAIJTAAL, Piet *09-05-1938 +04-07-2002 64j
QUISPEL, Pieternella Adriana, e.v. KAADEN *25-05-1904 +11-12-1984 80j
QUIST, Frans, e.v. EVERAERS *30-06-1923 +31-03-2000 76j
QUIST, Willem Marinus, e.v. BRABER *25-03-1920 +29-06-1996 76j
RAAIJ van, Adriana Petronella, e.v. SNOEK *26-02-1908 +30-01-1994 85j
RAAIJ van, E.C., e.v. STERKENBURG *30-10-1916 +24-02-1983 66j
RAAT de, Elizabeth Cornelia, e.v. SCHENDEL *09-06-1900 +11-05-2001 100j
RABINOWITS WRONSKI, Shierah Deborah Esther, e.v. BOGERS *18-02-1942 +16-02-1998 55j
RACKWITSZ, Willemina Frederika, e.v. STEKELBOS *28-02-1888 +11-08-1975 87j
RADEN de, Jenneke, e.v. SCHOUTEN *10-06-1890 +07-11-1970 80j
RAIJMAEKERS, Adrianus, e.v. SEBREGTS *13-03-1885 +09-12-1965 80j
RAVENSTEIJN van, Gerdina Helena, e.v. SCHOOK *28-02-1901 +29-01-1993 91j
RAVENSWAAIJ, Adolf Johan, e.v. CAMPHUIS *15-04-1860 +23-04-1931 71j
RAVENSWAAIJ, Gerrit, e.v. HANEDOES *1866 +1912 46j
RAVENSWAAY, Everdina, e.v. MAAREN *25-08-1857 +18-09-1944 87j
REDELIJKHEID, Grietje, e.v. STAM *28-01-1877 +24-04-1971 94j
REEDIJK, Maaike, e.v. PELT *19-01-1881 +02-05-1977 96j
REEDIJK, Maaike, e.v. SCHOONDERWOERD *20-06-1885 +03-06-1961 75j
REES van, Aaltje, e.v. PRINS *09-01-1892 +31-03-1988 96j
REES van, Maaike, e.v. STRUIK *08-05-1920 +19-12-2002 82j
REEUWIJK van, Antje, e.v. BOS *13-02-1882 +17-05-1975 93j
REGOORT, Wilhelmina, e.v. BOERMAN *18-08-1911 +04-09-2005 94j
REHORST, Wilhelmia, e.v. TREUREN *10-02-1894 +10-12-1988 94j
REICHMANN, Else Fredericke Charlotte, e.v. SPEELMAN *03-04-1909 +10-07-1969 60j
REIJDEN van der, Adriana, e.v. SCHIPPERS *19-06-1905 +19-12-1984 79j
REIJNDERS, J., e.v. SLABBEKOORN *13-01-1899 +26-10-1988 89j
REIJNGOUDT, Dana, e.v. DIJKE *11-12-1943 +14-02-1998 54j
REIJNGOUDT, Pieter *07-04-1920 +05-09-1998 78j
REINHOLDT, Johanna, e.v. HOFMANS *15-08-1898 +14-09-2000 102j
REMIJNSE, Jozina, e.v. LUIKENAAR *21-01-1902 +10-05-1985 83j
RENES, Alida Hendrika, e.v. IEPEREN *28-02-1895 +22-01-1990 94j
RETEL, Maria Johanna, e.v. KLOOT *16-08-1898 +10-05-1994 95j
REUSEN, Hendrika, e.v. HAAN *02-05-1821 +06-07-1906 85j
REUVER de, Gozewina, e.v. ZONNENBERG *26-05-1916 +17-11-2002 86j
REVET, Christina Johanna, e.v. BARZILAIJ *19-10-1904 +26-10-2003 99j
RICHARDS, Beatrix Engeline, e.v. SIJNJA *10-06-1923 +13-11-2000 77j
RIDDER de, Annigje Anthonia Barendina, e.v. SPELT *02-06-1912 +03-02-1973 60j
RIDDER den, Cornelia, e.v. SWEELSSEN *04-04-1903 +23-02-1978 74j
RIDDER de, Elisabeth, e.v. TROMP *14-08-1907 +16-03-1980 72j
RIDDER de, Hilleke, e.v. SELDERS *08-10-1929 +01-05-1998 68j
RIDDER de, Jacoba, e.v. SLOB *04-08-1917 +27-11-1994 77j
RIDDER de, Jannigje, e.v. SCHILT *14-06-1909 +11-04-1992 82j
RIDDER de, Johanna, e.v. KAPEL *14-04-1899 +06-05-2001 102j
RIDDER, Magdalena G., e.v. STEENSMA *01-02-1903 +29-04-1991 88j
RIDDER de, Maria, e.v. STOUT *19-04-1924 +08-08-2006 82j
RIDDER de, Maria Fransijna, e.v. TIMMER *21-03-1911 +14-07-2003 92j
RIEDIJK, Neeltje Maria, e.v. SCHR?ER *06-01-1916 +14-11-1976 60j
RIEMSDIJK van, Hendrika Huibertdina, e.v. STAM *19-03-1885 +11-04-1963 78j
RIETVELD, Jacoba, e.v. ZALM *14-12-1901 +07-01-1996 94j
RIETVELD, T.J., e.v. TUKKER *1916 +1995 79j
RIJK?, J., e.v. SMIT *19-03-1870 +26-07-1915 45j
RIJKEN, Geertrida, e.v. SCHREIJ *02-10-1872 +14-09-1938 65j
RIJNEVELD, Dirkje, e.v. DAM *1897 +1991 94j
RIJNHOUD, Daniera Allegonda, e.v. TEEUWEN *01-06-1931 +23-03-1997 65j
RIJNHOUD, Maatje, e.v. TRUIJENS *07-08-1921 +22-02-1991 69j
RIJS van, Wilhelmina, e.v. SPEE *28-05-1907 +30-01-1980 72j
RIJS van, Willemina, e.v. SPE?nbsp;*28-05-1907 +30-01-1980 72j
RIJSBERGEN van, Bastiaantej Johanna, e.v. TEMMINCK *12-04-1928 +01-07-2007 79j
RIJSWIJK van, Eelke, e.v. GELDEREN *04-01-1889 +03-09-1979 90j
RIJSWIJK van, Klazina, e.v. TAMERIUS *13-01-1912 +09-03-1991 79j
RIKKERS, Josina, e.v. SWETS *23-08-1930 +20-03-2008 77j
RINK, M.W., e.v. MUNSTER *01-11-1908 +14-08-2002 93j
RISSEL, Anna Christine, e.v. STASSE *16-01-1905 +29-05-1971 66j
RITMEESTER, Dirkje, e.v. ZIJDERVELD *24-02-1920 +16-04-1996 76j
RITMEESTER, Dirkje, e.v. ZIJDERVELD *24-02-1920 +16-04-1996 76j
ROBBERTSEN, Gijsje, e.v. GERRITSEN *07-09-1909 +12-03-2007 97j
RODENBURG, Catharina, e.v. KURVER *31-10-1862 +28-04-1958 95j
ROELIJN, Suzanna Maria, e.v. LENTZ *14-10-1894 +02-05-1989 94j
ROELING, Wilhelmina Esther, e.v. TIEBOUT *20-07-1914 +03-09-2004 90j
ROELOFFS, Annigje K., e.v. BRUIJNIS *20-01-1905 +15-06-1999 94j
ROELOFS, Anna Maria, e.v. GEHRELS *28-08-1869 +10-10-1962 93j
ROEPER, Reinoutje, e.v. WITVLIET *18-05-1911 +02-02-2006 94j
ROEST, Neeltje, e.v. STERRENBURG *12-06-1906 +27-06-1990 84j
ROETE, Lucia, e.v. TERMOND *30-11-1915 +23-08-2002 86j
ROLLOOS, Margje Neeltje, e.v. STOUT *13-04-1927 +14-04-1993 66j
ROMEIJN, Cornelia, e.v. RITMEESTER *14-11-1911 +01-11-2005 93j
ROODE de, Jannie, e.v. EICHHORN *11-04-1900 +08-04-1994 93j
ROODZAND, Adriana, e.v. MUIS *14-03-1904 +07-02-1999 94j
ROOI, J., e.v. SCHIPPERS *30-01-1906 +29-05-2004 98j
ROOIJ de, Maaike Arnolda, e.v. SLEIFFER *07-05-1907 +24-08-1999 92j
ROOIJEN den, Cornelia, e.v. VISSER *27-11-1894 +19-10-1990 95j
ROOIJEN van, Margaretha Helena, e.v. STRAVERS *29-05-1928 +30-10-2000 72j
ROOIJEN van, Maria T., e.v. SCHOONDERBEEK *1909 +1939 30j
ROOKHUYZEN van, Hendrika, e.v. KROON *13-08-1902 +31-01-1998 95j
ROOMER, Cornelia, e.v. BOLLE?nbsp;*13-02-1801 +10-10-1875 74j
ROOS, Bastiaantje, e.v. HERIK *08-01-1880 +13-01-1974 94j
ROOS de, Elisabeth, e.v. ZWARTS *07-05-1921 +17-07-1999 78j
ROOS, Evertje, e.v. BISSCHOP *04-06-1910 +29-11-2005 95j
ROOS, Jannigje Ariaantje, e.v. BOON *10-03-1912 +17-12-2005 93j
ROOS, Pietje, e.v. STAM *28-08-1884 +02-05-1970 85j
ROOS, Rachel Catriena, e.v. ZADELHOFF *09-07-1908 +07-12-1996 88j
ROOS, Truus, e.v. STOPPELENBURG *09-06-1936 +28-07-2001 65j
ROOVERS, Cornelia Johanna, e.v. STERKENS *09-05-1898 +24-03-1980 81j
ROOVERS, Cornelis, e.v. STOOP *15-03-1886 +12-12-1960 74j
ROOY de, Pietertje, e.v. BOS *25-04-1891 +13-09-1989 98j
ROOZEMOND, Jorina, e.v. SMAEL *23-11-1945 +16-12-1996 51j
ROOZENDAAL, Martha Milania, e.v. SMID *12-09-1929 +22-12-2003 74j
ROSS, Anna Maria, e.v. EIJKELENKAMP *25-03-1905 +26-12-2000 95j
ROSSUM van, Cornelia Josina, e.v. SOMER *05-07-1897 +20-05-1992 94j
ROSSUM van, Grietje Hendrika, e.v. STERK *29-06-1899 +11-05-1969 69j
ROSSUM van, Neeltje, e.v. TROMP *18-04-1896 +16-02-1976 79j
ROTHHAAS, Elisabeth Christina, e.v. NIEUWDORP *28-06-1907 +19-02-1996 88j
ROTTEVEEL, Anny, e.v. SCHRAMA *28-02-1947 +13-12-2005 58j
ROUBOS, Geertrui, e.v. ANDEL *19-01-1902 +13-07-1968 66j
ROUBOS, Pieternella, e.v. WITTE *13-11-1904 +21-07-1999 94j
ROVER de, Neeltje, e.v. SCHALK *29-10-1859 +26-01-1907 47j
ROVER de, Willemijntje, e.v. SWETS *25-06-1913 +25-11-1996 83j
ROZENDAAL, Merrigje, e.v. SLOB *22-05-1881 +30-04-1978 96j
RUDOLPH, Elvire, e.v. SCH?LER *04-05-1907 +17-04-1972 64j
RUDOLPH, Geertrui Louisa, e.v. TUINDER *25-08-1900 +17-03-1936 35j
RUIJTENBERG, Alida, e.v. SCHOE *28-11-1898 +09-09-1971 72j
RUIJTER de, Aagje, e.v. ADVOCAAT *23-07-1907 +02-05-1998 90j
RUIJTER de, Arigje Adriana, e.v. BAGGERMAN *12-07-1896 +29-04-1995 98j
RUIJTER de, Elizabeth, e.v. AARNOUDSE *19-07-1889 +17-10-1980 91j
RUIT van de, Cornelia, e.v. SLOOF *26-12-1916 +03-11-1979 62j
RUITER de, Klazina, e.v. ADVOCAAT *20-07-1908 +15-09-1999 91j
RUITER de, Neeltje, e.v. HEER *01-12-1906 +05-11-2003 96j
RUITER de, Philippiena, e.v. KNOTSENBURG *17-03-1900 +05-04-1995 95j
RUITER de, W.G., e.v. EEUWIJK *29-08-1901 +23-06-1996 94j
RUITER de, Wilhelmina, e.v. ZONDAG *13-12-1881 +23-04-1944 62j
RUITER de, Wilhelmina Maria, e.v. SWETS *15-12-1840 +27-02-1914 73j
RUSSCHENBERG, Janneke, e.v. SCHIPMA *17-04-1952 +08-12-2003 51j
SALA, Maria, e.v. STAM *19-01-1904 +14-11-1981 77j
SALARI, Geerdina Geertruida Maria, e.v. COENMANS *06-06-1901 +27-03-1990 88j
SALTZHERR, A., e.v. WEIJSENFELD *1870 +1963 93j
SAMSON, Saantje Elisabeth, e.v. SEHARTIAN *21-03-1922 +15-05-1975 53j
SANTEN van, Jenneke, e.v. JONGH *16-09-1894 +17-06-1993 98j
SANTEN van, Neeltje, e.v. MEIJDEN *14-10-1902 +28-09-1998 95j
SANTIFORT, Kommertje Lena, e.v. TANIS *12-02-1905 +06-02-1990 84j
SAS, Bastiaan *1835 +1904 69j
SAS, Bastiaan Johan, e.v. SCHIMMEL *1883 +1969 86j
SAS van, C.J., e.v. ZOMER *21-12-1932 +26-03-1997 64j
SAS, Margaretha Maria *12-03-1882 +20-10-1884 2j
SAYA, Hefsja Dewina, e.v. TUPAMANU *07-01-1958 +02-04-1985 27j
SAYERS, Antoinette W.T., e.v. TJIONG *23-09-1914 +25-01-1988 73j
SCHAAF, Geertje, e.v. EIKELENBOOM *03-12-1909 +26-06-1996 86j
SCHADDELEE, Adriana, e.v. VISSER *01-01-1885 +18-01-1978 93j
SCHAIK van, Alberta Johanna, e.v. PEEK *17-10-1908 +24-09-1997 88j
SCHAIK van, Johanna Hendrika, e.v. VERBOOM *10-01-1911 +02-01-2006 94j
SCHAIK van, Maria Elisabeth, e.v. STEEGMAN *17-01-1920 +17-05-1984 64j
SCHALK, Elizabeth Antje, e.v. SCHALK *24-11-1906 +26-10-2001 94j
SCHARLOO, Jenneke, e.v. LIEMPD *14-08-1901 +27-12-2001 100j
SCHARRIGHUIZEN, Maria Aletta Jacoba, e.v. ROOS *10-09-1892 +02-04-1991 98j
SCHEEL, Jan *20-03-1935 +01-01-2004 68j
SCHEER, Dirkje Margo, e.v. DAAL *01-10-1900 +06-06-1989 88j
SCHEER, Trijntje Maria, e.v. OUDENES *19-03-1892 +08-12-1986 94j
SCHEERS ALBLAS van, Gijsberdina Johanna, e.v. STEGEMAN *18-07-1890 +02-12-1965 75j
SCHEFFEL, Alida Wilhelmina Johanna, e.v. SCHEFFEL *24-07-1903 +10-03-1977 73j
SCHENK, Gerritje, e.v. ZWART *19-12-1919 +12-09-2003 83j
SCHENK, Lijntje, e.v. SCHOTMAN *03-11-1907 +25-02-1999 91j
SCHENK, Magdalena *1813 +1893 80j
SCHERMERS, Cornelia, e.v. KOOIJMAN *25-12-1901 +20-09-1996 94j
SCHILD, Janna, e.v. STAM *09-03-1924 +10-04-1991 67j
SCHILD, Jannigje, e.v. SLOB *24-01-1923 +05-11-1987 64j
SCHILPEROORD, Dirk, e.v. VERMEULEN *14-03-1850 +23-03-1928 78j
SCHIMMEL, Hendrijntje, e.v. SAS *1886 +1970 84j
SCHIPHORST, Dinie, e.v. SNIJDERS *21-10-1923 +07-01-2003 79j
SCHIPPER, Cornelia, e.v. LIBETON *31-03-1910 +05-03-2007 96j
SCHIPPER, Maaike, e.v. SCHENK *11-03-1901 +13-05-1958 57j
SCHIPPERS, Cornira Adriana, e.v. OSKAM *25-09-1903 +31-03-1998 94j
SCHIPPERS, Pieternella Krijna, e.v. SUIKER *18-07-1929 +10-08-1957 28j
SCHLATTMANN, Maria Alberta Anna, e.v. HOMMELBERG *17-02-1908 +27-02-2005 97j
SCHMIT JONGBLOED, Alie, e.v. TIGGEMAN *12-10-1919 +26-03-2002 82j
SCHMITZ, Berta, e.v. SPIJKER *28-09-1897 +11-03-1978 80j
SCHNIEDEWIND, Anna Theodora Geertruida, e.v. ARENSMAN *06-02-1912 +14-11-2000 88j
SCHOLTEN, Adriana, e.v. SLINGERLAND *17-06-1908 +22-05-1982 73j
SCHOLTEN, Helena, e.v. SCHRAMA *10-11-1873 +30-12-1940 67j
SCHOLTEN, Niesje, e.v. BEUMER *31-01-1894 +25-05-1994 100j
SCHOONROK, N. M., e.v. KASLANDER *03-04-1855 +22-09-1943 88j
SCHOOVERS, Jannetje, e.v. FLORIS *27-07-1900 +26-12-1993 93j
SCHOP, Magdalena, e.v. TAMERIUS *09-07-1919 +20-02-1998 78j
SCHOP, Ria, e.v. SOMMERS *21-08-1948 +21-02-2006 57j
SCHOT, Geertje, e.v. REUMANN *02-01-1886 +10-08-1982 96j
SCHOT, Jacoba Gerdina, e.v. KOOPMAN *09-07-1908 +19-12-2003 95j
SCHOT, Maria Petronella, e.v. SCHREUDER *19-05-1935 +27-11-1991 56j
SCHOTMAN, Maria, e.v. MIDDELKOOP *03-12-1900 +25-10-1995 94j
SCHOUTEN, Be *02-08-1923 +29-06-1999 75j
SCHOUWEN van, L., e.v. KISTEMAKER *25-02-1861 +01-05-1949 88j
SCHRAM, Antonia, e.v. THEUNISSE *24-10-1918 +24-09-2005 86j
SCHRAM, Kundera Adriana, e.v. MACKAY *17-09-1903 +31-07-2000 96j
SCHRANDER, Hendrik F, e.v. SOELIJ? *29-03-1893 +24-12-1966 73j
SCHRETLEN, Lien, e.v. VELSEN *1907 +2002 95j
SCHREUDERS, Cornelia, e.v. TIELEMANS *07-06-1924 +06-03-2001 76j
SCHREUDERS, Elizabeth, e.v. ALBLAS *18-11-1910 +18-11-2001 91j
SCHREUDERS, Erna, e.v. TREFFERS *06-02-1948 +01-10-2006 58j
SCHREURS, Anna, e.v. VASTENHOUT *24-04-1905 +02-12-1993 88j
SCHRIEK, Willemina, e.v. VUUREN *10-11-1899 +23-04-1988 88j
SCHRIJVER, Christina, e.v. ZONDAG *26-11-1917 +25-02-2007 89j
SCHROOT, Willemina Pieternella, e.v. SWETS *05-06-1881 +29-02-1936 54j
SCHUIJT, Jacob, e.v. ANSPACH *07-12-1829 +21-09-1879 49j
SCHUIT, Geertje, e.v. SCHOT *23-10-1914 +02-11-2006 92j
SCHUITEMAKER, P.C., e.v. STACHHOUWER *11-12-1911 +21-03-1995 83j
SCHULTEN, E. J. M., e.v. HAL *29-05-1896 +20-01-1995 98j
SCHULZ, Helene Victorine Josephine, e.v. HAAR *12-06-1937 +31-10-2001 64j
SCHURING, Albertha, e.v. STALMAN *10-01-1930 +02-04-1993 63j
SELIER, Hester, e.v. SMITS *08-01-1879 +01-04-1968 89j
SELIS, Cornelia, e.v. STOLWIJK *09-03-1901 +01-05-1979 78j
SENUS van, Hendrika Jacoba Maria, e.v. SCHIPPER *24-03-1908 +12-02-1999 90j
SERET, Adriaantje, e.v. ZUIDERHOEK *16-06-1820 +20-01-1898 77j
SERHALAWAN, Maritji H., e.v. TITAHENA *06-05-1919 +06-05-1994 75j
SERN? Willem D., e.v. DOOMS *04-10-1916 +20-11-1999 83j
SESSINK, Maria Johanna, e.v. SCHREURS *11-11-1924 +22-01-1996 71j
SETERS van, Pietje, e.v. TROOST *18-10-1924 +17-03-1977 52j
SHAHID, Rubina, e.v. SULTAN *08-12-1957 +12-10-2007 49j
SIEBERT, Marl?, e.v. SCHLEE *13-01-1952 +17-04-2005 53j
SIEGERTSZ, Ruby Olivia, e.v. CRAMER *22-07-1895 +23-07-1989 94j
SIEMER, Anna Margarethe, e.v. HOOGLAND *19-05-1906 +20-11-2001 95j
SIMONS, Adriana, e.v. TERPSTRA *09-06-1938 +11-08-1986 48j
SIMONS, Else, e.v. TIMMERS *26-01-1911 +21-12-1975 64j
SIMONS, M., e.v. SMITS *1899 +1936 37j
SINT ANNALAND van, Geertje, e.v. VIVEEN *15-01-1905 +12-12-2005 100j
SINTNICOLAAS, Sjaan, e.v. TIELEMAN *15-11-1946 +31-01-2002 55j
SITVAST, Mathilda H., e.v. TURK *01-10-1914 +13-08-1987 72j
SIZOO, Alexander , e.v. BREDA *21-06-1851 +18-03-1906 54j
SIZOO, Maria *26-04-1867 +16-02-1943 75j
SJOER, Maria J., e.v. WINKEL *14-12-1898 +15-03-1992 93j
SLABBEKOORN, Tannetje J., e.v. ZWITSELAAR *25-12-1905 +17-04-1965 59j
SLAGBOOM, Aagje, e.v. TOOM *15-04-1918 +28-09-2005 87j
SLAPPENDEL, Adriana, e.v. SCHEER *17-04-1905 +05-08-2001 96j
SLIEDRECHT van, Maria, e.v. SLOB *28-06-1924 +29-02-2000 75j
SLIMMEN, Jenneke, e.v. TATES *27-08-1895 +07-11-1975 80j
SLIMMEN, Neeltje, e.v. SNEEUW *24-06-1897 +20-02-1977 79j
SLINGERLAND, Judith, e.v. SUYKER *18-11-1896 +05-06-1983 86j
SLOB, Aantje, e.v. SLOB *20-07-1937 +20-02-2002 64j
SLOB, Aartje, e.v. SCHERPENZEEL *16-07-1899 +25-01-1962 62j
SLOB, Bastiaantje, e.v. STEK *19-03-1902 +16-08-1985 83j
SLOB, Geertje Adriana, e.v. SCHIPPERS *27-08-1924 +18-06-2007 82j
SLOB, Jaantje, e.v. TRAPMAN *14-01-1842 +14-10-1904 62j
SLOB, Jannigje, e.v. WOLF *29-11-1899 +18-03-1993 93j
SLOOTWEG, Anna, e.v. DOOL *07-09-1909 +29-02-2004 94j
SLUIJS van der, Leny, e.v. SCHROOTS *28-03-1936 +18-05-2000 64j
SLUIMER, Maria, e.v. LEENMAN *15-08-1896 +27-07-1991 94j
SLUIMER, Maria, e.v. SLUIMER *25-09-1932 +26-01-2007 74j
SLUIMER, Pietertje, e.v. KROON *16-03-1891 +21-08-1984 93j
SLUIS van der, Jannetje, e.v. TANIS *03-03-1926 +24-06-2000 74j
SLUIS van der, Maria Cornelia, e.v. SCHNEEWEISS *25-06-1932 +18-12-1990 58j
SLUIS v.d., Neeltje, e.v. SLOB *26-01-1904 +22-06-1985 81j
SLUIS van der, Schoontje, e.v. SPARREBOOM *15-07-1914 +28-07-1971 57j
SLUTTER, Marie, e.v. TANGELDER *20-06-1911 +11-09-2005 94j
SMIT, Immetje, e.v. SAGER *28-03-1902 +21-12-1977 75j
SMIT, Neeltje, e.v. STEEGMAN *02-01-1950 +23-02-1995 45j
SMITH, Johanna Catharina, e.v. SCHONENBERG *01-03-1924 +01-03-2004 80j
SMITS, Aletta Pieternella Maria, e.v. GIER +23-08-1964
SMITS, Antonia, e.v. ZONDAG *08-02-1916 +03-04-1997 81j
SMITS, Arie Dirk, e.v. DRIJVER *01-08-1829 +26-01-1900 70j
SMITS, Frederika Wilhelmina, e.v. HEUVEL *04-09-1905 +29-03-1999 93j
SMITS, Jan *14-06-1906 +17-04-1982 75j
SMITS, Jannigje, e.v. MOLENDIJK *12-11-1867 +20-11-1961 94j
SMITS, Maria Simonetta Cornelia *15-02-1859 +01-07-1891 32j
SMITS, Maria Wilhelmina Francisca, e.v. MEULEN *07-10-1920 +17-05-1998 77j
SMITS, Neeltje, e.v. RIJSWIJK *21-07-1908 +01-07-1997 88j
SMITS, Neeltje Dingena, e.v. KUNST *04-11-1910 +21-08-2000 89j
SMITS, Saartje, e.v. ZWEZERIJN *05-11-1937 +01-03-1988 50j
SNEL, Maria, e.v. SNATERSE *04-10-1912 +19-10-2000 88j
SNIJDERS, Adriana, e.v. SCHOUTEN *09-07-1926 +10-01-1994 67j
SNIJDERS, Marigje, e.v. STAM *06-05-1904 +12-05-1989 85j
SNOEIJ, Lenie, e.v. SARIS *30-06-1920 +20-09-1999 79j
SNOEK, Cornelia, e.v. BOLL *01-01-1865 +04-07-1933 68j
SNOODIJK, Truus, e.v. SIJPKES *27-03-1932 +17-11-2002 70j
SOELEN van, Dirkje, e.v. VERMEULEN *27-02-1896 +23-06-1989 93j
SOELEN van, Elske, e.v. ZONDAG *24-02-1912 +04-09-2000 88j
SOETEMAN, Barbara Johanna, e.v. STEEHOUWER *15-03-1902 +21-10-1984 82j
SOETEMAN, Lijntje Klaartje, e.v. TANIS *26-02-1903 +22-01-1991 87j
SOMERS, Maria Elisabeth Cornelia, e.v. STROET *25-07-1913 +28-03-2002 88j
SOMMER, Cornelia Wilhelmina, e.v. SWANK *29-10-1905 +20-08-1996 90j
SPAAN, Cornelia, e.v. BUURMAN *28-09-1886 +29-12-1981 95j
SPAANS, Janna, e.v. SCHOUTEN *23-10-1915 +22-06-1992 76j
SPEIJER, Aantje, e.v. TEEKENS *01-10-1947 +02-06-2006 58j
SPEK, Anna, e.v. SIRA *10-07-1916 +02-04-1998 81j
SPEK van der, Lena, e.v. ROOS *25-02-1896 +05-12-1992 96j
SPIERING, Maaike, e.v. LINDEN *28-11-1916 +20-04-1996 79j
SPIJKERS, Cornelia Allegonda Maria, e.v. SLOB *02-09-1894 +24-08-1981 86j
SPITHOVEN, A.M., e.v. SPRONG *01-08-1891 +06-09-1967 76j
SPLUNDER van, Geertruida, e.v. SLAGBOOM *03-04-1905 +28-07-1997 92j
SPLUNDER van, Helena Lidia, e.v. STOUT *05-08-1916 +13-12-2001 85j
SPLUNTER van, Jacomijntje, e.v. TANIS *04-03-1910 +16-02-1998 87j
SPLUNTER van, Pieternella (Nel), e.v. TANIS *28-08-1934 +10-02-2001 66j
SPOEL van der, Anthonia, e.v. THOLENAARS *22-12-1911 +07-08-1994 82j
SPORTEL, Hillechien, e.v. SAARLOOS *29-01-1927 +12-11-2004 77j
SPRANG van, Gerrigje, e.v. SMITS *07-03-1884 +16-02-1947 62j
SPRANGERS, Selfke, e.v. POEDEROOIJEN *04-05-1909 +16-10-1997 88j
SPRONG, Annigje, e.v. ZWIJNENBURG *14-05-1913 +29-11-1999 86j
SPRONG, Maria Elizabeth, e.v. SCHIPPERS *21-11-1933 +14-07-2007 73j
SPRONSEN van, Alida, e.v. STORM *10-09-1915 +04-12-1989 74j
SPRUIJT, Anna Maria, e.v. ZUIDGEEST *06-10-1914 +10-02-2000 85j
SPRUIT, Janna, e.v. DUYVENDIJK *17-12-1857 +03-02-1956 98j
SPUNDER van, Neeltje, e.v. TROOST *04-11-1888 +15-05-1985 96j
STAAIJ van der, Corry, e.v. TANIS *17-02-1930 +20-01-1996 65j
STAAL, Cornelia Wilhelmina, e.v. STAAL *26-01-1912 +23-09-2005 93j
STABIJ, Klazina, e.v. ADRIAANSE *06-07-1901 +24-10-1992 91j
STADIG, Geertruida, e.v. SCHAKEL *25-07-1922 +04-07-2004 81j
STAEKENBORG, Johanna Antonia Maria, e.v. SCHEFFER *26-09-1906 +01-02-1992 85j
STAL, Janny H.P., e.v. SANDTKE *26-12-1921 +05-07-2005 83j
STAL, Margaretha, e.v. SCHEURWATER *20-01-1930 +12-04-2000 70j
STAL, Pietertje, e.v. SMITS *26-09-1927 +23-12-2005 78j
STAM, Adriana, e.v. STAM *25-06-1930 +19-06-2003 72j
STAM, Arigje, e.v. SPLUNDER *16-10-1904 +26-08-1987 82j
STAM, Gijsbertus, e.v. GOEIJ *08-11-1834 +13-06-1906 71j
STAM, Hendrika, e.v. SCHEP *12-03-1901 +02-10-1958 57j
STAM, Hilligje, e.v. TAK *09-01-1902 +02-04-1995 93j
STAM, Kaatje, e.v. STAM *01-12-1907 +29-07-1987 79j
STAM, Marigje, e.v. SWIJNENBURG *16-12-1897 +10-03-1976 78j
STAM, Ploontje, e.v. WEIJDE *24-12-1910 +12-07-2005 94j
STARRE v.d., Cornelia Petronella, e.v. SLUIJK *01-10-1916 +16-03-1986 69j
STAVEREN van, Alida Cornelia, e.v. ZWETSLOOT *05-12-1887 +06-10-1973 85j
STEBLER, Tien, e.v. SPANJAARD *05-05-1914 +05-08-1972 58j
STEENEVELD, Jacoba Maria, e.v. STEENEVELD *17-07-1891 +20-07-1957 66j
STEENHOVEN van den, Frederika, e.v. KLERK *08-08-1899 +23-04-1998 98j
STEENIS van, Ida, e.v. KUIJPERS *20-06-1898 +19-12-1991 93j
STEENIS van, Neeltje Anna, e.v. ZONDAG *23-11-1889 +03-12-1970 81j
STEENKAMP, Cornelia Wilhelmina, e.v. BARTELS *29-12-1885 +28-07-1979 93j
STEK van, Adriaantje, e.v. ZOETEMAN *27-02-1916 +13-04-2000 84j
STELT van der, Johanna, e.v. SALA *27-11-1927 +18-01-2004 76j
STELT van der, Marigje, e.v. HAKKERS *07-01-1892 +20-08-1970 78j
STENA, Francina Magdalena V., e.v. SEDNEIJ *09-05-1895 +03-03-1986 90j
STENIS van, B.M., e.v. NIJSSEN *30-11-1892 +18-07-1986 93j
STERCZYNSKI, M.C.R., e.v. SEEGERS *01-10-1901 +29-11-1986 85j
STERKEN, Femmigje H.C, e.v. SCHOOK *20-06-1905 +20-05-1994 88j
STERKENBURG van, Sophia Stevina, e.v. STERKENBURG *03-11-1931 +25-12-1970 39j
STERRENBURG, Willemina, e.v. STERK *02-07-1909 +02-07-1994 85j
STICKELBR?K, B.C., e.v. ARENDS *15-12-1901 +02-04-1998 96j
STIERMAN, Adriana Johanna, e.v. SNEL *20-08-1942 +07-03-1989 46j
STOK, Jannigje, e.v. SPOEL *03-12-1905 +18-10-1993 87j
STOK, Jannigje, e.v. MENK *13-03-1903 +02-11-1999 96j
STOKMAN, Elisabeth, e.v. STROET *07-07-1883 +01-09-1975 92j
STOLK, Cornelia, e.v. HUIZER *20-02-1911 +31-08-2006 95j
STOLP, Alida Johanna, e.v. KASLANDER *30-01-1907 +27-02-2001 94j
STOLTE, Elsa Meta Ada, e.v. RAAD *24-05-1900 +21-01-1997 96j
STOOP, Pietertje, e.v. SCHIPPERS *05-01-1909 +11-12-1995 86j
STORM, Cornelia, e.v. SMEULERS *08-04-1897 +11-02-1992 94j
STORM, Margaretha Anna, e.v. STERK *21-04-1914 +10-10-2000 86j
STORMEZAND, Geertje Maria, e.v. EVERAERS *05-11-1918 +04-10-1998 79j
STOTER, Wilhelmina J., e.v. SCHUITE *01-07-1910 +13-08-1987 77j
STOUT, Fijke, e.v. VERSCHOOR *24-06-1899 +25-11-1976 77j
STOUT, Gerritje, e.v. SCH?Z *27-01-1917 +18-08-1997 80j
STOUT, Willempje, e.v. STOLK *19-08-1922 +18-01-2007 84j
STRAATEN van, Helena Hendrika, e.v. SLUIJS *06-12-1910 +21-02-2001 90j
STRAATEN van der, Jaantje, e.v. KRAAL *21-05-1908 +17-12-2007 99j
STRATEN van, Jansje, e.v. GEFFEN *18-01-1891 +21-12-1993 102j
STRATEN van, Willempje, e.v. STREEFKERK *11-02-1885 +27-11-1965 80j
STREEF, Francijntje Maria, e.v. STROOM *02-01-1884 +05-07-1972 88j
STREEF, Joke, e.v. STRIEGEL *15-04-1948 +14-09-2000 52j
STRIJK, Petronella, e.v. SCHRAMA *06-10-1911 +20-02-2005 93j
STROO, Catharina, e.v. KERKHOVE *14-10-1909 +03-12-2006 97j
STROOTMAN, Adriaantje, e.v. WITVLIET *17-05-1908 +13-10-2006 98j
STRUIJK, Hermijntje, e.v. TIMMER *21-02-1923 +06-05-2000 77j
STUIJ, Geertje, e.v. VERBOOM *19-08-1907 +15-02-2003 95j
STUIJ, Geertje, e.v. SLOB *20-05-1909 +08-10-1988 79j
STUIJ, Maria, e.v. VOGEL *03-09-1905 +02-04-1999 93j
STUIJ, Pietertje, e.v. TUKKER *12-05-1913 +27-01-2007 93j
STUIP, Neeltje Jacomina Johanna (Nelly), e.v. GOEDVOLK *11-01-1912 +17-12-2007 95j
STUIVER, Wim, e.v. LEFKARIDIS *30-06-1916 +09-11-1984 68j
STURM, Elisabeth Christina, e.v. TUKKER *03-03-1912 +20-03-1980 68j
STUURMAN, Neeltje, e.v. SLINGERLAND *11-10-1948 +14-09-2000 51j
STUY, Aartje, e.v. KOREVAAR *27-04-1909 +25-03-2007 97j
SUERHOFF, Hendrikus Jacobus *28-01-1828 +21-05-1901 73j
SUERHOFF, Joan *24-12-1883 +18-11-1918 34j
SUERHOFF, Pieter Adriaan, e.v. HOOGHWINKEL *01-04-1792 +08-10-1853 61j
SUIJKERBUIJK, Josephus, e.v. SEGERS *13-03-1889 +06-06-1966 77j
SUIJS, Coby *20-09-1914 +13-05-2006 91j
SUURHOFF, Anna Cornelia Maria *11-06-1878 +05-07-1879 1j
SUURHOFF, Magdalena *19-01-1885 +17-04-1886 1j
SUURLANT, Johannes Jan, e.v. REIJNGOUDT *19-10-1924 +26-09-2004 79j
SWETS, Cornelia Plonia, e.v. BLOKLAND *08-07-1907 +01-01-2003 95j
SWETS, Hendrika Adriana, e.v. SCHROOT *30-08-1867 +23-06-1932 64j
SWETS, Willempje Adriana, e.v. SUIKER *14-01-1908 +04-04-1989 81j
SWOLFS, Riet *03-11-1927 +28-02-2006 78j
TANG van der, Lydia, e.v. SLOB *13-01-1934 +20-04-1987 53j
TANIS, Apolonia, e.v. TANIS *25-11-1911 +27-06-1992 80j
TANIS, Jobje, e.v. WESTHOEVE *23-01-1903 +20-04-1991 88j
TANIS, Krijntje, e.v. SANDIFORT *17-10-1897 +27-01-2000 102j
TANIS, Lijntje, e.v. TANIS *04-03-1893 +18-04-1987 94j
TARIS, Helena Cornelia, e.v. BURGERS *07-02-1890 +16-10-1990 100j
TATES, Maria Teuna, e.v. SNIJDER *02-11-1925 +14-11-2004 79j
TEEUW, Annigje Klazina, e.v. TEEUW *06-10-1903 +11-08-1983 79j
TEHUPURING, Susana, e.v. TUMANSERY *15-03-1899 +08-05-1983 84j
TEMMINCK, Adriana Antonia, e.v. LITH *04-04-1917 +29-04-2005 88j
TEMPELAAR, Anna Maria, e.v. SCHOONDERWOERD *03-10-1853 +24-03-1925 71j
TEMPELAARS, Margaretha Maria Theresia, e.v. SLUYTERS *26-06-1904 +20-05-1991 86j
TEMPELMAN, Hendrika, e.v. SCHIPPERS *11-10-1913 +17-03-1993 79j
TERLOUW, Jabikje, e.v. KLEIJN *14-01-1905 +24-05-2001 96j
TERLOUW, Pietronella, e.v. VERHEIJ *07-02-1885 +19-06-1984 99j
TERMOND, Catharina Johanna, e.v. SCHEEPBOUWER *15-02-1890 +03-08-1990 100j
TEUNISSEN, H.J., e.v. LITH *08-02-1911 +25-02-2004 93j
TEUNISSEN, M.E., e.v. TEUNISSEN *12-10-1884 +14-10-1965 81j
THENU, L.R., e.v. SOUHUWAT *06-07-1930 +11-11-2003 73j
THEUNISSE, Martina, e.v. MIDDELKOOP *05-07-1907 +08-08-2005 98j
THIEL van, Johanna Catharina, e.v. BAKKER *02-02-1894 +06-06-1993 99j
THORBECKE, Anna Lamberta, e.v. DROOGE *25-01-1851 +28-08-1882 31j
TIELENBURG, Gesina Johanna, e.v. TURKSMA *27-02-1919 +30-04-1998 79j
TIELENBURG, Rosina Maria, e.v. VERSPEEK *18-12-1889 +02-05-1985 95j
TIJSSEN, Cornelia Geertruida, e.v. METZELAAR *31-07-1912 +26-02-2007 94j
TILBORG van, Adriana, e.v. SPANINKS *03-04-1897 +12-07-1983 86j
TIMMER, Neeltje, e.v. ASPEREN *11-12-1911 +02-10-2005 93j
TIMMER, Pieternella, e.v. TWIGT *03-06-1928 +08-09-1997 69j
TIMMER, Pietertje, e.v. ZIJDERVELD *21-07-1901 +17-02-1975 73j
TIMMERS, Heiltje Alida, e.v. ZONNENBERG *11-05-1904 +23-11-1989 85j
TISSINGH, Janke, e.v. SPRANGERS *12-12-1913 +08-12-2001 87j
TJONG-ANGI, H., e.v. BERGEN *02-03-1904 +05-01-2002 97j
TOLHUISEN, Micheline Johanna Maria, e.v. SIEGERT *10-01-1918 +09-11-2002 84j
TOOLEN van der, Margaretha Wilhelmina, e.v. VELZEN *03-05-1909 +17-12-2003 94j
TOOM, Belia Gouke, e.v. RUITER *29-01-1902 +10-07-1995 93j
TOOR van, Pleuntje, e.v. VERKERK *06-06-1902 +19-12-1998 96j
TOR van der, Johanna, e.v. SCHIPPERS *02-09-1892 +20-12-1990 98j
TOREN van den, Jannigje, e.v. STUURMAN *16-12-1923 +02-09-2005 81j
TOUW, Antonetta *11-11-1912 +17-08-2002 89j
TOUW, Leny, e.v. SCHRAMA *07-04-1951 +29-10-1997 46j
TRAPMAN, Adriana Huibertje, e.v. LEENMAN *03-08-1906 +18-11-2003 97j
TRENTELMAN, Mechtilda J.F., e.v. SLEIJSTER *04-07-1951 +31-05-1991 39j
TRICHT van, Hendrika Cornelia, e.v. OUDEN *05-12-1896 +22-11-1994 97j
TROMP, Aaltje, e.v. SCHWARZ *20-10-1883 +09-06-1966 82j
TROMP, Gijsje, e.v. STERK *23-08-1923 +14-10-1964 41j
TROUW, Bastiaan J, e.v. SCHNEIDER *19-07-1882 +10-04-1967 84j
TUIJL van, Adriana Martina, e.v. TIMMER *28-08-1926 +06-06-2006 79j
TUIJL van, Anna, e.v. SOER *04-09-1931 +20-12-2001 70j
TUIJL van, Jenneke, e.v. BLOMMERS *03-07-1905 +10-03-2000 94j
TUIJL van, Willeke, e.v. SPETRILLO *29-05-1951 +25-10-2000 49j
TUIL van, Neeltje, e.v. ZEEMAN *22-03-1904 +24-05-1997 93j
TUKKER, Adriana, e.v. SCHALK *20-02-1909 +24-10-1955 46j
TUKKER, Adriana, e.v. VERLEK *17-07-1850 +21-10-1945 95j
TUKKER, Johanna Th., e.v. SCHOUTEN *07-09-1917 +23-08-1955 37j
TURNHOUT, Cornelia Maria, e.v. DUIN *03-12-1898 +01-06-1996 97j
UDEN van, Huberta A., e.v. DAM *09-07-1909 +28-05-2005 95j
UDO, Geertruida, e.v. ZUIJDAM *08-08-1909 +15-11-1996 87j
UITTENBOGAART, Elsje, e.v. TIMMER *18-08-1918 +24-04-1997 78j
UITTENBOOGAARD, Annigje, e.v. OOSTEROM *09-01-1890 +17-01-1983 93j
UITTENBOOGAARD, Dina Cornelia, e.v. SLEEUWENHOEK *17-12-1909 +04-04-2003 93j
UNEN van, Ton *12-06-1925 +02-03-1999 73j
UNEPUTTY, Augustina, e.v. TOUMAHU *11-08-1911 +16-08-1991 80j
USMANY, Christina, e.v. SCHADUW *22-12-1921 +13-01-1994 72j
USMANY, Martina, e.v. SAIJA *08-07-1925 +16-07-2002 77j
UTRECHT van, Suzanna Apolonia, e.v. THEUNISSE *08-12-1912 +27-06-2003 90j
UTRECHT van, Wilhelmina Neeltje, e.v. THEUNISSE *25-04-1940 +07-04-2000 59j
VAAL de, Metje, e.v. SCHOUWENBURG *01-07-1901 +22-03-1994 92j
VALKE, Anna Henri?e *03-09-1821 +23-01-1914 92j
VALKE, Pieter , e.v. BERSCH *11-05-1819 +23-02-1890 70j
VARICK van, Mietje, e.v. STREEFKERK *24-01-1885 +27-05-1940 55j
VARIK van, Gijsberta, e.v. VERMEULEN *12-05-1895 +26-07-1989 94j
VARIK van, Sophia Johanna, e.v. SCHELLEKENS *18-02-1955 +07-05-1992 37j
VARK van, Johanna, e.v. BEEST *1863 +1957 94j
VASTENHOUT, Cornelia Maria, e.v. BEEK *05-12-1896 +27-04-1996 99j
VAVIER, Susanna, e.v. SCHAAP *10-07-1926 +16-02-2007 80j
VEEN van, Elisabeth, e.v. MAAS *05-08-1900 +14-06-1996 95j
VEEN van der, Evert, e.v. SIPOS *12-06-1905 +15-11-1999 94j
VEEN van, Jozina, e.v. SCHENK *05-11-1943 +12-11-2006 63j
VEEN, Neeltje, e.v. EK *11-12-1901 +08-01-1996 94j
VEEN, Pleuntje, e.v. ZANTEN *04-04-1899 +14-09-1995 96j
VEEN van, Riek, e.v. SIELHORST *12-05-1918 +12-01-1996 77j
VEENEMAN, Grietje, e.v. TEUNISSEN *15-09-1930 +03-06-1995 64j
VEENENDAAL, Jansje, e.v. SPRIGER *11-11-1907 +29-10-1983 75j
VEER van der, Maaike, e.v. TERLOUW *03-01-1899 +29-05-1968 69j
VEER van der, Willemina, e.v. MINCK *16-12-1911 +29-12-2007 96j
VEGT van der, Hinke, e.v. VISSIA *21-10-1910 +29-11-2005 95j
VEGTE van der, Aaltje, e.v. BAKKER *15-07-1931 +12-02-2006 74j
VELD, Adri G.H., e.v. SPITHOVEN *18-03-1940 +14-12-1996 56j
VELD in 't, Cornelia, e.v. STUIJ *29-04-1910 +02-10-2000 90j
VELD in 't, Elisabeth, e.v. LUGTHART *05-08-1908 +11-02-2002 93j
VELD, Hillegonda Wilhelmina, e.v. WERKHOVEN *09-06-1913 +29-05-2002 88j
VELD, Johanna Antonia Plechelma, e.v. SIERS *29-07-1915 +04-05-2003 87j
VELD in 't, Maria, e.v. EIJNSBERGEN *03-05-1897 +24-06-1990 93j
VELD in 't, Maria, e.v. BRAND *11-12-1904 +11-04-2001 96j
VELD in 't, Willemijntje, e.v. KOOIJMAN *20-12-1903 +20-04-1998 94j
VELDEN van de, Neeltje, e.v. SCH?FFER *04-04-1904 +12-07-1983 79j
VELDHUIZEN, Hendrika Everdina, e.v. ZEGGELAAR *17-05-1929 +05-09-1995 66j
VELDKAMP, Fennigje, e.v. HEIJDEN *01-07-1911 +07-04-2000 88j
VELDT in 't, Helena, e.v. SANDMAN *08-01-1897 +07-11-1993 96j
VELZEN van, Arietta Mies Ellij, e.v. SCHIPPERS *12-08-1925 +24-03-2005 79j
VEN van der, Cornelia Elisabeth, e.v. VLASBLOM *08-01-1901 +24-05-1994 93j
VEN van der, Maria, e.v. ZIJDERVELD *1905 +1996 91j
VEN van der, Maria Elisabeth, e.v. STAL *24-08-1920 +31-07-2006 85j
VEN van de , Nellie, e.v. STAMS *18-10-1913 +13-11-1999 86j
VENDERBOS, Sophia Maria, e.v. SNOEK *14-01-1894 +10-11-1978 84j
VERBAARS, Jeneke, e.v. BOKHORST *28-11-1905 +10-02-2001 95j
VERBAARSCHOT, Henri?e Leonora Maria (Jetty), e.v. TUKKER *10-07-1954 +16-02-2007 52j
VERBEEK, Anna Maria, e.v. TOPPER *16-11-1907 +12-03-2005 97j
VERBEEK, Cornelia, e.v. TREFFERS *06-04-1912 +29-10-2004 92j
VERBEEK, Jannig, e.v. KNAAP *19-07-1907 +04-09-2001 94j
VERBOOM, Geertruida, e.v. STOLK *10-12-1948 +11-07-1996 47j
VERBOOM, Johanna S., e.v. SEGERS *14-05-1946 +15-07-1981 35j
VERBOOR, Elisabeth, e.v. SCHAAP *15-01-1912 +30-06-1999 87j
VERBREE, Susanne, e.v. BERG *06-11-1898 +10-01-1993 94j
VERDOES, Lies, e.v. TATES *15-07-1916 +17-05-1988 71j
VERDOOLD, Hendrika, e.v. SLOOF *06-03-1913 +29-05-1998 85j
VERDOORN, Janny, e.v. SMITS *02-05-1923 +07-03-1993 69j
VERDOORN, Neeltje, e.v. SCHADDELEE *27-06-1874 +02-12-1960 86j
VERDUIJN, Hillegonda Dina, e.v. SLOB *02-07-1919 +26-01-2005 85j
VERHAAR, Jenny Ariaantje, e.v. TERLOUW *01-07-1936 +30-12-1993 57j
VERHAAR, Teuntje, e.v. TIMMER *24-08-1877 +28-02-1937 59j
VERHAGE, Cornelia Jacomina, e.v. NEELE *10-04-1915 +20-11-1995 80j
VERHAGE, Grietje, e.v. TANIS *25-05-1924 +22-08-1988 64j
VERHAGE, Lena Eillemina, e.v. NEELE *15-07-1928 +10-06-1999 70j
VERHAGEN, Eigje, e.v. ARKEL *22-09-1885 +03-03-1985 99j
VERHEGGEN, J.Th., e.v. STAM *19-05-1902 +13-12-1971 69j
VERHEIJ, Cornelia, e.v. SCHUITMAN *17-09-1915 +21-03-1986 70j
VERHEIJ, Hermina Jacoba, e.v. VISSER *07-08-1898 +11-02-1992 93j
VERHEIJDEN, Johanna Cornelia, e.v. SAYERS *06-11-1911 +03-09-2001 89j
VERHEUL, Geertje, e.v. BOER *22-04-1913 +17-05-2008 95j
VERHEUL, Maria Hendrika , e.v. VISSCHER *29-04-1888 +11-05-1976 88j
VERHEY, Nellij, e.v. SCHALK *27-01-1937 +07-07-1995 58j
VERHOEF, Teuntje, e.v. SCHALKEN *04-06-1909 +22-12-2005 96j
VERHOEFF, G., e.v. BREGT *1850 +1949 99j
VERHOEFF, Johanna Petronella, e.v. CROON *10-11-1900 +08-02-1999 98j
VERHOEK, Jannigje, e.v. STUIJ *19-01-1884 +18-08-1947 63j
VERHOEKS, Peternella, e.v. SPIERING *18-11-1956 +23-04-2000 43j
VERHOEVEN, Adriana Antoinetta, e.v. VERSLUIS *18-04-1885 +26-12-1981 96j
VERHOEVEN, Antonia, e.v. SCHREUDERS *07-03-1909 +19-10-1979 70j
VERHOEVEN, Cornelia, e.v. TIMMER *30-05-1900 +05-08-1987 87j
VERHOEVEN, Maria, e.v. SMITS *22-02-1893 +06-06-1970 77j
VERHOEVEN, Pietertje, e.v. SCHOP *18-02-1914 +15-03-2003 89j
VERHOEVEN, Willy, e.v. STREEFKERK *19-07-1959 +27-08-2003 44j
VERKERK, Cornelia Johanna, e.v. SALTZHERR *11-05-1891 +21-07-1990 99j
VERKERK, J.O., e.v. STROOSNIJDER *01-04-1929 +23-03-1963 33j
VERKUIJL, Ida Cornelia, e.v. TENSEN *19-04-1913 +15-10-1997 84j
VERLAAT van `t, Dirkje, e.v. ZANTEN *28-12-1918 +20-04-2007 88j
VERLAAT van 't, Heiltje, e.v. BEEK *25-05-1914 +27-03-1999 84j
VERMAAT, Margo, e.v. SPEKSNIJDER *09-03-1926 +11-06-2001 75j
VERMEIJ, Dirk Iza? e.v. VADERS *27-10-1926 +14-06-1999 72j
VERMEULEN, Alida, e.v. TIMMER *07-05-1936 +01-08-1982 46j
VERMEULEN, Janna, e.v. SCHILPEROORD *17-03-1854 +02-08-1927 73j
VERMEULEN, Pleuntje, e.v. STAM *05-09-1900 +05-08-1999 98j
VERMEULEN, Riny, e.v. SCHAAIJ *18-02-1951 +27-06-2005 54j
VERMEULEN, Sientje, e.v. STAP *21-12-1890 +29-12-1979 89j
VERMEULEN, Tona, e.v. BRAND *09-07-1904 +19-02-1999 94j
VERMEULEN, Truus, e.v. WEEDA *13-10-1908 +12-08-2002 93j
VERNOOIJ, Agnes W.A., e.v. BEIJER *19-01-1903 +30-12-1996 93j
VERNOY, Joh.Ger., e.v. ZIELHORST +22-11-1933
VERRIPS, Hermina Jantje, e.v. OUWERKERK *19-08-1891 +16-03-1989 97j
VERSCHOOR, Aartje, e.v. STELT *19-04-1910 +01-11-1996 86j
VERSCHOOR, Gonda, e.v. SCHOUWENBURG *11-03-1926 +05-03-1985 58j
VERSCHOOR, Johanna, e.v. SCHULTS *01-10-1914 +13-04-1997 82j
VERSCHOOR, Johanna, e.v. SLOB *15-01-1927 +18-04-1988 61j
VERSCHOOR, Johanna Maria, e.v. SCHEEPBOUWER *11-11-1913 +10-10-2000 86j
VERSCHOOR, Lijsebeth, e.v. DOOL *10-02-1911 +18-06-2004 93j
VERSCHOOR, Nelly, e.v. KWAKERNAAT *28-10-1919 +10-10-2008 88j
VERSCHOOR, Yvonne, e.v. STEEHOUWER *28-06-1956 +05-06-1996 39j
VERSCHURE, Huberdina Francisca, e.v. HEES *02-10-1902 +05-01-1997 94j
VERSENDAAL, Gijsbertje, e.v. STREEF *12-01-1892 +06-12-1968 76j
VERSEVELD, Pieternella Maggeltje J., e.v. LODDER *1907 +2001 94j
VERSLUIJS, Metje, e.v. STREEF *14-07-1895 +20-09-1984 89j
VERSLUIJS, W., e.v. SLAGBOOM *21-12-1873 +25-12-1940 67j
VERSLUIS, Christina, e.v. SCHILD *31-01-1909 +11-09-2001 92j
VERSLUIS, Cornelia Johanna, e.v. KLOP *28-12-1912 +17-07-2001 88j
VERSLUIS, Elizabeth, e.v. WATER *11-10-1885 +04-12-1979 94j
VERSLUIS, Klaasje Alida, e.v. HEIDEN *29-08-1894 +16-11-1990 96j
VERSLUIS, Pietje, e.v. ADVOCAAT *09-09-1896 +11-03-1985 88j
VERSLUIS, Rita, e.v. SUIDING *23-01-1943 +27-01-1995 52j
VERSPUI, Aletta, e.v. SNOEK *30-12-1880 +10-10-1961 80j
VERSPUIJ, Ariaantje Anna, e.v. SCHREUDERS *29-01-1929 +18-05-1994 65j
VERSPUIJ, Johanna Jaantje, e.v. THIEL *19-02-1911 +24-06-1978 67j
VERSTEEG, Adriana, e.v. TIMMERS *07-09-1915 +24-05-1999 83j
VERSTEEG, Anna Theodora, e.v. STEIN *04-03-1937 +15-12-1983 46j
VERSTEEG, Arina, e.v. RUIS *08-01-1911 +29-01-2005 94j
VERSTEEG, Helena, e.v. RIETVELD *29-12-1893 +18-08-1992 98j
VERSTEEG, Johanna Cornelia, e.v. POLL *09-03-1893 +04-06-1993 100j
VERSTEEG, Johanna Cornelia, e.v. PELLE *08-10-1914 +15-04-2008 93j
VERSTEEG, Maria, e.v. ROOS *07-05-1906 +12-05-2002 96j
VERSTEEG, Marigje A., e.v. STOOP *17-12-1942 +03-09-2001 58j
VERSTEEGH, J.W., e.v. IJZERMAN *1868 +1956 88j
VERVEER, Cornelia, e.v. HEESTER *06-06-1907 +28-05-2004 96j
VERVEER, Maaike Pietje, e.v. STOK *25-12-1936 +14-12-1992 55j
VERVERS, Hendrika, e.v. ZUURMOND *25-11-1908 +05-09-1996 87j
VERVLOET, Allegonda *01-02-1919 +18-03-2001 82j
VERWAAL, Jannetje, e.v. SCHOOK *30-05-1914 +01-04-2007 92j
VERWEERD, Adriana Wilhelmina, e.v. SLIEKER *02-12-1919 +24-06-2001 81j
VERWEIJ, Christina, e.v. SCHOOK *19-06-1927 +24-12-1968 41j
VERWEIJ, Jan Hendrik, e.v. OUWERKERK *08-09-1868 +12-09-1957 89j
VERWIJS, Johanna Pieternella, e.v. KUNST *21-05-1913 +24-09-2002 89j
VERWIJS, Laurus *22-04-1917 +28-03-2002 84j
VERWOERD, Adriana Johanna, e.v. SLINGERLAND *10-04-1923 +12-12-1999 76j
VERWOERT, Geertruida A., e.v. SCHUURMAN *08-02-1906 +11-12-1987 81j
VIANEN van, Willempje, e.v. TERLOUW *02-11-1900 +10-05-1984 83j
VINK, Anna Maria, e.v. WEG *1912 +2005 93j
VINK, Deliana, e.v. HEUVEL *21-01-1882 +01-01-1976 93j
VINK, Elisabeth, e.v. PEET *05-01-1882 +24-03-1979 97j
VINK, Janna, e.v. STUIJ *04-08-1930 +22-01-1998 67j
VINK, Theodora Cornelia, e.v. PIEK *26-08-1911 +28-04-2006 94j
VIS, Anna Antonia, e.v. STEENEVELD *24-12-1880 +23-11-1960 79j
VIS, Maria Tona, e.v. SCHALKWIJK *22-07-1808 +28-07-1865 57j
VISSCHER, Barend Kasper Tjapko, e.v. VERHEUL *21-04-1889 +14-10-1942 53j
VISSCHER, Tjapko, e.v. MAAREN *21-09-1837 +15-05-1894 Kapitein Magazijnmeester der Artillerie 56j
VISSCHER, Tjapko Marie *21-10-1915 +12-03-1999 83j
VISSER, Adriaantje, e.v. PADT *21-02-1864 +02-02-1959 94j
VISSER, Adriana, e.v. TWIGT *29-08-1916 +29-10-2004 88j
VISSER de, Anna, e.v. SOEST *31-12-1898 +08-01-1994 95j
VISSER de, Arnoldus Willem, e.v. LINSTEE *03-04-1808 +01-08-1896 88j
VISSER, Cornelia, e.v. TIJSSEN *21-10-1913 +15-07-2005 91j
VISSER, Diny, e.v. SNOEK *16-02-1950 +11-12-2001 51j
VISSER, Gijsje, e.v. BAGGERMAN *24-02-1890 +06-09-1978 88j
VISSER, Grietje, e.v. VISSER *17-07-1907 +19-04-2004 96j
VISSER de, Jacoba Johanna *09-03-1848 +24-03-1911 63j
VISSER, Jannetje, e.v. OOSTERBEEK *09-06-1879 +14-07-1977 98j
VISSER, Lijntje Johanna, e.v. BOOGAARD *22-07-1892 +27-05-1988 95j
VISSER, Maatje, e.v. ADRIAANSE *26-12-1878 +23-01-1968 89j
VISSER de, Nick *01-08-1930 +03-02-2003 72j
VISSER, Paulina Hendrika, e.v. VISSER *26-12-1910 +25-01-2006 95j
VISSER, Teuntje, e.v. STRUIJK *01-06-1907 +18-09-2001 94j
VISSER, Theo *22-03-1907 +07-07-1999 92j
VISSER, Tijsje, e.v. SCHALKWIJK *08-09-1912 +29-04-2003 90j
VISSER, Wilhelmina Harriette Stijntje, e.v. SCHOUWENAARS *31-08-1922 +30-03-1980 57j
VISSER de, Willem *13-10-1852 +24-08-1889 36j
VISSERS, Adriana, e.v. SMIT *26-07-1930 +03-08-1991 61j
VISSERS, Antje, e.v. HEEMSKERK *10-04-1883 +22-06-1980 97j
VISSERS, H.E., e.v. STOOPMAN *08-10-1890 +21-01-1968 77j
VISSERS, Sonja, e.v. SCHUTTE *22-03-1947 +22-11-1984 37j
VISSERS, Wilhelmina, e.v. SUIJKERBUIJK *29-12-1902 +06-08-1990 87j
VLAANDEREN, Riet, e.v. SPRENGER *20-04-1926 +17-03-2004 77j
VLAAR, Mies, e.v. SALDEN *04-08-1916 +29-12-1995 79j
VLASBLOM, Corrie, e.v. SCHOLTEN *24-09-1923 +07-04-1991 67j
VLASBLOM, Johanna Geertje, e.v. STRIEDER *24-06-1920 +13-01-1989 68j
VLEUT van der, Lijntje, e.v. STOLK *19-04-1921 +19-06-2006 85j
VLIEGENTHART, Clazina, e.v. TEGELAAR *03-12-1901 +06-02-1996 94j
VLIES van der, Neeltje, e.v. SUWIJN *18-11-1901 +17-03-1957 55j
VLIET van, A., e.v. SLOB *20-11-1898 +26-03-1989 90j
VLIET van der, Adriana, e.v. SCHREUDERS *09-01-1911 +04-09-1996 85j
VLIET van, Cornelia, e.v. SCHALK *15-10-1894 +14-05-1975 80j
VLIET van der, Cornelia Elizabeth, e.v. SMOKERS *10-11-1928 +10-08-1964 35j
VLIET van, Gerritje, e.v. ANKER *14-01-1902 +13-12-1993 91j
VLIET van, Hendrika, e.v. SCHEER *12-03-1890 +03-06-1950 60j
VLIET van der, Lena Jacoba, e.v. SMITS *25-10-1929 +02-04-1996 66j
VLIET van, Willemijntje Jacoba, e.v. STRAATHOF *29-07-1923 +20-09-2003 80j
VLIETSTRA, Harmina, e.v. SUIKER *13-05-1885 +12-09-1956 71j
VLOT, Anna Adriana, e.v. BRUIN *02-12-1901 +26-02-2007 105j
VLOT, Dirkje Wilhelmina, e.v. VISSER *10-06-1900 +21-08-1997 97j
VLOT, Neeltje Wilhelmina, e.v. OVEN *19-07-1907 +18-04-2001 93j
VOET, Hendrina Wilhelmina, e.v. SWAERDENS *13-06-1897 +20-07-1989 92j
VOET van der, Jacomina, e.v. SPAAN *19-10-1915 +05-06-1995 79j
VOGEL, Aagje, e.v. VERLOOP *16-04-1909 +06-01-2007 97j
VOGEL, Gerritje, e.v. DIJK *13-06-1905 +31-08-2005 100j
VOGEL, Judith, e.v. SWETS *04-08-1876 +02-10-1959 83j
VOGEL, Maria, e.v. SCHOUWENBURG *24-02-1919 +29-08-2000 81j
VONK, Adriaantje, e.v. TUKKER *05-12-1913 +21-08-1993 79j
VOOGD, Josijntje, e.v. SPEE *02-02-1868 +27-06-1961 93j
VOOGT, Johanna, e.v. TIELEMANS *10-02-1923 +03-07-1977 54j
VOORSLUIS, Adriana, e.v. SCHELLINGERHOUT *10-07-1903 +27-09-1981 78j
VORMER de, Pietje, e.v. TAMERIS *06-03-1924 +09-05-2001 77j
VORTHOREN, Willempje, e.v. VERSLUIS *30-10-1902 +11-08-1991 88j
VOS de, Catharina, e.v. SCHUTTE *14-09-1921 +05-02-2006 84j
VOS de, Cornelia Borsje, e.v. MOLENAAR *12-05-1901 +30-11-1995 94j
VOS de, Grietje Everdina, e.v. SLOOTWEG *04-02-1908 +16-12-1994 86j
VOS, Hendrika Cornelia, e.v. SMITS *19-09-1896 +23-01-1976 79j
VOS de, Jannigje Cornelia, e.v. VINK *26-12-1908 +08-02-2003 94j
VOS, Lina, e.v. LIPPINKHOF *04-10-1910 +31-07-1999 88j
VOS, Maria Elisabeth H., e.v. SALIJ *25-03-1916 +27-04-2004 88j
VOS de, Marrigje, e.v. SCHEP *26-01-1874 +25-02-1952 78j
VOS de, Mina, e.v. STEEGMAN *16-05-1914 +24-12-2002 88j
VOS de, N.A., e.v. SPELT *09-10-1902 +18-09-1975 72j
VOS, Neeltje Antonia Francisca, e.v. SLO?JES *03-03-1922 +24-02-1988 65j
VOS, Susanna, e.v. KALIS *26-08-1886 +27-03-1980 93j
VOS de, Wilhelmina Martina, e.v. EVELEENS *06-03-1899 +08-02-1995 95j
VOS, Wilhelmina Martina, e.v. SCHALK *22-07-1928 +08-12-2007 79j
VOSHOL, Maria Annetje, e.v. BEEK *27-03-1957 +11-10-2004 47j
VRIES de, Aukje, e.v. PLANKEN *15-02-1913 +10-08-2006 93j
VRIES de, Grietje, e.v. SCHREUDERS *17-11-1906 +04-06-1997 90j
VRIES de, Johanna Cornelia, e.v. SCHREUDERS *15-04-1928 +06-06-2002 74j
VRIES de, Maria, e.v. ZONDAG *10-09-1932 +08-01-2002 69j
VRIES de, Maria Sara, e.v. PLAS *11-05-1883 +15-06-1977 94j
VRIES de, Neeltje, e.v. STOLK *01-05-1908 +22-07-1985 77j
VRIES de, Pieternella Elisabeth, e.v. WOLF *06-03-1894 +21-11-1988 94j
VRIEZELAAR, Bernardina Geertruida, e.v. SALEMINK *06-08-1855 +02-03-1917 61j
VRIND, Fintje, e.v. KLOP *09-10-1910 +27-10-2003 93j
VRIND, Willie, e.v. SCHOTTE *26-10-1921 +15-07-2007 85j
VROEGINDEWEIJ, Lena Janna, e.v. ROODZANT *06-11-1899 +08-01-1993 93j
VROOMBOUT, Adriana, e.v. ZIERE +13-01-2004
VROOME de, Aagje, e.v. AKKERMAN *19-08-1902 +19-03-2001 98j
VROONLAND, Margaretha, e.v. SPLINTER *21-02-1928 +28-12-2000 72j
VROUWERFF, H.M., e.v. HOL *29-10-1875 +23-07-1969 93j
VUGT van, Gilda, e.v. SEWELIM *07-06-1957 +21-06-1989 32j
VUGTS, Anna, e.v. BERKELMANS *19-11-1909 +12-03-2003 93j
VUGTS, Henrica Clasina Cornelia Maria, e.v. ADEL *04-09-1908 +29-10-2004 96j
VUGTS, Suzanna Josina, e.v. GOEDHART *06-12-1899 +31-12-1996 97j
VUIJK, Lijsje, e.v. SLOB *22-01-1886 +12-07-1970 84j
VUREN van, Elisabeth, e.v. KOOL *08-05-1912 +23-09-2006 94j
VUURBOOM, Jozephina, e.v. SMITS *11-04-1903 +24-12-1988 85j
VUUREN van, Cornelia Hendrika, e.v. SLOB *08-05-1917 +16-03-1984 66j
VUUREN van, Everina, e.v. VERHOEVEN *20-03-1903 +12-05-1986 83j
VUUREN van, Helena Catharina, e.v. SMITS *08-12-1897 +14-03-1986 88j
VUUREN van, Leigje, e.v. STOLK *03-11-1905 +19-03-1986 80j
VUURENS, Arigje Jacoba, e.v. WIJK *19-09-1910 +21-11-2005 95j
VUURENS, Teuntje, e.v. STUURMAN *26-02-1910 +07-01-1977 66j
VUURENS, Teuntje, e.v. SCHUT *12-07-1906 +01-09-1991 85j
WAAL van der, Hendrika, e.v. KRANENDONK *19-06-1912 +17-03-2006 93j
WAAL de, Jacoba, e.v. BUIT *21-10-1902 +02-10-1999 96j
WAAL de, Johanna, e.v. STOOP *17-11-1905 +07-02-1971 65j
WAAL van der, Pieternella Herberdina, e.v. MOOKHOEK *17-06-1911 +30-07-2004 93j
WAARD de, Agatha Geertruida, e.v. TEEUW *14-11-1899 +14-11-1981 82j
WAARD de, Geertruida Jannetje, e.v. WESTDORP *27-09-1904 +22-07-2004 99j
WAARD de, Grietje, e.v. MEIJVOGEL *08-04-1905 +25-06-2006 101j
WAARD de, Lijntje Maria, e.v. SCHAAP *03-07-1897 +10-12-1985 88j
WAARD de, Maria Hendrika Lamberta, e.v. TEGELAAR *24-02-1898 +01-10-1953 55j
WAARD de, Wilhelmina, e.v. STEEHOUWER *26-04-1919 +09-11-2000 81j
WAASDORP, Dirkje, e.v. BURIK *23-11-1911 +24-02-2005 93j
WAGEMAKER, Maatje Neeltje, e.v. DIELEMAN *25-05-1940 +26-08-1996 56j
WAGEMAKER, Sent *30-10-1944 +12-10-2004 59j
WAGEMANS, M.J., e.v. ZWITSELAAR *25-03-1853 +10-03-1910 56j
WAGENINGEN van, Elizabeth Maria, e.v. WALSTRA *12-08-1818 +12-04-1893 74j
WAGENINGEN WALSTRA van, Dirk *27-05-1856
WAL v.d., Anna, e.v. STAM *09-11-1902 +20-02-1992 89j
WAL van der, Anna Cornelia, e.v. SLAGBOOM *25-06-1900 +28-02-1986 85j
WAL van der, Arina, e.v. VISSER *30-03-1912 +26-03-2006 93j
WAL v.d., Grietje, e.v. BLONK *15-02-1896 +16-11-1992 96j
WAL van der, Janny, e.v. SPRUYTENBURG *29-05-1926 +04-08-2003 77j
WAL van der, Willempje, e.v. SLOB *18-04-1897 +31-07-1973 76j
WALKE, Armgard, e.v. SMITS *27-04-1920 +08-10-1995 75j
WALL van der, Annigje Bernadette, e.v. SCHENAU *09-07-1913 +16-04-1993 79j
WALPOT, Adrianus Leendert Hubertus *13-04-1924 +10-08-2003 79j
WALPOT, Pieter, e.v. QUIST *25-03-1925 +06-04-2002 77j
WALRAVEN, Aria, e.v. TROMP *02-01-1921 +16-04-1999 78j
WALRAVEN, Martijntje Adriana, e.v. STERRENBURG *26-09-1873 +14-12-1969 96j
WALTER, J.C., e.v. SPRONG *18-06-1874 +10-11-1958 84j
WAMMES, Elly, e.v. ZEEMAN *26-07-1948 +01-08-2006 58j
WAMMES, Richarda, e.v. VERMEULEN *01-11-1862 +07-01-1951 88j
WARMENHOVEN, C. W., e.v. SCHOONDERBEEK *17-07-1895 +24-10-1974 79j
WARNAAR, Dirkje, e.v. TUIJTEL *06-05-1907 +13-04-1997 89j
WATER van de, Teuntje, e.v. STREEF *10-12-1883 +01-04-1969 85j
WATERSCHOOT, E. C., e.v. VIJVEN *04-05-1905 +17-04-2003 97j
WATI, Ati, e.v. ABRAHAMS *30-05-1899 +28-03-1989 89j
WATS, Wouter Johan, e.v. HUIJSER *28-04-1907 +30-10-1971 64j
WATTIMENA, Adriana, e.v. SAHULEKA *10-12-1915 +21-08-1994 78j
WAVERIJN, Adriana Jacomina, e.v. TREFFERS *31-10-1920 +06-08-2005 84j
WAWOLUMAJA, Berendina Letitia, e.v. HOYER *23-01-1912 +11-06-2006 94j
WEBER, Lodewijk H, e.v. SMITH *19-08-1925 +05-11-1963 38j
WEBER, Therese, e.v. TOP *03-06-1903 +02-09-2002 99j
WEELDEN van, Elizabeth, e.v. WILLEGEN *06-08-1900 +26-03-1998 97j
WEELDEN van, Pieternella, e.v. WEELDEN *31-10-1884 +14-02-1979 94j
WEERD de, Gerritje Jannie, e.v. STRUIK *22-11-1921 +27-09-1998 76j
WEERDT de, Catharina Trijntje, e.v. VERHOEK *1908 +26-11-2007 99j
WEG van de, Alida Johanna, e.v. TIJSSEN *17-11-1915 +22-06-2000 84j
WEGGEN, Hendrikje, e.v. SMITS *19-11-1879 +25-03-1950 70j
WEIJENBERG, P.A., e.v. TAK *27-02-1905 +16-08-1995 90j
WEITS, Jantje, e.v. BERG *03-02-1897 +03-11-1991 94j
WEK, Anna M.H., e.v. STIPHOUT *25-03-1890 +15-07-1967 77j
WEKHOVEN, Mia, e.v. SWENNENHUIS *07-10-1936 +01-06-1990 53j
WELLE van der, Cornelia, e.v. SCHERINGA *05-05-1930 +21-02-2003 72j
WELLEMAN, Geertruida, e.v. TIMMER *21-03-1900 +08-12-1962 62j
WELLNER, Helena, e.v. SATTER *05-07-1926 +02-03-2000 73j
WELLNER, Maaike, e.v. STAPPERSHOEF *18-09-1909 +24-02-2000 90j
WENDEL DE JOODE van, Bernarda Sofia, e.v. SCHOUTEN *26-04-1925 +03-01-1977 51j
WENSINK, Wilhelmina Maria, e.v. TUINDER *23-12-1900 +08-05-1969 68j
WERINUSSA, Johanna, e.v. TABERIMA *18-05-1921 +25-03-1995 73j
WERKEN v.d., Hendrika, e.v. VERSLUIS *12-09-1889 +30-12-1984 95j
WERKEN v.d., Jenneke, e.v. HEER *06-06-1880 +23-10-1975 95j
WERKEN van de, Pieternella Maria, e.v. TREURE *31-08-1930 +08-02-1997 66j
WERKHOVEN, Johanna M., e.v. GROEN *24-03-1884 +04-06-1977 93j
WESTBROEK, Adriana Janna, e.v. BLANKERT *15-09-1896 +11-06-1991 94j
WESTERHOF, Yttje, e.v. HEYSTEK *06-10-1910 +19-08-2006 95j
WESTERVELD, Lourina, e.v. KOOPMANS *05-09-1911 +20-06-2005 93j
WESTHOEVE, Arentje, e.v. TANIS *10-07-1935 +08-01-1997 61j
WESTHREENEN van, Artje G., e.v. SJOER *07-04-1918 +17-06-1989 71j
WIEL aan de, Johanna, e.v. TIMMER *25-09-1917 +23-01-2007 89j
WIEL van der, Neeske Maria, e.v. VOS *16-06-1906 +08-04-2003 96j
WIERING, Maria Gerdina, e.v. SCHIE *26-04-1906 +11-04-2006 99j
WIERINGEN van, Bertha Helena, e.v. BERREVOETS *08-02-1862 +05-03-1950 88j
WIERINGEN van, Grietje, e.v. SNEEUW *05-06-1890 +04-09-1972 82j
WIERKS, Cornelia, e.v. HAKKERT *17-06-1903 +06-09-1991 88j
WIERSMA, Foukje, e.v. ALBLAS *19-12-1912 +15-06-2005 92j
WIGHT, Joop, e.v. BRUHN *07-11-1919 +24-10-1998 78j
WIJDENES, Agatha, e.v. ZWAAN *02-09-1910 +27-05-2005 94j
WIJGERDEN van, Huibertje, e.v. SCHREUDERS *25-06-1882 +04-07-1964 82j
WIJGERDEN van, Jacoba, e.v. SLOB *14-11-1909 +13-09-1977 67j
WIJK van, Anna, e.v. BAUMAN *01-01-1906 +20-01-2002 96j
WIJK van, Anna Maria Cornelia, e.v. SNOEK *19-05-1924 +04-10-1979 55j
WIJK van, Geertje, e.v. SCHIJNDEL *26-05-1872 +07-01-1947 74j
WIJK van, Gerarda, e.v. SMIT *30-01-1937 +02-10-2001 64j
WIJK van, Hendrika Dirkje, e.v. ZIRILLI *21-08-1944 +09-11-2005 61j
WIJK van, Henk *03-09-1922 +14-04-1987 64j
WIJK van, Jenneke Dirkje, e.v. STEK *02-03-1943 +24-11-1998 55j
WIJK van, Pieternella Jenneke, e.v. OORT *09-09-1904 +06-07-1993 88j
WIJK van, Teuntje Cornelia, e.v. ZWIJNENBURG *17-04-1901 +17-12-1969 68j
WIJK van, Wilhelmina Jannigje, e.v. JOPPE *04-10-1905 +31-03-1999 93j
WIJNANDS, Catharina, e.v. SERVAIS *08-05-1930 +05-08-2002 72j
WIJNGAARDEN van, Christina Wilhelmina, e.v. ZORN *13-05-1896 +04-07-1976 80j
WIJNGAARDEN van, Jacoba Johanna, e.v. SWETS *24-09-1864 +17-10-1948 84j
WIJNGAARDEN van, Maria Wardina, e.v. BROUWER *04-04-1913 +14-02-2002 88j
WIJTMANS, Martina, e.v. ZUIJDAM *14-08-1917 +16-12-1998 81j
WILDE de, Thona Neeltje, e.v. ROODNAT *19-07-1887 +21-11-1987 100j
WILDEBOER, Jansje, e.v. COENRAADS *29-04-1860 +19-12-1954 94j
WILHELM, Cecila Agnes, e.v. SAMUELS *28-01-1912 +03-01-1998 85j
WILKES, Wijnanda Jacoba, e.v. PHILIPPI *01-10-1914 +13-12-2002 88j
WILLEMS, Sophia Maria, e.v. ZIJDERVELD *11-10-1910 +11-09-2003 92j
WILLEMSEN, Jeannette, e.v. SEIJKENS *22-05-1937 +11-06-2001 64j
WILLEMSTEIN, Adriana, e.v. KLOP *30-12-1911 +18-11-2005 93j
WILLIGEN van der, C., e.v. SAS *03-12-1911 +06-11-1999 87j
WILLIGEN van, Willemijntje, e.v. SMITS *03-01-1948 +25-09-1975 27j
WINDEN van, Jannetje, e.v. KOEKENDORP *24-09-1880 +24-03-1977 96j
WINGERDE van, Grietje, e.v. GROENEVELD *24-07-1883 +21-10-1977 94j
WINGERDEN van, Anna, e.v. BIEMOND *03-02-1906 +26-03-2000 94j
WINSEN van, Roelofke, e.v. STEENIS *17-02-1909 +23-11-1971 62j
WINTER de, Bastiaantje, e.v. VISSER *09-02-1904 +10-05-2004 100j
WINTER de, Marcelia, e.v. STRUIJK *25-01-1911 +08-08-2006 95j
WISSINK, C.L., e.v. ES *22-02-1910 +21-04-2006 96j
WIT de, Aantje Hendrika, e.v. STIP *12-11-1918 +23-11-2000 82j
WIT de, Elisabeth Helena Maria Josepha, e.v. BUSCH *04-10-1898 +27-11-1998 100j
WIT de, Johanna, e.v. STIJNMAN *15-04-1907 +22-09-1989 82j
WIT de, Trijntje, e.v. ZANDBERGEN *01-09-1949 +29-09-2001 52j
WITKAMP, Hendrika Maria, e.v. BAARS *07-10-1899 +04-09-1997 97j
WITTE, Nel, e.v. SMITS *13-08-1960 +30-09-1994 34j
WITVLIET, B.J., e.v. HANSEN *03-08-1900 +08-07-2000 99j
WJNEN van, Paulina Adriana, e.v. SMIT *28-07-1931 +30-01-1982 50j
WOEERDEN van, C.N., e.v. STRUIJK *12-01-1888 +16-05-1980 92j
WOERDEN van, Nelletje, e.v. TENSEN *23-04-1925 +19-12-1987 62j
WOLF van der, Lijntje, e.v. STREEFKERK *25-02-1927 +03-12-1989 62j
WOLFFENBUTTEL, Wilhelmina, e.v. STRAATEN *01-09-1841 +31-08-1917 75j
WOLKENFELT, Marian, e.v. SMIT *21-05-1942 +29-11-1983 41j
WOLTERS, Elisabeth Willie, e.v. VERSLUIS *25-06-1900 +18-12-1997 97j
WOR, Adriana, e.v. DROOGE *29-07-1821 +21-10-1885 64j
WOR, Cornelia T., e.v. SNEEUW *07-03-1863 +27-02-1936 72j
WOUTERS, Josina Elizabeth Aline, e.v. BLOEMEN *26-01-1906 +21-01-2002 95j
WUBBE, Monica Maria, e.v. STOKMAN *04-06-1959 +22-01-1993 33j
WULP van der, Cornelia, e.v. VALK *19-01-1905 +15-12-2003 98j
WULP van der, Geertrui Johanna, e.v. MOL *13-09-1908 +13-01-2003 94j
ZAAG van der, Eilkje, e.v. VREUGDENHILL *23-11-1916 +12-10-2005 88j
ZAAL, Adriana, e.v. STREEFKERK *09-03-1885 +08-01-1955 69j
ZAANEN, Helena, e.v. CLEMENTS *11-01-1902 +12-10-2000 98j
ZALM v.d., Artje, e.v. SCHALK *10-05-1908 +27-08-1989 81j
ZALM van der, Johanna M., e.v. SMITS *15-02-1922 +31-10-1993 71j
ZANDE van der, Adrianus Pieter *05-08-1854 +29-04-1938 83j
ZANDWIJK van, Eelke Johanna Adriana, e.v. WILGEN *06-11-1906 +24-08-2001 94j
ZANDWIJK van, Johanna, e.v. SMITS *31-07-1909 +15-06-2004 94j
ZANDWIJK van, Wijntje, e.v. BREDA *29-01-1871 +29-01-1966 95j
ZANT van der, Helena, e.v. STEENBRINK *08-10-1894 +20-08-1973 78j
ZANTEN van, Dirkje Adriana, e.v. SLOMP *02-05-1891 +28-12-1977 86j
ZANTEN van, Dirkje Maria, e.v. KOPPEL *11-05-1895 +18-06-1995 100j
ZANTEN van, Elisabeth Maria, e.v. STREEF *22-07-1915 +04-02-1995 79j
ZANTEN van, Emmigje, e.v. STREEF *05-09-1924 +12-04-1981 56j
ZANTEN van, Petronella, e.v. SMIT *12-08-1931 +22-06-2007 75j
ZEEUW de, Eiltje, e.v. VOORBOOM *05-11-1892 +31-05-1986 93j
ZEMEL, Magdalena Rinske, e.v. TATES *11-08-1915 +09-10-2003 88j
ZESSEN van, Huibertje, e.v. TUKKER *04-07-1897 +15-01-1990 92j
ZEVENBERGEN, Wilhelmina, e.v. SLIJKHUIS *11-05-1934 +28-05-1990 56j
ZIJDEN van der, Adriaantje, e.v. VERSCHOOR *07-06-1903 +06-01-2001 97j
ZIJDEN van der, Mergje Adriana, e.v. METS *04-12-1869 +24-09-1967 97j
ZIJDERVELD, Paulina, e.v. STIENEN *23-12-1914 +17-12-1993 78j
ZIJL van, Jacoba Laurina, e.v. ZWEEGMAN *11-12-1873 +02-03-1938 64j
ZIJLMANS, Emma Christina, e.v. DORSTEN *16-08-1908 +24-06-2002 93j
ZOCK, Hendrika, e.v. WIJNGAARDEN *01-02-1889 +09-05-1983 94j
ZOELEN van, Jantje, e.v. HEIJDEN *28-09-1890 +17-07-1986 95j
ZON van der, Petronella Adriana, e.v. STOKMAN *17-02-1892 +26-10-1978 86j
ZONDAG, Christina, e.v. SCHOOK *28-05-1872 +11-04-1950 77j
ZONDAG, H., e.v. PANNEKOEK *12-06-1882 +29-03-1976 93j
ZONDAG, Hendrika, e.v. SMITS *07-07-1914 +28-12-1992 78j
ZONNEVELD van, D.J., e.v. OVER *06-05-1901 +08-01-2000 98j
ZOUT de, Hendrika, e.v. STRUIK *26-05-1920 +10-02-1991 70j
ZOUTKAMP, Rozetta, e.v. STRAAYER *13-01-1895 +11-02-1986 91j
ZUIDWEG, Cornelis *20-07-1927 +01-11-2000 73j
ZUUREN van, Anneke, e.v. TEERLING *26-04-1956 +22-11-1996 40j
ZUURMOND, Maria Jacoba Judina, e.v. VOGELZANG *14-01-1885 +06-04-1982 97j
ZWAAL, Neeltje Adriana, e.v. SCHENKEL *25-04-1923 +12-09-1990 67j
ZWAMBORN, Frederika Maria, e.v. BOMMEL *15-03-1895 +27-10-1988 93j
ZWAMBORN, Willemina, e.v. SCHREUDER *25-05-1903 +07-05-1967 63j
ZWAN van der, Neelte, e.v. DIJK *19-06-1901 +12-12-1989 88j
ZWANG, Maria Johanna, e.v. JONKER *22-06-1901 +01-10-1995 94j
ZWANG, Willempje Janna, e.v. SPITS *10-10-1917 +07-02-2004 86j
ZWIJNENBURG, Jannigje Krijntje, e.v. BRONKHORST *22-01-1903 +28-08-1998 95j

Totaal: 2653 wijzigingen in deze periode in www.online-begraafplaatsen.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Klootwijk

www.hollantsnet.nl en www.online-begraafplaatsen.nl


Google