INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 11   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! schoorstenen 1744-1755
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 11 Jul 2004 11:50:11 GMT

Bron : Stadsarchief Dordrecht
Archief : 9 Oudrechtelijke Archief Dordrecht
Inventarisnr. : 1644 (archief reetrekkers)

st = schoorsteen

1755
[27 sept] voor Van der Vorm een st. over Kerkstraet. 1 febr 1755 nav. JvL en
G. 1-4-0.
[27 sept.] voor David Serrie in Het Vlies 1 st. 1-4-0.
[17 jun en 7 juli] Voor idem 2 schoorst. in de vriesestraat 2-8-0.
[14 maart] voor de wijnslenaar in de Gravestraat 1 st.
[21 mrt] voor Herman Jansz de smit in den Heerheijmansuisstraat 1 smit
1-4-0.
[6 junij] voor H.B. van den Heuvel naast de deur 1 st. 1-4-0.
[8 julij] voor Corstiaan Zwart in den Heerman Suijsstraat 1 st. 1-4-0.
[29 julij] voor Jan Heug mr kleermaker 2 st 2-8-0.
[13 aug] voor P. Smits in De Brabantse El 1 st. 1-4-0.
[15 sept] voor Van Trigt in de Moorthoek 1 silversmits oven [1-4-0].
[30 sept] voor Jacobus Evenwel mr metselaar in de Gouden Elboog 1 st. 1-4-0.
[13 nov] voor Jan Kramers 1 oven 1-4-0.
[22 nov] Voor Claude Clabrot in de zijdeweverij 1 oven 1-4-0.
[dec] in de Marienbornstraat voor Geerkens 1 oven en 1 Fornuijs
Voor Beudt op de haven 1 st. en 1 oventij 2-8-0.
[dec] Voor Van der Elst den boutplukker 1 oventij 1-4-0.

1744
[15-7-1744] Op huijden den 15 Julij 1744 hebben Govert van der Linden, Abram
Bosselar en Pieter de Haan gezworenen Reetrekkers deser stad Dordrecht ter
requisitie van hr Adriaan VAN LOON, rooijing gegeven waar naar zijn nieuwe
te maken gevel moet werden gemaakt aan zijn Ed. woonhuijs staande en gelegen
op de HOOGE NIEUWSTRAAT binnen deser voors. stad en zal der zelven uijt den
Eck van het deurkapijn staand in de agter muur van de Heer Neurenburgt, en
zoo regt te loode opgewerkt moeten werden en voor soo verre de muur van de
heer Neurenbergt is over hangende uijt den looden, door den Ed. Heer voorsz.
weggeruijmd moet werden.
Present gvl B:, de Haan ... 1-12-0.
[22-7-1744] voor David Hordijk bij de Nieuw-brugh 2 scvhoorsteenen en 5
fornuijzen 8-8-0.
[25-7-1744] Op de Hooge Nieuwstraat bij 't Lamstraatje voor Juffrouw Van
Steen woonende op de Voorstraat bij de Roomsche Kerk 1 schoorsteen geord.
1-4-0.
[den 7 aug 1744] op de Hooge Nieuwstraat voor den Heer Van Loon 3
schoorsteenen geord. 3-12-0.
[28-7-1744] voor Van Asperen bij de Vuijlpoort 1 schoorsteen geord. 1-4-0.
[15-8-1744] op de Voorstraat voor Anthonij Knok geord een disteleerketel te
vermaken 1-4-0.
[10-10-1744] voor Jan Slegt mr timmerman een schoorsteen geord. 1-4-0.
[17-11-1744] voor de Heer Van den Zantheuvel in ;t huijs neven de Gevange
Poort 2 schoorsteenen geord. 2-8-0.
[24-9-1744] bij d'Heer van loon een schoorsteenpijp op te halen geord.
1-12-0.
Voor de pastoor op de Haven 1 schoorsteen geord. 1-4-0.
[overgedragen 1744-1745] Voor de Heer van Beveren bij de Kraan Rodermont 2
schoorstenen geord. 2-8-0.

1745
[2-1-1745] in 't huijs naast de stal van den Heer v. Gortschalkoort voor de
wed. Corstiaan Rauwestijn een schoorsteen geord. 1-4-0.
[3-3-1745] Voor Dorremaal op de Voorstraat bij de Botjesstraat drie
schoorsteenen geord. 3-12-0.
[9-3-1745] de Voorstraat over Doctoor VOET voor de wed. Fictoor een
tinnegieter Fornuijs geord. 1-04-0.
[29-3-1745] Voor den bakker in de Witte Hand in de Nieuwstraat 1 schoorsteen
geord. 1-4-0.
Voor de Heer Nicolaas v. Batenborgh 2 schoorsteenen op de Haven geord.
2-8-0.
[mei 1745] Voor Jacob ... (laatst gewoont hebben de voor lijfknegt bij de
Borgem Hugo Eelbo) in de Nieuwstraat naast M. Kluijt 1 schoorsteen geord.
1-4-0.
[mei 1745] Voor de Heer de ROO 1 schoorsteen geord en nader gevisiteerd
1-4-0.
[junij 1745] Voor Pieter Spruijt bij de lange Houte Brugh, 1 schoorsteen
geord 1-4-0.
[julij 1745]Voor de Heer 't HOOFT in 'Den Oranienboom', 1 schoorsteen geord
1-4-0.
[julij 1745] Steen en Rook Huijs. Voor Pro deo.
[aug 1745] in 't pakhuijs van Van der Swet 1 kachel 1-4-0.
[dec 1745] Voor de Heer Van de Swet op de Haven het maken van een
schoorsteenpijp op een burrij grond 1-4-0.

1746
[mrt 1746] bij de Lange Houte Brugh boor Klaas Borgers, een smits geord.
1-4-0.
[apr 1746] bij WAALBOER buijten den Vuijlpoort, 1 snuijver geord. 1-4-0.
[apr. 1746] op de Knolhaven agter de Lakehal voor .. 1 schoorsteen geord.
1-4-0.
[julij 1746] in den Horgiregen Ruijter 1 schoorsteen geord. 1-4-0.
[meij 1746] Voor Jan de Haan in 't huijs over de Gravestraet 1 oven en
(fornuijs_ gevolge geord. 2-8-0.
[junij 1746] op de Rietdijk in de 'Goude Valk', 1 schoorsteen geord 1-4-0.
[julij 1746] in de Vriesestraat over 'Den Regenboogh' voor Piere Piere, 1
schoorsteen geord 1-4-0.
[julij 1746] in de stijfselmakerij voor Obbe de HEER en VEEN 1 oven geord.
1-4-0. (!)
[aug 1746] Voor David Crena in 'Den Gaper', 1 schoorsteen geord 1-4-0.
[aug 1746] Voor Paulus Batenborg neven 't Lamstraatje 1 snuijver geord.
1-4-0.
[oct 1746] In de Wijnstraat voor Jetse de Heer 1 snuij[ver], 1 rornuijs
geord 2-8-0.
[nov 1746] Voor Mevrouw de wed Zantheuvel in 't huijs aen ';t Groothooft 1
trig geord. 1-4-0.
[overgedragen 1746] 3/1 Voor Hogenhoed bij de Marienbornstraat 1 schoorsteen
geord. 2-8-0.
In de Mrienbornstraat 't derde huijs van De Hanepot naar de Voorstraat te
rekenen voor Cornelis 't HOOFT, 1 bakoven en Fornuijs geord. (laten brengen)

1747
[april 1747] Voor Spruijt bij de lange Houte Brugh 6 schoorsteenen ngeord.
8-8-0.
[maij 1747] Voor Camp bij de Lange Houte Brugh 1 bakoven geord 1-4-0.

1748
[april 1748] Voor Broukhuijs bij de Lange Houte Brug 1 schoorsteen geord.
1-4-0.
[junij 1748] Voor de Hr Gelsdorp geord een mist bak met een steens muur
tegen de gemeene muur te maken 1-16-0.
[junij 1748] Bij Hijmans geordonneert zijn schoorsteen van de snuijver
omtrent 4 voeten hooger op te haalen omdat SPRUIJT daar ongemak door lijde
en bij Spruijt geordonneert zijnnens schoorsteen van zijn comtoir boven den
ok van';t dak te trekken omdat HIJMANS daar ongemak door quam te leijden
1-13-0.
[julij 1748] Voor Hijmans op de Haven, 1 schoorsteen geord. 1-4-0.
[julij 1748] Voor Paulus Batenborh op de haven, 1 schoorsteen geord. 1-4-0.
[julij 1748] Voor d'wed Den Band bij de Vuijlpoort 1 zeepziedersketel geord.
1-4-0.
[sept 1746] Voor Forsman in de Gravestraat 1 zilver smits fornuijs geord
1-4-0.
[sept 1746] Op de Hooge Nieuwestraat voor de zoon van Sastelet in 't
kuijphuijs 1 st. geord 1-4-0.
[nov 1748] Voor de wed. Zandheuvel aan 't Groothoofd 1 schoorst. geord. ten
maken 1-4-0.

1749
[febr 1749] Voor Doctoor Scheldebeek 1 schoorsteen in 't huijs op de Have
bij de Roo-Brugh geord. 1-4-0.
Voor Jan Hopman op de Hooge Nieuwstraat 1 snuijver geord. 1-4-0.
In het huijs van de wed. Van Duijnen De Smoorpot genaamt, 1 schoorsteen
geord. 1-4-0.
[aug 11] Voor de Hr Gillis REES rooijng gegeven van 4 Erven leggende in den
houttuyn 4-0-0.
Voor Van Pelt mr coperslager 2 schoorsteenen geord 2-8-0.
[nov. 1749] Voor den jongen Hr. Kerse het maaken van een vuurplaats of
haarstee onder wooning van de Hr Jan Timmers geord 1-4-0.
Voor KOOL mr kuijper op de Haven 1 schoorsteen geord. 1-4-0.


1750
[maart] Voor de wed Huijbert de Bruijn over Den Dissel, 1 schoorsteen geord.
1-4-0.
[junij 1750] Door Rheetrekkers geordonneerde het werk van het huijs van
Hendrik VAN DER VORM dat met een halve mop was getrokken en ter dikte van 1
steen te maken.

1751
[mrt] Voor Van Hoven op de Haven 1 oven of .. in de kelder keuken geord.
1-4-0.
[april] Voor Van Deuren aan 't Nieuwpoortje een grutters est 1-4-0.
[apr] Voor Bakke en Van der Elst pan in de raffenarij op de Kalkhaven geord.
2-8-0.

1752
Voor Van de Beek aan 't Groothooft 1 Fornuijs 1-4-0.
In 'Den Roode Leeuw' voor Juffr Toelemond schoorsteen 1-4-0.
Voor DIRK VEEN aan 't Groothooft 2 schoorsteenen 2-8-0. (!)
[nov] Voor de wijnslenaar agter op de Hooge Nieuwstraat 1 st. geord. 1-4-0.
Voor Van Bentem aan 't Groothooft 1 schoorsteen 1-4-0.

1753
Voor Barend Huijsman zijn zoon in 'De Klimmende Aap' 1 oven en 1 forn 2-8-0.
[junij 27] Aard de Raat aan de Boerevischmarkt 1 schoorsteen 1-4-0.
Dura aan de Boerevischmarkt 2 st. 2-8-0.
Voor Hijblond op de Haven 1 Forn. geord. 1-4-0.

1754
[jan] Voor VAN PELT over de Marienbornstraat 1 zilversmits forn. geord.
1-4-0.
Voor De Bie 1 smits aan 't Groothooft geord. 1-4-0.

1755
[april] Voor H: 't Hoonte 2 st. op 't VLAK bij Spaan geord. 2-8-0.

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland''
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 16 Jul 2004 17:55:39 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- De vergiftiging van Kapiten QUECK
Gerechtelijk vooronderzoek tegen zijn echtgenoote

De Officier van Justitie heeft een onverwijld gerechtelijk vooronderzoek
gelast tegen mevrouw QUECK, echtgenoote van den door vergif om het leven
gekomen kapitein der militairen administratoe, als verdacht van
mededaderschap of medeplichtigheid aan het misdrijf ter waarvan de majoor
dr. G. zich - zooals men weet - in voorloopige hechtenis bevondt.
Na een langdurig verhoor op Donderdag j.l. dat bijgewoond werd door den door
haar gekozen raadsman mr. H.N.J.C. VAN MEERTEN te 's-Gravenhage, kon mevrouw
QUECK vertrekken.
[bron: Het Vaderland 25 april 1927, editie 2, blad 7/8]
[NB. In Den Haag vergiftigde majoor dokter GLAS in 1927 zijn collega uit de
krijgsmacht kapitein B.G. QUECK, omdat hij een verhouding had met diens
vrouw. En de kapitein stemde
niet toe in een scheiding. GLAS kreeg vijftien jaar.]
[ http://www.ruudverdonck.nl/archief/COMS02005__3.html ]

- HOLLANDSCH VOCAAL-KWARTET
Naar wij vernemen, is Mia PELTENBURG toegetreden tot het
Hollandsch-Vacaal-Kwartet in plaats van Janna BRANDSMA, zoodat thans
samengesteld is uit de dames:
Mia PELTENBURG
Suze LUGER
en de heeren Louis van TULDER
en Jan DEKKER
[bron: Het Vaderland 2 mei 1927, editie 2, blad 11/12]
[zie: http://www.dutchdivas.net ]

- BRAND TE ASPEREN
Gistermiddag is brand ontstaan op het bedrijf van den heer M.G. VAN BAALEN
aan de Voorstraat te ASPEREN. Een groote houten schuur en een hooiberg
stonden spoedig in vollen vlam en waar een krachtige wind woei liet zich de
brand zeer ernstig aanzien. Door het flinke optreden van talrijke omwonenden
wist men de groote boerderij met paarden en veestal te behouden. Oorzaak is
hoogstwaarschijnlijk het spelen met vuur door kleine jongens in de schuur
waar de brand ontstond.
[bron: Het Vaderland 20 juni 1927, editie 2, blad 11/12]

- FAILISSEMENTEN
(opgegeven door v.d. Graaf en Co. afd. Handelsinformaties)
U i t g e s p r o k e n:
J.A.W. ZEEGERS, koopman, Gouda, aldaar met M.J.A.M. KLEEKAMP tezamen
handelende onder de firma Maison Zeegers-Kleekamp; cur. mr. M. de Mol,
Gouda.
A.J.A.M. KLEEKAMP, koopvrouw, Gouda, aldaar met J.A.W. ZEEGERS tezamen
handelende onder de firma Maison Zeegers-Kleekamp; cur. als voren.
G. VAN DEN BERG, Gouda; cur. mr. S.H. Smit, Gouda.
E. VAN EFFEREN, Rotterdam; cur. mr. M. Levie, Rotterdam.
J. OOSTVEEN, koopman, Rotterdam; cur. mr. J.A.L.M. Loeff, Rotterdam.
A. MEYERMAN, destijds wonende te Hengelo, thans te Rotterdaml vur. mr.
C.J.V. Kors, Rotterdam.
B.J. RIEMSDIJK, koopman, Rotterdam; cur. mr. J. Milders, Rotterdam.
L.J.W. VERSCHOOR, meubelmaker, Rotterdam; cur. mr. P.H.M. Hoogenbergh,
Rotterdam.
C.L. GOOSSENS, kamerverhuurster, Rotterdam; cur. mr. W. Jalink, Rotterdam.
J. DE GROOT, boterhandelaar, Rotterdam; cur. mr. F.A. Holleman, Rotterdam.
E.J. VAN DORT, koopman in ijzer, Dordrecht; cur. mr. Z.J. de Langen,
Dordrecht.
J. VAN RIJZEWIJK, Tilburg; cur. mr. A.L.N.M. Mutsaers, Tilburg.
M. VAN BEVEREN, koopman in brandstoffen en kruidenierswaren, Oud Vosmeer;
cur. mr. A.J. van der Hoeven, Tholen.
H. LAMPE, Tilburg; cur. mr. J.A.A. Blote, Tilburg.
J. VOERMANS, wed van G. van der Lint, bakkerin, Gastel; cur. mr. A.A.J.
Dirven, Bergen op Zoom.
L. NOUT, caféhouder en veerman, Ravenswaay gem. Maurik; cur. mr. D.S. van
Lent, Kesteren.
G.H. KLINGE, rijwielhersteller, Avereest; cur. mr. D. Sanders, Zwolle.
L. HOOGEVEEN, bakker, Bladel; cur. mr. J. van der Putt, Eindhoven.
P.J. van GINKEL, timmerman, Eindhoven (Woensel); cur. mr. G.J. Janssen.,
Eindhoven.
J.C. VAN KOL, Vught; cur. mr. C. van de Pol, 's-Hertogenbosch.
F. VERHALLEN, handelaar in ijzerwaren, Oss; cur. mr. J.E. Conradi, Oss.
A.G. HOL, koopman, Werkendam; cur. mr. J.B. Hengst, 's-Hertogenbosch.
J. HOEKMAN, landbouwer te Drogteropslagen, Zuidwolde; cur. mr. J. Werkman te
Hoogeveen.
Nalatenschap van W. WESTERA, laatstelijk te Klazienaveen gem. Emmen; cur.
mr. C.H. Lind te Emmen.
H. ZWEERS, weduwe W. WESTERA te Klazienaveen ; cur. mr. als voren.
F.H. BOTTER, schilder te Assen; cur. mr. W.J.S.J. BLOM te Assen.
J. DE WIT, houthandelaar te Siddeburen; cur. mr. J.L. Wigboldus te
Groningen.
R e c t i f i c a t i e :
Men verzoekt ons mee te deelen, dat in het faillissement van M.A. RENGERS te
Rotterdam mr. O. de Jong op diens verzoek als curator is vervangen door mr.
A.M. Mooy te Rotterdam.
V e r n i e t i g d :
F. VERMEULEN te Geffen.
[bron: Het Vaderland 28 juni 1927, editie 2, blad 3/12]

- AUTO OMGESLAGEN
De bestuurder gedood
Gisteravond omstreeks half 9 is op den weg Ravestein-Reek een auto, waarin
zich bevonden de ongeveer 60-jarige stalhouder J. BEERENDS te RAVENSTEIN en
zijn zoon, bij het uitwijken voor een hondenkar omgekanteld en in een sloot
gevallen. De vader, die stuurde, was op slag dood. De zoon was geruimen tijd
buiten kennis, doch zou geen letsel hebben bekomen.
[bron: Het Vaderland 29 juni 1927, editie 2, blad 11/12]

- ERNSTIG VLIEGONGELUK
Twee dooden.
Uit DEN HELDER: Hedenmiddag is het marine-schoolvliegtuig de S. 18 in de
nabijheid van het vliegterrein de Kooi, vermoedelijk in een vrille gekomen
en gevallen. Het vliegtuig is met den neus in den grond geslagen.
Van de beide inzittenden werd een onmiddellijk gedood, terwijl de ander
tijdens het vervoer naar het Marine-hospitaal is verleden. De namen der
omgekomenen zijn:
korporaal v.d. BOOM, gehuwd, 25 jaar oud en
de korporaal seiner BOSKER, ongehuwd, 25 jaar oud.
- TEGEN EEN WAGEN OPGEREDEN
Zarerdagavond omstreeks half 11 kwam de motorrijder v.d. L. [v.d. Linden ?]
met den duorijder S., beiden wonende te DUBBELDAM, van de richting Rotterdam
om zoch huiswaarts te begeven. Op den rijksstraatweg te RIJSOORD reed de
melkrijder G. voor hem uit. Met een reusachtige snelheid en op
onverklaarbare wijze reden zij tegen diens wagen. Beiden werden vreeselijk
verwond opgenomen. Nadat de geneesheer H. uit RIJSOORD de eerste hulp had
verleend, werden zij naar het gemeente-ziekenhuis aan den Coolsingel te
Rotterdam overgebracht.
[bron: Het Vaderland 4 juli 1927, editie 2, blad 5/6]

- DOODGEVALLEN
Bij het verplaatsen van een stapel balken aan de IJsselcentrale te ZWOLLE is
de 27-jarige J. STOFFER van een vier meter hooge stelling gevallen, en op
een betonnen vloer gekomen. Hij was onmiddellijk dood, en laat een vrouw en
twee kinderen achter. [NB. Jacobus Stoffer, overl. Zwolle 12-7-1927]
- AANRIJDING
Gisteravond tegen 9 uur is te DRUMPT bij TIEL het achtjarige dochtertje van
R. DE JONG dat op dennweg speelde, door een auto van de heeren BERGMAN en
VERBELK uit ZOELEN, aangereden. Het kind werd ernstig in een zijde gewond en
is een half uur later overleden.
[bron: Het Vaderland 12 juli 1927, editie 2, blad 3/12]

- AUOTO TE WATER GEREDEN
Zes dooden.
Hedenmorgen vertrok dr. TONCKENS uit GRONINGEN met zijn vrouw, twee zoons,
een dochter en een meisje per auto uit Groningen naar Zwolle. Op den weg van
SMILDE naar MEPPEL nabij Dieverburg reed de auto door onbekende oorzaak
tegen een boom. De auto zwenkte hierop over de rails en verdween in de
Smildervaart.
Twee arbeiders waren tegenover de plaats van het ongeval aan het werk. In de
nabijheid zijn geen woningen. Zij en menschen uit de omgeving kwamen
toeloopen. De auto lag midden in de vaart. Reddingsmateriaal was niet
aanwezig. Toch slaagden zij er in, de inzittenden op den wal te krijgen.
Toen de dokter uit Dwingeloo en nog twee andere dorpsgeneesheeren kwamen,
lagen er zes lijken aan den weg. Alleen aan den boom waren sporen van het
ongeluk te ontdekken.
- AUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN
Twee zwaar gewonden.
Vermoedelijk tengevolge van een defect aan de stuurinrichting is
Zaterdagavond op den Goudschen weg onder ZWAMMERDAM een verhuurauto, waarin
gezeten waren de kaashandelaar P. VAN DER KOOY uit Rotterdam met drie zoons
en hun dames, in volle vaart tegen een boom gereden.
Alle inzittenden werden van hun plaats geslingerd. Een der zoons werd met
zeer ernstige verwondingen aan het hoofd en in bewusteloozen toestand
opgenomen. Zijn echtgenoote kwam er weinig beter af en brak bovendien een
been. De overige passagiers bekwamen allen min of meer ernistige kwetsuren.
De beide zwaar gewonden zijn naar het ziekenhuis te BODEGRAVEN overgebracht.
Gistermiddag was VAN DER K. nog steeds niet tot het bewustzijn teruggekeerd.
De toestamd van zijn ehctgenoote is niet direct verontrustend.
[bron: Het Vaderland 18 juli 1927, editie 2, blad 3/12]

- FAILISSEMENTEN
(opgegeven door v.d. Graaf en Co. afd. Handelsinformaties)
U i t g e s p r o k e n:
M. VAN DAM, in gemeenschap van goederen gehuwd met S. Drukker, lid van na te
melden firma.
S. DRUKKER, huisvrouw van M. van Dam en met hem in gemeenschap van goederen
gehuwd, lid van na te meden firma.'
Firma. v. DAM-DRUKKER, handelende in zijden en wollen stoffen, Amsterdam;
cur. mr. M.M. Schim van der Loeff.
J.J. HESPE, meubel- en stoelfabrikant, Amsterdam; cur. als voren.
D. FORMA, laatst gewoond Amsterdam, thans zonder bekende woon-of
verblijfplaats; cur. mr. P.A. Verhulst, Amsterdam.
G.G.MEYER, artist, Amsterdam; cur. als voren.
N. WATERMAN, marktkoopman en winkelier in manifacturen, Amsterdam; cur. als
voren.
F.J.E. DEBEUKELAIRE, winkelier in radio-artikelen, Amsterdam; cur. mr. A.C.
van Bruggen.
J. KRAMMER, marktkoopman, Amsterdam; cur. als voren.
E. VAN DER PUYL, chauffeur, Laren (N.-H.); cur. mr. H.J.H. Tonio, Hilversum.
L.C. VAN PUTTEN, waterstoker, Rotterdam; cur. mr. L.J.R. Kühn
L. SMIT, bakker, Nieuwesluis gem. Heenvliet; cur. mr. H.P. Hermans, Brielle.
J. BONGERS, Moordrecht; cur. mr. M. de Mol, Gouda.
N.V. Reederij Mij 'Maasland II' te Vlaardingen, doch kantoorh. ten huize van
Joh. HOLSTER, IJmuiden; cur. mr. P. Tideman te Haarlem.
Th. VAN LOPIK, puinhandelaar, Hardinxveld; cur. mr. B. ten Cate te
Gorinchem.
H. VAN VLIET, werkman, Sliedrecht; cur. mr. A. de Jong, Dordrecht.
I. VAN MAASDAM, metselaar en aannemer, Stoutjesdyk-Greup; cur. mr. de Jager
te Dordrecht.
M.G.J. BOOGAARD, wed. N. Vlasveld, winkelierster, Utrecht; cur. mr. J.N.
Henket, Utrecht.
F. VAN DER PLOEG, landbouwer, Utrecht; cur. mr. W.A.P. van Lier.
C.W. VERSTAPPEN, bloemist, Helmond; cur. mr. W. Weitjens.
A.J. VAN DER POL, caféhouder, Helmond; cur. mr. J.P.A. Mulder.
J. BROEK, wed. M. v.d. Vlis, bloemiste, Apeldoorn; cur. mr. Th. Dijstra,
Zutphen.
J.H. BAGGEN, autohandelaar, Geleen; cur. mr. Franquiet, Maastricht.
P.H. LUYTEN, koopman te Voerendaal; cur. mr. Bellaar Spruyt te Maastricht.
E. KAMANN, koopman, Kerkrade; cur. mr. Heusgens, Heerlen.
K. DE VOS Szn, rijwielhandelaar te Oppenhuizen; cur. mr. P.C. Andreae,
Sneek.
E. VAN DER ZEE, koopman, Harlingen; cur. mr. A. Bakker te Leeuwerden.
P. BAKKER, koopman te Alkmaar; cur. mr. A. Schenkeveld.
A. GROEN, timmerman te Hoogkarspel; cur. mr. A.J.M. Leesberg te Alkmaar.
D. HOFSTEDE, timmerman, Haarlem; cur. mr. B. BOUMAN.
W.G. CORNELESE, koopman, Gendringen; cur. mr. J.P. Coops te Laag-Keppel.
O p g e h e v e n :
H.A.A. Bosman, Amsterdam.
H.G.J. Verstappen, Amsterdam.
J. Smit, Schiedam.
R. Inden, Rotterdam.
C.A. Rademacker, Utrecht.
H. Rohden, Kerkrade.
N.V. 'r Nabije Oosten te Maastricht.
A. Rohden, Kerkrade.
V e r n i e t i g d:
M. Vogels, Gemert.
[bron: Het Vaderland 9 sept 1927, editie 2, blad 5/14]

- TUSSCHEN BOOM EN AUTO BEKNELD GERAAKT
Hedenmorgen is de 59-jarige meelhandelaar F.C.J. LISSONE met zijn rijwiel op
de Oude Gracht te Alkmaar tusschen een boom en een bestelauto van de firma
Vroom en Dreesmann bekneld geraakt. Den heer L. werd een been afgekneld. In
levensgevaarlijke toestand werd hij naar het St. Elisabeths-ziekenhuis
overgebracht.
- ERNSTIG MOTORONGELUK
Twee dooden.
Zondagmiddag heeft op den weg van Alkrum naar Oldehoorn nabij laatstgenoemde
plaats een ernstig motorongeval plaats gehad.
De gebroeders Jan en Hessel ZWAAGSTRA uit KNYPE reden met een motorrijwiel
tegen een auto. Het motorrijwiel sloeg om en beide berijders bleven
bewusteloos op den weg liggen.
De bestuurder van den auto schijnt de aanrijding niet bemerkt te hebben en
is doorgereden.
De beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis te Heerenveen overgebracht,
waar zij hedennacht aan de bekomen verwondingen zijn overleden.
- IN DE AUTO VERBRAND
Hedennacht is onder DEN NUL, gemeente Olst, een ernstig ongeluk gebeurd.
Omstreeks half 2 moest de heer H.J. DE GROOT, scheepsbevrachter te ZWOLLE
komende uit Apeldoorn te DEN NUL benzine innemen. De auto was een oud model
Ford, waarbij het reservoir zich onder de zitplaats van den bestuurder
bevindt. De Echtgenoote van den heer DE GROOT enzijn zwager verlieten de
auto, doch de eigenaar zelf bleef in den wagen zitten. Terwijl de benzine
inhet reservoir getapt werd, heeft de heer DE GROOT een lucifer voor zijn
sigaar aangestoken, met het noodlottige gevolg dat de benzine ontbrandde. In
minder dan geen tijd stond de auto in brand.
De heer DE GROOT kon zich niet meer redden en lwam jammerlijk om. Het lijk
was geheel verkoold.
[NB. Hendrikus Johannes de Groot, overl Olst 1927 (aktenr. 50)]
[bron: Het Vaderland 12 sept 1927, editie 2, blad 14/16]

- ONGELUK MET DOODELIJKEN AFLOOP
Gistermorgen had op het spoorwegemplacement in DEN BOSCH de rangeermeester
Cornelis VAN ENGELEN het ongeluk te struikelen en over de rails te vallen op
het oogenblik, dat een machine met drie wagens passeerde. Met een zware
hoofdwonde en gebroken arm werd hij overgebracht naar het gasthuis Johannes
de Deo, alwaar hij onder de operatie is bezweken. De ongelukkige is 43 jaar
oud en laat een vrouw met 7 kinderen achter.
- Te KATWIJK-AAN-ZEE is gistermiddag ongeveer halfvier de 13-jarige Hermanus
VAN RIJN, wonende aldaar, op een rijwiel, aan den tol te Katwijk-aan-Zee
door een vierwielige brik, geladen met aardappelen overrreden, doordat hij
trachtte zich door het voertuig te laten voorttrekken. De dood trad,
onmiddellijk in. Den betrokken voerman treft geen schuld.
[bron: Het Vaderland 25 sept 1927, editie 1, blad 5/6]

- DE MOORD TE CULEMBORG
De verdedigers in de Culemborgsche moordzaak jhr. mr. van der Goes van
Naters en mr. H.H. Roobol, te Arnhem, welke zaak morgen voor het gerechtshof
te ARNHEM dient, hebben als getuigen a decharge doen dagvaarden.
M. STIEKEL, wachtmeester te Culemborg
A. COLLÉ te Baarn
J. COLLÉ te Culemborg
C. de Kruyff te Culemborg
O. Muller te Rotterdam
J. VERMEULEN te Culemborg
H. VERMEULEN te Culemborg
mej. H. HEY, vrouw van J. BORGSTEYN te Culemborg
majoor de HAAN te Tiel
ds. S. v.d. VEEN te Amsterdam
H. VERRIPS te Culemborg
A.D. BOORSMA te Culemborg
de directeur der Rijkswerkinrichting te Veenhuizen
A. VAN KESSEL te Geldermalsen
N. LEENINGA te Rotterdam
Th. v.d. STROOM te Culemborg
H.J. VROEGE te Culemborg
G. VERWAAL te Rotterdam
B. van VEEN te Culemborg
J. ROODE te Epe
G. BREY, vrouw van Th. LAMBOO te Culemborg
W. POMPE te Culemborg
R. HARTKAMP te Apeldoorn
W. LINSEN ter Delft
- ZWEMMEN
De heeren J.v. SILFHOUT en L. KORPERSHOEK zijn uitgenoodigd om den N.Z.B. te
vertegenwoordigen op de wedstrijden die 1 October te BRUSSEL ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van den Belgische Zwembond, zullen gehouden worden.
[bron: Het Vaderland 28 sept 1927, editie 2, blad 3/12]

- H.M. HERTOG HENDRIK
Naar wij vernemen zal ds. J.M. LINDEYER, Ev. Luthersch predikant te
PURMEREND, de reis met. H.M. 'Hertog Hendrik' naar West-Indië meemaken als
geestelijk verzorger.
De Hertog Hendrik zal Dinsdag 1 Nov. a.s. van Den Helder vertrekken en wordt
half Maart 1928 weer in het vaderland terugverwacht. Behalve onze koloniën
zal het schip ook onderscheiden havens in Zuid-Amerika aandoen.
[bron: Het Vaderland 8 okt 1927, editie 2, blad 3/21]

- Heden ontvingen wij telegrafisch uit MAGELANG het treurig bericht van het
overlijden van onzen geliefden Zoon, Vader, Broeder en Behuwdbroeder
den Heer JOHAN WEYNE, Kapitein inf. O.I.L.
in den ouderdom van 36 jaar.
Oud-districtscommissaris v/d Marowijne (Suriname), Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
Volstrekt eenige kennisgeving.
Uit aller Naam: W.M. WEYNE
Den Haag, 14 October 1927
Thomsonlaan 238.
- Heden overleed in STELLA MARIS onze beste Zuster, Behuwdzuster en Tante, M
Vrouw
LOUISA VAN DEN BOSCH
wed. van mr. W.D. van LIMBURGH
in den ouderdom van 68 jaren.
's Gravenhage, Prinsevinkenpark 9.
I. van de Bosch
A.G.A. van den Bosch-Koppius
Groningen:
J.W. Koch-van den Bosch
C.F.A. Koch
Eindhoven:
I.J. van den Bosch
E. van den Bosch-Vestesen
Lebong Tandai, Westkust Sumatra:
W.H. Kapteyn-van Gorkom
G.J. Kapteyn
's-Gravenhage, 14 October 1927.
De plechtigheid te Westerveld zal plaats hebben Dinsdag 18 October na
aankomst van trein 12.15 uur (halte Driehuis).
Eenige en algemeene kennisgeving.
[bron: Het Vaderland 15 okt 1927, editie 2, blad 4/16]

- DE OUDSTE INWOONSTER VAN VEENENDAAL
De oudste inwoonster van Veenendaal, Catharina VAN ZANTEN, verpleegde in het
Oudeliedenhuis, viert vandaag haar 101sten verjaardag. Zij is nog goed
gezond en zeer opgeruimd.
- DE EERSTE TULPEN
Gisteren heeft de heer A. VAN STAALDUINEN uit 's-Gravenzande de eerste
trektukpen ter veiling aangevoerd, bijna vier weken vroeger fan
verledenjaar.
- De off. van den marinestoomvaartdienmst 2e kl. C.J. DE WITTE en D. VAN
LEEUWEN zijn aangewezen voor den dienst in Oost-Indië en zullen 20 December
met de 'Prinses Juliana' uit Amsterdam hun Nieuwe bestemming volgen.
[bron: Het Vaderland 25 nov 1927, editie 2, blad 2/16]

- FAILISSEMENTEN
(opgegeven door v.d. Graaf en Co. afd. Handelsinformaties)
Surséance van betaling :
Aan W. BARTELS, bloemenexporteur te AALSMEER, in surseance van betaling
verleend voor den tijd van 6 maanden, ingaande 24 October 1927 met benoeming
van mr. H. van Toulon van der Koog te Haarlem als bewindvoerder.
U i t g e s p r o k e n:
Y. TEL, groentenkoopman, Assen; cur. mr. W.J.S.J. Blom, Assen.
C. KOKER, makelaar te Aerdenhout; cur. mr. T.A.M.A. van Löben Sels te
Haarlem.
F.J.C. PIGGE, caféhouder te Haarlem; cur. mr. J.C.Y. Nieuwenhuys te Haarlem.
H.M. KOOYMAN, loodgieter te Beverwijk; cur. mr. F. Hagemeyer te Haarlem.
Cr. WOLFGRAM, sigarenwinkelier te Haarlem; cur. mr. J. Gerritsz te Haarlem.
J. OOSTDIJCK, koopman in aardappelen enz., Heyningen (gem. Fijnaart c.a.);
cur. mr. Jan van Hasselt te Bergen op Zoom.
C.Th.P. LUYBEN, rijwielhandelaar te Boxtel; cur. mr. W. van der Eerden te
Den Bosch.
E.W. de GROOD, koopman te Den Bosch; cur. mr. A.H. Bloemarts te Den Bosch.
L.J. CHRISTIAANS, sigarenmaker te Cuyk; cur. mr. F.W. baron van Hugenpoth
te Den Bosch.
N.V. Mij Rijnschip PETER, Dordrecht; cur. mr. Z.J. de Langen te Dordrecht.
O p g e h e v e n :
N. van den Brekel te Tilburg.
P. Vermeer te Haarlem.
P. Bolt thans Groningen.
E. v.d. Puyl, Laren (N.-H.).
B. Verhagen
A. Visbeen
P. v.d. Sluis
H.J. Mud
A.J.F. Baars
T.J. van Schaardenburg
J.W. v.d. Bold
Á.J. Gies, allen Amsterdam.
V e r n i e t i g d:
L.M. van der Akker, wed van J.J. Smits, Rotterdam.
[bron: Het Vaderland 25 nov 1927, editie 2, blad 3/16]

- Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde Moeder en Grootmoeder
Jeanne Madeleine KONING-Salomon Huygens
in den ouderdom van 83 jaar.
Anny Pelizzaro-Koning
Armita Solveni-Fioravanti
Mira, Italië, 23 november 1927
[bron: Het Vaderland 27 nov 1927, editie 1, blad 4/12]

- Eenige en algemeene kennisgeving
Heden ontvingen wij uit SOERAKARTA het smartelijk bericht van het overlijden
van onzen innig geliefde Vader:
J.P.T. RHEMREV
oud Oost-Indisch ambtenaar.
Uit aller naam:
E.A. RHEMREV
P.J.E. RHEMREV
J.A. HOOGERVORST
's-Gravenhage, 2 Dec. 1927.
[bron: Het Vaderland 2 december 1927, editie 2, blad 4/16]

- West-Indië.
JODEN IN SURINAME

De heer Fred. Oudschans Deutz zendt de volgende mededeling :

Gedurende vele jaren hebben de rabbijn J.S. ROOS en de godsdienstleraar P.A.
HILFMAN, beiden destijds te PARAMARIBO, gemeend, dat het eerste Joodsche
huwelijk in Suriname zou zijn ingezegend in het jaart 1643 (5403).
Het eerst maakt daarvan gewag ROOS in zijn Additional Notes in the History
of the Jews in Suriname, no. 13 van de Publication of the American Jewish
Historical Society (1905), in welke hij de akte publiceert en waardoor hij
tot de gevolgtrekking komt, dat de Joden voor 1644 in Suriname zijn gekomen,
dus vroeger, dan de schrijver in Publication no. 4 had aangenomen, HILFMAN
drukt in zijn Notes on the History of de Jews in Suriname in Publication als
voren no. 18 (1900) een naamlijst van bruidegoms en bruiden af met
vermelding van data en getuigen over de jaren 1702-1743 en vangt deze lijst
eveneens aan met het bovenstaand huwelijk van 1643. Toen de archivaris van
het algemeen Rijksarchief, mr. R. BIJLSMA de uit Suriname ontvangen
archieven had geordend, schreef deze in de West-Indische Gids van 1920 een
bijdrage over de stichting (blz. 58), waarin hij wees op de onjuistheid van
het jaartal 1643 als datum van het fungeren van een haham en het verlijden
van een akte van huwelijksvoorwaarden (Ketuba).
Volgens mr. BIJLSMA zouden de woorden 'we sjiwiem' (en zeventig) zijn
weggelaten in den met Hebreeuwsche letters afgedrukten tekst in de
publicatie van ROOS van 1905 en zou de oorspronkelijke akte in 5473 (1713)
zijn opgemaakt. Wat is nu het geval ? Op verzoek van den heer ROOS nam de
heer HILFMAN een foto van die akte van 14 Elloel 5403, betrekking hebbende
op het huwelijk van ISHAK MEATOB en JEHUDITH, dochter van JECHIEL MEATOB.
Op die akte staat duidelijk het jaartal 5403 in den linkerbovenhoek vermeld.
Deze van den heer ROOS ontvangen foto publiceerde ik voor het eerst in mijn
werkje 'De kolonisatie der Portugeesch Joodsche Natie in Suriname en de
geschiedenis van de Joden Savanne', zijnde de voordracht, in Januari van dit
jaar gehouden voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
welken onlangs, met verschillende geschiedkundige bijlagen en een
geschiedkundige tijdtafel, geillustreerd verscheen bij Menno Herzberger.
Het blijkt nu, dat de foto is genomen niet naar het oorspronkelijk
Ketubothboek, maar naar een daarvan vervaardigd afschrift, dat in Suriname
ook aanwezig was (in welk jaar dit vervaardigd is, is niet bekend).
Vergeleken met de in het Rijksarchief aanwezige oorspronkelijke akte,
blijken die woorden 'we sjiwiem' (zes letters) inderdaad te ontbreken op de
copie, waarnaar de foto in Suriname werd genomen. Van de juistheid van de be
wering van mr. BIJLSMA heeft zich destijds vergewist de heer E. ITALIE,
hoofd van het Israëletisch godsdienstonderwijs te Rotterdam. Na bezichtiging
van die oorspronkelijke akte meen ik ook mr. BIJLSMA's gevoelen te kunnen
deelen. En uit het jaartal terzijde der bladzijde, waar duidelijk te lezen
staat 171... (de drie is niet meer zichtbaar) enuit de in den index van het
zeer beschadigde register -dat door de goede zorgen van den heer BIJLSMA
welkomen is hersteld - vermelde namen, die overeenkomen met de handteekening
op de akte kan men veilig aannemen dat men inderdaad bij het overschrijven
van dot foliant verzuimd heeft de bovenbedoelde 6 letters op te nemen. In
het gewaarmerkte afschrift heeft men toen, ten onrechte, in margine het
jaartal 5403 in gewone letters aangeduid.

Met zekerheid is thans nog niet uitgemaakt, wanneer de Jodenin Suriname zijn
gekomen. Volgens nog aanwezige staten zijn de vroegste geboorten van 1662,
dus uit den Engelschen tijd. Of er daarvoor, dus voordat Lord WILLOUGHBY in
1652 een aantal Engelsche Joden in Suriname bracht, een vestiging heeft
nestaan, is met het oog op het ontbreken van authentieke gegevens, niet uit
te maken, zoodat in mijn bovenaangehaald geschrift vervalt, wat daarover, in
verband met de besproken foutieve copie-akte is vermeld. Men zal dus niet
mogen volhouden, dat het eerste huwelijk in SURINAME in 1643 werd gesloten
en ik acht mij dan ook verplicht om mede te werken, dat de eenmaal zonder
opzet begane fout, niet worde voortgezet.
Als aanvulling van mijn hierboven bedoeld geschrift, kan ik nog vermelden,
dat Gouverneur VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK zich in zijn brieven aan den
directeur der Societeit gunstig uitliet over de Joodsche natie. In brieven
uit het eerste jaar van zijn bestuursperiode, in het Rijksarchief aanwezig,
lezen wij in dien van 16 Januari 1684:
'eindelijk tot besluidt dezes moedt ick getuygen het oovergroodt
contentement dat ick hebbe ontfangen als dagelyck nogh meer ontfange wegens
de willigheyt, vlydt ende genegenheydt ende eerelyckheydt dat haar hier de
Joodsche natie comporteren ende gedragen, wenst maar het vierde part konnen
getuygen van onse cristenen',
en op 13 Juni 1864 schrijft hij van Samual Nassy:
'geen bequamer, verstandiger en redelycker man in de colonie te hebben
gevonden Jodenschap apart'.
[bron: Het Vaderland 22 december 1927, editie 2, blad 11/16]

- DE GEHEIMZINNIGE STERFGEVALLEN TE VRIEZENVEEN
Donderdagavond laat is het jongste meisje van de familie BR., oud 4 jaar,
ook plotseling zeer ernstig ongesteld geworden, zoodat de geneesheer
onmiddellijk overbrenging naar het ziekenhuis te ALMELO gelastte.
Vrijagmiddag is dot meisje overleden. De oorzaak is nog niet bekend. Het
gezin BR. heeft nu binnen drie dagen drie van hun kinderen verloren.
[bron: Het Vaderland 14 januari 1928, editie 2, blad 3/16]
NB.
Hendrik Jan Bruins, geb. Tubbergen 1879, tr. Johanna Leus, geb. ca. 1887.
Kinderen:
1. Johannes Bruins, geb. Vriezenveen (Vriezenveen) 1919, overl. De Pollen
(Vriezenveen) 1928.
2. Hendrik Jan Bruins, geb. Tubbergen 1921, overl. De Pollen (Vriezenveen)
1928.
3. Johanna Aleida Bruins, geb. Vriezenveen (Vriezenveen) 1926, overl.
Almelo 1928.
[bron: http://www.vriezenveners.nl ]

- Heden overleden plotseling te SEMARANG, onze zeer geliefde zoon
Jacob Johan Bastiaan DE JONGE OUDRAAT
Adjunct Inspecteur Zoutregie, in den ouderdom van 35 jaar.
L. de Jonge Oudraat
J.A.H. de Jonge Oudraat-Hennes
Den Haag, 25 Jan 1928.
Geen bezoeken.
[bron: Het Vaderland 26 januari 1928, editie 2, blad 3/14]

- ONBEWAAKTE OVERWEG
Gisterochtend ongeveer 9 uur is op den onbewaakten overweg bij AKKRUM een
auto door een van Zwolle komenden trein aan gereden. De bestuurder, de heer
LAKKERMAN, uit Alkmaar, werd uit den auto geslingerd
- VERDRONKEN, maar kreeg oogenschijnlijk geen letsel. Hij reisde met den
trein naar LEEUWARDEN, waar hij zich in het ziekenhuis liet onderzoeken,
daat zijn knieën pijnlijk waren. De auto werd vernield.
Te. St. Pancras is de schipper BOON uit Koedijk over boord geslagen en
verdronken. Hij laat een vrouw met 9 kinderen achter.
[bron: Het Vaderland 5 februari 1928, editie 1, blad 3/12]

- De Heer en Mevrouw
E.C. von PRITZELWITZ
v.d. Horst-Kok
geven kennis van de geboorte hunner dochter
Maria Margaretha
Passoeroean (Java), 4 Febr. 1928
[bron: Het Vaderland 5 februari 1928, editie 1, blad 4/12]

- AUTO IN HET WATER GEWAAID.
Door den hevigen wind is hedenmorgen om 11 uur de auto van dr. F. JONKERS,
die door de pont te Tiel moest worden overgezet, van de Nieuwe Kade in de
Vluchthaven gewaaid. De eigenaar was uitgestapt, zoodat geen persoonlijke
ongelukken plaats hadden.
- EEN 100-JARIGE OVERLEDEN.
In den ouderdom van 100 jaar is Woensdag de heer D. VISSER te Kortehemmen
(Drachten) overleden.
- Op den Eibergscheweg te HAAKSBERGEN is de ongeveer 45-jarige vrachtrijder
G.J. BEKKERS door een vrachtauto aangereden, waarbij hij een ernstige
schedelfractuur opliep. De getroffenen werd naar het St. Anthonius-Gasthuis
vervoerd, alwaar hij is overleden.
[NB. Gerrit Jan BEKKERS, overl. Haaksbergen 1928 (aktenr. 13)]
[bron: Het Vaderland 17 februari 1928, editie 2, blad 2/12]

- EEN 101-JARIGE OVERLEDEN.
Te BUSSUM is de oudste inwoonster overlden, mej. de. wed. Th. HILHORST, die
verleden week 101 jaar werd.
- In Rijswijk (N.-Br.) is de woning van J. VAN SOMEREN tot den grond toe
afgebrand. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade.
- OOST-INDIË
J.H. DELGORGE
BATAVIA, 22 Febr. (Aneta.) - Op zijn verzoek is met ingang van 4 Juni eervol
ontslag verleend aan den heer J.H. DELGORGE, hoofd van de Opiumregie, onder
dankbetuiging.
- K.C. BARKEY
BATAVIA, 22 Febr. (Aneta.) - Aan den heer K.C. BARKEY, hoofd van den
Pandhuisdienst, is op zijn verzoek met ingang van 2 Mei eervol ontslag
verleend, onder dankbetuiging.
[bron: Het Vaderland 22 februari 1928, editie 2, blad 2/16]

- AUTOBOTSING TE PARIJS.
Uit Versailles seint Havas, dat de auto van den heer BERNARDUS BARENDSE,
kanselier bij het Nederlandsche gezantschap te Parijs, in botsing is gekomen
met een anderen auto.
Mevrouw BARENDSE kreeg door den schok een zenuwcrisis en werd, na in een
apotheek verzorgd te zijn, naar haar woning teruggebracht.
- DOODELIJKE AANRIJDING.
Gistermiddag is de 7-jarige E. VAN BEURDEN, die met eenige kinderen aan het
spelen was voor de ouderlijke woning aan de Eikenlaan 10 te HILVERSUM, door
een auto bestuurd door den heer M. VAN ESSEN aldaar, gegrepen, toen het
plotseling van het voetpad op den rijweg sprong. Het kind was onmiddellijk
dood. Den bestuurder, dir voor de spelende kinderen signalen gaf, treft geen
schuld.
[bron: Het Vaderland 26 februari 1928, editie 1, blad 3/12]

- [met foto !] VERZOEK OM OPSPORING.
Namens den Officier van Justitie verzoekt de Commissaris van Poltie in de 3e
Sectie (bur. Leidscheplein) te AMSTERDAM, de opsporing, aanhouding en voor
hem geleiding van JOHANNES JACOBUS KOBLENS, geboren te AMSTERDAM 28 Jan.
1897, kantoorbediende, zeggende te wonen aan de Heerengr. 354 te Amsterdam.
Hij maakt zich schuldig aan oplichting, door zich uit te geven voor
electricien en als zoodanig contracten af te sluiten voor het aanbrengen van
lichtpunten, levering van electrische apparaten en het doen van reparaties,
welke niet worden nagekomen.
Velen werden hierdoor reeds misleid.
[bron: Het Vaderland 26 februari 1928, editie 1, blad 3/12]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: !Toevalstreffer
From: "Joke" <bootjemditweghalen @ chello.nl>
Date: Thu, 22 Jul 2004 15:51:12 +0200

Aangetekent den 14 November 1794

CORNELIS BERKHOUT kleermakersknegt Jongman van Leijden wonende in de
Kruijsstraat fgt met Willem Berkhout zijn Vader wonende in de
Agnenietensteeg
met
THERESIA PINTE Jongedame van Leijden wonende op de St. Jacobsgragt met
Willemina Lolia wonende als vooren.

1e gebod den 15 November 1794
2e gebod den 22 November 1794
3e gebod den 29 November 1794
Getekent voor de HH Jan Anthonij Pietermaat en Johannes Hendricus Prins van
Lockhorst Schepenen op den 29 November 1794
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 23 Jul 2004 18:22:13 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- TRAGISCH
Circa half twee is gisteren aan de Witte Brug nabij het café De Fuik te
's-HERTOGENBOSCH opgehaald het lijk van een jeugdige vrouw, die weldra bleek
te zijn mej. VAN STAPPEN-VAN DER DOENEN, wonende te DEN DILLEN. De
gemeentepolitie van BERLIKUM onder leiding van den Burgemeester verrichtte
het voorloopige onderzoek, en deed het lijk naar DEN DILLEN vervoeren. De
omstandigheid, dat deze vrouw nog dezer dagen haar eenig kindje door den
dood verloor, is wellicht aan dit geval niet vreemd.
[bron: het Vaderland 1 april 1928, editie 1, blad 3/10]

- DE INDISCHE REIS VAN DEN HEER TILLEMA
Men zal zich herinneren, dat de heer H.F. TILLEMA in Februari opnieuw naar
Indië is gegaan, thans zich ten doel stellend het doen van onderzoekingen
over land en volk van Borneo.
Aan het Ko. Weekbl. heeft hij nu uit Perim geschreven, dat de heenreis
aanmerkelijk langer zal duren dan verwacht werd.
De vrachtboot 'Manoeran', waarmede hij de reis aanvaardde, vertrok 15 Febr.
uit Genua, doch had het 16 Maart nog niet verder gebracht dan Perim.
De heer Tillema schrijft: 'De boot heeft twee schroefbladen verloren in de
Roode Zee. Wij zijn tot Aden gestoomd om de zaak te herstellen. 't Lukte
niet. Toen naar Perim. We liggen nu al pl.m. 14 dagen hier, en 't kan nog
wel een maand duren. Het geval is uiterst interessant.'
[bron: het Vaderland 7 april 1928, editie 2, blad 3/16]

- Hedne overleed, zacht en kalm te M. Gladbach, onze lieve Tante en
Oud-Tante
Mevrouw DINA BENJAMIN
Weduwe van mr. C.J. COHEN
in den ouderdom van 83 jaar.
's-Gravenhage, 7 April 1928.
C. Duparc-Simons
F.J. Duparc
A.H. Duparc
[bron: het Vaderland 8 april 1928, editie 1, blad 4/12]

- DOOR DEN TREIN GEGREPEN
Gistermorgen heeft op den onbewaakten overweg in 't Ven te VENLO een ernstig
ongeval plaats gehad. De boerenknecht Th.L. ongeveer 25 jaar oud, reed met
een landbouwerskar uit de Schoolstraat in de richting van den Nieuw
Goltenweg toen de Duitsche trein naderde. Vermoedelijk heeft L. de signalen
niet gehoord. De boerenwagen werd, juist toen deze op het midden van de
rails stond, door den trein gegrepen enover een afstand van 50 M.
medegesleurd. De boerenknecht was op slag dood. Hij was ongehuwd.
- KIND UIT EEN TREIN GEVALLEN EN GEDOOD.
Zondagavond, toen de familie OUDSHOORN die naar Den Haag was geweest, per
trein naar Gouda terugkeerde, leunde het vijfjarig dochtertje tegen de deur
van den wagon welke blijkbaar niet goed gesloten was. Juist bij het
passeeren van een uit tegenovergestelde richting komenden trein onder de
gemeente ZOETERMEER, vloog plotseling het portier open en viel het kind uit
den trein. Het werd door den anderen trein gegrepen en op slag gedood. Toen
de trein tot stilstand was gebracht, von d de vader zijn kind met afgesneden
hoofd op de rails liggen. Het lijkje is naar Gouda overgebracht.
[bron: het Vaderland 10 april 1928, editie 2, blad 2/12]

- Examen stuurman.
DEN HAAG - Geslaagd voor 3en stuurman groote stoomvaart de heeren:
J. MESMAN
M. BORCH en
J. v.d. WINDEN
[bron: het Vaderland 22 april 1928, editie 1, blad 3/12]

- DOODELIJK MOTORONGEVAL
Hedennacht om ongeveer half een is de 23-jarige T. STERK, wonende Neuweg te
HILVERSUM, bij het beproeven van een motorfiets op de Groest bij de
Heerenstraat met een wielrijder in aanraking gekomen en van de motor
geslagen. Hij was onmiddellijk dood.
- OVER DEN KOP GESLAGEN
Zondagmiddag is onder Alphen bij Tiel nabij het veer de luxe-auto van den
heer DE WINTER, manufacturier te 's-HERTOGENBOSCH, door onverklaarbare
oorzaak eenige malen over den kop geslagen, waarbij de inzittende letsel
opliepen. Zoo brak de heer. I. DE WINTER een pols, de heer J. DE WINTER brak
een arm en mej. E. DE WINTER liep eenige schrammen op. Na voorloopige
verbonden te zijn, werden de patiënten naar Den Bosch vervoerd. De auto was
slachts een dag in gebruik geweest.
- DOOR DOOR VERSTIKKING
Toen Zondagavond de heer JONK te PURMEREND zich te bed wilde begeven,
bespeurde hij door de naden van de bovenverdieping rook. Hij snelde naar
boven en vond daar het bedje van zijn kind geheel verbrand. In het eerst
dacht hij, dat zijn kind ook verbrand zou zijn, en begaf hij zich naar een
aangrenzende kamer om de ramen open te werpen. Hier vond hij zijn zoontje
dwars over een ander bed liggend. Het kind was reeds gestorven. Men vermoedt
dat het kind door het spelen met lucifers den brand in het bedje veroorzaakt
heeft.
[bron: het Vaderland 23 april 1928, editie 2, blad 2/12]

- DOODGEREDEN
Door het op hol slaan van een paard kreeg de 58-jarige arbeider J. OSINGA te
SNEEK gisteren een mestwagen over zich heen. De man werd zoo ernstig gewond,
dat hij hedenmorgen in het ziekenhuis te SNEEK aan de verwondingen is
overleden.
- STEEK NIETS BUITEN DE TRAM !
Gisteravond kwam de 20-jarige v. 't HOF, te HEELSUM, terwijl hij in de tram
voor een open deur stond met het hoofd in aanraking met een langs de
trambaan staande lantaarnpaal. Hij werd uit de tram geslingerd en hevig aan
het hoofd bloedende door voorbijgangers opgenomen, waarna hij op advies van
eenige geneesheeren naar een ziekeninrichting te ARNHEM werd overgebracht.
[bron: het Vaderland 26 april 1928, editie 2, blad 2/16]

- DOOR DEN TREIN GEGEREPEN
Gistermorgen omstreeks halftwaalf is op den overweg bij de halte
GIESENDAM-NEDER HARDINXVELD, doordat de afsluitboomen niet waren
neergelaten, een paard, gespannen voor een dogcar, bestuurd door den
veehouder C. ROMEYN, door een locomotief met een wagen, komende uit de
richting Gorcum, gegrepen en circa 20 meter meegesleurd en vermorzeld. De
bestuurder is van de kar geslingerd. Hij is bewusteloos opgenomen en met een
gapende hoofdwonde naar zin woning vervoerd. De dogcar is geheel vernield.
- VERDRONKEN
Gisteren was de 21-jarige mej. SCH., geboortig uit ALMELO en werkzaam op de
kunstzijdefabriek te EDE, die van een ziekte herstellend was, in de bosschen
gaan wandelen. Daar zij niet terugkeerde, werd de politie gewaarschuwd. Deze
vond haar gisterochtend voorover liggend in de zeer ondiepe Renkensche beek.
Daar zij kousen en schoenen uit had, wordt verondersteld, dat zij bij het
baden door een duizeling bevangen is en zoo is verdronken.
[waarsch. : Johanna Gerritdina Schutte, overl. Almelo 1928 (akteno. 184)]
[minder waarsch. : Hermanna Schuurman, overl. Almelo 1928 (akteno. 7)]
[bron: het Vaderland 6 mei 1928, editie 1, blad 3/12]

- FAILLISEMENTEN
(Opgeheven door Van der Graaf & Co, Afd. Handelsinformaties, 4 Mei)
S u r s e a n c e van betaling:
Namens A.M. PEETERS, te Amsterdam, is door mr. H.W.J.H. Keuls, te Amsterdam,
ingediend een verzoekschrift om surseance van betaling.
De rechtbank, eerste kamer, heeft benoemd tot bewindvoerder mr. W.J.P. de
Lille Hogerwaard, te Amsterdam, en het verhoor bepaald 16 Mei.
U i t g e s p r o k e n:
G. VERSCHOOR, haarwerker, Rotterdam; cur. mr. J. van Nus, Rotterdam.
C. ZOETEWEY, groentenhandelaar, Rotterdam; cur. mr. D. Schuur, Rotterdam.
N.V. Goudsche Zakken- en Touwhandel voorheen W. RIETVELD, gevestigd te
Gouda; cur. mr. M. de Mol, Gouda.
Tj. VAN DER BRUG, boerenarbeider, Tzum; cur. deurwaarder E. Kuipers,
Harlingen.
T.J. MEESTER, koopman, Beets gem. Opsterland; cur. mr. J. Walvius, Drachten.
T. VAN DER POL, koopmna, Doesburg gem. Ede; cur. mr. L.H. van Essen,
Veenendaal.
A. VAN MUYLWIJK, Schagen; cur. mr. J.A.E. Buiskool Schagen.
In het faillissement van J.A. SOPS is tot curator benoemd mr. H. Sanders te
Rotterdam,
in dat van B.J.H. WUBBELING mr. W. Jalink, te Rotterdam,
in dat P.H.M. PETERS mr. J. Westerman te Rotterdam,
in dat van N.P.J.M. van RIEL mr. J. Elshout te Rotterdam en
in dat van J.A. PLAK mr. M. Franken te Rotterdam, allen in plaats van de
oorspronkelijk benoemde curators.
G.J. HAVERKAMP, steenkolenhandelaar te Aalten; cur. mr. R.P.J. Derksema, te
Zutphen.
Nalatenschap van B. VELDKAMP, in leven caféhouder te Deventer; cur. mr. Ch.
van Enter te Deventer.
J.J. VAN TOOREN, Amsterdam; cur. mr. W.J.V. van der Voort, te Amsterdam.
J.W. RIKKEN, Amsterdam; cur. mr. idem.
R.L. SPIJKER, Amsterdam; cur. mr. J.Ph. van Erk, Amsterdam.
M.P. VAN ZUNDERT, fabrieksarbeider te Amsterdam; cur. mr. als voren.
In de faillissementen van A. QUERIDO, Amsterdam en van J. OLIJHOEK,
Amsterdam, is mr. E.A. Nurgers als curator vervangen door mr. N.A. Mensing
van Charante, te Amsterdam,
en in de faillissementen van C.F.H. OSTWALT, laatst bekend verblijf
Amsterdam, en van G. SCHUTS, Amsterdam is mr. A.J. Guépin als curator
vervangen door nr. A. Maclaine Pont te Amsterdam.
O p g e h e v e n :
J. de REGT Gzn., Wouw.
J. van VALEN, Papendrecht.
F. de KORVER, Willemsdorp.
J. VERHEES, Helmond.
V e r n i e t i g d :
N.V. Bouwmaatschappij Tonella te Diemen.
[bron: het Vaderland 6 mei 1928, editie 1, blad 8/12]

- EEN MAN VERBRAND
Hedennacht te half vier is onder Maartensdijk op Voordorp brand uitgebroeken
in een huis (een houten gebouwtje) dat bewoond werd door W. FLOOR. De vrij
hevige wind wakkerde het vuur aan, zoodat de direct aanwezige brandweer niet
veel kon uitrichten. Het huisje nrandde dan ook geheel uit. Na onderzoek
bleek, dat de bewoner van het pand in de vlammen was omgekomen. Men heeft
hem gevonden achter het huis, waaruit dus blijkt, dat de man nog getracht
heeft het brandend perceel te verlaten.
Nader wordt ons vermeld, dat hier een ernstig vermoeden van een misdrijf
bestaat. Op het terrein is o.a. een geweer gevonden. Het parket uit UTRECHT
is hedenmorgen ter plaatse aangekomen.
[bron: Het Vaderland 9 mei 1928, ed. 2, blad 2/16]

- REDDERS GEDECOREERD
Naar aanleiding van betoonde opoffering en beleid bij het redden van
schipbreukelingen van het s.s. 'PRINCIPESSA MAFALDA' op 25 October 1927 is
de Koopvaardij orde der Vereeniging Het Nederlandsch Zeewezen te
's-Gravenhage toegekend in goud aan den heer
C.H. BAKKER
J. KUIPER
G. SISSINGH
in brons aan de heeren
W. RAADSEN
H.J. KRYNEN
J. VAN ENGELENDORF GASTELAARS
N. LAARMAN
M. HOLTROP
M.J. VAN DEESELAAR
J. OMMERING
P. KALKMAN
P. TEEKENS
L. OOSTEROM
J. ZWAAL en
J. LEKKERKERK
[http://users.skynet.be/verganeglorie/teksten/scheepsrampen/ramp_principessa
_
mafalda.htm ]
- Brutale inbraak.
SOERABAJA, 11 Mei (Aneta) - Op brutale wijze is ingebroken bij den heer A.F.
VAN AALTEN, makelaar van de firma Beauclerk & Co. Een vijfjarig meisje werd
door de inbraak wakker, waarop de inbreker haar naar den tuin bracht, de
keel toekneep en in een tafelkleed rolde, waarna hij haar vastbond. Hierna
stal hij juweelen tot een waarde van f 1000,-. Het meisje dat ongedeerd was
gebleven, wist zich later los te werken, waarna het alarm maakte.
- Moeder en zoon.
BATAVIA, 11 Mei (Aneta) - Kootwijk zond Woensdag 2 Mei een S.O.S. uit namens
de moeder van den heer C.K.V. SCHUIT, die 13 jaar lang niets van zich had
laten hooren en van wien de moeder gaarne eenig bericht zou ontvangen. Aneta
verneemt thans, dat de heer SCHUIT werkzaam is bij het Gevangeniswezen te
Pekalongan.
[bron: Het Vaderland 11 mei 1928, ed. 2, blad 2/16]

- Het tragisch fietsongeluk te Semarang.
Het zoontje van een bekend ingezetene bij een fietsongeluk in 't
heuvelterrein om 't leven gekomen.
Reeds werd geseind over het tragisch ongeluk, waarbij door een botsing
tusschen een motorrijwiel en een fiets de 8-jarige PIET SILLEVIS het zoontje
van den wnd. hoofdvertegenwoordiger der tramwegmaatschappijen, het leven
verloor. De Loc. geeft de volgende lezing van het tragisch gebueren.
De heer VAN NIEUWENHUYSEN, chef van de vierde politie-sectie te SEMARANG
reed op zijn motorrijwiel den Nieuwen Tjandiweg af, sloeg bij het plantsoen
den Sirandaweg in. Even voordat de motorrrijder zich bij den Parallelweg
bevond, kwam uit dezen hellenden zijweg het fietsende kind te voorschijn,
dat rechtsaf sloeg in de richting van den Tjandiweg. Als een gevolg van den
hellenden weg kreeg de fiets een vrij groote snelheid. De heer VAN
NIEUWENHUYSEN die geremd had zoodra de fiets den hoek omkwam, stond reeds
stil, met beide voeten op den grond, toen het kind tegen het motorrijwiel
aanvloog.
Onmiddellijk zette hij het motorrijwiel aan den kant van den weg en ging
naar het kind dat een bloedende wonde had bekomen aan het hoofd boven het
oog.
Hoe heet je, werd gevraagd aan het kind, dat reeds was opgestaan. Het kind
gaf zijn naam op en wilde naar huis loopen. De heer VAN NIEUWENHUYSEN achtte
het beter het kind eerst even mee te nemen naar het sectie-bureau. Even had
het echter geloopen, toen het kind blijkbaar onwel werd, en de heer VAN
NIEUWENHUYSEN nam het kind in zijn armen en bracht het naar het vlakbij
gelegen bureau.
Intusschen was reeds om doktoren getelefoneerd en spoedig arriveerden dr.
HÖFER en dr. ROEGHOLZ, die helaas geen hulp meer konden verleenen.
*
Nader bericht het blad nog dat op verzoek van den VAN NIEUWENHUYSEN zelve de
bemiddeling van het parket was ingeroepen.
De motorrijder bevond zich zooals uit het onderzoek bleek nog voor de bocht
van den Parallelweg, toen hijplotseling het fietsende kind zag aankomen. Hij
stopte onmiddellijk en bracht het motorrijwiel ook nog voor de bocht tot
stilstand, niet anders denkende dan dat de fiets voor het motorrijwiel zou
omvliegen.
De arme jongen wist door de snelle vaart het stuur echter niet goed meer te
houden, vloog tegen den stilstaanden motor op en kwam met het hoofdje
waarschijnlijk tegen den claxon, waarop een bloedende wonde ontstond.
Drie personen waren van dit ongeval getuige, twee politie-agenten en een
reekening-looper, die in dezelfde richting reed als de heer VAN
NIEUWENHUYSEN en ook oorzaak was dat de motorrijder zich op het midden van
den weg bevond.
De verklaringen van alle drie getuigen waren eensluidend. Zij verklaarden
allen dat de motorrijder ten eerste behoorlijke signalen had gegeven en dat
de motorrijder s t i l s t o n d m e t b e i d e b e e n e n o p d
e n g r o n d, toen het kind tegen den motor opvloog.
Het kind had eerst kort gelden voor de eerste maal op de fiets gezeten.
Voor den heer VAN NIEUWENHUYSEN die door dit ongeluk diep is geschokt, moet
het eenige troost geweest zijn, toen de heer SILLEVIS bij de begrafenis, die
onder algemeene deelneming plaats had, op het kerkhof naar hem toetrad en
hem dankte voor zijn aanwezigheid.
[bron: Het Vaderland 15 mei 1928, ed. 1, blad 8/10]

- ERNSTIG MOTORONGELUK
Twee dooden.
Gisteravond word de Burgemeester van BERKEL EN SCHAFT gewaarschuwd, dat er
twee dooden lagen aan den Draai bij Heiereind. Onmiddellijk begaf hij zich
daarheen en vond daar J.L. VAN DER LINDEN, uit Eindhoven en L.H. PEETERS
eveneens uit Eindhoven.
Beiden waren met een motorrijwiel tegen een boom gereden, waardoor PEETERS
op slag werd gedood en VAN DER LINDEN ernstig gewond werd. Laastgenoemde is
nog denzelfden avond aan de gevolgen overleden.
[bron: Het Vaderland 18 mei 1928, ed. 2, blad 2/16]
[mogelijk: Leonardus Hubertus Peeters, overl. Eindhoven (akte 334:
24-5-1928)]
[mogelijk: Johannes Laurentius van der Linden, overl. Eindhoven (akte 335:
24-5-1928)]
[aktes pas 6 dagen later opgemaakt i.v.m. onderzoek ?]

- ONDERSCHEIDING.
Bij Kon. besluit is de bronzen eere-medaille verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau toegekend aan TJ. JAGER, arbeider in dienst van den heer A.F.
MUNTINGA, landbouwer te MIDWOLDA.
[bron: Het Vaderland 2 juni 1928, ed. 2, blad 3/16]

- Een auto, komende uit de richting ROTTERDAM en gaande naar PUTTERSHOEK,
toenehoorende aan de Coop. Beetwortelsuikerfabriek te PUTTERSHOEK,
bestuurder de heer. K., heeft tusschen Blaakschendijk en Puttershoek een
5-jarig jongetje van VOS uit MIJNSHEERENLAND overreden. Het ventje was
onmiddellijk dood.
- Onder de gemeente Udenhout, nabij de grens Loon-op-Zand, is gisternacht de
groote boerderij van den landbouwer P. v. E., geheel afgebrand.
[bron: Het Vaderland 10 juni 1928, ed. 1, blad 3/10]

- DOOR NEERSTORTEND ZAND BEDOLVEN.
Terwijl een aantal arbeiders bezig was met het graven van fundamenten voor
een kelder, van een in aanbouw zijnde boerderij te BACXEM, schoof plotseling
een laag grond over een lengte van vier meter los. Twee arbeiders konden
zich tijdig redden, maar de derde de 21-jarige VAN ROY, uit HYTHUIZEN, werd
door de neerstortende zandmassa bedolven en gedood.
[bron: Het Vaderland 11 juni 1928, ed. 2, blad 6/16]

- ONDERSCHEIDINGEN
Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder Oranje Nassauorde dr. J. HOCKE
HOOGENBOOM, arts te Culemborg;
is toegenkend bij bevordering de gouden eere-medaille der Oranje-Nassau
orde aan J.L. KROES, directeur van de Harmonie Concordia te Ginneken,
wonende te Breda;
de zilveren idem aan J.B. POSTHUMA, meesterknecht van de opslagplaats te
Snakkerburen der N.V. Bouwmaterialen v.h. L.J. de Vries en Co. te
Leeuwarden;
en aan F. VAN DIJK, concertstemmer bij de N.V. Kettner's p[ianohandel te
Amsterdam;
de bronzen idem aan mej. de wed. W. HUISMAN-BARTELSON, dienstbode bij de
familie Campbell te 's-Gravenhage;
en aan F.H.J. SCHREUDER bediende bij de firma F.W. Löning te Amsterdam.
[bron: Het Vaderland 11 juni 1928, ed. 2, blad 6/16]

- OP DE ZUIDERZEE VERGAAN
Het schip 'Onderneming' van J. VAN DER MEER, groot 117 ton, geladen met
koemest, bestemd voor Franeker, is tusschen de Kreupel en Hofstede, nabij
ENKHUIZEN, op de Zuiderzee vergaan. Aan boord waren de schipper en een
knecht. Het is niet bekend of deze gered zijn.
- EEN KIND VERBRAND
Gistermorgen is te DONGEN in de hei de woning van A. DE JONG geheel
verbrand. Van de kinderen was er een verdwenen. Later heeft men het lijkje
van het kind, dat den brand heeft veroorzaakt, onder de puinhoopen gevonden.
[bron: Het Vaderland 15 juni 1928, ed. 2, blad 2/16]

- OPIUM
De politie heeft in een pand aan de Delistraat te ROTTERDAM een Chinees V.T.
op heeterdaad betrapt op het bereiden van opium. Hij is aangehouden en
opgesloten. De opium is in beslag genomen.
- Een 18-jarige landbouwersknecht, H. KAMIES, te Valthermond is in de weide
aangevallen door een koe. Het dier stootte hem in een sloot; hij wist zich
niet meer te redden en verdronk jammerlijk.
[NB. Hendrik Kamies, overl. Odoorn 5-7-1928, zoon van Jans Kamies en Jantje
Katuin.]
- Te ECHT zijn gisteravond huis, schuur en stalling van den landbouwer
HALMANS afgebrand.
[bron: Het Vaderland 7 juli 1928, ed. 2, blad 3/16]

- AUTOBOTSING.
Op den Rotterdamschen weg te DELFT is gisteravond omstreeks half zes een
vrachtauto van de Fa. Van der Lugt uit ROTTERDAM, waarvan de remmen defect
waren, met groote snelheid op den Rotterdamschen weg nabij De Zweth, in
botsing gekomen met een vrachtauto van den heer J. VAN DER WAL uit
REEUWIJK. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken
vielen niet voor. Met behulp van bergingswagens werden beide voertuigen
weggesleept.
- HET ONGEVAL OP DEN HAARLEMMERWEG.
Omtrent het ongeval, dat gisteravond laat aan den Haarlemmerweg nabij
SLOTERDIJK gebeurde, vernemen wij nader, dat de oorzaak van het ongeval is,
dat de chauffeur, die de twee jonge mannen overreed, verblind was door de
zoeklichten van een tegemoetkomende auto. De man, die op slag dood was, is
de 23-jarige H.J. KOSTER en woont in de Pasteurstraat. De zwaargewonde
BROSSE wonende aan den Haarlemmerdijk, wordt verpleegd in het Binnengasthuis
en maakt het redelijk wel.
[bron: Het Vaderland 12 juli 1928, ed. 2, blad 2/16]

- ZONNESTEEK
De 22-jarige zoon van v. WILLIGEN uit WAARDENBURG is een kersenboomgaard te
ZALTBOMMEL door een zonnesteek getroffen. Hij moest naar het gasthuis worden
overgebracht.
- OVERREDEN.
Gistermiddag stak het 9-jarig dochtertje van den te RENKUM in de haven
liggenden uit België komenden schipper DESMET, plotseling de Dorpstraat
over. Zij werd door een juist passeerenden auto overreden en bekwam een
ernstige schedelbreuk en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis te WAGENINGEN
vervoerd.
- DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN.
Naar aanleiding van het bericht dat de heer VAN HEEL, die te zamen met den
heer PASSIER gistermiddag met een auto bij den onbewaakten overweg te
ZOETERWOUDE met een goederentrein in botsing is gekomen, meldt men ons nog,
dat de heer VAN HEEL gisteravond omstreeks half 12 aan de bekomen
verwondingen is overleden. Hij laat een vrouw en 5 kinderen na.
Het uitzicht op de spoorbaan ter plaatse is vrijwel geheel vrij. Vermoed
wordt dat de inzittenden door het felle zonlicht verblind zijn geworden. De
heer VAN HEEL zou vandaag juist zijn examen als geoefend autobestuurder
afleggen.
- Gisteravond is de 4-jarige J. JANSEN, terwijl hij met eenhoepel in de
Rollandstraat te HAARLEM speelde, door een personenauto aangereden. Later op
den avond is de jongen in het St. Elizabethsgasthuis overleden.
- Vrijdagavond kwam te OTTERLO de landbouwer W. WAAYENBURG aldaar per
rijwiel uit een zijweg toen een juist passeerende vrachtauto van P. uit
NIJKERK hem aanreed. Hij geraakte onder den auto en werd zoodanig gewond,
dat hij na enkele oogenblikken is overleden.
[bron: Het Vaderland 14 juli 1928, ed. 2, blad 2/16]

- VERDRONKEN BIJ HET ZWEMMEN.
* Gisteravond is te DEVENTER de 22-jarige bakkersknecht LOMAN bij het
zwemmen in den IJssel verdronken. Het lijk is nog niet gevonden.
* Onder DIEPENVEEN is de 22-jarige WASSINK, een monteur uit Deventer, bij
het zwemmen in de Schipbeek verdronken. Het lijk was spoedig gevonden.
- EEN KIND GESTIKT.
Gisternamiddag is brand ontstaan in de woning van J.D. PERFORS in de
Amerikabuurt te HILLEGOM. Buren waarschuwden de brandweer die spoedig ter
plaatse verscheen.
Het vuur was snel gebluscht. Een der kinderen was zoek, doch toen gezegd
werd dat het bij een vriendje was gaan spelen, staakte men het zoeken. Toen
de brandweer de schade ging opnemen, vond men op den zolder onder een
ledikant het lijkje van het zesjarig jongentje. Vermoedelijk heeft hij met
lucifers gespeeld, is bang geworden voor het vuur en den rook en is onder
het ledikant gekropen. Daar heeft het den verstikkingsdood gevonden.
[bron: Het Vaderland 17 juli 1928, ed. 2, blad 2/12]

- VERDRONKEN IN DE HARINGKADE ? [Den Haag]
Sinds gistermiddag vier uur, toen hij nog gezien is bij den vuurtoren, wordt
vermist de zesjarige CORNELIS ROOS, uit de Corendijkstraat. Het knaapje
speelde vaak bij de Haringkade. Vermoed wordt, dat hij daar spelenderwijs in
geraakt en verdronken is. Het kind was blootvoets, heeft blauwe oogen en
blond haar.
[bron: Het Vaderland 18 juli 1928, ed. 2, blad 3/12]

- EEN DIAMANTEN ECHTPAAR.
Den 6en Aug. zal het 60 jaar gelden zijn dat het echtpaar J. VROOM en J.M.
VROOM-PLEVIER in den echt werden verbonden. De man was dertig jaren werkzaam
als spoorwegarbeider en de vrouw 25 jaar als wachteres aan de Lange Klei bij
DELFT. Thans moeten deze menschen van een heel klein pensioentje leven.
Maandag 23 dezer beginnen de bruidsdagen. Het adres is Maassstraat 22.
[bron: Het Vaderland 21 juli 1928, ed. 2, blad 2/16]
NB. Jacob Vroom, tr. 6-8-1868 Johanna Maria Plevier.
Kinderen:
1. Jacob Vroom, geb. Lisse 1876, wonende te Naaldwijk (1947), overl. Delft
3-4-1947 (71 jr), tr. (1) Maartje Poot, tr. (2) Geertruida Smits.
2. Frederika Vroom, geb. Hof van Delft 6-1-1887.
3. Johannes Jacobus Vroom, geb. Hof van Delft 13-6-1890.
4. Johanna Maria Vroom, geb. Hof van Delft 23-1-1892.

- MOORDAANSLAG.
Zekere A. HERING te KERKRADE is met een revolver in den buik geschoten. Hij
is stervende naar het ziekenhuis te Bordenberg gebracht. De vermoedelijke
dader, eveneens te Kerkrade woonachtig, is gearresteerd.
- De toestand van het jongentje SNIJDER, die gistermiddag op den
Wassenaarschen Slag door een auto was overreden, was vanmorgen nog zeer
ernstig. De jongen was nog niet tot het bewustzijn teruggekeerd.
[bron: Het Vaderland 21 juli 1928, ed. 2, blad 3/16]

- EEN TWEELING VAN 80 JAAR.
Als niet alledaagsch mag zeker het feit genoemd worden, dat de
tweelingbroeders Cornelis en Gerardus LUIJSTERBERG op 10 Augustus 80 jaar
worden. Cornelis woont te Halsteren, Gerardus te Bergen op Zoom. Beiden zijn
grootvader en genieten een stevige gezondheid.
[bron: Het Vaderland 25 juli 1928, ed. 2, blad 3/12]

- IN HET WATER GEREDEN.
Te DELFT schrikte eenpaard, gespannen voor een vrachtwagen van DE LINT voor
een vrachtauto van de firma V. en Co. 't Gevolg was dat paard en wagen aan
de Oude Delft in de gracht geraakten. De koetsier had zich bijtijds in
veiligheid weten te stellen door van het voertuig te springen.
Nadat de strengen waren losgesneden kon het paard spoedig op den wal worden
getrokken. De wagen volgde later.
[bron: Het Vaderland 2 aug. 1928, ed. 2, blad 2/20]

- VAN EEN STELLING GESTORT.
Gisteravond en de 40-jarige kunststeenkapper HOEDEMAKERS te Hoensbroek bij
een bouwwerk van een stelling gestort. Hij brak drie ribben, waarvan één hem
in de longen drong. De toestand van den man is hopeloos.
- UIT DE KAP VAN EEN GEBOUW GEVALLEN.
Bij de werkzaamheden voor het bouwen van een nieuw veilinggebouw te
WARMENHUIZEN is gisteravond omstreeks 7 uur de werkman T. THOMASSEN uit
Eeten (Duitschland) uit de kap van het gebouw gevallen en met het hoofd
terecht gekomen op een dwarsligger, waardoor de schedel gespleten werd. De
ongelukkige, die getrouwd en vader van 7 kinderen was, was terstond
overleden.
- VAN TWAALF METER HOOGTE OP STRAAT GEVALLEN.
Te ROTTERDAM verloor gisteren de 60-jarige D. PONT, die op het dak van het
fabriekspand der firma Dobbelman aan de Groenendaal werkte, het evenwicht.
Hij stortte van ca. 12 m. hoogte op straat. De man kreeg een ernstige
schedelbreuk en brak armen en beenen. De dood trad bijna op slag in.
[bron: Het Vaderland 3 aug. 1928, ed. 2, blad 2/14]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 23 Jul 2004 18:22:13 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- TRAGISCH
Circa half twee is gisteren aan de Witte Brug nabij het café De Fuik te
's-HERTOGENBOSCH opgehaald het lijk van een jeugdige vrouw, die weldra bleek
te zijn mej. VAN STAPPEN-VAN DER DOENEN, wonende te DEN DILLEN. De
gemeentepolitie van BERLIKUM onder leiding van den Burgemeester verrichtte
het voorloopige onderzoek, en deed het lijk naar DEN DILLEN vervoeren. De
omstandigheid, dat deze vrouw nog dezer dagen haar eenig kindje door den
dood verloor, is wellicht aan dit geval niet vreemd.
[bron: het Vaderland 1 april 1928, editie 1, blad 3/10]

- DE INDISCHE REIS VAN DEN HEER TILLEMA
Men zal zich herinneren, dat de heer H.F. TILLEMA in Februari opnieuw naar
Indië is gegaan, thans zich ten doel stellend het doen van onderzoekingen
over land en volk van Borneo.
Aan het Ko. Weekbl. heeft hij nu uit Perim geschreven, dat de heenreis
aanmerkelijk langer zal duren dan verwacht werd.
De vrachtboot 'Manoeran', waarmede hij de reis aanvaardde, vertrok 15 Febr.
uit Genua, doch had het 16 Maart nog niet verder gebracht dan Perim.
De heer Tillema schrijft: 'De boot heeft twee schroefbladen verloren in de
Roode Zee. Wij zijn tot Aden gestoomd om de zaak te herstellen. 't Lukte
niet. Toen naar Perim. We liggen nu al pl.m. 14 dagen hier, en 't kan nog
wel een maand duren. Het geval is uiterst interessant.'
[bron: het Vaderland 7 april 1928, editie 2, blad 3/16]

- Hedne overleed, zacht en kalm te M. Gladbach, onze lieve Tante en
Oud-Tante
Mevrouw DINA BENJAMIN
Weduwe van mr. C.J. COHEN
in den ouderdom van 83 jaar.
's-Gravenhage, 7 April 1928.
C. Duparc-Simons
F.J. Duparc
A.H. Duparc
[bron: het Vaderland 8 april 1928, editie 1, blad 4/12]

- DOOR DEN TREIN GEGREPEN
Gistermorgen heeft op den onbewaakten overweg in 't Ven te VENLO een ernstig
ongeval plaats gehad. De boerenknecht Th.L. ongeveer 25 jaar oud, reed met
een landbouwerskar uit de Schoolstraat in de richting van den Nieuw
Goltenweg toen de Duitsche trein naderde. Vermoedelijk heeft L. de signalen
niet gehoord. De boerenwagen werd, juist toen deze op het midden van de
rails stond, door den trein gegrepen enover een afstand van 50 M.
medegesleurd. De boerenknecht was op slag dood. Hij was ongehuwd.
- KIND UIT EEN TREIN GEVALLEN EN GEDOOD.
Zondagavond, toen de familie OUDSHOORN die naar Den Haag was geweest, per
trein naar Gouda terugkeerde, leunde het vijfjarig dochtertje tegen de deur
van den wagon welke blijkbaar niet goed gesloten was. Juist bij het
passeeren van een uit tegenovergestelde richting komenden trein onder de
gemeente ZOETERMEER, vloog plotseling het portier open en viel het kind uit
den trein. Het werd door den anderen trein gegrepen en op slag gedood. Toen
de trein tot stilstand was gebracht, von d de vader zijn kind met afgesneden
hoofd op de rails liggen. Het lijkje is naar Gouda overgebracht.
[bron: het Vaderland 10 april 1928, editie 2, blad 2/12]

- Examen stuurman.
DEN HAAG - Geslaagd voor 3en stuurman groote stoomvaart de heeren:
J. MESMAN
M. BORCH en
J. v.d. WINDEN
[bron: het Vaderland 22 april 1928, editie 1, blad 3/12]

- DOODELIJK MOTORONGEVAL
Hedennacht om ongeveer half een is de 23-jarige T. STERK, wonende Neuweg te
HILVERSUM, bij het beproeven van een motorfiets op de Groest bij de
Heerenstraat met een wielrijder in aanraking gekomen en van de motor
geslagen. Hij was onmiddellijk dood.
- OVER DEN KOP GESLAGEN
Zondagmiddag is onder Alphen bij Tiel nabij het veer de luxe-auto van den
heer DE WINTER, manufacturier te 's-HERTOGENBOSCH, door onverklaarbare
oorzaak eenige malen over den kop geslagen, waarbij de inzittende letsel
opliepen. Zoo brak de heer. I. DE WINTER een pols, de heer J. DE WINTER brak
een arm en mej. E. DE WINTER liep eenige schrammen op. Na voorloopige
verbonden te zijn, werden de patiënten naar Den Bosch vervoerd. De auto was
slachts een dag in gebruik geweest.
- DOOR DOOR VERSTIKKING
Toen Zondagavond de heer JONK te PURMEREND zich te bed wilde begeven,
bespeurde hij door de naden van de bovenverdieping rook. Hij snelde naar
boven en vond daar het bedje van zijn kind geheel verbrand. In het eerst
dacht hij, dat zijn kind ook verbrand zou zijn, en begaf hij zich naar een
aangrenzende kamer om de ramen open te werpen. Hier vond hij zijn zoontje
dwars over een ander bed liggend. Het kind was reeds gestorven. Men vermoedt
dat het kind door het spelen met lucifers den brand in het bedje veroorzaakt
heeft.
[bron: het Vaderland 23 april 1928, editie 2, blad 2/12]

- DOODGEREDEN
Door het op hol slaan van een paard kreeg de 58-jarige arbeider J. OSINGA te
SNEEK gisteren een mestwagen over zich heen. De man werd zoo ernstig gewond,
dat hij hedenmorgen in het ziekenhuis te SNEEK aan de verwondingen is
overleden.
- STEEK NIETS BUITEN DE TRAM !
Gisteravond kwam de 20-jarige v. 't HOF, te HEELSUM, terwijl hij in de tram
voor een open deur stond met het hoofd in aanraking met een langs de
trambaan staande lantaarnpaal. Hij werd uit de tram geslingerd en hevig aan
het hoofd bloedende door voorbijgangers opgenomen, waarna hij op advies van
eenige geneesheeren naar een ziekeninrichting te ARNHEM werd overgebracht.
[bron: het Vaderland 26 april 1928, editie 2, blad 2/16]

- DOOR DEN TREIN GEGEREPEN
Gistermorgen omstreeks halftwaalf is op den overweg bij de halte
GIESENDAM-NEDER HARDINXVELD, doordat de afsluitboomen niet waren
neergelaten, een paard, gespannen voor een dogcar, bestuurd door den
veehouder C. ROMEYN, door een locomotief met een wagen, komende uit de
richting Gorcum, gegrepen en circa 20 meter meegesleurd en vermorzeld. De
bestuurder is van de kar geslingerd. Hij is bewusteloos opgenomen en met een
gapende hoofdwonde naar zin woning vervoerd. De dogcar is geheel vernield.
- VERDRONKEN
Gisteren was de 21-jarige mej. SCH., geboortig uit ALMELO en werkzaam op de
kunstzijdefabriek te EDE, die van een ziekte herstellend was, in de bosschen
gaan wandelen. Daar zij niet terugkeerde, werd de politie gewaarschuwd. Deze
vond haar gisterochtend voorover liggend in de zeer ondiepe Renkensche beek.
Daar zij kousen en schoenen uit had, wordt verondersteld, dat zij bij het
baden door een duizeling bevangen is en zoo is verdronken.
[waarsch. : Johanna Gerritdina Schutte, overl. Almelo 1928 (akteno. 184)]
[minder waarsch. : Hermanna Schuurman, overl. Almelo 1928 (akteno. 7)]
[bron: het Vaderland 6 mei 1928, editie 1, blad 3/12]

- FAILLISEMENTEN
(Opgeheven door Van der Graaf & Co, Afd. Handelsinformaties, 4 Mei)
S u r s e a n c e van betaling:
Namens A.M. PEETERS, te Amsterdam, is door mr. H.W.J.H. Keuls, te Amsterdam,
ingediend een verzoekschrift om surseance van betaling.
De rechtbank, eerste kamer, heeft benoemd tot bewindvoerder mr. W.J.P. de
Lille Hogerwaard, te Amsterdam, en het verhoor bepaald 16 Mei.
U i t g e s p r o k e n:
G. VERSCHOOR, haarwerker, Rotterdam; cur. mr. J. van Nus, Rotterdam.
C. ZOETEWEY, groentenhandelaar, Rotterdam; cur. mr. D. Schuur, Rotterdam.
N.V. Goudsche Zakken- en Touwhandel voorheen W. RIETVELD, gevestigd te
Gouda; cur. mr. M. de Mol, Gouda.
Tj. VAN DER BRUG, boerenarbeider, Tzum; cur. deurwaarder E. Kuipers,
Harlingen.
T.J. MEESTER, koopman, Beets gem. Opsterland; cur. mr. J. Walvius, Drachten.
T. VAN DER POL, koopmna, Doesburg gem. Ede; cur. mr. L.H. van Essen,
Veenendaal.
A. VAN MUYLWIJK, Schagen; cur. mr. J.A.E. Buiskool Schagen.
In het faillissement van J.A. SOPS is tot curator benoemd mr. H. Sanders te
Rotterdam,
in dat van B.J.H. WUBBELING mr. W. Jalink, te Rotterdam,
in dat P.H.M. PETERS mr. J. Westerman te Rotterdam,
in dat van N.P.J.M. van RIEL mr. J. Elshout te Rotterdam en
in dat van J.A. PLAK mr. M. Franken te Rotterdam, allen in plaats van de
oorspronkelijk benoemde curators.
G.J. HAVERKAMP, steenkolenhandelaar te Aalten; cur. mr. R.P.J. Derksema, te
Zutphen.
Nalatenschap van B. VELDKAMP, in leven caféhouder te Deventer; cur. mr. Ch.
van Enter te Deventer.
J.J. VAN TOOREN, Amsterdam; cur. mr. W.J.V. van der Voort, te Amsterdam.
J.W. RIKKEN, Amsterdam; cur. mr. idem.
R.L. SPIJKER, Amsterdam; cur. mr. J.Ph. van Erk, Amsterdam.
M.P. VAN ZUNDERT, fabrieksarbeider te Amsterdam; cur. mr. als voren.
In de faillissementen van A. QUERIDO, Amsterdam en van J. OLIJHOEK,
Amsterdam, is mr. E.A. Nurgers als curator vervangen door mr. N.A. Mensing
van Charante, te Amsterdam,
en in de faillissementen van C.F.H. OSTWALT, laatst bekend verblijf
Amsterdam, en van G. SCHUTS, Amsterdam is mr. A.J. Guépin als curator
vervangen door nr. A. Maclaine Pont te Amsterdam.
O p g e h e v e n :
J. de REGT Gzn., Wouw.
J. van VALEN, Papendrecht.
F. de KORVER, Willemsdorp.
J. VERHEES, Helmond.
V e r n i e t i g d :
N.V. Bouwmaatschappij Tonella te Diemen.
[bron: het Vaderland 6 mei 1928, editie 1, blad 8/12]

- EEN MAN VERBRAND
Hedennacht te half vier is onder Maartensdijk op Voordorp brand uitgebroeken
in een huis (een houten gebouwtje) dat bewoond werd door W. FLOOR. De vrij
hevige wind wakkerde het vuur aan, zoodat de direct aanwezige brandweer niet
veel kon uitrichten. Het huisje nrandde dan ook geheel uit. Na onderzoek
bleek, dat de bewoner van het pand in de vlammen was omgekomen. Men heeft
hem gevonden achter het huis, waaruit dus blijkt, dat de man nog getracht
heeft het brandend perceel te verlaten.
Nader wordt ons vermeld, dat hier een ernstig vermoeden van een misdrijf
bestaat. Op het terrein is o.a. een geweer gevonden. Het parket uit UTRECHT
is hedenmorgen ter plaatse aangekomen.
[bron: Het Vaderland 9 mei 1928, ed. 2, blad 2/16]

- REDDERS GEDECOREERD
Naar aanleiding van betoonde opoffering en beleid bij het redden van
schipbreukelingen van het s.s. 'PRINCIPESSA MAFALDA' op 25 October 1927 is
de Koopvaardij orde der Vereeniging Het Nederlandsch Zeewezen te
's-Gravenhage toegekend in goud aan den heer
C.H. BAKKER
J. KUIPER
G. SISSINGH
in brons aan de heeren
W. RAADSEN
H.J. KRYNEN
J. VAN ENGELENDORF GASTELAARS
N. LAARMAN
M. HOLTROP
M.J. VAN DEESELAAR
J. OMMERING
P. KALKMAN
P. TEEKENS
L. OOSTEROM
J. ZWAAL en
J. LEKKERKERK
[http://users.skynet.be/verganeglorie/teksten/scheepsrampen/ramp_principessa
_
mafalda.htm ]
- Brutale inbraak.
SOERABAJA, 11 Mei (Aneta) - Op brutale wijze is ingebroken bij den heer A.F.
VAN AALTEN, makelaar van de firma Beauclerk & Co. Een vijfjarig meisje werd
door de inbraak wakker, waarop de inbreker haar naar den tuin bracht, de
keel toekneep en in een tafelkleed rolde, waarna hij haar vastbond. Hierna
stal hij juweelen tot een waarde van f 1000,-. Het meisje dat ongedeerd was
gebleven, wist zich later los te werken, waarna het alarm maakte.
- Moeder en zoon.
BATAVIA, 11 Mei (Aneta) - Kootwijk zond Woensdag 2 Mei een S.O.S. uit namens
de moeder van den heer C.K.V. SCHUIT, die 13 jaar lang niets van zich had
laten hooren en van wien de moeder gaarne eenig bericht zou ontvangen. Aneta
verneemt thans, dat de heer SCHUIT werkzaam is bij het Gevangeniswezen te
Pekalongan.
[bron: Het Vaderland 11 mei 1928, ed. 2, blad 2/16]

- Het tragisch fietsongeluk te Semarang.
Het zoontje van een bekend ingezetene bij een fietsongeluk in 't
heuvelterrein om 't leven gekomen.
Reeds werd geseind over het tragisch ongeluk, waarbij door een botsing
tusschen een motorrijwiel en een fiets de 8-jarige PIET SILLEVIS het zoontje
van den wnd. hoofdvertegenwoordiger der tramwegmaatschappijen, het leven
verloor. De Loc. geeft de volgende lezing van het tragisch gebueren.
De heer VAN NIEUWENHUYSEN, chef van de vierde politie-sectie te SEMARANG
reed op zijn motorrijwiel den Nieuwen Tjandiweg af, sloeg bij het plantsoen
den Sirandaweg in. Even voordat de motorrrijder zich bij den Parallelweg
bevond, kwam uit dezen hellenden zijweg het fietsende kind te voorschijn,
dat rechtsaf sloeg in de richting van den Tjandiweg. Als een gevolg van den
hellenden weg kreeg de fiets een vrij groote snelheid. De heer VAN
NIEUWENHUYSEN die geremd had zoodra de fiets den hoek omkwam, stond reeds
stil, met beide voeten op den grond, toen het kind tegen het motorrijwiel
aanvloog.
Onmiddellijk zette hij het motorrijwiel aan den kant van den weg en ging
naar het kind dat een bloedende wonde had bekomen aan het hoofd boven het
oog.
Hoe heet je, werd gevraagd aan het kind, dat reeds was opgestaan. Het kind
gaf zijn naam op en wilde naar huis loopen. De heer VAN NIEUWENHUYSEN achtte
het beter het kind eerst even mee te nemen naar het sectie-bureau. Even had
het echter geloopen, toen het kind blijkbaar onwel werd, en de heer VAN
NIEUWENHUYSEN nam het kind in zijn armen en bracht het naar het vlakbij
gelegen bureau.
Intusschen was reeds om doktoren getelefoneerd en spoedig arriveerden dr.
HÖFER en dr. ROEGHOLZ, die helaas geen hulp meer konden verleenen.
*
Nader bericht het blad nog dat op verzoek van den VAN NIEUWENHUYSEN zelve de
bemiddeling van het parket was ingeroepen.
De motorrijder bevond zich zooals uit het onderzoek bleek nog voor de bocht
van den Parallelweg, toen hijplotseling het fietsende kind zag aankomen. Hij
stopte onmiddellijk en bracht het motorrijwiel ook nog voor de bocht tot
stilstand, niet anders denkende dan dat de fiets voor het motorrijwiel zou
omvliegen.
De arme jongen wist door de snelle vaart het stuur echter niet goed meer te
houden, vloog tegen den stilstaanden motor op en kwam met het hoofdje
waarschijnlijk tegen den claxon, waarop een bloedende wonde ontstond.
Drie personen waren van dit ongeval getuige, twee politie-agenten en een
reekening-looper, die in dezelfde richting reed als de heer VAN
NIEUWENHUYSEN en ook oorzaak was dat de motorrijder zich op het midden van
den weg bevond.
De verklaringen van alle drie getuigen waren eensluidend. Zij verklaarden
allen dat de motorrijder ten eerste behoorlijke signalen had gegeven en dat
de motorrijder s t i l s t o n d m e t b e i d e b e e n e n o p d
e n g r o n d, toen het kind tegen den motor opvloog.
Het kind had eerst kort gelden voor de eerste maal op de fiets gezeten.
Voor den heer VAN NIEUWENHUYSEN die door dit ongeluk diep is geschokt, moet
het eenige troost geweest zijn, toen de heer SILLEVIS bij de begrafenis, die
onder algemeene deelneming plaats had, op het kerkhof naar hem toetrad en
hem dankte voor zijn aanwezigheid.
[bron: Het Vaderland 15 mei 1928, ed. 1, blad 8/10]

- ERNSTIG MOTORONGELUK
Twee dooden.
Gisteravond word de Burgemeester van BERKEL EN SCHAFT gewaarschuwd, dat er
twee dooden lagen aan den Draai bij Heiereind. Onmiddellijk begaf hij zich
daarheen en vond daar J.L. VAN DER LINDEN, uit Eindhoven en L.H. PEETERS
eveneens uit Eindhoven.
Beiden waren met een motorrijwiel tegen een boom gereden, waardoor PEETERS
op slag werd gedood en VAN DER LINDEN ernstig gewond werd. Laastgenoemde is
nog denzelfden avond aan de gevolgen overleden.
[bron: Het Vaderland 18 mei 1928, ed. 2, blad 2/16]
[mogelijk: Leonardus Hubertus Peeters, overl. Eindhoven (akte 334:
24-5-1928)]
[mogelijk: Johannes Laurentius van der Linden, overl. Eindhoven (akte 335:
24-5-1928)]
[aktes pas 6 dagen later opgemaakt i.v.m. onderzoek ?]

- ONDERSCHEIDING.
Bij Kon. besluit is de bronzen eere-medaille verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau toegekend aan TJ. JAGER, arbeider in dienst van den heer A.F.
MUNTINGA, landbouwer te MIDWOLDA.
[bron: Het Vaderland 2 juni 1928, ed. 2, blad 3/16]

- Een auto, komende uit de richting ROTTERDAM en gaande naar PUTTERSHOEK,
toenehoorende aan de Coop. Beetwortelsuikerfabriek te PUTTERSHOEK,
bestuurder de heer. K., heeft tusschen Blaakschendijk en Puttershoek een
5-jarig jongetje van VOS uit MIJNSHEERENLAND overreden. Het ventje was
onmiddellijk dood.
- Onder de gemeente Udenhout, nabij de grens Loon-op-Zand, is gisternacht de
groote boerderij van den landbouwer P. v. E., geheel afgebrand.
[bron: Het Vaderland 10 juni 1928, ed. 1, blad 3/10]

- DOOR NEERSTORTEND ZAND BEDOLVEN.
Terwijl een aantal arbeiders bezig was met het graven van fundamenten voor
een kelder, van een in aanbouw zijnde boerderij te BACXEM, schoof plotseling
een laag grond over een lengte van vier meter los. Twee arbeiders konden
zich tijdig redden, maar de derde de 21-jarige VAN ROY, uit HYTHUIZEN, werd
door de neerstortende zandmassa bedolven en gedood.
[bron: Het Vaderland 11 juni 1928, ed. 2, blad 6/16]

- ONDERSCHEIDINGEN
Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder Oranje Nassauorde dr. J. HOCKE
HOOGENBOOM, arts te Culemborg;
is toegenkend bij bevordering de gouden eere-medaille der Oranje-Nassau
orde aan J.L. KROES, directeur van de Harmonie Concordia te Ginneken,
wonende te Breda;
de zilveren idem aan J.B. POSTHUMA, meesterknecht van de opslagplaats te
Snakkerburen der N.V. Bouwmaterialen v.h. L.J. de Vries en Co. te
Leeuwarden;
en aan F. VAN DIJK, concertstemmer bij de N.V. Kettner's p[ianohandel te
Amsterdam;
de bronzen idem aan mej. de wed. W. HUISMAN-BARTELSON, dienstbode bij de
familie Campbell te 's-Gravenhage;
en aan F.H.J. SCHREUDER bediende bij de firma F.W. Löning te Amsterdam.
[bron: Het Vaderland 11 juni 1928, ed. 2, blad 6/16]

- OP DE ZUIDERZEE VERGAAN
Het schip 'Onderneming' van J. VAN DER MEER, groot 117 ton, geladen met
koemest, bestemd voor Franeker, is tusschen de Kreupel en Hofstede, nabij
ENKHUIZEN, op de Zuiderzee vergaan. Aan boord waren de schipper en een
knecht. Het is niet bekend of deze gered zijn.
- EEN KIND VERBRAND
Gistermorgen is te DONGEN in de hei de woning van A. DE JONG geheel
verbrand. Van de kinderen was er een verdwenen. Later heeft men het lijkje
van het kind, dat den brand heeft veroorzaakt, onder de puinhoopen gevonden.
[bron: Het Vaderland 15 juni 1928, ed. 2, blad 2/16]

- OPIUM
De politie heeft in een pand aan de Delistraat te ROTTERDAM een Chinees V.T.
op heeterdaad betrapt op het bereiden van opium. Hij is aangehouden en
opgesloten. De opium is in beslag genomen.
- Een 18-jarige landbouwersknecht, H. KAMIES, te Valthermond is in de weide
aangevallen door een koe. Het dier stootte hem in een sloot; hij wist zich
niet meer te redden en verdronk jammerlijk.
[NB. Hendrik Kamies, overl. Odoorn 5-7-1928, zoon van Jans Kamies en Jantje
Katuin.]
- Te ECHT zijn gisteravond huis, schuur en stalling van den landbouwer
HALMANS afgebrand.
[bron: Het Vaderland 7 juli 1928, ed. 2, blad 3/16]

- AUTOBOTSING.
Op den Rotterdamschen weg te DELFT is gisteravond omstreeks half zes een
vrachtauto van de Fa. Van der Lugt uit ROTTERDAM, waarvan de remmen defect
waren, met groote snelheid op den Rotterdamschen weg nabij De Zweth, in
botsing gekomen met een vrachtauto van den heer J. VAN DER WAL uit
REEUWIJK. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken
vielen niet voor. Met behulp van bergingswagens werden beide voertuigen
weggesleept.
- HET ONGEVAL OP DEN HAARLEMMERWEG.
Omtrent het ongeval, dat gisteravond laat aan den Haarlemmerweg nabij
SLOTERDIJK gebeurde, vernemen wij nader, dat de oorzaak van het ongeval is,
dat de chauffeur, die de twee jonge mannen overreed, verblind was door de
zoeklichten van een tegemoetkomende auto. De man, die op slag dood was, is
de 23-jarige H.J. KOSTER en woont in de Pasteurstraat. De zwaargewonde
BROSSE wonende aan den Haarlemmerdijk, wordt verpleegd in het Binnengasthuis
en maakt het redelijk wel.
[bron: Het Vaderland 12 juli 1928, ed. 2, blad 2/16]

- ZONNESTEEK
De 22-jarige zoon van v. WILLIGEN uit WAARDENBURG is een kersenboomgaard te
ZALTBOMMEL door een zonnesteek getroffen. Hij moest naar het gasthuis worden
overgebracht.
- OVERREDEN.
Gistermiddag stak het 9-jarig dochtertje van den te RENKUM in de haven
liggenden uit België komenden schipper DESMET, plotseling de Dorpstraat
over. Zij werd door een juist passeerenden auto overreden en bekwam een
ernstige schedelbreuk en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis te WAGENINGEN
vervoerd.
- DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN.
Naar aanleiding van het bericht dat de heer VAN HEEL, die te zamen met den
heer PASSIER gistermiddag met een auto bij den onbewaakten overweg te
ZOETERWOUDE met een goederentrein in botsing is gekomen, meldt men ons nog,
dat de heer VAN HEEL gisteravond omstreeks half 12 aan de bekomen
verwondingen is overleden. Hij laat een vrouw en 5 kinderen na.
Het uitzicht op de spoorbaan ter plaatse is vrijwel geheel vrij. Vermoed
wordt dat de inzittenden door het felle zonlicht verblind zijn geworden. De
heer VAN HEEL zou vandaag juist zijn examen als geoefend autobestuurder
afleggen.
- Gisteravond is de 4-jarige J. JANSEN, terwijl hij met eenhoepel in de
Rollandstraat te HAARLEM speelde, door een personenauto aangereden. Later op
den avond is de jongen in het St. Elizabethsgasthuis overleden.
- Vrijdagavond kwam te OTTERLO de landbouwer W. WAAYENBURG aldaar per
rijwiel uit een zijweg toen een juist passeerende vrachtauto van P. uit
NIJKERK hem aanreed. Hij geraakte onder den auto en werd zoodanig gewond,
dat hij na enkele oogenblikken is overleden.
[bron: Het Vaderland 14 juli 1928, ed. 2, blad 2/16]

- VERDRONKEN BIJ HET ZWEMMEN.
* Gisteravond is te DEVENTER de 22-jarige bakkersknecht LOMAN bij het
zwemmen in den IJssel verdronken. Het lijk is nog niet gevonden.
* Onder DIEPENVEEN is de 22-jarige WASSINK, een monteur uit Deventer, bij
het zwemmen in de Schipbeek verdronken. Het lijk was spoedig gevonden.
- EEN KIND GESTIKT.
Gisternamiddag is brand ontstaan in de woning van J.D. PERFORS in de
Amerikabuurt te HILLEGOM. Buren waarschuwden de brandweer die spoedig ter
plaatse verscheen.
Het vuur was snel gebluscht. Een der kinderen was zoek, doch toen gezegd
werd dat het bij een vriendje was gaan spelen, staakte men het zoeken. Toen
de brandweer de schade ging opnemen, vond men op den zolder onder een
ledikant het lijkje van het zesjarig jongentje. Vermoedelijk heeft hij met
lucifers gespeeld, is bang geworden voor het vuur en den rook en is onder
het ledikant gekropen. Daar heeft het den verstikkingsdood gevonden.
[bron: Het Vaderland 17 juli 1928, ed. 2, blad 2/12]

- VERDRONKEN IN DE HARINGKADE ? [Den Haag]
Sinds gistermiddag vier uur, toen hij nog gezien is bij den vuurtoren, wordt
vermist de zesjarige CORNELIS ROOS, uit de Corendijkstraat. Het knaapje
speelde vaak bij de Haringkade. Vermoed wordt, dat hij daar spelenderwijs in
geraakt en verdronken is. Het kind was blootvoets, heeft blauwe oogen en
blond haar.
[bron: Het Vaderland 18 juli 1928, ed. 2, blad 3/12]

- EEN DIAMANTEN ECHTPAAR.
Den 6en Aug. zal het 60 jaar gelden zijn dat het echtpaar J. VROOM en J.M.
VROOM-PLEVIER in den echt werden verbonden. De man was dertig jaren werkzaam
als spoorwegarbeider en de vrouw 25 jaar als wachteres aan de Lange Klei bij
DELFT. Thans moeten deze menschen van een heel klein pensioentje leven.
Maandag 23 dezer beginnen de bruidsdagen. Het adres is Maassstraat 22.
[bron: Het Vaderland 21 juli 1928, ed. 2, blad 2/16]
NB. Jacob Vroom, tr. 6-8-1868 Johanna Maria Plevier.
Kinderen:
1. Jacob Vroom, geb. Lisse 1876, wonende te Naaldwijk (1947), overl. Delft
3-4-1947 (71 jr), tr. (1) Maartje Poot, tr. (2) Geertruida Smits.
2. Frederika Vroom, geb. Hof van Delft 6-1-1887.
3. Johannes Jacobus Vroom, geb. Hof van Delft 13-6-1890.
4. Johanna Maria Vroom, geb. Hof van Delft 23-1-1892.

- MOORDAANSLAG.
Zekere A. HERING te KERKRADE is met een revolver in den buik geschoten. Hij
is stervende naar het ziekenhuis te Bordenberg gebracht. De vermoedelijke
dader, eveneens te Kerkrade woonachtig, is gearresteerd.
- De toestand van het jongentje SNIJDER, die gistermiddag op den
Wassenaarschen Slag door een auto was overreden, was vanmorgen nog zeer
ernstig. De jongen was nog niet tot het bewustzijn teruggekeerd.
[bron: Het Vaderland 21 juli 1928, ed. 2, blad 3/16]

- EEN TWEELING VAN 80 JAAR.
Als niet alledaagsch mag zeker het feit genoemd worden, dat de
tweelingbroeders Cornelis en Gerardus LUIJSTERBERG op 10 Augustus 80 jaar
worden. Cornelis woont te Halsteren, Gerardus te Bergen op Zoom. Beiden zijn
grootvader en genieten een stevige gezondheid.
[bron: Het Vaderland 25 juli 1928, ed. 2, blad 3/12]

- IN HET WATER GEREDEN.
Te DELFT schrikte eenpaard, gespannen voor een vrachtwagen van DE LINT voor
een vrachtauto van de firma V. en Co. 't Gevolg was dat paard en wagen aan
de Oude Delft in de gracht geraakten. De koetsier had zich bijtijds in
veiligheid weten te stellen door van het voertuig te springen.
Nadat de strengen waren losgesneden kon het paard spoedig op den wal worden
getrokken. De wagen volgde later.
[bron: Het Vaderland 2 aug. 1928, ed. 2, blad 2/20]

- VAN EEN STELLING GESTORT.
Gisteravond en de 40-jarige kunststeenkapper HOEDEMAKERS te Hoensbroek bij
een bouwwerk van een stelling gestort. Hij brak drie ribben, waarvan één hem
in de longen drong. De toestand van den man is hopeloos.
- UIT DE KAP VAN EEN GEBOUW GEVALLEN.
Bij de werkzaamheden voor het bouwen van een nieuw veilinggebouw te
WARMENHUIZEN is gisteravond omstreeks 7 uur de werkman T. THOMASSEN uit
Eeten (Duitschland) uit de kap van het gebouw gevallen en met het hoofd
terecht gekomen op een dwarsligger, waardoor de schedel gespleten werd. De
ongelukkige, die getrouwd en vader van 7 kinderen was, was terstond
overleden.
- VAN TWAALF METER HOOGTE OP STRAAT GEVALLEN.
Te ROTTERDAM verloor gisteren de 60-jarige D. PONT, die op het dak van het
fabriekspand der firma Dobbelman aan de Groenendaal werkte, het evenwicht.
Hij stortte van ca. 12 m. hoogte op straat. De man kreeg een ernstige
schedelbreuk en brak armen en beenen. De dood trad bijna op slag in.
[bron: Het Vaderland 3 aug. 1928, ed. 2, blad 2/14]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 23 Jul 2004 18:25:30 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- MALOITZ
De telepaath MALOITZ zal Vrijdagmiddag 10 dezer een tweede séance in de
Kurzaal geven. Naast geheel nieuwe experimenten, telepathie met pols-,
koper- en zonder contact, staat ditmaal ook Massa-suggestie op het
programma.
- Gistermiddag te half zes is de 750.000ste bezoekster, mej. F. MOERMAN van
hier den hoofdingang der Nenijto '28 gepasseerd. Haar werd als aandenken een
kruiwagen nougat vereerd aangeboden door de firma Stuvé te Amsterdam.
[bron: Het Vaderland 6 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- KIND VERDRONKEN.
Gisteravond geraakte het vijfjarige dochtertje van den heer G. VAN SLOTEN te
ZWOLLE, spelenderwijs in het Zwartewater. Haar broertje, die het ongeluk zag
gebeuren, riep luid om hulp, maar het duurde eenigen tijd voordat zijn
geroep gehoord werd. Het kind werd opgehaald; het gelukte echter niet de
levensgeesten op te wekken.
[NB. Riekent van Sloten, overl. Zwolle 7-8-1928 (aangiftedatum)]
- DOOR DEN TREIN GEGREPEN.
De 70-jarige gepensioneerde lichtwachter LATJENS is op den onbewaakten
overweg nabij het station Hoek van Holland door een trein gegrepen. De man
was bijna onmiddellijk dood.
- Zondagavond is te NIEUWENHOORN aan den Rijksstraatweg bij het Zwaantje A.
VERMAATZ van NIEUW HELVOET in volle vaart met zijn rijwiel tegen een boom
gereden, waarbij hij een herssenschudding met schedelbreuk heeft gekregen.
[bron: Het Vaderland 7 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- EEN OUDE DAME DOOR EEN MOTORRIJWIEL OVERREDEN.
Gistermiddag omstreeks 12 uur is de 71-jarige weduwe VAN MAEREN, wonende te
Kelle (Duitschland) en tijdelijk verblijf houdend te ZOETERWOUDE, aangereden
door den motorrijder J. RIJNSBURGER uit Den Haag. Zij kwam met drie andere
dames uit de kerk en stak den weg over zonder er acht op te slaan of deze
veilig was. Zij kwam door de aanrijding te vallen en werd ernstig gewond.
Zij is naar het Academisch Ziekenhuis te LEIDEN overgebracht, waar een been
moest worden afgezet. Den motorrrijder, die zelf licht gewond werd, treft
geen schuld.
- MET DEN AUTO OVER DEN KOP IN DE SLOOT.
Te DELFT is in den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks half één de heer
C. ROTEL uit AMSTERDAM, op den Rotterdamschen weg, nabij de Lijm- en
Gelatinefabriek, verblind dooor de verlichting van een tegemoet komenden
auto, van den weg geraakt en met zijn auto over de kop in de langs den weg
loopende sloot terecht gekomen.
De heer R. en zijn ehctgenoote, die door glasscherven aan gelaat enhanden
werden verwond, zijn door den heer ROELOFSEN, inspecteur van den Technischen
Dienst, verbonden.
De zwaar beschadigde auto werd later met behulp van een kraanwagen door den
heer J. de GRAAF gelicht en weggesleept.
- MOTORONGELUK
Te VEENDAM is vannacht de 24-jarige reiziger W. VEGTER op zijn thuisreis
naar Wildervank met zijn motor op onverklaarbare wijze over den kop
geslagen. De berijder heeft een ernstige scgedelbreuk gekregen en men vreest
voor zijn leven.
- EEN 100-JARIGE
De heer WESSEL van de LOOSDRECHT hoopt Maandag 20 Augustus a.s. zijn 100sten
verjaardag te vieren. Hij geniet nog een goede gezondheid.
[bron: Het Vaderland 13 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- ONDERSCHEIDING.
Naar wij vernemen is de heer Nico M. DIRKZWAGER alhier bevorderd tot ridder
eerste klasse der St. Olav's Orde van Noorwegen.
[bron: Het Vaderland 16 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- DRAMA TE HILVERSUM: Een boekhandelaar doodt zijn bediende en zich zelf.
Zondagmorgen te ongeveer 12 uur heeft zich te Hilversum een drama
afgespeeld, dat twee slachtoffers heeft geëischt.
Toen de 45-jarige F.W. SCHAAF, boekhandelaar, wonende in de Havenstraat
aldaar, en zijn 22-jarige kantoorbediende mej. J.W. KOORING, wonende
Kerkbrink, uit de kerk kwamen, namen zij een taxi, die hen naar de
Hollandsche Rading zou brengen.
Op den Eikbosscherweg, ter hoogte van het Hoogt van het Kruis klonk
plotseling een revolverschot. De chauffeur stopte onmiddellijk en vond het
meisje, badende in haar bloed, door een kogel in de hartstreek doodelijk
getroffen. De heer S. richtte daarop de revolver op zich zelf. Een kogel
miste en kwam in de chassis van den auto terecht, een tweede kogel trof hem
in dehartstreek. Enkele minuten later gaf hij den geest.
De ijlings ontboden geneesheeren dr. BERG en dr. WESSEL konden slechts den
dood bij beide slachtoffers constateeren.
De lijken zijn naar het lijkenhuisje op de Algemeene Begraafplaats
overgebracht.
De heer S. was gehuwd en laat een vrouw en eenkind achter. De oorzaak van
dit drama schijnt een liefdesverhouding te zijn geweest. De politie stelt
een onderzoek in.
- TWEE SPOORWEGBEAMBTEN GEDOOD.
Te DELFT zijn in den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks twee uur de
rangeerdders G. DE NIET en J.L. VAN OKKENBURG nabij den overweg
Binnenwatersloot gegrepen door een van de richting Den Haag komende
goederentrein.
DE NIET bekwam een ernstige schedelfractuur, terwijl OKKENBURG een been
boven de knie werd afgereden.
Beiden werden naar het gasthuis vervoerd, waar zij kort na hun aankomnst
zijn overleden. Beide mannen waren gehuwd; OKKENBURG was vader van drie
kinderen.
NB.
* Jan Leendert van Okkenburg, geb. Ouddorp, overl. Delft 19-8-1928 (38 jr),
zoon van Marinus O. en Willempje van der Meide, tr. Anna Elizabeth Beijen.
* Gerrit de Niet, geb. 's-Gravenhage, overl. Delft 19-8-1928 (34 jr), zoon
van Willem Evert de N. en Janna Pieternella Pannekoek, tr. Elisabeth Geertje
Louwerse.
- EEN MOEDER HAALT HAAR TWEE KINDEREN UIT HET WATER.
Zondagmiddag geraakten twee kinderen van den arbeider M. DE REUS te
Otterleek te water. De moeder wist de beode kinderen te redden. Het 1-jarig
meisje was reeds overleden, bij het 2-jarig broertje wist men de
levensgeesten weer op te wekken.
- VERDRONKEN.
Gistermiddag is de los-werkman C.B. VAN HORST van den Groenen Hilledijk te
ROTTERDAM overboord gevallen van de motorboot 'Koophandel' van de firma Van
der Lugt alhier, en verdronken. De rivierpolitie heeft tevergeefs naar het
lijk gedregd.
[bron: Het Vaderland 20 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- BIJ HET BADEN VERDRONKEN.
Te HARDINXVELD zijn gisteravond twee jongetjes van schipper STERRENBERG en
van den arbeider VAN BENNEKOM bij het baden verdronken.
- DOOR DEN STROOM GETROFFEN.
Hedennacht heeft in de fabriek der firma VAN THIEL te HELMOND een ongeluk
met doodelijke afloop plaats gehad. Bij het verrichten van werkzaamheden aan
de elctrische geleding ontstond kortsluiting. De 28-jarige electricien
MANSFELDERS uit Helmond viel naar beneden en was onmiddellijk dood. De
ongelukkige was gehuwd en vader van twee kinderen.
- DOOR VALLENDE STEENEN GEWOND.
Bij het graafwerk voor het dreggen van de waterleidingbuizen te ZIERIKZEE,
stuitte men op een verwulf, dat bij het wegkappen instortte. De werkman M.P.
geraakte onder het vallend gesteente. Nadat het den anderen werklieden
gelukt was hun kameraad uit zijn benarde positie te bevrijden, bleken diens
beide beenen gebroken te zijn, zoodat hij naar het ziekenhuis moest worden
vervoerd.
- EEN TROS DRUIVEN VAN 16 POND.
Op de veiling te Kwintsheul bracht de heer P.J. BOERS VRIJDAG een tros
Alicante-druiven met een gewicht van 16 pond een opbrengst van 81 cts. per
pond. Een tros van die zwaarte is nog nimmer in het Westland geoogst.
- 100 JAAR OUD
Mej. MAAIKE GROENEVELD te Mantgem, die vandaag het eeuwfeest van haar
geboorte viert, heeft, naar de Leeuw.Ct. schrijft, tot haar 85ste levensjaar
turf rondgebracht met den kruiwagen. Ook deed zij op dien leeftijd nog
geheel alleen een reis naar Hilversum, waar zij een broer, en naar Amsterdam
waar zij een zuster had wonen. Van zeeziekte had zij geen last en welgemoed
keerde zij terug.
Wat haar gezondheid aanbelangt, zij eet en drinkt met smaak wat de pot
schaft, gaat 's avonds geregeld om 7 uur naar bed, om 's morgens 8 á 9 uur
op te staan en is verder den dag bezig met het draden van sla-en snijboonen,
daar zij andere werkzaamheden niet meer kant zien .. etc.
[bron: Het Vaderland 25 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- Heden overleed onze lieve Man, Vader, Behuwd-en Grootvader
Willem Nicolaas COOL Mzn.
in den ouderdom van 72 jaar.
Arnhem : C.L. Cool-Moens
Bismarck, N. Dakota U.S.A. : W.N. Cool / D. Cool-Greve
Arnhem : H.C. Cool
Tjepo-Java : M.F.J. Cool / N. Cool-Jonker
Weltevreden-Java: A. Bigot-Cool / J.L. Bigot
Arnhem : M.P.S. Cool / H. Cool
Oosterbeek : A. van Leenhoff
en kleinkinderen
Arnhem, 24 Augustus 1928.
Hulkesteinweg 6.
Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 27 Augustus te Oosterbeek.
Vertrek van het sterfhuis des namiddsgs 2 uur.
[bron: Het Vaderland 26 aug. 1928, ed. 1, blad 4/8]

- Heden ontving ik het treurig bericht van overlijden te SOERABAIA van mijn
geliefden oudsten zoon
FRANK, in den ouderdom van 31 jaar.
Mede namens mijne kinderen:
A.G. LAMBACH-Schallig
Willem de Zwijgerlaan 71, Den Haag.
Den Haag, 30 Aug. 1928.
Eenige en algemeene kennisgeving.
- Hedenmorgen ontvingen wij het treurig bericht van overlijden te SOERABAIA
van onzen besten schoonzoon
Frank LAMBACH, in den ouderdom van 31 jaar.
Mede namens onze dochter:
L.C. STRUBEN
E.M.Th. STRUBEN-Veldhoedt
Zuidwerfplein 16, Den Haag
Eenige en algemeene kennisgeving.
[bron: Het Vaderland 1 sept. 1928, ed. 2, blad 4/12]

- ONGELUK DOOR VERBLINDEND LICHT.
De 20-jarige chauffeur P. DE VOS, wonende te BLOEMENDAAL, die gisteravond op
de Amsterdamsche Vaart per rijwiel in de richting Haarlem reed, is overreden
door een luxeauto, waarvan de bestuurder door het koplicht van een tram der
E.S.M. werd verblind. DE VOS werd ernstig gewond, en is overgebracht naar
het St. Elisabethsgasthuis. Zijn toestand is zorgelijk.
[bron: Het Vaderland 4 sept. 1928, ed. 2, blad 11/12]

- GETROUWD
H.J. van Driel, administrateur onderneming 'Tlogo', Salatiga, Java
EN
A.J.H. van 't Hullenaar, Salatiga, de Witte Weg.
7 Sept. 1928.
[bron: Het Vaderland 8 sept. 1928, ed. 2, blad 4/16]

- HET PENNEMEISJE.
SEMARANG, 8 Sept. (Aneta). De Raad van Justitie ving de behandeling aan van
de zaak tegen vrouw P.D. TERWEG geboren SALOMON, die op 17 Mei j.l. gepoogd
zou hebben mejuffrouw HORN met een pennemes te vermoorden.
Beklaagde ontkent de bedoeling gehad te hebben mejuffrouw HORN dood te
maken. Beklaagde was bezig een pennemesje te slijpen om een bultzak te
repareeren, toen zij een woordenwisseling kreeg met mej. HORN waarbij zij
met het mesje gezwaaid heeft en mej. HORN raakte. Beklaagde merkte dit
doordat beklaagdes kleeren bebloed waren.
De 18-jarige mej. HORN verklaarde, dat het haar indruk was, dat beklaagdes
bewegingen met het pennemes opzettelijk waren.
De officier van Justitie, mr. JONGEMANS, zeide in zijn requisitoir, dat hij
niettegenstaande het feit, dat de toegebrachte verwonding zeer ernstig was,
zoodat het een haartje gescheeld had of mej. HORN was gedood, een clemente
eisch wenschte te stellen met het oog op beklaagdes hoogen leeftijd en omdat
zij een goed leven achter den rug heeft en nimmer in aanraking is gekomen
met den strafrechter.
De eisch luidt wegens mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge
hebbend, zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van
drie jaar.
De uitspraak is gesteld op 15 dezer.
[bron: Het Vaderland 10 sept. 1928, ed. 2, blad 3/12]

- ONGELUKKIG GEVALLEN.
Vanmiddag te half één is de 64-jarige gehuwde J. VAN DER STEEN, wonende
Steinstraat 20 te VLAARDINGEN, toen hij bezig was een met haring geladen
wagen te lossen op den stoomlogger 'Vlaardingen 194', liggende in de
Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen, van den wagen gevallen en met het
hoofd zoo ongelukkig op de steenen terecht gekomen, dat de dood bijna
onmiddellijk intrad. Het lijk is naar de woning van het slachtoffer
vervoerd.
[bron: Het Vaderland 13 sept. 1928, ed. 2, blad 3/12]

- AUFGEBOT
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dasz
1) der Bergmann FRIEDRICH POEL, wohnhaft in Gelsenkirchen-Buer,
Auguststrasse 25,
2) die EMILIE GRICZAN, ohne Beruf, wohnhaft in Katernberg, Kirchstrasse 1,
die Ehe miteinder eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufgebote hat in den Gemeinden Katernberg,
Gelsenkirchen-Buer u. 's-Gravenhage zu geschehen.
Katernberg, am 15 September 1928.
Der Standesbambte HAKENBERG.
[bron: Het Vaderland 17 sept. 1928, ed. 2, blad 4/16]

- OVERBOORD GEVALLEN EN VERDRONKEN.
De 23-jarige L. DE BODEN, werkzaam bij de Vereenigde Chemische Fabrieken
Capelle aan de IJssel is vannacht tijdens het laden van een schip overboord
gevallen en in den IJssel verdronken. Zijn lijk is vanmorgen opgevischt.
[bron:Vaderland 22 september 1928, editie 2, blad 6/16]

- PASTOOR BEYENS VERDRONKEN.
PONTIANAK, 2 Oct. (Aneta). - Pastoor BEYENS van Singkawang is te water
geraakt tusschen den steiger en een boot. De ingestelde pogingen tot redding
zijn mislukt. Nadat men die gedurende drie kwartier had voortgezet kon men
den drenkeling ophalen. Toen waren de levensgeesten echter reeds geweken.
[bron:Vaderland 2 oktober 1928, editie 2, blad 2/16]

- ROTTERDAM LLOYD RAPIDE
De firma Ruys en Co, hoofd-agentschap van den Rotterdamschen Lloyd meldt,
dat de Rotterdam LLoyd Rapide in aansluiting op het motorschip Indrapoera op
den 5 October om 19.42 uur hier zal aankomen (station H.S.M.) Deze trein
stopt niet te Roosendaal.
[bron:Vaderland 4 oktober 1928, editie 2, blad 2/16]

- GETROUWD:
Annie Leopold
en
Hugo Siegmund Jr.
Weenen/Reichenberg, 4 October 1928
Toekomstig adres: Reichenberg (Tsjecho-Slowakije).
- GETROUWD:
mr. J.F.A. van Bruggen, Assistent Resident
en
mevr. C.M. Pal (Bal)
Poerwodadi (Ned.-Indië)
Den Haag, Hollanderstraat 73
5 October 1928.
Verhinderd te ontvangen. Geen bloemen s.v.pl.
[bron:Vaderland 5 oktober 1928, editie 2, blad 6/16]

- VERLOOFD:
Miss Joséphine WEBB, Eenig dochter van den Heer en Mevrouw Harold Arthur
WEBB van Cheltenham
en
mr. A.A.M.N. Keuchenius, Thee-Proefstation, Java.
Cheltenham/Den Haag, 6 October 1928.
[bron:Vaderland 6 oktober 1928, editie 2, blad 4/16]

- HET 387e VONNIS VAN MIEKE ZONDER HEMD.
De 59-jarige Nederlandsche werkvrouw Adriana VAN D., te Antwerpen, beter
gekend onder den naam 'MIEKE ZONDER HEMD', heeft zich weer moeten
verantwoorden voor ....
achttien feiten van openbare dronkenschap en dergelijk.
'MIEKE ZONDER HEMD' heeft nu reeds 369 veroordeelingen wegens dronkenschap,
zedenschennis, braak van afsluitingen,. nachtrumoer, smaad en mishandeling
van de politie enz.
Achttien politie-agenten waren opgekomen om de 18 nieuwe feiten te haren
laste te bevestigen. Doch MIEKE zelf was niet aanwezig: zij zit in de
gevangenis van ST. ANDRIES, en had den wensch uitgedrukt niet te
verschijnen.
De rechtbank heeft 'MIEKE ZONDER HEMD' veroordeeld tot 18 maal 8 dagen
gevangenis (waardoor het totaal veroordeelingen stijgt tot 387). Maar
aangezien dit het maximum, voorzien door de wet, overschrijdt, zijn die 18
maal 8 dagen herleid tot tweemaal drie weken gevangenis.
'Dat is nog veel te lang om dorst te lijden !', zal Mieke zeggen.
[bron:Vaderland 10 oktober 1928, editie 2, blad 3/12]

- VERDRONKEN
Donderdagmiddag omstreeks vier uur is te NIJVERDAL een doodelijk ongeluk
geschied. De smid F. v.d. STRAAT, werkzaam aan de Ned. Stoombleekerij
aldaar, was bezig eenige werkzaamheden te verrichten aan een waterbuis, die
bopven het riviertje de Regge ligt, toen plotseling de buis doormidden
knapte. S. viel in het water en verdronk. Hij laat een vrouw en acht
kinderen achter. Tot heden is zijn lijk nog niet gevonden.
[bron:Vaderland 27 oktober 1928, editie 2, blad 15/16]

- AUTO-ONGELUK BIJ PARIJS.
Twee Nederlandsche dames gedood.
Men deelt ons mede, dat de heer R., exploitant van het Wiener Café op den
boulevard te Scheveningen, gisteren te PARIJS, met zijn vrouw en een oom en
tante uit Utrecht een auto-ongeluk heeft gehad, tengevolge waarvan de beide
dames zijn overleden.
Uit PONTOISE wordt over dit ongeval geseind, dat op den rijksweg bij Genesse
een auto door gladheid van den weg tegen een boom is gereden. De bestuurder
Louis ROUHART, 69 jaren, hotelhouder te UTRECHT, kreeg eenige verwondingen.
Zijn vrouw, geboren Sophia VAN DE REST, 40 jaren oud, is op slag dood. Zijn
schoondochter Andrée ROUHART, 25 jaar, werd ernstig gewond en overleed in
het ziekenhuis te Riboisière.
[bron:Vaderland 28 oktober 1928, editie 2, blad 3/12]
NB(1).
André Louis Joseph ROUHARD, geb. Amsterdam ca. 1860 (53 j. in 1913), zoon
van André Pascal Rouhard en Maria Josephina Brentano Semenza, tr. (1)
Susanna Maria van der MEULEN, tr. (2) Utrecht 19-6-1913 Sophia Margaretha
van den ELST, geb. Jutphaas ca. 1888 (25 jr. in 1913), overl. bij Genesse
(Frankrijk) 27-10-1928 (40 jaar), dochter van Joseph Gribert van den Elst en
Johanna Catharina van Gemert.
NB(2).
Joseph Gribert van den ELST, geb. Amersfoort 9-10-1844, overl.
Utrecht/'s-Hertogenbosch 1860-1896, tr. 's-Hertogenbosch 29-10-1873
Johanna Catharina van GEMERT, geb. 's-Hertogenbosch 13-6-1844, overl.
Utrecht(?) na 1895, woonde Utrecht (1896).
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Johannes van den ELST, geb. 's-Hertogenbosch 3-9-1872 (datum
akte), sergeant (1896), getuige huwelijk (Utrecht 28-4-1896).
2. Maria Sophia Johanna van den ELST, geb. 's-Hertogenbosch 17-07-1873.
3. Sophia Margaretha van den ELST, geb. Jutphaas ca. 1888 (25 jr. in 1913)

- ERNSTIG AUTO-ONGELUK IN FRANKRIJK.
Twee Nederlandsche dames gedood.
Op den weg van Pontoise naar PARIJS, heefr de heer LOUIS ROUHARD, eigenaar
van een melksalon te UTRECHT, die zich per auto met zijn familie naar Parijs
begaf, plotseling moeten remmen waardoor de auto tegen een boom sloeg.
De heer ROUHARD, die zelf stuurde kwam er met lichte schrammen af. Mevr.
ROUHARD-VAN ELST bleek op slag gedood. De zuster van den heer ROUHARD,
mevrouw ANDRÉE-ROUHARD werd in zeer zorgwekkenden toestand opgenomen en naar
een hospitaal te Parijs overgebracht, waar zij kort na aankomst overleed.
[bron: online-krant Het Centrum, 29 oktober 1928, editie 0, blad 1/6]

- DOOR EEN TREIN GEGREPEN.
Zaterdagmiddag ongeveer 3 uur is de 67-jarige J.H. van OUDENIEUWE op den
spoorwegovergang aan de Munterslaan nabij de Leidsche vaart door een trein
gegrepen en onmiddellijk gedood. Het lijk is naar het Sint Elisabeth
gasthuis overgebracht. Naar het schijnt heeft de man te veel gelet op den
electrische trein, die uit de richting Haarlem naderde en niet gezien, dat
uit de tegenovergestelde richting een goederentrein in aantocht was. Door
dezen is hij dan ook gegrepen met het noodlottig gevolg.
[bron:Vaderland 29 oktober 1928, editie 2, blad 7/16]

- TEGEN EEN BOOM GEREDEN.
Onder de gemeente STEENSEL, bij Eindhoven, heeft gisteren tegen den avond
een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. De heer WOUTERS, chauffeur bij de
stoomwasscherij te Steensel, had het ongeluk wegens een gebrek aan de
stuurinrichting tegen een boom te rijden. De wagen werd grootendeels
vernield, terwijl W. ernstige beenfracturen, alsmede ernstige inwendige
kneuzingen bekwam. In bewustloozen toestand is hij naar het ziekenhuis te
Eindhoven overgebracht, waar hij hedenmorgen half twaalf zonder tot
bewustzijn te zijn gekomen, is overleden.
[bron: Vaderland 30 oktober 1928, editie 2, blad 2/12]
[overlijden niet gevonden op http://eindhoven.digitalestamboom.nl ]

- Eenige kennisgeving.
Heden ontvingen wij het telegrafisch bericht van het plotseling overlijden
van onzen besten, diepbetreurden zoon, broer, behuwdbroer en oom, in den
ouderdom van 39 jaar,
ir. A. GRÜNBERG, in leven directeur Gemeentewerken te MALANG.
Den Haag :
mevr. de Ch. Grünberg-Grünberg
D. Versteege-Grünberg
Djeboes :
D. Grondijs-Grünberg / ir. H. Grondijs
Herman / Hetty
Den Haag :
N.D. Grünberg-L. Grünberg / U.V. Grünberg en verloofde
2 November 1928
[bron: Vaderland 3 november 1928, editie 2, blad 4/16]

- GEWORGD.
De 16-jarige GEERT TE HOEVE te LEEUWARDEN ging Zaterdagochtend met zijn baas
den brandstoffenhandelaar NIEUWENHUIS omstreeks 8 uur in de Florabuurt bij.
L. FEENSTRA turf op den zolder brengen. De baas vulde beneden de korven en
Geert bracht ze naar boven. Toen de jongen naar den zin van den baas niet
vlug genoeg beneden kwam, riep hij hem, doch kreeg geen antwoord; daarom
besloot NIEUWENHUIS een onderzoek in te stellen en naar boven ziende zag hij
daar den jongen hangend met het hoofd door een lus.
De bewoner, die aan rheumatiek lijdt, had voor eigen gemak op zolder een
touw met een lus aangebracht, waaraan hij zich steunde bij het stappen van
de trap op den zolder.
NIEUWENHUIS ging naar boven, doch te laat; de jongen was in de lus gestikt.
Vermoedelijk heeft hij in speelschheid het hoofd eens in de lus gestoken en
moet daarbij den steun onder de voeten hebben verloren.
- Op de scheepswerf de Maas te SLIKKERVEER is de ongehuwde 20-jarige
arbeider W.M. BAKKER uit AMMERSTOL van een paketvaartboot in een laadgat
gevallen. Vervoerd naar het ziekenhuis te Rotterdam is hij gisteren
overleden.
[bron: Vaderland 12 november 1928, editie 2, blad 6/16]

- VERPLETTERD ONDER EEN VRACHTAUTO.
Zaterdagmiddag, even na 12 uur is te Chèvremont (gemeente Kerkrade) de
6-jarige J. MOMMAAS door een vrachtauto overreden. De vrachtwagen,
toebehoorend aan S. uit Simpelveld en bestuurd door T., welke zijn eigen
gewicht van 5000 K.G. had en daarenboven met 5000 K.G. was beladen, ging den
jongenover het onderlijf. De dood trad onmiddellijk in. De politie nam den
auto in beslag en hield den bestuurder voor het voorloopige onderzoek aan.
Hij bleek echter geen schuld aan het ongeluk te hebben.
[bron: Vaderland 12 november 1928, editie 2, blad 10/16]

- BIJ HET REDDEN VAN HAAR VADER VERDRONKEN.
Door de duisternis misleid geraakte de 76-jarige S. MOLLEMA, van Sexbierum,
in de diepe vaart aan den Tildijk te MINNERTSGA. Hij was, meldt de L.Ct. bij
zijn getrouwde dochter op bezoek geweest en zou per autobus vertrekken.
Dochter en schoonzoon zouden hem naar den bus brengen. Het schijnt dat de
oude man van het erf rechtuit in het water is geloopen. Zijn dochter, die
achter hem liep, sprong hem na. Ook de schoonzoon P. ZUIDEMA sprong te
water, maar kon geen van beiden redden. Op zijn hulpgeroep kwam er spoedig
hulp opdagen. De drenkelingen waren inmiddels reeds naar de overzijde van de
vaart gedreven en vertoonden geen teekenen van leven meer. Bijgelicht door
zaklantaarns op het droge gebracht. Het gelukte door toepassing van de
kunstmatige ademhaling de vrouw weder tot bewustzijn te brengen, doch
denzelfden avond is ze overleden. Dokter RUITER bracht met behulp van een
zuurstofapparaat den ouden man tot bewustzijn. Zijn toestand is niet zonder
gevaar.
[bron: Vaderland 16 november 1928, editie 2, blad 2/16]
NB.
I. Simon Mollema (1852-1933), tr. (1) 23-3-1876 Marijke Velsenga
(1855-1900).
II. Grietje Mollema, geb. Sexbierum ca. 1887, overl. Minnertga, Barradeel
13-11-1928 (akte nr. 84; oud 31 jaar, gehuwd), tr. Pieter Zuidema, geb.
Blessum (Menaldumadeel) ca. 1895.

- De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van
Cornelis Johannes van PERSIJN,
overleden te Cincinnati (Ohio).
zal plaats hebben Donderdag a.s. te één uur vanaf de Rouwkapel op de
Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
[bron: Vaderland 27 november 1928, editie 2, blad 4/16]

- OVER BOORD GESLAGEN.
Van het Nederlandsche Stoomschip 'Calandplein', gisteren van Rotterdam te
Wabana aangekomen, is op de reis, tijdens slecht weer de matroos C. VAN DER
JAGT uit ROTTERDAM over boord geslagen en verdronken.
[bron: Vaderland 28 november 1928, editie 2, blad 10/16]

- Overleden 30 Nov. te BERLIJN onze lieve zoon, broeder en behuwdbroeder
F.W. HERING in den ouderdom van 51 jaar.
Uit aller naam:
Wed. F.C. Hering-Termijtelen
Houtrustweg 38, 's-Gravenhage
[bron: Vaderland 2 december 1928, editie 1, blad 4/12]

- De Heer en Mevrouw
G.J. SCHÖTTELNDREIER-TORCHIANA
geven kennis van de geboorte van hun Zoon:
Mari Anne Henri Willem
Tampico, 29 November 1928. Mexico.
[bron: Vaderland 3 december 1928, editie 2, blad 4/16]

- ERNSTIGE AUTOBOTSING.
Gisteravond heeft op den Velperweg te ARNHEM een ernstig ongeluk plaats
gehad. De heer S., oud-deurwaarder bij de belastingen, wilde ter hoogte van
de Bloemiststraat met zijn echtgenoote dn weg oversteken, juist toen een
vrachtauto van de Firma LOOYEN naderde. Deze hadden zij blijkbaar niet
opgemerkt. De chauffeur kon een aanrijding niet voorkomen en de beide oudjes
werden aangereden. Zwaar gewond werden beiden in een nabij zijnde villa
binnengedragen, waar DOKTER MAAS, die spoedig aanwezig was, constateerde dat
de vrouw een schedelfractuur had gekregen en de heer S. een arm gebroken had
en een herssenschudding had opgeloopen. Laatstgenoemde werd naar het St.
Elisabethsgasthuis vervoerd, terwijl de vrouw naar haar woning werd
overgebracht. De toestand van beiden is zeer ernstig.
[bron: Vaderland 4 december 1928, editie 2, blad 6/12]

- ERNSTIG MOTORONGELUK.
Eén doode.
Gosteravond omstreeks half zeven kwam ter hoogte van de buurtschap EFFEN bij
PRINCENHAGE de motorrijder N. ROOVERS met als duorijder zijn neef, in
botsing met een kar. De aanrijding was zóó hevig dat de boomen van de kar
braken. De bestuurder van het motorrijwiel werd zwaar gewond en stierf
spoedig. De duorijder en de voerman liepen geen letsel op. Het motorrijwiel
is vernield. Het lijk werd naar het ziekenhuis overgebracht.
[bron: Vaderland 7 december 1928, editie 2, blad 2/16]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica

Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 23 Jul 2004 18:25:30 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- MALOITZ
De telepaath MALOITZ zal Vrijdagmiddag 10 dezer een tweede séance in de
Kurzaal geven. Naast geheel nieuwe experimenten, telepathie met pols-,
koper- en zonder contact, staat ditmaal ook Massa-suggestie op het
programma.
- Gistermiddag te half zes is de 750.000ste bezoekster, mej. F. MOERMAN van
hier den hoofdingang der Nenijto '28 gepasseerd. Haar werd als aandenken een
kruiwagen nougat vereerd aangeboden door de firma Stuvé te Amsterdam.
[bron: Het Vaderland 6 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- KIND VERDRONKEN.
Gisteravond geraakte het vijfjarige dochtertje van den heer G. VAN SLOTEN te
ZWOLLE, spelenderwijs in het Zwartewater. Haar broertje, die het ongeluk zag
gebeuren, riep luid om hulp, maar het duurde eenigen tijd voordat zijn
geroep gehoord werd. Het kind werd opgehaald; het gelukte echter niet de
levensgeesten op te wekken.
[NB. Riekent van Sloten, overl. Zwolle 7-8-1928 (aangiftedatum)]
- DOOR DEN TREIN GEGREPEN.
De 70-jarige gepensioneerde lichtwachter LATJENS is op den onbewaakten
overweg nabij het station Hoek van Holland door een trein gegrepen. De man
was bijna onmiddellijk dood.
- Zondagavond is te NIEUWENHOORN aan den Rijksstraatweg bij het Zwaantje A.
VERMAATZ van NIEUW HELVOET in volle vaart met zijn rijwiel tegen een boom
gereden, waarbij hij een herssenschudding met schedelbreuk heeft gekregen.
[bron: Het Vaderland 7 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- EEN OUDE DAME DOOR EEN MOTORRIJWIEL OVERREDEN.
Gistermiddag omstreeks 12 uur is de 71-jarige weduwe VAN MAEREN, wonende te
Kelle (Duitschland) en tijdelijk verblijf houdend te ZOETERWOUDE, aangereden
door den motorrijder J. RIJNSBURGER uit Den Haag. Zij kwam met drie andere
dames uit de kerk en stak den weg over zonder er acht op te slaan of deze
veilig was. Zij kwam door de aanrijding te vallen en werd ernstig gewond.
Zij is naar het Academisch Ziekenhuis te LEIDEN overgebracht, waar een been
moest worden afgezet. Den motorrrijder, die zelf licht gewond werd, treft
geen schuld.
- MET DEN AUTO OVER DEN KOP IN DE SLOOT.
Te DELFT is in den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks half één de heer
C. ROTEL uit AMSTERDAM, op den Rotterdamschen weg, nabij de Lijm- en
Gelatinefabriek, verblind dooor de verlichting van een tegemoet komenden
auto, van den weg geraakt en met zijn auto over de kop in de langs den weg
loopende sloot terecht gekomen.
De heer R. en zijn ehctgenoote, die door glasscherven aan gelaat enhanden
werden verwond, zijn door den heer ROELOFSEN, inspecteur van den Technischen
Dienst, verbonden.
De zwaar beschadigde auto werd later met behulp van een kraanwagen door den
heer J. de GRAAF gelicht en weggesleept.
- MOTORONGELUK
Te VEENDAM is vannacht de 24-jarige reiziger W. VEGTER op zijn thuisreis
naar Wildervank met zijn motor op onverklaarbare wijze over den kop
geslagen. De berijder heeft een ernstige scgedelbreuk gekregen en men vreest
voor zijn leven.
- EEN 100-JARIGE
De heer WESSEL van de LOOSDRECHT hoopt Maandag 20 Augustus a.s. zijn 100sten
verjaardag te vieren. Hij geniet nog een goede gezondheid.
[bron: Het Vaderland 13 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- ONDERSCHEIDING.
Naar wij vernemen is de heer Nico M. DIRKZWAGER alhier bevorderd tot ridder
eerste klasse der St. Olav's Orde van Noorwegen.
[bron: Het Vaderland 16 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- DRAMA TE HILVERSUM: Een boekhandelaar doodt zijn bediende en zich zelf.
Zondagmorgen te ongeveer 12 uur heeft zich te Hilversum een drama
afgespeeld, dat twee slachtoffers heeft geëischt.
Toen de 45-jarige F.W. SCHAAF, boekhandelaar, wonende in de Havenstraat
aldaar, en zijn 22-jarige kantoorbediende mej. J.W. KOORING, wonende
Kerkbrink, uit de kerk kwamen, namen zij een taxi, die hen naar de
Hollandsche Rading zou brengen.
Op den Eikbosscherweg, ter hoogte van het Hoogt van het Kruis klonk
plotseling een revolverschot. De chauffeur stopte onmiddellijk en vond het
meisje, badende in haar bloed, door een kogel in de hartstreek doodelijk
getroffen. De heer S. richtte daarop de revolver op zich zelf. Een kogel
miste en kwam in de chassis van den auto terecht, een tweede kogel trof hem
in dehartstreek. Enkele minuten later gaf hij den geest.
De ijlings ontboden geneesheeren dr. BERG en dr. WESSEL konden slechts den
dood bij beide slachtoffers constateeren.
De lijken zijn naar het lijkenhuisje op de Algemeene Begraafplaats
overgebracht.
De heer S. was gehuwd en laat een vrouw en eenkind achter. De oorzaak van
dit drama schijnt een liefdesverhouding te zijn geweest. De politie stelt
een onderzoek in.
- TWEE SPOORWEGBEAMBTEN GEDOOD.
Te DELFT zijn in den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks twee uur de
rangeerdders G. DE NIET en J.L. VAN OKKENBURG nabij den overweg
Binnenwatersloot gegrepen door een van de richting Den Haag komende
goederentrein.
DE NIET bekwam een ernstige schedelfractuur, terwijl OKKENBURG een been
boven de knie werd afgereden.
Beiden werden naar het gasthuis vervoerd, waar zij kort na hun aankomnst
zijn overleden. Beide mannen waren gehuwd; OKKENBURG was vader van drie
kinderen.
NB.
* Jan Leendert van Okkenburg, geb. Ouddorp, overl. Delft 19-8-1928 (38 jr),
zoon van Marinus O. en Willempje van der Meide, tr. Anna Elizabeth Beijen.
* Gerrit de Niet, geb. 's-Gravenhage, overl. Delft 19-8-1928 (34 jr), zoon
van Willem Evert de N. en Janna Pieternella Pannekoek, tr. Elisabeth Geertje
Louwerse.
- EEN MOEDER HAALT HAAR TWEE KINDEREN UIT HET WATER.
Zondagmiddag geraakten twee kinderen van den arbeider M. DE REUS te
Otterleek te water. De moeder wist de beode kinderen te redden. Het 1-jarig
meisje was reeds overleden, bij het 2-jarig broertje wist men de
levensgeesten weer op te wekken.
- VERDRONKEN.
Gistermiddag is de los-werkman C.B. VAN HORST van den Groenen Hilledijk te
ROTTERDAM overboord gevallen van de motorboot 'Koophandel' van de firma Van
der Lugt alhier, en verdronken. De rivierpolitie heeft tevergeefs naar het
lijk gedregd.
[bron: Het Vaderland 20 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- BIJ HET BADEN VERDRONKEN.
Te HARDINXVELD zijn gisteravond twee jongetjes van schipper STERRENBERG en
van den arbeider VAN BENNEKOM bij het baden verdronken.
- DOOR DEN STROOM GETROFFEN.
Hedennacht heeft in de fabriek der firma VAN THIEL te HELMOND een ongeluk
met doodelijke afloop plaats gehad. Bij het verrichten van werkzaamheden aan
de elctrische geleding ontstond kortsluiting. De 28-jarige electricien
MANSFELDERS uit Helmond viel naar beneden en was onmiddellijk dood. De
ongelukkige was gehuwd en vader van twee kinderen.
- DOOR VALLENDE STEENEN GEWOND.
Bij het graafwerk voor het dreggen van de waterleidingbuizen te ZIERIKZEE,
stuitte men op een verwulf, dat bij het wegkappen instortte. De werkman M.P.
geraakte onder het vallend gesteente. Nadat het den anderen werklieden
gelukt was hun kameraad uit zijn benarde positie te bevrijden, bleken diens
beide beenen gebroken te zijn, zoodat hij naar het ziekenhuis moest worden
vervoerd.
- EEN TROS DRUIVEN VAN 16 POND.
Op de veiling te Kwintsheul bracht de heer P.J. BOERS VRIJDAG een tros
Alicante-druiven met een gewicht van 16 pond een opbrengst van 81 cts. per
pond. Een tros van die zwaarte is nog nimmer in het Westland geoogst.
- 100 JAAR OUD
Mej. MAAIKE GROENEVELD te Mantgem, die vandaag het eeuwfeest van haar
geboorte viert, heeft, naar de Leeuw.Ct. schrijft, tot haar 85ste levensjaar
turf rondgebracht met den kruiwagen. Ook deed zij op dien leeftijd nog
geheel alleen een reis naar Hilversum, waar zij een broer, en naar Amsterdam
waar zij een zuster had wonen. Van zeeziekte had zij geen last en welgemoed
keerde zij terug.
Wat haar gezondheid aanbelangt, zij eet en drinkt met smaak wat de pot
schaft, gaat 's avonds geregeld om 7 uur naar bed, om 's morgens 8 á 9 uur
op te staan en is verder den dag bezig met het draden van sla-en snijboonen,
daar zij andere werkzaamheden niet meer kant zien .. etc.
[bron: Het Vaderland 25 aug. 1928, ed. 2, blad 2/12]

- Heden overleed onze lieve Man, Vader, Behuwd-en Grootvader
Willem Nicolaas COOL Mzn.
in den ouderdom van 72 jaar.
Arnhem : C.L. Cool-Moens
Bismarck, N. Dakota U.S.A. : W.N. Cool / D. Cool-Greve
Arnhem : H.C. Cool
Tjepo-Java : M.F.J. Cool / N. Cool-Jonker
Weltevreden-Java: A. Bigot-Cool / J.L. Bigot
Arnhem : M.P.S. Cool / H. Cool
Oosterbeek : A. van Leenhoff
en kleinkinderen
Arnhem, 24 Augustus 1928.
Hulkesteinweg 6.
Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 27 Augustus te Oosterbeek.
Vertrek van het sterfhuis des namiddsgs 2 uur.
[bron: Het Vaderland 26 aug. 1928, ed. 1, blad 4/8]

- Heden ontving ik het treurig bericht van overlijden te SOERABAIA van mijn
geliefden oudsten zoon
FRANK, in den ouderdom van 31 jaar.
Mede namens mijne kinderen:
A.G. LAMBACH-Schallig
Willem de Zwijgerlaan 71, Den Haag.
Den Haag, 30 Aug. 1928.
Eenige en algemeene kennisgeving.
- Hedenmorgen ontvingen wij het treurig bericht van overlijden te SOERABAIA
van onzen besten schoonzoon
Frank LAMBACH, in den ouderdom van 31 jaar.
Mede namens onze dochter:
L.C. STRUBEN
E.M.Th. STRUBEN-Veldhoedt
Zuidwerfplein 16, Den Haag
Eenige en algemeene kennisgeving.
[bron: Het Vaderland 1 sept. 1928, ed. 2, blad 4/12]

- ONGELUK DOOR VERBLINDEND LICHT.
De 20-jarige chauffeur P. DE VOS, wonende te BLOEMENDAAL, die gisteravond op
de Amsterdamsche Vaart per rijwiel in de richting Haarlem reed, is overreden
door een luxeauto, waarvan de bestuurder door het koplicht van een tram der
E.S.M. werd verblind. DE VOS werd ernstig gewond, en is overgebracht naar
het St. Elisabethsgasthuis. Zijn toestand is zorgelijk.
[bron: Het Vaderland 4 sept. 1928, ed. 2, blad 11/12]

- GETROUWD
H.J. van Driel, administrateur onderneming 'Tlogo', Salatiga, Java
EN
A.J.H. van 't Hullenaar, Salatiga, de Witte Weg.
7 Sept. 1928.
[bron: Het Vaderland 8 sept. 1928, ed. 2, blad 4/16]

- HET PENNEMEISJE.
SEMARANG, 8 Sept. (Aneta). De Raad van Justitie ving de behandeling aan van
de zaak tegen vrouw P.D. TERWEG geboren SALOMON, die op 17 Mei j.l. gepoogd
zou hebben mejuffrouw HORN met een pennemes te vermoorden.
Beklaagde ontkent de bedoeling gehad te hebben mejuffrouw HORN dood te
maken. Beklaagde was bezig een pennemesje te slijpen om een bultzak te
repareeren, toen zij een woordenwisseling kreeg met mej. HORN waarbij zij
met het mesje gezwaaid heeft en mej. HORN raakte. Beklaagde merkte dit
doordat beklaagdes kleeren bebloed waren.
De 18-jarige mej. HORN verklaarde, dat het haar indruk was, dat beklaagdes
bewegingen met het pennemes opzettelijk waren.
De officier van Justitie, mr. JONGEMANS, zeide in zijn requisitoir, dat hij
niettegenstaande het feit, dat de toegebrachte verwonding zeer ernstig was,
zoodat het een haartje gescheeld had of mej. HORN was gedood, een clemente
eisch wenschte te stellen met het oog op beklaagdes hoogen leeftijd en omdat
zij een goed leven achter den rug heeft en nimmer in aanraking is gekomen
met den strafrechter.
De eisch luidt wegens mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge
hebbend, zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van
drie jaar.
De uitspraak is gesteld op 15 dezer.
[bron: Het Vaderland 10 sept. 1928, ed. 2, blad 3/12]

- ONGELUKKIG GEVALLEN.
Vanmiddag te half één is de 64-jarige gehuwde J. VAN DER STEEN, wonende
Steinstraat 20 te VLAARDINGEN, toen hij bezig was een met haring geladen
wagen te lossen op den stoomlogger 'Vlaardingen 194', liggende in de
Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen, van den wagen gevallen en met het
hoofd zoo ongelukkig op de steenen terecht gekomen, dat de dood bijna
onmiddellijk intrad. Het lijk is naar de woning van het slachtoffer
vervoerd.
[bron: Het Vaderland 13 sept. 1928, ed. 2, blad 3/12]

- AUFGEBOT
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dasz
1) der Bergmann FRIEDRICH POEL, wohnhaft in Gelsenkirchen-Buer,
Auguststrasse 25,
2) die EMILIE GRICZAN, ohne Beruf, wohnhaft in Katernberg, Kirchstrasse 1,
die Ehe miteinder eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufgebote hat in den Gemeinden Katernberg,
Gelsenkirchen-Buer u. 's-Gravenhage zu geschehen.
Katernberg, am 15 September 1928.
Der Standesbambte HAKENBERG.
[bron: Het Vaderland 17 sept. 1928, ed. 2, blad 4/16]

- OVERBOORD GEVALLEN EN VERDRONKEN.
De 23-jarige L. DE BODEN, werkzaam bij de Vereenigde Chemische Fabrieken
Capelle aan de IJssel is vannacht tijdens het laden van een schip overboord
gevallen en in den IJssel verdronken. Zijn lijk is vanmorgen opgevischt.
[bron:Vaderland 22 september 1928, editie 2, blad 6/16]

- PASTOOR BEYENS VERDRONKEN.
PONTIANAK, 2 Oct. (Aneta). - Pastoor BEYENS van Singkawang is te water
geraakt tusschen den steiger en een boot. De ingestelde pogingen tot redding
zijn mislukt. Nadat men die gedurende drie kwartier had voortgezet kon men
den drenkeling ophalen. Toen waren de levensgeesten echter reeds geweken.
[bron:Vaderland 2 oktober 1928, editie 2, blad 2/16]

- ROTTERDAM LLOYD RAPIDE
De firma Ruys en Co, hoofd-agentschap van den Rotterdamschen Lloyd meldt,
dat de Rotterdam LLoyd Rapide in aansluiting op het motorschip Indrapoera op
den 5 October om 19.42 uur hier zal aankomen (station H.S.M.) Deze trein
stopt niet te Roosendaal.
[bron:Vaderland 4 oktober 1928, editie 2, blad 2/16]

- GETROUWD:
Annie Leopold
en
Hugo Siegmund Jr.
Weenen/Reichenberg, 4 October 1928
Toekomstig adres: Reichenberg (Tsjecho-Slowakije).
- GETROUWD:
mr. J.F.A. van Bruggen, Assistent Resident
en
mevr. C.M. Pal (Bal)
Poerwodadi (Ned.-Indië)
Den Haag, Hollanderstraat 73
5 October 1928.
Verhinderd te ontvangen. Geen bloemen s.v.pl.
[bron:Vaderland 5 oktober 1928, editie 2, blad 6/16]

- VERLOOFD:
Miss Joséphine WEBB, Eenig dochter van den Heer en Mevrouw Harold Arthur
WEBB van Cheltenham
en
mr. A.A.M.N. Keuchenius, Thee-Proefstation, Java.
Cheltenham/Den Haag, 6 October 1928.
[bron:Vaderland 6 oktober 1928, editie 2, blad 4/16]

- HET 387e VONNIS VAN MIEKE ZONDER HEMD.
De 59-jarige Nederlandsche werkvrouw Adriana VAN D., te Antwerpen, beter
gekend onder den naam 'MIEKE ZONDER HEMD', heeft zich weer moeten
verantwoorden voor ....
achttien feiten van openbare dronkenschap en dergelijk.
'MIEKE ZONDER HEMD' heeft nu reeds 369 veroordeelingen wegens dronkenschap,
zedenschennis, braak van afsluitingen,. nachtrumoer, smaad en mishandeling
van de politie enz.
Achttien politie-agenten waren opgekomen om de 18 nieuwe feiten te haren
laste te bevestigen. Doch MIEKE zelf was niet aanwezig: zij zit in de
gevangenis van ST. ANDRIES, en had den wensch uitgedrukt niet te
verschijnen.
De rechtbank heeft 'MIEKE ZONDER HEMD' veroordeeld tot 18 maal 8 dagen
gevangenis (waardoor het totaal veroordeelingen stijgt tot 387). Maar
aangezien dit het maximum, voorzien door de wet, overschrijdt, zijn die 18
maal 8 dagen herleid tot tweemaal drie weken gevangenis.
'Dat is nog veel te lang om dorst te lijden !', zal Mieke zeggen.
[bron:Vaderland 10 oktober 1928, editie 2, blad 3/12]

- VERDRONKEN
Donderdagmiddag omstreeks vier uur is te NIJVERDAL een doodelijk ongeluk
geschied. De smid F. v.d. STRAAT, werkzaam aan de Ned. Stoombleekerij
aldaar, was bezig eenige werkzaamheden te verrichten aan een waterbuis, die
bopven het riviertje de Regge ligt, toen plotseling de buis doormidden
knapte. S. viel in het water en verdronk. Hij laat een vrouw en acht
kinderen achter. Tot heden is zijn lijk nog niet gevonden.
[bron:Vaderland 27 oktober 1928, editie 2, blad 15/16]

- AUTO-ONGELUK BIJ PARIJS.
Twee Nederlandsche dames gedood.
Men deelt ons mede, dat de heer R., exploitant van het Wiener Café op den
boulevard te Scheveningen, gisteren te PARIJS, met zijn vrouw en een oom en
tante uit Utrecht een auto-ongeluk heeft gehad, tengevolge waarvan de beide
dames zijn overleden.
Uit PONTOISE wordt over dit ongeval geseind, dat op den rijksweg bij Genesse
een auto door gladheid van den weg tegen een boom is gereden. De bestuurder
Louis ROUHART, 69 jaren, hotelhouder te UTRECHT, kreeg eenige verwondingen.
Zijn vrouw, geboren Sophia VAN DE REST, 40 jaren oud, is op slag dood. Zijn
schoondochter Andrée ROUHART, 25 jaar, werd ernstig gewond en overleed in
het ziekenhuis te Riboisière.
[bron:Vaderland 28 oktober 1928, editie 2, blad 3/12]
NB(1).
André Louis Joseph ROUHARD, geb. Amsterdam ca. 1860 (53 j. in 1913), zoon
van André Pascal Rouhard en Maria Josephina Brentano Semenza, tr. (1)
Susanna Maria van der MEULEN, tr. (2) Utrecht 19-6-1913 Sophia Margaretha
van den ELST, geb. Jutphaas ca. 1888 (25 jr. in 1913), overl. bij Genesse
(Frankrijk) 27-10-1928 (40 jaar), dochter van Joseph Gribert van den Elst en
Johanna Catharina van Gemert.
NB(2).
Joseph Gribert van den ELST, geb. Amersfoort 9-10-1844, overl.
Utrecht/'s-Hertogenbosch 1860-1896, tr. 's-Hertogenbosch 29-10-1873
Johanna Catharina van GEMERT, geb. 's-Hertogenbosch 13-6-1844, overl.
Utrecht(?) na 1895, woonde Utrecht (1896).
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Johannes van den ELST, geb. 's-Hertogenbosch 3-9-1872 (datum
akte), sergeant (1896), getuige huwelijk (Utrecht 28-4-1896).
2. Maria Sophia Johanna van den ELST, geb. 's-Hertogenbosch 17-07-1873.
3. Sophia Margaretha van den ELST, geb. Jutphaas ca. 1888 (25 jr. in 1913)

- ERNSTIG AUTO-ONGELUK IN FRANKRIJK.
Twee Nederlandsche dames gedood.
Op den weg van Pontoise naar PARIJS, heefr de heer LOUIS ROUHARD, eigenaar
van een melksalon te UTRECHT, die zich per auto met zijn familie naar Parijs
begaf, plotseling moeten remmen waardoor de auto tegen een boom sloeg.
De heer ROUHARD, die zelf stuurde kwam er met lichte schrammen af. Mevr.
ROUHARD-VAN ELST bleek op slag gedood. De zuster van den heer ROUHARD,
mevrouw ANDRÉE-ROUHARD werd in zeer zorgwekkenden toestand opgenomen en naar
een hospitaal te Parijs overgebracht, waar zij kort na aankomst overleed.
[bron: online-krant Het Centrum, 29 oktober 1928, editie 0, blad 1/6]

- DOOR EEN TREIN GEGREPEN.
Zaterdagmiddag ongeveer 3 uur is de 67-jarige J.H. van OUDENIEUWE op den
spoorwegovergang aan de Munterslaan nabij de Leidsche vaart door een trein
gegrepen en onmiddellijk gedood. Het lijk is naar het Sint Elisabeth
gasthuis overgebracht. Naar het schijnt heeft de man te veel gelet op den
electrische trein, die uit de richting Haarlem naderde en niet gezien, dat
uit de tegenovergestelde richting een goederentrein in aantocht was. Door
dezen is hij dan ook gegrepen met het noodlottig gevolg.
[bron:Vaderland 29 oktober 1928, editie 2, blad 7/16]

- TEGEN EEN BOOM GEREDEN.
Onder de gemeente STEENSEL, bij Eindhoven, heeft gisteren tegen den avond
een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. De heer WOUTERS, chauffeur bij de
stoomwasscherij te Steensel, had het ongeluk wegens een gebrek aan de
stuurinrichting tegen een boom te rijden. De wagen werd grootendeels
vernield, terwijl W. ernstige beenfracturen, alsmede ernstige inwendige
kneuzingen bekwam. In bewustloozen toestand is hij naar het ziekenhuis te
Eindhoven overgebracht, waar hij hedenmorgen half twaalf zonder tot
bewustzijn te zijn gekomen, is overleden.
[bron: Vaderland 30 oktober 1928, editie 2, blad 2/12]
[overlijden niet gevonden op http://eindhoven.digitalestamboom.nl ]

- Eenige kennisgeving.
Heden ontvingen wij het telegrafisch bericht van het plotseling overlijden
van onzen besten, diepbetreurden zoon, broer, behuwdbroer en oom, in den
ouderdom van 39 jaar,
ir. A. GRÜNBERG, in leven directeur Gemeentewerken te MALANG.
Den Haag :
mevr. de Ch. Grünberg-Grünberg
D. Versteege-Grünberg
Djeboes :
D. Grondijs-Grünberg / ir. H. Grondijs
Herman / Hetty
Den Haag :
N.D. Grünberg-L. Grünberg / U.V. Grünberg en verloofde
2 November 1928
[bron: Vaderland 3 november 1928, editie 2, blad 4/16]

- GEWORGD.
De 16-jarige GEERT TE HOEVE te LEEUWARDEN ging Zaterdagochtend met zijn baas
den brandstoffenhandelaar NIEUWENHUIS omstreeks 8 uur in de Florabuurt bij.
L. FEENSTRA turf op den zolder brengen. De baas vulde beneden de korven en
Geert bracht ze naar boven. Toen de jongen naar den zin van den baas niet
vlug genoeg beneden kwam, riep hij hem, doch kreeg geen antwoord; daarom
besloot NIEUWENHUIS een onderzoek in te stellen en naar boven ziende zag hij
daar den jongen hangend met het hoofd door een lus.
De bewoner, die aan rheumatiek lijdt, had voor eigen gemak op zolder een
touw met een lus aangebracht, waaraan hij zich steunde bij het stappen van
de trap op den zolder.
NIEUWENHUIS ging naar boven, doch te laat; de jongen was in de lus gestikt.
Vermoedelijk heeft hij in speelschheid het hoofd eens in de lus gestoken en
moet daarbij den steun onder de voeten hebben verloren.
- Op de scheepswerf de Maas te SLIKKERVEER is de ongehuwde 20-jarige
arbeider W.M. BAKKER uit AMMERSTOL van een paketvaartboot in een laadgat
gevallen. Vervoerd naar het ziekenhuis te Rotterdam is hij gisteren
overleden.
[bron: Vaderland 12 november 1928, editie 2, blad 6/16]

- VERPLETTERD ONDER EEN VRACHTAUTO.
Zaterdagmiddag, even na 12 uur is te Chèvremont (gemeente Kerkrade) de
6-jarige J. MOMMAAS door een vrachtauto overreden. De vrachtwagen,
toebehoorend aan S. uit Simpelveld en bestuurd door T., welke zijn eigen
gewicht van 5000 K.G. had en daarenboven met 5000 K.G. was beladen, ging den
jongenover het onderlijf. De dood trad onmiddellijk in. De politie nam den
auto in beslag en hield den bestuurder voor het voorloopige onderzoek aan.
Hij bleek echter geen schuld aan het ongeluk te hebben.
[bron: Vaderland 12 november 1928, editie 2, blad 10/16]

- BIJ HET REDDEN VAN HAAR VADER VERDRONKEN.
Door de duisternis misleid geraakte de 76-jarige S. MOLLEMA, van Sexbierum,
in de diepe vaart aan den Tildijk te MINNERTSGA. Hij was, meldt de L.Ct. bij
zijn getrouwde dochter op bezoek geweest en zou per autobus vertrekken.
Dochter en schoonzoon zouden hem naar den bus brengen. Het schijnt dat de
oude man van het erf rechtuit in het water is geloopen. Zijn dochter, die
achter hem liep, sprong hem na. Ook de schoonzoon P. ZUIDEMA sprong te
water, maar kon geen van beiden redden. Op zijn hulpgeroep kwam er spoedig
hulp opdagen. De drenkelingen waren inmiddels reeds naar de overzijde van de
vaart gedreven en vertoonden geen teekenen van leven meer. Bijgelicht door
zaklantaarns op het droge gebracht. Het gelukte door toepassing van de
kunstmatige ademhaling de vrouw weder tot bewustzijn te brengen, doch
denzelfden avond is ze overleden. Dokter RUITER bracht met behulp van een
zuurstofapparaat den ouden man tot bewustzijn. Zijn toestand is niet zonder
gevaar.
[bron: Vaderland 16 november 1928, editie 2, blad 2/16]
NB.
I. Simon Mollema (1852-1933), tr. (1) 23-3-1876 Marijke Velsenga
(1855-1900).
II. Grietje Mollema, geb. Sexbierum ca. 1887, overl. Minnertga, Barradeel
13-11-1928 (akte nr. 84; oud 31 jaar, gehuwd), tr. Pieter Zuidema, geb.
Blessum (Menaldumadeel) ca. 1895.

- De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van
Cornelis Johannes van PERSIJN,
overleden te Cincinnati (Ohio).
zal plaats hebben Donderdag a.s. te één uur vanaf de Rouwkapel op de
Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
[bron: Vaderland 27 november 1928, editie 2, blad 4/16]

- OVER BOORD GESLAGEN.
Van het Nederlandsche Stoomschip 'Calandplein', gisteren van Rotterdam te
Wabana aangekomen, is op de reis, tijdens slecht weer de matroos C. VAN DER
JAGT uit ROTTERDAM over boord geslagen en verdronken.
[bron: Vaderland 28 november 1928, editie 2, blad 10/16]

- Overleden 30 Nov. te BERLIJN onze lieve zoon, broeder en behuwdbroeder
F.W. HERING in den ouderdom van 51 jaar.
Uit aller naam:
Wed. F.C. Hering-Termijtelen
Houtrustweg 38, 's-Gravenhage
[bron: Vaderland 2 december 1928, editie 1, blad 4/12]

- De Heer en Mevrouw
G.J. SCHÖTTELNDREIER-TORCHIANA
geven kennis van de geboorte van hun Zoon:
Mari Anne Henri Willem
Tampico, 29 November 1928. Mexico.
[bron: Vaderland 3 december 1928, editie 2, blad 4/16]

- ERNSTIGE AUTOBOTSING.
Gisteravond heeft op den Velperweg te ARNHEM een ernstig ongeluk plaats
gehad. De heer S., oud-deurwaarder bij de belastingen, wilde ter hoogte van
de Bloemiststraat met zijn echtgenoote dn weg oversteken, juist toen een
vrachtauto van de Firma LOOYEN naderde. Deze hadden zij blijkbaar niet
opgemerkt. De chauffeur kon een aanrijding niet voorkomen en de beide oudjes
werden aangereden. Zwaar gewond werden beiden in een nabij zijnde villa
binnengedragen, waar DOKTER MAAS, die spoedig aanwezig was, constateerde dat
de vrouw een schedelfractuur had gekregen en de heer S. een arm gebroken had
en een herssenschudding had opgeloopen. Laatstgenoemde werd naar het St.
Elisabethsgasthuis vervoerd, terwijl de vrouw naar haar woning werd
overgebracht. De toestand van beiden is zeer ernstig.
[bron: Vaderland 4 december 1928, editie 2, blad 6/12]

- ERNSTIG MOTORONGELUK.
Eén doode.
Gosteravond omstreeks half zeven kwam ter hoogte van de buurtschap EFFEN bij
PRINCENHAGE de motorrijder N. ROOVERS met als duorijder zijn neef, in
botsing met een kar. De aanrijding was zóó hevig dat de boomen van de kar
braken. De bestuurder van het motorrijwiel werd zwaar gewond en stierf
spoedig. De duorijder en de voerman liepen geen letsel op. Het motorrijwiel
is vernield. Het lijk werd naar het ziekenhuis overgebracht.
[bron: Vaderland 7 december 1928, editie 2, blad 2/16]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica

Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jul 2004 15:43:16 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- TWEE KINDEREN GEDOOD BIJ EEN AANRIJDING.
Vrijdagmiddag is, naar de Tel. meldt, te MIDDELRODE (N.-Br.) een droevig
ongeval gebeurd. In de bocht bij het tramstation in genoemde gemeente kwam
een vrachtauto van de firma RAAYMAKERS uit St. Oedenrode in botsing met een
personenauto. De chauffeur van den vrachtauto verklaarde aan de politie dat
hij verblind is geweest door het licht van den anderen wagen, die na de
aanrijding is doorgereden. Hij heeft sterk geremd. Vermoedelijk door het
geluid van het remmen zij twee kinderen geschrikt en plotseling achter een
wagen te voorschijn gekomen, waarna zij overreden werden. Het zijn de
7-jarige A. LANGENHUISEN, die onmiddellijk werd gedood, en de 9-jarige P.
LANGENHUISEN, die zwaar werd gewond en na eenige uren ook bezweek. De
politie stelt een uitgebreid onderzoek in.
- DOODELIJK ONGEVAL.
Gistermorgen elf uur heeft aan de mergelgroeve bij St. Pietersberg te
MMASTRICHT een ernstige instorting plaats gehad. Verscheidene arbeiders
werden door vallend gesteente gedolven. Onmiddellijk werd met het
opruimingswerk begonnen. Alle arbeiders konden bevrijd worden, uitgezonderd
de arbeider KUYPER, 49 jaar oud vader van acht kinderen, wonende te
Maastricht. Na eenigen tijd werd hij dood onder de puinhoopen vandaan
gehaald.
[bron: online-krant Het Vaderland 9 december 1928, editie 2, blad 3/12]

- MOTORRIJDER VERONGELUKT.
Gisterochten had de 38-jarige motorrijder I. SWAAB alhier het ongeluk op den
Utrechtscheweg te HEELSUM in een bosch tegen een boom op te rijden, ten
gevolge waarvan hij zoodanige verwondingen bekwam, dat de dood onmiddellijk
intrad. De duorijder werd er af geslingerd. Hij werd door een juist
passeerenden geneesheer verbonden en kon later zijn weg gaan, daar hij
slechts lichte kwetsuren had bekomen.
[bron: online-krant Het Vaderland 10 december 1928, editie 2, blad 2/16]

- De Heer en Mevrouw ESCHER-UMIKER
geven kennis van de geboorte van hun zoon
Arthur Eduard.
ROME, 8 Dec. 1928.
NB.
Maurits Cornelis ESCHER, geb. Leeuwarden 17-6- 1898, graficus, overl.
Hilversum 27-3-1972, zoon van George Arnold ESCHER en Sara Adriana
GLEICHMAN, tr. 12-6-1924 Giulia UMIKER. (uit het huwelijk 3 zoons).
[bron: online-krant Het Vaderland 11 december 1928, editie 2, blad 4/16]

- Heden ontvingen wij uit Indië het treurige bericht van het overlijden van
onzen besten Schoonzoon en Zwager, den Heer F.W. SLANGEN, Resident te
Buitenzorg.
J.L. Macalester Loup-v.d. Leeuw
dr. W. Macalester Loup
[bron: online-krant Het Vaderland 15 december 1928, editie 2, blad 4/16]

- VERDRONKEN.
Te Barsingerhorn is de onlangs benoemde gemeentesecretaris en -ontvanger de
heer DUBBELMAN met zijn auto in de diepe vaart langs het dorp gereden,
waarschijnlijk als gevolg van de gladheid. De auto geraakte geheel onder
water en de heer DUBBELMAN werd er dood uitgehaald.
[bron: online-krant Het Vaderland 16 december 1928, editie 2, blad 3/12]

- KNAAPJE OVERREDEN.
Op den Rijksstraatweg te GELDERMALSEN werd het 8-jarig zoontje van den
landbouwer VAN DOORN door een verkkerd uitwijkenden auto overreden. Het
knaapje geeft nog eenige teekenen van leven, maar zijn toestand is hopeloos.
- Te Bredenbroek, gem. GENDRINGEN, is Vrijdag de landbouwer J. KOLENBRANDER
door een drijfriem van een dorschmachine gegrepen. Een deel van een werd
afgekneld. In bedenkelijken toestand werd de man naar het ziekenhuis te
TERBORG overgebracht.
[bron: online-krant Het Vaderland 23 december 1928, editie 2, blad 3/12]

- Te SOERABAYA overleed onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
Christine Louise Tijssens
wed. van den Weled. Gestr. Heer L. Lange
Bucks, Engeland :
J.F.M. Lange / D.M. Lange-Douglas
Soerbaya : mr. A.M.L. van Rooy-Lange
Voorburg : C.L. Lange
en kleinkinderen
Voorburg, Kon. Wilhelminalaan 212
[bron: online-krant Het Vaderland 24 december 1928, editie 2, blad 4/12]

- NEDERLANDER TE DOORNIK VERONGELUKT.
Volgens een bericht uit Doornik aan de Brusselsche bladen, heeft een
Nederland, de Leonard VANDERRIJKE of VANDEREIKEN [vandereycken ?], afkomstig
uit Rotterdam, die in een hotel te Doornik met zijn vrouw, zuster en zwager
tijdelijk verblijf hield, bij het voorover buigen uit een raam, het
evenwicht verloren en is op straat gevallen. Hij op slag dood.
[bron: online-krant Het Vaderland 29 december 1928, editie 2, blad 2/16]

- ONDER EEN AUTO GEVALLEN.
Te ZAANDAM is gisteren de 16-jarige Nelly de BOER, uit Westzaan, door een
auto over reden. Het meisje dat met twee andere meisjes op de Westzijde
fietste, kwam op het moment dat een achteroprijdende auto wilde passeeren,
te vallen, met het gevolg dat zij door den wagen werd overreden. Kort na
haar overbrenging in het ziekenhuis is het meisje overleden.
[bron: online-krant Het Vaderland 2 januari 1929, editie 2, blad 2/16]

- Heden overleed plotseling onze geliefde Zuster en Behuwdzuster
Johanna Christina ter Brugge,
weduwe Leonard Pieter van der Chijs
in den ouderdom van 64 jaar
Medan : D. ter Brugge / M. ter Brugge-Barassi
Den Haag : J.M. Starink-ter Brugge / A. Starink
Soest : Agatha van der Chijs
Amsterdam : J.N. du Bois-van der Chijs
3 Januari 1929.
[bron: online-krant Het Vaderland 6 januari 1929, editie 1, blad 4/12]

- Te WILDERVANK is vanmorgen de vrachtrijder bij de spoor-expeditie J.
POTJER, 63 jaar, tusschen twee wagens bij het spoorwegemplacement dood
gereden.
[bron:Vaderland 7 januari 1929, editie 2, blad 6/12]

- Te Zwartemeer nabij de Duitsche grens is gisteren de bijna 16-jarige J.
TAPPER bij het schaatsenrijder op de Kamerlingwijk in een wak terecht
gekomen en verdronken.
[bron:Vaderland 9 januari 1929, editie 2, blad 2/16]

- EEN VROUW VERBRAND.
In een der woningen vanhet Nieuwe Binnengasthuis te ZWOLLE woonde het
echtpaar LOOFF. Terwijl de man hedenmorgen naar de markt was, is de
84-jarige vrouw in aanraking gekomen met de brandende kachel, waardoor haar
kleeren vlam vatten.
Een buurman heeft haar buiten gebracht en in de sneeuw gerold en zoo met
behulp van een juist passeerende liefdezuster gedoofd. Hoewel de armen en
borst deerlijk verbrand waren, was de vrouw volkomen bij bewustzijn. Zij
werd naar het Sophia-ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is hepeloos.
[bron:Vaderland 18 januari 1929, editie 2, blad 3/12]

- Gistermiddag 5 uur is de 25-jarige Jan AREND, wonende te Paterswolde, bij
het kappen van een boom door een vallende tak getroffen en ernstig aan het
hoofd gewond. De jonge man is in zorgwekkenden toestand overgebracht naar
het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
[bron:Vaderland 26 januari 1929, editie 2, blad 5/16]

- HONERDJARIGE OVERLEDEN.
Gisteren is de oudste ingezeten van LEIDEN, de wed. G. van
LEEUWEN-LATERVEER, in het Diaconessenhuis aldaar overleden. 8 April zou zij
101 jaar geworden zijn.
[bron:Vaderland 3 februari 1929, editie 2, blad 3/12]

- DOOR DEN TREIN GEGREPEN
Nabij Poortershaven te HOEK VAN HOLLAND is de 42-jarige boerenarbeider JAN
SPEIER, terwijl hij de spoorbaan overstak door den van Rotterdam komenden
trein overreden en gedood. De man laat vrouw met 10 kinderen na.
[bron:Vaderland 9 februari 1929, editie 2, blad 3/16]

- ELFSTEDENTOCHT.
1. L. Bakker, Leeuwarden.
2. A. de Groote, Leeuwarden.
3. E.J. Roelfsema, Voorburg.
4. G. Leemburg, Leeuwarden.
5. H. Bouma, Leeuwarden.
6. D. IJlst, Leeuwarden.
7. P. Groen, Delft
8. Jac. Dekker, Baarn.
9. J. Jippes, Hallum.
10. G. Mettes, Haarlem.
11. Johs. de Jong, Franeker.
12. A. Dalhuysen, Leeuwarden.
13. J.J.Otto Jr, Amersfoort.
14. L. Sussdorf, Riga.
15. J.K. de Vries, Groningen.
16. P. de Jong, Leeuwarden.
17. A.W. v.d. Emden, Amsterdam.
18. W.N.H. van der Veen, Rotterdam.
19. H.J. Rodermond, Assen.
20. W.G. Koopmans, Oudeschouw.
21. dr. C. de Boer, Amsterdam.
22. J. van Zwet, Almelo.
23. S.H. Trip, Almelo.
24. J. terpsma, Hallum.
25. P.J. Adrian, DenHaag.
26. H. Zijlstra, Hitzum.
27. L. Dijkstra, Hitzum.
28. S. v.d. Zee, Sneek.
29. T. Anema, IJsbrechtum.
20. J.K. Wijbenga, Bartlichiem.
31. IJ. Bakker, Leeuwarden.
32. P. Peereboom, Leeuwarden.
33. Westra, Warmenhuizen.
34. Pronk, Warmenhuizen.
35. mr. B.Ph. baron Van Harinxma thoe Sloeten, Beetsterzwaag.
36. J.E. Hekma Wierda, Winsum (Gr.).
37. J. Wittenberg, Utrecht.
38. H. Luik, Lemmer.
39. J.W. Louws, Amsterdam.
40. A. Swierstra, Poppingawier.
41. M. de Vries, Harlingen.
42. R.Th. de Jong, Gorredijk.
43. D. Toering, Buitenpost.
44. D. de Groote, Buitenpost.
45. Ferwerda, St. Anna parochie.
46. J. Dijkstra, Leeuwarden.
47. Tj. Bleeker, Leeuwarden.
48. D. Habekotte, Leeuwarden.
49. IJ. Veenland, Lippenhuizen.
50. D. Kreijenbroek, Zutphen.
51. J. Kreijenbroek, Zutphen.
52. J.C.H. Verhoeve, Leeuwarden.
53. H.N. Gouwentak, Amsterdam.
54. J.L. de Vries Lentsch, Nieuwendam.
55. W. Kwakkel, Apeldoorn.
56. H.M. Berends, Denhaag.
57. O. Rijpkema, Franeker.
58. W. van der Veer, Amsterdam.
59. J.A. Appels, Amsterdam.
60. W. Blauw, Amsterdam.
61. J.H. Bakker,Spijk.
62. F.M. Divema, Wassenaar.
63. C.P. Dames.
64. B. Beekman, Lekkum.
65. J. Westerdijk Zuideveen, Uithuizen.
66. P.P. Wijk, Uithuizermeeden.
67. G. Steensma, St Jacobi-Parochie.
68. M. Hoekstra, St Jacobi-Parochie.
69. P. Haan, Leeuwarden.
70. Th. Draaisma, Leeuwarden.
71. Th. Ruijgh, Amsterdam.
72. jhr. J.H.Schorer, Utrecht.
73. Dijkstra, Bolsward.
74. W.F. van der Vegte, Zeist.
75. L. Dijkstra, Hitzum.
76. R.K. Jager, Winche.
77. B.D. Wassenaar, St. Jacobi-Parochie.
78. G. van der Leij, St. Jacobi-Parochie.
79. K. van Veeb, Utrecht.
80. G. Wieberdink, Heerenveen.
81. S. van der Heide, Leeuwarden.
82. J.W. Roersma, Menaldum.
83. R.J. Douma, Menaldum.
84. J. Span, Monnikendam.
85. H.C. Couperus, Lollum.
86. G. Sloep, St Anna parochie.
87. D.H. Sloep, St Anna parochie.
88. P. Hanja, Leeuwarden.
89. W. Slot, Arnhem.
90. A. van der Duim, Warga
91. U. Kalsbeek, Swichum.
92. U. Stienstra, Leeuwarden.
93. D. Stienstra, Leeuwarden.
94. C. Stienstra, Leeuwarden.
95. J. Stienstra, Leeuwarden.
96. M. Hotsma, Leeuwarden.
97. S. Kooistra, Warga.
98. D. van der Duim, Warga.
99. Th. Deelstra, Boxum
100. Com. Jungert/Jongert, Ilpendam, bij Edam.(kampioen Friesland)
101. Nico Pronk, Warmenhuizen.(kampioen Gelderland)
102. Sjouke Westra, Warmenhuizen.
103. B. Bruinsma, Balkbrug bij Dedemsvaart.
[bron:Vaderland 12 februari 1929, editie 2, blad 6/19]

- EEN DIENSTMEISJE UIT HET RAAM GEVALLEN.
Hedenmiddag om half drie is het 20-jarig dienstmeisje D. DE RAAD ten huize
van den melkslijter F. ZWART aan het A. Kerkhof te GRONINGEN uit de
zolderverdieping op straat gevallen. De ongelukkige was terstond dood.
[bron:Vaderland 28 februari 1929, editie 2, blad 6/16]

- HET GLADDE DEK
Hedennacht kwam te IJmuiden binnen de stoomtreiler 'Gelria IJm. IV', waarvan
de 38-jarige gehuwde matroos J. VAN DUYN uit KATWIJK gistermiddag half vijf
van boord gevallen en verdronken is. De vermoedelijke oorzaak is gladheid
van het dek. De man verdween onmiddellijk in de diepte.
[bron:Vaderland 6 maart 1929, editie 2, blad 6/16]

- OM HAAR KLEINKIND TE REDDEN.
Dinsdagavond werden te ROOSENDAAL mej. BEENS en haar driejarig kleinkind
door een auto overreden. Het kind liep dwars de straat over toen grootmoeder
het nog voor den auto vandaan wilde trekken. Zij moest deze poging met heer
eigen leven betalen. Ernstig gekneusd is zij naar het ziekenhuis gebracht.
Voor zij aankwam was zij overleden. Het kind mankeerde niets.
[bron:Vaderland do 7 maart 1929, editie 2, blad 6/16]
NB.
Dimphna Johanna van ZINNEN, geb. Roosendaal en Nispen, overl. Roosendaal en
Nispen dinsdag 5-3-1929 (71 jr.), dochter van Petrus van Zinnen en
Petronella van Zundert, tr. Johannes BEENS.

- BRAND IN STOOMSCHIP (s.s. Venezuela, kade Amsterdam)
[bron:Vaderland 9 maart 1929, editie 2, blad 3/16]

- VAN DE FIETS GEVALLEN EN VERDRONKEN.
Gisteren is door schoolkinderen aan de Klarinet, een diep waterpoel onder
DEURNE, een fiets gevonden. Daar deze geheel onbeheerd op het pad langs den
poel lag, vermoedde men, dat er een ongeluk gebeurd was.
Nadat de politie eenigen tijd gedregd had, werd het lijk opgehaald van den
jongeman A. TIELENS, die gisteren op den gewonen tijd zijn huis had
verlaten.
[bron:Vaderland 20 maart 1929, editie 2, blad 3/16]
NB.
Antonius Martinus TIELENS, geb. Helmond 12-9-1899 (wijk A), koopman, overl.
Deurne 19-3-1929 (29 jaar), zoon van Joseph Elisa Tielens (Kantoorbediende)
en Godefrida Hubertina Maria Tijbosch [Bron: HIC Helmond BS Overlijden
Deurne Fichenr 24 aktenr. 64]

- De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van
mevr. V. COHEN STUART-VOORDUIJN, overleden 19 Februari j.l. te N i c e zal
plaats hebben Zaterdag a.s. op Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage. Vertrek
van den Rouwkapel aldaar te elf uur.
[bron:Vaderland 21 maart 1929, editie 2, blad 4/16]

- DOODELIJK ONGELUK.
Toen de 38-jarige landbouwer COCS te OPLOO gistermorgen een wagen met
varkens vervoerde, sloeg plotseling het paard op hol. De voerman kwam te
vallen en geraakte onder paard en wagen. Zwaar gezond vond men hem op den
weg liggen. Een geneesheer uit St. Anthonius kon slechts den dood
constateeren.
- 100 JAAR.
Vanddag wordt de weduwe Gepke HENDRIKS-TJADEN te GRONINGEN 100 jaar. Zij is
nog zeer kras, beschikt over al haar geestelijke vermogens en wandelt nog
geregeld in de stad.
[bron:Vaderland 29 maart 1929, editie 2, blad 6/6]

- GETROUWD:
ir. A.J.J. Dorrenboom, ir. 3e kl. B.O.W.
EN
C.J. Nadort
Weltevreden, 27 Maart 1929.
[bron:Vaderland 30 maart 1929, editie 2, blad 4/16]

- Te MALANG overleed mijn lieve zoon, mr. G.G. LION.
G.G. Lion, 's-Gravenhage, Kanaalweg 45.
Eenige en algemeene kennisgeving
[bron:Vaderland 6 april 1929, editie 2, blad 4/16]
[bron:Vaderland 7 april 1929, editie 2, blad 4/12]

- BUNZINGS
De jachtopzieners W.H. SCHOLTS en C. VAN HARTEN, wier bewakingsterrein in de
buurtschap Nederwoud, bij Barneveld, is gelegen, hebben de laatste beide
winters niet minder dan 77 bunzings gevangen, welker huidjes gemiddeld een
waarde van F 10 hebben.
- Te WILDERVANK is gistermiddag het vijfjarig meisje van den banketbakker T.
SWABEDISSEN door den vrachtauto van den groenteventer H. VAN MUNTENDAM
overreden, toen het kind aan den weg speelde. H. is zonder naar het
slachtoffer om te zien doorgereden. Het kind was op slag dood.
- Gistermorgen is de 56-jarige werkman F. uit een goot van de Abdijgebouwen
te MIDDELBURG gevallen. Hij was op slag dood. [NB. Jan FLORUSSE, geb.
Vrouwenpolder, opperman, overl. Middelburg 13-4-1929 (56 jr), zoon van Jan
Floresse en Maatje Francooij.]
[bron:Vaderland 14 april 1929, editie 1, blad 2/12]

- KOLENDAMPVERGIFTIGING.
Gisteren lagen op de Maas voor RAVENSTEIN eenige tjalkschepen w.o. de 'Twee
Gebroeders', bemand met de gebroeders H. van DRUTEN. Toen men dezen toe riep
gereed te maken voor de afvaart, kreeg men geen antwoord. Men ging op het
schip en vond den 25-jarigen C. van H. dood en den 24-jarigen van H.
bewusteloos. De onmiddellijk ontboden geneesheer constateerde
kolendampvergiftiging.
[bron:Vaderland 16 april 1929, editie 2, blad 6/16]

- OPROEPING.
Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of onder
berusting hebben behoorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw M.A.
VEERENHUIS, gewoond hebbende te 's-Gravenhage, Emmastraat 165 en aldaar
overleden den 24 Januari 1929, wordt verzocht daarvan opgave en betaling te
doen ten kantore van den notaris mr. B. Grootenboer, Toernooiveld 3 te
's-Gravenhage, tel. 13620.
- Geboren: Alida,
dochter van ir. J. Heykoop en ir. I. Heykoop-Groenevelt.
15 April 1929 Asheville N.C, U.S.A.
[bron:Vaderland 17 april 1929, editie 2, blad 4/16]

- DOOR EEN MOLENWIEK GETROFFEN.
Gisteravond had de 14-jarige zoon van den molenaar v.d. B. te LIEROP het
ongeluk geraakt te worden door een in beweging zijnde molenwiek. Bewusteloos
en zwaar gewond bleef hij liggen. Naar het ziekenhuis te HELMOND vervoerd is
hij daar gisternacht aan de verwondingen overleden.
[bron:Vaderland 24 april 1929, editie 2, blad 7/16]
NB.
Lucien Hendrikus Maria van der BIESEN, geb. Dinther, wonende Lierop,
molenaarsknecht, overl. Helmond woensdag 24-4-1929 (14 jaar; aktenr. 127),
zoon van Adrianus Petrus van der Biesen (molenaar) en Johanna van Lauwen.

- RAMP MOTORSCHOKKER R.O. 42.
Op Vrijdag 22 Maart j.l. vertrok des morgens te elf uur uit de haven van
MAASSLUIS de schokker R.O. 42. Sedert is van dit schip niets meer vernomen,
zoodat de vrees, dat het met man en muis is vergaan, alleszins gewettigd is.
De bemanning bestond uit vier personen, n.l.:
TEUNIS PASTERKAMP
DIRK PASTERKAMP
JOHANNES MORIN en
JOHANNS VAN WOLFEREN,
waarvan er drie een gezin achterlaten, zonder middelen van besteen.
Tengevolge van de thans nog vigeerende wettelijke bepalingen konden deze
menschen niet op eenige wijze verzekerd worden.
Derhalve krijgen zij geen andere uitkeering dan het bedrag, dat de reeder
welwillend te hunner beschikking stelt. Het is met het oog hierop, dat zich
het volgende Comité heeft gevormd, ten einde tot leniging van den nood der
achtergeblevenen gelden in te zamelen .. etc.
[bron:Vaderland 25 april 1929, editie 2, blad 3/16]

- ONGELUK OP ZEE.
Door het zware weer was eenige dagen geleden aan boord van een logger van de
reederij PRONK te Scheveningen, terwijl het schip op zee was, een ketting
van den mast losgeraakt. De 43-jarige J. TAAL van het Pluvierhof, kon den
sterk heen en weer slingerenden ketting niet tijdig ontwijken; hij werd
ernstig aan het been getroffen en tegen het dek geworpen. Het bleek, dat
zijn dijbeen was gebroken. Gisteren is hij na aankomst van den logger naar
het Roode Kruis-ziekenhuis overgebracht en daar ter verpleging opgenomen.
[bron:Vaderland 26 april 1929, editie 2, blad 2/16]

EEN BETOUDOVERGROOTMOEDER
Mevrouw Smith, een 102-jarige Australische, is pas betoudovergrootmoeder
(grootmoeder van overgrootouders) geworden. Zij is op 17 Maart 1827 te
Goulburn, in Nieuw-Zuid-Wales, geboren, eenige jaren nadat har ouders uit
Dorsetshire in Australie aangekomen waren.
Zij leest natuurlijk nog zonder bril en heeft ruim 200 nakomelingen. Haar
gewone grapje is dat haar verjardag over de heele wereld meegevierd wordt,
omdat hij op St. Patrick, den nationalen feestdag der Ieren valt.
[bron:Vaderland 10 mei 1929, editie 2, blad 2/16]

- Nous faisons part de la perte cruelle, aprés une longue souffrance de
notre cher Mari, Père et Frère
EMILE GALLETTI, à l'age de 46 ans.
tout ceux, qui l'ont connu, connaitrons notre grande douleur.
La Haye : M. Gallatti-Savouret
Bussum : A. Galletti
Rome: R. Bartolotto-Galletti
La Haye, 14 Mei 1929. Van Speykstraat 162
L'enterrement aura lieu vendredi le 17 Mai à 10 heures de l'hopital
catholique au cimetière catholique , Binckhorstlaan.
Le seul avertissement.
[bron:Vaderland 16 mei 1929, editie 2, blad 4/16]

- RIJTUIG IN HET WATER GEREDEN.
Te AMERSFOORT reed gistermiddag een tentwagen, waarin twee boerenvrouwen
gezeten waren, in de beek, doordat het lemoen van den wagen brak. De
bestuurder en een 14-jarig meisje wisten uit het rijtuig te springen. De
heer C. V. HOLLAND sprong direct gekleed te water en heeft, met hulp van den
heer J. WILLEMSEN, de beide vrouwen gered. In het politiebureau zijn dezen
van droge kleeren voorzien en verwarmd, waarna ze per autobus naar hun
woning in BAARN zijn vertrokken. Het rijtuig is later op het droge gehaald.
[bron:Vaderland 18 mei 1929, editie 2, blad 3/16]

- Gistermiddag is het driejarig dochtertje van den veehouder K. van FETTEN
te GIETHOORN in de dorpsgracht verdronken.
- Vrijdagavond is de zetschipper op de Rijnaak 'St. Anthonius', J.G. DE
JONG, uit RAAMSDONKSVEER, in het Almelosche Kanaal te ZWOLLE te water
geraakt. Zijn vrouw vond gistermorgen zijn pet drijvende, waarna het lijk
met een dreg werd opgehaald.
[bron:Vaderland 19 mei 1929, editie 1, blad 2/12]

- FAMILIEBERICHTEN
uit verschillende dagbaden.
VERLOOFD:
W. Sjögern en Z. Kurpershoek, Stockholm/Parijs.
R. Winkster en C.J. Krug, Rotterdam.
GEHUWD:
C.J. van der Hart en B. Schuk. Soerabaja.
BEVALLEN
Mei 14. Schilthuis-Kavenaghi, d., Nieuw York.
Mei 16. Heslenfeld-Van Meeuwen, z., Pabatoe.
Mei 16. Backer-Coster, d., Semarang.
OVERLEDEN
Mei 14. J.L. De Coninck, m.g., Chailly s/Lausanne.
[bron:Vaderland 19 mei 1929, editie 1, blad 8/12]

- ERNSTIG MOTORONGELUK.
Bij de familie BRANDSMA te EINDHOVEN is bericht ingekomen, dat de heer
BRANDSMA in een klein plaatsje nabij DUISBURG mat zijn motorrrijwiel in een
diepe kuil is gereden, ten gevolge waarvan hij over den kop sloeg en in
bewusteloozen toestand werd opgenomen. De man was hedenmorgen nog niet tot
bewustzijn gekomen. Hij blijkt een zware herssenschudding te hebben bekomen;
men vreest voor zijn leven.
[bron:Vaderland 21 mei 1929, editie 2, blad 6/12]

- Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage van den 16
Mei 1929 is AGATHA EEKHOFF, zich noemende EMMA EEKHOFF, gescheiden
echtgenoote van L.H.C. van ES, op grond van krankzinnigheid onder curateele
gesteld. mr. E.G.S. BOURLIER, procureur.
[bron:Vaderland 25 mei 1929, editie 2, blad 7/16]

- EEN HONDERDJARIGE
Mevr. de wed. J.E. SLEGT-VAN DE GRAFT (v. Bylandtstraat 164) wordt Woensdag
a.s. 100 jaar. Tot voor drie weken geleden is dit krasse oudje nooit ziek
geweest en was steeds levenslustig en belangstellende in verschillende
gebeurtenissen. In het begin van deze maand werd zij ongesteld, doch zij is
thans weder, herstellende en zal waarschijnlijk binnen enkele dagen weder
eenige uren in de woonkamer mogen vertoeven.
De familie heeft van de aanvankelijk voorgenomen receptie moeten afzien, als
zijnde voor de jubilaresse te vermoeiend.
[bron:Vaderland 27 mei 1929, editie 2, blad 2/16]

- 102 JAAR.
De weduwe J. WILLEMS-GEURTS, te BEUNINGEN is 102 jaar geworden. Zij geniet
nog een goede gezondheid, is opgewekt in haar doen en heeft een zeer sterk
geheugen. Van wat zij een 70 à 80 jaar geleden heeft beleefd, weet zij nog
te vertellen.
Haar dorpsgenooten betoonden haar veel belangstelling.
[bron:Vaderland 27 mei 1929, editie 2, blad 3/16]

- ONZE HONDERDJARIGE
Mevr. de wed. J.E. SLEGT-VAN DE GRAFT, heeft den zeldzamen dag gehaald en in
den familiekring van v. Bylandtstraat 164 haar honderdsten verjaardag
opgewekt gevierd. Behalve dat ze een beetje doof is, beschikt ze nog over al
haar vermogens en, als het stootje begin dezer maand er niet was geweest,
zouden we de glorierijke receptie van onze medeburgeres hebben gehad. Haar
kamer was werkelijk in een bloemhuis herschapen. Vele telegrafische
gelukwenschen kwamen in en onder bloemen-inzendsters was ook de
Levensverzekering Maatschappij De Hollandsche Societeit.
De burgemeester heeft namens de Gemeente aan de jubilaresse een brief van
hartelijken gelukwensch gezonden.
[bron:Vaderland 29 mei 1929, editie 2, blad 6/16]

- DE MOORD TE GIESSEN-NIEUWKERK.
De Hooge Raad der Nederlanden heeft hedenmorgen in openbare zitting
behenadeld de revisieaanvrage van mr. Roobol en Hollander in de moordzaak te
Giessen-Nieuwkerk, waarin de beklaagden J.C. TEUNISSEN en J. KLUNDER
veroordeeld zijn tot 15 jaar gevangenisstraf.
In den vroege ochtend van 4 Augustus 1923 is de spoorwegwachter JACOB DE
JONG op 400 m. afstand van zijn woning met ingeslagen schedel, vermoord
gevonden. TEUNISSEN en KLUNDER hielden in alle instanties hun onschuld vol.
Zij waren den avond te voren bij vrienden te SLIEDRECHT geweest op 14 km
adstand van de plaats des misdrijfs. etc...
[bron:Vaderland 3 juni 1929, editie 2, blad 3/16]

- DOOR EEN AUTO GEDOOD
Te HEERLEN is gisteravond de 6-jarige GRETA LUBEEK uit Treebeek bij het
spelen onder den auto van J. uit Geleen geraakt. Zij was op slag dood. De
bestuurder treft geen schuld.
[bron:Vaderland 7 juni 1929, editie 2, blad 3/16]

- De vierjarige J.F. GOSSELAAR te Treebeek-Heerlen speelde gistermiddag met
vuur. Hierdoor vatten zijn kleertjes vlam en liep het kind ernstige
brandwonden op.
[bron:Vaderland 10 juni 1929, editie 2, blad 2/16]

- DE 75.000STE INWONER VAN TILBURG
Heden werd te Tilburg de 75.000ste inwoner geboren en bij het
bevolkingsregister aangegeven. Onder leiding van de Nieuwe Tilburgsche
Courant was een actie op touw gezet om dit feit niet onopgemerkt voorbij te
latengaan, ten gevolge waarvan de jongste inwoner van Tilburg een groote
hoeveelheid geschenken zal ontvangen, zooals tegenwoordig bij dergelijke
feiten gebruikelijk is. De baby is een jongen,
FRANCISCUS ANTONIUS DIONYSIUS WILBORTS genaamd en is een zoon van een te
Tilburg wonend voerman.
[bron:Vaderland 10 juni 1929, editie 2, blad 7/16]

- HAAR KINDEREN VERLATEN.
De officier van justitie bij de Rechtbank te GRONINGEN heeft tegen vrouw
WOBBES (AALTJE VAN DER TUIN), de vrouw met wie WIJKSTRA, de moordenaar van
Grootegast samenwoonde, wegens het onverzorgd achterlaten van haar zes
kinderen, zes maanden gevangenisstraf geëischt.
[bron:Vaderland 13 juni 1929, editie 2, blad 2/16]

- Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze
lieve moeder en behuwdmoeder Mevrouw M.C. LEBRET-VAN BRAKEL zeggen wij
vriendelijk dank.
J.H. Lebret Ajz.
F.S.G. Lebret-Nash
Dordrecht, 19 Juni 1929.
- Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze
lieve behuwddochter en behuwdzuster Mevrouw M.C. LEBRET-VAN BRAKEL zeggen
wij vriendelijk dank.
Uit aller naam:
J. Lebret-Groenendaal
Dordrecht, 19 Juni 1929.
- Prof. van Leersum is gedurende Juli afwezig.
- J. Oostra, Arts, afwezig tot 15 Juli. Waarnemers zijn :.. etc.
[bron:Vaderland 19 juni 1929, editie 2, blad 4/14]

- DE VLIEGRAMP IN HET KANAAL.
Onderschrift foto: De wrakstukken van het verongelukte vliegtuig worden op
het strand bij Dungeness door officials van de Imperial Airways
gedemonteerd. In den inzet mevr. GERZON, lid van de directie van GERZONS
MODEMAGAZIJNEN, die bij het ongeluk om het leven is gekomen.
- Onderschrift: Caricatuur-teekening van F.E.A. KOEBERG, door den Haagschen
schilder Toon KELDER, naar aanleiding van zijn optreden als dirigent,
Donderdagavond, in het Kurhaus.
[bron:Vaderland 19 juni 1929, editie 2, blad 5/14]

- DOOR EEN VRACHTAUTO OVERREDEN.
Te DORDRECHT is de 15-jarige wielrijdster A.W. aangereden door een
vrachtauto, bestuurd door W.P. de G., doordat zij plotseling den weg
overstak. Zij is met een hersenschudding, een gecompliceerde beenbreuk en
een ernstige hoofdwond naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij aan haar
wonden is overleden.
[bron:Vaderland 19 juni 1929, editie 2, blad 6/14]
NB.
W.P. van de Graaf, Tolbrugstraat w.z. *15, chauff. [bron: adresboek 1930].

- TWEE JONGELUI OVERREDEN EN GEDOOD.
Zaterdag jl. maakte van Groningen een groepje A.J.C.'ers een fietstocht naar
Havelte. Onderweg reed hen de heer KOOLEWIJN met zijn auto, komende van
Deventer, achterop. Een der jongens verloor echter de beheersching over zijn
stuur. Hij kwam te vallen en greep zich aan zijn buurman vast, met he
gevolg, dat beiden voor de auto terecht kwamen en overreden werden. De
vijftienjarige J. FEIKEN was onmiddellijk dood. De 18-jarige F. HOUWEN werd
naar het ziekenhuis te ASSEN overgebracht, waar men den zwaargewonden door
operatief ingrijpen in leven trachtte te houden, hetgeen echter niet mocht
gelukken. Ook hij is overleden.
[bron:Vaderland 24 juni 1929, editie 2, blad 8/17]
NB.
Fokko HOUWEN, geb. Groningen, overl. Assen 23-06-1929 (17 jr), zoon van Derk
Houwen en Antje Nieland.
Jan FEIKEN, geb. Wildervank, wonende Groningen, overl. Diever 23-6-1929 (14
jr), zoon van Lubbertus Feiken en Catharina Gebina van Limbergen.
[genealogie: http://home.wanadoo.nl/feikens/feiken(s)/index.htm ]

BROEDERMOORD.
Vrijdagmiddag ontstond tusschen twee zoons van den landbouwer J.L. te
WOLPHAARTSDIJK, nl. den 17-jarigen F.L. en den 20-jarigen E.L., een twist,
die van voorbijgaanden aard scheen te zijn, doch des avonds bleek, dat er
bij F. een wrok was blijven zitten. Bij het avondeten verscheen hij niet. De
andere broers en zuster begaven zich aan tafel. Plotseling verscheen F. met
een flaubert-geweer in de deuropening en loste een schot op zijn broer E.,
die getroffen werd en ineenzakte.
De dader vluchtte naar buiten en keerde 't wapen tegen zichzelf. Door het
spoedig toesnellen van een anderen broer kon hij zich slechts licht aan het
hoofd verwonden. Een spoedig ontboden geneesheer achtte het noodig E.L. naar
het ziekenhuis te GOES te vervoeren, waar hij Zaterdagmiddag om twee uur aan
de gevolgen is overleden. F. is gevankelijk naar MIDDELBURG overgebracht.
[bron:Vaderland maandag 8 juli 1929, editie 2, blad 6/16]
NB.
Elisa Adriaan Lindenbergh, geb. Wolphaartsdijk, woonde met zijn ouders te
Wolphaartsdijk, landbouwersknecht, overl. Goes 6-7-1929 (21 jr), zoon van
Johannes Lindenbergh en Maria Kole.

- OVER BOORD GESLAGEN EN VERDRONKEN.
Nader vernemen wij, dat de 'VI 49 Marie', toebehoorende aan de Reederij G.
v.d. BURG te VLAARDINGEN, zich Zaterdagmorgen bevond op 59 gr 30 min N.B. 0
gr 50 in O.L. De vleet was juist gehaald met een vangst van 5 kantjes
haring, toen een grondzee het schip opnam en alles door elkaar slingerde. De
schipper A. BOT bevond zich op dat oogenblik in de stuurkast doch zag dat
een paar jongens tegen de verschansing werden gesmakt. Hij is daarop uit de
stuurhut gekropen, om hulp te bieden, doch sloeg daarbij overboord. De
stuurman L. SMITH, wonende te VLAARDINGEN, NIPIUS, jongste, wonende te
VLAARDINGEN en R. STAM, reepschieter, wonende te Rotterdam, raakten tusschen
tonnen en breels en werden min of meer gekwetst. De monteur VAN BEEK wierp
den schipper nog een reddingsboei toe, zette den motor aan en was binnen het
kwartier bij den schipper, doch deze had geen kracht meer om den boei of een
breel te grijpen en verdween in de diepte. Een honderdtal breels, enkele
tonnen en wat haring ging eveneens over boord. De krebben werden
stukgeslagen, terwijl ook de seinbakken zwaar beschadigd werden. De mannen
zijn zeer terneergeslagen en de stuurman heeft verklaard niet meer naar zee
te willen gaan.
[bron:Vaderland 10 juli 1929, editie 2, blad 2/16]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 30 Jul 2004 15:43:16 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- TWEE KINDEREN GEDOOD BIJ EEN AANRIJDING.
Vrijdagmiddag is, naar de Tel. meldt, te MIDDELRODE (N.-Br.) een droevig
ongeval gebeurd. In de bocht bij het tramstation in genoemde gemeente kwam
een vrachtauto van de firma RAAYMAKERS uit St. Oedenrode in botsing met een
personenauto. De chauffeur van den vrachtauto verklaarde aan de politie dat
hij verblind is geweest door het licht van den anderen wagen, die na de
aanrijding is doorgereden. Hij heeft sterk geremd. Vermoedelijk door het
geluid van het remmen zij twee kinderen geschrikt en plotseling achter een
wagen te voorschijn gekomen, waarna zij overreden werden. Het zijn de
7-jarige A. LANGENHUISEN, die onmiddellijk werd gedood, en de 9-jarige P.
LANGENHUISEN, die zwaar werd gewond en na eenige uren ook bezweek. De
politie stelt een uitgebreid onderzoek in.
- DOODELIJK ONGEVAL.
Gistermorgen elf uur heeft aan de mergelgroeve bij St. Pietersberg te
MMASTRICHT een ernstige instorting plaats gehad. Verscheidene arbeiders
werden door vallend gesteente gedolven. Onmiddellijk werd met het
opruimingswerk begonnen. Alle arbeiders konden bevrijd worden, uitgezonderd
de arbeider KUYPER, 49 jaar oud vader van acht kinderen, wonende te
Maastricht. Na eenigen tijd werd hij dood onder de puinhoopen vandaan
gehaald.
[bron: online-krant Het Vaderland 9 december 1928, editie 2, blad 3/12]

- MOTORRIJDER VERONGELUKT.
Gisterochten had de 38-jarige motorrijder I. SWAAB alhier het ongeluk op den
Utrechtscheweg te HEELSUM in een bosch tegen een boom op te rijden, ten
gevolge waarvan hij zoodanige verwondingen bekwam, dat de dood onmiddellijk
intrad. De duorijder werd er af geslingerd. Hij werd door een juist
passeerenden geneesheer verbonden en kon later zijn weg gaan, daar hij
slechts lichte kwetsuren had bekomen.
[bron: online-krant Het Vaderland 10 december 1928, editie 2, blad 2/16]

- De Heer en Mevrouw ESCHER-UMIKER
geven kennis van de geboorte van hun zoon
Arthur Eduard.
ROME, 8 Dec. 1928.
NB.
Maurits Cornelis ESCHER, geb. Leeuwarden 17-6- 1898, graficus, overl.
Hilversum 27-3-1972, zoon van George Arnold ESCHER en Sara Adriana
GLEICHMAN, tr. 12-6-1924 Giulia UMIKER. (uit het huwelijk 3 zoons).
[bron: online-krant Het Vaderland 11 december 1928, editie 2, blad 4/16]

- Heden ontvingen wij uit Indië het treurige bericht van het overlijden van
onzen besten Schoonzoon en Zwager, den Heer F.W. SLANGEN, Resident te
Buitenzorg.
J.L. Macalester Loup-v.d. Leeuw
dr. W. Macalester Loup
[bron: online-krant Het Vaderland 15 december 1928, editie 2, blad 4/16]

- VERDRONKEN.
Te Barsingerhorn is de onlangs benoemde gemeentesecretaris en -ontvanger de
heer DUBBELMAN met zijn auto in de diepe vaart langs het dorp gereden,
waarschijnlijk als gevolg van de gladheid. De auto geraakte geheel onder
water en de heer DUBBELMAN werd er dood uitgehaald.
[bron: online-krant Het Vaderland 16 december 1928, editie 2, blad 3/12]

- KNAAPJE OVERREDEN.
Op den Rijksstraatweg te GELDERMALSEN werd het 8-jarig zoontje van den
landbouwer VAN DOORN door een verkkerd uitwijkenden auto overreden. Het
knaapje geeft nog eenige teekenen van leven, maar zijn toestand is hopeloos.
- Te Bredenbroek, gem. GENDRINGEN, is Vrijdag de landbouwer J. KOLENBRANDER
door een drijfriem van een dorschmachine gegrepen. Een deel van een werd
afgekneld. In bedenkelijken toestand werd de man naar het ziekenhuis te
TERBORG overgebracht.
[bron: online-krant Het Vaderland 23 december 1928, editie 2, blad 3/12]

- Te SOERABAYA overleed onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
Christine Louise Tijssens
wed. van den Weled. Gestr. Heer L. Lange
Bucks, Engeland :
J.F.M. Lange / D.M. Lange-Douglas
Soerbaya : mr. A.M.L. van Rooy-Lange
Voorburg : C.L. Lange
en kleinkinderen
Voorburg, Kon. Wilhelminalaan 212
[bron: online-krant Het Vaderland 24 december 1928, editie 2, blad 4/12]

- NEDERLANDER TE DOORNIK VERONGELUKT.
Volgens een bericht uit Doornik aan de Brusselsche bladen, heeft een
Nederland, de Leonard VANDERRIJKE of VANDEREIKEN [vandereycken ?], afkomstig
uit Rotterdam, die in een hotel te Doornik met zijn vrouw, zuster en zwager
tijdelijk verblijf hield, bij het voorover buigen uit een raam, het
evenwicht verloren en is op straat gevallen. Hij op slag dood.
[bron: online-krant Het Vaderland 29 december 1928, editie 2, blad 2/16]

- ONDER EEN AUTO GEVALLEN.
Te ZAANDAM is gisteren de 16-jarige Nelly de BOER, uit Westzaan, door een
auto over reden. Het meisje dat met twee andere meisjes op de Westzijde
fietste, kwam op het moment dat een achteroprijdende auto wilde passeeren,
te vallen, met het gevolg dat zij door den wagen werd overreden. Kort na
haar overbrenging in het ziekenhuis is het meisje overleden.
[bron: online-krant Het Vaderland 2 januari 1929, editie 2, blad 2/16]

- Heden overleed plotseling onze geliefde Zuster en Behuwdzuster
Johanna Christina ter Brugge,
weduwe Leonard Pieter van der Chijs
in den ouderdom van 64 jaar
Medan : D. ter Brugge / M. ter Brugge-Barassi
Den Haag : J.M. Starink-ter Brugge / A. Starink
Soest : Agatha van der Chijs
Amsterdam : J.N. du Bois-van der Chijs
3 Januari 1929.
[bron: online-krant Het Vaderland 6 januari 1929, editie 1, blad 4/12]

- Te WILDERVANK is vanmorgen de vrachtrijder bij de spoor-expeditie J.
POTJER, 63 jaar, tusschen twee wagens bij het spoorwegemplacement dood
gereden.
[bron:Vaderland 7 januari 1929, editie 2, blad 6/12]

- Te Zwartemeer nabij de Duitsche grens is gisteren de bijna 16-jarige J.
TAPPER bij het schaatsenrijder op de Kamerlingwijk in een wak terecht
gekomen en verdronken.
[bron:Vaderland 9 januari 1929, editie 2, blad 2/16]

- EEN VROUW VERBRAND.
In een der woningen vanhet Nieuwe Binnengasthuis te ZWOLLE woonde het
echtpaar LOOFF. Terwijl de man hedenmorgen naar de markt was, is de
84-jarige vrouw in aanraking gekomen met de brandende kachel, waardoor haar
kleeren vlam vatten.
Een buurman heeft haar buiten gebracht en in de sneeuw gerold en zoo met
behulp van een juist passeerende liefdezuster gedoofd. Hoewel de armen en
borst deerlijk verbrand waren, was de vrouw volkomen bij bewustzijn. Zij
werd naar het Sophia-ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is hepeloos.
[bron:Vaderland 18 januari 1929, editie 2, blad 3/12]

- Gistermiddag 5 uur is de 25-jarige Jan AREND, wonende te Paterswolde, bij
het kappen van een boom door een vallende tak getroffen en ernstig aan het
hoofd gewond. De jonge man is in zorgwekkenden toestand overgebracht naar
het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
[bron:Vaderland 26 januari 1929, editie 2, blad 5/16]

- HONERDJARIGE OVERLEDEN.
Gisteren is de oudste ingezeten van LEIDEN, de wed. G. van
LEEUWEN-LATERVEER, in het Diaconessenhuis aldaar overleden. 8 April zou zij
101 jaar geworden zijn.
[bron:Vaderland 3 februari 1929, editie 2, blad 3/12]

- DOOR DEN TREIN GEGREPEN
Nabij Poortershaven te HOEK VAN HOLLAND is de 42-jarige boerenarbeider JAN
SPEIER, terwijl hij de spoorbaan overstak door den van Rotterdam komenden
trein overreden en gedood. De man laat vrouw met 10 kinderen na.
[bron:Vaderland 9 februari 1929, editie 2, blad 3/16]

- ELFSTEDENTOCHT.
1. L. Bakker, Leeuwarden.
2. A. de Groote, Leeuwarden.
3. E.J. Roelfsema, Voorburg.
4. G. Leemburg, Leeuwarden.
5. H. Bouma, Leeuwarden.
6. D. IJlst, Leeuwarden.
7. P. Groen, Delft
8. Jac. Dekker, Baarn.
9. J. Jippes, Hallum.
10. G. Mettes, Haarlem.
11. Johs. de Jong, Franeker.
12. A. Dalhuysen, Leeuwarden.
13. J.J.Otto Jr, Amersfoort.
14. L. Sussdorf, Riga.
15. J.K. de Vries, Groningen.
16. P. de Jong, Leeuwarden.
17. A.W. v.d. Emden, Amsterdam.
18. W.N.H. van der Veen, Rotterdam.
19. H.J. Rodermond, Assen.
20. W.G. Koopmans, Oudeschouw.
21. dr. C. de Boer, Amsterdam.
22. J. van Zwet, Almelo.
23. S.H. Trip, Almelo.
24. J. terpsma, Hallum.
25. P.J. Adrian, DenHaag.
26. H. Zijlstra, Hitzum.
27. L. Dijkstra, Hitzum.
28. S. v.d. Zee, Sneek.
29. T. Anema, IJsbrechtum.
20. J.K. Wijbenga, Bartlichiem.
31. IJ. Bakker, Leeuwarden.
32. P. Peereboom, Leeuwarden.
33. Westra, Warmenhuizen.
34. Pronk, Warmenhuizen.
35. mr. B.Ph. baron Van Harinxma thoe Sloeten, Beetsterzwaag.
36. J.E. Hekma Wierda, Winsum (Gr.).
37. J. Wittenberg, Utrecht.
38. H. Luik, Lemmer.
39. J.W. Louws, Amsterdam.
40. A. Swierstra, Poppingawier.
41. M. de Vries, Harlingen.
42. R.Th. de Jong, Gorredijk.
43. D. Toering, Buitenpost.
44. D. de Groote, Buitenpost.
45. Ferwerda, St. Anna parochie.
46. J. Dijkstra, Leeuwarden.
47. Tj. Bleeker, Leeuwarden.
48. D. Habekotte, Leeuwarden.
49. IJ. Veenland, Lippenhuizen.
50. D. Kreijenbroek, Zutphen.
51. J. Kreijenbroek, Zutphen.
52. J.C.H. Verhoeve, Leeuwarden.
53. H.N. Gouwentak, Amsterdam.
54. J.L. de Vries Lentsch, Nieuwendam.
55. W. Kwakkel, Apeldoorn.
56. H.M. Berends, Denhaag.
57. O. Rijpkema, Franeker.
58. W. van der Veer, Amsterdam.
59. J.A. Appels, Amsterdam.
60. W. Blauw, Amsterdam.
61. J.H. Bakker,Spijk.
62. F.M. Divema, Wassenaar.
63. C.P. Dames.
64. B. Beekman, Lekkum.
65. J. Westerdijk Zuideveen, Uithuizen.
66. P.P. Wijk, Uithuizermeeden.
67. G. Steensma, St Jacobi-Parochie.
68. M. Hoekstra, St Jacobi-Parochie.
69. P. Haan, Leeuwarden.
70. Th. Draaisma, Leeuwarden.
71. Th. Ruijgh, Amsterdam.
72. jhr. J.H.Schorer, Utrecht.
73. Dijkstra, Bolsward.
74. W.F. van der Vegte, Zeist.
75. L. Dijkstra, Hitzum.
76. R.K. Jager, Winche.
77. B.D. Wassenaar, St. Jacobi-Parochie.
78. G. van der Leij, St. Jacobi-Parochie.
79. K. van Veeb, Utrecht.
80. G. Wieberdink, Heerenveen.
81. S. van der Heide, Leeuwarden.
82. J.W. Roersma, Menaldum.
83. R.J. Douma, Menaldum.
84. J. Span, Monnikendam.
85. H.C. Couperus, Lollum.
86. G. Sloep, St Anna parochie.
87. D.H. Sloep, St Anna parochie.
88. P. Hanja, Leeuwarden.
89. W. Slot, Arnhem.
90. A. van der Duim, Warga
91. U. Kalsbeek, Swichum.
92. U. Stienstra, Leeuwarden.
93. D. Stienstra, Leeuwarden.
94. C. Stienstra, Leeuwarden.
95. J. Stienstra, Leeuwarden.
96. M. Hotsma, Leeuwarden.
97. S. Kooistra, Warga.
98. D. van der Duim, Warga.
99. Th. Deelstra, Boxum
100. Com. Jungert/Jongert, Ilpendam, bij Edam.(kampioen Friesland)
101. Nico Pronk, Warmenhuizen.(kampioen Gelderland)
102. Sjouke Westra, Warmenhuizen.
103. B. Bruinsma, Balkbrug bij Dedemsvaart.
[bron:Vaderland 12 februari 1929, editie 2, blad 6/19]

- EEN DIENSTMEISJE UIT HET RAAM GEVALLEN.
Hedenmiddag om half drie is het 20-jarig dienstmeisje D. DE RAAD ten huize
van den melkslijter F. ZWART aan het A. Kerkhof te GRONINGEN uit de
zolderverdieping op straat gevallen. De ongelukkige was terstond dood.
[bron:Vaderland 28 februari 1929, editie 2, blad 6/16]

- HET GLADDE DEK
Hedennacht kwam te IJmuiden binnen de stoomtreiler 'Gelria IJm. IV', waarvan
de 38-jarige gehuwde matroos J. VAN DUYN uit KATWIJK gistermiddag half vijf
van boord gevallen en verdronken is. De vermoedelijke oorzaak is gladheid
van het dek. De man verdween onmiddellijk in de diepte.
[bron:Vaderland 6 maart 1929, editie 2, blad 6/16]

- OM HAAR KLEINKIND TE REDDEN.
Dinsdagavond werden te ROOSENDAAL mej. BEENS en haar driejarig kleinkind
door een auto overreden. Het kind liep dwars de straat over toen grootmoeder
het nog voor den auto vandaan wilde trekken. Zij moest deze poging met heer
eigen leven betalen. Ernstig gekneusd is zij naar het ziekenhuis gebracht.
Voor zij aankwam was zij overleden. Het kind mankeerde niets.
[bron:Vaderland do 7 maart 1929, editie 2, blad 6/16]
NB.
Dimphna Johanna van ZINNEN, geb. Roosendaal en Nispen, overl. Roosendaal en
Nispen dinsdag 5-3-1929 (71 jr.), dochter van Petrus van Zinnen en
Petronella van Zundert, tr. Johannes BEENS.

- BRAND IN STOOMSCHIP (s.s. Venezuela, kade Amsterdam)
[bron:Vaderland 9 maart 1929, editie 2, blad 3/16]

- VAN DE FIETS GEVALLEN EN VERDRONKEN.
Gisteren is door schoolkinderen aan de Klarinet, een diep waterpoel onder
DEURNE, een fiets gevonden. Daar deze geheel onbeheerd op het pad langs den
poel lag, vermoedde men, dat er een ongeluk gebeurd was.
Nadat de politie eenigen tijd gedregd had, werd het lijk opgehaald van den
jongeman A. TIELENS, die gisteren op den gewonen tijd zijn huis had
verlaten.
[bron:Vaderland 20 maart 1929, editie 2, blad 3/16]
NB.
Antonius Martinus TIELENS, geb. Helmond 12-9-1899 (wijk A), koopman, overl.
Deurne 19-3-1929 (29 jaar), zoon van Joseph Elisa Tielens (Kantoorbediende)
en Godefrida Hubertina Maria Tijbosch [Bron: HIC Helmond BS Overlijden
Deurne Fichenr 24 aktenr. 64]

- De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van
mevr. V. COHEN STUART-VOORDUIJN, overleden 19 Februari j.l. te N i c e zal
plaats hebben Zaterdag a.s. op Nieuw Eik en Duinen te 's-Gravenhage. Vertrek
van den Rouwkapel aldaar te elf uur.
[bron:Vaderland 21 maart 1929, editie 2, blad 4/16]

- DOODELIJK ONGELUK.
Toen de 38-jarige landbouwer COCS te OPLOO gistermorgen een wagen met
varkens vervoerde, sloeg plotseling het paard op hol. De voerman kwam te
vallen en geraakte onder paard en wagen. Zwaar gezond vond men hem op den
weg liggen. Een geneesheer uit St. Anthonius kon slechts den dood
constateeren.
- 100 JAAR.
Vanddag wordt de weduwe Gepke HENDRIKS-TJADEN te GRONINGEN 100 jaar. Zij is
nog zeer kras, beschikt over al haar geestelijke vermogens en wandelt nog
geregeld in de stad.
[bron:Vaderland 29 maart 1929, editie 2, blad 6/6]

- GETROUWD:
ir. A.J.J. Dorrenboom, ir. 3e kl. B.O.W.
EN
C.J. Nadort
Weltevreden, 27 Maart 1929.
[bron:Vaderland 30 maart 1929, editie 2, blad 4/16]

- Te MALANG overleed mijn lieve zoon, mr. G.G. LION.
G.G. Lion, 's-Gravenhage, Kanaalweg 45.
Eenige en algemeene kennisgeving
[bron:Vaderland 6 april 1929, editie 2, blad 4/16]
[bron:Vaderland 7 april 1929, editie 2, blad 4/12]

- BUNZINGS
De jachtopzieners W.H. SCHOLTS en C. VAN HARTEN, wier bewakingsterrein in de
buurtschap Nederwoud, bij Barneveld, is gelegen, hebben de laatste beide
winters niet minder dan 77 bunzings gevangen, welker huidjes gemiddeld een
waarde van F 10 hebben.
- Te WILDERVANK is gistermiddag het vijfjarig meisje van den banketbakker T.
SWABEDISSEN door den vrachtauto van den groenteventer H. VAN MUNTENDAM
overreden, toen het kind aan den weg speelde. H. is zonder naar het
slachtoffer om te zien doorgereden. Het kind was op slag dood.
- Gistermorgen is de 56-jarige werkman F. uit een goot van de Abdijgebouwen
te MIDDELBURG gevallen. Hij was op slag dood. [NB. Jan FLORUSSE, geb.
Vrouwenpolder, opperman, overl. Middelburg 13-4-1929 (56 jr), zoon van Jan
Floresse en Maatje Francooij.]
[bron:Vaderland 14 april 1929, editie 1, blad 2/12]

- KOLENDAMPVERGIFTIGING.
Gisteren lagen op de Maas voor RAVENSTEIN eenige tjalkschepen w.o. de 'Twee
Gebroeders', bemand met de gebroeders H. van DRUTEN. Toen men dezen toe riep
gereed te maken voor de afvaart, kreeg men geen antwoord. Men ging op het
schip en vond den 25-jarigen C. van H. dood en den 24-jarigen van H.
bewusteloos. De onmiddellijk ontboden geneesheer constateerde
kolendampvergiftiging.
[bron:Vaderland 16 april 1929, editie 2, blad 6/16]

- OPROEPING.
Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of onder
berusting hebben behoorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw M.A.
VEERENHUIS, gewoond hebbende te 's-Gravenhage, Emmastraat 165 en aldaar
overleden den 24 Januari 1929, wordt verzocht daarvan opgave en betaling te
doen ten kantore van den notaris mr. B. Grootenboer, Toernooiveld 3 te
's-Gravenhage, tel. 13620.
- Geboren: Alida,
dochter van ir. J. Heykoop en ir. I. Heykoop-Groenevelt.
15 April 1929 Asheville N.C, U.S.A.
[bron:Vaderland 17 april 1929, editie 2, blad 4/16]

- DOOR EEN MOLENWIEK GETROFFEN.
Gisteravond had de 14-jarige zoon van den molenaar v.d. B. te LIEROP het
ongeluk geraakt te worden door een in beweging zijnde molenwiek. Bewusteloos
en zwaar gewond bleef hij liggen. Naar het ziekenhuis te HELMOND vervoerd is
hij daar gisternacht aan de verwondingen overleden.
[bron:Vaderland 24 april 1929, editie 2, blad 7/16]
NB.
Lucien Hendrikus Maria van der BIESEN, geb. Dinther, wonende Lierop,
molenaarsknecht, overl. Helmond woensdag 24-4-1929 (14 jaar; aktenr. 127),
zoon van Adrianus Petrus van der Biesen (molenaar) en Johanna van Lauwen.

- RAMP MOTORSCHOKKER R.O. 42.
Op Vrijdag 22 Maart j.l. vertrok des morgens te elf uur uit de haven van
MAASSLUIS de schokker R.O. 42. Sedert is van dit schip niets meer vernomen,
zoodat de vrees, dat het met man en muis is vergaan, alleszins gewettigd is.
De bemanning bestond uit vier personen, n.l.:
TEUNIS PASTERKAMP
DIRK PASTERKAMP
JOHANNES MORIN en
JOHANNS VAN WOLFEREN,
waarvan er drie een gezin achterlaten, zonder middelen van besteen.
Tengevolge van de thans nog vigeerende wettelijke bepalingen konden deze
menschen niet op eenige wijze verzekerd worden.
Derhalve krijgen zij geen andere uitkeering dan het bedrag, dat de reeder
welwillend te hunner beschikking stelt. Het is met het oog hierop, dat zich
het volgende Comité heeft gevormd, ten einde tot leniging van den nood der
achtergeblevenen gelden in te zamelen .. etc.
[bron:Vaderland 25 april 1929, editie 2, blad 3/16]

- ONGELUK OP ZEE.
Door het zware weer was eenige dagen geleden aan boord van een logger van de
reederij PRONK te Scheveningen, terwijl het schip op zee was, een ketting
van den mast losgeraakt. De 43-jarige J. TAAL van het Pluvierhof, kon den
sterk heen en weer slingerenden ketting niet tijdig ontwijken; hij werd
ernstig aan het been getroffen en tegen het dek geworpen. Het bleek, dat
zijn dijbeen was gebroken. Gisteren is hij na aankomst van den logger naar
het Roode Kruis-ziekenhuis overgebracht en daar ter verpleging opgenomen.
[bron:Vaderland 26 april 1929, editie 2, blad 2/16]

EEN BETOUDOVERGROOTMOEDER
Mevrouw Smith, een 102-jarige Australische, is pas betoudovergrootmoeder
(grootmoeder van overgrootouders) geworden. Zij is op 17 Maart 1827 te
Goulburn, in Nieuw-Zuid-Wales, geboren, eenige jaren nadat har ouders uit
Dorsetshire in Australie aangekomen waren.
Zij leest natuurlijk nog zonder bril en heeft ruim 200 nakomelingen. Haar
gewone grapje is dat haar verjardag over de heele wereld meegevierd wordt,
omdat hij op St. Patrick, den nationalen feestdag der Ieren valt.
[bron:Vaderland 10 mei 1929, editie 2, blad 2/16]

- Nous faisons part de la perte cruelle, aprés une longue souffrance de
notre cher Mari, Père et Frère
EMILE GALLETTI, à l'age de 46 ans.
tout ceux, qui l'ont connu, connaitrons notre grande douleur.
La Haye : M. Gallatti-Savouret
Bussum : A. Galletti
Rome: R. Bartolotto-Galletti
La Haye, 14 Mei 1929. Van Speykstraat 162
L'enterrement aura lieu vendredi le 17 Mai à 10 heures de l'hopital
catholique au cimetière catholique , Binckhorstlaan.
Le seul avertissement.
[bron:Vaderland 16 mei 1929, editie 2, blad 4/16]

- RIJTUIG IN HET WATER GEREDEN.
Te AMERSFOORT reed gistermiddag een tentwagen, waarin twee boerenvrouwen
gezeten waren, in de beek, doordat het lemoen van den wagen brak. De
bestuurder en een 14-jarig meisje wisten uit het rijtuig te springen. De
heer C. V. HOLLAND sprong direct gekleed te water en heeft, met hulp van den
heer J. WILLEMSEN, de beide vrouwen gered. In het politiebureau zijn dezen
van droge kleeren voorzien en verwarmd, waarna ze per autobus naar hun
woning in BAARN zijn vertrokken. Het rijtuig is later op het droge gehaald.
[bron:Vaderland 18 mei 1929, editie 2, blad 3/16]

- Gistermiddag is het driejarig dochtertje van den veehouder K. van FETTEN
te GIETHOORN in de dorpsgracht verdronken.
- Vrijdagavond is de zetschipper op de Rijnaak 'St. Anthonius', J.G. DE
JONG, uit RAAMSDONKSVEER, in het Almelosche Kanaal te ZWOLLE te water
geraakt. Zijn vrouw vond gistermorgen zijn pet drijvende, waarna het lijk
met een dreg werd opgehaald.
[bron:Vaderland 19 mei 1929, editie 1, blad 2/12]

- FAMILIEBERICHTEN
uit verschillende dagbaden.
VERLOOFD:
W. Sjögern en Z. Kurpershoek, Stockholm/Parijs.
R. Winkster en C.J. Krug, Rotterdam.
GEHUWD:
C.J. van der Hart en B. Schuk. Soerabaja.
BEVALLEN
Mei 14. Schilthuis-Kavenaghi, d., Nieuw York.
Mei 16. Heslenfeld-Van Meeuwen, z., Pabatoe.
Mei 16. Backer-Coster, d., Semarang.
OVERLEDEN
Mei 14. J.L. De Coninck, m.g., Chailly s/Lausanne.
[bron:Vaderland 19 mei 1929, editie 1, blad 8/12]

- ERNSTIG MOTORONGELUK.
Bij de familie BRANDSMA te EINDHOVEN is bericht ingekomen, dat de heer
BRANDSMA in een klein plaatsje nabij DUISBURG mat zijn motorrrijwiel in een
diepe kuil is gereden, ten gevolge waarvan hij over den kop sloeg en in
bewusteloozen toestand werd opgenomen. De man was hedenmorgen nog niet tot
bewustzijn gekomen. Hij blijkt een zware herssenschudding te hebben bekomen;
men vreest voor zijn leven.
[bron:Vaderland 21 mei 1929, editie 2, blad 6/12]

- Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage van den 16
Mei 1929 is AGATHA EEKHOFF, zich noemende EMMA EEKHOFF, gescheiden
echtgenoote van L.H.C. van ES, op grond van krankzinnigheid onder curateele
gesteld. mr. E.G.S. BOURLIER, procureur.
[bron:Vaderland 25 mei 1929, editie 2, blad 7/16]

- EEN HONDERDJARIGE
Mevr. de wed. J.E. SLEGT-VAN DE GRAFT (v. Bylandtstraat 164) wordt Woensdag
a.s. 100 jaar. Tot voor drie weken geleden is dit krasse oudje nooit ziek
geweest en was steeds levenslustig en belangstellende in verschillende
gebeurtenissen. In het begin van deze maand werd zij ongesteld, doch zij is
thans weder, herstellende en zal waarschijnlijk binnen enkele dagen weder
eenige uren in de woonkamer mogen vertoeven.
De familie heeft van de aanvankelijk voorgenomen receptie moeten afzien, als
zijnde voor de jubilaresse te vermoeiend.
[bron:Vaderland 27 mei 1929, editie 2, blad 2/16]

- 102 JAAR.
De weduwe J. WILLEMS-GEURTS, te BEUNINGEN is 102 jaar geworden. Zij geniet
nog een goede gezondheid, is opgewekt in haar doen en heeft een zeer sterk
geheugen. Van wat zij een 70 à 80 jaar geleden heeft beleefd, weet zij nog
te vertellen.
Haar dorpsgenooten betoonden haar veel belangstelling.
[bron:Vaderland 27 mei 1929, editie 2, blad 3/16]

- ONZE HONDERDJARIGE
Mevr. de wed. J.E. SLEGT-VAN DE GRAFT, heeft den zeldzamen dag gehaald en in
den familiekring van v. Bylandtstraat 164 haar honderdsten verjaardag
opgewekt gevierd. Behalve dat ze een beetje doof is, beschikt ze nog over al
haar vermogens en, als het stootje begin dezer maand er niet was geweest,
zouden we de glorierijke receptie van onze medeburgeres hebben gehad. Haar
kamer was werkelijk in een bloemhuis herschapen. Vele telegrafische
gelukwenschen kwamen in en onder bloemen-inzendsters was ook de
Levensverzekering Maatschappij De Hollandsche Societeit.
De burgemeester heeft namens de Gemeente aan de jubilaresse een brief van
hartelijken gelukwensch gezonden.
[bron:Vaderland 29 mei 1929, editie 2, blad 6/16]

- DE MOORD TE GIESSEN-NIEUWKERK.
De Hooge Raad der Nederlanden heeft hedenmorgen in openbare zitting
behenadeld de revisieaanvrage van mr. Roobol en Hollander in de moordzaak te
Giessen-Nieuwkerk, waarin de beklaagden J.C. TEUNISSEN en J. KLUNDER
veroordeeld zijn tot 15 jaar gevangenisstraf.
In den vroege ochtend van 4 Augustus 1923 is de spoorwegwachter JACOB DE
JONG op 400 m. afstand van zijn woning met ingeslagen schedel, vermoord
gevonden. TEUNISSEN en KLUNDER hielden in alle instanties hun onschuld vol.
Zij waren den avond te voren bij vrienden te SLIEDRECHT geweest op 14 km
adstand van de plaats des misdrijfs. etc...
[bron:Vaderland 3 juni 1929, editie 2, blad 3/16]

- DOOR EEN AUTO GEDOOD
Te HEERLEN is gisteravond de 6-jarige GRETA LUBEEK uit Treebeek bij het
spelen onder den auto van J. uit Geleen geraakt. Zij was op slag dood. De
bestuurder treft geen schuld.
[bron:Vaderland 7 juni 1929, editie 2, blad 3/16]

- De vierjarige J.F. GOSSELAAR te Treebeek-Heerlen speelde gistermiddag met
vuur. Hierdoor vatten zijn kleertjes vlam en liep het kind ernstige
brandwonden op.
[bron:Vaderland 10 juni 1929, editie 2, blad 2/16]

- DE 75.000STE INWONER VAN TILBURG
Heden werd te Tilburg de 75.000ste inwoner geboren en bij het
bevolkingsregister aangegeven. Onder leiding van de Nieuwe Tilburgsche
Courant was een actie op touw gezet om dit feit niet onopgemerkt voorbij te
latengaan, ten gevolge waarvan de jongste inwoner van Tilburg een groote
hoeveelheid geschenken zal ontvangen, zooals tegenwoordig bij dergelijke
feiten gebruikelijk is. De baby is een jongen,
FRANCISCUS ANTONIUS DIONYSIUS WILBORTS genaamd en is een zoon van een te
Tilburg wonend voerman.
[bron:Vaderland 10 juni 1929, editie 2, blad 7/16]

- HAAR KINDEREN VERLATEN.
De officier van justitie bij de Rechtbank te GRONINGEN heeft tegen vrouw
WOBBES (AALTJE VAN DER TUIN), de vrouw met wie WIJKSTRA, de moordenaar van
Grootegast samenwoonde, wegens het onverzorgd achterlaten van haar zes
kinderen, zes maanden gevangenisstraf geëischt.
[bron:Vaderland 13 juni 1929, editie 2, blad 2/16]

- Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze
lieve moeder en behuwdmoeder Mevrouw M.C. LEBRET-VAN BRAKEL zeggen wij
vriendelijk dank.
J.H. Lebret Ajz.
F.S.G. Lebret-Nash
Dordrecht, 19 Juni 1929.
- Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze
lieve behuwddochter en behuwdzuster Mevrouw M.C. LEBRET-VAN BRAKEL zeggen
wij vriendelijk dank.
Uit aller naam:
J. Lebret-Groenendaal
Dordrecht, 19 Juni 1929.
- Prof. van Leersum is gedurende Juli afwezig.
- J. Oostra, Arts, afwezig tot 15 Juli. Waarnemers zijn :.. etc.
[bron:Vaderland 19 juni 1929, editie 2, blad 4/14]

- DE VLIEGRAMP IN HET KANAAL.
Onderschrift foto: De wrakstukken van het verongelukte vliegtuig worden op
het strand bij Dungeness door officials van de Imperial Airways
gedemonteerd. In den inzet mevr. GERZON, lid van de directie van GERZONS
MODEMAGAZIJNEN, die bij het ongeluk om het leven is gekomen.
- Onderschrift: Caricatuur-teekening van F.E.A. KOEBERG, door den Haagschen
schilder Toon KELDER, naar aanleiding van zijn optreden als dirigent,
Donderdagavond, in het Kurhaus.
[bron:Vaderland 19 juni 1929, editie 2, blad 5/14]

- DOOR EEN VRACHTAUTO OVERREDEN.
Te DORDRECHT is de 15-jarige wielrijdster A.W. aangereden door een
vrachtauto, bestuurd door W.P. de G., doordat zij plotseling den weg
overstak. Zij is met een hersenschudding, een gecompliceerde beenbreuk en
een ernstige hoofdwond naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij aan haar
wonden is overleden.
[bron:Vaderland 19 juni 1929, editie 2, blad 6/14]
NB.
W.P. van de Graaf, Tolbrugstraat w.z. *15, chauff. [bron: adresboek 1930].

- TWEE JONGELUI OVERREDEN EN GEDOOD.
Zaterdag jl. maakte van Groningen een groepje A.J.C.'ers een fietstocht naar
Havelte. Onderweg reed hen de heer KOOLEWIJN met zijn auto, komende van
Deventer, achterop. Een der jongens verloor echter de beheersching over zijn
stuur. Hij kwam te vallen en greep zich aan zijn buurman vast, met he
gevolg, dat beiden voor de auto terecht kwamen en overreden werden. De
vijftienjarige J. FEIKEN was onmiddellijk dood. De 18-jarige F. HOUWEN werd
naar het ziekenhuis te ASSEN overgebracht, waar men den zwaargewonden door
operatief ingrijpen in leven trachtte te houden, hetgeen echter niet mocht
gelukken. Ook hij is overleden.
[bron:Vaderland 24 juni 1929, editie 2, blad 8/17]
NB.
Fokko HOUWEN, geb. Groningen, overl. Assen 23-06-1929 (17 jr), zoon van Derk
Houwen en Antje Nieland.
Jan FEIKEN, geb. Wildervank, wonende Groningen, overl. Diever 23-6-1929 (14
jr), zoon van Lubbertus Feiken en Catharina Gebina van Limbergen.
[genealogie: http://home.wanadoo.nl/feikens/feiken(s)/index.htm ]

BROEDERMOORD.
Vrijdagmiddag ontstond tusschen twee zoons van den landbouwer J.L. te
WOLPHAARTSDIJK, nl. den 17-jarigen F.L. en den 20-jarigen E.L., een twist,
die van voorbijgaanden aard scheen te zijn, doch des avonds bleek, dat er
bij F. een wrok was blijven zitten. Bij het avondeten verscheen hij niet. De
andere broers en zuster begaven zich aan tafel. Plotseling verscheen F. met
een flaubert-geweer in de deuropening en loste een schot op zijn broer E.,
die getroffen werd en ineenzakte.
De dader vluchtte naar buiten en keerde 't wapen tegen zichzelf. Door het
spoedig toesnellen van een anderen broer kon hij zich slechts licht aan het
hoofd verwonden. Een spoedig ontboden geneesheer achtte het noodig E.L. naar
het ziekenhuis te GOES te vervoeren, waar hij Zaterdagmiddag om twee uur aan
de gevolgen is overleden. F. is gevankelijk naar MIDDELBURG overgebracht.
[bron:Vaderland maandag 8 juli 1929, editie 2, blad 6/16]
NB.
Elisa Adriaan Lindenbergh, geb. Wolphaartsdijk, woonde met zijn ouders te
Wolphaartsdijk, landbouwersknecht, overl. Goes 6-7-1929 (21 jr), zoon van
Johannes Lindenbergh en Maria Kole.

- OVER BOORD GESLAGEN EN VERDRONKEN.
Nader vernemen wij, dat de 'VI 49 Marie', toebehoorende aan de Reederij G.
v.d. BURG te VLAARDINGEN, zich Zaterdagmorgen bevond op 59 gr 30 min N.B. 0
gr 50 in O.L. De vleet was juist gehaald met een vangst van 5 kantjes
haring, toen een grondzee het schip opnam en alles door elkaar slingerde. De
schipper A. BOT bevond zich op dat oogenblik in de stuurkast doch zag dat
een paar jongens tegen de verschansing werden gesmakt. Hij is daarop uit de
stuurhut gekropen, om hulp te bieden, doch sloeg daarbij overboord. De
stuurman L. SMITH, wonende te VLAARDINGEN, NIPIUS, jongste, wonende te
VLAARDINGEN en R. STAM, reepschieter, wonende te Rotterdam, raakten tusschen
tonnen en breels en werden min of meer gekwetst. De monteur VAN BEEK wierp
den schipper nog een reddingsboei toe, zette den motor aan en was binnen het
kwartier bij den schipper, doch deze had geen kracht meer om den boei of een
breel te grijpen en verdween in de diepte. Een honderdtal breels, enkele
tonnen en wat haring ging eveneens over boord. De krebben werden
stukgeslagen, terwijl ook de seinbakken zwaar beschadigd werden. De mannen
zijn zeer terneergeslagen en de stuurman heeft verklaard niet meer naar zee
te willen gaan.
[bron:Vaderland 10 juli 1929, editie 2, blad 2/16]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 06 Aug 2004 17:09:39 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- DOOR EEN AUTOBUS AANGEREDEN EN GEDOOD.
Vannacht omstreeks half twee is een zekere G. v.d. MOOSDIJK toen hij op den
Boschdijk te EINDHOVEN wilde oversteken, door een autobus aangereden. Hij
werd met krecht regen den grond geslingerd. Ernstig gewond is hij in het
ziekenhuis opgenomen, waar hij spoedig is overleden. Het ongeluk is te
wijten aan de onvoorzichtigheid van het slachtoffer, dat niet omkeek,
alvorens over te steken. [NB. Gijsbertus van de Moosdijk, overl. Eindhoven
(aktedatum 12-7-1929)]
- Te Zürich is geslaagd voor electrotechnisch ingenieur de heer Hk.
GROENEVELD te Winschoten.
[bron: Vaderland 11 juli 1929, editie 2, blad 11/12]

- Donderdagmiddag waren twee werklieden te DUBBELDAM bezig met het spannen
van electrische geleidedraden. Een hunner, de 52-jarige P. BURGMANS uit
DUBBELDAM, stond met een gordel aan een telefoonpaal gebonden; die paal brak
bij den grond af en B. viel mede. Hij is gistermiddag in het R.K. Ziekenhuis
te DORDRECHT overleden.
[bron: Vaderland 14 juli 1929, editie 1, blad 3/12]

- Heden overleed te PARIJS tot mijn diepe droefheid mijn innig geliefde
Echtgenoot, de heer ALEX DE SMITT, in den ouderdom van 62 jaar.
Elisa de Smitt-de Vries
Monte-Carlo, 12 Juli 1929. Blvd. d'Italie.
[bron: Vaderland 14 juli 1929, editie 1, blad 4/12]
NB.
Alex de Smitt, zoon van Simon de Smitt (Amsterdam 1834) en Schoontje
Hamburger (Amsterdam 1833).

- VAN EEN REPARATIEWAGEN GEVALLEN.
Gistermiddag is 24-jarige P. JENNEN, wonende te Stadsbroek, eletricien bij
de Limburgsche Tramweg Mij, werkzaam aan de bovenleiding nabij HOENSBROEK,
van den hoogen reparatiewagen gevallen, doordat hij met den electrischen
stroom in aanraking kwam. Met een hersenschudding is hij in het hospitaal te
HEERLEN opgenomen. Tot hedenmorgen was hij nog steeds bewusteloos.
[bron: Vaderland 18 juli 1929, editie 2, blad 2/12]

- Hedenmorgen is de 18-jarige Jos. MOERS uit OVERBOVEN bij Sittard bij het
zwemmen in de Maas bij Urmond verdronken. Het lijk is nog niet gevonden.
[bron: Vaderland 19 juli 1929, editie 2, blad 2/12]

- AARDAFSCHUIVING TE LUIK
Bij de uitvoering van grondwerken aan den dijk van de Maas te LUIK heeft
zich een verzakking voorgedaan. Drie arbeiders werden geheel onder de
aardmassa's bedolven. Twee hunner, een Tjech en een Pool, werden dood
opgehaald; de derde, de 30-jarige Nederlander JAN MORS, werd zwaar gewond
naar het ziekenhuis overgebracht.
- Vanmorgen is de 75-jarige KEES BUIS te DUIVENDRECHT, gaande naar het
hooiland, door een uit Abcoude komenden trein gegrepen en onmiddellijk
gedood.
[bron: Vaderland 27 juli 1929, editie 2, blad 3/12]

- EEN JONGEN VERMIST.
De commissaris van poltie, afdeeling C, te 's-Gravenhage verzoekt namens de
ouders de opsporing en voorgeleiding van STEFANUS NICOLAAS VAN DER ZIJDEN,
geboren 's-Gravenhage 11 Aug. 1913, bloemist, alhier. De jongen wordt sedert
23 dezer vermist. Signalement: lnegte 1.74 m, bruin haar, blauwe oogen, smal
bleek gezicht, flink postuur, kleeding: grijze sportjas, bruine kniebroek,
bruin sporthemd, lichte kousen, zwarte lage schoenen. Hij is in het bezit
van een zwart gelakt rijwiel.
[bron: Vaderland 29 juli 1929, editie 2, blad 7/12]

- TERUG VAN LOURDES.
Hedenochtend is op het station te ROOSENDAAL, na een tiendaagsche reis, weer
in het vaderland aangekomen de jaarlijksche nationale bedevaart naar
Lourdes. Door het zeer drukke personenvervoer waren de treinen aanmerkelijk
vertraagd en zoo arriveerde de eerste trein, die te 10.02 uur moest
aankomen, met ruim 40 minuten vertraging. Om halftwaalf arriveerde de
zoogenaamde witte trein, de ziekentrein met 275 zieken; om twaalf uur
arriveerde de derde trein en om halféén de vierde. De ziekentrein bracht een
doode mee, waardoor het aantal doodenop deze bedevaart tot drie is gestegen.
Het zijn nl. DE HEER BRAAT uit ETTEN, mej. B. MELIS uit TILBURG, terwijl
gedurende de terugreid nabij TOURS is overleden de 21-jarige JOHANNA
HOUBRICH, wonende Zeeburgerdijk te AMSTERDAM. Deze laatste had eveneens een
ongeneeslijke ziekte.
Te ROOSENDAAL zijn voorts uitgelaten twee vrouwelijke patienten, die
eveneens inhoogst ernstigen toestand waren. De algemeene toestand der
overige patienten was mede door het koele weer zeer goed.
De ROOSENDAAL-LOURDES transportcolonne, daarbij geholpen door het
stationspersoneel, hebben oogenblikkelijk al de zieken naar den voor hen
bestemden trein overgebracht. In het geheel hebben ongeveer 2000 pelgrims de
reis naar Lourdes medegemaakt.
[bron: Vaderland 1 augustus 1929, editie 2, blad 2/12]

- DOOR EEN STOOMTRAM GEDOOD.
Gisteravond omstreeks half 10 heeft te RIJSOORD aan den Noldijk een ongeval
met doodelijken afloop plaats gehad. De langs dienweg wonende 59-jarige
landarbeider P.N. stond aan den kant van den weg naar het onweer te kijken.
Uit de richting Rijsoord kwam een auto. De man ging nog meer aan den kant
van den weg staan, met het noodlottig gevolg, dat hij door de stoomtram werd
gegrepen en onmiddellijk dood was. Zijn deerlijk verminkt lichaam werd onder
de machine vandaam gehaald. De machinist A. DE VROED, verklaarde dat hij N.
op een zeer korten afstand opmerkte.
De tram reed met een snelheid van ongeveer 30 K.M. en gaf onophoudelijk
signalen, ook al mede in verband met de kruising van den rijksstraatweg
Rotterdam-Dodrecht, doch kon de aanrijding niet voorkomen. De tram had een
oponthoud van ongeveer drie kwartier.
- In het Achterom te DELFT is gistermiddag het 12-jarig zoontje van den
melkhandelaar v. L. met zijn fiets onder een tractor met aanhangwagen van de
Nederlandsche Kabelfabriek geraakt; de jongen werd gedood.
[NB. Adrianus Jacobus Franciscus van Leeuwen, geb. Delft, overl. Delft
3-9-1929 (11 jr), zoon van Cornelis Johannes Josephus van Leeuwen en Maria
Catharina Bol]
[bron: Vaderland 4 september 1929, editie 2, blad 2/12]

- MET ZIJN MOTORRIJWIEL GEVALLEN.
Op den Koudenhovenschenweg te EINDHOVEN is gisteravond om 7 uur in
bewusteloozen toestand in de nabijheid van zijn motorrijwiel gevonden de
monteur M. STAALS, wonende te Eindhoven. Op advies van een geneesheer is hij
naar het ziekehuis overgebracht, waar hij hedennacht is overleden. Uit het
onderzoek van de recherche is gebleken, dat hij niet in aanraking met eenig
voertuig is geweest, doch dat hij vermoedelijk over een steen is gevallen en
dat daaraan het ongeluk is te wijten.
[bron: Vaderland 17 oktober 1929, editie 2, blad 6/16]
NB.
Michael Staals, overl. Eindhoven 18-10-1929 (aktedatum).

- HET ONGEVAL OP DE GYMNASTIEKLES TE DELFT.
Aangaande het noodlottige ongeval in het gymnastieklokaal van de R.K. school
aan de Raam te DELFT, waarbij het 16-jarige meisje A.G. BEUMAN het leven
verloor, kunnen we nog mededeelen dan een ingenieur van den Rijksvezeldienst
het gebroken touw van de ringen waaraan het meisje heeft gewerkt, in beslag
heeft genomen en onderzocht. Daarbij is komen vast te staan dat de
samenstelling ondeugdelijk was en versleten. Het lijk van het meisje is in
beslag genomen; heden werd een sectie daarop gehouden. De politie heeft van
het gebeurde proces-verbaal opgemaakt.
[bron: Vaderland 22 oktober 1929, editie 2, blad 7/16]
NB. Anna Geertrui BEUMAN, geb. Hof van Delft, overl. Delft 20-10-1929 (16
jr), dochter Hendricus Johannes Leonardus Beuman en Helena Kloos.

- DOODELIJK MOTORONGELUK
Gisteravond is op den Oldenveldscheweg onder de gemeente Weerseloo de
28-jarige OLDE NIJEWEME uit HENGELO door tot dusver onbekende oorzaak met
zijn motorrijwiel tegen een met een paard bespannen wagen gereden. In
zorgwekkenden toestand is de heer OLDE NIJEWEME naar het R.-K. ziekenhuis te
OLDENZAAL overgebracht, waar hij hedenmorgen is overleden.
Als tragische bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat het slachtoffer van
het ongeval vandaag te HENGELO in het huwelijk zou treden.
[bron: Vaderland 21 november 1929, editie 2, blad 6/16]

- KONINKLIJK BEZOEK BIJ DEN HEER J.W. THIJSSE.
Onze honderdjarige in den zevenden hemel.
't Is dan tòch gebeurd en de heer THIJSSE is aan den Lofzang van Simeon toe.
Gistermiddag zijn Prins Hendrik en Prinses Julana in Cantaloupenburg 30 op
bezoek geweest, om den Oranje-traditie van den honderdjarige bij te werken.
Dat bezoek is voor THIJSSE het geschenk der geschenken geworden.
Voor de omwoners was dit bezoek geheim gehouden, maar toen gistermiddag om 5
uur de Koninklijke Cadillac het stille Cantaloupenburg inreed veroorzaakte
dit natuurlijk eenige consternatie en al spoedig had zich voor de woning van
den heer THIJSSE vrij wat volk verzameld.
Geheel onverwacht kwam het hooge bezoek voor den heer THIJSSE niet; de oude
heer had er zelfs den geheelen dag voor in spanning gezeten.
't Beviel den hoogen bezoekers blijkbaar best bij den
Oranje-klant-in-merg-en-been, want ze bleven ruim twintig minuten.
Natuurlijk was de oude heer, voor zoover het bij zijn oersterke constitutie
mogelijk is, een beetje nerveus, maar de hooge bezoekers maakten 't hem o
zoo gemakkelijk. THIJSSE haalde zijn herinneringen aan de Willems op en
Prins en Prinses hielpen daarbij graag een handje. 't Is allerknust
onderhoud geweest. De jarige ontving een prachtig geslaagd portret van de
huidige Oranje's: Koningin-Moeder, Koningin, Prins en Prinses. Wij hebben
nog zelden zooo', goed portret van ons nationale Viertal gezien.
Kinderlijk blij was de heer THIJSSE met dit geschenk.
Het niet alledaagsche onderhoud is vereeuwigd, wat Prins en Prinses stemden
er in toe met den jubilaris op één plaatje te komen.
Prins Hendrik en de Prinses verzuimden natuurlijk niet hun handteekening te
zetten in het receptieboek.
Toen de visite vertrokken was, zijn we nog even aangeloopen. THIJSSE glom.
Dit zij afdoende.
'Nu zal ik wel geen nieuwe Oranjes meer zien', meende THIJSSE en toen wij
deze opmerking voor ongemotiveerd pessisme, heelemaal niet bij den toestand
aanpassend, verklaarden, straalden zijn geestige oogjes van ondeugd en zei:
'Goed, maar dan moet Zij gauw trouwen' en hij koesterde zijn geschenk, h e t
p o r t r e t, zóó, dat we er ontroerd van werden.
Zóó'n politicus is ook onze honderjarige THIJSSE !
[bron: Vaderland zaterdag 7 december 1929, editie 1, blad 1/4]

- Onderschrift foto:
Bezoek van Prinses Juliana en Prins Hendrik aan den honderdjarige, den heer
THYSSE, waarvan wij hedenochtend hebben bericht.
[bron: Vaderland zaterdag 7 december 1929, editie 2, blad 13/16]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: Re: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: Richard van Schaik <f.m.a.vanschaikREMOVE @ THISwanadoo.nl>
Date: Fri, 06 Aug 2004 19:25:01 +0200

Erica wrote:

> http://www.kb.nl/kb/kranten/
>
> - DOOR EEN AUTOBUS AANGEREDEN EN GEDOOD.
> Vannacht omstreeks half twee is een zekere G. v.d. MOOSDIJK toen hij op den
> Boschdijk te EINDHOVEN wilde oversteken, door een autobus aangereden. Hij
> werd met krecht regen den grond geslingerd. Ernstig gewond is hij in het
> ziekenhuis opgenomen, waar hij spoedig is overleden. Het ongeluk is te
> wijten aan de onvoorzichtigheid van het slachtoffer, dat niet omkeek,
> alvorens over te steken. [NB. Gijsbertus van de Moosdijk, overl. Eindhoven
> (aktedatum 12-7-1929)]
Etc.......

Erica prachtig die verhalen aangevuld met de verwijzing naar de akte,
lees ik met plezier.

Groeten,

--
Richard van Schaik

f.m.a.vanschaikREMOVE @ THISwanadoo.nl
www.fmavanschaik.nl


Subject: Re: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Luuk" <historischegeografieLIEVERGEENSPAM @ hotmail.com (verwijder LIEVERGEENSPAM)>
Date: Fri, 6 Aug 2004 19:34:17 +0200


"Richard van Schaik" <f.m.a.vanschaikREMOVE @ THISwanadoo.nl> schreef in
bericht news:4113be37$0$1733$abc4f4c3 @ news.wanadoo.nl...
> Etc.......
>
> Erica prachtig die verhalen aangevuld met de verwijzing naar de akte,
> lees ik met plezier.
>
> Groeten,
>
> --
> Richard van Schaik

Sluit ik me van harte bij aan. De opsteller van de dataverzameling Docu Data
Deurne, Pieter Koolen uit Deurne, was erg blij toen ik hem vorige keer het
bericht over de Clarinet in Deurne kon bezorgen.

gegroet,
Luuk
Subject: Re: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: Rob Kuijsten© <kuijsten @ SoftHome.net>
Date: Fri, 06 Aug 2004 20:08:33 +0200

On Fri, 6 Aug 2004 19:34:17 +0200 our friend "Luuk"
<historischegeografieLIEVERGEENSPAM @ hotmail.com (verwijder
LIEVERGEENSPAM)> organization: wrote :

> "Richard van Schaik" <f.m.a.vanschaikREMOVE @ THISwanadoo.nl> schreef in
> bericht news:4113be37$0$1733$abc4f4c3 @ news.wanadoo.nl...
> > Etc.......
> > Erica prachtig die verhalen aangevuld met de verwijzing naar de akte,
> > lees ik met plezier.
> > Groeten,
>
> Sluit ik me van harte bij aan. De opsteller van de dataverzameling Docu Data
> Deurne, Pieter Koolen uit Deurne, was erg blij toen ik hem vorige keer het
> bericht over de Clarinet in Deurne kon bezorgen.
> gegroet,
> Luuk

Prachtige verhalen. Uiteraard worden deze ! berichten ook weer
opgenomen in de rubriek toevalstreffers. http://kuijsten.de/tt

Met vriendelijke groet
Rob Kuijsten
--
Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup. Alphonse Allais .

Alles gaaf en vet gezet op:
www.kuijsten.net


Subject: Re: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: Richard van Schaik <f.m.a.vanschaikREMOVE @ THISwanadoo.nl>
Date: Fri, 06 Aug 2004 20:19:13 +0200

Rob Kuijsten© wrote:
> Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup.
Alphonse Allais .

En hoe werkt dat bij (bijna) sterven van geluk dan ;-) Dan blijf je toch
meestal mag ik hopen :-).

Groet,

--
Richard van Schaik

f.m.a.vanschaikREMOVE @ THISwanadoo.nl
www.fmavanschaik.nl


Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Aug 2004 15:29:48 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- HET FAMILIEDRAMA TE SLEEN.
Aan de Asser Crt. ontleenen we de volgende bijzonderheden over het
familiedrama te SLEEN:
In de buurtschap 't HAANTJE ligt de woning van de weduwe F.W. In Maart 1918
kreeg de oudste dochter, ALEIDA, kennis aan zekeren JAN M., die van haar
leeftijd was en zich, vanuit OUDE PEKELA gekomen, als arbeider in de
gemeente gevestigd had. Na vier maanden traden zij in het huwelijk, hun
intrek nemende in de woning der weduwe W., waar zij het met de reeds
bovengenoemde familie wel dachten te vinden.
Het huwelijk schijnt een groote desillusie te zijn geweest. JAN, een zwerver
van nature, die zelf liever niet arbeidde, maar graag een ander voor zich
liet werken, kreeg ruzie met de huisgenooten, ruzie met zijn vrouw, keer op
keer, waarbij het soms heftig toeging en waarbij JAN meer dan eens een
dreigende houding tegenover zijn thans 83 jaar oude schoonmoeder aannam.
Op zekeren dag, uiting gevende aan zijn zwerversdrang, trok JAN M. weg, noch
zijn vrouw, noch een der leden van de familie, bij wie hij inwoonde,
mededeeling doende, waar hij vanplan was heen te gaan. In den loop van den
morgen van den volgenden dag echter, is hij weer komen opdagen entoen heeft
een hevige woordenwisseling plaats gehad waarbij tafelgoed en glasruiten het
moesten ontgelden en waarvan het slot was dat M. andermaal wegtrok. Eenigen
tijd later is hij teruggekeerd. Er ontstond toen weer een woordenwisseling,
waarbij zijn zwager JACOB W., zich zoodanig heeft opgewonden, dat hij een
mestvork gegrepen heeft en daarmee JAN M. een doodelijken slag heeft
toegebracht.
Of hij daarbij de bedoeling gehad heeft zijn zwager te dooden dan wel of het
bangmakerij of iets dergelijks, althans geen vooropgezette bedoeling tot
moord geweest is, ligt nog inhet duister.

Hedenmorgen te 9 uur werd in tegenwoordigheid van de justitie een aanvang
gemaakt met het opgraven van het lijk van den in 1918 verslagen JAN MEYER,
wiens lijk begraven was achter het huis van den moordenaar J.W. Te half 12
ongeveer werden de overblijfselen van het lijk in den tuin op een diepte van
ongeveer 80 c.m. gevonden.
Zooals vermoed werd, kon in het voorgedeelte van het hoofd nog een wond van
5
cm diep worden geconstateerd. Het lijk lag voorover in den tuin.
[bron: Het Vaderland 1 december 1923, editie 2, blad 7/12]
***********************
I. Frederik WESTERLING, tr. Johanna Henderika Pierson.

II. Jakob Friedrichs WESTERLING, geb. Nieuw Pekela 14-07-1805, overl.
Oldendiever (Diever) 14-8-1884, tr. Aleid Geerds Penning, overl. voor 1884.

III. Frederikus WESTERLING, geb. Bunde (Duitsland) 16-2-1840, tr. Borger
3-8-1867 Geessien Middeljans, geb. Borger 24-12-1840, overl. Haantje (Sleen)
19-3-1924 (83 jr), dochter van Roelof Middeljans en Grietien Wiering.
Kinderen:
1. Aleida Westerling, geb. Anloo 16-11-1868 (49 in 1928), tr. Sleen (prov.
Drenthe) 8-2-1918 Jan MEIJER, geb. Oude Pekela ca. 1869 (49 in 1918), overl.
20-7-1918/overl. (aangifte) 3-12-1923 (lijk gevonden 1-12-1923; 50 jaar;
aktenr. 62), zoon van Sebo Meijer en Grietje Kuiper.
2. Jacob Westerling, geb. Buinen (Borger) 31-1-1871, overl. Buinen (Borger)
25-1-1872.
3. Jacob Westerling, geb. Elp (Westerbork) 16-11-1872, vermoord zijn zwager
Jan Meijer met een mestvork, overl. 't Haantje (Sleen) 21-2-1940 (67jr).
4. Grietje Westerling, geb. Westerbork 18-3-1875, overl. Balinge
(Westerbork) 4-4-1875.
5. Grietje Westerling, geb. Balinge (Westerbork) 14-12-1876, overl. 't
Haantje (Sleen) 12-1-1939 (62 jr).
***********************

- AUTO VAN EEN PONT GEREDEN.
Twee dooden.
Gisterenmiddag wilde de 30-jarige chauffeur W. EVELEENS uit AALSMEER, die er
zijn beroep van maakt bloemen van Aalsmeer naar den Haag te vervoeren, zich
bij Sassenheim met de pont over de Ringvaart laten zetten. Vermoedelijk door
de sneeuw kon hij echter zijn remmen niet genoeg aanzetten met het gevolg
dat de auto van de pont in de Ringvaart is gereden en zoowel EVELEENS als de
14-jarige D. MAARSEN, die naast hem zat, zijn verdronken. Hun lijken zijn
later opgehaald.
De heer EVELEENS heeft een bloemenmagazijn in de Jagerstraat te
's-Gravenhage gehad.
- MISDADIGER GEARRESTEERD.
De burgemeester van Tiel en de veldwachter uit Ochten hebben gevankelijk
binnengebracht de internationaal bekend staande misdadiger R. VAN MEERTEN.
Minder om den diefstal, dien hij gepleegd had - een rijwiel - dan wel om de
straffen, die hij nog moest ondergaan - 6 maanden gevangenisstraf en van
kleine vonnissen te zamen 1 maand hechtenis - is hij direct opgesloten inhet
Huis van Bewaring te TIEL.
Deze van MEERTEN heeft eenigen tijd gelden gevangen gezeten te MUNSTER,
waar hij verdacht werd van vrouwenhandel.
[bron: Het Vaderland 23 december 1923, editie 2, blad 3/8]

- Te Bellingwolde is afgebrand de dubbele behuizing, bewoond door H.G. en
J.B.
Niets is gered.
- Toen gistermiddag de machinist FINKINK uit Zwolle te Peperga op een in
beweging zijnden goederetrein wilde stappen, is hij gevallen en met zijn
eene voet onder de wielen terecht gekomen. Dit lichaamsdeel is totaal
afgereden. Na voorloopige verbonden te zijn, is de getroffene naar Zwolle
vervoerd.
[bron: Het Vaderland 16 januari 1924, editie 2, blad 3/9]

- 103 JAAR.
Mej. LUBBERTS-DIETERMAN te WINSCHOTEN is vandaag 103 jaar geworden.
[bron: Het Vaderland 18 januari 1924, editie 2, blad 3/9]

- VERDRONKEN.
De ruim 30-jarige v. G., landmeter bij het kadaster te Eindhoven, is bij het
schaatsenrijden in de buurt van Hilvarenbeek, door het ijs gezakt en
verdronken.
[bron: Het Vaderland 20 januari 1924, editie 1, blad 3/8]
NB.
Hendricus Mathijs Hubert van Gerven, overl. (aangifte) Eindhoven 25-1-1924
Henricus Math Hubert van Gerven, overl. (aangifte) Hilvarenbeek 19-1-1924

- Te ZUIDLAREN wordt sedert eenige dagen vermist de schilder JAN VAN DER
SPOEL. Eenige dagen geleden heeft hij zijn woning verlaten om per fiets naar
ASSEN te gaan, waar hij een rekening moest betalen. Tot heden is hij niet
teruggekeerd.
[bron: Het Vaderland 22 januari 1924, editie 2, blad 3/9]

- SANDERS uit AALST is gisterenavond door een vrachtauto overreden en
gedood. Hij laat een vrouw en zes kinderen achter.
[bron: Het Vaderland 23 januari 1924, editie 2, blad 3/9]

- STILLE POTTERS.
Bij een paar oude menschen te GIESSENDAM, die door familie enkennissen
worden ondersteud, is in een oud boek 1000 gulden aan bankbiljetten
gevonden.
- Gisterenochtend is in de fabriek Aloë van de firma Reinders en Co te
ZWOLLE een drijfriem gesprongen. De arbeider M.V. werd door dezen riem
getroffen en viel van een hoogte van twee en een halven meter. Hij kreeg een
schedelbreuk en is, naar de Zw.Crt. meldt, 's middags overleden.
NB. ?Mannes Voort, overl. Den Ham 1924 (akte 10)?
- In het kanaal van Terneuzen heeft een aanvaring plaats gehad tusschen het
sleepschip 'Dympha' enhet zeilschip 'Bastiaantje'. Beide schepen werden
ernstig beschadigd. Van het sleepschip werd de stuurinrichting ontwricht. De
schipper J. MOOKHOEK van het zeilschip moest met een gebroken
linkerbovenbeen in het ziekenhuis te SLUISKIL worden opgenomen.
- Te VLISSINGEN is Maandagmiddag een 10-jarig jongetje, dat hard op straat
liep, met zoo'n kracht tegen het lemoen van een wagen aangekomen, dat zijn
borstkas werd ingedrukt en hij aan inwendige verbloeding is overleden. Het
lemoen van den wagen was stuk.
NB.
Johannes Alexander Kalle, overl. Vlissingen 4-2-1924 (9 jr), zoon van Pieter
Hendrik Kalle (stoker) en Maria Johanna Houmes.
[bron: Het Vaderland 5 februari 1924, editie 2, blad 2/8]

- Een 15-jarig meisje uit HOORN had Vrijdag de onvoorzichtigheid om een
puistje aan haar lip open te krabben. Gisterenavond is zij ten gevolge van
bloedvergiftiging overleden.
- Maandag is te SCHORTENS, bij JEVER, overleden mej. de wed. A. KAPER, die
100 jaren en 10 maanden oud geworden is.
[bron: Het Vaderland 13 februari 1924, editie 2, blad 12/14]

- VERDRONKEN.
Zaterdagavond passeerden te EINDHOVEN twee fietsers, komende uit de richting
BEST een auto en werden door het helle licht verblind. De een slaagde er nog
in af te stappen, doch de andere was, toen de auto voorbij was, verdwenen.
Bij nader onderzoek vond men hem in een sloot langs den weg liggen met het
hoofd onder het ijs. Nadat men hem er uit had gehaald bleek de man te zijn
overleden.
[bron: Het Vaderland 18 februari 1924, editie 2, blad 2/11]
NB.
waars. Mario Francoise Evano, overl. Eindhoven 16-2-1924.

- DE OUDE ELLENDE ..
In den stal van den landbouwer L. te MECHELEN (L.) nam H. een geweer, dat
daar in den hoek stond. Spelenderwijs richtte hij het geweer op het zoontje
van L., het ging af en de jongen werd zoo ernstig in de borst getroffen, dat
de dood spoedig intrad. H. wist niet, dat het geweer geladen was.
- ONGELUKKEN
Ten gevolge van het spelen met vuur geraakten de kleeren van 't 6-jarige
zoontje van W. te VOERENDAAL in brand. In 't hospitaal te HEERLEN is het
kind na een dag aan de brandwonden overleden.
- Sedert eenige dagen werd in de gemeente RHEDEN een 40-jarige man vermist.
Thans heeft een agent van politie hem op de heide in WORTH-RHEDEN
aangetroffen, geheel uitgeput. Het bleek, dat hij eenige nachten in de felle
kou buiten had doorgebracht, terwijl hij tevens reeds sedert enkele dagen
geen voedsel had gebruikt.
De man is naar het ziekenhuis overgebracht. Welke de motieven zijn voor zijn
handelingen, weet men niet.
[bron: Het Vaderland 9 maart 1924, editie 1, blad 2/8]

- EEN MEISJE IN BRAND.
Te NUMANSDORP heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. De 18-jarige W. VAN
D. [VAN DIJK], in dienstbetrekking bij mej. wed. C.D. HOORWEG, had het
ongeluk bij het
aanmaken van de kachel dat de vlam door de schuif naar buitenkwam, waardoor
haar kleeren in brand geraakten. In allerijl vluchtte zij naar buiten en
riep de hulp der buren in, doch deze lagen nog te bed. Enkele oogenblikken
later snelden zij op het hulpgeroep toe en vonden het meisje in den tuin
van mej. H. in vlammen staan, welke bovendien door den wind nog werden
aangewakkerd. Met behulp van eenige zakken werden de vlammen gedoofd. Het
meisje had hevige en ernstige brandwonden bekomen aan handen en onderlijf.
Onmiddellijk werd geneeskundigen hulp ingeroepen die haar verbond. Haar
toestand baart zorg.
[bron: Het Vaderland donderdag 15 mei 1924, editie 2, blad 2/8]
- De 18-jarige dienstbode W. VAN DIJK te NUMANSDORP, die eenige dagen
geleden door het vlam vatten van haar kleeren ernstige brandwonden heeft
gekregen, is aan de gevolgen daarvan overleden.
[bron: Het Vaderland 22 mei 1924, editie 2, blad 8/10]

- VERMIST.
Bij de politie te Enschedé is aangifte gedaan dat sedert 8 Mei vermist
wordt, de 28-jarige gehuwde VAN OS, wonende te Almelo. De vermiste, die
hoofdbestuurslid is van den Textielarbeidersbond St. Lambertus, vertoefde in
verband met het conflict in de textielindustrie de eerste dagen der vorige
week te Enschedé en vertrok Donderdag weer naar Almelo, waar hij eenigen
tijd in zijn woning vertoefde. Na dien tijd wordt hij vermist. Men vreest
dat hem een ongeluk is overkomen.
[bron: Het Vaderland donderdag 15 mei 1924, editie 2, blad 2/8]

- OPROEPING VERZOCHT.
De commissaris van politie afd. C. verzoekt namens de directrice van de
Christinastichting, Populierstraat 70, opsporing en terugbrenging in dit
gesticht van de minderjarige WILHELMINA HENDRIKA VAN WILPE, geboren 27 Nov.
1908, die eenigen tijd geleden haar betrekking alhier heeft verlaten,
onbekend waarheen.
Aan een ongeluk behoeft nog niet worden gedacht.
Signalement: 15 jaar oud, lengte plm 1,50 M., lichtblond haar en
wenkbrauwen, blauwe oogen, spitse neus en kin, dunne lippen, eenigszins
vooruitstekende tanden, gezicht smal. Overigens flink postuur, kleeding
thans onbekend.
Bij haar vertrek was zij in dienstboden-uniform gekleed. Vermoedelijk is zij
ergens in den lande in betrekking.
[bron: Het Vaderland 18 mei 1924, editie 1, blad 2/9]
NB.
Genealogie van Wilpe: http://www.xs4all.nl/~mvwilpe/

- ONGELUK MET DOODELIJKEN AFLOOP.
Twee gewonden.
Gisterenmorgen heeft bij den aanbouw van een boerderij in OOSTWOLDE een
ernstig ongeluk plaats gehad. Timmerlieden en arbeiders waren bezig de
gebinten van een schuur te plaatsen, toen op een gegeven oogenblik een
takeltouw brak met het noodlottig gevolg, dat een zware balk naar beneden
viel, welke terecht kwam op het hoofd van den 40-jarigen PIETER DE BOER,
wonende te Lettelbert. De ongelukkige was onmiddellijk een lijk.
De arbeiders DE HAAN en WIERSEMA liepen lichte kwetsuren op. Het is gebleken
dat het takeltouw niet sterk genoeg was voor den arbeid, die er van gevergd
werd.
De overleden laat een vrouw met zeven kinderen achter.
- Te ALTEVEER, gemeente Nieuwepekela, is de arbeider DERK VAN DER LAAN van
de nok der aardappelmeelfabriek gevallen. Hij was direct dood.
[bron: Het Vaderland 21 mei 1924, editie 2, blad 2/10]

- NACHTELIJKE INBRAAK.
Te ONSTWEDDE is hedennacht ingebroken bij den arbeider TAMMO VOLDERS. Er
zijn vier honderd gulden van de beddeplank gestolen. De dief had zakken over
den vloer gelegd om onhoorbaar te kunnen binnentreden.
[bron: Het Vaderland 23 mei 1924, editie 2, blad 2/8]

- HAASTIGE SPOED ...
Mej. J. DROOGER, vroeger te VIJFHUIZEN, vroeg wegens huwelijk ongeveer twee
jaar geleden haar ontslag aan als waarnemend kantoorhoudster der post te
VIJFHUIZEN. De officieele beslissing is deze week afgekomen. (O.H.Ct.)
[bron: Het Vaderland 29 mei 1924, editie 1, blad 3/4]

- EEN ERNSTIG ONGELUK.
Twee dooden.
In den afgeloopen nacht te halfdrie is een auto met 6 jonge menschen uit
ARNHEM komende en onder weg naar MALDEN te St. Anna tegen een ijzeren
telefoonpaal gereden. Alle inzittende werden uit den wagen geslingerd. De
bestuurder van den auto de 32-jarige H. EGBERS, woonende te NIJMEGEN vloog
met het hoofd tegen den paal en was onmiddellijk dood. Hij was het jongste
lid van de firma Th. EGBERS, carosseriefabriek en automobielhandel te
NIJMEGEN. Zijn echtgenoote de 30-jarige EGBERS-GERRITSEN werd de borstkas
ingedrukt. Zij overleed tijdens het vervoer naar het Ziekenhuis. Hun a.s
zwager, de 30-jarige H. v.d. WAARDEN, koopman te Nijmgen werd eveneens zwaar
gewond, hij bekwam een bloeduitstorting in de longen, het ernstige wordt
gevreesd. Zijn verloofde, mej. F. GERRITSEN en mej. M. GERRITSEN bekwamen
kneuzingen, die echter niet levensgevaarlijk zijn. De broeder van deze
meisjes, de student A. GERRITSEN, die naast den bestuurder zat, kwam
nagenoeg ongedeerd op den weg terecht.
Omtrent de oorzaak van het ongeluk tast men in het duister. De heer EGBERS
was een uitstekend en voorzichtig bestuurder en volkomen vertrouwd met den
toestand ter plaatse. De auto had een flinke vaart, hetgeen echter
verklaarbaar is, daar dit gedeelte van den weg breed en recht is. De
overlevenden herinneren zich alleen, dat de auto een plotselinge zwenking
maakte en dat het ongeluk een oogenblik later was gebeurd. Het gezelschp
kwam van een familiefeestje te ARNHEM. Van drankmisbruik kan geen sprake
zijn. De slag was zoo hevig, dat de omwonenden er wakker van werden. Dr.
BANNING verleende de eerste hulp.
Het lijk van den heer EGBERS en de gewonden werden naar het R.K. Ziekenhuis
te NIJMEGEN vervoerd. Zooals reeds gemeld overleed mevr. EGBERS tijdens dit
transpot. Het echtpaar had een kindje van 2 jaar. De heer v.d. WAARDEN is
een broeder van mevr. ten HORN-v.d. WAARDEN, die onlangs kort na haar
bevalling onder zoo tragische omstandigheden om het leven is gekomen. De
heer TIELHOF uit ENSCHEDÉ, die met nog eenige heeren op weg was naar de
markt te VENLO en even na het ongeluk passeerde, stelde direct zijn auto ter
beschikking der doctoren.
[bron: Het Vaderland 2 juni 1924, editie 2, blad 2/10]
NB.
- autobezitters Nijmegen : http://home.wxs.nl/~Kees.Leseman/nmauto.html
****************************
Michael Petrus Johannes Gerritsen (1851-1921), tr. Antwerpen 8-10-1889
Paulina Francisca Bakelmans (1865-1943).
Kinderen o.a.:
2. Johanna GERRITSEN, geb. 19-5-1892, overl. 2-6-1924 (auto-ongeluk bij St.
Anna), tr. Hendrik EGBERS, overl. 2-6-1924 (auto-ongeluk bij St. Anna).
(Dochter: NN, geb. ca. 1922 (2 jaar in 1924)).
3. Antonius Bernardus GERRITSEN, geb. 2-7-1893, bekwam GEEN verwondingen bij
een auto-ongeluk bij St. Anna in de nacht van 2 juni 1924, student
(Vaderland 2-6-1924), arts, overl. Beek 18-1-1977.
4. Francisca Maria Rudolphina GERRITSEN, geb. 8-12-1894, bekwam kneuzingen
bij een auto-ongeluk bij St. Anna in de nacht van 2 juni 1924, overl.
Ubbergen 29-9-1978, tr. Heumen 27-12-1932 Hermanus Wilhelmus Adrianus Maria
van der WAARDEN, geb. Nijmegen 26-9-1892, bekwam een bloeduitstorting in de
longen bij een auto-ongeluk bij St. Anna in de nacht van 2 juni 1924, overl.
Nijmegen 30-4-1963.
[bron: www.camerama.demon.nl/gerr ]
****************************

- EEN FLINKE OPRUIMING.
De jachtopziener van LEESTEN, M. HOLS, te HOENDERLOO, had het geluk zes
vossen te bemachtigen. Twee jonge doch bijna volwassen vossen werden levend
gevangen, een oude vos werd door hem doodgeschoten. hetzelfde lot trof ook
een jonge vos, terwijl twee andere door hem op klemmen zijn gevangen.
- BRAND
De knecht van den landbouwer A. DE VOS Jzn., wonende in Bloemendaal nabij
Gouda, waarschuwde gistermiddag zijn baas, die een middagslaapje deed, dat
er op zolder waar 's morgens juist veel brandstoffen waren gestort, rook
hing,. Bij onderzoek bleek er een begin van brand te zijn. Voor de brandweer
aanwezig was, sloegen de vlammen reeds hoog op en hoewel het vuur met de
spuiten uit Gouda en Waddinxveen krachtig werd bestreden brandde de
boerderij geheel uit. Het vee kon gered worden. Broeiing is de vermoedelijke
oorzaak. (Tel.)
[bron: Het Vaderland 12 juni 1924, editie 2, blad 3/12]

- Zaterdag waren te DEVENTER de gebroeders A.J. SCHOLTEN en J.A. SCHOLTEN,
uit Gorsel, op den IJsel een roeiboot, die zij even te voren hadden gekocht,
aan het probeeren. A.J. Scholten ging daarbij aan het schommelen en viel
buiten boord. Tevergeefs trachtte zijn broer hem te grijpen. De ongelukkige,
een 34-jarige ongehuwde, verdronk. Zijn lijk is nog niet gevonden.
- DIAMANTEN BRUILOFT.
Gisteren hebben P. DE NIJS en ELISABETH KLEINER te Breda den dag herdacht,
waarop zij voor 60 jaar in het huwelijk traden. Beide 87-jarigen verheugen
zich nog in een goede gezondheid.
[bron: Het Vaderland 16 juni 1924, editie 2, blad 6/10]

- OVERREDEN.
Hedenmorgen om vijf uur reed de 16-jarig A.N. uit DORDRECHT met een mallejan
[EEN BOOMWAGEN] over den Rijswijkschen weg. Een der grootte wielen bleef in
de tramrails haken. De bestuurder viel daardoor van den mallejan en kreeg
een wiel over het lijf. De dokter van den Geneeskundigen Dienst constateerde
'n bekkenfractuur. De jongen is in het Ziekenhuis opgenomen.
[bron: Het Vaderland 21 juni 1924, editie 2, blad 2/12]

- BROEKHUYS GEZOCHT.
Het Algemeen Politieblad meldt, dat de Officier van Justitie te AMSTERDAM
verzoekt te worden bekend gemaakt met de woon- en verblijfplaats van WILLEM
HENDRIK BROEKHUYS, geb. te Deventer 17 Juni 1883.
[bron: Het Vaderland 21 juni 1924, editie 2, blad 3/12]

- BROEKHUYS.
Het parket van Amsterdam heeft het persbureau HENNING gemachtigd mede te
deelen dat de oproep om opsporing van WILLEM BROEKHUYS in onmiddellijk
verband staat met oplichting met de zg. Erica-loterij, waarop eenige maanden
geleden te AMSTERDAM beslag is gelegd.
- BELANGRIJKE INBRAAK.
In de nacht van Vrijdag op Zaterdag of Zondag is bij mevr. GOMPERTZ-JITTA in
het Wilhelminapark te UTRECHT voor een zeer aanzienlijk bedrag van ettelijke
duizenden guldens aan juweelen door inbraak gestolen. De bewoonster was
afwezig en de politie zag achter de tuindeur open staan. In huis was alles
overhoop gehaald. Tot nog toe heeft het onderzoek geen resultaat opgeleverd.
- Men meldt uit Ede:
De heer W. TULP, alhier, reed te AMEIDE met zijn motor met zijspanwagen van
den dijk. Hij brak een been en kreeg een ernstige blessuur aan een der
rugwervels. Hij is in levensgevaarlijken toestand naar het ziekenhuis te
ARNHEM vervoerd.
- Te LIEVEREN onder RODEN heeft een inbraak plaats gehad bij den
alleenwonenden bijna tachtigjarige landbouwer J. POEDE.
Twee tot heden onbekende personen drongen het huis binnen en dwongen den
ouden man, onder bedreiging van hem anders te zullen dooden, op bed te
blijven, terwijl zij het huis doorzochten. Ze vonden slechts F 300 met
welken buit zij spoorloos verdwenen.
[bron: Het Vaderland 25 juni 1924, editie 2, blad 6/10]

- OOST-INDIE.
Familieberichten.
ONDERTROUWD.
jhr. J.C.W. Strick v. Linschoten en A. v. Bakergem, Batavia;
M.E. Specht en G.M. Carels, idem;
D.R. Mooyaart en E.G. Thijsoen, Batavia-Bandoeng;
M. Keunen en A. van Warmels Gzn, Bandoeng-Santosas;
A.W. Heering en N. Roeby, Bandoeng;
W. White en M. Morpey,
A. Michael en I.H.E. Benzoide,
A.W. Tentna(?) en J. Otma,
J. mUller en A.J. Carli, allen te Semarang;
P.A. Guyskens en J.W. v. Houweninge, Semarang-Djombang;
A.F. v.d. Meer en J.E. Tétar v. Elven, Soerabaja;
J.J.J. Wybenga en E. Tieleman, idem;
K. Berkhoff en E.P. Bouman, Soerabaja-Batavia;
I. Tuwaiden en C.W. Mambu, Soerabaja-Kaliasin;
J.Ch. Baron en A. Schardijn sf. Modjopanggoeng-Pasoeroean;
jkvr W.M. v. Limburg Sturum en J.P. Marten, Lawang-Soerabaja.
GEHUWD
Ch.P.N. v. Hoogdonk en F.M. v. Motman, Batavia;
H.C. v. Blommestein en A.A. Rooseboom-Engelhard, sf. Karang Soewoeng;
J.C. Fortanier en E.E. Schöfer, Semarang;
IJ.D.B. Buisman en G.M.W. Ruisbroek, idem;
T.E. Daniels enm P.H. Angenent, Poervalingga
A. Giese en H. Koch, Soerabaja;
A.J.B.J. Snoeck en J. Keasberry, sf Bangsal-Soerabaja;
G. Kleyn en W. Hunsche, Malang-Cincinnati;
M. v. Winsen en N.E.J. Rövekamp, Palembang;
C.P. Robberecht m. moed. v. z. kind, Pemanting Siantar.
BEVALLEN
Martel, z.;
Gilde-Loot, d.;
Graaff Patiwael, z;, allen te Batavia;
A. v.d. Abeelen-Hayding, z., Buitenzorg;
Van Slooten-Heyning, z., id.;
J.P. Hekker-Darma, d.;
Van der Veer-Hulsman, z.;
Hommes-Buntema, d., allen te Bandoeng;
van den Berg-Velthuyzen, z., Slowi;
Moreu-Born, z.;
A.D.A.C. Kiemeney-Lebert, z.;
H. v.d. Noen-v. Hezik, d., allen te Semarang;
M.R. ten Hoven-Engelmeyer, d., sf. Medarie;
Gramberg-v. Mantgem, z., Ngaudjoek;
van der Zee-Klarenaar, d., s.o. Djatie;
Roem-Frowein, z., sf Gending;
Prager-Bos., z. sf Setanen Lor,
Quarles de Quarler-Feih, z.,
Ritter-Edwards v. Muyen, z.,
Niggebrugge-v.d. Eyk, d.,
Hulskap-v. Spall, z.,
van der Zonne-Noorderbroek, d., allen te Soerabaja.
De Boer-Ros, z., Manggani,
Liscajet, z. Padang,
Courset-Bisschop, d.,
F.A. van Rijck-Lefèbre, d.,
Nelwan-v. Heuven v. Stoereeling, d., allen te Medan.
Beeckman-Wijnmalen, z. Gloegoer Eil.
Van Leuwen, z., Selayang
Blacklonos, d. Si Marito Eil.
Martel-Cordromp, z., Makasser
OVERLEDEN
J.A.L. v. Slijpe, m., 44 jr
W.A.Th. Anthonijsz, m, 74 j
J.F. Visser-Goldman v. 80 jr
J.A. Soscelisa, m.
Broeder Albertus (J.J. Kraakman), allen te BATAVIA.
C.L.B. Edwards-Boelaertt v. Tuyl, v, 56 j, Buitenzorg.
D. Stada-v. 't Huul, v. 61 jr, Ambaraux
J.J. Gorter, m. 75 j, sf Tandjoeng-Modjo;
R. Ormeling-Mesman, v. 63 j;
C.C. Vermeulen, m. 33 j, Djokja;
W. Thomann, m.,
J.H. v. Breur, m, 59 jr.,
O.A. Veerhoff, m, 41 jr.,
K.L. Kwee, m, allen te SOERABAJA;
A.W. Carp, m, 60 jr, Malang;
A.E. Schlette-v. Langeen, v. 70 jr, Lawang;
M. Jobst, m 73 jr, Boeleleng;
H.E. Raesveldt, m 40 jr, Medan.
[bron: Het Vaderland 25 juni 1924, editie 2, blad 10/10]

- Gisterenavond zijn door het spelen met vuur de hooiberg en de schuren van
J. v.d. BROECK te Kortenhoef afgebrand. Alles is verzekerd.
- Gisterenmiddag is een 14-jarig meisje W. VAN ES in de diep kolk de WAA te
HATTEM bij het schoonmaken van planken verdronken. Haar moeder, die het
ongeval zag, was niet in staat haar te redden, doordat het meisje zeer
spoedig zonk. De te hulp geroepen geneesheer kon, toen het lichaam na
eenhalf uur was opgehaald, slechts den dood constateeren.
[bron: Het Vaderland 1 juli 1924, editie 2, blad 5/10]

- KIND ERNSTIG VERBRAND.
Gisteren ontstond een binnenbrand ten huize van J.P., de Laan 25, te
GRONINGEN. In de kamer, waar de brand ontstond, lag een 2-jarig kindje te
bed. Het ledikant vloog in brand. Hoewel de buren en de moeder onmiddellijk
toesnelden, kreeg het kind zeer ernstige brandwonden. Het is opgenomen in
het Academisch Ziekenhuis.
- Gisteravond werden bij den ijzerhandel v/h. W. KOLKMAN te DORDRECHT
ijzeren staven van een handkar door middel van een lier aan boord geheschen
van een motorboot. Toen het gewicht van ongeveer 900 kg even opgelicht werd
om den handwagen er onder uit te trekken knapte plotseling de mast van de
lier door en trof de 50-jarige Z., wonende aan de Hil, juist op het hoofd.
Met een ernstige schedelbreuk werd de getroffene in bewustloozen toestand
opgenomen en naar het gemeente-ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is hoogst
zorgelijk.
- Men meldt aan de Zw.Ct.:
Een vier- en een tweejarig zoontje van den landbouwer OLDE RIKKERT, te
LEMSELO, hadden een muisje gevangen en wilden het diertje met een bijl den
genadeslag geven. Ongelukkigerwijze sloeg de oudste daarbij zijn broertje
een groot deel van diens handje bijna af, zoodat een deel van de handpalm en
drie vingers geamputeerd moesten worden.
[bron: Het Vaderland 2 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

- AANRANDING.
Men schrijft uit BARNEVELD omtrent de aanranding aldaar:
Aan den geneesheer is gebleken, dat de wonden, den beroofden W. VAN
ZEVENBERGEN, uit GARDEREN toegebracht, niet zijn veroorzaakt door een mes,
doch door de hoefijzers van de schoenen, waarmede de aanrander zijn
slachtoffer op het hoofd heeft getrapt. Van de F 240, die de soldaat eerst
uit v. Z.'s portefeuille heeft gehaald, heeft hij er F 140 weer ingestopt.
De gestolen F 100 zijn in zijn hoofdpeluw teruggevonden.
De aanrander, zekere VINK, was cantinebaas te MILLIGEN en is 21 jaar oud.
- Te COEVORDEN is de timmerman J. WEMMENWAAL [?Remmerswaal?] in de fabriek
met de zaagmachine in aanraking gekomen, waarbij hem de vingers der
linkerhand werden afgesneden.
[bron: Het Vaderland 4 juli 1924, editie 2, blad 2/10]

- TRAGISCH ONGEVAL.
Het 7-jarig zoontje van den heer VAN DER HEIDE te STEGGERDA (Fr.) ging, toen
zijn moeder eenige oogenblikken afwezig was, aan de juist geledigde
waschmachine hangen. Deze kantelde, waardoor het knaapje achterover viel en
zoo ongelukkig met zijn hals op een achter hem staande waschtobbe viel, dat
de halswervel brak. Hij was onmiddellijk dood.
[NB. ? Dirk van der Heide, overl. Weststellingwerf 3-7-1924 (5 jaar; akte
4-7-1924) ? ]
- HET ONGELUK TE HELLEVOETSLUIS.
Een brief van den heer J. VELTMAN JANVIER uit HELLEVOETSLUIS bevestigt ons
wat we reeds over het ongeluk op het turnfeest daar hebben gemeld.
Donderdagnacht met den storm zijn drie tenten met een draaimolen tegen den
grond gewaaid en gedeeltelijk vernield, en Zaterdagavond omtrent halfacht is
zijn stoomcarrousel, door onverklaarbare oorzaak, geheel door brand
vernield. Ook de ontvangsten gingen verloren. Als eigenaar ging de heer
VELTMAN JANVIER zelf het brandend dak op, en doordat het dak onder zijn
voeten verbrandde, tuimelde hij omlaag en kwma op de machine terecht waarbij
hij kweturen aan hoofd en armen beliep. Hij is, schrijft hij ons nog, door
den brand geheel geruineerd. Hij heeft het geval aan den commissaris van
politie, die aanwezig was, in handen gegeven om het door de justitie te
laten onderzoeken, aangezien er wordt vermoed dat er kwaadwilligheid in het
spel is.
Een uur later kwam bericht, dat de ballon van luchtschipper POTTUM, die in
Hellevoetsluis was opgestegen en in Nieuwenhoorn gedaald, in brand was
geraakt, doordat bij het ontladen een omstander een lucifer had ontstoken.
Het uitstroomende gas ontvlamde, waarbij verschillende personen brandwonden
bekwamen. men zal zich in Hellevoetsluis dit turnfeest lang kerinneren.
[bron: Het Vaderland 8 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica

Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 20 Aug 2004 18:05:00 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- Te Hoogebrug (bij WINSCHOTEN) moest de auto van den heer D. DE GROOT te
WINSCHOTEN een stroowagen passeeren. Opeens weigerde de rem van den auto en
door de helling liep hij achterwaarts in een vier meter diepe sloot.
Het geval liep bijzonder goed af. De drie inzittenden moesten allen door den
heer M.J. VAN OLM, arts, worden verbonden en werden daarna in een anderen
auto naar hun woning vervoerd. Hun toestand is echter niet van ernstigen
aard.
- BIJ HET BADEN VERDRONKEN.
Zondagmiddag waren aan het zeestrand te IJMUIDEN ongev. 600 meter beneden de
Zuidpier twee Amsterdammers in zee gegaan, die niet konden zwemmen. Zij
waagden zichn toch een eind in zee tot een van hen plotseling door den
stroom werd meegenomen. Zijn vriend was niet in staat hem te redden. Wel was
dadelijk poilitiehulp bij de hand en begaf een hoofdagent zich met een dreg
in zee, maar deze pogingen hadden geen resultaat. De verdronken persoon is
de 45-jarige F.S. uit de 2e Oosterparkstraat te AMSTERDAM, die ongehuwd was
en bij zijn moeder inwoonde. Het lijk was Zondagavond nog niet gevonden.
- BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN.
Zondagmorgen is bij het zwemmen in zee te WIJK AAN ZEE verdronken de
24-jarige P. TEERDTS uit Amsterdam. De jongeman had zich niet gestoord aan
het ion zee geplaatst waarschuwingsbordje, waarop stond Gevaarlijk hier te
zwemmen.
Hij raakte in een gat, dat daar in den bodem was teweeggebracht door een
onlangs gestranden stoomtreiler. Het lijk is nog niet gevonden. De familie
van het slachtoffer in de Groote Katenburgerstraat te Amsterdam is terstond
van het geval in kennis gesteld.
- BOERENWONING AFGEBRAND.
In den nacht van Zaterdag op Zondag is - waarschijnlijk door hooibroei - de
boerenschuur van WILLEM KREMER te Ommelanderdijk nabij VEENDAM, gedeeltelijk
afgebrand. Er woonden twee gezinnen in de hofstede. Het meubilair van de
familie SPELDE is verbrand. Verzekering dekt de schade.
[bron: het Vaderland 14 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

- BIJNA VERDRONKEN.
Gisterenmiddag is de 32-jarige artist S. DICKSON uit de Wagenstraat bijna
verdronken. Hij was op het Stille Strand gaan zwemmen, maar had zich te ver
in zee gewaagd. De hoofdbrandwacht VAN ULDEN, die er zijn vrijen tijd
doorbracht en de V.D. WEL uit de van Hoornstraat zijn hem nagezwommen en
hebben hem gered.
[bron: het Vaderland 15 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

- Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden op 13 dezer van
onzen lieven Zoon en Broeder
JAAP
in den ouderdom van 19 jaar,
aan boord van het s.s. 'ANJER' in de Roode Zee.
's-Gravenhage, 15 Juli 1924. Paulinastraat 51.
J.D. VAN RAMSHORST
A.E. VAN RAMSHORST-Hogervorst
en kinderen.
Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving.
[bron: het Vaderland 15 juli 1924, editie 2, blad 4/8]

- LAWNTENNIS.
William T. TILDEN heeft zijn titel van nationaal kampioen te St. Louis
gemakkelijk behouden in een westrijd tegen Harvey Snodgrass uit Los Angeles.
[bron: het Vaderland 16 juli 1924, editie 2, blad 3/8]

- IN DEN JENEVER GESTIKT.
Te ASSEN is het lijk van D.P. gevonden die in den jenever is gestikt. Toen
hij het laatste café verliet, verkeerde hij sterk onder den invloed van
sterken drank en nam nog 8 maatjes mee.
[bron: het Vaderland 16 juli 1924, editie 2, blad 5/8]
NB.
Derk Pater, geb. Zuidlaren ca. 1878, overl. Assen 13-7-1924 (46 jaar), zoon
van Tjeerd Pater en Wilhelmina Berendina Weber.

- Te ENTER is de 45-jarige vrouw H. TER H. bij het hooien van een zolder
gevallen. De inmiddels geroepen geneesheer kon slechts den dood
constateeren. De ongelukkige zou binnenkort in het huwelijk treden.
[bron: het Vaderland 17 juli 1924, editie 2, blad 2/8]
NB.
Hendrika ter Hofstee, overl. Wierden 1924 (aktenr. 50).

- Heden ontvingen wij uit NEW YORK het telegrafisch bericht van het
overlijden van onzen Schoonzoon en Zwager den Heer mr. R.I. de WIJS.
Uit allernaam: mevr. wed. A. CRAMER-CRAMER
Den Haag, 16 Juli 1924. Obrechtstraat 242.
[bron: het Vaderland 17 juli 1924, editie 2, blad 4/8]

- DE LAATSTE MAN VAN DEN GROOTEN TREK OVERLEDEN.
Johannes ZIETSMAN, de laatst overgeblevene der mannen, die te zamen met PIET
RETIEF in het midden der vorige eeuw aan den Grooten Trek deelnamen, is
alhier in den ouderdom van 107 jaar overleden. Hij nam deel aan den slag bij
de Bloedrivier en aan tal van binnenlandsche gevechten. De overledene had
vier zoons en veertien dochters.
- Te ZWARTEMEER (Dr.) is het schip van schipper K. DOL, groot 111 ton,
gekanteld, waarbij 23 lagen turf in de vaart terechtkwamen.
[bron: het Vaderland 17 juli 1924, editie 2, blad 4/8]

- Het lijk van den Amsterdammer D. TEERDTS, die Zondagmorgen jl. bij het
baden aan het strand te Wijk aan Zee is verdronken, is aangespoeld.
- De rijder met een ijscowagen, J.S., is te TILBURG van achteren aangereden
door een auto. Hij is overleden. Oorzaak is de slechte verlichting van den
ijscowagen.
[bron: het Vaderland 18 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

- OOST-INDIE
Familieberichten.
ONDERTROUWD:
A.H. Furstner en L.E. Dupiré, Buitenzorg;
F.K. Bouman en H.W. Glasmacher, Bandoeng;
A.J. Huber en M. Verdoorn, Tegal-Pekalongan;
J.C. Rader en C.S. van Ossenbruggen
J.Ch.H. Vree en Ch.H. Hes
F.H.N. Laagewaard en J.C. Lagaunne
A.F. Lammers en M. van den Worm
G. Keiser en L. Schwab
W.P.R. Gostelie en W. Schiotling
B.R. van Leuven en J.C. Stibbe, allen te Semarang;
H. Leeuwe en W. Peeters, Klaten-Batavia;
J.W. Volke en M. Vermaes, sf. Manishardjo-Klaten;
K. Johann en P. Umboh,
G.M. Kraamer en H. Blume,
E.Th.C. Dahle en H. v.d. Jagt,
A. v. Schalkwijk en C. de Jager, allen te Soerabaja;
C.M. Jansen en E. v. Eck, Malang;
GEHUWD:
A. Blom en A. Bos, Soerabaja;
G.L. Sirks en J.C. Zorn, id;
Ch.E. de Roy van Zuydewijn en G. Souman, Malang;
F.W. Amons en L.F. Janitz, Medan;
G. Jahn en J. Hartwig, Milano Est.
BEVALLEN:
M. Greidanus-Labberté, z;
Weber, z.;
Schmidt-v.d. Poll, d.,
Weenas-Coolen, z; allen te Batavia;
Oosthout-Reedijk, z., Buitenzorg
Lanjouw-Boelman, z., Tjimahi;
E.J. Schuitemaker-Schumacher, z.
A.M.A. Buys-van Heyningen, d.
L.B. Martare-Annen, d.
J.J. de Vaal-Roos, z.
C. Kuuhl-Van der Sloot, z.
J.H.B. Hoogvelt-Wagelmans, z.
C. Vermande-Hondius Boldingh, d.
C.L. Topee-De Burlet, d.
Vuyk-Knegtmans, z., allen te Semarang;
Dobson-Breur, d., Salatiga;
Bouwhof-Philippus, d., sf. Trangkil;
Zijnen de Haan-Tismeer, d., Tjoeloengredjo;
Eyken-Prange, d., sf. Ngandjoek;
Becking-Hennig, z., Blora;
Veldhuyzen, d.
Janssen-Shareman, z.
De Kok-Brunet de Rochebrune, z.
De Beer-Koperberg, d.
Vecht-De Costa Senior, z.
Oostenbroek-Overvliet, d., allen te Soerabaja;
Jeroniumus-Jagtman, d., Tjepoe;
Stegerhoek-v.d. Brug, z., Malang;
Jarowsky, z., Bangil;
Cath-Bendien, d., Kali Klepoeh;
Sissingh-Carli, z., Djatiroto;
C.W. Bastiaans-De Bell, z., Palembang;
Bruner, d., Soengei Bahasa;
Lisser-Spetter, z., Medan;
Bier-Osten, d., Makasser;
M.J. Brinkman-v.d. Stadt, d., Bombay;
OVERLEDEN:
N. Koomans, k., 8 mnd;
O. v.d. Berg, m, k., 4 jr;
F.S. Sloet-Noordhoorn, v., 70 j., allen te Batavia;
J.W.S.J. Wolf-Kalshoven, v., Buitenzorg;
B. Moeselaar, v., k., 3 weken, Soerbang;
L.H.N. de Voogt, m.
A.O. Verbist, v., k., 11 mnd
J.W. Hertog, v., 56 j
FB.M. Wagemann, v., 62 j, allen te Semarang;
A.F.B. v. Delden, m., 84 j., Djokja;
J.C. Carli-Carli, v., 66 j., Keaksaän;
W. v.d. Ley, m., Medan;
P. Huelsen, m., Tandj. Morawa;
B.E. Sigarlakie, m., 68 j., Maoembie;
L.W. Goewie-Coenraad, v., Sorabaja.
ONDERTROUWD:
G.H. Faber en L. Lucas;
P. Clignett en J.J. Gout
J.M. v.d. Ende en H.L. WInter, allen te Semarang;
GETROUWD:
A.C. v. Daalen Jr en M.S.D. Adams, Bandoeng;
D.R.A. v. Longen en A. Barelds, id;
J.CH.H. Vree en C.H.H. Hes, Semarang;
BEVALLEN:
Nugteren-Linckers, z., Tjimahi;
Witbols Feugen-Simons, z;
R.M.W. Kerkhoff-Tilleman, d;
Damler-Slangen, z., allen Bandoeng;
P.L.A.R. van den Bergh-Trimbos, d.
M. Bouwhoff-Philippus, d.
N. Prins-Van Asch, z.
C.Th.Ch. de Boer-Raaymakers, d.
Th.H. Quick-Baar, d.
H.A. Vuyk-Knegtmans, z.
H.M. Kranenburg-Dat, d.
E.M. Allard-Broekhuys, d.
A.F. Rader-Feher, d.
S. de Vries-Martens, z., allen te Semarang.
OVERLEDEN:
N. Piay, v., k., 12 j., Semarang.
[bron: het Vaderland 23 juli 1924, editie 1, blad 3/4]

- VAN EEN SLUIS GEVALLEN.
De 64-jarige brugwachter W. SANGERS uit EERBEEK, had bij werkzaamheden aan
de sluizen van het Apeldoornsche kanaal te DIEREN het ongeluk van een
sluisdeur te vallen in de sluiskom die werd leeggepompt en waarin het water
nog ongeveer een Meter hoog stond. S. kwam eerst nog op een 7 Meter beneden
het loopvlak van de sluis gelegen steenen muur terecht en viel daarop in het
water. Op zijn hulpgeroep schoot de monteur G.J. BOKDAM uit HENGELO die daar
eveneens werkzaamheden verrichtte toe en daalde met gevaar voor eigen leven
in de sluiskom af, waar hij SANGERS wist te grijpen, die daarop met behulp
van anderen naar boven werd gebracht. Hij bleek in bewusteloozen toestand te
verkeeren, doch de levensgeesten konden vrij spoedig weder worden opgewekt.
SANGERS had een rib gebroken. In zorgelijken toestand werd de man per auto
naar het Velpsche ziekenhuis vervoerd.
- EEN OUDE REUS.
Door den storm is te VARSSEVELD een 150 jaar oude pereboom van bakker
PLANTEN ontworteld.
- Te NIEUW-AMSTERDAM zijn tijdens een hevig onweer een paard en een koe van
den landbouwer D. DOORNBOS door den bliksom getroffen.
[bron: het Vaderland 24 juli 1924, editie 2, blad 5/8]

- ONGELUKKEN
* Te DELFT is de 9-jarige zoon van K. bij het spelen in de Spoorhaven
geraaktmen verdronken.
* De 59-jarige arbeider J.H. te VELSEROORD is op het terrein der
Amsterdamsche Ballast Maatschappij door een zandtrein gegrepen en gedood.
* Woensdagmiddag ging een 12-jarig dochtertje van den landbouwer STRIJKER te
NOORd per fiets langs het Noordsche Opgaande om te HOOGEVEEN aan de
Industrieschool les te ontvangen. Toen ze des avonds niet thuis kwam gingen
de ouders informeeren, doch vernamen, dat zij de school niet had bezocht.
Des nachts heeft men het lijk gevonden in het Noordsche Opgaande nabij de
gasfabriek. [NB. Hendrikje Strijker, geb. Hoogeveen 11-02-1912, overl.
Noord (Hoogeveen) 24-7-1924, dochter van Geert Strijker en Grietje van 't
Ende]
* Gisteren is in de Smaksteeg te Amsterdam een 8-jarig knaapje van een dak
gevallen, waarop het speelde. In bedenkelijken toestand is het ventje naar
het gasthuis vervoerd.
- HET ONGELUK OP DE ZUIDERZEE.
Twee lijken gevonden.
Twee Spakenburger botters, die uit zee terugkeerden, hebben de lijken
aangebracht van schipper ROELAND TJIELEMAN (Tieleman?) van 'de Onrust' uit
DEN BOMMEL, en een der verongelukte kinderen, een meisje van ongeveer vier
jaar.
- DE MOORD TE CULEMBORG.
Een vermoedelijke dader aangehouden.
Den 28sten December 1923 zij zooals men zich wellicht herinneren zal, te
CULEMBORG de hoogbejaarde landbouwer T. VAN WIGGEN en diens evenzeer
bejaarde zudter Gerrigje vermoord. Naar den dader of de daders van dit
misdrijf was .. etc. [NB. Thomas van Wiggen, geb. Culemborg, overl.
Culemborg 24-12-1923 (aangifte 26/12, 76 jr), zoon van Nicolaas van Wiggen
en Gerrigje de Weerd EN Gerrigje van Wiggen, geb. Culemborg, overl.
Culemborg 24-12-1923 (68 jr)]
[bron: het Vaderland 25 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

- De Heer en Mevrouw O.M. PLANTEN-VIS berichten de geboorte van hun ZOON.
Stagen (Poeloe Laoet). Z.-O. Borneo.
[bron: het Vaderland 26 juli 1924, editie 2, blad 4/14]

- Gisteravond is de 45-jarige bierbrouwer H. de L. uit St. OEDENRODE
tusschen Eindhoven en Schijndel door de stoomtram Eindhoven-Den Bosch
overreden en op slag gedood. Hij laat een vrouw en kinderen na.
- Te EPE (Geld.) is de boerderij van E. v. ASSEN totaal afgebrand. Van
voorraden en inboedel werd niets gered, wel een gedeelte van het vee.
Daarvan kwamen echter 5 varkens en 2 geiten on de vlammen om. De oorzaak is
vermoedelijk een defect aan den schoorsteen. Alles was verzekerd.
[bron: het Vaderland 26 juli 1924, editie 2, blad 6/14]

- VERDRONKEN.
De schipper van den stoomtrawler 'Schiedijk', Dinsdag te IJMUIDEN
binnengekomen, rapporteert, dat op de visscherij de jongste stoker CORNELIS
GROOTVELD, oud 18 jaar wonende te IJMUIDEN, over boord gevallen en
verdronken is. Het lijk heeft men niet kunnen vinden.
- WAARSCHUWING.
De commissaris van politie te DORDRECHT waarschuwt tegen het collecteeren
door V. TEGELAAR en B. KERSSEN of namens hen ten bate der zg. vereeniging
Evangelisatie en maatschappijle arbeid tot Heil des Volks te Dordrecht.
Alvorens daaraan steun te verleenen, is het gewenscht daaromtrent
inlichtingen in te winnen aan het Hoofdbureau van Politie aldaar.
- KANGOEROE GESCHOTEN.
De jachtopziener J. v. VOORST, te WEKEROM, gemeente EDE, heeft volgens de
Msb. een bijzonder groote kangoeroe geschoten. Vraag: waar komt die
kangoeroe vandaan, dat hij op de Veluwe kan worden geschoten ?
[bron: het Vaderland 30 juli 1924, editie 2, blad 2/8]

- AMSTERDAMMER TE PARIJS GEARRESTEERD.
De poltie van Parijs heeft een zekeren Leon Henry Corneille DE GEE uit
Amsterdam gearresteerd, naar aanleiding van een drietal aanklachten wegens
oplichting.
[bron: het Vaderland 1 augustus 1924, editie 2, blad 6/9]

- De behandeling der zaak tegen den kassier J. BRINKMAN te DEVENTER, die
voor oplichting moet terechtstaan voor de rechtbank te Zutfen en aldaar in
het huis van bewaring verblijft, zal 20 Augustus worden behandeld. Als zijn
verdediger zal optreden jhr. mr. C.C. de Jonge te Zutfen [Zutphen].
- VALSCH BANKPAPIER.
Te Bronsveen, gemeente Oude Pekela, is gisteravond gearresteerd LUPKO
HEIDEMAN, verdacht van uitgifte van valsch bankpapier.
- ZELF AANGEGEVEN.
De 23-jarige D. VAN DER LEUR uit DEVENTER, die onlangs aldaar een
informatie- en incassobureau stichtte, meldde zich bij de justitie aan
wegens door hem gepleegde verduisteringen ten nadeele van talrijke klanten,
wier zaken hem ter afwikkeling waren teovertrouwd. Het verduisterde beloopt
een vrij belangrijk bedrag.
- In het grensplaatsje VELEN was het 10-jarig zoontje van de WED. H. bezig
zich te oefenen aan de ringen, waarbij hij tusschen de touwen gekneld
geraakte, waardoor hij gewurgd werd.
- TE HEES bij OSS is de 30-jarige MARIA DE LOUW bij het zoeken van bloemen
in een sloot geraakt en verdronken.
[bron: het Vaderland 2 augustus 1924, editie 2, blad 5/8]

- LIJK AANGESPOELD.
Zondagmiddag is te IJmuiden bij den Noorderstutdam aangespoeld het lijk van
den juist drie weken geleden bij het baden verdronken F. SARTOU, uit de 2e
Oosterparkstraat te AMSTERDAM.
- ALS MEN EENZAAM IS ...
Te BUNSCHOTEN gingen geruchten, dat een alleenwonende rijk boertje van 90
jaren waarschijnlijk in eenzaamheid gestorven was. Zijn woning was en bleef
gesloten; men hoorde of zag niets van hem. De burgemeester begaf er zich
heen, vergezeld van een dokter, een paar politiemannen en 'n werkman, dien
hij de deur liet openen. Hierop betrad hij, vergezeld van de vorengenoemden
en een paar familieleden de woning. Alles werd in volmaakte orde
aangetroffen, maar de grijsaard was door 'n beroerte getroffen en niet bij
machte om iets te zeggen of te doen. Hij werd verzorgd.
Aangezien niemand der familieleden volmacht tot handelen had, heeft toen de
burgemeester met zijn ambtenaren de openstaande brandkast en andere zaken
geinspecteerd en moet een groote som geld verzegeld hebben.
- In de Kasteelgracht bij LINSCHOTEN op de HAAR is het lijk opgevischt van
een ongeveer 22-jarig meisje. Haar fiets lag op den dijk en er naast bevond
zich een groene mantel. In den hoed van het slachtoffer stond IJSELSTEIN en
op haar zakdoek de letter A. Het lijk is naar het drenkelingenhuisje
vervoerd.
- Te NIEUWDORP (ZUID-BEVELAND) is aangespoeld het lijk van Nicolaas
HUISSOON, een der slachtoffers van de ramp der visschersvloot te Vlissingen
op 18 Juli.
- Een Utrechtse onderwijzer, op reis van Druten naar Nijmegen, werd onder
het fietsen plotseling onwel en stortte ter aarde. Hij werd dood opgenomen.
De overledene laat een vrouw en twee kinderen achter.
[bron: het Vaderland 4 augustus 1924, editie 2, blad 8/8]

- In de Waal bij NIJMEGEN is heden verdronken de 6-jarige J. VAN WAGENINGEN,
die al spelend in de rivier was gevallen.
[bron: het Vaderland 6 augustus 1924, editie 2, blad 3/8]

- KRASSE OUDJES.
Als een staaltje van krasheid meldt de A.Ct., dat dezer dagen de ruim
80-jarige HOFSTEE te ODOORN een hoekje haver afmaaide, terwijl zijn vrouw,
die ook reeds meer dan 80 jaar oud is, de schooven opbond.
**** ? Odoorn, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50),
aktedatum
19 januari 1935, aktenr. 6
Overledene: Hendrik Hofstee, geb. Ulzen (Duitsland) oud: 96jr; beroep:
zonder; overleden te Zuidlaren op 18-01-1935, zoon van Hendrik Hofstee en
Janna Mos. Gehuwd geweest met Hindrikkien Lambers, overleden. ?
**** ? Odoorn, overlijdensakte, aktedatum 10 november 1931, aktenr. 121
Overledene: Hindrikkien Lambers, geb. Odoorn oud: 90 jr; beroep: zonder;
overleden te Odoorn op 09-11-1931, dochter van Geert Lambers en Jantien
Zwiers. Gehuwd geweest met Hendrik Hofstee, in leven. ?
- Te HARLINGEN is aan den Noorderzeedijk het lijk gevonden van een omstreeks
18-jarig meisje.
[NB. Overlijdensakte Harlingen, 1924; Aangiftedatum 9 augustus 1924, akte
nr. 58; Antje BOONSTRA, overleden 5 augustus 1924, oud 17 jaar; N.B.
Overleden gevonden te Almenum]
[bron: het Vaderland 7 augustus 1924, editie 2, blad 2/8]

- De Heer en Mevrouw HAGEMAN-VAN CAPPELLEN geven kennis van de geboorte
eener dochter.
8 Augustus 1924, Wijnstraat 31, Dordrecht.
[bron: het Vaderland 8 augustus 1924, editie 2, blad 4/8]

- GOUDEN JUBILEUM.
Onder veel blijken van belangstelling heeft mej. ANNA VAN ESSO heden den dag
herdacht, dat zij 50 jaar gelden bij de fam. SCHRIJVER in betrekking kwam.
Zij kreeg tal van geschenken en bloemstukken, waaruit de hartelijke
sympathie van velen bleek; zoodat het voor de krasse Anna zeker een mooie
dag is geworden.
[bron: het Vaderland 9 augustus 1924, editie 2, blad 3/8]

- DE BRAND BIJ DE NEDPAM.
Bij haar bezoek aan VLISSINGEN heeft de Koningin haar leedwezen betuigd, dat
haar de tijd ontbrak om naar Oost- en West-Souburg te gaan voor een bezoek
aan de wed. WILLEBOORDSE, wier man bij den brand in de tanks der NEDPAM, te
Vlissingen, het leven heeft verloren.
[bron: het Vaderland 10 augustus 1924, editie 2, blad 4/8]
NB.
Adriaan Willeboordse, geb. Middelburg, distillateur, overl. Vlissingen
25-7-1924 (42 jr), zoon van Willem Willeboordse (werkman) en Leintje de
Witte, tr. Cornelia de Hondt.
Kantlijn overlijdensakte: 'Omgekomen bij den brand van "Nedpam" op 25 juli
1924; het lijk is niet gevonden. Hij woonde te Oost- en West-Souburg evenals
zijn ouders'.

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 20 Aug 2004 18:09:07 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- DOOR EEN AUTO OVERREDEN.
Zaterdagmiddag is te BERLIJN het 5-jarig dochtertje van de Hollandsche
familie SUTORIUS op den Kurfürstendam door een auto overreden. Het kindje
werd met een schedelbreuk opgenomen en verkeert in zoo ernstigen toestand,
dat aan herstel getwijfeld wordt.
- DOODELIJKE VAL.
Mej. J. uit VELP viel Zondagavond in de Kerkallee van haar rijwiel. Zij werd
bewusteloos naar haar woning en vandaar naar het ziekenhuis overgebracht,
waar zij is overleden zonder tot bewustzijn te zijn gekomen.
- De 9-jarige A. SCHAAFSMA, wonende in den Roggebroodshof aan de Middelste
gracht te LEIDEN, is Zaterdagavond op het dak van de ouderlijke woning en
van daar in den schorsteen geklommen. De schoorsteen brak af, stortte naar
beneden en voerde den roekeloozen knaap mede, die na van straat te zijn
opgenomen reeds enkele later bleek overleden te zijn.
[bron: het Vaderland 11 augustus 1924, editie 2, blad 2/8]

- VERBRAND.
Op de tricotfabriek v/h. G.J. WILLINK te WINTERSWIJK sprong een ketel gevuld
met kokend loog, waarvan de arbeider VERINK de inhoud gedeeltelijk over het
lichaam kreeg. De verwonde werd ernstig verbrand en werd naar het ziekenhuis
overgebracht.
[bron: het Vaderland 14 augustus 1924, editie 2, blad 2/10]

- ERNSTIG ONGELUK.
Een driejarig kind gedood.
Gisteravond reed onder WASSENAAR op den Katwijkschen weg een auto bestuurd
door W.B.C.A. FREIHERR VON HAUBOLDT DACHRÖDER, tegen een boom. De beide
inzittenden, zijn vrouw en zijn driejarige zoontje, werden tenhuize van dr
DUETZ binnengedragen, die de eerste hulp verleende. De arme jongen was
echter zoo erg gewond, dat hij spoedig daarop overleed.
De vrouw is naar 't ziekenhuis gebracht. Volgens de ooggetuigen reed de auto
niet snel, en men vermoedt dat de stuurinrichting defect was.
[bron: het Vaderland 14 augustus 1924, editie 2, blad 3/10]

- Gisteren is het 11-jarig meisje J.G., uit Helllingen te DORDRECHT, op het
troittoir der Dokbrug te ROTTERDAM uitgegleden. Het kind kwam terecht op het
rijpad der brug en geraakte onder een auto van den Reinigingsdienst. Een
wiel ging over het hoofd van het meisje, dat terstond dood was.
[bron: het Vaderland 15 augustus 1924, editie 2, blad 6/8]

- AUFGEBOT.
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dasz
1. der Telegraphen arbeiter ANTON FRANZ WILHELM OPPERMANN, ledig,
staatsangehörig in Preussen, wohnhaft in Buer-Beckhausen, Flurstrasse 43,
2. die Verkäuferin MARIA JOSEPHINE HEINISCH, ledig, staatsangehörig in
Preussen, wohnhaft in Buer-Erle, Sachsenstrasse 9, vordem in 's-Gravenhage
in Holland, die Ehe miteinander eingehen wollen.
De Bekanntmachung des Aufgebots hat in den Gemeinden Buer und 's-Gravenhage
in Holland zu geschehen. Etwaige Einsprüche sind an den unterzeichneten
Standesbeamten zu richten, Buer, am 14 August 1924.
Der Standesbeamten: I.V. ROHRKEN
[bron: het Vaderland 16 augustus 1924, editie 2, blad 4/8]

- WAARSCHUWING
JOSE DI TORRÉRO
verklaart, dat hij voor zijn ex-vrouw LUKA OVERGAAUW, wonende bij Georges
Laute & Esbois, Beestenmarkt 95 resp. Zeeweg 2, geen rekeningen meer betaalt
en met deze vrouw niets meer gemeen geeft. Ons kind is door de Rechtbank aan
mij toegewezen. Verdere inlicht. bij mij te verlrijgen. C3588 13.
[bron: het Vaderland 19 augustus 1924, editie 2, blad 4/8]

- LEVEND BEGRAVEN.
Te EXLOO (Dr.) heeft gisteren een doodelijk ongeluk plaats gehad. De
35-jarige arbeider G. JOLING, wonende te Noord-Barge was bezig met het
graven van een put bij de woning van den veearts J.W. TUYN. Toen hij op 5,5
M. diepte was, stortte plotseling een groote hoeveelheid zand naar beneden,
waaronder JOLING werd bedolven.
Hoewel direct werd begonnen met het weg graven van den grond, duurde het
ongeveer 2,5 uur voordat J. werd gevonden.
Hij was inmiddels reeds gestikt. De omgekomene was gehuwd.
[bron: het Vaderland 20 augustus 1924, editie 2, blad 2/8]
NB. (www.drenlias.nl)
[1] Odoorn, overlijdensakte, aktedatum 20 augustus 1924, aktenr. 92
Overledene: Geert JOLING, geb. Emmen oud: 35 jr; beroep: arbeider; overleden
te Odoorn op 19-08-1924, zoon van Gerrit Joling en Anna Rouw. Gehuwd geweest
met Willemtje Meijering, in leven.
NB woonpl. Emmen.
[2] Emmen, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50), aktedatum 23
augustus 1924, aktenr. 261
Overledene: Geert JOLING, geb. Emmen oud: 35 jr; beroep: arbeider; overleden
te Odoorn op 19-08-1924, zoon van Gerrit Joling en Anna Rouw. Gehuwd geweest
met Willemtje Meijering, in leven.

- DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN.
De 20-jarige tuinarbeider J.G. HOOGENRAAD uit MONSTER is gisteren op den
tuin van den heer B. te LOOSDUINEN door den bliksem getroffen. IJlings werd
een dokter gehaald. De jongen vertoonde een wond in den nek, terwijl er een
streep van den nek tot den voet was getrokken. De knaap was nog bij kennis
gebleven. Zijn toestand was zoo, dat de G.D. hem naar huis heeft gebracht.
[bron: het Vaderland 21 augustus 1924, editie 2, blad 3/8]

- VERDUISTERING DOOR EEN POSTBEAMBTE.
Men meldt uit DORDRECHT aan de Msb.:
Naar wij vernemen, heeft de politie alhier gearresteerd en aan den
rechter-commissaris overlgeleverd den postbeambte M. v. N., werkzaam aan de
afdeeling Rijkspostspaarbank. De betrokkene is in voorarrest gesteld als
verdacht van valschheid in geschrifte en het plegen van verduisteringen tot
een bedrag van ongeveer 1000 gulden. Bij informatie bleek, ons, dat de
verduistering is gepleegd, terwijl terzelfder tijd dat de fraude ontdekt
werd, v. N. zichzelf bij de politie van het feit beschuldigde en hij op
eigen aangifte is gearresteerd.
- Het zoontje van den heer J.N. uit den HELDER, dat bij zijn grootvader te
GROOTEBROEK logeerde, is uit een boom gevallen met het gevolg, dat hij
onmiddellijk dood was.
- Te SCHOONHOVEN is een ongeluk gebeurd. De gebroeders MAATKAMP uit
ROTTERDAM hadden de fruitveiling aldaar bezocht en wilden met den trein van
3 u. 22 m. weer huiswaarts keeren. De trein was reeds in beweging, toen zij
toch probeerden op het achterbalcon van den laatsten personenwagen te
springen. J. MAATKAMP sprong mis en werd door den goederenwagen over het
linkerbeen gereden dat beneden de knie totaal werd verbrijzeld. Ok aan het
rechterbeen en het hoofd werd hij verwond. Na verbonden te zijn, is. M. per
auto naar het ziekenhuis te GOUDA vervoerd.
- Een landbouwer heeft bij de begraafplaats te HARDERWIJK een kangeroe
gevangen. Jammer dat de hond het dier zoo gebeten had, dat het eenige uren
na de vangst stierf.
- Te BELLINGWOLDE is de vrouw van HENDRIK KLOK bij ongeluk door een
geweerschot getroffen. Zij is aan de gevolgen overleden.
[bron: het Vaderland 24 augustus 1924, editie 2, blad 3/8]

- TWEE DOODEN.
Op den overweg nabij BEILEN is een paard en wagen door een uit Groningen
komende D-trein gegrepen en vermorzeld. De landbouwers KOERTS en KONING uit
Zwiggelde werden gedood. Het paard en een der slachtoffers werd bijna een
km. ver meegesleurd.
- DOOR DEN TREIN OVERREDEN.
Hedenmorgen omstreeks 10 uur is de olieventer M. VAN SCHIJNDEL uit Helmond,
op den overweg nabij Rooseind bij Helmond, door een uit de richting Deurne
komenden trein verpletterd. Hij was op slag dood. Ook de oliekar en de hond,
die den wagen trok, werden vermorzeld.
[NB. Marinus van Schijndel, geb. Gemert, petroleumventer, wonende Helmond,
overl. Helmond 25-08-1924 (52 jr), zoon van Martinus van Schijndel en
Hendrina Huijbers, tr. (1) Maria
Catharina van de Waterlaat, tr. (2) Hendrica Daonkers]
[bron: het Vaderland 25 augustus 1924, editie 2, blad 3/8]

- HET ONGELUK OP HET SPUI.
De oude vrouw is herkend.
Nadat gisteravond het signalement van de op het Spui overreden vrouw was
gepubliceerd, kwam een zoon van een kennis van de oude vrouw mededeelen dat
het oudje waarschijnlijk was de 75-jarige weduwe SMITH-ELDENHORST uit de
Wateringsche straat. Vanmorgen is haar familie aan het politiebureau
gekomen. Juffrouw SMITH was Zondagavond, na het lof, naar een harer
kennissen op de Rijnspoorlaan geweest. 's Avonds is zij toen op het Spui
door een auto overreden. De dochter, waarbij zij inwoonde had gedacht dat
haar moeder bij de kennis was blijven slapen, daar het Zondag zulk bar weer
was. Het taschje van de oude vrouw is nog niet terecht.
- DRENKELINGE.
Gisteravond viel een 60-jarige vrouw in het water van de N.W. Binnensingel.
THOM. GRIMMELIKHUIZEN uit de van Boecopstraat spring haar na en redde haar,
maar zij was reeds bewusteloos. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht.
[bron: het Vaderland 26 augustus 1924, editie 2, blad 2/10]

- HET ONGELUK BIJ HELMOND.
Omtrent het ongeval aan den overweg op Rooseinde, waarbij de 58-jarige
petroleumkoopman M. v. SCHIJNDEL om het leven is gekomen, deelt de Tel. nog
het volgende mede:
Tegen het naderen van den trein uit VENLO, welke om 10.2 uur te Helmond
aankomt, verzuimde de overweg-wachter de afsluitboomen neer te laten, zoodat
VAN SCHIJNDEL zich van geen onheil bewust, met zijn petroleum-wagentje,
getrokken door een hond, kalm den overweg wilde passeeren. Daar VAN
SCHIJNDEL eenigszins doof was, hoorde hij den trein niet naderen, terwijl
hij dezen door de wachterswoning, welke het uitzicht belemmert, evenmin kon
zien aankomen. Hij werd dan ook door den trein gegrepen, terwijl de
petroleumwagen meters ver werd weggeslingerd.
De machinist remde uit alle macht, doch kon onmogelijk de aanrijding
voorkomen. Na dat de trein tot stilstand was gebracht, werd het onherkenbaar
verminkte lijk van den ongelukkige onder de wielen vandaan gehaald, waarbij
bleek dat ook de hond het leven had gelaten. De overweg-wachter is direct in
zijn functie geschorst.
[bron: het Vaderland 26 augustus 1924, editie 2, blad 7/10]

- Bij de familie te WEDDE is bericht ingekomen, dat het lijk van den op 26
Juli bij AMELAND verdronken onderwijzer H. STEL op NORDERHEY is aangespoeld.
Het lijk zal te WEDDE worden begraven.
[bron: het Vaderland 27 augustus 1924, editie 2, blad 6/8]

- Te DINXPERLO met 3280 zielen zijn niet minder dan 1600 rijwielplaatjes ten
postkantore verkocht.
- Van de Urker botter 'U.K. 164', is de schipper K. in de Noordzee overboord
geslagen en verdronken.
- De 12-jarige zoon van v. A. te STAMPERSGAT, kreeg Zondag jl een beestje in
het oog, dat hij er uit trachtte te wrijven. 't Oog ging daardoor tot
ontsteking over en dit had bloedvergiftiging tot gevolg. De jongen is
hieraan overleden.
- De Stoomwasch-en Strijkinrichting van J.W. MIDDELBEEK en het belendende
woonhuis zijn op de grens EPE en HEERDE, geheel uitgebrand. De brand is
aangekomen in de strijkkamer. Verzekering dekt de schade.
- Het 3-jarig dochtertje van den landbouwer BAKERMANS, in POEIERS onder
EINDHOVEN is bij het spelen met den rechtervoet tusschen de dorschmachine
gekomen. Het voetje werd geheel afgekneld. Het slachtoffer werd naar het
gasthuis vervoerd.
[bron: het Vaderland 29 augustus 1924, editie 2, blad 2/10]

- Volstrekt eenige kennisgeving.
Volgens telegrafisch bericht overleed op 20 Augustus te WASHINGTON onze
lieve Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, G.W.H. HOLLANDER.
Uit aller naam: D. HOLLANDER. Laan van Meerdervoort 340.
Verzoeke geen rouwbeklag.
- Allen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de onder
het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer
THEODOOR ADRIAAN VAN HELTEN, in leven gepensionneerd commies der Posterijen
en Telegrafie, laatst gewoond hebbende te 's-Gravenhage, doch verblijvende
te NICE en overleden te NICE 2 Augustus 1924, worden verzocht daarvan voor
15 Sept 1924 opgave te doen ten kantore van ondergeteekende, Rijnstraat 20
te 's-Gravenhage.
J. VAN HERWIJNEN, Notaris. A25538.
- Bij vonnis van de Arrondissments-rechtbank te 's-Gravenhage van 22
Augustus 1924 is JOHANNES NICOLAAS VAN HOUTEN, gedomicilieerd te
's-Gravenhage, wegens KRANKZINNIGHEID gesteld onder curatele.
Mr. W.A. TELDERS, procureur.
[bron: het Vaderland 29 augustus 1924, editie 2, blad 4/10]

- In den afgeloopen nacht, omstreeks 12 uur, is de boerderij van den
landbouwer NIEBIER te SCHOONOORD (gem. Sleen) tot den grond afgebrand. Drie
geiten en ruim 10 kippen kwamen in de vlammen om, de koeien konden worden
gered.
De bewoners, waaronder familie met kinderen uit ROTTERDAM, moesten door een
verbrijzeld raam gered worden. Men vermoedt, dat de brand in den schoorsteen
is ontstaan. Huis en inboedel zijn verzekerd.
- In den nacht van Zaterdag op Zondag is, vermoedelijk door de duisternis
misleid, de slager J. v.d. S. te KLAZINAVEEN te water geraakt en verdronken.
Het rijwiel van het slachtoffer werd aan den kant van het kanaal gevonden.
- Bij LILLE is Zondagavond het 16-jarig dochtertje van schipper VAN DRIEL
van
het schip 'Vier Gezusters' over boord geslagen en verdronken.
[bron: het Vaderland 2 september 1924, editie 2, blad 2/8]

- EEN 100-JARIGE.
Mej. de wed. H. KASEMIER geboren Anna BROEKEMA te SAPPEMEER bereikt 28
September den 100-jarigen leeftijd. Ze is 28 September 1824 te
BORGERCOMPAGNIE geboren, waar zij opgroeide, huwde met H. KASIMIER,
overleden 1897, en uit welk huwelijk 8 kinderen werden geboren. Een overleed
op jeugdigen leeftijd; thans zijn nog 5 kinderen in leven, allen gehuwd. Het
oudje is thans over-overpgrootmoeder en heeft meer dan 150 nakomelingen.
Haar gezicht, gehoor en verdere zintuigen zijn nog zeer goed eveneens haar
verstand en geheugen. Ze loopt nog vrij rechtop en kan zich in huis normaal
bewegen. Ofschoon in haar jeugd niet sterk, kon zij zich in de latere jaren
in een goede gezondheid verheugen.
[bron: het Vaderland 2 september 1924, editie 2, blad 6/8]
NB.
I. Hindrikus Hindriks Kasemir, tr. Leentje Jurriens Graber.
II. Hindrik Hindriks Kasemir, geb. ca. 1819 (30 jr in 1849), overl. 1897,
tr. Sappemeer 16-5-1849 Anna Broekma, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 24-8-1824,
overl. na 1924, dochter van Jacob Broekma en Jacobje Harms.
Kinderen o.a.:
1. Jakob Kasemir, geb. Sappemeer 23-9-1851, overl. Annerveen (Anloo)
30-3-1919, tr. Sappemeer 15-05-1875 Harmanna Mulder, geb. Achterdiep (gem
Sappemeer) ca. 1858 (17 in 1875), dochter van Eppo Mulder en Sijmentje
Koning.
2. Lena Kasemir, geb. Achterdiep (gem Sappemeer) ca. 1854, tr. Sappemeer
29-1-1876 Jan Uildriks, geb. Kolham (gem Slochteren) ca. 1845, weduwnaar
van Margien de Vries, zoon van Tjaart Jans Uildriks en Tijbegien Geerts
Tepper.
3. Jacobje Kasemir, geb. Lula, gem Hoogezand ca. 1858 (18 jr in 1876), tr.
Sappemeer 8-3-1876 Frederik Westers, geb. Slochteren ca. 1850, zoon van
Kornelis Westers en Fennechien Imbos.
4. Deddo Kasimir, geb. Spitsbergen (gem Sappemeer) ca. 1861, tr. Sappemeer
9-6-1886 (wettiging 1 kind) Menna Broekema, geb. Achterdiep, gem Sappemeer
ca. 1867 (19 in 1886), dochter van Jantje Willems Broekema.
5. Gelina Kasemir, geb. Spitsbergen (gem Sappemeer) ca. 1867, tr. Sappemeer
27-4-1889 Jan Broekema, geb. Stootshorn, gem Noordbroek ca. 1858 (31 in
1889), zoon van Jantje Willems Broekema.

- TRAGISCH.
Vrijdag is bij een familie in de Copernicusstraat [Den Haag] een kindje in
een emmer met kokend water gevallen. Het kind heeft zulke ernstige
brandwonden gekregen dat het kort daarna overleden is.
Bij de familie logeerde EEN ZUSTER van de moeder. Zij heeft het ongeval zoo
aangetrokken dat zij Dinsdag, het lijkje stond nog boven aarde, ook
gestorven is.
[bron: het Vaderland 4 september 1924, editie 2, blad 2/10]

- Onder groote belangstelling zijn in den [RIJN bij Duisburg begraven] [...]
Briel de slachtoffers begraven van de aanvaring op den Rijn bij DUISBURG,
waarbij het schip 'De Noordster' gezonken is, waarbij schipper W. KUIPER,
zijn vrouw en twee kinderen zijn omgekomen. Namens het Nederlandsche
consultaat te Duisburg legde de burgemeester van DEN BRIEL mr. EGTER VAN
WISSEKERKE, een krans met linten in de nationale kleuren op het
gemeenschappelijk graf en hij vertolkte daarbij de deelneming van zijn
gemeente, waaruit de verongelukten afkomstig zijn. Mede spraken ds
AKKERHUYS, Geref. predikant te Maassluis en ds MAK, Geref. predikant te Den
Briel, en de zetschipper van 'De Niets Bestendig', namens de binnenschippers
van den Rijn, waarna een familielid de aanwezigen dankte voor de bewezen
eer.
- Te NIJMEGEN wordt sinds eergisteren vermist TRIENTJE BUSER, geboren te
Harderwijk op 12 Mei 1895, echtgenoote van G.K.M. SAMSON, koopman in
oudheden aldaar. Zij is 's avonds naar den bioscoop gegaan en niet meer in
haar woning teruggekeerd.
[bron: het Vaderland 5 september 1924, editie 2, blad 6/8]

- Mej. KOOSJE WITMAN zal Zondag a.s. 40 jaren bij mevrouw wed. STEFFELAAR,
Billitonstraat 9 [Den Haag] als dienstbode in betrekking zijn geweest.
- Vrijdag 19 September zal de heer L. GROEN den dag herdenken, waarop hij
voor 25 jaar bij de firma N. LOEB, Noordeinde 107-109 alhier in dienst trad.
[bron: het Vaderland 10 september 1924, editie 2, blad 2/8]

- EEN VREEMDE ZIEKTE.
Het geheele gezin van den landbouwer L. NIJSTADT te IJHORST [Overijssel],
bestaande uit man, vrouw en vier kinderen is, naar Asser Crt. meldt,
aangetast door een ernstige ziekte. Twee der kinderen zijn reeds bezweken.
Men vreest met een soort van cholera te doen te hebben. De verschijnselen
zijn brakingen, diarrhee en hooge koorts.
[bron: het Vaderland 11 september 1924, editie 2, blad 2/10]
NB.
Jacobus Nijstad, overl. Staphorst 1924 (akte 91)
Klaasje Nijstad, overl. Staphorst 1924 (akte 90)

- EEN MEISJE VERDWENEN.
Uit Enschede meldt men ons:
Sinds vijf dagen is te RHEINE weer een meisje spoorloos verdwenen. Het
betreft de dochter van een conducteur bij de spoorwegen LENA LAMMERS
genaamd, die te REINE als leermeisje bij een modiste werkzaam was. Zij is na
afloop van haar werkzaamheden Woeksdag jl naar huis gegaan en sindsdien niet
meer gezien. De politie diet ijverig nasporingen.
- ERNSTIG MOTOR-ONGELUK.
Twee dooden.
In WOLSUMERKETTING bij SNEEK is gisteravond een vreeselijk motor-ongeval
gebeurd.
De schilder F. SPOELSTRA, zou nog even een toertje per motor maken met een
buurmeisje, mej. J. DE BOER. Van Wolsum werd de vaart er flink ingezet en
weldra arriveerde men te WOLSUMERKETTING. De brug was echter opgehaald,
hetgeen SPOELSTRA blijkbaar niet heeft gezien, althans met volle vaart raad
hij te water. Onmiddellijk werd met dreggen begonne, na ongeveer 20 minuten
werd het lijk van SPOELSTRA opgehaald, een kwartier later dat van mej. DE
BOER. Beiden waren vreeselijk aan het hoofd verwond.
Een ontboden geneesheer constateerde dat van SPOELSTRA de hersenpan was
verbrijzeld. De nog ingestelde pogingen om de levensgeesten op te wekken,
faalden. De consternatie in het dorpje is begrijperlijkerwijze groot.
[bron: het Vaderland 16 september 1924, editie 1, blad 5/8]
NB.
* Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1924
Aangiftedatum 17 september 1924, akte nr. 102
Tjibbe Spoelstra, overleden 15 september 1924, oud 23 jaar
* Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1924
Aangiftedatum 17 september 1924, akte nr. 101
Idske de Boer, overleden 15 september 1924, oud 21 jaar

- ONDER EEN AUTO.
In de voor snelverkeer te nauwe Diezerstraat te ZWOLLE, zou een
Steiger-auto, bestuurd door den heer KOHLMAN, architect te DORDRECHT, een
huifwagen langzaam passeeren, toen op hetzelfde oogenblik van
tegenovergestelde zijde drie fietsrijders naderden die op het troittoir hun
toevlucht zochten. Een van hen de 25-jarige kleermaker B. KOK, viel terug en
onder de auto. Zeer zwaar gewond, vermoedelijk met een bekkenbreuk, werd hij
naar het ziekenhuis vervoerd. Den autobestuurder treft geen schuld.
[bron: het Vaderland 18 september 1924, editie 2, blad 2/8]

- IN HET RUIM GEVALLEN.
Toen bootwerkers gistermorgen op het stoomschip 'Amersfoort' van de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Mij., dat aan de Surinamakade in lading
ligt, de luiken op het achterdek van het schip openlegden, zagen zij op den
bodem van het ruim welke bodem gedeeltelijk met spoorrails bedekt is, een
vormlooze massa liggen. Het bleek te zijn de 35-jarige slijmploegwerker,
SIMON STOL, wiens lichaam door een val van groote hoogte deerlijk verminkt
ws. In den loop van den morgen is de man overleden.
[bron: het Vaderland 25 september 1924, editie 2, blad 3/10]

- SCHIP GEZONKEN.
Te MAURIK is het met grind beladen motorschip 'Vertrouwen' van. L. NOUT te
BEUSICHEM aangevaren door de vrachtboot Stompwijk, kapitein H. TIMMER, van
de Rijnvaartmaatschappij te AMSTERDAM. Het schip zonk bijna oogenblikkelijk.
De opvarenden konden zich redden. De vrachtboot heeft zooveel schade, dat ze
de reis niet kon voortzetten.
[bron: het Vaderland 29 september 1924, editie 2, blad 3/10]

- EEN HONDERDJARIGE.
Gisteren is mej. wed. H. KASEMIER, geb. A. BROEKSMA te SAPPEMEER, 100 jaar
geworden. Zij is over-over-grootmoeder en heeft meer dan 150 nakomelingen.
- EEN GLADDE SCHOLTEN.
De 17-jarige H. SCHOLTEN, die uit het politiebureau te ALMELO was ontsnapt,
zou door een veldwachter uit ENSCHEDE naar ALMELO worden getransporteerd. Op
de Markt te ALMELO aangekomen riep SCHOLTEN plotseling: 'Kijk, daar heb je
m'n tante !'. De rijksveldwachter keek om en van deze schoone gelegenheid
maakte SCHOLTEN gebruik om het hazepad te kiezen. Ofschoon de geheele
Almelosche politiemacht er op uit is getrokken om dezen gladden vogel te
achterhalen, is het nog niet gelukt hem weer in handen te krijgen.
[bron: het Vaderland 29 september 1924, editie 2, blad 8/10]

- ERNSTIG ONGEVAL OP EEN STOOMSCHIP.
Op het s.s. 'HELDER' van den Kon. West Ind. Maildient dat bij loods 4 van de
Kon Ned Stoomboot Mij te AMSTERDAM op de boeien ligt, heeft hedenmoegen een
ernstig ongeluk plaats gehad.
Toen een los bootwerker OSSENDORP geheeten iets aan een der niet in werking
zijnde stoornissen van het schip wilde verrichten en zijn linker onderarm
zich tusschen de machine bevond, duwde hij door een noodlottig toeval de
kraan die den stoomtoevoer tot de wins regelt open, met het gevolg dat de
wins begon te draaien en genoemd lichaamsdeel op verschrikkelijke wijze werd
verminkt. Met een inmiddels verschenen ziekenauto werd de ongelukkige naar
het Burger Ziekenhuis vervoerd.
[bron: het Vaderland 3 oktober 1924, editie 2, blad 3/11]

- EEN 100-JARIGE.
ALPHEN a.d. RIJN telt 30 dezer onder hare inwoners een 100-jarige. 't Is de
WED. H. MOOK.
[bron: het Vaderland 7 oktober 1924, editie 2, blad 8/12]

http://www.kb.nl/kb/kranten

* * *

- Ondertrouwd:
[.].L. van Waasbergen Pd.
en
J. in 't Veld Jz.
Klaaswaal/Dubbeldam, 24 Aug. 1922.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 25 augustus 1922, editie 1, blad 6/6]

- Verloofd:
Pie NAAKTGEBOREN
en
E. REEDIJK, med. stud.
's-Gravendeel, Aug. 1922.
- Overlijdensbericht
Johannes van der Sijde, 43 jaar
Ridderkerk 25-8-1922
Zoon van wed. L. van der Sijde-de Jong
- Overlijdensbericht
Simon van Brakel, 72 jaar
Echtgenoot H.A. van Brakel-Schim v.d. Loeff
Den Haag/Voorburg.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 26 augustus 1922, editie 2, blad 7/20]

- Hierbij roepen wij onze familie, vrienden en Kennissen een
hartelijk vaarwel
en tot weerziens toe.
M.C.H. WARNIER-VRIJDAG
JEANNE A. WARNIER
S.S. 'Tasman'
- Getrouwd:
M.F.J. Cool Ezn
en
Ries Simons
Semarang, 15 Sept. 1922.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 18 september 1922, editie 2, blad 11/14]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 27 Aug 2004 16:56:36 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- OPSPORING VERZOCHT.
De Commissaris van Politie in de 2e afd te 's-GRAVENHAGE verzoekt de
opsporing, aanhouding en voorgeleiding van
JAN THOMAS OSKAM (bijgenaamd LANGE JAN) geb. te 's-GRAVENHAGE 5 December
1895, kantoorbediende;
ALIDA THEODORA CORSTINA WEEZENBRUG (bijgenaamd DELFTSCHE AALTJE), geb. te
Delft 23 Jan 1900;
DIRK HERMANUS VAN DUYN, geb. 18 Juli 1891 te 's-GRAVENHAGE en
ALBERTUS KRAMER, geb. te AMSTERDAM 14 Juli 1890, koetsier, het laatst
gewoond hebbende Daniel Stalpertstraat 22 II te Amsterdam.
Deze personen worden verdacht zich in den nacht van 12 op 13 December j.l.
in perceel Pletterijkade 17 te hebben schuldig gemaakt aan berooving van
24.000 francs, 3750 mark en f 400.
[Vaderland 4 januari 1920, editie 2, blad 2/6]

- Letterkundige Kroniek.
Het Schamele Deel, door Elisabeth Zernike (A.W. Sijthoff's Uitgevers-Mij,
Leiden).
recenstie van: Henri Borel.
[Vaderland 4 januari 1920, editie 2, blad 5/6]

- SCHIP VERGAAN.
Zondagmiddag 2 uur is het motorschip Oving III der N.V. OVING te ROTTERDAM
in de Zuiderzee tusschen Edam en Hoorn vergaan. De schipper, de stoker en de
knecht zijn verdronken. De vouw van den stoker en de passagier JAN LAMPE
zijn behouden op URK aangebracht.
[Vaderland 12 januari 1920, editie 2, blad 2/10]

- GEMENGD NIEUWS.
DE GEREDDEN VAN DE ANTON VAN DRIEL.
Met de Nieuw-Amsterdam zijn te ROTTERDAM aangekomen de 2e stuurman D v.d.
PLOEG en de stoker BREDIUS vanhet op 22 Dec. op de rotsen van New-Foundland
vergane stoomschip 'Anton van Driel'.
Stuurman v.d. PLOEG heft het Hbld. een relaas gegeven van de scheepsramp,
waarbij 26 leder der bemanning van dit schip, dat midden in den winter naar
Novo Sctia was gedirigeerd, het leven verloren.
Op 17 Nov. was de 'Anton van Driel' uitgevaren en eerst na 27 dagen - het
weer was buitengewoon slecht - te Sydney in Canada aangekomen. Het schip had
in dez plaats kolen ingenomen en had Zaterdag 27 December de thuisreis
aanvaard, langs de gewone route, bezuiden New-Foundland.
Hoewel er veel deining stond en zoo nu en dan wat water overkwam, was het
weer op de thuisreis niet slecht te noemen. Toen het ongeluk .. etc.
[Vaderland 24 januari 1920, editie 2, blad 6/12]

- Te ZUID-BEYERLAND is in den nacht van Zaterdag op Zondag de boerderij van
den landbouwer P. HOOGENBOOM afgebrand. De veestapel kon op drie stuks na
gered worden.
[Vaderland 27 januari 1920, editie 1, blad 3/4]

- Te WINSCHOTEN is de 80-jarige vrouw van den arbeider ROELF BODDE, levend
verbrand, doordat de stoof , waarboven het oudje zat en daarop haar kleeren
vuur vatten.
[Vaderland 27 januari 1920, editie 2, blad 6/8]

- LEZING NEELTJE LOKERSE.
In 'Pulchri' heeft gisteravond NEELTJE LOKERSE, de vroegere propagandiste
voor afschaffing van het verbod tot onderzoek van het vaderschap, een lezing
geouden. Volgens de ... etc.
[Vaderland 28 januari 1920, editie 1, blad 2/4]

- EEN PINK AFGEBETEN.
De rechtbank te MIDDELBURG heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen 43-jarige
Belgische koopman Th.M., wonende te VLISSINGEN en thans gedetineerd in het
huis van bewaring te MIDDELBURG, beklaagd van het afbijten van een stuk van
een pink van den Nederlandschen loods PIETERS te VLISSINGEN. Overeenkomstig
den eisch van het O.M. werd M. veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met
aftrek van het voorarrest.
[Vaderland 28 januari 1920, editie 1, blad 4/4]

- Gisteren is de drogerij en de malerij van de gebroeders WOUTHUIS te
HOOGKERK afgebrand. De brand is ontstaan door het drogen van boonen. De
waterschade is groot, terwijl veel veevoeder verloren is gegaan. Verzekering
dekt de schade.
[Vaderland 28 januari 1920, editie 2, blad 6/8]

- Aan de ambachtsschool te MIDDELBURG is een vierde klasse bankwerken
verbonden met de speciale bedoeling jongelui op te leiden voor machinist bij
de koopvaardij.
Deze jongelui krijgen aan genoemde school des morgens practische les en des
middags te VLISSINGEN aan de zeevaartschool theoretische. Bij de hedenmorgen
gedane mededeling der bevordering van de leerlingen der ambachtsschool werd
aan de volgende adspiranten-machinisten een verklaring afgegeven, dat zij de
vierde klasse met goed gevolg hebben doorloopen.
Afdeeling Kon. Ned. Paketvaart:
J. van Baaten, Schoten;
G.C. van Blanken, Den Haag;
J. Flikweert, Zierikzee;
C.W. van Haaften, Delft;
W. Kerkhof, Amsterdam;
B.L. Kerkmeijer, Nijmegen;
K. Lammerse, Delft;
P.H. de Munk, Nijmegen;
Chr. Oversteeg, Werkendam;
W. Pijpe, Nieuwendijk;
L.M. Quaak, Zierikzee;
G. van Reewijk, Zevenhuizen;
E.J. van Rijn, Den Haag;
A.D. Rouw, 's Heer Hendrikskinderen;
J. Schoneveld, Hof van Delft;
J. Wijnina, Bussum;
P.T.R. Bina, DenHaag;
Afdeeling Java-China-Japan Lijn:
H.J. van Grol, Den Haag;
J. Ham. Vlissingen;
C.W. Hoekstra, Middelburg;
J. Hokkeling, Enkhuizen;
C.D. de Jong, Den Haag;
J.F.C. Meijer, Amsterdam;
E. v.d. Plank, Middelburg;
M.J. Polderman, Wemeldinge;
Th.L.G. Roelofs, Den Haag;
Chr. Roks, Den Haag;
F. Sibeijn, Nieuwer-Amstel;
W.J.F. Thiry, Amsterdam;
S. Wieringa, DORDRECHT.
Voor eigen rekening:
W.J. Ploeg, Vlissingen.
[bron: Het Vaderland 1 april 1920, editie 2, blad 2/8]

- UIT JAPAN
Parken en Tuinen.
(Eigen Brief) Tokio, Februari.
etc....
[bron: Het Vaderland 1 april 1920, editie 2, blad 5/8]

- VAN SINGAPORE NAAR PORT-SAID
(Eigen Brief)

In Singapore bezocht ik den prachtigen botanischen tuin en wisselde ik geld
bij de Nederlandsche Handels-Mij., die zulke goede zaken in Singapore
schijnt te maken, dat ze geen nieuwe rekeningen meer opent en geen
deposito's meer aanneemt, naar mij verzekerd werd door een Hollandschen
scheepskapitein, dien ik daar trof. Geld wisselen is een eigenaardigheid van
elke haven waar we aankomen. Je vertrekt in Japan met yens, hebt in Shanghai
Sjanghai-dollars noodig, papiergeld vervaardigd door verschillende aldaar
bestaande banken. In Hongkong betaal je met Hong-kong-dollar, die veel
minder waard zijn dan de dollars in Sjanghai (plm. 21 à 26 Pct.;voor 10
dollar Sjanghai ontvangt men 12.10 à 12.60 dollar Hongkong). Komt men in
Singapore dan moeten Straitsdollars aangeschaft worden, die ook in Malacca
en Penang geldig zijn en dan krijgen we nog rupies (ropijen) in Colombo;
piasters in Port-Said om met Franken in Marseille te eindigen tenzij men
doorgaat naar Londen, waar je weer ponden noodig heb.
In Malacca lagen we een uur of acht stil om rubber in te nemen, alles voor
Londen bestemd, zalfs zag ik kisten, waar Semarang op stond, en die dus
warschijnlijk van Semarang naar Malacca gezonden zijn om overgeladen te
worden naar Londen.
Nu is niets verderfelijker voor den handel dan om 'gemaszregelt' te worden,
maar toch schoot mijn de gedachte door het hoofd: Zou het niet mogelijk zijn
bij het verleenen van concessies in onze Koloniën te bepalen, dat de
voortbrengselen, van welken aard dan ook, hetzij in Indië of in Nederland
ter markt gebracht mnoeten worden ? Voor olie zou men een uitzondering
kunnen maken, doch ik heb liever een Nederlansche bootwerker, een
Nederlandsche makelaar enz. iets verdient aan producten gewonnen in onze
bezittingen, dan hun Engelsche collega's. De verpakking van den rubber in
Malacca in veel te dunne houten kisten met veel te weinig ijzeren besalg en
met veel te zwaren inhoud (ca. 180 pond netto) was ellendig. Een kist die
heelhuids het ruim bereikte was een uitzondering. De meeste waren
opengesprongen of met afgesprongen ijzeren banden of gedeukt. De inhoud van
verscheidene kisten moest weer mee terug naar land, omdat de kisten
versplinterd waren. De Semarangsche kisten waren veel beter en solider. Ook
in Penang, waar we tin en rubber innamer, waren de kisten van beter gehalte.
Malacca is een vrij omaanzieklijk plaatsje. Uit de namen der straten
(Jonkerstreet, Heerenstreet) blijkt, dat het eens aan Nederland behoorde,
zoo ook uit een steen met monogram V.O.C. (Vereenigde Oost-Indische
Compagnie) die men met inscriptie in een muur ingemetseld vindt, naast een
wapen van Portugal. De Jonkerstreet was bezig toilet te maken: men was nl.
bezig haar te asfalteeren. De Herenstreet en andere straten waren al in
prima conditie en ook een straat door heerlijke tuinen met rubberboomen
cocospalmen enz was een prachtige automobielweg.
Penang is een grootere plaats. Vroeger de eerste handelsstad, zetel van het
gouvernement, werd het in de tweede helft der vorige eeuw door Singapore
overvleugeld en moest dan ook het gouvernement naar deze laatste stad
overgebracht worden. De handel echter is nog steeds beduidend en bedraagt
circa 1/3 van den geheelen Straitshandel. Ik bezocht een prachtig gelegen
Chineeschen tempel, hoog tegen een berg met een tuin van bloemen in potten,
en een vijver voor schildpadden, met mooie bronzen vazen en vergulde
godenbeelden.
In den hoogsten tempel, want al stijgende komt men aan verschillende
tempels, heeft men een heerlijk panorama voor zich van wuivend groen, Penang
en de zee. Daarna langs een spiegelgladde autoweg naar een botanischen tuin,
die niet zoo mooi is als in Singapore, en vervolgens naar een anderen
tempel, waar slangen zijn.
Ik trof het niet, de dieren lagen onder een godenbeeld netjes opgerold te
slapen, niet achter tralies, maar geheel vrj. Een klein exemplaar van een
meter lengte had de hand van de godheid als rustplaats gekozen en lag daar
ingekruld, terwijl de rest van het lichaam nochalant over een schouder hing.
In een binnenplaats, door geen deur van den tempel afgesloten, lagen enkele
kleine heerlijk groen gespikkelde slangetjes met driehoekige platte koppen
in heesters in potten geplant te dutten. Ze schenen niet gevaarlijk, of
waren ongevaarlijk gemaakt, want men kon ze gerust in de hand nemen. De huid
voelt echter veel harder en ruwer aan, dan ze er uit ziet. Al viel deze
tempel, vergeleken bij den vorigen, erg tegen, zoo had ik geen spijt van den
heerlijken rit langs palmen, rubber, suikerriet, bananen, cocosnoten. Ik kan
mij nu zeer duidelijk het gevoel van Multatuli voorstellen, toen hij zulk
een weelderige natuur zag, en evenals ik thans, te midden daarvan de
armzalige krotten, waarin de inwoners, feitelijk toch de menschen, aan wie
het land behoort, moeten leven. Paalwoningen, de wanden en het dak van
gedroogde bladen primitief gemaalt, zoodat bij elke flinke regenbui de
woning moet onderloopen. Een vuil, meestal kapot lapje goed, hangt voot
eeningang en doet dienst als deur. Vensters of schoorsteenen vindt men
nergens, en in zoo een ellende huizen prachtige menschen, te midden van een
natuur, waar alles groeit bijna zonder moeite, menschen met goedige
expressieve oogen, slachtoffers van hun goedheid, van hun gebrek aan gevoel
van eigenwaarde, van hun overvloed van onderworpenheid aan het blanke ras,
dat hen exploiteert. Het was ook zoo gemakkelijk. Men komt in Penang, huurt
het land van den radja, die aan het roer is, voor 6 of 10 duizen dollars,
een prijs, waarvoor emn in Engeland geen landgoed van een tiende van de
grootte zou kunnen huren. Nu stuurt men er kolonisten en soldaten,
zoogenaamde politie, heen met ruilgoederen, kruit en bedwelmende dranken.
Komt een opstootje tegen den radja, of stookt men een deel der bevolking
tegen hem op, dan 'steunt' men de bevolking, zet den radja af, voegt zijn
land als kolonie bij de bezittingen van het Rijk, leert den inwoners whiskey
of brandewijn en jenever drinken en betaalt hendoor ze zendelingen op hun
dak te sturen, die tot taak hebbn hen te doen twijfelen aan de eeuwenoude
superioteit hunner eigen goden, waaraan ze nimmer twijfelden en waarmede ze
tevreden leefden. En aldus wordt de bevolking beschaving gebracht, eenheel
dun, o zoo dun laagje.
Men heeft mij verteld, dat eens in een bosch een brand uitbrak, die een
kampong bedreigde, waarop een zendeling de kerkbel luidde en zijn
bekeerlingen uitnoodigde met hem te bidden: Jezus, Zoon van God, sta ons
bij. Een van de oudere bekeerden stond toen op en vroeg den zendeling: De
brand is heel erg; wij worden bedreigd; onze heele kampong gaat er aan; dat
is geen werk voor kinderen; zou u niet willen vragen of God zelf ons wil
komen helpen ? En toen de zendeling zeide, dat hij wel wist hoe te bidden,
ging de gemeente was op haar oude manier bij haar oude goden ter kerke.
Het is een eigenaardige moraal die het blanke ras er steeds op nagehouden
heeft, wanneer het te staan kwam tegenover het gekleurde ras. Japan is het
eerste land, het eerste rijk van gekleurde bewoners, dat een vingerwijzing
aan de blanken gegeven heeft, een wenk, dien men spoedig opgevolgd heeft
door nolens volens tractaten met dit land te sluiten en het als
gelijkberechtigde te erkennen. En wie weet hoe spoedig ook andere volkeren
zulke wenken zullen geven en als gelijken erkend zullen worden, volken, die
thans overherscht worden.
Het is wel vreemd wat een drang naar aardrijkskundige kennis er toch huist
in de passagiers van een groote stoomboot. Men wil den naam en de hoogte
weten van een berg, dienmen heel in de verte ziet, terwijl men hoogstens een
heel fauw en algemeen begrip heeft van het land achter dien berg. Ook wil
elkeen uitmunten in schepenkennis. Aan den einder duikt een beetje rook op;
de kijkers worden voor den dag gehaald en men tuurt urenlang naar dat schip,
eerst vaststellende of het een cargoboot of een boot is voor het vervoer van
passagiers. Ik wed dat geen enkel dezer passagiers ooit zoo lang gekeken
heeft of kijken zal naar onze Maas met zijn internationaale scheepvaart.
Van Colombo naar Port-Said doen we geen havens aan. We hebben draadlooze
verbinding met de buitenwereld, doch krijgen geen enkel bericht, omdat de
maatschappij niet bij Reuter geabonneerd is voor haar schepen, die op Europa
varen (wel voor de schepen, die den dienst onderhouden op Amerika en
Canada). We weten niet of Lenin thans president is van Engelsche Republiek,
of Trotsky soms in Rome zetelt. De wereld gaat zijn gang buiten ons schip
om, dat weer een wereldje op zichzelf is, een drijvend eilansje in het
water, terwijl we 12 dagen lang hoogstens een flauwe kustlijn zien of een
passeerend schip. Van Colombo koersen we pal West, hetgeen we duidelijk
bemerken, omdat de zon achter ons opgaat en vóór ons, 's avonds om 6 uur in
de zee verdwijnd. Het is heerlijk weer; van schommelen of rollen van de boot
bespeurt men niets, want ze ligt prachtig vast op het water. Ook in de Roode
Zee hadden we maar 1 warmen dag van circa 90(?) graden, doch nog voor we
Suez bereiken wordt het zóó heerlijk koel, dat de electrische waaiers in hun
hoezen opgeborgen worden. Aan boord worden wedstrijden georganiseerd,
kinderbals gegeven, veel bridge gespeeld (het zoogenaamde auctionbrigade) en
zoovliegen zelfs twaalf dagen om.
In Port-Said merkt men al ras hoe veel Nederlanders hier doorkomen. Ik liet
mij, lastig vallen wordend door een gids, ontvallen: 'Kerel, ga weg !' warop
de man antwoord: 'Ha donderop !' En toen ik dit experiment herhaalde riep
een ander Arabier: 'Dat is sterk dat is heel sterk !' Men weet in Port-Said
precies te rekenen: 1 pond sterling = 50 francs (papier) - f 10. De prijzen
in de groote magazijnen zijn alle in sterling, doch in de koffiehuizen in
piasters en die piasterprijzen worden allerfantastisch in sterling omgezet.
Het wisselen in de havenplaatsen van geld is een sport. Bijv in Colombo: Men
komt met een stoombootje aan, loopt de pier teneinde en vindt vlak bij den
uitgang een toonbank met een Inlander er achter, een voorbeeld voor een
snelrekenaar. Boven den Inlander eenbord waarop heel groot: 'Geldwisse
laar' in witte blokletters. Er schijnen twee L's gestaan te hebben, waarvan
een weer zwart gemaakt is. Ik had rupee's noodig en informerde. De man zegt
10 yen - 9 Rupees. Het reisbureau Cook gaf 8 en de Hongking en Sjanghaibank
7.42. Ik wilde ponden sterling voor yens hebben en de man op de pier deed
het hoogste bod. In Port-Said zitten de geldwisselaars op straat achter een
tafeltje met een glazen kastje bovenop, waarin verschillend buitenlandsch
papier ligt. Daar gaf men op straat 40 francs voor een pond. De Banque
Nationale d'Escompte gaf na een heel lange berekening 38,5 francs. Een
Inlandsch winkeltje 42; het Crédit Lyonnais 44 frs en ten slotte kreeg ik 47
francs bij SIMON ARTZ, den bekenden winkel die ze natuurlijk tegen 50 frcs
genomen had. Een klein onderzoek in Colombo en Port-Said, waar dan toch
zooveel Nederlanders doortrekken, leerde mij, dat in Colombo nergens een
Nederlandsche courant of een Nederlandsch boek te krijgen is. Dit laatste is
ook het geval in Port-Said, maar daar trof ik ten minste een Haagsche Post
als eenig blad uit het vaderland. Dit exemplaar met nog 3 stuks van 3 vorige
weken werd door mij betaald met 2 shilling en 3 pence ! Hoe graag had ik
niet voor Het Vaderland of de N.R.Ct. een gulden gegeven. Onbegrijpelijk,
dat men zelfs in Singapore hoogstens een Oost-Indisch blad vindt en verder
zijn nieuwsgierigheid naar 's werelds loop moet bevredigen met lokale
kranten, de Times, Morning Post of de Matin.
Is er een Hollandsche krant te vinden in Marseille ? Dit is thans mijn
eenige zorg, want al is men nog zoo internationaal het nieuws uit Nederland
trekt toch het meest.
Mij dunkt, mijn reisbeschrijving kan thans wel eindigen. Ik ga nog even naar
Nizza, maar dat is bekend terrein en Parijs is allerbekendst. Binnen een
maand tram ik weer door de Parkstraat. Zouden mijn tramboekjes van October
nog geldig zijn of is de rit weer duurder geworden ?
[bron: Vaderland 27 april 1920, editie 2, blad 5+6/10]

- Door het schrikken van het paard is te EELDE bij ZUTPHEN een wagentje,
waarin een boerenfamilie uit BARCHEM gezeten, in botsing gekomen met de
autobus Zutphen-Gorssel. Van de inzittende werd de vrouw gedood; de overigen
kwamen er ongedeerd af.
- Te LAAGLAND onder WARTENA is de veehouder J.S. tusschen de klap en de
stijlen een brug geraakt en onmiddellijk gedood.
[bron: Vaderland 1 juni 1920, editie 2, blad 2/8]

- EEN MEISJE UIT EEN GASTHUIS ONTVOERD.
Sinds eenigen tijd werd in het Wilhemina-Gasthuis te AMSTERDAM de 17-jarige
CORNELIA VAN RAFFEN verpleegd. Zij kon Zaterdagmiddag 2 uur ontslagen worden
en zou door haar vader gehaald worden. Groot was echter diens verbaxing,
toen hij vernam, dat zijn dochter 's morgens om halfelf reeds was gehaald en
wel door een recheur van politie.
Dadelijk werd bij de pilitie aangifte gedaan en commissaris VAN SANTEN, die
onmiddellijk een onderzoek instelde, kwam tot de ontdekking dat 's morgens
een onbekend persoon, wiens signalement bekend is, in het Gasthuis was
gekomen, die voorgaf rechercheur van politie te zijn en opdracht had het
meisje mede naar het politiebureau te nemen.
Wie deze persoon is heeft men niet kunnen ontdekken, evenmin als de
verblijfplaats van het meisje dat onder toezicht gesteld was van een
filanthropische vereeniging. De ouders van het meisje leefden gescheiden en
derhalve wordt het niet onmogelijk geacht, dat deze ontvoering met medeweten
der familie is geschied.
Het onderzoek werd belangrijk vertraagd, doordat de vader eerst om 8 uur 's
avonds aangifte deed van het geval. (De Crt.)
[bron: Vaderland 7 juni 1920, editie 2, blad 2/8]

- ERFGENAMEN GEZOCHT.
Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken noodigt de wettige erfgenamen van
GEORGE POTT, overleden 20 Augstus 1919 nabij CRAIG, ALASKA, uit, zoch vóór 1
Sept. 1920 schriftelijk te wenden tot de Afdeeling Juridische Zaken vanhet
Departement van Buitenlandsche Zaken, Plein 23, onder overlegging van de
noodige bescheiden en met vermelding van nauwkeurige gegevens, waaruit hun
aanspraken blijken. Brieven, die geen voldoende gegevens bevatten, zullen
ter zijde worden gelegd.
[bron: Vaderland 19 juni 1920, editie 2, blad 2/13]

- MR. A. MEYROOS BURGEMEESTER VAN BATAVIA.
Aneta seint ons uit Weltevreden dd. 7 Augustus:
De benoeming van mr. MEYROOS tot burgemeester van Batavia is officieel. Mr.
MEYROOS had aanvankelijk niet de ambtelijke, maar de journalistieke loopbaan
verkozen. Hij was eerst redacteur aan de DORDTSCHE COURANT en daarna
redacteur Binnenland, eerst aan het VADERLAND en vervolgens aan
laatstgenoemd blad werkzaam te zijn geweest, ging de heer MEYROOS naar Indië
als referendaris aan het Departmenet van Landbouw, om tenslotte bij de
instelling van een Gemeenteraad te SOERABAJ burgemeester van die plaats te
worden.
- IN ZEE VERDRONKEN
Men meldt ons uit Noordwijk:
Een der deelneemsters aan het padvindsterskamp alhier, mej. VAN STAVEREN,
een 16-jarig meisje uit RENKUM, is Zaterdagmiddag 5 uur bij het baden in zee
in een draaikolk geraakt met het noodlottig gevolg, dat zij onmiddellijk in
de diepte verdween. Een paar flinke zwemmers trachtte haar nog te redden
doch tevergeefs.
Haar lijk is eenigen tijd later door mannen die te paard de branding
afdregden aan land gebracht. Haar ouders, waren bij het vernemen van het
ongeluk, der wanhoop ten prooi. Per auto kwamen zij aangesneld en zij hebben
het lijk van hun eenig kind medegenomen.
[bron: Vaderland 9 augustus 1920, editie 2, blad 2/8]

- Morgen-en Donderdagmiddag zullen DE ZOMERSPELERS onder leiding van ANTON
VERHEIJEN op Marlot hun 2e reeks voorstellingen geven van het openluchtspel
Lanseloet ende Sanderijn.
[bron: Vaderland 10 augustus 1920, editie 2, blad 1/6]

- MOORD EN ROOF.
Toen de dochter van de WED. KUYPERS te BLITTERSWIJK Zondagmiddag omstreeks
twee uur terugkwam van de processie te TIENRAY, vond zij het huis gesloten.
Zij haalde hulp, waarop de toegang tot het huis werd geforceerd.
In den kelder vond ze het lijk van haar moeder met afgesneden hals. Een
bedrag van f 60 werd vermist. De politie die onmiddellijk gewaarschuwd werd,
stelde 'n onderzoek in en arresteerde den 30-jarige arbeider E. uit
BLITTERSWIJK. Deze heeeft bekend den moord gepleegd te hebben.
- Zondagmiddag is te HENGELO de poetskantoenfabriek van de firma KANTEMAN
geheel afgebrand.
- Zondagmiddag is te Alphen aan den Rijn het motorjacht van den heer V. te
DORDRECHT in brand geraakt. Het vaartuig brandde geheel uit. Er ging 200 l
benzine verloren.
[bron: Vaderland 17 augustus 1920, editie 2, blad 6/6]

- In den Nacht van Maandag op Dinsdag heeft de Dordrechtsche politie
aangehouden een paar sleepbootkapiteins en drie ondergeschikten, toen zij
bezig waren met het overladen van stoombriketten van een uit de
RIEDIJKSHAVEN te DORDRECHT liggende sleepboot toebehoorende aan de Belgische
Mij. Tel.
Er was reeds een hoeveelheid van een ton overgeladen en men was met de
tweede bezig.
[bron: Vaderland 19 augustus 1920, editie 2, blad 3/8]

- OVERSTOOMD.
Donderdagnacht heeft het van HAMBURG te IJMUIDEN binnenkomende stoomschip
'Helder' binnen de pieren de Urker botter 60 overstoomd, waardoor dit
vaartuig omsloeg en de schipper ALBERT BRUNING, in de diepte verdween en
verdronk. De dekknecht, die op het omgeslagen vaartuig geklommen was, kon
door de sleepboot 'Simson' gered worden. De omgeslagen botter is naar de
visschershaven gesleept.
[bron: Vaderland 20 augustus 1920, editie 2, blad 32/8]

* * * *

- OPSPORING.
Namens de ouders wordt door den Commissaris van Politie te BUSSUM de
aanhouding verzocht van den minderjarigen ADRIAAN DUPONT, geboren te
Soerabaja 21 October 1905, kantoorbediende wonende te Bussum, Ruysdaellaan
15.
Den 30en September jl voorm. omstreeks 10.30 uur is hij van het kantoor te
AMSTERDAM, waar hij werkzaam was, gegaan om een boodschap te doen, doch liet
nadien niets meer van zich hooren. Het is ook niet onmogelijk, dat hem een
ongeluk is overkomen. Hij is erg zenuwachtig.
Signalement: lengte 1.82 M, ovaal gezicht, bruine oogen, vrij groote mond,
donkerblond haar, zonder baard of knevel, kleed in blauw constuum, wit
overhemd, slappen boord, ondergoed gemerkt No 2714, droeg slappe hoed,
sportkousen en lage schoenen.
[bron: Vaderland 11 oktober 1924, editie 2, blad 6/12]

- ANNIE PASCAL.
In het huis van bewaring te AMSTERDAM is overleden GUURTJE HELDER, die,
onder den naam van ANNIE PASCAL, herhaalde malen zich heeft doen spreken.
Het stoffelijk overschot is op de R.K. begraafplaats St Barbara ter aarde
besteld.
- Te FOXHOL is Zaterdagmiddag de ruim 40-jarige wedenuwnaar A.B. in de
jenever gestikt.
- De zaken tegen Ph. GOUDSMIT, G.E. VAN DER HEYDEN en W. NADERT, allen te
Amsterdam, thans gedetineerd te ZWOLLE, die na de behandeling van den
bankdiefstal te KAMPEN voor de Zwolsch rechtbank zijn aangehouden, alsmede
verdacht van dat bedrijf zijn door de rechtbank verwezen naar de
terechtzitting J. GOSELING, bijgenaamd JAN DE SMID te AMSTERDAM mede in
verband met dat misdrijf aangehouden is thans buiten vervolging gesteld en
zijn invrijheidsstelling is gelast.
[bron: Vaderland 13 oktober 1924, editie 2, blad 3/13]

- Te EMDEN (Oost-Friesland) is Donderdagavond de Nederlandsche arbeider A.
LINDNER onder een locomotief geraakt en doodgereden.
[bron: Vaderland 18 oktober 1924, editie 2, blad 5/15]

- GETROUWD
Cosmus von Bornemann jr
en
Zoia Neoepokoëwa
Bandoeng, 11 September 1924
[bron: Vaderland 18 oktober 1924, editie 2, blad 8/15]

- DE HONGERLIJDER.
Het is vandaag veertien dagen geleden dat WALLY, de HONGERKONING, in zijn
glazen kist in de Stadsgehoorzaal in LEIDEN is opgesloten en zijn hongerkuur
aanving. Vanavond om 8 uur zal de ontsluiting plaats vinden. Zaterdagavond
is hij door een aanval getroffen. De impresario deelde ons mede, dat WALLY
daar wel meet last van heeft, doch het dan in den regel vooruit voelt
aankomen en zijn maatregelen dan neemt. Zaterdagavond voelde hij den aanval
echter niet aankomen ten gevolge waarvan hij door een der ruiten viel en aan
den linkerpols en een der voeten werd verwond. Hij is terstond verbonden en
aan het aanwezige publiek is verzocht in de zaal te blijven, totdat een
nieuwe ruit was ingezet en verzegeld. Met het oog op het te verwachten
drukke bezoek is vanavond de toegangsprijs vervijfvoudigd.
- Te DE LIER is de heer P. DE JONG te water geraakt en verdronken.
[bron: Vaderland 20 oktober 1924, editie 2, blad 2/14]

- MACHINIST GEWOND.
De machinist J.W. ALINGH uit MAASTRICHT kwam gisteren te HEERLEN bij het
uitkijken, toen hij het hoofd buiten de machine stak, met het hoofd in
botsing met een seinpaal, zoodat hij beweusteloos van de machine viel. In
het hospitaal werd een schedelfractuur gecontateerd. Zijn toestand is niet
zonder gevaar.
[bron: Vaderland 23 oktober 1924, editie 2, blad 3/13]

- EEN SCHIP VERMIST.
Van den HOEK VAN HOLLAND meldt men ons, dat het visschersvaartuig 'Goeree
15' wordt vermist. Vermoed wordt, dat het in den storm van jl. Woensdag is
vergaan. Aan boord zijn de schipper C. LOKKER met zijn twee zoons en een
broer.
[bron: Vaderland 24 oktober 1924, editie 2, blad 4/14]

- EEN JEUGDIGE WOESTELING.
Te NIEUWESCHANS kregen twee schooljongens ruzie, waarbij de vijftienjarige
jongen van den landbouwer T den even jeugdigen HARM WENDING een messteek
toebracht ongeveer drie centimeter beneden het hart. De laatste moest
onmiddellijk naar het Academische ziekenhuis te GRONINGEN worden
overgebracht.
- DOODELIJK TREINONGEVAL.
Donderdahavond had de hoofdconducteur VINCKEN uit MAASTRICHT, gehuwd en
vader van twee kinderen, het ongeluk te VENLO onder den trein te geraken,
met het ongelukkige gevolg, dat hem beide beenen werden afgereden. In den
afgeloopen nacht overleed hij in het hospitaal.
[bron: Vaderland 8 november 1924, editie 2, blad 5/14]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 10 Sep 2004 17:30:03 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- STORMBERICHTEN.
Te BIERVLIET verkeert men in ingerustheid over P. DIELEMAN, die met een
roeiboot is uitgevaren, maar nog niet is teruggekeerd. Bij Terneuzen is de
ledige roeiboot aangespoeld.
- OUDERWEELDE.
Te WINTERWIJK heeft een landbouwer in de buurtschap HUPPEL de geboorte van
zijn 30e kind aangegeven.
[Het Vaderland 3 januari 1922, editie 2, blad 2/8]

- Door het warmloopen van de riemen is gisterenmorgen brand uitgebroeken in
de braak- en zwingelinrichting van de NV Vlasfabriek 'Rijsoord' te RIJSOORD.
Het gebouw is geheel afgebrand. Belendende panden bleven ongedeerd.
[Het Vaderland 3 januari 1922, editie 2, blad 2/8]

- Mej. de weduwe U. PIETERSMA-BOSMA te BALK viert vandaag haar 100en
verjaardag. Het oudje is nog kras en gaat dagelijks over straat. Zij zal
door de ingezetenen worden gehuldigd.
[Het Vaderland 21 januari 1922, editie 2, blad 7]

- EEN ZONDERLING OVERLEDEN.
In Calvarienberg te MAASTRICHT is overleden P.J.Th., die ruim 20 jaar in een
kelder onder de puinhoopen van zijn ingestort huis heeft gewoond. Als deur
fungeerde het keldergat, dat gesloten werd met schansen. Het gemeentebestuur
heeft hem verschillende keeren in een gesticht voor oude mannen willen
zetten, dich daar wilde hij niet van hooren, hij is zelfs een keer uit zoo'n
gesticht ontvlucht en weer in zijn kelder gekropen. Vorig jaar heeft de
gemeente hem een houten barak gebouwd, welke echter de vorige week is
afgebrand. Na afloop van den brand is hij in de puinhoopen gaan zoeken naar
geld dat hij in zijn keet bewaarde. Daarbij is hij voorover gevallen en zou
waarschijnlijk verbrand zijn als een paar ambtenaren hem niet gered hadden.
Toen is hij naar Calvarienberg vervoerd, waar hij aan de bekomen brandwonden
en waarschijnlijk ook ten gevolge van den schrik is gestorven.
[Het Vaderland 3 februari 1922, editie 2, blad 8/13]

- VERDRONKEN.
Zondagmorgen waren de 11-jarige M. DEN DRIJVER en de 15-jarige GROENENWOUD
te ENKHUIZEN gaan schaatsenrijden. Daar de knapen lang wegbleven, maakten de
ouders zich ongerust en gingen aan het zoeken. Al spoedig bleek helaas dat
die ongerustheid niet ongegrond was, wijl men bij een wak in het Voert de
pet van een der jongens vond. Na eenig dreggen werden beiden knapen
levenloos opgehaald.
[Het Vaderland 6 februari 1922, editie 2, blad 3/8]

- Op de werf van den heer SUNDERMAN te ZWIJNDRECHT is gisterenochtend naar
de Dordr. Crt meldt de 27-jarige L.S., die bij het knippen van staven ijzer
per ongeluk een staaf hard staal hard gegrepen, door afvliegende stukken
tegen het hoofd getroffen. Hij was dadelijk dood.
- Te NIEUW YORK is in den ouderdom van 107 jaar overleden mevrouw SARAH
WHILTARD, die 110 afstammelingen nalaat.
[Het Vaderland 7 februari 1922, editie 2, blad 2/8]

- LIEFDEDRAMA.
Een V.D. telegram uit Parijs meldt van gisteren:
De 25-jarige JEANNE SAULNIER heeft hedenochtend in een hotel in de Rue
Maubeuge twee revolverschoten gelost op den Hollandschen journalist S.
HEYMANS, 53 jaar oud. Daarna heeft zij zich zelf met twee revolverschoten
aan het hoofd verwond. Beiden zijn naar het ziekenhuis Lariboisière
overgebracht. Jalouzie is de oorzaak van het drama.
[Het Vaderland 20 februari 1922, editie 2, blad 2/8]

- Zeetijdingen, o.a.:
Reisbureau Lindeman:
City of Calcutta, Rotterdam n. Oost-Azië, vertr. 24 Febr. van Gravesend.
Garth Castle, Londen n. Zuid-Afrika, vertr. 23 Febr. van Las Palmas.
Almanzora, vertr. 24 Febr. v. Southampton n. Zuid-Amerika.
[Het Vaderland 25 februari 1922, editie 2, blad 3/14]

- DOODELIJK ONGEVAL.
Hedennacht is op het rangeerterrein te MAASTRICHT een wagen op een wissel
vastgeloopen en omgevallen. Twee rangeerders zaten op den wagen; een sprong
er tijdig af, de andere, zekere MOMMERS, is verpletterd.
- EEN WONDERVARKEN.
Men meldt uit NISPEN aan het Hgz.:
Door den heer C. KOOLS alhier is dezer een wondervarken aangekocht.
Het beest weegt 100 kg en op den rug van het varken groeit een hond.
Deze ligt plat op den rug van het varken, de teenen van den hond zijn in den
rug van het varken gegroeid.
[Het Vaderland 1 maart 1922, editie 2, blad 2/8]

- Schipper T. uit LOOSDUINEN is in de Schie te DELFT over boord gevallen en
verdronken.
[Het Vaderland 2 maart 1922, editie 2, blad 2/10]

- Het 1 dezer van Nieuw York te Rotterdam aangekomen s.s. 'NIEUW AMSTERDAM'
heeft het volgende aantal passagiers vervoerd:
172 passagiers eerste klas
107 passagiers tweede klasse en
143 passagiers derde klasse.
Finland vertrok 2 Maart v. Antwerpen n. N. York.
Vedic vertrok 2 Maart van Liverpool n. Canada.
Amazone, Marseille-Oost-Azie, 1 Maart v. Port-Said.
[Het Vaderland 3 maart 1922, editie 2, blad 2/10]

- DE RAMP TE GENEMUIDEN.
Van de slachtoffers van de rampt te Genemuiden zijn weder drie lijken
aangespoeld, nl.
van veldwachter ROOK,
van Grietje VAN DALFSEN,
en van bakker HULLEMAN.
Het lijk van den veerman VELTHUYS is het eenige dat thans nog vermist wordt.
[Het Vaderland 18 april 1922, editie 2, blad 4/9]

- BRIEVEN VAN DE OOSTERSCHE REIS.
Aan boord van de Koersk - Een nieuwe passagier - De aankomst te Enzeli - In
een Russische phaëton naar Resjt.
Eind goed, al goed, en ik er zeker van, dat met geduld alles
steeds goed afloopt. Eerst had ik de boot gemist; twee dagen later was het
transportschip, in plaats van naar Enzeli te varen, naar de Zwarte Stad
vertrokken en thans is het eindelijk in het ruime sop gekomen. Het schip
slingert heen en weer als een dronkaard, want de Kaspische Zee is de ergst
zee, die ik ken, en ik ken bijna alle zeeën van de wereld. Wij zijn de kust
van Aserbeiszajan voorbij gevaren, die laag en eentonig is, en naderen
Enzeli. Den dag vóór het vertrek is een nieuwe passagier van beteekenis aan
boord gekomen: een diplomatieke koerier van het Fransche gezantschap te
Konstantimopel. Het is ... etc
(door een militair genaamd A. de GHIZÉ)
[Het Vaderland 22 april 1922, editie 2, blad 8/14]

- BRIEVEN VAN DE OOSTERSCHE REIS.
Te Resjt, de hoofdstad van Ghilan. Op weg naar Teheran.
Men noemt deze massa huizen, voor het meerendeel van leem, een stad,
en bij decreet van den verstandigen Abbas I werd zij verheven tot den rang
van hoofdstad van Ghilan. Ik voor mij zie echter niets dan een samenhoopsel
van patriarchade morsigheid. De steegjes zijn zoo smal, dat als men in een
rijtuig er door rijdt, de koetsier moet oppassen dat hij de uitstallingen
der winkels aan weerszijden niet vernielt. De winkeliers, wijsgeerig
neergehurkt op .. etc......
(door A. de GHIZÉ)
[Het Vaderland do 27 april 1922, editie 2, blad 3/6]

- Van een arme dichter door Henri Borel. (Joh.C.P. Alberts)
[Het Vaderland 30 april 1922, editie 1, blad 8/9]

- HET ONGELUK VAN DE EEMS II.
Te DELFZIJL zijn verschillende goederen aangebracht, die aangespoeld waren
op de Oost-Friesche kust, waaronder een horloge met ketting van wijlen den
loods A. POST, die behoorde tot de bemanning van den in den storm van
October verganen loodsschoener EEMS II. (Avp.)
- DE JONGSTE PASSAGIER.
Met de RIJNDAM is naar Amerika vertrokken de jongste passagier, welke de
Holland-Amerika-Lijn ooit 'zelfstandig' heeft vervoerd, nl een meisje van 2
jaar, dat zonder geleide de reis maakt naar haar moeder, te Nieuw-York.
Eenige reizigers hebben gedurende den overtocht de zorg voor de kleine
passagier op zich genomen.
[Het Vaderland 4 mei 1922, editie 2, blad 2/8]
NB.
6. VAN DER BYK/BIJK, JOHANNA CORN.
2 jaar, single
underage, can't read
Last permanent residence: Rotterdam
Address relative: aunt mrs E. KRAAYER, Nadorststraat 120, Rotterdam
Final destination: N.J., Jersey City
By whom was passage paid ? aunt
Join relative: father mr. Albert v.d. RYK/BYK, Palisade Ave 271, Jersey
City, N.J.
Place of birth: Rotterdam
[http://www.jewishgen.org/databases/EIDB/mm.htm?back=http://www.stevemorse.o
rg/ellis/boat.html&series=1&roll=3112&frame=663&display=true]
[http://www.jewishgen.org/databases/EIDB/mm.htm?back=http://www.stevemorse.o
rg/ellis/boat.html&series=1&roll=3112&frame=663&display=true]

- VAN DE OOSTERSCHE REIS.
van Mendjil naar Kasvi. - Over het Elbroez-gebergte.
De beklimming der Noordelijke hellingen van het Elbroez-gebergte begint
bij Mendjil. Wij zullen dus een moeilijken dag hebben en geven last, om vijf
uur 's morgens te vertrekken. Het weer is prachtig. We zien echter de
regenwolken van Ghilan boven de bergtoppen, waar veel sneeuw valt. De weg
loopt langs de Sjah-Roed, een der zijricieren van de Sefid-Roed, die we
gisteren verlieten. De Sjah-Roef slingert zich tusschen rotsen van felroode
kleur. Het landschap is even wild als de streek, die we gisteren
bewonderden. Het zijn dezelfde bergen, langs welke ......... etc
............. Het hotel Kasvin, een vuil hok, maar voor ons een echt Hotel
des Indes, vooral voor mijn patient, die lacht als een dwaas, want de cognac
is hem naar 't hoofd gestegen. Het is beter zoo te lachen, dan te rillen van
de koorts. Laat de dokters naar den duivel loopen !
(door A. de GHIZÉ)
[Het Vaderland 11 mei 1922, editie 2, blad 3/6]

- DOOR EEN STROOM VAN 3600 VOLTS GEDOOD.
Bij het verwisselen van transformatoren werd in de hoogspanningsruimte van
de machinefabriek DRAKENBURG te UTRECHT de 32-jarige hoofdmonteur PEETERS
aldaar werkzaam voor het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, door een
electrischen stroom van 6000 volts spanning getroffen.
De ongelukkige raakte met den voet slechts even een der schakelaars aan, dus
een zg. aardsluiting veroorzakenden waardoor hem een stroom van ongeveer
3600 volts door het lichaam drong.
Per lijken-auto werd de getroffenen, aan wiens lichaam men slechts een
kleine brandplek aan den voet constateerde, naar zijn woning aan de
Zuiderzeestraat vervoerd. Justitie en politie stelden een onderzoek in.
[Het Vaderland 22 mei 1922, editie 2, blad 3/9]

- DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD.
Te BELLINGWOLDE is gisteren de erfjarige HARM GROEN door den bliksem gedood.
Twee andere kinderen werden geschroeid.
- Te DORDRECHT is gisteravond een pakhuis, gelegen achter den winkel van de
firma BISCHOF aan de VOORSTRAAT, afgebrand. Het blusschingswerk geschiedde
met groote moeite daar de slangen door de voor het pakhuis gelegen winkels
moesten worden gelegd. De waterschade is dan ook zeer groot.
Te KESTEREN heeft een tweejarige kind uit een verfpot gesnoept met het
gevolg, dat het na eenige uren is overleden.
- Bij het zwemmen in de WAAL te IJZENDOORN is verdronken de twintigjarige A.
PETERS, kostwinner eener weduwe, die nu drie zoons door verdrinking heeft
verloren.
[Het Vaderland 26 mei 1922, editie 2, blad 3/14]

- BRIEVEN VAN DE OOSTERSCHE REIS.
Te Kasvin. De geschiedenis der stad. Het graf van Hoessein. Een drukke
bazaar.
De Perzen beschouwen zich als de oudste beschaafde natie van de wereld
en deze hooge meening, die zij van zichzelf hebben, doet hen aan de steden
van Iran een antieken oorsprong toeschrijven, welke niet altijd door de
geschiedenis wordt bevestigd. Zoo beweren de Perzen, dat de stichter van
Kasvin - de plaats waar ik mij thans bevind - Sapor I was, de tweede koning
... etc.
(door A. de GHIZÉ)
[Het Vaderland 29 mei 1922, editie 2, blad 5/10]

- Eindexamens H.B.S.
DORDRECHT - Van de Chr. H.B.S. met 5-j. c. slaagden de dames
C.R. Klomp, H.v. Dongen en C. v.d. Haspel;
en hh.:
Th.C.J. de Smidt
I. v. Twist
W.C. Romeijn
W. Buitendijk
L.J. Breure
J.A. Maris
M.A. Los
G.K. Klootwijk
P.J. Plaisier
J. Baars
C. v. Driel
J. Nes. Afgewezen twee candidaten.
[Het Vaderland 3 juli 1922, editie 2, blad 2/8]

- EEN ZEEREIS NAAR .. PARIJS
Anno 1602.
Eenigen tijd geleden hebben wij in Het Vaderland gesproken over ERNST BRINCK
als verzamelaar van curiositeiten. Wij willen hem thans volgen op een zijner
vele buitenlandsche reizen en wel naar de Fransche hoofdstad, die hij als
vele anderen na hem, als volgt kenschetst: "Die voor het eerst in Parijs
komt, denkt in een nieuwe wereld te komen. Bref Paris estime à etre
univers."
Jammer genoeg heeft BRINCK van zijn reizen geen dagboek gehouden, doch
alleen korte of uitvoerige plaatsbeschrijvingen gemaakt, doorspekt met
anekdoten en allerlei andere merkwaardige mededeelingen. Alvorens met de
stedenbeschrijvingen betreffende zijn Fransche reis, waaronder ook eenige
Hollandsche stede vallen, te bginnen, onthaalt hij hij ons de volgende
inleiding, die voor 't grootste deel in 't Latijn geschreven is, hier en
daar met enkele Hollandsche zinnen, die tusschen aanhalingsteekens zijn
geplaatst, aangevuld. Waar hij dit laatste gedaan heeft, gebruiken wij zijn
eigen spelling: het vertaalde Latijn is natuurlijk in hedendaagsche spelling
geschreven.

In nomine Dei.
Anno 1602 den 2 Juni ben ik op mijn 19e jaar mijn reis naar Frankrijk
begonnen en met een Harderwijksche schip van Gouda naar Rotterdam gevaren.
Ik heb daar 9 dagen vertoefd, en ben, na een gunstigen wind te hebben
gekregen, vandaar vertrokken met een schip van 40 last of ton op Donderdag
van die maand, tegen den middag, zijnde 16 Juni.
Wij zijn den 20sten van dezelfde maand den mond van de Seine opgevaren ....
etc
[Het Vaderland 31 juli 1922, editie 2, blad 2/10]

- EEN VROUW VAN 106 JAAR.
Te LONDEN is eenvrouw van 106 jaar ontdekt, die gezond en wel alleen wat
zwak ter been is en daarom gedwongen huisarrest heeft. JUFFROUW TRUELOVE -
aldus is haar naam - wordt verzorgd door haar zoon en zijn vrouw, een
paartje van 70 jaar. Haar zoon schrijft haar lange leven toe niet enkel aan
een zeer gezonde constitutie, maar ook aan haar afkeer van geneesmiddelen.
Eens per maand komt de dokter eens kijken, maar hij schrijft haar nooti een
recept voor, omdat hij weet, dat zij ze toch niet inneemt.
- Te LIEVEVELDE bij LICHTENVOORDE is het 3-jarig kind van den landbouwer
BEUSINK in aanraking gekomen met een in beweging zijnde grasmaaimachine. Van
het kind werden beide beentje bij den voet nagenoeg doorgesneden. Zeer
verminkt is het kind naar het ziekenhuis te GROENLO overgebracht.
[Het Vaderland 8 augustus 1922, editie 2, blad 2/8]

- Het 3-jarig kind van den molenaar WILLEMSEN te LICHTENVOORDE , dat door
met lucifers te spelen in brand geraakte, is aan de bekomen wonden bezweken.
[Het Vaderland 9 augustus 1922, editie 2, blad 2/8]

- GROOTE BRAND IN DORDRECHT.
Hedennacht om 3 uur is brand ontdekt in een blok van 4 huizen, gelegen aan
DE LIJL te DORDRECHT. Al spoedig was de brandweer ter plaatse, doch kon met
een slang op de waterleiding het vuur. dat zeer snel om zich heen greep,
niet meester worden. Een stoomspuit werd gerequireerd, welke een uur later
de vlammen had bedwongen.
Bij den heer P. was de brand ontstaan, doch door welke oorzaak blijft
onbekend. Het geheele blok van 4 woningen is in de asch gelegd. Een kind van
den heer P. is door een raam aan de brandweer toegeworpen, waardoor het
gered is geworden.
- Te AMERSFOORT is in den ouderdom van 70 jaar overleden de heer D.J. v.
KESTEREN, oud-officier der Administratie Nederl. Leger en gepens.
hypotheekbewaarder in de kolonie Suriname.
- In het ziekenhuis Johannes de Deo te UTRECHT is op 67-jarigen leeftijd
overleden de heer W.J. MALI, oud-leeraar in het teekenen aan de Kon. H.B.S.
te APELDOORN.
[Het Vaderland 14 augustus 1922, editie 2, blad 4/9]

- OVERREDEN.
Gisterenavond is te Maastricht W. VAN EMMENES, doordat zijn paard op den
loop ging, van den bok van zijn wagen gevallen. Het voertuig verpletterde
hem het hoofd.
[Het Vaderland 18 augustus 1922, editie 2, blad 2/8]

- Men seint ons uit Lemmer:
Alhier hebben Lemmer-visschers binnengebracht het in nood verkeerende
tjalkschip 'Ambulant', schipper B. MEINTS, van Rotterdam op reis met een
lading lijnzaad naar Gorredijk. Ten gevolge van het stormweer heeft het
schip averij aan het ankerwerk en tuigage gekregen.
[Het Vaderland 23 augustus 1922, editie 2, blad 2/9]

- KUNST EN LETTEREN.
HET LEGAAT VAN MR. S. VAN GIJN AAN OUD-DORDRECHT.
De Dordtsche correspondent van het Hbld. schrijft:
Nu de vereeniging Oud-Dordrecht het groote legaat van mr. S. van Gijn heeft
aanvaard, willen de lezers van dit blad, voorzoover zij zich voor kunst,
geschiedenis en oudheden nteresseren, misschien wel een en ander omtrent die
schenking vernemen.
Mr. S. van Gijn dan vermaakte aan de Vereeniging Oud-Dordrecht zijn
woonhuis, Nieuwehaven 39, met alle zich daarin bevindende kunstvoorwerpen,
meubilair, boek- en prentverzamelingen enz.
Wij vatten de making maar kort samen en willen het volgende een vluchtig
overzicht trachten te geven van den schat, dien de erflater aan
Oud-Dordrecht en daardoor aan Dordrecht schonk.
Het woonhuis van mr. van Gijn is een z.g. patricisch dubbel heerenhuis, een
burgemeesterswoning. Het werd in 1729 door mr. Johan van Neurenberg
gesticht, met zijn vrouw Rebecca Jacoba van der Voort er tot 1749 woonde.
Hun zoon, mr. Johan, stierf er in den aanvang der 19de eeuw kinderloos. Van
dezen gaat het verhaal, dat, toen zijn zoon, zijn stamhouder, hem ontvallen
was, hij uit mismoedigheid zijn buitenplaats Wielborg aan den Zuidendijk
deed sloopen. Na de familie van Neurenberg kwam het prachtige familiehuis in
het bezit van leder der geslachten Rees, Pit en Repelaer, waarna in 1864 mr.
van Gijn eigenaar werd en het met zijn echtgenoote, vrouwe C.A. Vriesendorp,
betrok.
In den loop der tijden is in het pand zeer veel veranderd. Alleen de groote
zaal is vrijwel ongerept gebleven. In 1886 liet de heer van Gijn
aanmerkelijke verbouwingen aanbrengen, vooral in den rechtervleugel van het
huis. Rechts van de benedengang werd de voorkamer in Louis XIV, de eetkamer
daarachter in Renaissance en de tuinkamer in Louis XVI-stijl ingericht.
Op de eerste verdieping werden een werkkamer en een bibliotheek in
Hollandsche renaissance gebouwd. Dit alles geschiedde naar ontwerpen van den
architect C. Muysken.
Toen alles gereed was, heeft de eigenaar langer dan 30 jaren er nog verder
verzameld, en den rijkdom bijeengebracht, waarvan thans Oud-Dordrecht de
legataris is geworden.
In de benedengang reeds ziet men veel fraais: tegelversieringen, klokken,
kaarten, enz.
De groote zaal, geheel in stijl gemeubileerd, en groen geschilderd, bevat
een schoonen schoorsteenmantel met schilderwerk van Adriaan van der Burg,
van wiens hand ook de dessus de porte zijn.
De gobelins in deze zaal geven voorstellingen uit Il pastor fido van
Guarini, voortreffelijk van bewerking en bijna zonder wedergade.
Deze zaal, zooals in Dordrecht geen tweede meer bestaat, zal wel de clou van
het toekomstig museum vormen.
De drie prachtig ingerichte kamers ter rechterzijde van de gang zijn
smaakvol gedecoreerd. De eetlamer is beschilderd door Willy Martens. In het
trappenhuis ziet men een rijke verzameling portretten, wapens enz. en op de
bovengang tal van fraaie oude meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen,
portretten, o.a. van de familie Berck en een schoon model van het
compagnieschip Bleysweyk. In een der kastjes wordt een collectie zeer
merkwaardige historiepenningen bewaard.
In de werkkamer, geheel in Hollandschen renaissance-stijl aangekleed, ziet
men een frasie schouw, afkomstig uit een huis op den hoek der
Aardappelmarkt, dateerend van 1625. De ramen van dit buitengewoon naar
gravures uit den spiegel van den ouden en den nieuwen tijd van Jacob Cats,
in
beeld gebrachte spreekwoorden als Ieder meynt sijn uyl een valck te zijn;
Bij een schoone kat en dient geen bontwerken enz. Daarboven staan de wapens
van Oranje Nassau, de Nederlanden, Holland en Dordrecht.
In deze kamer wordt ook bewaard de unieke verzameling, genoemd
Batavia-Illustrata, een prentcollectie betreffende vaderlandsche
geschiedenis, het huis Oranje-Nassau, zeden en gewoonten enz., die in vele
opzichten den Atlas van Holk evenaart en in andere zelfs overtreft. Menig
geillustreerd werk der laatste jaren dankt een deel zijner verluchtingen aan
mr. van Gijn's verzameling. In de bibliotheek eigenlijk, waar ook een
antieke schouw, afkomstig uit een huis in de Prinsenstraat, is aangebracht,
vindt men een uitgebreide bibliotheek over geschiedenis, letteren,
oudheidkunde enkunst, die evenwel in andere deelen van het huis nog door
groote reeksen wordt aangevuld. Boven de schouw hangt een copie van den
Brand der Nieuwekerk te Dordrecht in 1568 van Jan Doudijn.
Ziehier alzoo een vluchtig overzicht van de schatten, die het pand
Nieuwehaven herbergt. Er is om zoo te zeggen oneindig veel meer, dat men
eerst door eigen aanschouwing kan waardeeren.
Dordrecht is door de erflating van mr. van Gijn een attractie rijk geworden,
die den naam der Merwestad ver naar buiten zal dragen. Ook de rijke
verzameling van het museum Oud-Dordrecht, thans nog op de Groothoofdspoort,
moet er een onderkomen vinden. De zolder is evenwel vandien aard, dat alles
er ruim een plaats zal krijgen en bovendien zijn er verschillende
vertrekken, waar ook nog heel wat geetaleerd kan worden. De prachtige
kamers, waarover hierboven een en ander is medegedeeld, met allerlei dingen
opgevuld worden. Bovendien dat was ook niet de bedoeling van den erflater.
Wanneer eenmaal alles in gereedheid is gebracht zal zeker van heinde en
verre de belangstelling zich uiten. Dat die zich ook betoonen door
toetreding
als lid der vereeniging Oud-Dordrecht, ten einde haar de financieele lasten
te helpen dragen.
[Het Vaderland zondag 27 augustus 1922, editie 1, blad 3/6]
[ www.simonvangijn.nl/ ]

- HET ONGELUK OP DEN CAUBERG.
De milicien B. VONK uit ROTTERDAM, die bij het ongeluk op den Cauberg te
VALKENBURG het zwaarst werd gewond, is per auto naar Maastricht overgebracht
en in het ziekenhuis Calvarienberg ter verpleging opgenomen. De heer VONK,
die gehuwd is, is aan de beterhand, zijn toestand is redelijk.
- In den nacht van Dinsdag op Woensdag is de geheele korenoogst van den
landbouwer E. HOVING te KROPSWOLDE, door onbekende oorzaak in vlammen
opgegaan.
[Het Vaderland 21 september 1922, editie 2, blad 2/8]

- HET TE SMIYRNA VERMOORDE NEDERLANDSCHE ECHTPAAR.
Zooals indertijd is vermeld, zijn te SMYRNA de heer en mevrouw DE JONGH
bijde bezetting van de stad door de Turken op straat vermoord.
De Daily Telegraph heeft door toevallige omstandigheden eenige andere
bijzonderheden over deze treurige gebeurtenis vernomen, en wel van een
inwoner van Smyrna, die een der laatste Europeanen is geweest, welke de stad
op 16 dezer heeft verlaten.
Toen de zegsman met eenige andere personen op het tooneel van den moord
aankwam, zag hij onmiddellijk dat de beide personen in kolen bloede moeten
zijn neergeschoten. Ofschoon men wilde beweren, dat het ongelukkige echtpaar
door cavalerie onder den voet was geloopen, constateerde men de gapende
kogelwonden, waar het bloed nog uitsijpelde.
Tragisch is het te vernemen, dat een zoon der vermoorden niet kon slagen om
kisten voor zijn ouders te krijgen, zoodat men de lijken eerst op het
kerkhof onder de boomen moest neerleggen en later ze maar gezamenlijk in één
grafkuil heeft moeten begraven, zonder eenig ceremonieel.
[bron: Het Vaderland 1 oktober 1922, editie 1, blad 3/6]

- 15 JAAR ONDERWEG.
Mej. T. ZINDEL te Koog a.d. Zaan, heeft dezer dagen een briefkaart
ontvangen, die 18 Juli 1907 uit Bergen (bij Alkmaar) was verzonden. Volgens
het stempel is de kaart nog denzelfden 18 Juli 1907 te Koog a.d. Zaan
aangekomen, maar ondernam daarna haar gemak de reis naar Zaandam en kwam
daar blijkens het stempel, na allerlei onbekende wederwaardigheden, den 16en
October 1922 aan.
Het postkantoor Zaandam liet haar echter reeds denzelfden dag weer naar de
Koog terugbrengen, waar de nog steeds verlangende geadresseerde de kostbare
zending in ontvangst nam.
[bron: Het Vaderland 24 oktober 1922, editie 2, blad 2/8]

* * *

- Te WINSCHOTEN is uit de voorloopige hechtenis ontslagen V.K., landbouwer
te FINSTERWOLDE, die in December jl op vermoeden van brandstichting werd
gearresteerd.
- Zaterdag heeft te BEEK EN DONK nabij het café de Drie Ossen een ernstig
tramongeval plaats gehad. De 65-jarige A. v. UDEN, uit Erp, die zijn zoon
naar de Helmondsche markt vergezelde, week, toen de stoomtram, uit HEEMERT
passeerde, in een verkeerde richting uit. De man werd gegrepen en een
eindweegs meegesleept.
Nadat de tram tot stilstand was gebracht, bleek het slachtoffer een voet te
zijn afgereden, terwijl hij tevens inwendig aan het hoofd gekneusd was.
Overgebracht naar het ziekenhuis is hij kort daarna overleden. (Tel.)
[Het Vaderland 17 december 1923, editie 2, blad 9/11]

- OP ZIJN 100n VERJAARDAG GESTORVEN.
Na te GENUA zijn 100sten verjaardag gevierd te hebben, met een diner aan
zijn vrienden, ging kolonel BENANDI, oud-adjudant van Koning van Italië,
naar bed. Hij stierf bijna onmiddellijk.
- ACHTTIENMAAL GETROUWD.
Te Juneau (Alaska) is Harold STEEN alias Walter J. HARMAN, gearresteerd,
beschuldigd van valschheid in geschrifte. Hij is kortgeleden voor de 18de
maal getrouwd.
[Het Vaderland 18 december 1923, editie 2, blad 2/8]

- BIJNA VERDRONKEN.
Vannacht om halfdrie is de 45-jarige vuilnisschipper J.B. uit de OLIENBERG,
in het water van den Trekweg gevallen, doordat hij misstapte op zijn schuit.
Gelukkig passeerde juist een havenbediende die met behulp van twee schippers
den drenkeling weer op het droge haalde.
[Het Vaderland 18 december 1923, editie 2, blad 3/8]

- 101 JAAR.
De heer B.G. DE WINTER te APELDOORN is gisteren 101 jaar geworden.
[Het Vaderland 19 december 1923, editie 2, blad 2/12]

- In 'Klei' bespreekt H.Th. een woonhuisje te CILLAARSHOEK.
Volgt een lang artikel over het steen-en dakpannenbedrijf in Duitschland.
W. v. L.C. bespreekt de keuze van bedrijfskracht voor steenfabrieken.
[Het Vaderland 19 december 1923, editie 2, blad 11/12]

- OPSPORING VERZOCHT.
Een draadloos bericht uit Londen meldt, dat majoor NORMAN PERCIVAL BAILEY
wordt gezocht wegens moord op zijn vrouw, gepleegd te HOVE (Sussex) op 7
December jl. Waarschijnlijk bevindt hij zich op een schip. De
hoofdcommissaris van HOVE verzoekt alle scheepskapiteins, die daartoe in
staat zijn, hem inlichtingen te verstrekken.
BAILEY kan passagier, dekmatroos of machinist zijn, daar hij ervaren is in
de behandeling vcan motoren. Zijn signalement luidt: lengte 1.80 m, flinke
militaire houding, oogen blauwgrijs, haar bruin, twee porceleinen tanden en
een gouden kroon in de bovenkaak, moedervlekje tusschen de schouderbladen;
hij heeft een dienstrevolver bij zich.
- Te SMILDE is de 5-jarige GEERT DEKKER, die de teugels in handen had van
het paard, dat den rosmolen in beweging bracht, met het hoofd tusschen den
molen gekomen en onmiddellijk gedood.
- Te KAMERIK bij WOERDEN is de 22-jarige W., uit AARLANDERVEEN, werkzaam bij
een heimachine, door de lier gegrepen en naar boven geslingerd. In
deerniswekkenden toestand werd de jongeman opgenomen en naar UTRECHT
vervoerd. Men vreest voor zijn leven.
- LINDEMAN zendt ons een aantal verleidelijk prospecti, voor heerlijke
reizen naar het eiland Wight, kruistochten door de Middellandsche zee,
Genua, Algiers etz. Mooie foto's doen watertanden, de beschrijving van de
reisgelegenheid wijst op groote luxe.
[Het Vaderland 20 december 1923, editie 2, blad 5/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *

- s.s. Rijndam
Passengers sailing from Rotterdam, May 3rd 1922
Tjibbe WINTERS
30, m, s[ingle]
inspector for Standard Oil
Dutch
Last perminent residence: Amsterdam
Address relative: father: mr. J. WInters, Jac. van Lennepkade 164, Amsterdam
Final destination: In transit to Batavia, D.E. Indies
5 feet 8 inch
[http://www.jewishgen.org/databases/EIDB/mm.htm?back=http://www.stevemorse.o
rg/ellis/boat.html&series=1&roll=3112&frame=663&display=true]

- s.s. Commewijne
1. Sunker, Alfred Cornelis; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921;
can read; age 18; sex man; race West-Indian; nationality Dutch.
2. Koster, Maria Johanna; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921;
can read; age 42; woman; race Dutch; nationality Dutch.
3. Breyer, Willem Frederik; steward; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921;
can read; age 44; man; race Dutch; nationality Dutch.
4. Moser, Christiaan Jacobus; steward; shipped or engaged Amsterdam
19-8-1921; can read; age 41; man; race Dutch; nationality Dutch.
5. Graaf, Martinus de; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921; can
read; age 33; man; race Dutch; nationality Dutch.
6. Wammes, Johannes; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921; can
read; age 21; man; race Dutch; nationality Dutch.
7. Bueren, Johan Mathys Franciscus von; servant; shipped or engaged
Amsterdam 19-8-1921; can read; age 22; man; race Dutch; nationality Dutch.
8. Clasener, Anton Richard; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921;
can read; age 24; man; race West-Indian; nationality Dutch.
9. Grim, Frederik Hendrik Jacob; servant; shipped or engaged Amsterdam
19-8-1921; can read; age 17; man; race Dutch; nationality Dutch.
10. Aalst, Alexander Francois van; servant; shipped or engaged Amsterdam
19-8-1921; can read; age 21; man; race Dutch; nationality Dutch.
11. Spruit, Govert; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921; can
read; age 17; man; race Dutch; nationality Dutch.
12. Steendam, Cornelis Lambertus; servant; shipped or engaged Amsterdam
19-8-1921; can read; age 20; man; race Dutch; nationality Dutch.
13. Koopmans, Petrus; cook; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921; can
read; age 28; man; race Dutch; nationality Dutch.
14. Corver, Dirk; cook; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921; can read;
age 24; man; race Dutch; nationality Dutch.
15.Wely, Antonius Henricus Maria von; cook; shipped or engaged Amsterdam
19-8-1921; can read; age 20; man; race Dutch; nationality Dutch.
16. Pape, Pieter Frederik; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921;
can read; age 19; man; race Dutch; nationality Dutch.
17. Braaf, Willem Henry; servant; shipped or engaged Amsterdam 19-8-1921;
can read; age 28; man; race West-Indian; nationality Dutch.
18. Daalen, Herman Guilaume Stephanus; servant; shipped or engaged Amsterdam
19-8-1921; can read; age 22; man; race West-Indian; nationality Dutch.
19. Damoen, Julio; fireman; shipped or engaged Curacao 24-9-1921; can read;
age 40; man; race West-Indian; nationality Dutch.
20. Winet, Arturo; fireman; shipped or engaged Curacao 24-9-1921; can read;
age 40; man; race West-Indian; nationality Dutch.
21. Dintelen, Herman van; trimmer; shipped or engaged Curacao 24-9-1921; can
read; age 32; man; race West-Indian; nationality Dutch.
etc...
[http://www.jewishgen.org/databases/EIDB/mm.htm?back=http://www.stevemorse.o
rg/ellis/boat.html&series=1&roll=3031&frame=146&display=true]

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 10 Sep 2004 17:31:01 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- BEKENDMAKING.
Ter algemeene kennis wordt gebracht, dat de verlovingsadvertentie van M.
HENDRIKSE en A. FERNANDES, voorkomende in het nummer van gisterenavond van
deze courant, valsch is; zeker afkomstig van een laaghartig sujet.
Scheveningen, M. HENDRIKSE
Den Haag, A. FERNANDES
[bron: Het Vaderland 23 januari 1921, editie 1, blad 4/6]

- EEN LANDGENOOT IN DUITSCHLAND VEROORDEELD.
EMIL HÜLS, een boer uit KEKERDOM, op Nederlandsch grondgebied is te KLEEF
veroordeeld tot 1 1/2 jaar tuchthuisstraf en 200.000 mark boete, wegens
veesmokkelarij. Hij schijnt 25 stuks groot veer uit Duitschland over de
grens te hebben gesmokkels en voor ongeveer 250.000 mark verkocht te hebben.
Toen HÜLS zich de laatse maal uit BEEK naar KLEEF begaf werd hij van alle
kanten gewaarschuwd, dat er in Duitschland op hem werd geloerd. Niettemin
begaf hij er zich heen, met het bovenstaande gevolg.
[bron: Het Vaderland 24 januari 1921, editie 2, blad 2/8]

- Te HOOGEVEEN is het 2-jarig dochtertje van den heer JORNA in een mestgat
geraakt en daarin gestikt.
- De bekende oplichtster, zich noemende ANNIE PASCAL, is naar het
krankzinnigegesticht te GRAVE overgebracht.
- In den nacht van 30 op 31 Januari heeft een dief door het vernielen van de
winkelruit twee doozen met gouden ringen uit de etalage van den
goudsmidswinkel van den heer J.F. LEMMENS te ZWOLLE gestolen. De heer L.
hoorde zijn spiegelruit inslaan, doch toen hij beneden kwam, was de dief met
het gestolene ter waarde van 1500 gulden, reeds verdwenen.
-In den tuin van den heer JOH. KROMHOUT te ZEVENHUIZEN (Alkmaar) staat reeds
een pereboom in bloei. Een honderdtal bloesems zijn geteld.
- Te NETTERSEL heeft BERTJE SCHOOFS in een pot in den grond gevonden 149
onbeschadigde zilveren munten ter grootte van een rijksdaalder en met de
beeltenissen van Albertus, Isabella en Philips IV. Samen wegen ze 4 kg
ruim. Ze zijn geslagen tusschen 1625 en 1633. Ook waren er 8 goudstukken
bij.
[bron: Het Vaderland 1 februari 1921, editie 2, blad 2/8]

- EEN ZELDZAAM JUBILEUM.
Heden heeft te BERGEN een niet alledaagsche plechtigheid plaats gehad. Het
betrof de viering van de 70-jarige echtverbintenis van JOHANNES TJALLINGS
HUIZENGA, geboren 2 September 1828 te BERGUM, en ANTJE BASTIAANS HOGENDONK,
geboren 19 November 1831 te SUAMEER, dus 92 en 89 jaren oud. Beide nog
krasse oudjes verheugen zich nog in een tamelijk goeden welstand. En hoewel
hun huwelijksbootje door stormen soms geteisterd werd, kwam het eindelijk in
kalmer wateren.
Begrijpelijk dat de belangstelling groot is geweest en gelukwenschen
van heinde en ver waren ingekomen. (L.Ct.)
[bron: Het Vaderland 3 februari 1921, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 Sep 2004 18:08:23 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- gedicht 'Ons Vaderland'.
Neerlandia neemt onderstaande gedicht op van een bijna 90-jarige
Nederlander, die, ondanks het feit, dat hij het grootste gedeelte van zijn
leven in Amerika leefde en werkte, nog zulk een onverflauwde liefde voor het
oude vaderland toont.
etc....
(door J.A. Metz Ez, Germantown, Philadelphia, PA)
[bron: Het Vaderland 6 februari 1921, editie 1, blad 5/6]

- EEN TOCHT NAAR DE BELINDA.
't Is niet één van de hoogste toppen van de Zee-Alpen, die op de
Italiaansche-Fransche grens liggen tusschen Menton en Ventimiglia; de Punte
Santa Agnese is ongeveer 1000 m., tegen onzen berg 590 m. Maar op die toppen
is in Februari nog niet veel te beleven wat de flora betreft en het is er
flink koud. We vertrokken 's morgens, in een heerlijk zonnetje, langs een
karreweg, die in zigzaglijn naar boven klom, naar het dorpje Ciotti.
Eigenlijk ... etc
(Grimaldi, 25 Febr. 1921, C. SIPKES)
[bron: Het Vaderland zondag 6 maart 1921, editie 1, blad 6/6]

- Te ENSCHEDE heeft op den avond van Paasch-Maandag de herbergier WICHMANN
in de Mennistensteeg tijdens een twist in het café, zijn revolver getrokken
en een der bezoekers, den 28-jarigen ongehuwden J.A. OLDE SCHEPERS
doodgeschoten, terwijl een andere bezoeker, zekere K. zijn been brak en in
't R.K. ziekenhuis is opgenomen. De herbergier is aangehouden.
- Gisterennacht is te OMMELANDERWIJK bij de alleenwonende WEDUWE BAVING
ingebroken. De dieven hebben de weduwe gedwongen, de sleutels van de
brandkast af te geven. Aan geld is 700 gulden gestolen. De vermoedeljke
daders, drie bewoners van een woonscheepje, zijn gisterenavond gearresteerd.
[bron: Het Vaderland 30 maart 1921, editie 2, blad 2/8]

- Te Amsterdam is de weduwe H. DE GROOT-PLAATE gisteren 100 jaar geworden.
[bron: Het Vaderland 23 mei 1921, editie 2, blad 2/8]

- Te HALLUM is overleden mej. AFKE HOFMAN. Zij was ruim 100 jaar geworden.
[bron: Het Vaderland 27 mei 1921, editie 2, blad 2/8]

- Blijkens een te ARNHEM ontvangen bericht is baron VAN PALLAND VAN
ROSENDAEL, burgemeester der gemeente ROOZENDAAL, die bij familie in Londen
verblijf houdt, vrij ernstig gewond bij een auto-ongeluk dat in de omstreken
van Londen heeft plaats gehad.
- Te DRUTEN is een kind van den molenaar KOTLING Woensdag door een wiek
getroffen. Zaterdag is het overleden.
- Te DELFT is Zondagmiddag het 7-jarig zoontje van den heer VAN D., wonend
Kolk, met het oplaten van een vlieger achteruit in de gracht aan den Geerweg
geloopen en verdronken.
[NB. Andreas Adrianus Anthonius VAN DONGEN, leeftijd 6, Geboorteplaats
Delft, Vader Joseph Cornelis van Dongen, moeder Margaretha Emerentia van
der Kleij, Plaats Delft, Datum overlijden 29-05-1921]
[bron: Het Vaderland 30 mei 1921, editie 2, blad 2/8]

- DORDTSCHE FEESTWEEK.
Van 20-25 Juni wordt te DORDT een feestweek gehouden.
In de buurt van of op de Beverwyksplein komt een winkelgalerij. In het
gebouw Kunstmin zullen allerlei bedrijven van DORDT en omstreken worden
tentoongesteld. De gemeente zal in het voormalig ziekenhuis laten zien, wat
zij op het gebied van hygiëne voor mensche en dier tot stand bracht en weder
de modernste toepassing van gas en electriciteit voor verlichting,
verwarming enz. De DORDTSCHE archivaris stalt historische prenten
betreffende de geschiedenis van de stad. De D.U.W. organiseert een
etalagewedstrijd.
Sportwedstrijden, waarbij o.a. het kampioenschap van DORDT te behalen is,
zangwedstrijden, muziekconcoursen enz. zullen voor ontspanning na inspanning
zorgen.
[bron: Het Vaderland 30 mei 1921, editie 2, blad 2/8]

- Hedenmorgen is de oudste inwoner van HAREN, GEERT KAMPS, in den ouderdom
van 101 jaar en 6 maanden overleden.
- Te ALTEVEER (Gr.) is het 11-jarig zoontje van HULZEBOS bij het baden
verdronken.
[bron: Het Vaderland 1 juni 1921, editie 2, blad 2/8]

- Tragisch.
Te BEETSTERZWAAG had de familie alles in orde gebracht voor een gouden
echtpaar. Plotseling werden beide oude menschen ongesteld, met het droevige
gevolg, dat op den dag, dat het feest zou worden gevierd, de oude man en een
dag later zijn vrouw grafwaarts werden gebracht.
[bron: Het Vaderland 9 juni 1921, editie 2, blad 2/8]

- SCHADE DOOR ONGEVAL.
Mej. C. VAN DER WACHT-HEEMSKERK is gevallen over het deksel van een putje in
de openbare straat, waarin een gaskraan was geplaatst, doordat dit deksel
enkele centimeters boven de bestrating uitstak. Zij heeft daardoor beide
armen gebroken en dientengevolge een schade van een goede f 140 geleden. Ze
acht daarvoor de gemeente aansprakelijk en heeft nu den Raad het verzoek
gericht haar de schade te vergoeden.
[bron: Het Vaderland 18 juni 1921, editie 2, blad 2/14]

- 65 jaar g e t r o u w d ! - Te Anna Paulowna (N.-H.), vierde gisteren het
echtpaar C. HOOP en M. BLOM, de 65-jarige echtvereeniging.
- Het lijk, dat eenige dagen geleden is aangespoeld aan den Onrustpolder op
Noord-Beveland is herkend, als dat van den kleermaker Iz. LE BLEU, uit
BRESKENS, die sedert 16 Maart wordt vermist.
[bron: Het Vaderland 23 juni 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
Overledene op dinsdag 14 juni 1921 Wissenkerke
Aktenummer (document number) : 16
Overleden op (died on) : 14 6 1921
Overleden te (died in) : Wissenkerke
Izaak le Bleu
Leeftijd bij overlijden (age) : 49 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : kleermaker
Geboorteplaats (place of birth) : Breskens
Partner: Anthonetta Sara Leenhouts
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Beroep (occupation) : zonder
Vader (father) : Jacob Albertus le Bleu
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Suzanna Olivier
Leeftijd (age) : niet opgenomen

- Den 28sten Juni 1921 overleed te SEELISBERG (Zwitserland) zacht en kalm
mijn innig geliefde kleinzoon KARL ALFONS RUDOLF HERBERT VON TSCHUDI in den
ouderdom van ruim 11 jaar.
C.E. KLEYN-ESCHAUZIER
's-Gravenhage, 30 Juni 1921.
[bron: Het Vaderland 30 juni 1921, editie 1, blad 4/4]

- Te ULESTRATEN wordt den kapelaan bij een intronatie van het H. Hart in het
gezin G. een glaasje gepresenteerd. Ongelukkig werd echter de verkeerde
flesch genomen en kregen de kapelaan en G. ammoniak te drinken. Ze brandden
hun mond en keel zoodanig dat ze zich onder geneeskundige behandeling
moesten stellen. De kapelaan was spoedig hersteld doch G. is er ernstig aan
toe.
- Misleid door de duisternis is de magazijnmeester Th.R. van M. in de
Waalhaven te ROTTERDAM liggende Engelsch stoomschip PYRHUS, bij het aan
boord gaan te water gevallen en verdronken.
[bron: Het Vaderland 11 juli 1921, editie 2, blad 2/8]

- Te ZEVENHUIZEN heben J. KOOLE en C. SCHINKELSHOUT hun 60-jarig
huwelijksfeest gevierd. Het dorp heeft dit gevierd door de vlag uit te
steken. De Kleine Trompetter bracht het bruidspaar een serenade en deed een
ronde in het dorp, gevolgd door de jeugd. Van de ingezetenen hebben de
oudjes een enveloppe met inhoud ontvangen en ook een van de
voetbalvereeniging T.O.G.
- Het 10-jarig zoontje van A., aan de Lage Markt te NIJMEGEN, is bij het
baden op de z.g.. zandplaat in de Waal verdronken. Het lijkje is nog niet
opgehaald.
[bron: Het Vaderland 14 juli 1921, editie 2, blad 2/8]

- HET VLIEGTUIGONGELUK TE VLISSINGEN.
Men meldt ons nader uit Vlissingen:
Zooals bekend is, heeft de heer FOKKER te VEERE in de loodsen van den
marinevliegdienst een vliegtuigfabriek in exploitatie gebracht waarin vooral
Duitschers werkzaam zijn. Zaterdagmorgen was een pas gemonteerde eendekker
naar het vliegterrein nabij Vlissingen overgebracht en des middags zou de
31-jarige ingenieur OTTO SCHÜTZEMEISTER, geboren te Höfgen (Duitschland) met
de machine een proefvlucht maklen. Hij steeg op, doch spoedig bleek een der
vleugels die van 't nieuwe Triplex-systeem waren, stuk te zijn en was
behoorlijk dalen blijkbaar niet meer mogelijk. Volgens de bewegingen der
machine heeft de heer SCHÜTZEMEISTER getracht in het kanaal neer te vallen,
terwijl hij om brandgevaar te voorkomen den motor stilzette. Was het hem
gelukt in het water of bijv op de telegraafdraden langs den spoorlijn
terecht te komen, dan was de val waarschijnlijk gebroken. Nu viel de machine
met een smal op den kruin van den spoordijk. De beide vleugels waren geheel
stuk, de motor en andere metalen deelen waren verwrongen, de staart was nog
het minst beschadigd.
De vlieger was zwar aan het hoofd gewond, had wijders een aantal enstige
wonden aan het lijf en toen de eerste hulp ter plaatse kwam en hem uit zijn
benarde positie verloste, was hij reeds een lijk. Van Vlinssingen, Souburg
en ook van Middelburg kwamen zeer velen een kijkje nemen naar de ruine van
de machine.
Het lijk werd per spoorwegwagon naar het station en vandaar per brancard
verder vervoerd.
Nader vernemen we van andere zijde, dat het toestel, waarmede het ongeluk is
gebeurd, geen verkeerstoestel was, dich een ééndekker voor één persoon van
een nieuw type.
Dat het ongeluk zou veroorzaakt zijn door het breken van een vleugel, is
uitgesloten. Anders zouden fragmenten van dien vleugel zijn gevonden, wat
niet het geval is.
Het vermoeden ligt voor de hand. dat onvoorzichtigheid of onbedrevenheid van
den vlieger, oorzaak is van diens val.
[bron: Het Vaderland 18 juli 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
(bron: ISIS Zeeland)
Overledene op zaterdag 16 juli 1921 Vlissingen
Aktenummer (document number) : 144
Overleden op (died on) : 16 7 1921
Overleden te (died in) : Vlissingen
Otto Schützenmeister
Leeftijd bij overlijden (age) : 31 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : vliegenier
Geboorteplaats (place of birth) : Höfken bij Gammau
Partner: Hermine Meier
Vader (father) : Hugo Schützenmeister
Moeder (mother) : Lena Gatsch
Bijzonderheden (notes) : Hij woonde te Veere en zijn ouders te Höfken bij
Gammau

- Woensdagmiddag omstreeks 12 uur heeft, naar de Leeuw.Crt meldt, aan het
Noordvliet een vrij enrstig ongeluk plaats gehad. De werkman I. WITTEVEEN
kwam van het werk en had zijn dochtertje voor op de fiets. Door het
plotseling springen van den voorvork sloegen beiden tegen den grond, waarbij
het kind er met verlies van een paar tanden afkwam. De vader echter werd
vrij ernstig aan hoofd en neus gewond bij buren binnengedragen, waar spoedig
geneeskundige hulp werd ingeroepen. Thans is de toestand bevredigend.
- Te KOTTEN, gem. WINTERSWIJK, is ten huize van den landbouwer MIENSINK bij
diens afwezigheid ingebroken en f 2000 ontvreemd.
- De antiquiteitenhandelaar W. SMEENK uit ZELHEM, een 80-jarige, die de
vorige week onder WEHL onder een vrachtwagen is kwam, aan de bekomen wonden
bezweken.
- Te TACOZIJL is door hooibroei de boerderij van S. SOETINGA afgebrand.
Niets is gered.
[bron: Het Vaderland 22 juli 1921, editie 2, blad 2/8]

- OOST-INDIË.
H.W. Verharen (+).
Omtrent het jachtongeluk, waarbij kapitein VERHAREN om het leven kwam,
meldde het Atj. Nbd. in Juni jl.:
Den 9den dezer vertrok KAPITEIN H.W. VERHAREN van Samalanga met een brigade
op patrouille en arriveerde den 13den dezer in BOVEN PEUDADA. Op ongeveer 12
km. van BIREUËN op den linkoever van de Peusangan-rivier, ontmoette kapitein
VERHAREN, die met een Europeesch sergeant en een Ambonneesch fuselier
vooruit was gegaan, een kudde olifanten waarop, op ongeveer 30 meter
afstand, werd gevuurd. De door het schieten wild geworden dieren, deden een
aanval, welke zoo onverwacht kwam, dat eenige verwarring ontstond. In de
vlucht struikelde de sergeant waardoor het geweer afging en het schot den
heer VERHAREN in den buik trof.
KAPITEIN VERHAREN beval daarop den sergeant, geneeskundige hulp te halen,
welke van BIREUËN onmiddellijk werd verstrekt, doch zij kwam te laat op de
plaats van het gebeurde. VERHAREN was inmiddels door bloedverlies bezweken.
Hij is doorloopend bij bewustzijn geweest.
De patrouille, die achtergebleven was en na 4 of 5 uren op de plaats des
onheils arriveerde, vond KAPITEIN VERHAREN stervende.
[bron: Het Vaderland 23 juli 1921, editie 2, blad 2/10]

- KIND ONTVOERD.
Maandagmiddag omstreeks 4 uur werd naar het N.v.d. D. meldt, te ZAANDAM het
4-jarig meisje VAN DALEN vermist. Blijkbaar was zij medegenomen door een man
van flink postuur. Op de Zaandammerboot van 4 uur vertrekkende van ZAANDAM,
en reeds stoomende naar AMSTERDAM, werd door de politie, vergezeld van de
moeder, een onderzoek ingesteld daar men vermoedde dat het kind op deze boot
werd weggevoerd. Echter zonder resultaat. Het meisje is gekleed in een rose
jurkje en was bloothoofds.
[bron: Het Vaderland 27 juli 1921, editie 2, blad 2/8]

- OEFENTOCHT BIJ DE BINNENVAART.
Het schip, waarmede de directeuren en leeraren der Schippersvakscholen van
de Nederlandsche Vereniging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart een
oefentocht naar de Zeeuwsche wateren maken, is Dinsdagmiddag te ROTTERDAM
door een groot aantal genodigden, autoriteiten en scheepvaartdirecties,
bezichtigd.
's Avonds werden te DORDRECHT leden van het Dordtsche gemeentebestuur en ook
vele andere genoodigden aan boord ontvangen. De tocht wekt ook dit jaar veel
belangstelling.
[bron: Het Vaderland 3 augustus 1921, editie 2, blad 3/8]

- PIET DE SMEERPOETS IN ESPERANTO.
De onsterfelijke Struuwelpeter (Piet de Smeerpoets), die al in zooveel talen
overgezet werd, zal nu zijn zegetocht over den aardbol ook nog over de
kringen uitstrekken, die zich van de wereldtaal Espranto bedienen. Bij de
uitgeversfirma Nütten en Loening te BERLIJN, waar eens de eerste uitgave van
het klassieke kinderboek verscheen, is een Esperanto-uitgave verschenen,
onder den titel: La Struuwelpetro.
- Op de Merwede bij GORINCHEM overboord geslagen en verdronken de 22-jarige
dienstbode K.D., uit BEELEN, bij Warendorf.
- Te HAZERSWOUDE is het 3-jarige dochtertje van J.W. in een sloot achter de
woning verdronken.
- In de Maas te ROERMOND is een tienjarig meisje bij het baden verdronken.
- Men meldt uit OUD-GASTEL aan het D. v.d. N.-Br.:
De echtgenoote van C. ROKX, ploegbaas aan de trammaatschappij, was er
Woensdagmiddiag ooggetuige van dat haar hondje door de tram werd
doodgereden.
Terwijl zij tegen een buurvrouw vertelde dat zij zoo erg geschrikt was,
zakte zij in haar woning ineen en stierf. De ongelukkige laat 6 kinderen,
waarvan 4 onverzorgd achter.
[bron: Het Vaderland 5 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]

- Motorongeluk.
Gisterenmiddag is te VLISSINGEN een motorrijwiel met zijspan omgeslagen; de
motorrijder, de 21-jarige VOET uit HULST, is gedood, zijn metgezel ROELOFFS
uit Sint Jansteen, is niet levensgevaarlijk gewond.
- Onder OOSTKAPELLE zijn gisterenmiddag twee heeren uit VLISSINGEN, een met
zijn verloofde, in zee gaan baden. Het verloofde paar is verdronken.
[bron: Het Vaderland 8 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
Overledene op zondag 7 augustus 1921 Vlissingen
Aktenummer (document number) : 34
Overleden op (died on) : 7 8 1921
Overleden te (died in) : Vlissingen
LUDOVICUS CORNELIS VOET
Leeftijd bij overlijden (age) : 22 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : onbekend
Beroep (occupation) : vlaskoopman
Geboorteplaats (place of birth) : Hulst
Vader (father) : Theodorus Voet
Beroep (occupation) : koopman
Moeder (mother) : Apolonia Scheers
[Bron: Overlijdensakten Sint Jansteen 1796-1942]
[Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer]
[Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940]

- HET ZWEMONGELUK BIJ OOSTKAPELLE.
Betreffende het verdrinken van een jong verloofd paar in zee nabij de
uitspanning ORANJEZON onder OOSTKAPELLE, meldt men ons nader:
Zondagmiddag waren twee heeren uit Vlissingen, beiden tijdelijhk opzichter
bij de genie aldaar, met hun aanstaanden gaan genieten van duin en zee en
gingen de heeren en het meisje van een hunner zwemmen. Plotseling werden zij
door een groote golf overvallen. Een der heeren bereikte met groote moeite
den wal, doch de andere heer, G. geheeten, en zijn meisje mej. de H.,
verpleegster in het Gasthuis te MIDDELBURG, werden niet meer gezien. Hun
metgezellen konden alleen de kleeren mede huiswaarts nemen.
[bron: Het Vaderland 9 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
* Overledene op zondag 7 augustus 1921 Vrouwenpolder
Aktenummer (document number) : 5
Overleden op (died on) : 7 8 1921
Overleden te (died in) : Vrouwenpolder
THEODORUS WILHELM GRONDIJS
Leeftijd bij overlijden (age) : 27 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : onbekend
Beroep (occupation) : opzichter
Geboorteplaats (place of birth) : Utrecht
Vader (father) : Hendrik Frederik Grondijs
Beroep (occupation) : gemeente ambtenaar
Leeftijd (age) : 62
Moeder (mother) : Margaretha Johanna Penning
Bijzonderheden (notes) : Hij was opzichter bij de genie en woonde te
Vlisingen. Zijn ouders woonden te Utrecht.
[Bron: Overlijdensakten Vrouwenpolder 1811-1940]
[Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer]
[Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940]
* Overledene op zondag 7 augustus 1921 Vrouwenpolder
Aktejaar (year) : 1921
Aktenummer (documentnumber) : 164
Overleden op (died on) : 7 8 1921
Overleden te (died in) : Vrouwenpolder
CATHALIJNTJE SUZANNA DE HULLU
Leeftijd bij overlijden (age) : 23 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : onbekend
Beroep (occupation) : verpleegster
Geboorteplaats (place of birth) : Sluis
Vader (father) : Jannis de Hullu
Beroep (occupation) : zonder
Moeder (mother) : Neeltje Cathalijntje de Bruijne
Opmerking (note) : Vader woont te Yerseke. Betreft inschrijving extract
overlijdensregister gemeente Vrouwenpolder
[Bron: Overlijdensakten Middelburg 1881-1942]
[Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [17 juni 2004]]
[Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940]

- Te Driewegen, onder TERNEUZEN, is M. de K. van een wagen met hooi gevallen
en aan de gevolgen overleden.
- Vanwege den Marinestaf wordt medegedeeld, dat het
marine-verkenningsvliegtuig F2, bestuurd door luitenant-ter-zee 2e kl. W.H.
PEETENBURG met als waarnemer den officier-machinist 2e kl. P.B. BEHAGE,
gisteren bij LEEUWARDEN een noodlanding heeft moeten maken. Het toestal
sloeg evenwel over den kop en de inzittenden bekwamen eenige lichte
brandwonden. Voor de vliegers bestaat geen levensgevaar.
[bron: Het Vaderland 13 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
* Aktenummer (document number) : 60
Overleden op (died on) : 9 8 1921
Overleden te (died in) : Terneuzen
MARINUS DE KRAKER
Leeftijd bij overlijden (age) : 18 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd
Beroep (occupation) : veldarbeider
Geboorteplaats (place of birth) : Terneuzen
Vader (father) : Izaak de Kraker
Beroep (occupation) : veldarbeider
Moeder (mother) : Jacomina Verberkmoes
Beroep (occupation) : zonder

- Te SPIJK bij GORKUM is het huis van den arbeider ARIE STERK geheel
afgebrand. Het vuur deelde zich mede aan het huis van den brievenbesteller
W. VAN STEENIS, dat dienst doet als rijkskantoor. De bewoners wisten zich
ongedeerd te redden, doch hadden niet eens den tijd zich van de noodige
kleeding te voorzien. STEENIS kon nog een trommel met eigen en rijksgeld
redden. Het huis is het eigendom van VAN STEENIS. Alles is verzekerd, doch
laag.
[bron: Het Vaderland 18 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 Sep 2004 18:10:51 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- Men bericht ons dat de zangeres JOY MAC ARDEN een Haagsche is. Haar
werkelijke naam is mej. IJZERMAN.
- Woensdag 24 Augustus zal de N.V. Electrische Luxebroodfabriek v.h. HENRI
J. CARELS, haar 12 1/2-jarig bestaan herdenken.
[bron: Het Vaderland 20 augustus 1921, editie 2, blad 2/10]

- LAND-EN ZEEMACHT
* Eindexamen Hoofdcursus.
Bij den Hoofdcursus te KAMPEN zijn na afgelegd eindexamen geslaagd voor
tweeden luitenant:
a) Infanterie hier te lande:
A. den Boer
W. Coppoolse
C. Gottschal
F.W. Groenewegen
P. van der Heide
N.D. Nammensma
W.A.J.Roelofsen
M.J.H.S. Rompen
I.L. Uijterschout
P.G.M. Vlamings
J.G. Warringa
b) Administratie hier te lande:
H.P.L. van Gestel
A.J.M. van Gulick
J. Palland
A.L. Willems
c) Infanterie O.-I. leger:
R.C. d'Ablaig van Giessenburg
C.A.J. van den Berg
E.J. Donk
K.J.J. Drijber
G.F. van Duin
L.N.B. Edwards van Muijen
W.A.C. Galestien
A.J. Hoga
L.F. Kloet
T.R. Kühr
A. Mol
F.H.F. Taatgen
H.A. Tillema
C. Wiersma
A.J. de Wilde
d) Administratie O.-I. leger:
P. Alous
F.H. Kooistra
[bron: Het Vaderland 21 augustus 1921, editie 1, blad 4/6]

- Aangezien de heer J.P. VALKEMA BLAUW, in de raadsvergadering van 23 Juni
tot leeraar in de wiskunde aan de Kon. H.B.S. te APELDOORN benoemd, eerst 1
October e.k. zijn betrekking kan aanvaarden, geven B. en W. den raad in
overweging, voor het tijdvak van den aanvang van den cursus 1921-1922 tot en
met 30 September tot leeraar in de wiskunde, den heer L. VAN CLEEFF,
kapitein der artillerie van het Nederl. Oost-Ind. leger thans met verlof
alhier vertoevende.
[bron: Het Vaderland 23 augustus 1921, editie 2, blad 3/8]

- Door de poltite genomen vingerafdrukken hebben uitgemaakt, dat de
villa-inbraken te BAARN in den nacht van 20 op 21, en van 21 op 22 Augustus
gepleegd moeten zijn door den 25-jarigen Poolschen landbouwer W. BUDSYNSKI,
zich eveneens noemendt STANISLAUS, geboortig van Karnowo. De politie te
BAARN verzoekt opsporing en aanhouding.
[bron: Het Vaderland 29 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]

- Gisterenmiddag is de motorrijder BORST uit Assen, nabij Rolde tegen een
boom gereden. Zijn schedel werd verbrijzeld en hij was onmiddellijk dood.
Het lijk werd naar ROLDE vervoerd.
- De zoon van den landbouwer K. te WIJHE, die bij het lossen van een
maaimachine aan het station daaronder geraakte, is aan de gevolgen van zijn
verwonding overleden.
- Te NIEUWOLDA is hedenmorgen het hotel van T. GEERTSEMA afgebrand. De brand
is ontstaan in de korenmijten.
- Op het erf van den molenaar M. GARDENBROEK te Noord-Apeldoorn geraakte
gisteravond halfzes door het spelen met vuur een paar bij hem logeerende
jongetjes van 8 en 10 jaar uit OENE de hooischelf met hooi en haver gevuld
in brand. De hooischelf brandde geheel af, terwijl de vlammenoversloegen
naar het dubbel woonhuis, bewoond door D.J. JONKER en H. GOSSELING. Dit huis
brandde geheel uit. De inboedels der bewoners, welke gedeeltelijk gered
werden, waren door JONKER laag, door GOSSELING in het geheel niet verzekerd.
Door de windrichting bleef de molen gespaard.
[bron: Het Vaderland 30 augustus 1921, editie 2, blad 2/8]

- DE ARRESTATIE VAN DOUWES DEKKER.
Minister de Graaff heeft op de vragen van den heer Ravesteijn betreffende de
arrestatie van E.F.E. DOUWES DEKKER. nog geantwoord, dat uit de door de
Indische Regeering verstrekte gegevens het volgende is gebleken ... etc.
[bron: Het Vaderland 31 augustus 1921, editie 2, blad 2/6]

- De bewoners van een pand te West-Souburg, waarin een aantal gezinnen
gehuisvest zijn, hadden een paar dagen de WED. B. (= ?Catharina Krijger?)
niet gezien, terwijl haar kamerdeur was gesloten. Een smid werd gehaald;
deze verbrak het slot en toen werd de oude vrouw dood gevonden achter de
deur.
- Te WEDDERHEIDE is afgebrand de behuizing bewoond door de gezinnen
LAMEIJER, van der TUUK en ZWARTS. De inboedels zijn mede verbrand.
[bron: Het Vaderland 1 september 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
Aktenummer (document number) : 24
Overleden op (died on) : 28 8 1921
Overleden te (died in) : Oost- en West-Souburg
Catharina Krijger
Leeftijd bij overlijden (age) : 75 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : zonder
Geboorteplaats (place of birth) : Koudekerke
Partner: Izaak Bosselaar
Vader (father) : Lourus Krijger
Moeder (mother) : Margaretha Jongepier

- OPSPORING VERZOCHT.
De aandacht wordt gevestigd op een zekeren PIETER FRANS TIMMERMANS,
echtgenoot van VERSCHOREN, FLORENTINA, geb. 21 Jan. 1879 te Konings-Hoycht
(België).
Genoemde persoon wordt verdacht van moord gepleegd te Putte (B.) in den
nacht van 5 op 6 Jan. 1921 en van verschillende feiten van diefstal in
vereeniging met andere persoenen. Ook zou hij lid zijn geweest van een
misdadigersbende.
TIMMERMANS is straatventer van beroep.
Signalement:
haar zwart, voorhoofd rond, wenkbrauwen zwart, oogen bruin, neus en mond
middelmatig, vooruitstekende jukbeenderen, kinrond, groote ooren, lange
hals, ovaal gevormd gezicht, gezonde gelaatskleur, lichaamsbouw gewoon,
lengte 1.67 m., weinig gezicht in rechteroog, onverschillige gang, slordig
uiterlijk, draagt meestal bruin costuum, draagt somtijds een bril.
De Belgische regeering vraagt om opsporing van dezen persoon. Verzocht wordt
bij opsporing terstond bericht aan het Department van Justitie, terwijl
toepassing van het Vreemdelingenreglement wordt in overweging gegeven.
- STRIJD OM EEN KIP.
Twee inwoners der gemeente LUSTIN, bij DINANT, hebben onder de jammerlijkste
omstandigheden het leven verloren, vertelt de Nieuwe Gazet.
Om een kip, welke op den grond van den gebuur kwam pikken en door dezen werd
doodgeschoten, kregen ALFRED THEUNISSEN EN FERNAND DIGNIER ruzie. Deze liep
zoo hoog, dat THEUNISSEN een revolverschot loste op DIGNIER, die doodelijk
in de borst werd getroffen.
Hij had echter nog de kracht naar binnen te gaan om zijn geweer te grijpen
en THEUNISSEN dood te schiten. DIGNIER stierf kort daarna. Zij waren beiden
getrouwd en laten de een 4 en de andere 5 kinderen achter.
[bron: Het Vaderland 4 september 1921, editie 1, blad 4/6]

- DE RAMP VAN JAN POST.
We hebben dezer dagen bericht, dat de Urker visscher JAN TEUNIS POST, wiens
scheepje in de haven van SCHEVENINGEN is gezonken, van de Koningin-Moeder f
600 heeft ontvangen. Dit is een drukfout geweest. Het bedrag dat POST
ontving was F 60.
[bron: Het Vaderland 9 september 1921, editie 2, blad 2/8]

- DE REIS VAN KAPT. DE GHIZE.
Kapitein de Ghizé, voor het Vaderland naar de Lévant, Perzië en verder
reizende en verleden week Zaterdag van hier vertrokken, heeft te Weenen op
den doorgaanden trein naar het Oosten moeten wachten, die slechts twee maal
in de week loopt, maar bevindt zich reeds in den Balkan. We zullen nu wel
spoedig meer van hem hooren.
[bron: Het Vaderland 17 september 1921, editie 2, blad 2/12]

- VLUCHTIGE IMPRESSIES UIT DUITSCHLAND.
Sedert ik, enekel weken slechts voor het uitbreken van den oorlog - en
zonder dat er daar, in 't militaire hart van Pruisen, een voorteken van te
voelen was - in een landhuisje bij POTSDAM met een paar Duitsche vrienden
bijeen was, had ik Duitschland niet teruggezien. Nu, eigenlijk, na zeven
jaren, overschreed ik bij CRANENBURG weer de Duitsche grens. Schappelijker
en gemakkelijker douane-onderzoek dan dar in CRANENBURG ondervond ik zelden.
Men vertelde mij dan ook dat dit grensstation het allercomfortabelste was
voor reizigers naar Duitschland. In Kuelen kwam een groote teleurstelling,
en .. etc.....
(door Henri BOREL)
[bron: Het Vaderland 24 september 1921, editie 2, blad 8+9/13]

- VAN REIZEN EN TREKKEN.
I. Stadsbouw van Turijn en Genua.
Er was werkelijk regen gevallen, zelfs onweer hadden we genoten op onzen
tocht door de Germaansche landen, dat voor dit jaar zeker iets buitengewoons
mocht genoemd worden. Maar nauwelijks waren we de ALPEN gepasseerd of een
strak blauwe kopel welfde boven ons en kondigde juichend het land van de zon
aan. Vol blijheid straalde de Lombardische vruchtbare vlakte ons tegemoet
als een weeldeland tegenover de steriele bergen, die meer en meer naar den
achtergrond verschoven.
TURIJN zou ons eerste uitgangspunt zijn, etc.....
(door W. VAN DER PLUYM)
[bron: Het Vaderland 2 oktober 1921, editie 1, blad 5/6]

- NEDERLANDER UIT BELGIE GEZET.
De Brusselsche redacteur van de Msb. schrijft:
Een Brusselsch blad deelt mede, dat de Antwerpsche politie heeft aangehouden
zekeren MEIER PLATVOET, van Nederlandsche nationaliteit, die te Amsterdam
failliet was verklaard en te ANTWERPEN groote uitgaven maakte en betaalde
o.m. met waardelooze postcheques. MEIER PLATVOET zal uitgezet worden.
[bron: Het Vaderland 14 oktober 1921, editie 2, blad 2/8]

- VAN REIZEN EN TREKKEN.
III. Genua la Superba.
Was Turijn de stad, waar de barok triomfeerde, Genua heeft een vroegere
periode der Italiaansche bouwkunst tot haar recht doen komen. De glans dien
de stad eens had en die haar den bijnaam van 'la Superba' gaf, is te zoeken
in de 16e en 17e eeuw, toen haar belangrijkste paleizen gebouwd werden. Zij
zouden ... etc.
(door W. VAN DER PLUYM)
[bron: Het Vaderland 16 oktober 1921, editie 1, blad 5+6/6]

- Einde Aug. 1919 verdween, naar men zich wellicht nog herinnert, plotseling
een vrouwelijke verpleegde uit het Wilhelmina Gasthuis te AMSTERDAM, die er
door twee mannen, van wie een in een verplegerscostuum, uit werd ontvoerd.
De Justitie was er door gedupeerd, daar de vrouw niemand anders was dan E.
S.-B. een bekende aborteuse, die als justitie-arrestante werd verpleegd.
Overal is tevergeefs gezocht. Thans blijkt uit een advertentie, dat de vrouw
in ENGELAND is overleden.
- De jachtopziener EISING, uit BORGER, is Zondagnacht in het Schoonderveld
doodgeschoten. Men vermoedde dat de moord door een strooper was gepleegd. Er
werden in de buurt een geweer en een klomp gevonden.
Maandagavond is te ASSEN binnengebracht de schaapherder J.M. te SCHOONLOO,
verdacht van dezen moord. Hij heeft reeds een volledige bekentenis afgelegd.
- In het gehucht HOUTDORP tusschen GARDEREN en ELSPEET zijn in den
afgeloopen nacht een 70-jarige en een 40-jarige vrouw vermoord. De eene werd
op bed, de andere levenloos er voor gevonden. Men denkt aan een moord
gepaard met roof, want alle kastdeuren waren verbroken en de kasten
doorzocht.
[bron: Het Vaderland 18 oktober 1921, editie 2, blad 4/12]

- BRIEVEN VAN DE OOSTERSCHE REIS.
Het Bulgaarsche volk.
Sofia, 30 Sept.
Het leven is een hazardspel. Er zijn menschen die het lot ten volle
begunstigt terwijl het anderen voortdurend nederdrukt. Dit lot, deze
fataliteit, treft zoowel het leven der staten als dat van de individuen, en
wijsheid, rede kunnen er niets aan doen ! Wanneer men de onverklaarbare
ongelijkheid overweegt van het lot, dat aan de Balkanvolken ten deel viel
... etc.
(door A. de GHIZE)
[bron: Het Vaderland 18 oktober 1921, editie 2, blad 7/12]

- De heer JACOBUS LIPS BZN., de man, wiens eenvoudige smederij in den loop
der jaren uitgroeide tot een reuzefabriek met wereldvermaardheid, is na een
langdurige ziekte in den leeftijd van 74 jaar te DORDRECHT overleden. Eenige
jaren is hij lid der Kamer van Koophandel geweest.
De overledene was ridder in de orde van Oranje-Nassau en ridder in de orde
van de Kroon van België.
[bron: Het Vaderland 21 oktober 1921, editie 2, blad 1/8]

- 103 JAAR.
Mevrouw de weduwe J. VAN EDE, geb. VAN SCHOONHORST te Amsterdam vierde
gisteren haar 103en verjaardag. Van alle kanten ontving de oude dame, die de
oudste inwoonster van AMSTERDAM is, bloemen en gelukwenschen.
De receptie ten huize van haar dochter op de Prinsengracht 3, bij wie zij
inwoont, was druk bezocht.
Mevr. VAN EDE geniet nog een goede gezondheid en nam nog druk aan de
gesprekken deel.
Zij stamt af van een oud Veluwsch geslacht. Haar grootmoeder bereikte den
ouderdom van 107 jaar. Haar moeder en haar vader werden onderscheidenlijk 91
en 96 jaar oud.
[bron: Het Vaderland 21 oktober 1921, editie 2, blad 2/8]
NB.
I. Wouter HENDRIKSEN, tr. Gaartje Jans.
II. Jan Woutersen VAN SCHOONHORST, ged. Barneveld ca. 1770, landbouwer
(1844), overl. Kallenbroek (Barneveld) 18-01-1857 (87 jaar), tr. Melisje
Willems van Bitterschoten, landbouwster (1844), overl. voor 1857.
III. Johanna/Jannetje VAN SCHOONHORST, geb. Barneveld 20-10-1818 (25 in
1844), dienstbare (1844), overl. na 20-10-1921, tr. Barneveld 16-8-1844 Jan
VAN EDE, geb. Barneveld, broodbakker (1844), bakker (1876, 1877), overl.
Barneveld 27-5-1867 (54 jaar), zoon van Anthonis van Ede en Dirkje
Langeveld.
Kinderen:
1. Melisje van Ede, geb. Barneveld ca. 1852, overl. Amsterdam 30-04-1921 (69
jr; aangifte Barneveld 7-5-1921).
2. Antonie van Ede, geb. Barneveld ca. 1849, bakker, overl. Barneveld
22-2-1876 (27 jaar).
3. Diderika Maria van Ede, geb. Barneveld, tr. Barneveld 21-3-1877 Jan
Hubertus Veenendaal, geb. Valburg (23 in 1877), teekenmeester, zoon van Jan
Hubertus Veenendaal (hoofdonderwijzer) en Johanna Herberdina Augusta
Wilhelmina van Ede.

- Omtrent de te DORDRECHT op 74-jarigen leeftijd overleden stichter der
vermaarde LIPS' FABRIEKEN, den heer J. LIPS Bzn., zegt de D. Ct.:
in 1870 vestigde de heer Jacobus LIPS een zaak in haarden, kachels,
brandkasten enz in de Botgenstraat te DORDRECHT. Gestage uitbreiding
noodzaakte hem de zaak in '83 naar een grooter perceel aan de Groenmarkt te
verplaatsen, waar hij met een personeel van 15 man werkte; in 1895 verrees
de
eerst brandkastenfabriek aan de Varkenmarkt, reeds na drie jaren gevolgd
door de tuime fabriek aan den Spuiweg, welke met 48 man personeel werd
betrokken. In 1910 werd de firma een N.V., in 1912 werd de slotenfabriek aan
den Burgemeester de Raadtsingel gebouwd, vijf jaren later werd van de
gemeente een 5 H.A. groot stuk grond in den West Merwede-polder gekocht.
Daarop werd eerst de brandkastenfabriek gebouwd welke in 1919 gereed kwam,
daarna de slotenfabriek die dit jaar in gebruik werd genomen. Besloegen de
fabrieksgebouwen in 1900 5400 m2, in 1912 kwam daar 3600 m2 bij en thans is
de oppervlakte 14.000 m2 groot. In 1910 werkten in de fabrieken 350 a 400
man, bij het begin van dit jaar was er een personeel van 750 man.
[bron: Het Vaderland 22 oktober 1921, editie 2, blad 1/14]

- MOTORONGELUK.
Zaterdagavond reed H. MAUS uit STRATUM op den Aalsterweg onder EINDHOVEN per
motorfiets in volle vaart van achter tegen een kar. Het motorrijwiel werd
vernield, terwijl de bestuurder zoodanig werd gewond, dat hij kort daarna
overleed. Zekere W. v.d. BOOMEN, die op de duo-zitting zat, werd ook ernstig
gewond, zoodat men voor zijn leven vreest. De voerman van de kar, waartegen
de motor aanbotste, alsmede een man, die er achter op zat, kwamen er
ongedeerd af, niettegenstaande het paard op hol sloeg. Beide eerstegenoemde
personen zijn gehuwd en vader van resp. 4 en 6 kinderen.
[bron: Het Vaderland 24 oktober 1921, editie 2, blad 2/8]

- EEN HONDERDJARIGE
De oudste inwoner van DEVENTER T. HEKKERT, vierde gisteren zijn 100sten
verjaardag. Op het Groote en Voorster Gasthuis, waar hij sedert 28 jaren
verblijft, werd dit feit met groote opgewektheid gevierd. HEKKERT werd van
alle kanten gecomplimenteerd en letterlijk tusschen het groen gezet. De oude
man is nog bijzonder kras en leest nog zonder bril.
[bron: Het Vaderland 11 november 1921, editie 2, blad 2/10]

- BRIEVEN VAN DE OOSTERSCHE REIS.
Loele Boergas als handelshaven.
Loele Boergas, .. October.
Wanneer men de rekening opmaakt, voordat men een eethuis binnengaat, moet
men dubbel tellen, zegt een Oostersch spreekwoord. Dit spreekwoord is echter
op bijna elk onderwerp toepasselijk. De diplomaten, de ... etc.
(door A. DE GHIZÉ)
[bron: Het Vaderland 13 november 1921, editie 1, blad 3/9]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 24 Sep 2004 18:12:12 GMT

- J. KRISHNAMURTI IN HOLLAND.
Hoe was ik verrast, toen ik l.l. Vrijdag een brief kreeg, die mij naar
Amsterdam opriep om een interview met den jongen Hindoe J. KRISHNAMURTI, het
hoofd en den stichter van De Orde van de Ster, en den schrijver, op
13-jarigen leeftijd van het simpele, maar mysterieuze boekje At the Feet of
the Master ! Kort na mijn interview met mrs Annie Besant, dat ik in dit blad
openbaar maakte, was het voor mij van dubbel belang.
Zooals bekend, is de Orde van de Ster den 11en Januari 1911 te Benares
opgericht, en heeft zij thans - dit is de grootste beteekenis er van -
duizenden leden, over de geheele wereld verspreid, behoorende tot alle
mogelijke nationaliteiten en rassen. Alle grenzen van ras of rijk zijn voor
die leden weggevallen, die elkaar als broeders beschouwen. De leden ... etc
....
(door HENRI BOREL)
[bron: Het Vaderland 16 november 1921, editie 2, blad 2/8]

- BRIEVEN VAN DE OOSTERSCHE REIS.
De grootheid en het verval van het Ottomaansche rijk.
Konstantinopel, November.
Volgens het, oordeel van het meerendeel der Europeanen is Turkije geheel
vervallen en heeft de Turk getoond, dat hij zich niet aanpassen kan aan de
Europeesche denkbeelden van vooruitgang en ontwikkeling.
Ik ben de apostel van geen enkel volk .. etc..
(door A. DE GHIZE)
[bron: Het Vaderland 30 november 1921, editie 2, blad 5/12]

- VIER DAGEN DRIJVENDE OP ZEE.
De tjalk JOHANNA HENDRIKA van de WED. SCHOLTEN te VEENDAM, geladen met
papier van Velzen naar Veendam, was Vrijdag vertrokken en op zee in het ijs
vastgeraakt. Hulpeloos dreef het schip heen en weer, een prooi van eb en
vloed. Maandagavond zag men een klaplicht, blijkbaar van de Leek bij HOORN.
Des nachts was het schip met den vloed afgedreven tot het Zuiden van URK,
waar het in het vaarwater van de Zwolsche nachtboot kwam, die toevalllig in
deze richting koerste. Aan boord hoorde men, het was te deinzig om ver te
zien, de boot naderen. Men stak een roode lantaarn aan en zwaaide daar mede.
Dit sein werd op de boot gezien, die onmiddellijk koers zette naar het
schip. Zij brak het ijs en nam de tjalk op sleeptouw. Dinsdagmorgen werd ze
te KAMPEN binnengebracht. Er was veel drijfijs in zee, de boot moest
herhaaldelijk terugstoomen om er door te breken. De reis, die in gewone
omstandigheden drie uur en drie kwartier duurde, vorderde ditmaal zeven uur.
De dienst is gestaakt. (Tel.)
- Volgens nader bericht uit RUHRORT is de varensgezel uit Ierseke P.C.
KOSTER niet bij een gevecht gedood, maar vermoord. Hij stond met een anderen
Iersekenaar te praten, zekeren V. P. en werd toen door drie Duitschers
onverhoeds aangevallen, die hem negen dolksteken toebracht waar hij na
ongeveer 24 uur is overleden. De aanvallers waarvan er twee gevat zijn,
hebben zich waarschijnlijk in den persoon vergist, daar zij het op v. P.
gemunt hadden.
[bron: Het Vaderland 1 december 1921, editie 2, blad 6/10]
NB.
[Mogelijk te maken met:
Aktenummer (documentnumber) : 2
Aktedatum (date) : 2 2 1884
Bruidegom (bridegroom) : Pieter Cornelis Koster
Beroep (occupation) : Schippersknecht
Leeftijd (age) : 25 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Wissenkerke
Bruid (bride) : Cornelia van Stelle
Beroep (occupation) : Dienstmeid
Leeftijd (age) : 24 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Colijnsplaat
Vader bruidegom (father bridegroom) : Gerard Koster
Beroep (occupation) : Tuinmansknecht
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Adriana Snoodijk
Vader bruid (father bride) : David van Stelle
Moeder bruid (mother bride) : Catharina Verhulst
Beroep (occupation) : Winkelierster]

- PLOTSELING DOOD.
Te TER APEL is zekere ALB. HEIJTING, die Donderdagavond van eene reis naar
Duitscheland was teruggekeerd, den volgenden morgen dood in het achterhuis
van zijn woning gevonden.
Noch zijne vrouw, noch een bij hem inwonende Duitscher kon voldoende
inlichtingen geven over den plotselingen dood van den jongen man. De politie
vond aanleiding, den Duitscher te arresteeren.
[bron: Het Vaderland 5 december 1921, editie 2, blad 2/8]

- HET DOODELIJK ONGELUK.
Te VLISSINGEN is op de reede gekoomen het stoomschip 'Van der Wijck' van de
Kon. Pakketvaart Mij, komende van Rotterdam. Aan boord was bij het
schoonmaken van een revolver door een passagier, een 55-jarige dame
getroffen en gedood. Haar lijk is te VLISSINGEN aan wal gebracht, in beslag
genoomen en ter beschikking van de justitie gesteld, ofschoon aan opzet niet
wordt gedacht. De onvoorzichtige passagiers is voorloopig in hechtenis
genomen. Het schip heeft de reis naar JAVA voortgezet.
[bron: Het Vaderland 10 december 1921, editie 2, blad 2/12]
--> niet gevonden in ISIS Zeeland :
akte. 232 6-12-1921 Sara Johanna Harder (66 jr)
akte. 233 7-12-1921 Johanna Christina van de Hamer (59 jr)
akte. 234 7-12-1921 Pieternella Uiterschout (78 jr)
[akte. 235 10-12-1921 Abraham Koppejan (80 jr)]
[akte. 236 12-12-1921 Kornelis Huibregtsen (80 jr)]
[akte. 237 12-12-1921 Levenloos Verschoore de la Houssaije]
akte. 238 12-12-1921 Johanna Cornelia Reijne (68 jr)
akte. 239 14-12-1921 Neeltje Hageman (49 jr)

- UIT DEN TREIN GEGOOID.
Een conducteur uit Eindhoven, die Maandagavond per goederentrein in
DORDRECHT aankwam, heeft aan den stationchef aldaar verteld, dat hij,
omstreeks 8 uur met een personentrein uit DORDT in de richting Lage Zwaluwe
vertrokken, vlak bij de brug over den Moerdijk uit den trein was gegooid. De
man had, volgens zijn, in de Dordtsch Crt. vermelde verhaal, in DORDRECHT
plaats genomen in een coupé 3e klas waar twee lieden aan het ruziemaken
schenen te zijn. Of zijn aanwezigheid dezen heeren niet welgevallig was
geweest, kon de conducteur niet meedeelen maar feit was, dat ze hem uit den
coupé hadden geworpen. Hij was naar WILLEMSDORP gewandeld en vandaar in dne
goederentrein naar Dordrecht teruggekeerd.
De conducteur was licht gewond en is door een geneesheer verbonden.
[bron: Het Vaderland 28 december 1921, editie 2, blad 2/8]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *

- Te DEDEMSVAART wilde mej. KAMPHOF tijdens den storm de brug passeeren bij
Huize Vredehof. Zij geraakte onder de tram. Het personeel der tram bracht de
tram onmiddellijk tot stilstand en vond het vreeselijk verminkte lijk van
het meisje.
- Te GENDRINGEN is de arbeider KNIPSCHEER bij het doen van werkzaamheden van
het dak der Ned. herv. kerk gestort en was dadelijk dood.
[bron: Het Vaderland 5 januari 1925, editie 2, blad 2/12]

- Den 15en dezer hoopt de heer L. PONSEN, chef-monteur van de N.V. LIPS'
BRANDKASTEN EN SLOTENFABRIEK, den dag te herdenken, waarop hij voor 25 aan
de firma werd verbonden.
De heer PONSEN is niet alleen bij alle Haagsche, maar ook bij vele
bankinstellingen uit andere gemeenten, een goede bekende. Hij was van 1900
tot 1911 werkzaam in de Lips' fabrieken te DORDRECHT, waarna hij als
chef-monteur werd aangesteld bij LIPS' SPECIAAL MAGAZIJN, Spui 12, alhier
[=Den Haag].
[bron: Het Vaderland 13 januari 1925, editie 2, blad 2/10]

- AUTO-ONGEVAL.
Gistermiddag omstreeks 1 uur heeft op den Boschdijk te EINDHOVEN een ernstig
auto-ongeval plaats gehad. Twee luxe-auto's (waarin alleen de chauffeurs
gezeten waren) reden tegen elkaar. De chauffeur van de eene auto werd uit
den wagen geslingerd en moest met een ernstige hoofdwonde naar het
Rijkskrankzinnigegesticht vervoerd worden. Zijn toestand bleek later
bevredigend te zijn. Het slachtoffer is afkomstig uit DORDRECHT. De nadere
chauffeur bekwam geen verwondingen. De beide auto's zijn geheel vernield.
[bron: Het Vaderland 14 januari 1925, editie 2, blad 3/10]

- ERNSTIG ONGEVAL.
Op de constructiewerkplaats DE VRIES-ROBBÉ EN CO. te Gorinchem heeft een
ontzettend ongeval plaats gehad.
Een zware ijzeren mast viel plotseling naar omlaag, waardoor een werkman H.
PAARDEKOOPER uit HOOG-BLOKLAND,die niet gauw genoeg uit den weg ging onder
den mast geraakte, zoodat zijn hoofd deerlijk verminkt werd. De man werd
hevig bloedend opgenomen en is naar het ziekenhuis vervoerd. Men vreest voor
zijn leven.
- ONDER EEN KNIJPER DOODGEDRUKT.
In den afgeloopen nacht was de 57-jarige T. PAPEVELD werkzaam in het
motorschip 'PAJALA', liggende aan de 1ste Ned. Coöp. Kunstmestfabriek aan
den Parallelweg te VLAARDINGEN. Bij het neerkomen van een met fosfaat
gevulden knijper gleed de man uit en kreeg den knijper op het lichaam.
Dadelijk werd de knijper opgehaald, doch P. gaf geen teekenen van leven
meer. De ontboden geneesheer constateerde den dood. De ongelukkige was
gehuwd en had twee kinderen.
[bron: Het Vaderland 28 januari 1925, editie 2, blad 2/10]

- ZIJN VROUW VERMOORD.
De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde heden den schipper A. SMITH wegens
moord op zijn 43-jarige vrouw C. DE GROOT overeenkomstig den eisch tot 8
jaar gevangenisstraf.
[bron: Het Vaderland 29 januari 1925, editie 2, blad 3/10]
NB.
* Bruidegom Antonius Smidt , Amsterdam , 27
Vader Albertus Jacobus Smidt
Moeder Catharina Anna Rosina Meintser
Bruid Catharina de Groot , Haarlemmerliede en Spaarnwoude , 27
Vader Abraham de Groot
Moeder Maria Catharina van Son
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 18-11-1908
* Bruidegom Cornelis Hendrik Smit , Schiedam , 27
Vader Jacob Smit
Moeder Emmetje Ruster
Bruid Christina Margaretha de Groot , Rotterdam , 25
Vader Nicolaas Cornelis de Groot
Moeder Catharina Maria Jacoba Hanegraaff
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 29-11-1911

- AAN BRANDWONDEN OVERLEDEN.
Een 26-jarige gehuwde vrouw [= ? E.C. Berger ?], die op 16 Januari te
MIDDELBURG in haar woning ernstige brandwonden opliep, is thans in het
ziekenhuis aan de gevolgen overleden.
[bron: Het Vaderland 4 februari 1925, editie 2, blad 4/12]
NB.
Overledene op maandag 2 februari 1925 Middelburg
Aktejaar (year) : 1925
Aktenummer (documentnumber) : 28
Overleden op (died on) : 2 2 1925
Overleden te (died in) : Middelburg
Cornelia Engelina Berger
Leeftijd bij overlijden (age) : 26 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Partner : Henri Theodoor van Luyk
Moeder (mother) : Amelia Dorothea Berger

- Gisteravond is plotseling te AMSTERDAM in een tramrijtuig overleden de
heer H.K. MULDER, een bekend chirurg uit LEEUWARDEN.
- Te SCHOTEN is gisteravond 7 uur de 70-jarige mevrouw de wed. D.H. JANSEN,
die doof was, bij het oversteken van den rijksstraatweg door een autobus van
BEVERWIJK overreden en onmiddellijk gedood. Haar hoofd werd geheel
verbrijzeld.
- Tot chef van het spoorwegstation MAAS te Rotterdam is benoemd de heer S.
Huininga stationschef te Oldenzaal.
[bron: Het Vaderland 11 februari 1925, editie 2, blad 3/12]

- Overleden te Curaçao, WILLEMSTAD, den 22n Januari l.l., tot onze diepe
droefheid, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster, tante en nicht Mevrouw
Henriettte Clementina Const. Bennebroek GRAVENHORST
Weduwe wijlen den heer A.E.I. van den BRANDHOF.
Uit aller naam:
J.B. GRAVENHORST
[bron: Het Vaderland 14 februari 1925, editie 2, blad 4/12]
--> zie: http://plaza.ufl.edu/devries/html/fam00706.htm

- DE HONDERDSTE VERJAARDAG VAN JACOBUS VOORHAM.
...etc....
[bron: Het Vaderland 16 maart 1925, editie 2, blad 2/10]

- ARIE SMIT 80 JAAR.
1 Mei wordt Arie Smit alhier, geboren 1 Mei 1845 te RIDDERKERK, 80 jaar. Hij
is met het oog op dien dag naar Wiesbaden gevlucht, doch ir Van Sandick
deelt in de Ingenieur over dezen merkwaardigen landgenoot uit een eeuwenoud
geslacht van scheepsbouwmeesters het een en ander mede. Het begint met den
omstreeks 1650 te ALBLASSERDAM wonenden JACQUES en ARIE is de zevende
generatie. Nr. 8 is een van zijn zoons en nr. 9 een van zijn kleinzoons, die
ook in het scheepsbouwvak werkzaam zijn. Nu dient men wel in het oog te
houden, dat elk van deze scheepsbouwmeeesters gemeenlijk tal van broeders en
zonen had,die bijna zonder uitzondering allen in den scheepsbouw of in den
machinebouw dan wel in beide werkzaam waren, zoodat het te begrijpen is dat
er in den loop der jaren, en ook thans nog, een overstelpend aantal meer of
minder nauw verwante industrieelen SMIT in hetzelfde of in aanverwante
vakken voor een groot deel elkaars concurrenten zijn. De voornaam ARIE,
oorspronkelijk afkorting van ADRIAAN, is eerst met onzen tachtigjarige op de
proppen gekomen in de familie SMIT. De voornaam JAN was in de familie SMIT
al bijna 200 jaar ouder. Geen wonder ... etc ....
[bron: Het Vaderland 26 april 1925, editie 1, blad 2/16]

- DOODELIJK AUTO-ONGELUK.
De heer GROUSTRA, monteur te GRONINGEN, reed Zondagavond op den
Slochterstraatweg onder Sappemeer met een auto in een droge sloot. Zijn
negentigjarige grootmoeder, die in de auto zat, werd daarbij gedood, hij
zelf en twee zusters bleven vrijwel ongedeerd.
[bron: Het Vaderland 23 juni 1925, editie 1, blad 3/4]

- Heden overleed te GENÈVE in den ouderdom van 55 jaar onze beste schoonzoon
en zwager FRANS PIETER GUEPIJN.
Uit aller naam:
C.H. DRONSBERG v.d. LINDEN- DRONSBERG
Den Haag, 13 Sept. '25
[bron: Het Vaderland 15 september 1925, editie 1, blad 4/4]

- Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, mijne innig geliefde Vrouw IDA
SMITS.
Tambang Sawah, 17 Nov. 1925
W.C.B. KOOLHOVEN.
- Hedene ontvingen wij uit Tambang Sawah het treurig bericht van het
overlijden van onze lieve Schoondochter en Schoonzuster IDA.
J.H. KOOLHOVEN / M.C.W. KOOLHOVEN-Benschop
E.M. KOOLHOVEN
Rijswijk Z-H., 17 Nov. 1925
22 Regentesselaan.
[bron: Het Vaderland 19 november 1925, editie 1, blad 6/6]

- Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed in het Kreis-Krankenhaus te BERNAU bij BERLIJN, aan de
gevolgen van een noodlottig ongeluk, onze hartelijk geliefde Echtgenoote,
Dochter en Zuster.
Vrouwe Willemina Sophia KRIEWITZ geboren JÄGER
Annenwalde bei Templin (U.M.)
Rittergutsbezitzer H.Th.E. Kriewitz
's-Gravenhage, Mevrouw J.W. JÄGER - S.E. BOELLAARD
Douairière jhr J.Th. Hora Siccama - C.L.J. JÄGER
Bernau, 11 Februari 1926.
[bron: Het Vaderland 13 februari 1926, editie 1, blad 4/4]

- Heden ontvingen wij telegrafisch bericht uit BATANG TARO (W.K. Sumatra)
dat onze innig geliefde Man en Vader AREND MARTINUS VAN IJZEREN in den
ouderdom van 49 jaar is overlden.
J. VAN IJZEREN-DE LANGE.
Arend en Henny
Rotterdam, 21 Februari 1926.
Diergaardelaan 46
Eenige en algemeene kennisgeving.
[bron: Het Vaderland 23 februari 1926, editie 1, blad 4/4]

- Met de mailboot van de Stoomvaart Mij 'ZEELAND' kwamen Vrijdagmiddag 272
passagiers te VLISSINGEN aan, van wie 205 bestemd waren voor de LEIPZIGER
MESSE. Met een extra slaapwagentrein, bestaande uit 9 slaapwagens, een
gewoone en een restauratierijtuig, vertrokken zij te 5.30 naar LEIPZIG.
[bron: Het Vaderland 28 februari 1926, editie 1, blad 3/8]

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 01 Oct 2004 16:34:53 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- TWEE KINDEREN VERBRAND.
In den nacht van Zaterdag op Zondag is de arbeiderswoning van HARMS te
ANNEN, onder ZUIDLAREN, door onbekende oorzaak afgebrand. De ouders waren op
visite. Van de 5 kinderen, die alleen in huis waren, werden 3 gered; 2
kinderen van 8 en 6 jaar zijn in de vlammen omgekomen. Hun verkoolde lijkjes
zijn gevonden. Niets is gered, ook het vee is een prooi der vlammen
geworden.
[bron: Het Vaderland 3 mei 1920, editie 2, blad 3/8]

- TWAALF MENSEN OPGEKOMEN.
De opvarenden van den stoomtrawler OCEAAN IV, welke trawler als vermist
beschouwd wordt, waren:
E. Prins, schipper, van IJmuiden;
J. Wijker, stuurman
E. de Groot
M. Duin
A. Krab Hbz.
K. Wijker
A. Wijker, matrozen;
K. v.d. Meulen, kok, allen van Egmond aan Zee;
J. Senff, 1e machinist en
J. Mantjes, stoker, beiden van Velsen;
Joh. Slobbe, 2e machinist, van Beverwijk;
en H. Smit, tremmer, van Velseroord.
[bron: Het Vaderland 16 juni 1920, editie 2, blad 2/8]

- VISSCHERS VERDRONKEN.
Men meldt ons uit Rotterdam:
In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft op de Maas onder de gemente
SCHIEDAM een aanvaring plaats gehad tusschen de motorboot WILHELM, waarmee
een vijftigtal hengelaars naar het Oostvoornsche Kanaal werden vervoerd, en
het Fransche stoomschip GRIGNOGAN, komende uit Havre, doordat het roer van
de motorboot onklaar was geraakt. Het schip bekwam slechts geringe averij.
Onder de opvarenden ontstond een paniek, waarbij vier man overboord zijn
gesprongen.
Een kon worden opgepikt. Verdronken zijn R. REYNDERSE en A.J. DEGEN, beiden
uit ROTTERDAM, gehuwd en vaders van gezinnen. De derde persoon wordt nog
vermist.
[bron: Het Vaderland 19 juli 1920, editie 2, blad 2/8]

- ZELDZAAM.
Men schrijft uit OPHEUSDEN aan de Rott.:
Een vrouw van 98 jaar, die elken dag nog uit werken gaat bij dezelfde
familie (SIPMAN-HEUFF), reeds 75 jaar lang, is het niet zeldzaam?
's Morgens tegen 8 uur ziet men haar met statigen stap, het gebogen hoofd
gedekt met de ouderwetsche gladde muts, de handen onder den omgeslagen doek,
naar haar werkhuis stappen. Daar is ze den heelen dag moeizaam bezig en 's
avonds tegen 10 uur stapt aan den arm van een achterkleindochter weer
huiswaarts. Ze heeft haar 14-urige dagtaak weer volbracht !
Ze kan lezen noch schrijven, maar haar plichtsgevoel ten opzichte van haar
levenstaak is zóó sterk ontwikkeld dat, ofschoon haar vriendelijke heer haar
gaarne reeds jarenlang haar loon zou hebben laten thuisbezorgen, als ze de
welverdiende rust had willen nemen, ze altijd weer er op uittrekt, meenende,
dat zonder haar aanwezigheid de zaken niet goed loopen.
Op de borst van deze vrouw zou inderdaad een medaille op haar plaats zijn.
Zaterdag ll vierde ze haar 98sten verjaardag, de WED. GERRITSEN-VAN DEN
BOSCH. De burgemeester en zijn vrouw gingen haar in haar werkhuis
complimenteeren. Ook van vele anderen nam ze daar de gelukwenschen in
ontvangst.
[bron: Het Vaderland 31 juli 1920, editie 1, blad 3/4]

- SCHIP OMGESLAGEN.
Zaterdagmiddag heeft op den Hollandschen IJssel nabij KORTENOORD een droevig
ongeluk plaats gehad, hetwelk aan 5 personen het leven heeft gekost. Het
schip LIQUENDA, groot 58 ton, geladen met pannen en rioolbuizen, sloeg door
een rukwind om. De vrouw van den schipper benevens zijn drie kinderen, die
in de kajuit waren, verdronken hierbij jammerlijk. Ook de knecht, die over
boord sloeg, verdronk. Allen de schipper D. POLS, werd gered.
[bron: Het Vaderland 6 september 1920, editie 2, blad 2/8]

- MOORD OP EEN HOLLANDSCHE SCHIPPER.
Uit Dusseldorp wordt aan de Ct. gemeld:
In verband met den moord op den Hollandschen schipper BUEL van het schip
ANNA MARIE, heeft gisteren voor de rechtbank te Duisburg de arbeider TIEDE
en de 21-jarige fabrieksarbeider OBERNIER terecht gestaan. Beide beklaagden
werden ter dood veroordeeld. Het scheen dat zij niet op zulk een zwaren
eisch gerekend hadden, want TIELE barstte in snikken uit en OBERNIER zakte
kreunend in de beklaagdenbank ineen.
[bron: Het Vaderland 24 september 1920, editie 2, blad 2/8]

- Hiermede vervullen wij den droevigen plicht kennis te geven van het
overlijden van onze zoo geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, MEJUFFROUW
ANNA MARIA BODDE, in den ouderdom van 57 jaar, die op 22 Oct. l.l. te PARIJS
een geweldadigen dood gevonden heeft.
Pretoria: G.R.J. Bodde / H. Bodde-van Malsen en kinderen
's-Gravenhage: F.A. Bodde / C.B. Bodde-Hodgkinson en kinderen
[bron: Het Vaderland 26 november 1920, editie 2, blad 4/8]

- 101 JAAR.
Heden wordt de heer G. KAMPS, te HAREN (Gron.) 101 jaar. Hij is de oudste
bewoner der provincie en heeft 5 zoons, van 72, 70, 66, 64 en 62 jaar.
[bron: Het Vaderland 26 november 1920, editie 2, blad 6/8]

- Zeldzaam - Te MECHELEN gem. GENDRINGEN hebben de heeren A. SLEUTJES en B.
TIEMESEN deze week hun 70-jarig jubileum gevierd als koorzanger van het Sint
Ceciliakoor aldaar in de R.-Kath. kerk en ondervonden veel deelneming.
- Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in een blok van twee,
aaneengebouwde landbouwerswoningen aan de Fabrieksstraat te ALMELO. De
huizen, waarvan het eene bewoond door den eigenaar G.J. BAKHOVE en het
andere eigendom van der firma H. HEDEMAN Jr, door J.H. HANNINK werden een
prooi der vlammen, evenals een gedeelte der inboedels en eenig hooi, stroo
en landbouwproducten. Alles was verzekerd.
[bron: Het Vaderland 1 december 1920, editie 2, blad 6/8]

- Eenige en algemeene kennisgeving.
Uit LONDEN ontvingen wij het verpletterende bericht van het overlijden op 4
December jl, ten gevolge van een ongeluk op zee, van onze gelifde man en
vader
GEORGE JACOBUS BRUST, oud-gezagvoerder K.P.M.
E.C. Brust-van der Velde en kinderen
Voorburg, 8 December
[bron: Het Vaderland 9 december 1920, editie 2, blad 4/10]

* * *

- HET DRAMA OP DE MAAS.
Vrouw en drie kinderen verdronken.
(rijnschip 'Stormpolder' van N.V. Rotterdamsche Rijn- en
Zeevaartmaatscahppij / gesleept door 'De Vecht' van Stoomsleepbootdienst P.
SMIT jr / bestemming Waalhaven / geladen met steenkool / 34-jarige schipper
R. HARTSUIKER / eerste matroos C.T.H. de BRUYN uit Nijmegen / tweede matroos
19-jarie A. THIJSSEN uit Heumen / schippersvrouw 32-jarige B.
HARTSUIKER-HARTSUIKER / 5-jarige dochtertje Jantien Trijntje / 3-jarige
zoontje Rijnder / 3-jarige neefje Johan HARTSUIKER)
[bron: Het Vaderland woensdag 10 maart 1926, editie 1, blad 5/16]
NB.
* www.genlias.nl
Gemeente: Meppel, Huwelijksakte 109, 24-12-1919
Bruidegom Reinder HARTSUIKER
Geboorteplaats: Meppel
Bruid Berendina HARTSUIKER
Geboorteplaats: Meppel
Vader bruidegom Teunis HARTSUIKER
Moeder bruidegom Jantien Bouwer
Vader bruid Reinder HARTSUIKER
Moeder bruid Trientien Bouwer
Nadere informatiebruidegom: 33 jaar.; bruid: 27 jaar.

- VERGIFTIGING.
Tengevolge van vergiftiging als gevolg van het gebruik van gestereliseerde
groenten is gisteravond in het ziekenhuis te MIDDELBURG overleden de
echtgenoote van den heer Th.W. te KORTGENE. De toestand van haar man, die
eveneens nog in het ziekenhuis verblijft, is hoogst ernstig.
[bron: Het Vaderland 19 maart 1926, editie 2, blad 11/12]
NB.
* Aktenummer (document number) : 4
Overleden op (died on) : 17 3 1926
Overleden te (died in) : Middelburg
Jannetje Jacomina MARIS
Leeftijd bij overlijden (age) : 55 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : Oud-Vossemeer
Partner: THOMAS WOLSE
Vader (father) : Cornelis Maris
Moeder (mother) : Frederika Maria Ampt
Bijzonderheden (notes) : Uittreksel van overlijden Middelburg toegevoegd.

- CHINEESCHE KUNST EN VANDALISME.
Eenige maanden geleden beloofde ik in dit blad later eens uitvoerig te
schrijven over het Vandalisme, waarmede de beschaafde, Christelijke naties
China beroofd hebben van zijn schoonste kunstvoorbrengselen. Het
tegenwoordige Vandalisme - want het gaat nog altijd dóór - heeft zijn
oorsprong in het plunderen van Peking tijdens den intocht der geallieerden
na den Bokseropstand, in 1900. Toen werden .. etc ....
(door HENRI BOREL)
[bron: Het Vaderland zondag 21 maart 1926, editie 1, blad 5/8]
[bron: Het Vaderland zondag 28 maart 1926, editie 1, blad 5/11 (slot)]

- De Dordtsche Opera Vereeniging geeft 25(?) Februari een opvoering van Der
Freischütz met medewerking van
mevr. Joy MAC ARDEN(?), Parijs, Agathe;
mevr. B. van MAK VAN WAAY-Dooremans, Dordrecht, Annchen;
en de heeren Joh. ISEKE, Den Haag, Kaspar en;
Ph. CARSTENS, Amsterdam, Max.
- In het Zondagsartikel van Henri BOREL is in de derde alinea sprake van den
dichterlijken De Genestet. Borel had stichtelijke geschreven.
[bron: Het Vaderland 10 januari 1927, editie 1, blad 5/12]

* * *

[NB. uit Nieuwe Rotterdamsche Courant]

- Heden overleed tot ons diep leedwezen ons lief kindje DJIE KING TAT,
slechts 5 dagen oud.
De heer en mevrouw DJIE TING HAM
's-Gravenhage, 16 September 1925
Laan van Meerdervoort 535
bezoeken kunnen volstrekt niet worden afgewacht.
Verzoeke geen bloemen.
Eenige kennisgeving.
[bron: NRC 17-9-1925, editie 2, blad 7/16]

- Uit een exploit op 17 October 1925 door mij deurwaarder op de wijze bij de
Wet bepaald beteekend, blijkt, dat ten verzoek van DIRK OLDE, schipper van
en voerende het schip OUDER ZORG, is gedagvaard:
W. TIJSSEN, schipper van en voerende het schip GEERTINA zonder bekende woon-
of verblijfplaats binnen het Koninkrijk, om met. M. v.d. VEEKEN, schipper
van het motorschip MARIA ALBERTINA, en
JAN OOMEN & ZOON, eigenaars van dezelfde motorboot,
te verschijnen op Woensdag 23 December 1925, voormiddags 10 uur ter
terechtzitting der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in het
Gerechtsgebouw aan den Noordsingel aldaar, ten einde op de gronden en
motieven, in voormeld exploit omschreven, bij vonnis van gemelde Rechtbank,
met de overige gedaagden, hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal
zijn bevrijd, te worden veroordeeld om aan eischer te vergoeden diens
geleden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
kosten rechtens, J.N. VAN ENGELENBURG. (45607.31)
[bron: NRC 19-10-1925, editie 2, blad 8/18]

- Door een noodlottig ongeval verongelukte op 16 October in de bergen bij
MERAN, in den ouderdom van 29 jaren, onze lieve Zoon, Broeder en
Behuwdbroeder
Ir. ARNOLD AUGUST ESCHER, w.l.
Oosterbeek: G.A. Escher / S.A. Escher-Gleichman'
Brussel: E.G. Escher / I. Escher-Moonen
Leiden: dr. B.G. Escher / E. Escher-Brosy
Amsterdam: J.G. Escher
Rome: M.C. ESCHER (!) / G. ESCHER-UMIKER
De begrafenis heeft plaats gevonden te MERAN op 21 October.
[bron: NRC 24-10-1925, editie 1, blad 8/8]

- Volstrekt eenige kennisgeving.
Heden ontvingen wij het diep treurig bericht van het plotseling overlijden
aan boord van het s.s. 'NOORDWIJK' vanonzen innig geliefden Echtgenoot,
Vader, Behuwdzoon, broeder, Zwager en Oom
FREDERIK JACOB DANIEL PARÉ, Gezagvoerder v/h. s.s. 'NOORDWIJK' , in den
ouderdom van 46 jaren.
Uit aller naam:
E. PARÉ-Rieborn
Willem, Tiny, Elly, Marietje.
Rotterdam, 4 November 1925
Burg. Meineszplein 24
De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag a.s. op de begraafplaats
Crooswijk.
Vertrek van Burg. Meineszplein te 12 uur.
[bron: NRC 7-11-1925, editie 2, blad 7/22]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 01 Oct 2004 16:35:53 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

DE NEDERLANDSCHE ZEESTOOMVAART.
In Statistiek schuilt weinig poezie, maar men kan er die in brengen, door de
cijfers te bezielen, zodat ze beelden oproepen. Alle dingen immers vertoonen
schoonheid en belangrijkheid, zoodra we ze een beetje beginnen te begrijpen.
En wat is het prettig, wanneer we op een zonnigen middag aan zee staan, 't
zij bij IJmuiden, 't zij aan den Nieuwen Waterweg, en er komt zoo'n hooge
mooie boot, zoo'n statige kloeke stoomer, door de golven aanploegen, met het
wolken-bolderen van de rookkolommen, het machine-denderen van binnen en het
doffe bonzen van de schuimslaande schroefbladen, wat is het dan prettig om
er wat meer van te weten, van dien damper, die weken of maanden weg gaat
naar andere landen en werelddeelen. Of u verneemt met verbazing, wat er in
die ruimen wordt thuis gebracht uit de koloniën naar klein Holland. Alle
cargalijsten worden opgenomen in het te Rotterdam uitkomende dagblad
Scheepvaart (het maritieme orgaan voor Amsterdam is de Zeepost), waaruit
blijkt, hoe b.v. de RIOUW pas o.a. aanvoerde:
3334 balen coprah, 7459 balen coprahkoeken, 3470 kisten kapokolie, 3999
zakken suiker, 3217 balen grondnoten, 2269 kisten thee, 11.009 valen koffie,
15.103 pakken tabak, 3744 stuks hout en kleinere massa's stukgoed.
Was deze boot geladen geweest met graan, dan had heel Amsterdam hier 3
maanden van kunnen leven.
Behalve door het zien van de schepen en het weten vanhun bizonderheden,
boeit nog op een derde gebied de scheepvaart: door de scheepsnamen. Hierover
wil ik het vooral hebben.
Ieder weet, dathierbij een systeem gevolgd wordt en hoe grooter de
maatschappij, des te grootscher het systeem. Zal dit volmaakt worden, dan
behoort het aan vijf voorwaarden te voldoen:
[1e.] Men moet aan den naam dadelijk de nationalitiet kunnen zien.
[2e.] Men moet er gemakkelijk de maatschappij uit kunnen kennen.
[3e.] Het einddoel of de reisroute moet er in opgesloten liggen.
[4e.] De soort van schip moet er uit blijken (of het al dan niet een
passagiersschip is).
[5e.] Men moet er eenigszins de grootte van het schip uit kunnen opmaken.

Met punt 3 hebben van alle zeevarenden de Duitschers vroeger het best
rekening gehouden; zij kozen namen van het land zelf waarmee ze handel
dreven, welke den inwoners dus bekend voorkwamen en die dezen gemakkelijk
konden uitspreken, waardoor zulke vreemdelingen een streepje voor kregen bij
de andere. Duidelijk kwam dit stelsel aan het licht bij het alom in beslag
nemen van de Duitsche schepen in den oorlog: bij het opsommen van den buit
door zoo'n land deden de namen vaak inheemsch aan. Heel anders is het bij de
meeste volken, waar uit de scheepsnamen in de eerste plaats het denken aan
zichzelf spreekt, zooals bij de Engelsche met hun War-, West-, Isle-,
Knight-, Manchester-, Crown-, City-, enz. voorvoegsels enhun uitgangen
Brach, Leaf, Tree, Prince, Shire, Castle, Hall, Shell etc. Bekend zijn ook
de Schotsche Clan- en Highland-booten uit Glasgow, de id's van de Cunard, de
ic's van de White Star Line, de Amerikaansche St's, lake's en land's, de
Japansche Maru's (=mooi, eerste klas) en de fjord-booten van de
Noorwegen-Amerika-Lijn.
De groote oorlog heeft de Hollandsche handelsvloot terdege ververscht. Dit
blijkt uit de volgende cijffers:
In 1914 waren er 450 zeestoomschepen. In de vier beruchte jaren werden er
een 110 van gemijnd of getorpedeerd, een 40 verkocht, samen 150, over dus
300. Nu staan er omtrent 650 op de lijst en 150 in aanbouw; het volgende
jaar zal de vloot dus 800 stoomers tellen, waarvan alzoo 800-300=500 minder
dan vijf jaar oud zijn. Zulke gunstige verhoudingen heeft geen enkel land;
vergelijk hiermee eens Italie en Griekenland, waar het gros bestaat uit
karkassen van over de twintig jaar !
Engeland (dat in 1914 6000 s.s. bezat), de V.S. en Japan hebben verloren
enveel bijgebouwd, maar vooral bij de beide laatste blijkt het oorlogswerk
en de Japanners, die er zoo prachtig uitzien, verdwijnen bij dozijnen in
tyfonen.
Nagenoeg alle verhandelde schepen zijn naar Noorwegen verkocht, doordat de
Noren, de vrachtvaarders van Europa, bleven varen, hun vloot v. 3400 wilde
booten erg geteiterd werd, maar ze geld als water verdienden om andere te
koopen. Tegen geweldoge prijzen deden de Hollandsche reeders al hun
verouderde of te kleine schepen van de hand, om ze meestal door grootere
nieuwe te vervangen. Het werd een rage: de stoomvaart maatschappij TROMP
deed al haar zeehelden en admiraals aan kant, zonder ze te vervangen, en de
West-Indische Maildienst verpatste ter wille van de O.-W. z'n drie
fonkelnieuwe passagiersschepen van 5600 ton elk, de COLOMBIA, de ECUADOR en
de VENEZUELA, aan Amerika. Onze vloot begon gevaar te loopen en er kwam een
uitvoerverbod.
De hier genoemde tonnen inhoud staat uitgedrukt in bruto ton. Er zijn een
heeleboel soorten van tonnen, zooals: bruto-registerton, netto-ton, dead
weight, waterverplaatsing, laadvermogen enz 1 br. reg. ton is 28 H.L. (2.83
M3) en een schip van 1600 br. ton bevat 1000 netto ton. Een zgn.
duizendtonner heeft 1000 tons dead weight (d.w.) of 7 á 800 br. t. Het
aantal bruto-tons bedraagt ongeveer 7/16 van het aantal tons
waterverplaatsing en 7/12 van het aantal tons laadvermogen. Dit zijn
allemaal inhoudsmaten, terwijl er nog een gewichtston bestaat, die gelijk
aan 1000 kilo is. Al de verder te nomen tonnen zijn bruto-tons van Lloyd's
Register te Londen.
Wij kunnen de koopvaardijschepen het beste indeelen in Amsterdamsche,
Rotterdamsche en Haagsche reederijen, hoe gek dit mag klinken, en beginnen
met de koloniale stoomvaartmaatschappijen in de hoofdstad.

[1.] DE NEDERLAND
heeft 9 pasagiersschepen en 33 vrachtbooten. De eerste zijn, evenals die van
den West-Indischen Maildienst en die van de Zeeland, genoemd naar leden van
het Koninklijk Huis en naar beroemde Nederlandschers. (Het komt meer voor,
dat verschillende reeders van hetzelfde systeem namen gebruik maken, wat
vaak verwarring geeft en wat de wet verbieden moest) De grootste is de
overbekende 'Jan Pieterszoon Coen' (12.000 ton), de in 1915 gezonden
'Koningin Emma' (9000 ton) is door de 'Johan de Witt' (9900 ton) vervangen.
De vrachtbooten heeten naar de eilanden van Insulinde en de nieuwere
behooren tot drie klassen, nl. tot type B (6500 ton): Bali, Banka, Batjan,
Bato, Boeton en Borneo, alle gebouwd tusschen 1913 en 1918;
tot type K (7000 ton): Kambangan, Kangean, Karimoen, Krakatau de kleine
Karimata, alle gebouwd in 1911 en 1912;
en tot type R (7500 ton): Radja, Ruouw, Roepat, Rondo en Rotti, de eerste
van stapel gelopen in 1913, de andere alle in 1914.
De maatschappij wil nu drie mailbooten bestellen van 20.000 ton elk en heeft
6 vrachtbooten van 6600 ton (type S) en 4 van 9250 ton (type M) in bouw.

[2.] DE KONINKL. PAKETVAARTMAATSCHAPPIJ
telt in Indië 91 stoomschepen, waarvan de meerderheid voor passagiersvervoer
is ingericht, genoemd naar gouveneurs-generaals en pl.m. 3000 ton ieder; de
kleinere kolenschepen heeten naar plaatsen op Sumatra. Voor haar zijn hier
14 schepen in aanbouw, waarbij de 500-tons passagiersbooten 'Bontekoe',
'Plancius', 'Swartenhondt' en 'Tasman'.

[3.] DE JAVA-CHINA-JAPANLIJN
is eigenlijk gevestigd te Batavia. Van de 11 stoomschepen, die met Tji hun
namen beginnen, zijn beroemd de beide prachtige 800-tons 'Tjikembang' en
'Tjisondari'. Er zijn nog 4 zulke in aa nbouw, van 8 tot 11 duizend ton.

[4.] DE KONINKL. HOLLANDSCHE LLOYD
heeft 6 mailschepen: de 20.000 ton 'Limburgia' en 'Brabantia', de 6000 tons
'Hollandia', 'Zeelandia' en 'Frisia', de 14.000 tons 'Gelria' en een nieuw
zusterschip 'Tubantia' in Engeland in bouw. Verder 9 vrachtschepen, met land
en 3 groote zullen spoedig klaart zijn voor het emplooi op Zuid-Amerika.

[5.] DE KONINKL. WEST-INDISCHE MAILDIENST.
de Kwaim, heeft drie luxe-booten van 4500 ton ieder en 5 oudere postschepen
van 200 ton elk. Van de vroegere Nassau-klasse is maar één boot meer over,
de 'Jan van Nassau'. De K.W.-I.M. gebruikt op zijn vrachtlijnen de zwarte
stoomers van de K.N.M.S. Dit kan, doordat er noch in onderscheidingsteken,
noch in directie, noch in dividend verschil is tusschen den Maildienst en

[6.] DE KONINKL. NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ,
geheeten aan de Beurs Koninklijke Boot. Deze bevaart met 60 vrachtbooten de
Middellandsche Zee en aangrenzende zeeën.
Ze heeft 16 stoomschepen in aanbouw. Hun namen zijn aan de Grieksche en de
Romeinsche mythologie ontleend (in elk courant staat er een lijst van in de
scheepvaartrubriek) op die van de nieuwste 4 tot 8000 tons schepen voor den
Chili-dienst na, deze heeten naar Hollandsche plaatsen: 'Alkmaar', 'Almelo',
'Arnhen', 'Baarn', 'Breda', 'Brielle', 'Delft', 'Haarlem' en 'Helder'. De
mythologische
namen zouden weer verwarring kunnen geven met de:

[7.] MAATSCHAPPIJ OCEAAN
die haar namen op hetzelfde terrein kiest, maar meer helden van 't beleg van
Troje. Met veel ophef wordt deze onderneming gewoonlijk als de derde
Nederlandsche koloniale stoomvaartlijn genoemd, in één adem met de Nederland
en den Rotterdamschen Lloyd.
Doch er varen maar een vijftal schepen van onder het rood-wit-blauw: de
'Antenor', 'Dardanus', 'Patroclus', 'Tantalus' en 'Sarpedon'; terwijl de
blauwpijpers van de Engelsche Ocean Company heen en weer stoomen van Jpan en
Java naar Liverpool en Londen, die van de Blue Funnel tusschen Australie en
Groot-Brittanie. Verleden jaar bezat de combinatie 87 schepen, waarvan de
aandeelen in handen waren van één Engelsche familie.

[8.] DE HOLLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ
onderhoudt het verkeer met Engeland met 18 stoombooten, de bekende
stoombooten: de 'Amstelstroom', de Berkelstroom, de Drechtstroom enz. Ze
varen ook op West-Afrika om aardnoten en palmpitten voor de
margarinebreiding te halen en zien er met hun gelen schoorsteen met zwarten
kop net uit als de Harwichbooten te Hoek van Holland of als de booten van
de' NEDERLAND' in miniatuur. Men bouwt er tegenwoordig 5 van die
1600-tonners bij. Een concurrent is de

[9.] STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ NOORDZEE,
ook met stukgoed op Engeland maar vaak van Antwerpen uit, die veel steenkool
van de Tyne haalt. Schepen: Hengelo, Markelo, Boekelo, en de grootere
Groenlo en Ruurlo. (De 'Almelo' is van de Kon. Ned. Stb. Mij.). Ook voor
kolenaanvoer zorgt de zaak van

[10.] BERGHUIJS, met de 'Betsy Anna', Nicolaas en Willy.

[11.] STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ OOSTZEE
bekommeret zich even weinig om dit gebied als de beide volgende
ondernemingen om het terrein waarnaar zij genoemd zijn. Ze vervoeren
tamelijk alle drie graan uit Amerika naar Amsterdam. De Oostzee doet dat met
tien flinke booten:
de 'Britsum', 'Bussum', 'Farmsum', 'Heelsum', 'Hilversum' enz, en laat er
nog vier maken, die al lang op de helling staan.

[12.] DE MAATSCHAPPIJ HILLIGERSBERG
bezit drie bergbooten, terwijl er nog één moet worden opgeleverd:
Stoomberg(?), Larenberg, Trompenberg en de nieuwe is de Hardenberg; twee van
2 en twee van 3 duizend ton.

[13.] DE BOTHNIA
noemde vroeger haar schepen naar de letters van het Grieksche alphabet, nu
heeten ze: Domburg, Rijnsburg en Voorburg. Ze gaat samen met de

[14.] MAATSCHAPPIJ BESTEVAER,
die eenige kleine schepen, o.a. de 'Industria' heeft. De uitgang ia komt in
elk land heelwat keeren voor, hier o.a. bij de in den Haag thuisbehooren
Trigonia, de Rotterdamsche turbineboot Turbina, de Iberia en Caledonia, van
Müller's Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, de Gallia, van van Ommeran en
de beide koloassale tankbooten van de

[15.] OLIEFABRIEKEN INSULINDE
de India (7338 ton) en California (7339 ton). Deze zijn in Engeland
aangekocht, terwijl de 7500-tons 'Streefland' te DORDT in aanbouw staat.

* * *
Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 01 Oct 2004 16:39:05 GMT

(vervolg) DE NEDERLANDSCHE ZEESTOOMVAART.

We komen nu tot de Rotterdamsche reeders en voorop noemen we natuurlijk de

[16.] NEDERLANDSCHE-AMERIKAANSCHE STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ, de H.A.L.
welke afkorting ook geldt voor de Hamburg-Amerika Lijn, waarvan de vorige
directeur, Ballin, al z'n best heeft gedaan om met Duitsch kapitaal de
Rotterdamsche tot een dependance van de Hamburgsche te maken. De stoomers
heeten heel karakteristiek Hollandsch naar dammen en dijken. Tot voor kort
meende ik, dat elk ontwikkeld Nederlander en ieder Rotterdammer de vier
mailbooten nu wel zou kennen: de 'Rijndam' en de 'Noordam', de
'Nieuw-Amsterdam' en de 'Rotterdam', mnaar toen ik onlangs bij de
Wilhelminakade wees op zo een wit paleis met gelen schoorsteen en uit de
grap vroeg aan een man, of dat een voor van den Lloyd was, antwoordde die:
'da' wee 'k nie meneer, daar heb ik geen verstand van.'
Men zal den getorpedeerden driepijper Justitia vervangen door een nieuwe
35.000 tons Statendam en de in 1915 aan de Zweden-Amerikalijn verkochte
Potsdam (12000 ton) door 4 schepen van 900 ton, waarvan de 'Maasdam' reeds
te Feijenoord is te water gelaten. Men werkt aan 12 nieuwe vrachtbooten van
7 tot 8000 ton, die bij gereedkomen het aantal zullen brengen op 36: de
Andijk, Amsteldijk, Beukelsdijk, Burgersdijk enz. Dam is er nog een
afgedankt Amerikaantje de 'Warszawa', voor den dienst op Danzig.

[17.] SOLLEVELD, VAN DER MEER en VAN HATTUM,
geven hun 7 3600 tons vrachtbooten en de 7 die hun voltooiing naderen,
eveneens de namen met -dijk, wat natuurlijk de meest mogelijke aanleiding
tot verwarring is, te meer daar de schepen van beide maatschappijen
hetzelfde traject bevaren en er bovendien 8 stoomers van Solleveld gelijk
gnaamd zijn als 8 van de H.A.L.L de Eemdijk, Kinderdijk, Maasijk, Moerdijk,
Vechtdijk, Westerdijk, IJs(s)eldijk en Zaandijk. Maar in tegenstelling met
die van der H.A.L. worden Solleveld's booten in de dagbladen niet onder
Zeetijdingen opgenomen. Terwijl ter wille van den humor in de statistiek de
Paketvaart mnog een Pijnacker Hordijk heeft.

[18.] DE ROTTERDAMSCHE LLOYD
telt 9 passagiersschepen, waarvan de 'Insulinde' en den 'Patria' 9 a 10.000
ton, de 7 vulkanen bijna 6000 ton, terwijl de directie over een nieuwe Ophir
in onderhandeling is. Dir is de eerste maatschappij hier te lande die de
schepen met turbines uitrust. De vrachtvloot van 26 booten van meest circa
7000 ton wordt uitgebreid met nog 8; de pas opgerichte 'Rotterdam Steamship
Company' (s.s. Toba) staat er mee in betrekking, terwijl de firma RUIJS ook
onder zich heeft de 7 schepen van de Maatschappij TRITON (het s.s. Triton
behoort aan de K.N.M.S.).
De vrachtbooten van den Lloyd heeten naar plaatsen in Indie, de nieuwste
naar herstellingsoordne op Java, zooals de Buitenzorg, Garoet, Salatiga,
Soekaboemi, Tjandjoer en Tosari. De Triton maakt gebruik van de Zuiderzee-
en Waddeneilanden om haar schepen te benoemen.

[19.] DE NEDERLANDSCHE LLOYD
(niet de verzekeringsinrichting te Amsterdam!) werkt samen met de

[20.] SCHEEPVAART-EN STEENKOLENMAATSCHAPPIJ
en noemt, net als de Hollandsche Lloyd, d'r schepen met -land. Bij beide
komt een Gaasterland voor; de S.- en S. heeft een Schokland, Ruijs een
Ameland.
Er zijn 8 schepen van verloren gegaan en nog 8 over, benevens de drie
grotere: St. Annaland, St. Jansland en St Philipsland van 2250 ton per stuk.

[21.] DE BATAVIEREN
Wanneer men afgaat op hetgeen er in aardrijkskundige leerboeken wordt
vertreld, krijgt men den indruk, dat er drie soorten van schepen op de
wereld zijn:
a. Batavierbooten, voor de verbinding met Engeland;
b. Suez-booten, dito met Indië;
c. Mailbooten, die zich den Atlanischen Oceaan over wagen.
Om b en c moet dan een accolade, met: zeekasteelen. Deze treden bij
stormweer op als notedoppen op de baren. Alles keurige beeldspraak. Nu heeft
de Batavierlijn inderdaad 4 bootjes van 1000 tot 1500 ton en nog 2 op de
werf. Zelfs hoort er een stoomer van 5545 ton, de Admiraal de Ruijter toe,
maar omde onderneming zoo in de hoogte te steken, daar is geen reden voor.
Laat men dan liever kijken naar

[22.] VAN NIEVELT, GOUDRIAAN EN CO
de goudmijn, die voor de splitsing van de aandeelen 100 procent dicidend
uitkeerde. De vennootschap heeft 24 stoomers en 6 on bouw en wie aan
sterrenkunde doet, vindt hun namen niet vreemd. Bij de A. schrijf ik de
volgende even af: Alboreo, Alchiba, Alcor, Alcyone, Aldabi, Aldebaran,
Alderamin, Algenib, Algorab, Alhena, Aloith, Alkaid, Alphard, Aludra en
Alwaki, dampers van 4, 5, 6, en 7000 bruto-ton.

[23.] DE MAATSCHAPPIJ ZEEVAART
heeft even uitheemsche namen: Arundo, Callisto, Celaeno, Hagno, Tallo,
Theano, Themisto, Trito: 5 groote en 3 kleine schepen.

[24.] DE MAATSCHAPPIJ HOUTVAART
vervoert ook koren en phosphaten me 'r acht schepen, die naar rivieren
heeten. Géén is veel grooter dan 200 ton. Aan de Zeeuwsche en
Zuid-Hollandscvhe stroomen ontleenen hun namen de vaartuigen van de

[25.] HOLLANDSCHE ALGEMEENE ATLANTISCHE SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJ
de H.A.A.S., door directeur-aandeelhouder N. Haas in 1917 gesticht. Het leek
toen, of er een nieuwe Holland-Amerikalijn in aantocht was: het bouwplan
bevatte 20 shepen en als nummer een werd aangekondigd de Macedonia, een
Grieksch landverhuizersschip van 6333 ton, dat in den Balkanoorlog deerlijk
gehavend was, naar Rotterdam gesleept en bij Wilton hersteld. Buiten dit
heeft de vennootschap het tot 7 middelmatige schepen gebracht (de in aanbouw
zijnde meegerekend) en wat motors, en nog 7 kleintjes verkocht. De
deelgenoot G.A. Spliethoff te Hilligersberg heeft naderhand twee 4000-tons
booten; de Beursplein en de Westplein, laten bouwen de Hamburg.

[26.] DE STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ DE MAAS
van Phs. v. Ommeren heeft 16 lijn- en tankbooten, waarvan de beide grootste,
de Kieldrecht en de Katendrecht (5 a 6000 tons elk) met de Schiedijk,
Stadsdijk, Vechtdijk, Noorderdijk en IJseldijk van de H.A.L. den dienst op
Britsch-Indie onderhouden.

[27.] GEBRS. VAN UDEN
dirigeeren 12 graanbooten van welke 5 naar plaatsen in deze provincie, de
overige 7 naar Rotterdamsche havens heeten: Maashaven, Parkhaven, Waalhaven
enz. Deze hebben gemiddeld 3500 ton inhoud.

[28.] DE FIRMA ERHARDT EN DECKERS
haalt mais en tarwe uit Rosario met de Brunswijk, Randwijk, Rijswijk,
Vreeswijk, Winterswijk en Naaldwijk (in aanbouw).

[29.] Zooals de K.N.M.S. het sleep- en scheepsbedrijf over den RIjn in
handen heeft, zoo heerscht VAN DRIEL'S TRANSPORTONDERNEMING de Waalvloot.
Zeestoomschepen zijn de Noordzee, Oostzee en Zwarte Zee.

[30.] De firma Van der Eb bestuurt de ROTTERDAMSCHE ALGEMEENE
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJ (R.A.S.M.) met haar achttal veerbooten: Waalveer,
Maasveer, Rijnveer enz. Vroeger bestond er een fusie met

[31.] VAN DER EB & DRESSELHUIJS MAATSCHAPPIJ,
hebbende een dozijn booten: die voor kolenvervoer van Spitsbergen: Mont
Cenis, Mont Rose en Mont Blane, en de toekomstige Afrikavaarder Maragio,
Marbirdo, Maristego, Maristo, Marmero em Mercedes.

[32.] DE HOLLAND-ZUID-AFRIKA-LIJN
is gesticht op initiatief van Van der Eb, Dresselhuijs en Furness. Voor en
na zullen zij de 5 bestelde 6000-tons stoomers indienst stellen: de
Bloemfontein, de Rietfontein, de Klipfontein en de Jagersfontein.

[33.] De FIRMA VAN ES
zorgt voor den aanvoer van grondstoffen uit Rufisque (Senegambie) voor de
margarinefabrieken te Rotterdam en Delft met de Merwede, Elve en Bernisse.
JURGENS laat voor zijn zaken zelf twee booten bouwen.

[34.] FURNESS'SCHEEPVAART-EN AGENTUUR-MAATSCHAPPIJ
werkt met Engelsch kapitaal. Vroeger was het de Stoomboot-Maatschappij
Zuid-Holland, die nog bestaat en een voor, de 'Valkenburg', heeft. Met dezen
uitgang komt ze op het terrein van de Bothnia en van de

[35.] TRANSATLANTA (Tilburd, Middelburg, Rozenburg)
De Furness-booten eindigen op -bergen.

[36.] DE MAATSCHAPPIJ VULCAAN
werkt met Duitsch kapitaal, heeft haar Bruckhausen, verdoopt in Vesuvius,
haar zetel van de IJstad naar de Maasstad verlegd, maar haar 8 booten met
het voorvoegsel Stad- mochten pas dit jaar voor het eerst ongemoeid varen.

[37.] De AMERICAN PETROLL COMPANY
is evenzeer van buitenlandsche origine, getuige de namen American, Ocean,
New York en Rotterdam en die van de gezonken schepen: La Flandre, La
Ibsbaye, La Campine, Charlois en Antwerpen, welke laatste spiksplinternieuwe
tankstoomer op de eerste resi van Amerika naar Londen werd getorpedeerd: 4
3/4 millioen gulden weg !

[38.] De HOLLAND-GULF STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ
van Jos. DE POORTER heeft de schepen: Agneta, Alwina, Folmina, Johanna,
Laura, Theodora en Hermina in de vaart op Scandinavie.

[39.] De SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJ ORANJE NASSAU
heeft de graven: Adolf, Hendrik, Jan en Lodewijk, alle van plus minus 1200
ton.

[40.] De overige Rotterdamsche redderijen hebben lijnbooten in weekdienst op
Engeland, zooals:
de 'Algemeene Nederlandsche Scheepvaart-Maatschappij' (Alexanderpolder,
Oranjepolder, Wilhelminapolder),
de 'Nationale Scheepvaart-Maatschappij' (Geervliet, Heenvliet, Hoogvliet,
Poortvliet),
de Hollandsche Vrachtvaart-Maatschappij (Boterdiep, Damsterdiep),
de Vrachtvaart-Maatschappij Neerlandia (Heerenveen, Helanaveen, Amstelveen
en Overveen),
de Rotterdam-Londen-Lijn van Cornellder (Import, Export) en enkele nog
kleinere bedrijven.

Wat de Haagsch reederij betreft het bureau WIJSMULLER handelt in kleine
nieuwe schepen en de verdere vloot bestaat uit een twintigtal Indische
tankbooten, waarvan de AUGUST KESSLER (5100 ton) de grootste is, die naar
het Vereenigde Koninkrijk en de Scandinavische staten varen. Deze
maatschappijen zijn:
de Bataafsche
de Carona
de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot-Maatschappij en de
Nederlandsch-Indische Industrie- en Handel-Maatschappij, achter welke
ondernemingen de geweldige Koninklijke Petroleum staat.
Door dezen invloed komt het, dat de zgn. Nederlandsche tankvloot, met het
deel onder Engelsche vlag steeds Britsche belangen dient.
Tot slot resten nog de zes Zeeuwsche booten uit Vlissingen, de beide van
LENSEN te Terneuzen en de vier van de Navis te Sliedrecht (de nieuwe aanbouw
meegerekend).
Aldus is in hoofdtrekken de Hollandsche handelsvloot behandeld en kan dit
overzichtje worden afgesloten. [G.C.]

[Vaderland 5 december 1920, editie 1, blad 5+6/6]

* * *

Erica
Subject: ! varia online-krant 'Vaderland'
From: "Erica" <genbook @ d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 17 Oct 2004 17:26:58 GMT

http://www.kb.nl/kb/kranten/

- TWEE NEDERLANDERS TE CALCUTTA OMGEKOMEN.
Op 30 Mei j.l. toen het s.s. BONDOWOSO van den Rotterdamschen LLoyd voor de
reede van CALCUTTA lag, is aan boord van dit schip een ongeluk gebeurd, dat
aan twee menschen het leven kostte.
De 2e machinist, N.J.H. MÖLLER, en de 4 machinist C. STOOKER, leunden beiden
tegen de reeling. MÖLLER verloor toen zijn evenwicht, waardoor hij te water
geraakte. STOOKER die trachtte zijn kameraad te grijpen, werd meegetrokken.
De 2e machinist is met het hoofd op een lichter gevallen. Zwaar gewond werd
hij in het ziekenhuis te CALCUTTA opgenomen, waar hij weldra aan den bekomen
verwondingen overleed.
De 4e machinist is - ondanks de pogingen welke in het werk gesteld werden om
hem te redden - verdronken. (Hbl.)
[bron: Het Vaderland 10 juni 1926, editie 2, blad 3/13]

- Volstrekt eenige kennisgeving.
Heden overleed, na langdurig geduldig gedragen lijden, onze beste Man,
Aanbehuwdzoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, MARINUS CORNELIS PETRIE HOOFD,
machinist Rott. Lloyd.
Uit aller naam:
O. PETRIE-MATHISEN.
Rotterdam, 12 Juni 1926. Hondiusstraat 63A.
Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag a.s. op de begraafplaats
Crooswijk. Vertrek van het sterfhuis te 11 1/2 uur.
[bron: Het Vaderland 14 juni 1926, editie 2, blad 4/12]

- DE TREKHOND. [zie ook Avondblad 26 Juni]
(door dierenarts H. v. AKEN Jr.)
[bron: Het Vaderland 28 juni 1926, editie 2, blad 10/12]

- SLIEDRECHT WEER TOT RUST GEKOMEN.
Omtrent het BETOVERINGSGEVAL te SLIEDRECHT meldt de Ct, dat de geheele
'beweging' op touw schijnt te zijn gezet door een in de buurt wonende baker,
die zoo'n soort geval voor korten tijd ook bij de hand heeft gehad. Een
kleindochter van haar was ook nl BETOOVERD en toen de 'dokter' geraadpleegd
werd, was het antwoord:
'Neem een kip met zwarte veeren en duw deze leevend in een pot kokend
water'.
Dit is dan ook gebeurd.
Inmiddels begint in de buurt van het geval rustig te worden. De z.g.
TOOVERKOL is met het gezin verhuisd, terwijl de familie V., war het
BETOOVERD MEISJE was, de gemeente gaat verlaten.
[bron: Het Vaderland 12 juli 1926, editie 2, blad 10/12]

- IN DEN TREIN DOODGEBLEVEN.
Gistermorgen is in de trein 240 die te 8.50 uit de richting Utrecht te Gouda
aankomt, aangebracht het lijk van den 48-jarige J. v.d. WILDT te ROTTERDAM
woonachtig. Hij is op het traject Utrecht-Gouda ongesteld geworden, kreeg
vreeselijk benauwd en tusschen Oudwater en Hekendorp gaf hij den geest.
Door de reizigers, die mede in dat compartiment van den 3e klasse wagon
zaten, is daarop aan den noodrem getrokken, waarop de trein tot stilstand
kwam. Uit het blokhuis is toen telefonisch aan den stationschef te GOUDA van
het gebeurde kenneis gegeven, deze riep onmiddellijk geneeskundige hulp in,
zoodat bij het binnenkomen vna den trein twee geneesheeren aanwezig waren.
[bron: Het Vaderland 13 juli 1926, editie 1, blad 3/4]

- DOOR DEN STROOM GEDOOD.
Omtrent het ongeluk nabij BORCULO, waarbij twee mensen door den electrischen
stroom werden gedood, vernemen wij nog het volgende:
De getroffenen zijn de bewoners van de boerderij VELDKAMP, KORNEGOOR en
diens echtgenoote. Deze nog nieuwe boerderij ligt vlak bij den grintweg
Borculo-Barchem, op een aftsand van een half uur van Borculo.
Toen de voerman met den melkwagen kwam om de melk, bestemd voor de
boterfabriek, af te halen, bevreemdde het hem, dat dit keer de melkbussen
niet gereed stonden. De voeger, die bij de boerderij werkzaamheden
verrichtte, zeide wel even te gaan zien, daar de lieden naar de wei waren
gegaan om het vee te melken en .. etc
[bron: Het Vaderland 19 juli 1926, editie 2, blad 5/12]

- WILLY MULLENS IS GEWOND.
MEDAN, 19 Juli (Aneta) - WILLY MULLENS, die terugkeerde van een onderneming,
is door een botsing van zijn auto met een ossekar uit den auto geslingerd en
met bledende wonden aan het hoofd buiten kennis opgenomen.
Zijn toestand is niet levensgevaarlijk. De auto is zeer zwaar beschadigd.
[bron: Het Vaderland 19 juli 1926, editie 2, blad 11/12]

- 104 JAAR.
De wed. ASSELMAN te Hengstdijk (Zeeuwsch-Vlaanderen) is 104 jaar geworden.
[bron: Het Vaderland 1 nov 1926, editie 2, blad 5/12]

- ZONDER TROPEN - GEEN EUROPA.
Een reis door Indie's buitengewesten.
De heer H.F. TILLEMA, de bekende strijder voor eene betere hygiënische
verzorging in Nederlandsch-Indië, heeft een studiereis door de
buitengewesten gemaakt, en daarbij veel materiaal verzameld, dat hij in het
boek, dat hij de bovenstaande titel gaf, heeft samengevat. Het is een
belangwekkend reisverhaal, dat de heer TILLEMA in dit werk doet, een
verhaal, dat aantoont, hoeveel er vooral in de gewesten buiten JAVA nog op
hygienisch gebied is te doen. Om ... etc...
[bron: Het Vaderland 7 nov 1926, editie 1, blad 7/12]

- [WEST-INDIE] Javaansche immigranten.
De KRAKATAU is na een voorspoedige reis van 46 dagen bij Braamspunt
aangekomen met 281 Javaansche mannen, 412 vrouwen en 16 kinderen, bestemd
voor SURINAME.
De immigranten zien er, naar de West schrijft, gezond en opgewekt uit. Op
reis deden zich vijf sterfgevallen voor, 2 mannen en 3 vrouwen.
[bron: Het Vaderland 7 nov 1926, editie 1, blad 8/12]

- VERDRONKEN.
Woensdagavond is op het Alkmaarder Meer de 21-jarige ongehuwde N. SCHOT, uit
Oud-Kaspel, knecht bij den schipper A.S. te WINKEL, bij het controleeren van
de lantaren van het vaartuig uitgegleden, over boord gevallen en verdronken.
Het lijk is nog niet gevonden.
[bron: Het Vaderland 19 nov 1926, editie 1, blad 3/4]

- 103 JAAR.
De oudste inwoner van UTRECHT, het oud-lid van het korps genietroepen, TIMP,
heeft gisteren onder veel blijken van belangstelling zijn 103en verjaardag
gevierd.
[bron: Het Vaderland 23 nov 1926, editie 1, blad 3/4]

* * *

- DOOD AAN DEN WEG GEVONDEN.
Door onbekende auto overreden.
Gisteravond 7 uur is in de Birktstraat tusschen AMERSFOORT en SOEST een man
dood aan den weg gevonden. Bij onderzoek bleek dat deze persoon door een
auto was overrreden. Spoedig was de politie ter plaatse, alsmede dr. RUPERT
van Soest.
De ongelukkige bleek te zijn de heer W. DE KRUIYF pl.m. 50 jaren en
ongehuwd, inwoner der gemeente Soest.
Tot op heden is niet bekend door welken automobilist de man is aangereden.
De politie vermoedt dat hij overreden is door een vrachtauto. Door haar
wordt een streng onderzoek ingesteld. Het lijk, dat naar het politiebureau
vervoerd is, is rechts van den weg op het fietspad gevonden. De man, die op
weg was naar AMERSFOORT, moet dus geloopen hebben aan den juisten kant van
den weg.
[bron: Het Vaderland 9 maart 1927, editie 1, blad 3/16]

- HET ONGEVAL AAN BOORD VAN DE ROTTERDAM.
Het bericht, als zou op het tankmotorschip Rotterdam van de American
Petroleum Comp. een explosie van gas hebben plaats gehad, is onjuist.
Na het vertrekt uit de sluis IJmuiden gistermiddag, wilde de stoker L. V.D.
GRAAF een ketel aansteken, welke dient voor de verwarming van de verblijven
der opvarenden. Bij dat aansteken sloeg de vlam naar buiten en werd genoemde
stoker ernstig verwond aan aangezicht, borst en armen. Na een geneeskudige
behandeling werd de man per ziekenauto naar ROTTERDAM vervoerd. Door de
scheepvaartinspectie werd aan boord een onderzoek ingesteld en om 8 uur
verkreeg de kapitein verlof de reis naar New-York voort te zetten.
[bron: Het Vaderland 9 maart 1927, editie 1, blad 7/16]

- DE PAM VERBRAND.
Gistermorgen is te LOOSDRECHT, waarschijnlijk ten gevolge van een
onvoorzichtigheid van monteurs, die daar aan den arbeid waren, brand
ontstaan in het bootenhuis van den heer P.J. DAGEVOS uit HILVERSUM. De
daarin liggende motorboot PAM brandde geheel af evenals het schuitenhuis. De
PAM, een goede bekende in watersportcentra, was slechts laag verzekerd.
[bron: Het Vaderland 10 maart 1927, editie 1, blad 3/4]

- EEN 7-JARIG MEISJE OVERREDEN.
Hedenmiddag heeft op de tramlijn Schoonhoven-Gouda een ernstig ongeluk
plaats gehad. De 7-jarige JANSJE STALENBURG had een vriendinnetje uit school
naar huis gebracht en wilde zich naar de ouderlijke woning begeven. Nabij de
halte Den Ham van genoemde tramlijn liep zij op de rails met het hoofd naar
beneden, waardoor zij niet zag, dat de trein, naderde, die te 11.55 u.
Schoonhoven verlaten had ... etc.
[bron: Het Vaderland 14 maart 1927, editie 2, blad 11/12]

http://www.kb.nl/kb/kranten/

[volgende maand kranten 1910-1945 officieel online]

* * *
Erica
Subject: ! toevalstreffers: Geref. trouwboek Ouddorp
From: "ronald" <rwarners @ NO_SPAMtiscali.nl>
Date: Sun, 1 Aug 2004 13:53:53 +0200

Bron: Geref. trouwboek Ouddorp, pagina 1

Namen der genen die onder de bedieninge van Do.. / Johannis van Leeuwen
Gouda Batavus als predikant van 't / Outdorp in ondertrouw zijn opgenomen &
in den egten staat / vervolgens ingesegent beginnende met den 13 junius Ao.
1723

Hendrick Eeuwitsze, j.m., met Siesanna Pieters Roons, / j.d., byde woonende
alhier, zijn bij ons na blijk van 's landts geregtig- / hyt voldaan te
hebben in wettige ondertrouw aangetekent op den 17 / julius; & na 3
onverhindert gegane proclamatien in den egten staat / binne onse kerke
alhier ingezegent den 8 augustus anno 1723

Pieter Leenderse Witte, j.m., met Geertruijt Jacobs Roon, j.d., byde
woonende / alhier zijn bij ons in wettige ondertrouw aangetekent den 31
julius & na 3 onverhin- / dert gegane proclamatien in den egten staat binne
onse kerke alhier ingezegent den / 15 augustus ao. 1723
Aren Willemse Mierop, j.m., met Aagtje Pieter Heerschap, j.d., byde /
woonende hier zijn bij ons in wettige ondertrouw aangetekent op den 4
septem- / ber; & na 3 onverhindert gegaane proclamatien in den egten staat
binnen / onse kerke alhier ingezegent den 19 septemb| Ao. 1723
Gerrit Goekoop, sekretaris der stede Goederee &c &c weduwenaar van
Jacomyntje de / Zutter, woonende te Goeree & Neeltje van Leeuwen, j.d.,
geboortig van Gouda, / tegenwoordig woonagtig alhier, zijn bij ons in
wettige ondertrouw aangeschreven / den 4 septemb| & na 3 onverhindert
gegaane proclamatien in den egten staat / binne onse kerke alhier ingezegent
den 26 septemb| Ao. 1723

Harrent Corn. Haeijmeetman, j.m., gebooren in 't West Nieuwlant, met /
Jacomijntje Jacobs Roon, j.d., woonende in 't Oudelant, zijn bij ons in wet-
/ tige ondertrouw aangetekent den 23 octob| & na 3 onverhindert gegaane /
proclamitien in den egten staat binnen onsen kerke alhier ingezegent / den
14 novemb| Ao. 1723

Ewit Arise van den Haar, j.m., woonagtig te Vuren, met Neeltje / Jans van
der Nol, woonende op 't Ouddorp, zijn bij ons in wettige ondertrouw /
aangetekent op den 30 octob| & na 3 onverhinderde gegaane proclamatien / in
den egten staat binnen onse kerke alhier ingezegent den 21 novem- / b| Ao
1723
Jan Willemse Bosloper, weduwenaar van Barbel Joos, met Geertruijd / Dirks
van der Kam, j.d., byde woonende in 't West Nieuwlant, zijn bij ons / in
wettige ondertrouw aangeschreven op den 22 jannuarius & na / 3
onverhinderden gegaane proclamatie in den egten staan binnen / onse kerke
alhier ingezegent den 6 februarius 1724
Jacob van der Weele, j.m., met Neeltje Jans Hoflant, j.d., byde woo... /
alhier, zijn bij ons na voorgaande blijk van s' lants geregtighyt voldaan ..
/ hebben in wettige ondertrouw aangeschreven, .*.. den 10 maart & na .. /
hinderde gegaane proclamatien in den egten staat binne ons .. / alhier **
gezegent den 2 april 1724
Human Klaasse van Beek, j.m., met Neeltje Johannis Koote, j.d., byde
woonende / alhier, zijn bij ons in wettige ondertrouw aangetekent op den 17
maart & na 3 ... / hinderde gegaane proclamatien in den egte staat binne
onse k|ke alhier inge- / zegent op den 9 april 1724
Pieter Jacobse Grinwis, j.m., met Lijsbet Aarens Soeters, j.d., byde woon...
/ alhier, zijn bij ons in wettige ondertrouw aangetekent op den 15 april ..
/ na 3 onverhinderde gegaane proclamatien in den egten staat bin... / onse
kerke ingezegent op den 7 mey 1724


* niet leesbaar
** tussengevoegd: in
N.B.: rechtsonder is een deel van de bladzijde beschadigd en zijn enkele
delen niet leesbaar.

groeten,
ronald
Subject: ! Nederlanders trouwen (o.a.) in Deurne (Antw.)
From: "Erik Zwysen" <erikzwysen @ skynet.be>
Date: Wed, 11 Aug 2004 19:57:16 +0200

Enkele Nederlanders genoteerd tijdens mijn bezoekje aan het Rijksarchief,
die trouwen in Deurne bij Antwerpen (latijnse tekst heb ik vernederlandst) :

- 30 juni 1795 : Theodorus Verberne uit Eyndhoven, 43 jaar oud met Maria
Catharina Op de Beeck uit Borsbeek, 35 jaar oud ;
- 7 november 1796 : Joannes Josephus Tielens uit Briel, 26 jaar oud, met
Maria Donkers uit Waelre, meyery van den Bosch, 36 jaar oud ;
- 14 november 1796 : Guilielmus Kis uit Budel, meyery van den Bosch, 29 jaar
oud, met Maria Cauwenbergh uit Dommelen, 35 jaar oud [of 36 ?] ;
- november 1796 [na de 22 ste volgens mij] : Jacobus Brouwers uit Breda, 41
jaar oud, met Isabella Maria Cornelissens uit Antwerpen, 27 jaar oud (...)
cum dispensatione in tempore clauso ;

Verder nog een doop en een overlijden :
- 16 december 1797 geboren en gedoopt zonder ceremonie Maria Petronella
Verberne, dochter van Theodorus uit Eyndhoven en van Maria Catharina op de
Beeck uit Borsbeek ;
- 20 [of 21 ?] juli 1798 overleed Henricus Meulenhof uit Buedel, 34 jaar
oud, echtgenoot van Joanna Boon uit Antwerpen, en werd op 23 juli begraven.

---
Met vriendelijke groeten,
Erik Zwysen, Antwerpen
http://users.skynet.be/zwysen


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.737 / Virus Database: 491 - Release Date: 11/08/04Subject: ! Stationsrestauratie Gouda
From: ristcard @ hotmail.com (Richard)
Date: 21 Aug 2004 03:31:04 -0700

Hallo allemaal,

Een aangetrouwd familielid van mij, Ruurd Jans van Kuiken, getrouwd
met Elisaberth Keijzer, werd in 1897 de nieuwe uitbater van de
stationsrestauratie van Gouda. Al speurend in het archief van Gouda
kwam ik een kaart tegen uit het bevolkingsregister, met daarop een
reeks restaurateurs. Misschien heeft iemand wat aan deze gegevens.

07-05-1886 Albertus Bosman (Wageningen) en Antje van Loenen (Tiel)
03-11-1888 geboorte zoon Albert (Gouda)

06-05-1889 Lucas Cramer (Wymbritzeradeel) en Machteld Johanna Abels
(Haarlem)
18-04-1889 geboorte zoon Johan Lucas (Leiden)

08-06-1889 Martinus Petrus de Gruijter (Amsterdam) en Cornelia de Rie
(Purmerend)
25-06-1887 geboorte zoon Hendrikus Petrus (Purmerend)
27-04-1889 geboorte zoon Franciscus Bernardus (Purmerend)

09-05-1992 Willem Frederik Köhler (Maastricht) en Teuntje van Prooijen
(Willemstad NB)

01-08-1996 Gerhardus Hendricus Eustatius Christiaan Wormer (Utrecht)
en Maria Coster (Leiden)

20-05-1897 Ruurd Jans van Kuiken (Nes) en Elisabeth Keijzer
(Haarlemmermeer)
21-02-1898 geboorte dochter Antje (Gouda)
18-01-1900 geboorte zoon Johannes (Gouda), + 06-11-1901
10-09-1904 geboorte dochter Stijntje Elisabeth (Gouda)


Subject: Re: ! Stationsrestauratie Gouda
From: "kees stada" <kees.stada @ home.nl>
Date: Sun, 22 Aug 2004 10:59:32 +0200

Richard,
heb je hier iets aan?

Vriendelijke groet,
Kees Stada
Aak 16
9606 PZ Kropswolde
0598-320706
www.stada.nl/terschelling

Ruurd Jans Kuiken, restaurateur, geboren te Nes (Fri) op 1 april 1864.
Ruurd werd in 1897 de neuwe uitbater van de stationsrestauratie van Gouda.
(info: ristcard*hotmail.com)

Ruurd was gehuwd met
Elisabeth Keijzer, geboren te Haarlemmermeer (NH) op 22 augustus 1872.
De familie vestigde zich op 11 mei 1910 in Bergen, NH.
Uit dit huwelijk:

1 Antje Kuiken, geboren te Gouda (ZH) op 21 februari 1898.

2 Johannes Kuiken, geboren te Gouda (ZH) op 18 januari 1900, overleden op
6 november 1901, 1 jaar en 292 dagen oud.

3 Stijntje Elisabeth Kuiken, geboren te Gouda (ZH) op 10 september 1904.

Dit overzicht is gemaakt op zondag 22 augustus 2004 door: Kees Stada, Aak
16, 9606 PZ Kropswolde, Nederland. kees.stada @ home.nl 0598-320706
www.stada.nl/terschelling


"Richard" <ristcard @ hotmail.com> schreef in bericht
news:e67129bf.0408210231.e08d997 @ posting.google.com...
> Hallo allemaal,
>
> Een aangetrouwd familielid van mij, Ruurd Jans van Kuiken, getrouwd
> met Elisaberth Keijzer, werd in 1897 de nieuwe uitbater van de
> stationsrestauratie van Gouda. Al speurend in het archief van Gouda
> kwam ik een kaart tegen uit het bevolkingsregister, met daarop een
> reeks restaurateurs. Misschien heeft iemand wat aan deze gegevens.
>
> 07-05-1886 Albertus Bosman (Wageningen) en Antje van Loenen (Tiel)
> 03-11-1888 geboorte zoon Albert (Gouda)
>
> 06-05-1889 Lucas Cramer (Wymbritzeradeel) en Machteld Johanna Abels
> (Haarlem)
> 18-04-1889 geboorte zoon Johan Lucas (Leiden)
>
> 08-06-1889 Martinus Petrus de Gruijter (Amsterdam) en Cornelia de Rie
> (Purmerend)
> 25-06-1887 geboorte zoon Hendrikus Petrus (Purmerend)
> 27-04-1889 geboorte zoon Franciscus Bernardus (Purmerend)
>
> 09-05-1992 Willem Frederik Köhler (Maastricht) en Teuntje van Prooijen
> (Willemstad NB)
>
> 01-08-1996 Gerhardus Hendricus Eustatius Christiaan Wormer (Utrecht)
> en Maria Coster (Leiden)
>
> 20-05-1897 Ruurd Jans van Kuiken (Nes) en Elisabeth Keijzer
> (Haarlemmermeer)
> 21-02-1898 geboorte dochter Antje (Gouda)
> 18-01-1900 geboorte zoon Johannes (Gouda), + 06-11-1901
> 10-09-1904 geboorte dochter Stijntje Elisabeth (Gouda)
Subject: (Pers) Namen gedenksteen begraafplaats Buurse
From: "Leo Ooijkaas" <l.ooijkaas @ wxs.nl>
Date: Sun, 22 Aug 2004 11:34:51 +0200


Uit: Rondom Haaksbergen, 19 augustus 2004

Namen gedenksteen begraafplaats Buurse

De namen van onderstaande overledenen zullen worden vermeld op de
gedenksteen bij het verzamelgraf. Indien de betreffende familie onjuiste
vermeldingen constateert , verzoeken wij u deze op korte termijn per brief
te melden aan het kerkbestuur van de Parochie Maria Praesentatie in Buurse

1921-1950 H.B. Stevens
1837-1926 B. ter Huurne
1926 M. Westendorp-Heuzels
1870-1949 A. ter Huurne-Slotman
1874-1949 E. Albers-Leurink
1953 H. Maurik
1948 J. Maurik-Nijland
1897-1930 J. Hilderink
1931 M.H. Horck-ter Huurne
1840-1932 M. ter Huurne-Slotman
1867-1932 H. Kamphuis
1932 J. Resing
1878-1959 G.P. Lubberink-Nijland
1875-1946 A. Lubberink
1857-1945 J. ter Huurne
1876-1934 J. Hilderink-Schoppen
1872-1935 M. Hilderink
1864-1936 J.M. ter Horst
1870-1937 J.M. ter Horst-Kamphuis
1907-1937 G.J. Deeterink-van Mast
1883-1961 J. Kamphuis-Lohuis
1876-1943 A. ter Huurne-Wilmer
1865-1948 H. ter Huurne
1938 J.G. ter Huurne
1938 J. Temmink-Meijerink
1884-1939 J. Lammers
1939 M. Busch
1948 A. Grobbink
1869-1939 J.G. Kamphuis
1862-1940 J. Waayerdink-Effing
1842 E. ter Huurne-van Mast
1940 G. Oude Lage Venterink-Olden
1871-1937 J. Beekmans
1941 J. Horck-Polman
1858-1942 G. Klein Rot
1942 B. Temmink
1879-1943 H.J. Onland
1889-1951 B. Onland-Klein Rot
1861-1931 J. Scholten-Rolver
1859-1936 J. H. Scholten
1866-1933 J.H. Klein Rot
1852-1939 J.A. Roelink-Sleiderink
1884-1934 J.A. Roelink-ter Huurne
1878-1965 B. Deeterink
1889-1947 J.G. ter Huurne-ter Huurne
1947 D.J. Weida
1910-1949 J.H. Klein Rot
1881-1949 A.J. ter Huurne-Grobbink
1879-1966 J. ter Huurne
1929 C. Wienk-ter Huurne
1900 G.J. Wienk
1938-1981 J. Hummelink
1876-1949 A. ter Huurne-Leurink
1949 H. Horck
1874-1950 H. Hummelink-Botterhuis
1952 J. Meijerink
1953 J.B. Meijerink-Groeskamp
1871-1953 A. Deeterink-ter Huurne
1887-1934 J. Deeterink
1875-1952 G.M. Klein Rot-Westendorp
1891-1978 R.M. Mulder-Haarhuis
1888-1952 G.J. Mulder
1869-1952 B. Abbink
1952 J. Busch-Bentveld
1876-1953 A.M. Kamphuis-Hilderink
1883-1954 G.J. Westendorp
1927-1955 H. ter Huurne
1885-1955 J.B. ter Huurne
1941-1954 M. Scholten
1872-1965 J. Hilderink-Lubberink
1898-1965 H.H. Horck
1896-1956 M.H. Horck-Terrahe
1956 J.A. Hilderink
1874-1958 J.B. Hummelink
1890-1966 J.G. Wientjes-ter Woest
1885-1956 F.H. Wientjes
1957 J.G. Resing-Busch
1871-1959 G. Holters-Boonk
1880-1959 H. Holters
1891-1960 G.B. Lammers
1902-1969 B. Lammers-Albers
1881-1961 T. Steevens
1883-1962 J.B. Steevens-Keizers
1879-1961 D. Westendorp
1852-1962 Ch. B. ter Huurne
1904-1962 G. Winkelman
1932-1972 H. Hummelink
1880-1966 J. Bok
1882-1976 J.B. Bok-Liesbroek
1896-1977 E. Lammers
1972 J.F.W. Deeterink
1971 J.A. ter Huurne-Westendorp
1981 J. ter Huurne
1889-1973 J.G. Termathe-Feldhaus
1897-1976 A.M. Hildebrandt
1883-1975 B.H. ter Huurne
1929-1975 B.H.H. Tuchter
1883-1965 C. ter Braak-ter Huurne
1885-1982 B. ter Braak
1921-1983 H. Tuchter
1852-1929 J. ter Huurne
1856-1939 E. ter Huurne-Klein Rot
1930 H. Wasser
1922 A. ter Huurne-Veldhuis


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken