INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 2   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742 (1)
Date: Tue, 19 Mar 2002 19:38:52 +0100

Uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad nr. 47 18 October 1883 blz 5
en verder.


tzt zal ik deze bewerkingen op een speciale geneavaria site ten toon
stellen, vooreerst zijn ze eveneens te bewonderen onder
toevalstreffers


Deel 1
De "Rijkdom" van 's-Gravenhage in 1742.
Uit eene onder ons berustende lijst van dat jaar zijn wij in staat de
navolgende niet onbelangrijke opgaven te kunnen mededeelen.


In de Laanstraat, Noordzijde.


ALETTA VIS WYNGERDEN, Rentenierster, met eene dienstbode, huishoudster
bij ABRAHAM VAN HOEY , Rekenmeester, deze had een jaarlijks tractement
van f 3000,- woonde in een huis waarvan de huurwaarde was f 750,-,
hield 5 dienstboden, bezat een buitenplaats, en hield een koets met
twee paarden.


JACOBUS VAN NECK, Solliciteur Militair, Schepen van Ďs Gravenhage,
welke betrekking hem jaarlijks f 1500,- opbragt, zijne sollicitatie
voor 45 Compagnien bezorgde hem een vast tractement van f 6028,- s
jaars, bewoonde een huis van f 600,- huurwaarde, hield 4 dienstboden,
alsmede een koets met twee paarden.


In de Veenestraat , Westzijde.


DAVID GRIMPLET, Koopman in Manufacturen, had een jaarl. inkomen van f
2500,-, woonde in een huis van f 400,- huurwaarde, hield eene
dienstbode.


De Weduwe C. VAN TIEL, Rentenierster, had een jaarlijks inkomen van f
2500,-, woonde in een huis van f 400,- huurwaarde, bezat een
buitenplaats en hield twee dienstboden.


LEONARD VAN DE CASTEELE , Koopman in Lak, later rentenier, met een
jaarlijks inkomen van f 6000,-, woonde in een huis van f 650,-
huurwaarde, hield 2 dienstboden, bij hem woonde in:
P. VAN DE CASTEELE, Koopman in Lak, had een inkomen van f 2000,-.


EDMOND VAN DIEST, Spiegelverkooper, had een jaarl. inkomen van f
2000,-, bewoonde een huis van f 350,- huurwaarde, hield twee
dienstboden.


ALBERT TOMESE, Zilversmid en Kashouder, had een jaarlijks inkomen van
f 6000,-, bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde, hield eene
dienstbode.


Op de Markt, Zuidzijde.


JOHANNES VAN CAMPEN , Procureur, erfde van zijn vrouw f 94268,-,
daarna rentenier, woonde in een huis van f 500,- huurwaarde, hield
twee dienstboden.


Als boven, Westzijde.


AERNOUT DE STERKE, Heer van Ysselikkerwoude, had een inkomen van f
4OOO,- s jaars, woonde in een huis van f 570,- huurwaarde, hield twee
dienstboden. Overleed in dat jaar.


In de Nieuwstraat, Oostzijde.


ELIRABETH DELLON, Rentenierster, had van hare zuster f 64900,- geŽrfd,
bewoonde een huis van f 500,- huurwaarde, hield drie dienstboden.


Mr. J. WIBO, Advocaat Fiskaal, waarvoor hij een jaarl. tractement
ontving van f 1200,-, had een jaarl. inkomen van f 4000,-, doch had
zijn huishouden te Amsterdam.


JOOST COENRAAD BOS, Commies van t Postcomptoir, had een jaarlijks
inkomen van f 3500,- erfde van zijn oom f 104597,-, bewoonde een huis
van f 400,- huurwaarde, had een buitenplaats en hield twee
dienstboden.


Hugo VAN SON, Procureur bg het Hof, had een jaarl. inkomen van f
3000,-, bewoonde een huis van f 500,- en hield twee dienstboden.


J. VOLLEVENS, Schilder, tevens Vroedschap van 's Gravenhage, had een
jaarlijksch inkomen van f 3000,- Š f 4000,- erfde van zijne ouders f
l00000,- woonde in een huis van f 350,- huurwaarde en hield eene
dienstbode.

- Rob Kuijsten, dinsdag, maart 19, 2002


From: Rob Kuijsten
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Naamlijst Opsienders en Leraars Hollandsche Gemeente Londen (1550-1801)
Date: Tue, 19 Mar 2002 13:33:23 +0100


ALGEMEEN NEDERLANDSCH -FAMILIEBLAD, 21 JULI 1883.


Naamlijst van de Opsienders en Leeraars der Hollandsche Ghemeente te
Londen van Ao. 1550-1801.


Medegedeeld door den Heer W. J. C. MOENS, te Tweed bij Lymington ,
Engeland.


1550. JOANNES A LASCO, Superintendent, gestorven in Jesu 1560.


MARTINUS MICRONIUS, Wt Vlaanderen, gestorven tot Noorden 1560.


WALTERUS UELAENUS , in Braband geboren, gestorven tot Londen 1563.


1559. ADRIANUS IIAMSTEDIUS , in Zeeland geboren, gestorven in
Vriesland 1562.


1560. PETRUS DELAENUS , van Alkmaar, tot Londen gestorven 1563.


1562. NICOLAUS CARINAEUS , van Edam, tot Londen gestorven 1563.


1563. GODEFRIDUS WINGIUS, van Luijck, tot Londen, gestorven 1590.


1568. BARTHOLDUS GUILLELMI, in Holland geboren.


1570. GEORIUS WYBOTIUS van Putthem, gestorven tot Londen 1576.


1573. JOHANNES CUBUS, gestorven tot Antwerpen.


1573. JACOBUS REGIUS, van Cortijcke, tot Londen, gestorven 1601.


1580. JOANNES SOILOT, van Bruijssel, tot Londen, gestorven 1598.


1580. JOANNES VAN ROO, tot Londen gestorven 1583.


1581. ASSUERUS REGENMORTERUS, van Antwerpen, gestorven te Londen 1603.


1556. LUCASVANPEENE, van Rousselare, tot Londen, gestorven 1557.


1592. JACOBUS WYBOTIUS, van Gent, tot Londen, gestorven 1593.


1597. JOANNES MARQUINUS , van Londen, tot Londen, gestorven 1599.


1601. JOANNES REGIUS , van Londen, tot Londen, gestorven 1627.


1601. SYMEON RUYTINCK, van Norway tot Londen gestorven den 3 Januarij
1621


1604. LEONIRDUS MOYART, van Heerenthals, tot Londen gestorven 1606.


1608. AMBROSIUS REGEMORTERUS, van Wesel, gest. tot Londen 13 Maart
1639/40


1624. GULIELMUS THILENIUS, van Middelburg , gest.tot Middelburg 18/28
December 1638


1628. THIMOTHEUS VAN VLETEREN, van Sandwich, gest. tot Londen 23 Julij
1641.


1632. JEREMIAS LARENUS, van Arnemuijden , gest. tot Londen 2 December
1638.


1639. CAESAR CALANDRINUS, van Staden, tot Londen gest. 1665.


1640. PHILIPPUS OP DEN BEKE , van Wesel, tot Londen gest. 1682.


1644. JONAS PROOSTUIS, van Colchester, tot Londen gest. 1667.


1663. SAMUEL BISCOP, van Vlissingen, geat. tot Londen 1700


1680. GERARD VAN DER PORT, van Zierikzee, tot Amsterdam gest. 1691.


1686. JOHANNES VAN ROIJEN, van Middelburg, tot Londen gest. 1687.


1688. ADRIANUS VAN OOSTRUM, van Wateringe, gest. tot Amsterdam 1716


1692. EYILIUS VAN CUILENBORCH, van Wageningen, gest. tot Canvey-eiland
1704


170?. WILLEM BISCOP, Zelandus vertrokken naar Middelburg 1712, daar
gest.1719


1711. THEODORUS BOLTEN, Lugduno Batavus, gestorven in Londen 1739.


1714. LUDOLPH DE WITH, Rot. Batav., vertrokken naar Utrecht, ob.
ibidem 1736


1718. PAULUS COLLINON, Hasso Cassellanus , gestorven tot Londen 1728.


1728. HERMAN VAN BRACHT, Dordraco Batavus, ob. in Londen 1735.


1735. FREDERIK DANIEL BONCIARD, obiit in Londen 1737.


1737. MARTEN ADRIAAN DE JONGH, Bommelia-Gelrus, gekomen den 22
December O. st. vertrokken naar Maastricht 1749.


1740. HENDRIK VAN HAEMSTEDE, Amstel. Bat., hier bevestigd 21 December
1740, overl. 31 May 1765 alhier te Londen.


1751. HENDRIK PUTMAN, Amstel. Bat., hier bevestigd 16 Junij 1751,
overl, 1797.


1765. MELCHIOR JUSTUS VAN EFFEN, Utrecht, overl. 1797.


1784. CONRADUS SCHWIERS , Bremen.


1801. LAMBERTUS HENMCUS SCHIPPERS PAAL, Ouderkerk bij Amsterdam.Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffers overl. ber. ANF 1883
Date: Tue, 19 Mar 2002 10:49:33 +0100
Sender: r.kuysten @ uds249-55.dial.hccnet.nl
Reply-To: robkuysten @ yahoo.com

Enkele overlijdens berichten uit het Algemeen Nederlands Familieblad
jrg. 1 1883


Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, zijne kinderen en
behuwd-kinderen, mijn geliefde echtgenoot, de Heer MARTINUS WILHELMUS
VAN DER AA, in den ouderdom van ruim 75 jaren. Overveen, 12 september
1851, H.A. van der Schoor, wed. M.W. van der AA


Op heden, den 27 van Sprokkelmaand 1881, overleed alhier te Zwolle,
aan de gevolgen van een verval van krachten en daarbij komende
slijmziekte, mijn geliefde zuster. HENDRIKA AAMS, in den ouderdom van
bijna 87 jaren. Met het diepst gevoel van rouw, geef ik hiervan aan
naastbestaanden en vrienden kennis, verzoekende van brieven van
rouwbeklag verschoond te blijven, daar ik mij trooste met het
vooruitzigt van de overleden weldra in de zalige Gewesten der
Onsterfelijkheid te zullen ontmoeten. Jan Aams


Heden morgen ten 5 ure overleed alleronverwachts, tot mijne en mijner
kinderen diepe droefheid, mijn dierbare Echtgenoot. A. J. AARTS,
gepension. Kolonel Directeur der Artillerie. Ridder del Mill.
Willemsorde. Nijmegen 22 februarie 1853, G Boomsma, wed. A.J. Aarts


Heden overleed alhier, aan een zinkingkoorts, in de ouderdom van 39
jaren en ruim 7 maanden de boekhandelaar JOHANNES BAL, waarvan langs
dezen tans gebruikelyken weg, kennis word gegeven aan zyne bekenden en
correspondenten, door zijn vader. Rotterdam 2 april 1796
Jozua Bal en zuster Hendrica Bal en verdere familie. NB. de affaire
zal gecontinueerd worden, waarvan de Firma nader zal bekend gemaakt
worden; intuschen word de aanhoudende correspondentie verzocht.


Heden overleed mijn zeer geliefde broeder, J.G.A. BEYER, gepensioneerd
Luitenant-Kolonel, in den ouderdom van 70 jaren. J.P.C Beyer, Nijmegen
6 februari 1874


Mijne dierbare Echtgenote, M.E.A. ACKERSDIJCK werd mij gisteren avond,
na een kortstondige doch hevige ziekte in den ouderdom van omtrent 41
jaren, door den dood ontrukt; wat ik misse aan deze waardige vrouw,
weten allen welke haar kenden. Ik beween met negen kinderen, van welke
vele de grootheid van deze ramp nog niet kunnen beseffen, haar
onverwacht en droevig verscheiden. H.A. Mees, Rotterdam, 6 Augustus
1829From: "hennie demming"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ongevallen gem.Rheden 1891
==================================
een stukje verslag(en uitsluitend dit)van de gemeente Rheden met ongevallen
van bijzondere aard in 1891:

Te Velp op 8/1/ door den spoortrein overreden de 24 jr. ELISABETH DAANEN;


Den 11/3 werden tengevolge van verstikking door kolendamp in een schip te
Dieren dood gevonden JAN EN DERK KLEINE oud 13 en 11 jaar;
DIRK SLUIJMER,35 jr, wonende te Hardinxveld,viel 27 juni te De Steeg van
eene baggermachine waarop hij werkzaam was in den IJssel en verdronk;


1 juli werd EVERT GERRITSEN, 12jr. wonende te Dieren op de Dierensche heide
door den bliksem gedood.


30 augustus werden door een noodlottig toeval te Ellecom door den stoomtram
gedood: AUGUSTINUS HENDRICUS MARIA HAGDORN ,26 jr, wonende te Zutphen en
CHRISTINA MAGDALENA DEMMINK,39 jr, wonende te Brummen;


16 okober werd te Dieren door den bliksem gedood FREDERIKA ZWEERS, 60jr.
huisvrouw van BEREND JANSEN, wonende te Dieren.


Misschien zit er watvoor iemand bij.


groeten, Hennie


From: "h en y"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! DTB Ridderkerk dopen 1809

Nog meer toevalstreffers, bron: Boek 3b doop 1790-1812 St. Oud Ridderkerk,
maart/april 1809


26-03-1809
is op verzoek in H. Ydo Ambagt gedoopt: Arij, een zoon van Floris van den
Berg en Adriaantje Scheppers, egtelieden, geene lidmaten. Getuige: Lijntje
Hendrikse (of Hendriksd) Moerkerken, lidmaat.


26-03-1809
is op verzoek in H. Ydo Ambagt gedoopt: Grietje, een dochter van Jacobus
Jans(e) Leeuwenburg en Aartje Leendertse (of Leendertsd) Bakker, egtelieden,
de vrouw lidmaat.


03-04-1809
is gedoopt een zoon van Gerrit Put en Cornelia van der Veer, egtelieden,
geen lidmaten.
't Kind is genoemd Dirk.


16-04-1809
is in H. I. Ambagt op verzoek gedoopt: Elisabeth.
Vader: Mattheus de Haan
Moeder: Cornelia van 't Zelfde
egtelieden, beide lidmaten.
Getuige: Adriaantje van 't Zelfde, lidmaat.


16-04-1809
is gedoopt eene dochter van Jan Boer en Mijnsje Struis?, egtelieden, de man
lidmaat.
't Kind is genoemd Zijgje.


16-04-1809
is gedoopt een zoon van Frank de Hertog en Marija van Kwawegen, egtelieden,
geene lidmaten.
't Kind is genoemd Pieter.


23-04-1609
is gedoopt eene dochter van Jacob Heinoort en Trijntje Lagendijk, egtelieden
en lidmaten.
Getuige: Rookje Lagendijk.
't Kind is genoemd Dirkje.


23-04-1809
is gedoopt eene dochter van Arij G. Plaisier en Marrigje Brouwhoff,
egtelieden en lidmaten.
Getuige: Zijgje Plaisier.
't Kind is genoemd Maria.


23-04-1809
is gedoopt een zoon van Bastiaan Huige de Jong en Antonetta de Kwaadsteniet,
egtelieden, de vrouw lidmaat.
Getuige: Lijntje de Kwaadsteniet.
't Kind is genoemd Jan.


M.vr.gr.,
Yolanda MeijerFrom: "h en y"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! DTB Ridderkerk dopen 1779

Hier nog meer toevalstreffers, bron: Boek 3a doop 1775-1789 van St. Oud
Ridderkerk, september/october 1779:
Vader: Willem Schansheer
Moeder: Aagje Lagendijk
kind: Maria
egtelieden, beijde ledematen, 't kind door de vader geheft.
deze lieden zijn in Meij te Rijsoort getrouwt, de vader bij deze gelegenheit
aan huis van den Predikant behandelt voor ontijdige bijslaap.


12-09-1779:
Vader: Teun Rijsdijk
Moeder: Arriaantje van Dijk
egtelieden, geen ledematen.
getuige: Teuntje van Dijk, lidmaat
kind: Huig


03-10-1779:
Vader: Pleun Rijsdijk
Moeder: Marrigje Baal
egtelieden, geen ledematen.
getuige: Cornelia van der Zwaan, lidmaat
kind: Cornelia


03-10-1779
Vader: Daniel Sinterniklaas?
Moeder: Arriaantje Verolme
egtelieden, de vrouw ledemaat.
getuige: Marrigje de Goede, lidmaat
kind: Pieter


03-10-1779
Vader: Wouter de Kramer
Moeder: Jannigje Leeuwenburg
egtelieden, geen ledematen, 't kind door de vader ten doop geheft.
kind: Wouter


17-10-1779
Vader: Joris Huizer
Moeder: Willemijntje Bek
egtelieden, geen ledematen, 't kind door de vader ten doop geheft.
kind: Jilles


24-10-1779
Vader: Hendrik Aardsz de Gelder
Moeder: Neeltje Pietersd Velthoen
egtelieden, beijde ledematen.
getuige: Marija de Gelder, lidmaat.
kind: Maria


24-10-1779
Vader: Pieter Bulsing
Moeder: Arriaantje Leeuwenburg
egtelieden, de vrouw lidmaat, 't kind door de vader geheft.
kind: Cornelia


31-10-1779
Vader: Arij Zuid....?
Moeder: Jannigje de Ruiter
egtelieden, de man lidmaat, 't kind door de vader geheft.
kind: Leendert


M.vr.gr.,
Yolanda MeijerFrom: "h en y"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! B.S. Ridderkerk 12-11-1835 en 14-11-1835 aangifte geboorten

Hallo nieuwsgroepers,


Hieronder volgen wat toevalstreffers uit Ridderkerk:


B.S. aangifte geboorte:
Aktenr. 149
aangiftedatum: 12-11-1835
Vader: Cornelis Rijsdijk, 36 jaar, slagter, wonende te Ridderkerk
Moeder: Aplonia van Tuijl, huisvrouw
geboren op 11-11-1835 om 22.00 uur een kind van het mannelijk geslacht
genaamd: Arie
getuige: Arie Bol, 30 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk
getuige: Hermanus Oosthoek, 30 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk


Aktenr. 150
aangiftedatum: 12-11-1835
Vader: Hendrik Kranendonk, 40 jaar, bouwman, wonende te Ridderkerk
Moeder: Cornelia Maaskant, huisvrouw
geboren op 11-11-1835 om 21.00 uur een kind van het mannelijk geslacht
genaamd: Pieter
getuige: Teunis de Pleit, 65 jaar, wagenmaker, wonende te Ridderkerk
getuige: Joannes Verhoeven, 35 jaar, smit, wonende te Ridderkerk


Aktenr. 152
aangiftedatum: 14-11-1835
Vader: Arie Punt, 31 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk
Moeder: Pietertje Rijsdijk, huisvrouw
geboren op 12-11-1835 om 17.00 uur een kind van het mannelijk geslacht
genaamd: Adrianus
getuige: Huig van der Steen, 37 jaar, zonder beroep, wonende te Ridderkerk
getuige: Willem Nieuwland, 26 jaar, verwer, wonende te Ridderkerk


Aktenr. 153
aangiftedatum: 14-11-1835
Vader: Arie Nugteren, 28 jaar, vlasboer, wonende te Ridderkerk
Moeder: Lijntje Streefkerk, huisvrouw
geboren op 13-11-1835 om 21.00 uur een kind van het mannelijk geslacht
genaamd: Willem
getuige: Arie Punt, 31 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk
getuige: Huig van der Steen, 37 jaar, zonder beroep, wonende te Ridderkerk


M.vr.gr.,
Yolanda MeijerFrom: "Gijsbert Hesselink"
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Toevalstreffer Gerrit van Rosmalen, ged. te Herwijnen op 21-2-1735
Date: Mon, 25 Feb 2002 19:34:48 +0100

Hallo allemaal,


Een wel heel apart huwelijk vond ik in ISIS Zeeland:


Gerrit van Rosmalen
Bruidegom Huwelijksakte op maandag 10 juli 1815 Vlissingen


Aktenummer/Number of deed: 27
Aktedatum/Date of deed: 10 7 1815
Bruidegom/Bridegroom: Gerrit van Rosmalen
Beroep/Occupation: Partikulier
Leeftijd/Age: 80 jaar/years old
Geboorteplaats/Birthplace: Herwijnen, op/on 21 2 1735
Bruid/Bride: Anna Maria Laps
Beroep/Occupation: Partikuliere
Leeftijd/Age: 69 jaar/years old
Geboorteplaats/Place of birth: Vlissingen, op/on 13 2 1746
Vader bruidegom/Father bridegroom: Pieter van Rosmalen
Moeder bruidegom/Mother bridegroom: Janneke van Wijk
Vader bruid/Father bride: Petrus Laps
Moeder bruid/Mother bride: Hendrina Jansen
Opmerking/Note: Bgm wdnr van Geertruij Catsman. Brd wed van Abraham van der
Leij. Geb.data zijn doopdatums.


Voor de geinteresseerden!


Groeten,


Gijs Hesselink


http://www.ghes.myweb.nl/


From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! RK trouwen Dokkum 1750-1752
Date: 10 Feb 2002 05:01:47 -0800

In de serie toevalstreffers een pagina uit het RK Trouwboek Dokkum
(Fr.)


1750
22 septembris Matrimonio juncti sunt Wilhelmus Henricus Bokhout et
Helena Marcus Toremans, testes Wilhelmina Bussel


1751
3 januarij matrimonio juncti sunt Dirk Jans et Grietje Wouters, testes
Gosse Lolkes et Age (?) Sepkes


23 maij matrimonio junctis sunt Leonardus Pele et Anna Gerrits testes
Anna Maria Boons et Engel Gerlof


septembris (geen datum vermeld) matrimonio juncti sunt Henricus
Gerrits et Bregt Annes, testes Helena Geerts et Stijntje ?????


13 decembris matrimonio juncti sunt Joannis Dupon (of Dapon) et
Jeltjen Aitses, testes detje joukes et sioert joukes


1752
19 novembris matrimonio juncti sunt Harmen Beers et Everarda Jeltes,
testes Ö (niet ingevuld)Subject: Re: ! Dichters in Dordt
From: "August de Man"
Date: Sun, 13 Jan 2002 21:25:54 +0100

Omdat ik met Dordrecht bezig ben, heb ik deze dichters alfabetisch gezet.
(Verwanten o.a.: Rochus van den Honert, Pieter van Braam, De Witt).
--
August de Man
http://www.deman.myweb.nl/genealogie.htm
____________________________________________________
Erica schreef:
> Uit: Dichters in Dordt (door Pieter Breman en Joyce Rijken;
> Gemeentelijke Archiefdienst 1983; met veel afbeeldingen van
> personen en gedichten)
____________________________________________________


Akerlaecken, Maria Margaretha van (* Dordt 1605, geslachtsrekenkundige en
dichteres)
Augustijnken van Dordt (+ na 1368)
Back (de Bak), Abraham den (* Zalt Bommel 1682, + Dordt 1720)
Badon, Johannes (* Leiden 1706, + Vlaardingen 1790)
Balen, Matthijs (1611-1691 te Dordt, touwverkoper/garentwijnder,
geschiedsschrijver van Dordrecht)
Beaumont, Simon van (Simon Schoonenberg) (* Dordt 1574, + Den Haag? 1654)
Berg, Ahasuerus van den (* Dordt 1733, + Arnhem 1807)
Beveren, Cornelis van (1591-1663 in Dordrecht)
Beveren, Willem van (* Dordt 1624)
Beverwijck, Dr Johannes van (1594-1647 te Dordt)
Blijenburgh, Adriaen van (1589-1630 in Dordrecht)
Blijenburgh, Damas van (* Dordrecht 1558, + na 1616)
Blijenburgh, Mr Adriaen van (1560-1599 in Dordt)
Blusse, Abraham (1726-1808 te Dordt)
Boonstra, Ger (Gerrit Ubbo Reint) (* Groningen 1943)
Bor (Borraeus), Gerardus (* Vlaardingen 1591?, + Dordt? 1626)
Bornwater, Pieter (tr. Dordt 1756)
Bos(ch), Lambertus van den (*1610?, + in of na 1698)
Bosson, Paulus Josephus de (* Wouw 1793, + Dordt 1866, apotheker en
chemicus)
Braam, Johannes van (1677-1751 te Dordt)
Braam, Pieter van (* Vianen 1740, + Dordt 1817)
Braat, Jacob (boekdrukker te Dordt)
Bracht (Braght), Ds Tieleman Jansz van (* Dordt 1625, + Moordrecht 1664,
doopsgezind predikant)
Bracht, Cornelis van (1681 te Dordt)
Bracht, Pieter van (1632-1688 te Dordt)
Bracht, Tielman van (1687-1720 te Dordt)
Brandeler, Dr Martinus van den (1790-1869 te Dordt, arts)
Brandeler, Mr Johan Jacob van den (1791-1847 te Dordt)
Breman, Pieter (* Zwolle 1948)
Broeckhuysen, Adam van (1687-1748, eigenaar en bewoner Develstein, militair
etc)
Broucke, Mr Johan (Jani) van den (1693-1737 te Dordt, advocaat etc)
Buddingh, Cees (* Dordrecht 1918)
Carpentier, Maria de (* Dordrecht 1616, dr van Pieter de Carpentier
(politicus))
Carpentier, Mr Roeland de (1620-1670 te Dordt)
Castilleios, Jean Maurice de (* Dordt 1640)
Cats, Jacob(us) (* Brouwershaven 1577, + 's-Gravenhage 1660)
Cleve, Johanna Constantia (* Dordt 1800, + Leiden 1822)
Colvius, Andreas (1594-1671 te Dordt)
Decker, Jeremias de (1609-1666 te Dordt)
Degenaar, Job (* Dordrecht 1952)
Dijl, Frank van (20e eeuw)
Dilsen, Maria van (* Dordrecht 1588)
Dogen, Pieter (* Woerden, + Dordt 1727, notaris)
Droste, Coenraet (* Dordt 1642, + Den Haag 1734, militair etc)
Duc, Isaac le (frans schoolmeester te Dordt)
Eijkelboom, Jan (* Ridderkerk 1926)
Eijkelenboom, Huib (Huibrecht Arie Paulus) (* Vlaardingen 1929)
Eyck, Mr Jacob Hendricksz van der (* 1574, + Dordt 1634)
Gherwen (Gerwen), Jan van (ca 1750 te Dordt als boekhandelaar)
Ghijben, Klara (* Dordt 1708, + Vlaardingen 1747)
Gildeklak, Mattheus (* Dordt 1730, + ?)
Godewijck, Margaretha van (1627-1677 te Dordrecht, dochter van Pieter)
Godewijck, Pieter van (1593-1669 te Dordt)
Greenwood, Frans (* Rotterdam 1680, + Dordt 1761)
Groesbeek, Cees (* Dordrecht 1956)
Hey, Hendrik (* Dordt 1757, + na 1829)
Hoeufft, Mr Jacob Hendrik (* Dordt 1756, + Breda 1843, advocaat)
Hollebeek, Andreas (+ Dordt 1710, predikant in HI Ambacht en Dordrecht
(1688))
Holtrop, Willem (* Dordt 1751, + Amsterdam 1835)
Honert (Honaert), Mr Rochus van den (* Dordrecht 1574, + Dordrecht 1634)
Hoogendijk, Sebastiaan van (* Dordt, + Dordt 1653)
Hoogeveen, Henricus (* Leiden 1712, + Delft 1791, filoloog etc)
Hoogstraeten, Francois van (* Dordt 1689, + 1760, zoon van Jan)
Hoogstraten, David van (1658 te Rotterdam, + Amsterdam 1724)
Hoogstraten, Frans (Francois) van (* Den Haag 1632, + Rotterdam 1696)
Hoogstraten, Jan van (1662 te Rotterdam, + Gouda 1756, broer van David)
Hoogstraten, Samuel van (1627-1678 te Dordt, schilder etc)
Hoogvliet, Arnold (1687-1763 te Vlaardingen)
Hoop, Cornelia van der (1623-1650 te Dordt, vroom dichteres etc)
Houbraken, Arnold (1660 te Dordt, + Amsterdam 1719)
Hovaeus, Gerard (*Dordt, + 1604)
Immerzeel Jr, Johannes (* Dordt 1776, + Amsterdam 1841)
Immerzeel, Christiaan (ged Dordrecht 1770, + Dordt)
Immerzeel, Pieter (1773-1840 te Dordt)
Jens (Jensius), Johannes (* Leiden 1671, + Rotterdam 1755)
Johan Hofman (* Dordt 1666)
Johannes Michaelius (* Hem (NH) 1614, + Dordt 1646)
Jonctijs, Daniel (* Dordt 1610, + Rotterdam 1654)
Jonge), Roelof Arends (de) (1732-1787 te Dordt)
Joosse, Kees (* Heede 1945)
Kat, Otto Adriaan de (* Dordt 1854)
Kenniphaas, J. (* Moerdijk 1924)
Kerckhoven, Johannes Polyander van (a) (* Metz 1568, Waals pred te
Dordt1591-1611, + Leiden 1646)
Kisselius, Johannes (1778-1850 te Dordt, suikerraffinadeur)
Kist Ezn, Anthonie (* Thamen (bij Uithoorn 1786, + Dordt 1841)
Klerck (Klerk), Zeger de (+ Dordt 1625)
Klok, Kees (* Dordrecht 1951)
Kluit, Ludovicus (* Dordt 1723, + Den Haag 1782)
Knaap, H.J.
Koning Azn, Johannes de (1781-1805 te Dordt)
Koning, Mr Pieter Willem de (* Dordt 1867, advocaat te A'dam)
Kuipers, Dirk Koimansz (1733-1796 te Dordt, schilder)
Lamme, Arie (* Heerjansdam 1748, + Dordt 1801, schilder, dichter, vertaler)
Laurentius, Laurens (ca 1625-1672 te A'dam, 1656-1660 predikant te Dordt)
Lydius, Jacobus (1610-1679 te Dordrecht)
Man, Michiel de (* Vlissingen, + Dordt 1699)
Marijnissen, Peter (* Breda 1952)
Meer de Wijs, Jacobus van der (+ Dordt 1844, apotheker)
Mels, Margaretha (+ Dordt 1682, ongehuwd)
Merula, Paullus (* Dordrecht, + Rostock 1607)
Merwede, Matthijs van de, heer van Clootwyck (* Geertruidenberg ca 1625, +
ca 1680)
Mijl(e), Abraham van der (* 's-Heerenberg 1566, + Dordt 1637)
Mr Adriaan van Moeusienbrouck (+ 1630)
Munckerus, Samuel (+ 1700, 1697 rector te Dordt)
Munster (Munsterius), Otto van (1706-1720 conrector Illustre school te
Dordt)
Naeff, Anthonetta (Top) (1878-1953 te Dordt)
Naeranus, Samuel (van der Neer) (* Dordrecht 1582, + Amersfoort 1641)
Nans, Elizabeth (kleindr. van Franciscus Nansius)
Nars(s)ius, Johannes (van Naarssen) (* Dordrecht 1580, + Java 1637)
Nederveen, Wietske (* Zwijndrecht)
Neuspitzer, Hermannus (* Emmerik 1635, + Dordt 1689, rector Latijnse School
etc)
Nijssen, Dr Willem (arts te Dordt)
Nispen, Abel van (zoon van Adriaen)
Nispen, Carel van (zoon van Abel)
Nispen, Matteus van (ca 1628-1717 te Dordrecht)
Nispen, Mr Adriaen van (* Dordt 1633, + Den Haag 1694)
Okkerse, Liesbeth (* Dordrecht 1965)
Overstege, Cornelis van (1620-1662 te Dordt, dijkgraaf etc)
Paape, Gerrit (* Delft, + na 1798)
Pandelaert, Dr Bernardus (van) (*Oud-Beijerland 1600, + Dordt 1653)
Parduyn, Caspar Adriaansz (Parduin, Perduin, Pardewijn, Perdun) (*
Middelburg1594, + Dordt 1644)
Peetsold (Peitsold), Johannes Hendrikus (1809-1890 te Dordt,
houtzaagmolenaar)
Perk, Jacques Frabrice Herman (* Dordt 1859, + Amsterdam 1881)
Petit, Elisabeth le (* Utrecht, + Dordt 1661)
Pilius, Mr Jacobus (Pyll) (schepen)
Plater, Abraham Aertsz (* Dordt, + Dordt 1625)
Rad, Aletta van de(r) (* Dordt, + Dordt 1699)
Randwijk Bzn, Barthlomeus van (1839-1927 te Dordt)
Regoor, Cornelis (1864-1911 te Dordt)
Rekenare, Cornelis de (* Gent 1562, + 1629)
Repelaer, Mr Jonas Andries (1733-1800 te Dordt)
Ridderhof, Cornelis (1811-1890 te Dordt)
Roer, L. van de (dichter)
Roovere, Petrus de (1602-1652 te Dordrecht)
Rooy, Antony de ( ca 1724-1806 te Arnhem, 1765-ca 1774 te Dordt)
Rovere (Roevere, Roover, Roverius), Jacobus de (schreef latijnse poezie)
Rutgers, Mr Johan (Janus Rutgersius) (*Dordrecht 1589, +1625)
Schouten, Jan (1787-1852 te Dordrecht, scheepsbouwer)
Schull, Mr Peter Steven (* Den Haag 1791, + Dordt 1835)
Slingelandt, Govert van (* Dordrecht 1620, + 's-Gravenhage 1690)
Smunnincx, Helena (* Zwijndrecht, ongehuwd, + Dordt 1733)
Someren (Zomeren), Mr Cornelis van (* Dordt 1650 + Gorinchem 1707)
Someren, Dr Adrianus van (1624-1663 te Dordt, arts)
Someren, Jacob van (* Dordt 1636, + Leiden, neef van Mr Jacob)
Someren, Mr Johannes van (1622-1676 te Dordt)
Staey Kolybrant, Mr Cornelis van der (1640-1680 te Dordt)
Staphorst, Casparus (* 1586 of 1587, + Dordrecht 1679)
Steenbergen, Dr Hendrik van (1677-1743 te Dordt, arts)
Steenbergen, Dr Jan Willem van (1708-1722 te Dordt, arts)
Steenbergen, Petronella Catharina van (1705-1759, dr. van Hendrik)
Stennbergen, Pieter (Petrus) Johannes van (1744-1833 te Dordt, zoon van Jan
Willem)
Surendonck, Petrus (* 1639, + Amsterdam 1691)
Suylichem, Pieter van (1798-1891, barbier, bode etc)
Suys, Anna (non)
Targier, Jacob (1688-1735 te Dordt, in 1712 geheel blind)
Terwen, Josina (ged 1686 (doopsgezind dus op latere leeftijd), + Rotterdam
1696, begr Dordt)
Terwen, Laurens (* Dordt, + Dordt 1705)
Tydeman, Barend Frederik (* Utrecht 1784, + Dordt 1829, predikant)
Valk, Wim (* 1923)
Veer, Adriana van der (1e helft 18e eeuw te Dordt)
Veldhoven, Abraham (18e eeuw te Dordt)
Verbeek, Henricus (* Arnhem 1750, + 1815 Culemborg?)
Vermeulen, Johan (Joan) (1674 te Dordt, + Breda ca 1750)
Vervoorn (Vervooren), Elisabeth (* Gorkum 1617, + in 1657, tweede vrouw van
Mr Johannes van Someren)
Veth, Anne Cornelis (* Dordrecht 1880, + Den Haag 1962, neef (oomzegger) van
Jan Pieter)
Veth, Jan Pieter (* Dordt 1864, + Amsterdam 1925)
Vivien, Mr Nicolas (* Den Haag 1631, + Lage Zwaluwe 1692, advocaat,
stadsbestuurder van Dordt)
Vockestaert, Mr Hendrik Melchior (* Delft 1794, + Dordt 1840, advocaat etc)
Voet, Johannes Eusebius (1706-1778 te Dordt, arts)
Vries, Wim de (* Puttershoek 1923)
Vrolijkhert, Mr Cornelis (* Zutfen ca 1720, + na 1758)
Walson, Christiaan Johannes (1897-1977 te Dordrecht)
Werff, Mr Adriaan van der (* Dordt, + Dordt 1848)
Witt, Clara de (ged Woudrichem, + Dordt 1647, dr. van Johan)
Witt, Jacob de (1589-1674 in Dordrecht)
Witt, Maria de (1622-1644 te Dordrecht)
Witt, Mr Johan de (* Dordt 1625, vermoord Den Haag 1672)
Zeeus, Jacob (1686-1718 te Zevenbergen)


Subject: ! Dopen Westbroek (Utr) 1773
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 13 Jan 2002 11:32:21 -0800

Pagina uit het geref. doopboek van Westbroek 1773


1773


17 Louwm. Adriaantje; Pieter Leevlang, Marretje Grotendorst, Beligje den Duin


28 Maart, Maria (onecht); ----, Annigje Jansz Ligtenberg, -----


4 April, Willem; Lambert van Keulen, Hanna Remmiger, Jannetje van Keulen


dito, Cornelis; Arie van Dijk, Jannetje Wiltson (?), Teunje van Wiltson


11 (?) dito, Isašc; Jacobus van Zoest, Jannetje Heus, Petronella Overbeem


2 Mei, Leuntje; Willem Bakker, Jacobje van Schaik, Leuntje Bakker


23 dito, Geertrui; Frans Amsterdam, Arnolda Versteeg, Maria Aken (?)


13 Junij, Dirkje; Jan Alb. van der Lee, Jannetje v. Doorn, Hendrikje v. D. Lee


4 julij, Gijsbertje; Willem v. Dijk, Hendrikje Schaaij, Gijsbertje Koning


1 Aug. Jan; Teunis v.d. Voort, Gerbregt Hoevlok (?), Maria v. Beek


22 dito, Neeltje; Antonie Bello, Joanna Vijselaar, Barta v. Wiggelinkhuizen


29 dito, Egbert; Hendrik Agterberg, Metje Renniger, Nanna


29 dito, Willem; Jacob Schaaij, Neeltje Wiggelaar, Aartje


7 Nov, Arie; Jan Ariz. v.d. Wilt, Annetje Stapelaar, Lijsje v.d. Wilt


12 Decemb. Cornelis; Jan Cron. Vredendal, Lijsje Kleimei (?), Geertje Vredendal


19 dito, Joannes; Gerrit Ligtenberg, Elsje Vlug, Marretje Hol


25 dit. Rijk; Huibert Verkerk, Maria v.d. Linden, Fijtje v.d. Linden


De volgorde is: datum, naam dopeling, naam vader, naam moeder en naam getuige.
Waar een vraagteken staat is de transcriptie mijn interpretatie.


Succes ermee,


en groeten van RichardSubject: ! Dichters in Dordt
From: "Erica"
Date: Sun, 13 Jan 2002 14:38:39 GMT

Uit: Dichters in Dordt (door Pieter Breman en Joyce Rijken; Gemeentelijke
Archiefdienst 1983; met veel afbeeldingen van personen en gedichten)


Namen van de hierin voorkomende dichters:


14e eeuw
Augustijnken van Dordt (+ na 1368)


16e
Paullus Merula (* Dordrecht, + Rostock 1607)
Damas van Blijenburgh (* Dordrecht 1558, + na 1616)
Mr Adriaen van Blijenburgh (1560-1599 in Dordt)
Cornelis de Rekenare (* Gent 1562, + 1629)
Abraham van der Mijl(e) (* 's-Heerenberg 1566, + Dordt 1637)
Johannes Polyander van (a) Kerckhoven (* Metz 1568, Waals pred te Dordt
1591-1611, + Leiden 1646)
Mr Rochus van den Honert (Honaert) (* Dordrecht 1574, + Dordrecht 1634)
Mr Jacob van der Eyck Hendricksz (* 1574, + Dordt 1634)
Simon van Beaumont (Simon Schoonenberg) (* Dordt 1574, + Den Haag? 1654)
Jacob(us) Cats (* Brouwershaven 1577, + 's-Gravenhage 1660)
Johannes Nars(s)ius (van Naarssen) (* Dordrecht 1580, + Java 1637)
Samuel Naeranus (van der Neer) (* Dordrecht 1582, + Amersfoort 1641)
Casparus Staphorst (* 1586 of 1587, + Dordrecht 1679)
Maria van Dilsen (* Dordrecht 1588)
Mr Johan Rutgers (Janus Rutgersius) (*Dordrecht 1589, +1625)
Adriaen van Blijenburgh (1589-1630 in Dordrecht)
Jacob de Witt (1589-1674 in Dordrecht)
Gerardus Bor (Borraeus) (* Vlaardingen 1591?, + Dordt? 1626)
Cornelis van Beveren (1591-1663 in Dordrecht)
Pieter van Godewijck (1593-1669 te Dordt)
Caspar Adriaansz Parduyn (Parduin, Perduin, Pardewijn, Perdun) (* Middelburg
1594, + Dordt 1644)
Dr Johannes van Beverwijck (1594-1647 te Dordt)
Andreas Colvius (1594-1671 te Dordt)
Gerard Hovaeus (*Dordt, + 1604)
Zeger de Klerck (Klerk) (+ Dordt 1625)
Abraham Aertsz Plater (* Dordt, + Dordt 1625)
Mr Adriaan van Moeusienbrouck (+ 1630)


17e
Dr Bernardus (van) Pandelaert (*Oud-Beijerland 1600, + Dordt 1653)
Petrus de Roovere (1602-1652 te Dordrecht)
Maria Margaretha van Akerlaecken (* Dordt 1605, geslachtsrekenkundige en
dichteres)
Jeremias de Decker (1609-1666 te Dordt)
Daniel Jonctijs (* Dordt 1610, + Rotterdam 1654)
Jacobus Lydius (1610-1679 te Dordrecht)
Lambertus van den Bos(ch) (*1610?, + in of na 1698)
Matthijs Balen (1611-1691 te Dordt, touwverkoper/garentwijnder,
geschiedsschrijver van Dordrecht)
Johannes Michaelius (* Hem (NH) 1614, + Dordt 1646)
Maria de Carpentier (* Dordrecht 1616, dr van Pieter de Carpentier
(politicus))
Elisabeth Vervoorn (Vervooren) (* Gorkum 1617, + in 1657, tweede vrouw van
Mr Johannes van Someren)
Cornelis van Overstege (1620-1662 te Dordt, dijkgraaf etc)
Mr Roeland de Carpentier (1620-1670 te Dordt)
Govert van Slingelandt (* Dordrecht 1620, + 's-Gravenhage 1690)
Maria de Witt (1622-1644 te Dordrecht)
Mr Johannes van Someren (1622-1676 te Dordt)
Cornelia van der Hoop (1623-1650 te Dordt, vroom dichteres etc)
Dr Adrianus van Someren (1624-1663 te Dordt, arts)
Willem van Beveren (* Dordt 1624)
Ds Tieleman Jansz van Bracht (Braght) (* Dordt 1625, + Moordrecht 1664,
doopsgezind predikant)
Laurens Laurentius (ca 1625-1672 te A'dam, 1656-1660 predikant te Dordt)
Mr Johan de Witt (* Dordt 1625, vermoord Den Haag 1672)
Matthijs van de Merwede, heer van Clootwyck (* Geertruidenberg ca 1625, + ca
1680)
Margaretha van Godewijck (1627-1677 te Dordrecht, dochter van Pieter)
Samuel van Hoogstraten (1627-1678 te Dordt, schilder etc)
Matteus van Nispen (ca 1628-1717 te Dordrecht)
Jacob van Someren (* Dordt 1636, + Leiden, neef van Mr Jacob)
Mr Nicolas Vivien (* Den Haag 1631, + Lage Zwaluwe 1692, advocaat,
stadsbestuurder van Dordt)
Pieter van Bracht (1632-1688 te Dordt)
Frans (Francois) van Hoogstraten (* Den Haag 1632, + Rotterdam 1696)
Mr Adriaen van Nispen (* Dordt 1633, + Den Haag 1694)
Hermannus Neuspitzer (* Emmerik 1635, + Dordt 1689, rector Latijnse School
etc)
Petrus Surendonck (* 1639, + Amsterdam 1691)
Mr Cornelis van der Staey Kolybrant (1640-1680 te Dordt)
Jean Maurice de Castilleios (* Dordt 1640)
Coenraet Droste (* Dordt 1642, + Den Haag 1734, militair etc)
Mr Cornelis van Someren (Zomeren) (* Dordt 1650 + Gorinchem 1707)
David van Hoogstraten (1658 te Rotterdam, + Amsterdam 1724)
Arnold Houbraken (1660 te Dordt, + Amsterdam 1719)
Jan van Hoogstraten (1662 te Rotterdam, + Gouda 1756, broer van David)
Johan Hofman (* Dordt 1666)
Johannes Jens (Jensius) (* Leiden 1671, + Rotterdam 1755)
Johan (Joan) Vermeulen (1674 te Dordt, + Breda ca 1750)
Dr Hendrik van Steenbergen (1677-1743 te Dordt, arts)
Johannes van Braam (1677-1751 te Dordt)
Frans Greenwood (* Rotterdam 1680, + Dordt 1761)
Abraham den Back (de Bak) (* Zalt Bommel 1682, + Dordt 1720)
Adam van Broeckhuysen (1687-1748, eigenaar en bewoner Develstein, militair
etc)
Josina Terwen (ged 1686 (doopsgezind dus op latere leeftijd), + Rotterdam
1696, begr Dordt)
Jacob Zeeus (1686-1718 te Zevenbergen)
Tielman van Bracht (1687-1720 te Dordt)
Arnold Hoogvliet (1687-1763 te Vlaardingen)
Jacob Targier (1688-1735 te Dordt, in 1712 geheel blind)
Francois van Hoogstraetn (* Dordt 1689, + 1760, zoon van Jan)
Mr Johan (Jani) van den Broucke (1693-1737 te Dordt, advocaat etc)
Clara de Witt (ged Woudrichem, + Dordt 1647, dr. van Johan)
Sebastiaan van Hoogendijk (* Dordt, + Dordt 1653)
Elisabeth le Petit (* utrecht, + Dordt 1661)
Margaretha Mels (+ Dordt 1682, ongehuwd)
Michiel de Man (* Vlissingen, + Dordt 1699)
Aletta van de(r) Rad (* Dordt, + Dordt 1699)
Samuel Munckerus (+ 1700, 1697 rector te Dordt)
Laurens Terwen (* Dordt, + Dordt 1705)
Andreas Hollebeek (+ Dordt 1710, predikant in HI Ambacht en Dordrecht
(1688))
Jacob Braat (boekdrukker te Dordt)
Cornelis van Bracht (1681 te Dordt)
Isaac le Duc (frans schoolmeester te Dordt)
Elizabeth Nans (kleindr. van Franciscus Nansius)
Abel van Nispen (zoon van Adriaen)
Carel van Nispen (zoon van Abel)
Dr Willem Nijssen (arts te Dordt)
Mr Jacobus Pilius (Pyll) (schepen)
L. van de Roer (dichter)
Jacobus de Rovere (Roevere, Roover, Roverius) (schreef latijnse poezie)
Anna Suys (non)


18e
Petronella Catharina van Steenbergen (1705-1759, dr. van Hendrik)
Johannes Eusebius Voet (1706-1778 te Dordt, arts)
Johannes Badon (* Leiden 1706, + Vlaardingen 1790)
Klara Ghijben (* Dordt 1708, + Vlaardingen 1747)
Dr Jan Willem van Steenbergen (1708-1722 te Dordt, arts)
Henricus Hoogeveen (* Leiden 1712, + Delft 1791, filoloog etc)
Mr Cornelis Vrolijkhert (* Zutfen ca 1720, + na 1758)
Ludovicus Kluit (* Dordt 1723, + Den Haag 1782)
Antony de Rooy ( ca 1724-1806 te Arnhem, 1765-ca 1774 te Dordt)
Abraham Blusse (1726-1808 te Dordt)
Mattheus Gildeklak (* Dordt 1730, + ?)
Roelof Arends (de Jonge) (1732-1787 te Dordt)
Dirk Kuipers Koimansz (1733-1796 te Dordt, schilder)
Mr Jonas Andries Repelaer (1733-1800 te Dordt)
Ahasuerus van den Berg (* Dordt 1733, + Arnhem 1807)
Pieter van Braam (* Vianen 1740, + Dordt 1817)
Pieter (Petrus) Johannes van Stennbergen (1744-1833 te Dordt, zoon van Jan
Willem)
Arie Lamme (* Heerjansdam 1748, + Dordt 1801, schilder, dichter, vertaler)
Henricus Verbeek (* Arnhem 1750, + 1815 Culemborg?)
Willem Holtrop (* Dordt 1751, + Amsterdam 1835)
Gerrit Paape (* Delft, + na 1798)
Mr Jacob Hendrik Hoeufft (* Dordt 1756, + Breda 1843, advocaat)
Hendrik Hey (* Dordt 1757, + na 1829)
Christiaan Immerzeel (ged Dordrecht 1770, + Dordt)
Pieter Immerzeel (1773-1840 te Dordt)
Johannes Immerzeel Jr (* Dordt 1776, + Amsterdam 1841)
Johannes Kisselius (1778-1850 te Dordt, suikerraffinadeur)
Johannes de Koning Azn (1781-1805 te Dordt)
Barend Frederik Tydeman (* Utrecht 1784, + Dordt 1829, predikant)
Anthonie Kist Ezn (* Thamen (bij Uithoorn 1786, + Dordt 1841)
Jan Schouten (1787-1852 te Dordrecht, scheepsbouwer)
Dr Martinus van den Brandeler (1790-1869 te Dordt, arts)
Me Peter Steven Schull (* Den Haag 1791, + Dordt 1835)
Mr Johan Jacob van den Brandeler (1791-1847 te Dordt)
Paulus Josephus de Bosson (* Wouw 1793, + Dordt 1866, apotheker en chemicus)
Mr Hendrik Melchior Vockestaert (* Delft 1794, + Dordt 1840, advocaat etc)
Pieter van Suylichem (1798-1891, barbier, bode etc)
Pieter Dogen (* Woerden, + Dordt 1727, notaris)
Helena Smunnincx (* Zwijndrecht, ongehuwd, + Dordt 1733)
Pieter Bornwater (tr. Dordt 1756)
Jan van Gherwen (Gerwen) (ca 1750 te Dordt als boekhandelaar)
Otto van Munster (Munsterius) (1706-1720 conrector Illustre school te Dordt)
Adriana van der Veer (1e helft 18e eeuw te Dordt)
Abraham Veldhoven (18e eeuw te Dordt)


19e
Johanna Constantia Cleve (* Dordt 1800, + Leiden 1822)
Johannes Hendrikus Peetsold (Peitsold) (1809-1890 te Dordt,
houtzaagmolenaar)
Cornelis Ridderhof (1811-1890 te Dordt)
Barthlomeus van Randwijk Bzn (1839-1927 te Dordt)
Otto Adriaan de Kat (* Dordt 1854)
Jacques Frabrice Herman Perk (* Dordt 1859, + Amsterdam 1881)
Cornelis Regoor (1864-1911 te Dordt)
Jan Pieter Veth (* Dordt 1864, + Amsterdam 1925)
Mr Pieter Willem de Koning (* Dordt 1867, advocaat te A'dam)
Anthonetta (Top) Naeff (1878-1953 te Dordt)
Anne Cornelis Veth (* Dordrecht 1880, + Den Haag 1962, neef (oomzegger van
Jan Pieter)
Christiaan Johannes Walson (1897-1977 te Dordrecht)
Jacobus van der Meer de Wijs (+ Dordt 1844, apotheker)
Mr Adriaan van der Werff (* Dordt, + Dordt 1848)
J.K.
H.J. Knaap


20e
Cees Buddingh (* Dordrecht 1918)
Wim de Vries (* Puttershoek 1923)
Wim Valk (* 1923)
J. Kenniphaas (* Moerdijk 1924)
Jan Eijkelboom (* Ridderkerk 1926)
Huib (Huibrecht Arie Paulus) Eijkelenboom (* Vlaardingen 1929)
Ger (Gerrit Ubbo Reint) Boonstra (* Groningen 1943)
Wietske Nederveen (* Zwijndrecht)
Kees Joosse (* Heede 1945)
Pieter Breman (* Zwolle 1948)
Kees Klok (* Dordrecht 1951)
Frank van Dijl
Peter Marijnissen (* Breda 1952)
Job Degenaar (* Dordrecht 1952)
Cees Groesbeek (* Dordrecht 1956)
Liesbeth Okkerse (* Dordrecht 1965)
Subject: ! Extract uit het Geboorteregister van Schiebroek
From: "h en y"
Date: Sun, 13 Jan 2002 12:56:54 GMT

Hallo nieuwsgroepers,


Ik heb bij toeval een extract uit het Geboorte register der Gemeente
Schiebroek, gedateerd 27-04-1865, in mijn bezit (zat bij de
huwelijksbijlagen van mijn voorouders). Het gaat om Clazina van den Berg,
geboren te Schiebroek op 17-08-1843, dochter van Jan van den Berg en Maria
Lans. Misschien heeft ťťn van jullie er wat aan?


M.vr.gr.,
Yolanda Meijer
Subject: ! Trouwen Westbroek 1732/33
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 12 Jan 2002 04:35:43 -0800

Uit het trouwboek van de geref. gemeente te Westbroek (prov. Utrecht)


Ao 1732


Den 24 octobr zijn alhier ondertrouwt en den 16 novemb. getrouwt
Wouter Gerritse van Voorthuijsen j:m: en Teuntje Huijbers J:D: van
Wijk


De 29 Novemb zijn alhier ondertrouwt en op den 21 Xber getrouwt Jan
gerritse van Luchtenberg J:M: van de Blauwe Capel en Maria goosense
van Zeijl, J:D: van Westbroek


Ao 1733
Den 9 januarij zijn alhier ondertrouwt en op den 9 februarij getrouwt
Barth de Greef J:m: van de Bilt en Anthonia Teeken J:D: van
Agt-thienhoven


Den 10 januarij zijn alhier ondertrouwt en op den 1e feb. getrouwt
Cornelis Hendrixen J:m: van Maartensdijk en geertje cornelis J:D: van
Agt tienhoven


Den 20 februarij zijn alhier ondertrouwt en op den 15 maart getrouwt
Jan gijsbertse Vlug J:m: en Aaltje Gijsberts weduwe van Cornelis
gijsberts, bijde wonende alhier


De 10 April zijn alhier ondertrouwt en op den 3 maij getrouwt Willem
Hendik Kinkin wed.n. van Apolonia van Schalkwijk en Margrietje Jans
J:D: wonende op de Nieuwe Sluijs


Den 17 April zijn alhier ondertrouwt en op den 3 maij getr. Reijert
Willemse wed.n van Feijgle Jans en Celigie Reijers J:D: van Westbroek


Den 24 April zijn alhier ondertrouwt, en op den 17 maij getr. gijsbert
Ersen J:m: van doren en Metje Jacobs Schipper J:D: bijde wonende
alhier


Groeten van RichardFrom: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Newsgroups: soc.genealogy.benelux
Subject: ! Trouwen Wommels (Fr.) 1770 en 1771
Date: 5 Jan 2002 04:21:29 -0800

Huwelijksboek Wommels (Fr.) 1770, 1771


Den 7, 14 en 23 Oct sijn de houwelijks geboden van
Sjoerd Roelofs en
Claaske Rienks, beide te Wommels
Over onze kerk geproclameerd en sijn den 23 Octob in de Houwelijken
Staat bevestigt


den 25 novem d 2 en 9 Decem sijn de Houwelijks geboden van
Pytter Hessels te Hidaard en
Aukjen Heeres te Higtum
over onze kerk geproclameerd en sijn den 16 December te Hidaard in den
Houwelijken Staat bevestigt


1771
Den 13, 20 en 27 Januar Sijn de Houwelijks Geboden van
Sybren Tjibbes Hanja te Wommels
en
Doetje Abes Hemstra te Cubaard
over onze kerk geproclameerd en sijn den 3 Febr in den Houwelijken
staat bevestigt


Den 24 en 31 Maart en den 7 April sijn de houwelijks geboden van
Yppe Dirks en
Antje Tjallings, beide te Wommels
over onze kerk geproclameerd en sijn den 7 April in den houwelijke
staat bevestigt


Den 14, 21 en 28 April sijn de houwelijks geboden van
Marten Sijbes en
Claeske Hessels beide te Wommels
over onze kerk geproclameerd en sijn den 5 Mai in den Houwelijken
staat bevestigt.


Subject: =?ISO-8859-1?Q?!_Dopen_Offringawier_en_Go=EBnga_(Fr.)_1802?=
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 30 Dec 2001 02:39:21 -0800

Uit het doopboek van Gauw, GoŽnga en Offringawier:


Anno 1802


Den 4 Februarij is te Offringawier gebooren een Dogter van Claas Ypkes
en Tryntje Ypes en den 7 maart door de vader en de moeder te
Offringawier ter doop gehouden en genaamd:
Okjen


Den 21 Februarij is te Goinga gebooren een Zoon van Anne Hettes en
Beijke Piers en den 14 Maart te Goinga door den vader en de moeder ter
doop gehouden en genaamd:
Anne


Den 28 Februarij is te Offringawier gebooren een Dogter van Claas Jans
en Trijntje Hindriks en den 4 April te Offringawier door den Vader en
Moeder ten doop gehouden en genaamd:
Japekjen


Den 25 April is te Offringawier gebooren een Zoon van Marten Rientzes
en Eeltjen Sjoerds en 23 May te Offringawier door den Vader en Moeder
ter doop gehouden en genaamd:
Sjoerd

++
Groeten van RichardSubject: ! Dopen Uitwellingerga (Fr.) 1760-1763
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 29 Dec 2001 11:25:11 -0800

Dopen Uitwellingerga (Fr.) 1760-1763


Het gaat om zeer summiere inschrijvingen, van het type:
datum Ė naam vader, kind gedoopt en genaamd Ė naam kind.
Ik vermeld alleen de datum, naam vader / naam kind


1760
2 juni Obbe Aukes / Pierkjen
2 juni Haring Tieerds / Tiete
16 juni Tierk Jans / Fouke
20 juli Rients Ferses (?) / Beuw
24 aug Klaas Jellis / Grietie
31 aug Doue Taedes / IJbel
19 oct Pier Annes / Beitske
26 oct Auke Pytters / Anne
14 dec Pytter Kuynds (?) / Djuke


Anno 1761
11 jan Aarnt Tieerds / Cornelis
11 jan Durk Gerbens / Marten
17 mei Tiete Jans / FŰke
24 mei Yge Meintes / Akke
19 juli Pier FŰkes / Aaltie
6 sep Pier Gerryts / Gerben
18 oct Douwe Martens / Beuw
18 oct Doede Gerbens / Gerben


Anno 1762
10 feb Anne W‚tes / Tieerd
31 feb Wybe Sytses / Trijntie
15 aug Douwe Teedes / Akke
30 oct Pier Gerbens / Gerben. Kind is bij doop 20 weeken oud


Deese Navolgende kinderen sijn door mij, Dominus G. Lanting Gedoopt:


Anno 1762
5 dec Tieltje Lieuwes / Rins (dogtertje)


Anno 1763
3 april Harmen Lieuwes / Baukjen (dogtertje)
8 mei Pier Annes / Tieschkjen (dogtertje)Subject: ! Dopen te Arum (Fr.) in 1763
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 28 Dec 2001 02:08:55 -0800

Dopen in Arum (Friesland) in 1763


Den 9 jan 1763 is gedoopt het kindt van Jan Hendriks en Johantjes Jans
(egtel.), zijnde een zoontje is genaamd Hendrik.


Den 6 febr 1763 is gedoopt het kindt van Hessel Rintjens en Tatske
Liuwes (egtel.) zijnde een zoontje is genaamt Rintje


Den 27 maart 1763 is gedoopt het kindt van Bartele Claeses en Jetske
Tittes (egtel.) sijnde een soontje is genaamd Minck


Den 27 maart 1763 gedoopt het kindt van Gorrit Fransen en Deucke
Jacobs (egtel.) sijnde een dogtertje is genaamt Janke


Den 30 april 1763 is gedoopt het kint van Jacobus Holder, Organist en
Schoolmr: en Yttje Douwes van Slooten (egtel.) sijnde een zoontje is
genaamt Douwe.


(egtel.) is de afkorting van egtelieden, de twee ouders zijn dus met
elkaar getrouwd. Voor de duidelijkheid heb ik het tussen haakjes
gezet, in de originele acte staat alleen Egtel


Richard


Van:Richard (richardk @ admail.nl)
Onderwerp:! Overlijdens Amsterdam 1886
Discussies:soc.genealogy.benelux
View: (This is the only article in this thread) | Original Format
Datum:2001-12-13 13:19:48 PST


Drie overlijdensaktes Amsterdam van 16 october 1886.


Cornelis van Overeem, oud 43 jaren, Pijlsteeg 9, beroep smid, geboren
te Weesp
Echtgenoot van Maria Clasina ten Bookum


Hendricus de Veber, oud 18 jaren, Oude van Hasseltsteeg 19, beroep
werkman, geboren te Hontenisse. Aldaar gedomiliceerd, overleden in het
buitengasthuis
Zoon van Joseph de Veber en Appolonia Molhoek, beiden wonende te
Hontenisse


Anna van Veen, oud 58 jaren, Buitengasthuis, zonder beroep, geboren te
Diemen.
Ongehuwd dochter van Jan van Veen en Willemijntje Brouwer

-------
RichardVan:Richard (richardk @ admail.nl)
Onderwerp:! Trouwen Oud-Loosdrecht 1795/1796
Discussies:soc.genealogy.benelux
View: (This is the only article in this thread) | Original Format
Datum:2001-12-15 11:38:33 PST


In de serie toevalstreffers:


Trouwen Oud-Loosdrecht 1795 en 1796 (gereformeerde kerk)


5 juli 1795
Gerrit Hoogenbirk wedn van Geertje Smit, geboren in de Nieuwe
Loosdrecht, wonende te Nichtevecht
met
Lijsbeth Stam, wed van Jan Loeff, geboren en wonende alhier


25 october 1795
Johannes Claasz Pos, geboren en wonende alhier
met
Ariaantje Evertsd Eijkelkamp, geboren van Maartensdijk en wonende
alhier


27 december 1795
Cornelis Pietersz Sijpesteijn, geboortig in de Nieuwe Loosdrecht en
wonende alhier
met
Lena Jochemsdr Opperman, geboren te Herveld (onduidelijk) en wonende
alhier


Ao MDCCXCVJ
14 februari 1796
Gijsbert Claasz Pos
met
Magteltje Hendricksdr Landt, beide geboren en wonende alhier


27 maart 1796
Jan Masmeijer
met
Barbara Kroon, beide geboren en wonende alhier


13 maart 1796
Luijt van Lunteren, geboren en wonende alhier
met
Aaltje Seldenrijk, geboren in de Nieuwe Loosdrecht en wonende alhier


1 mei 1796
Jacob Smit, geboortig van de Hooge Vuursche
met
Dirkje van der Lee, geboortig van Westbroek
beide wonende alhier

Groeten van Richard


Van:Richard (richardk @ admail.nl)
Onderwerp:! Dopen Oud-Loosdrecht 1809
Discussies:soc.genealogy.benelux
View: (This is the only article in this thread) | Original Format
Datum:2001-12-16 03:49:12 PST

Uit het Geref. doopboek van Oud-Loosdrecht, 1809


5 april/23 april
Jacob, z.v. Roelof Boelhouwer en Marritje Oranjeboom


19 april/23 april
Marritje, d.v. Jan Vogel en Neeltje Pieterse Pos


29 april/30 april
Nelletje, d.v. Klaas van Betten en Trijntje de Quant


26 mei/4 juni
Jan, z.v. Indanus (?) van Leuven en Teuntje de Kwant


1 juni/4 juni
Oetje, k.v. Jan Evertse Lamme en Dirkje Fredrikse Gijsen


31 mei/4 juni
Jacob z.v. Egbert de Vries en Marritje Pos


26 juni/9 juli
Jacob, z.v. Jan Groenhof en Maria de Liefde


22 juli/30 juli
Otto, z.v. Jacob Pos en Johanna Sas


23 juli/30 juli
Pieter, z.v. Janus Groenhof en Jannetje Pos


7 augustus/13 augustus
Arie, z.v. Gerrit Otten en Neeltje van Waveren


12 augustus/20 augustus
Willem, z.v. Brunis van den Berg en Annetje Willemdr de Bree


22 augustus/3 september
Hendrik, z.v. Harmen Masmijer en Engeltje de Vink


22 augustus/27 augustus
Trijntje, d.v. Johannes Vonk en Lijsje Diesman


26 augustus/3 september
Emmetje, d.v. Jacob Smit en Dirkje van der Leeuw


===


De geboortedatum staat het eerst, daarna de doopdatum.
z.v. is zoon van
d.v. is dochter van
k.v. is kind van (in het geval van Oetje, waarvan ik niet weet of het
een jongen of een meisje is. Ik denk het laatste, maar neem geen gok)


Groeten van Richard


Subject: ! Dopen Maastricht 1731
From: richardk @ admail.nl (Richard)
Date: 8 Dec 2001 11:46:32 -0800

In de serie toevalstreffers hier een lijstje uit de Ste Catharinakerk
uit Maastricht.


7 Baptizata est Eva, filia legitima Guilielmi Rigouer et Maria
Francisca Paroulf Brab:


9 Baptizata est Maria Joanna filia legitima Joannis Baptista de Piever
(?) et Catharina Kussenaers Brab:


10 Baptizata est Anna Margaretha filia legitima Petri Wllems et
Juditha van den Bergh Brab:


11 Baptizata est Maria Elisabetha filia legitima Georgii Boeckx et
Anna Maria Schruers Brab:


12 Baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Andrea Nipels et Anna
Meuris, Leod:


12 Baptizata est Ida filia legitima Gerardi Borghentuijn et Catharian
Vos, Brab:De opmerking Brab: wil zeggen dat de gehuwden uit Brabant komen, Leod
wil zeggen afkomstig uit de omgeving van Luik.Subject: ! Toevalstreffers Alkmaar geboorte/Overlijden
From: olgakroeders2001 @ yahoo.com (Olga)
Date: 8 Dec 2001 11:39:48 -0700

Overleden:


Hendrica Geertruida Huiberts( 17-09-1882)
Gerardus van Baar (04-03-1888)


Geboren:


Christianus Hermanus Kroon (23-09-1887)
Paulus Antonius de Munk (10-04-1880)
Jacobus Johannes Siezen (18-03-1880)
Antonie Dumans (09-01-1880)


Ik heb de kopien in mijn bezit dus als u meer informatie wilt hebben mail mij dan even prive.


groetjes


Olga


olgakroeders2001 @ yahoo.com


Subject: ! onderscheiden gezindten Dordrecht (Joodse namen)
From: "Erica"
Date: Sat, 08 Dec 2001 17:00:28 GMT


- Zacharias van der Sluijs, j:m: gebooren te Rotterdam en woonende alhier,
otr/tr. Dordrecht 8/29-5-1745 (onderscheiden gezindten) 30-11-1736/7-5-1737
Sara Salomons, j:d: van 's-Gravenhage en wonende aldaer.


- Salomon Alexander, j:m: van Amsterdam woonende aldaer geadsisteert met
David Alexander sijnen broeder, otr/tr. Dordrecht 2-7/12-8-1739
(onderscheiden gezindten) Soetje Eliazas Jacob Sluijs, j:d: van Dordrecht
woont in de Kolfstraat geadsisteerd met Zacharas Eliazas Jacob Sluijs haare
broeder.


- Levij Eliazar, j:m: geboortig van Landsberg en woont in de Doelstraat
geadsisteert met Eliazar Levij sijnen vader, otr/tr. Dordrecht 25-8/9-9-1740
(onderscheiden gezindten) Aaltje Ysaks Cohent, j:d: van Amsterdam woont in
de Vriesestraat geadsisteert met Isack Salomons Cohent haare vader.


- Davis Joseph Peeres, j:m: van Rotterdam woont in de Kolfstraat
geadsisteert met Merriam Cohen huijsvrouw van Joseph Peeres sijne moeder,
otr. Rotterdam, otr. Dordrecht 27-4-1741 (onderscheiden gezindten)(aug 1743
nog niet getrouwt) Belia Eliazar Sluijs, j:d: van Dordrecht woont in de
Kolfstraat geadsisteert met Soetje Eliasas Sluijs huijsvrouw van Salomon
Alexander haare suster.


- Sacharias van der Sluijs, wedn. van Dordrecht, otr. Dordrecht 4-5-1741
(onderscheiden gezindten)(ook in klepboek) Roosje Godschalk de Jongh, j:d:
van Rotterdam.


- Isaacq Levi, j:m: van Rotterdam en alhier woonagtigh, otr/tr. Dordrecht
1/16-3-1742 (onderscheiden gezindten) Phaijltje Levi Cohen, j:d: van
Amsterdam en aldaaar woonaghtig.


- Wessel Davids, wedn. gebooren te Rotterdam woond op de Gevolde gragt, otr.
Dordrecht 11-4-1743 (onderscheiden gezindten)(aug. 1743 nog niet getr.)
Ester Mosis, j:d: gebooren en woonende tot Amsterdam geass. met haare moeder
Jaantje "Jansen" wed van Mosis Davids.


Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/Subject: ! onderscheiden gezindten Dordrecht (Joodse namen)
From: "Erica"
Date: Sat, 08 Dec 2001 17:00:28 GMT


- Zacharias van der Sluijs, j:m: gebooren te Rotterdam en woonende alhier,
otr/tr. Dordrecht 8/29-5-1745 (onderscheiden gezindten) 30-11-1736/7-5-1737
Sara Salomons, j:d: van 's-Gravenhage en wonende aldaer.


- Salomon Alexander, j:m: van Amsterdam woonende aldaer geadsisteert met
David Alexander sijnen broeder, otr/tr. Dordrecht 2-7/12-8-1739
(onderscheiden gezindten) Soetje Eliazas Jacob Sluijs, j:d: van Dordrecht
woont in de Kolfstraat geadsisteerd met Zacharas Eliazas Jacob Sluijs haare
broeder.


- Levij Eliazar, j:m: geboortig van Landsberg en woont in de Doelstraat
geadsisteert met Eliazar Levij sijnen vader, otr/tr. Dordrecht 25-8/9-9-1740
(onderscheiden gezindten) Aaltje Ysaks Cohent, j:d: van Amsterdam woont in
de Vriesestraat geadsisteert met Isack Salomons Cohent haare vader.


- Davis Joseph Peeres, j:m: van Rotterdam woont in de Kolfstraat
geadsisteert met Merriam Cohen huijsvrouw van Joseph Peeres sijne moeder,
otr. Rotterdam, otr. Dordrecht 27-4-1741 (onderscheiden gezindten)(aug 1743
nog niet getrouwt) Belia Eliazar Sluijs, j:d: van Dordrecht woont in de
Kolfstraat geadsisteert met Soetje Eliasas Sluijs huijsvrouw van Salomon
Alexander haare suster.


- Sacharias van der Sluijs, wedn. van Dordrecht, otr. Dordrecht 4-5-1741
(onderscheiden gezindten)(ook in klepboek) Roosje Godschalk de Jongh, j:d:
van Rotterdam.


- Isaacq Levi, j:m: van Rotterdam en alhier woonagtigh, otr/tr. Dordrecht
1/16-3-1742 (onderscheiden gezindten) Phaijltje Levi Cohen, j:d: van
Amsterdam en aldaaar woonaghtig.


- Wessel Davids, wedn. gebooren te Rotterdam woond op de Gevolde gragt, otr.
Dordrecht 11-4-1743 (onderscheiden gezindten)(aug. 1743 nog niet getr.)
Ester Mosis, j:d: gebooren en woonende tot Amsterdam geass. met haare moeder
Jaantje "Jansen" wed van Mosis Davids.


Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/Subject: ! Oorlogslachtoffers - Gereformeerde Kerk te Dordrecht
From: "Erica"
Date: Fri, 07 Dec 2001 15:30:44 GMT


Bron: "Een eeuw rond het woord" 100 jaar Wilhelminakerk Dordrecht 1899-1999
(door Peter Dillingh)


* * *


Oorlogslachtoffers uit de kring van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht (pag.
75-77/gedenkplaat in de kerk):


JAN BAARS
* Sliedrecht 9 sept. 1877
+ Dordrecht 10 mei 1940
Reviusstraat 7
dodelijk getroffen toen hij enkele gewonden te hulp wilde komen


JAN BASTIAAN SCHILT
* Zwijndrecht 18 juli 1912
+ Dordrecht 10 mei 1940
Kromhout 3
portier van het Diaconessenhuis
dodelijk getroffen door een verdwaalde kogel


MANNES EKKEL
* Den Ham (Ov.) 5 okt 1889
+ Dordrecht 10 mei 1940
Dubbeldamscheweg 123
landarbeider
dodelijk getroffen bij zijn werk op het veld


ANTHONIE JANSEN MANENSCHIJN
* Dordrecht 2 mrt 1920
+ Rhenen 13 mei 1940
Bosboom-Toussaintstraat 42
gesneuveld als dienstplichtig militair bij de Grebbelinie


JACOBUS BEKKER
* Rotterdam 24 mrt 1890
+ StaŖfurt (D) 1 jan 1942
P.A. de Genestetstraat 14 rood
huisschilder, wegens weigering van zondagswerk voor de Wehrmacht
tewerkgesteld in Duitsland, daar op verdenking van spionage gevangengezet en
ter dood gebracht (ten onrechte niet vermeld op de gedenkplaat)


FRANS PLAISIER
* Zwijndrecht 1 jan 1919
+ Javazee 28 febr 1942
Matena's Hof 1
diende bij de Koninklijke Marine, gesneuveld bij de Slag in de Javazee


LODEWIJK VAN DUUREN
* Tilburg 5 aug 1917
+ Vught 9 aug 1944
Transvaalstraat 12
student wis- en natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
gefusilleerd vanwege zijn werk voor het illegale Trouw (in Amsterdam-Osdorp
is een straat naar hem genoemd)


SYTZE ROELOF BEINEMA
* Haarlem 8 mei 1894
+ Vught 11 aug 1944
Singel 104/b, ambtenaar GEB, oprichter van de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers, gefusilleerd (in Dordrecht (Staart) en in Zwijndrecht
(Groote Lindt) is een straat naar hem genoemd)


AART HENDRIK ALBLAS
* Middelharnis 20 sept 1918
+ Mauthausen 7 sept 1944
Prinsenstraat 23 rood
diende bij de Koninklijke Marine, uitgeweken naar Engeland, teruggekeerd als
geheim agent en marconist, in Duitse handen gevallen door het Englandspiel
en ter dood gebracht (bij de marine is een ondiepwatermijnenveger naar hem
Hr. Ms. Alblas genoemd)


bij het geallieerde bombardement op Park Merwestein kwamen zes gemeenteleden
om het leven:


BERNARDINA CATHARINA DICKE
* Dordrecht 7 okt 1887
+ Dordrecht 24 okt 1944
Toulonschelaan 59 rood
adjunt-directrice van de Dordtse Buitenschool


JANNIGJE RECOURT-VAN KEPPEL
* Dordrecht 21 aug 1891
+ Dordrecht 24 okt 1944
Stooplaan 2


WILLEM JOHANNES VAN KEPPEL
* Dubbeldam 8 nov 1866
+ Dordrecht 24 okt 1944
Stooplaan 2
gepensioneerd tuinbaas bij de gemeente (ten onrechte niet vermeld op de
gedenkplaat)


GERRIT KRUITHOF
* Schiedam 17 juni 1904
+ Dordrecht 24 okt 1944
Vrieseweg 61
winkelier in fruit


HENDRIK VAN WIJNGAARDEN
* Papendrecht 25 nov 1909
+ Dordrecht 24 okt 1944
Dr. Schaepmanstraat 4 rood
kantoorbediende


FREDERIKA VAN DER ZEE
* Dordrecht 12 juni 1932
+ Dordrecht 24 okt 1944
Brouwersdijk 191
leerlinge huishoudschool


JOHANNES VAN BREUGEL
* Dordrecht 10 nov 1913
+ Rotterdam 3 apr 1945
Brikstraat 2
Binnenlandse Strijdkrachten, gefusilleerd wegens het vervoer van wapens


CORNELIS SAMUEL HORNSVELD
* Hellevoetsluis 8 okt 1907
+ Dordrecht 14 apr 1945
Soembastraat 9
districtleider bij de Crisis-Controle-Dienst groepscommandant Binnenlandse
Strijdkrachten, verongelukt bij het vervoer van handgranaten


CORNELIS GERRITSE
* Rotterdam 9 sept 1914
+ Dordrecht 8 juni 1945
Scheldestraat 27
beroepswachtmeester bij de Huzaren, pelotoncommandant Binnenlandse
Strijdkrachten, verongelukt bij het onschadelijk maken van Duitse munitie

******************************************************************


Erica
http://d-compu.dyndns.org:8079/genbook/
Subject: ! In onze herinnering
From: "D.v.Eunen"
Date: Sat, 03 Nov 2001 10:16:15 GMT


Overledenen in de H.Dionysiusparochie te Heer Hugowaard 2001


..Naam
Overleden Leeftijd
..Anna van Langen - Vlaar 22-10-2000
79 jaar
..Patrick Breuer
25-10-2000 33 jaar
..Dirk Paulus Hendrik RŲtscheidt 04-11-2000
62 jaar
..Maria Groot - Mes 23-11-2000
94 jaar
..Catharina Johanna Anna van Deventer-Hompes 29-11-2000 90 jaar
..Brenda Maria Thielman-Gumbs 29-11-2000 35
jaar
..Wilhelmus Jacobus de Koning 15-12-2000
77 jaar
..Johannes Petrus Weel 19-12-2000
61 jaar
..Johannes Thomas Franciscus de Laat 28-12-2000 64
jaar
..Johannes Jacobus de Vries 04-01-2001
88 jaar
..Nicolaas van Schagen 05-01-2001
82 jaar
..Cornelis Anthonius Petrus Botman 10-01-2001
87 jaar
..Afra Theresia Poeste-Hauwert 17-01-2001
74 jaar
..Digna Johanna Langeveld-Ruigrok 19-01-2001 74
jaar
..Ronaldus Hubertus Franciscus Brouns 26-01-2001 53
jaar
..Jan Jacobus Petrus Huiberts 04-02-2001
59 jaar
..Afra Margaretha van Heerwaarden-Stam 04-02-2001 71 jaar
..Petrus Nicolaas van Langen 08-02-2001
83 jaar
..Leendert Marinus Spaans 09-02-2001
56 jaar
..Johannes Thomas de Lincel 10-02-2001
66 jaar
..Adrianus Kruijer
10-02-2001 82 jaar
..Alisabeth Maria Leek-Dirkson 11-02-2001
80 jaar
..Engelina Elisabeth Spruijt-Majoor 26-02-2001
72 jaar
..Neeltje Elodia Gildemeijer-Mooij 02-03-2001
77 jaar
..Anthonius van der Veldt 03-04-2001
96 jaar
..Johannes Cornelius Huijsmans 04-04-2001
76 jaar
..Susanna Maria Dimphina Hoedeman 05-04-2001 93
jaar
..Aris Groot
11-04-2001 82 jaar
.. Geertruida Wilhada Verbart-Huiberts 19-04-2001 91
jaar
..Albert Wartes
26-04-2001 47 jaar
..Wilhelmus Adrianus Dekker 01-05-2001
78 jaar
..Adrianus Jacobus Borst 19-05-2001
70 jaar
..Agnes Ruiter-van Straaten 28-05-2001
65 jaar
..Winny Verwoert-Postma 30-05-2001
80 jaar
..Cornelis Theodorus Komen 15-06-2001
89 jaar
..Afra Praat-Schipper 18-06-2001
83 jaar
..Geertruida Nuyens-Brand 24-06-2001
90 jaar
..Cornelia Wilhelmina Gouw-van Koolwijk 01-07-2001 83 jaar
..Gerarda Hendrika Anna Maria Nagtegaal-Spiekerman 01-07-2001 58 jaar
..Joanna Langedijk-Bekker 04-07-2001
87 jaar
..Ans Visser-Kramer 09-07-2001
55 jaar
..Maria Catharina de Vries-Stam 14-07-2001
85 jaar
..Maria Tadea van der Hurk-de Reus 15-07-2001 73
jaar
..Alida Afra Cecilia Hoogland 18-07-2001
43 jaar
..Geertruida Catharina Scholten-Schuit 01-08-2001
74 jaar
..Engelina Mol-Koppes 07-08-2001
82 jaar
..Johanna Groot-Stoop 10-08-2001
84 jaar
..Maria Catharina Hoogland-Klijn 12-08-2001
68 jaar
..Maria Josephina de Lange de Boer 21-08-2001
76 jaar
..Cornelis Brink
28-08-2001 88 jaar
..Theodora Maria Dannenberg-van der Erf 07-09-2001 75
jaar
..Maria Jacoba Verbeek-van Dam 11-09-2001
74 jaar
..Maria Gerarda Mourits-Mortier 14-09-2001
76 jaar
..Catharina Margaretha Prinse-Leek 15-09-2001
84 jaar
..Johannes Balvers
15-09-2001 76 jaar
..Christiian Hendrik de Jong 16-09-2001
81 jaar
..Divera Alida van Langen-Koenis 16-09-2001
83 jaar
..Wilhelmus Antonius Verhoeven 17-09-2001
70 jaar
..Jaap Konijn
20-09-2001 76 jaar
..Cornelis Zuurbier
30-09-2001 87 jaar
..Clasina Groenland-Borst
07-10-2001 77 jaar
..Adriana Maria Klaver-van Diepen 20-10-2001
58 jaar
..Adrianus Rutgerus Verzijlenberg 22-10-2001
80 jaar
..Theodorus Gerardus A.M.Schellevis 24-10-2001
56 jaar

Groeten,


DaanSubject: ! Bergambacht huwelijken
From: "angel"
Date: Thu, 1 Nov 2001 19:28:17 +0100

17 november 1759
Johannes Croon weduwaar van wijlen Arijaantje Cornelis de Boogje en Barbara
Hoffland jd geboren en wonende alhier.
6 december getrouwd


30 november 1759
Adolph van Esch jm van Blixland en Jannigje Stoppelenburg jd geboren en
wonende alhier.
23 december getrouwd


14 december 1759
Arij Lammert jm en Jannegje Arijs jd beide wonende alhier
trouwde in Ammerstol


11 april 1760
Hendrik van der Ham jm geb van Schoonhoven en Hermijntje van Meijeren jd
beide wonende alhier
10 mei getrouwd


17 mei 1760
Arij Pieterse Verkerk jm van Bergambacht en Maijke van Dielst jd van
Goudriaanbeide wonende in Nieuwpoort
15 juni getrouwd


4 july 1760
Cornelis Bastiaanse ???sjebreur en Aantje Cornelisse Keesjebreur j.lieden
beide wonende alhier
27 july getrouwd


2 augustus 1760
Willem Arijs wedunaar van Arijaantje Jonker en Neeltje Baartman weduwe van
?? Janse Boeyer. beide wonende alhier
24 augustus getrouwdSubject: ! Trouwen Oosterend 1787
From: richardk @ admail.nl (Richard)
Date: 28 Oct 2001 05:28:42 -0800

Trouwboek Hervormde gemeente Oosterend (Friesland) uit 1787


Renderd Hessels te Oosterend en
Yttje Willems te Hennaerd
Na drie wettige zondagse proclamatiŽn waarvan de derde geweest is op
25 maart, getrouwd 9 april te Hennaerd


Pytter Pytters te Weidum en
Antje Sijbes te Oosterend
Na drie wettige zondagse proclamatiŽn waarvan de derde geweest is den
8 april, den 9 april volgens att. getrouwd te Weidum


Jelle Sybrens te Scharnegoutum (?) en
Antje Johannes te Oosterend
Na drie wettige zondagse proclamatiŽn waarvan de derde geweest is 27
mei, den 3 juni volgens att. getrouwd te Nieuwland


Wijbe Watzes te Oosterend en
Grijtje Tjepkes te Tirns
Na drie wettige zondagse proclamatiŽn waarvan de derde geweest is den
29 juni, op denzelfden dagh getrouwd te Oosterend


Ijtse Thomas en
Trijntje Gerrits, beide te Oosterend
Na drie wettige zondagse proclamatiŽn waarvan de derde geweest is den
22 april op denzelfden dagh getrouwd te Oosterend
Subject: ! begr. Dordrecht (Nieuwkerk)
From: "Erica"
Date: Sat, 20 Oct 2001 17:24:49 GMT

1) begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 27-4-1808 Jan Willems Kuik, thuishoorende te
Stavoren, timmerman aan boord van 't Kofschip De Goede Verwagting schipper
Michael Wiebers, leggende alhier op stroom; laat een kind na (60 jaren -
koortsen).


2) begr. Dordrecht (Nieuwkerk) Rasmus Anderson op het pinkschip Habets
Anker, thuishoorende te Arendahl in Noorwegen; laat kinderen na; met de
lijkkoets ten 10 uren (na gissing 50 jaaren - door eigen handen).


Erica
http://d-compu.home.dyndns.org/genbookSubject: Re: ! begr. Dordrecht (Nieuwkerk)
From: "Arie & Gťke"
Date: Sun, 21 Oct 2001 22:22:21 +0200


Erica,


Die vermelding van die Noor, op dat moment is Noorwegen echter nog onderdeel
van Denemarken dacht ik, is misschien wel leuk voor de nieuwsgroep
soc.genealogy.nordic?


ArieSubject: Re: ! begr. Dordrecht (Nieuwkerk)
From: Rob Kuijsten
Date: Mon, 22 Oct 2001 07:55:40 +0200


On Sun, 21 Oct 2001 22:22:21 +0200, "Arie & Gťke"
wrote:


>Erica,
>
>Die vermelding van die Noor, op dat moment is Noorwegen echter nog onderdeel
>van Denemarken dacht ik, is misschien wel leuk voor de nieuwsgroep
>soc.genealogy.nordic?
>
>Arie
>


En ook voor de noors-talige gen. ng .
no.fritid.slektsforsking.etterlysing
Stond er op dat grafschrift ook een datum vermeld


Groeten, Rob Kuijsten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TIP van Rob: Bij de Hema zijn voor fl. 6,95 schriften met een stijve
linnen kaft te koop die rechtop in de boekenplank kunnen staan.
Ik noteer aldoende mijn genealogische aantekeningen, chronologisch en
ouderwets met potlood indezen om ze later toe te voeren in mijn computer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Subject: ! Ship Manifest SS Nieuw Amsterdam, Rdam -NY, 25-01-1918
From: Rob Kuijsten
Date: Sat, 27 Oct 2001 10:43:44 +0200

Toevals treffers (voorafgegaan door een ! teken in de kopregel) zijn
toevallige meldingen. Soms maakt men wel eens een copie van een
document waarin meer gegevens staan dan men zelf nodig heeft. Er komen
ook andere namen in voor, wellicht interessant voor anderen. Een
verzameling van deze treffers is te vinden vanaf:
inclusief zoekmachine..


=================================================
List 7, Ship Manifest SS Nieuw Amsterdam, Sailing from Rotterdam,
January 25, 1918 Arriving at port of New York, febr. 7, 1918


BOONE, Daniel Jacob, 34, shopkeeper, Middelburg, born Goes,
destination: Utah, Ogden


BOONE, Cornelia, 36, housewife, Middelburg, born Elst, dest. Utah,
Ogden


TEMPELMAN, Wilhelmina, 30, housewife, Nijmegen, born Nijmegen, dest.
Chicago


HAVERHALS, Maria, 32, Rotterdam, born Giessen Nieuwkerk, dest. Iowa,
Hawarden


HAVERHALS, Adriaan 5, Rotterdam, born The Hague, dest. Iowa, Hawarden


HAVERHALS, Pieternella, Joh.,25, Rotterdam, born Sprang, dest. Iowa,
Hawarden


KEY, Maike Dina, 27, nurse, Rotterdam, born Rotterdam, dest. Boston,
Maplewood


MULDER, Frans Bernardus, 30, hotelkeeper, Rotterdam, born Rotterdam,
dest. NY, Brooklyn

MULDER, Sophie, 27, housewife, Rotterdam, born Paramaribo, dest. NY,
Brooklyn


VAN TUSCHENBROEK, Frans, 18, Wageningen, born Wageningen, dest. Mich,
Gr. Haven


MESTDAGH, Omer Alouise (Bel), 38, Jockey, The Hague, born Aerseele
(B), dest. Detroit


BYKERK, Jacob Cornelis, 44, farmer, The Hague, born Zwijndrecht, dest.
Iowa, Hawarden

BYKERK, Johanna, 44, housewive, The Hague, born Zwijndrecht, dest.
Iowa, Hawarden


VOOGD, Gerardus J, 68, pensioned officer, The Hague, born The Hague,
dest. Iowa, Hull


VAN DER VEUR, Margje, 3?, housewife, The Hague, born Gouderak, dest.
NY, Brooklyn


VAN DER VEUR, Mattheus, 5, The Hague, born The Hague, dest. NY,
Brooklyn


VAN DER VEUR, Cornelis, 4, The Hague, born The Hague, (died in
hospital mar.2 1918)


DEURLOO, Dirkje, 42, servant, Nijmegen, born Tholen, dest. NJ,
Richwood


DEURLOO, Marinus, 33, bricklayer, Nijmegen, born Tholen, dest. NJ,
Richwood


DEURLOO, Maartje Pietern. E, 33, housewife, Nijmegen, born Rilland
Bath, dest. NJ, Richwood


DEURLOO, Jacob Willem, 5, Nijmegen, born The Hague, dest. NJ, Richwood


DEURLOO, Annetje Jannetje j, 4, Nijmegen, born The Hague, dest. NJ,
Richwood


HOOGSTRATEN, Jan, 20, bulbgrower, Wassenaar, born Sassenheim, dest.
NY, New York


GRUYS, Alida, 63, housewife, Amsterdam, born Zaandam, dest. CAL,
AlamedaGehuwde vrouwen zijn ingeschreven onder de achternaam van de man.


Een scan van dit scheepsmanifest met meer details is gratis
beschikbaar robkuysten @ yahoo.com


Met vriendelijke groeten
Rob Kuijsten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Alles is gezet op www.kuijsten.net * www.kuijsten.net/navigator *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DE ERFTANTE
A: Wat was dat voor een leelijk oud wijf, dat gisteren bij je was?..
B: Houd stil, kerel dat is de huwelijksgift van mijn vrouw...
(Uit, van Zwaamen's en Thompsons Almanak, anno 1916) 22
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Subject: ! Dopen te Noordwolde (Fr) 1772
From: richardk @ admail.nl (Richard)
Date: 26 Oct 2001 12:01:56 -0700

Dopen hervormd te Noordwolde (Friesland) 1772


Jan, gedoopt 26 juli, geboren 17 juli, zoon van Marten Jansz Douwsma
en Johanna Hates


Hanneke, gedoopt 9 augustus, geboren 2 augustus, dochter van Sipke
Imzes en Jantjen Hanneken


Betjen, gedoopt 16 augustus, geboren 11 augustus, dochter van Tjerk
Douwes en Zwaentjen Jans


Abeltjen, gedoopt 23 augustus, geboren 16 augustus, zoon van Egbert
Tjeerds en Lammigjen Abels


Johanna, gedoopt 4 oktober, geboren 26 september, dochter van Hans
Veldkamp en Herdina Ram. noot: vader is Land Opzigter


Baarte, gedoopt 25 oktober, geboren 27 september, zoon van Andries
Baarten en Jacobjen Jansz


Jan, gedoopt 30 oktober, geboren 23 oktober, zoon van Jacob Willems
Jongma en Trentje Jans de Graef


Jan, gedoopt 1 november, geboren 17 oktober, zoon van Gerardus Hendrix
Udinga en Annigien Jansz.


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken