INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 22   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)



(stukken gemeente-jaarverslagen)
Particuliere gymnastiekschool van mej. Berkhout opgegeven / idem mej.
Korthals
[BRON: SA Dordrecht, archief 6, inventarisnr. 1593 (over 1905)]

[nr. 354]
Begraafplaats: opgraven van een lijk
(1) - verzoek van M.A. van Dooremalen alhier d.d. 16 Dec 1918 om vergunning
tot opgraving van het lijk van Gilberti Flori Grun(?) en vervoer van dat
lijk naar La Louvière(?) (Belgie).
- 17 Dec. 1918 advies gevraagd van de Geneeskundige der Politie
(2) - advies Geneeskundige der Politie d.d. 23 Dec 1918 tot inwilliging van
het verzoek
(3) - 27 Dec 1918 het sub 1 vermeld verzoek voorwaardelijk ingewilligd,
bericht aan adressant, het Bestuur der R.K. Begraafplaats en den
Geneeskundige der Politie
(4) - 30 Dec 1918 verklaring bedoeld in art 7 van het KB van 18-10-1869
(Stbl. 69)

[BRON: SA Dordrecht, archief 6, inventarisnr. 1443 (dossier bij 6:1359)]

* * *

- DORDRECHT In de raadsvergadering van 21 Maart is de beslissing omtrent het
voorstel van B. en W. tot herstelling van het afgebrande manegebouw
aangehouden met de bedoeling om vooraf vast te stellen welke bestemming van
het geheele terrein tusschen STEK en de VEST zal worden gegeven. Inmiddels
hebben de commandant van het korps PONTONNIERS en de directie van de
rijschool op spoedige voorziening aangedrongen en hebben B. en W. van het
hoofd der school, waarvan sprake was dat zij op bedoeld terrein zou
gevestigd worden, een brief ontvangen, waarin de vestiging van een nieuwe
school ter plaatse ontraden wordt, terwijl de gemeentesecretaris en de
archivaris rapporten inzonden omtrent de noodzakelijkheid van uitbreiding
van dienstlokalen in het raadhuis en omtrent de wenschelijkheid van
verbetering der archieflokaliteiten. B. en W. hebben ... etc.
[NRC 1914_04_24_2_01 ]

* * *
Erica

- Jubileum B. de Wit. 40 jaren geleden, grafmaker.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 2-1-1931, 4e blad (fiche 1)]

- Flinke Trekhond. Te koop, stamboom; borstbreedte 16 c.m., Rotterdamscheweg
72, Zwijndrecht.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 3/4-1-1931 (fiche 1)]

- 50-jarige echtvereeniging. Hendrik Zierts en Geertrui Bakker,
Vleeschhouwersstraat 23.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 10/11-1-1931, 4e blad (met foto) (fiche 2)]

- Gouden Echtparen: Frans Schaap en Elsje Groeneveld + Hendrik Kroonen en
Huigje de Keizer.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 17/18-1-1931 (met foto) (fiche 4)]

- 12 1/2 Ct. Dordtenaartje Anthon de Korte
Dordtenaartje
Heerlijk taartje,
Zoo bijzonder fijn gevuld,
Exquis chocola-gebakje
Waar weldra heel Dordt aan smult
Dordtenaartje
Heerlijk taartje,
Prachtig stukje bakkerswerk
Met je schitt'rende afbeelding
Van de mooie Groote Kerk
Trots der firma A. de Korte
Die je in het leven riep
En die jouw alleenverkoop heeft
omdat zij het wezen schiep
Dordtenaartje
Heerlijk taartje,
Welkom op de taartjesschaal
Voor jouw smaak is er maar één woord
Een waardeering: ideaal
Roodenburg Vermaat.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 23-1-1931, tweede blad (fiche 5)]
NB.
Adresboek 1938: Korte, Banketbakkerij v.h. Anton de, Voorstraat 246

- De vier op den Rijn omgekomen stadgenooten (MET FOTO), sleepboot 'Frans'
nabij Xanten:
* J. Arenoe, Schoenerstraat 14rd
* D. Schipper, Noorderstraat 8rd
* B. Pors, Vest 6
* D. v.d. Heuvel, Nicolaasstraat 9
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 26-1-1931, 3e blad (fiche 5)]
+
- EEN NEDERLANDSCHE SLEEPBOOT OP DEN RIJN BIJ XANTEN GEZONKEN.
De vier opvarenden waarschijnlijk verdronken.
De sleepboot FRANS is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag op den Rijn ter
hoogte van Xanten, waarschijnlijk ten gevolge van den storm, gezonken. De
sleepboot was op weg met eenige sleepschepen van Rotterdam naar Duisburg.
Tegen den avond is, zoo deelt men ons mede, de sleep in de buurt van Xanten
voor anker gegaan. Toen men den volgenden ochtend de reis wilde vervolgen
bemerkte de schipper van het voorste sleepschip, de CONSTANTINE, geen spoor
van de sleepboot.
Bij nader onderzoek zag de schipper, dat op de plaats, waar de sleepboot
voor anker was gegaan, een gedeelte van de mast en van den schoorsteen boven
water uitstak. Van de opvarenden was geen spoor te ontdekker. Zij zijn
vermoedelijk verdronken. Hun namen zijn: B. Pors, Kapitein, J. Arenoe,
machinist, P.J. van den Heuvel, stuurman en J. Schippers, stoker. Zij zijn
allen te DORDRECHT woonachtig. De sleepboot FRANS behoort aan de N.V.
Sleepdienst SECUNDA, directeur C. OTTE, gevestigd te DORDRECHT.
[bron: Het Vaderland 1931_01_25_0_01 ]
- OP DEN RIJN GEKAPSEISD.
De Nederlansche sleepboot, die bij Büderich is gezonden, ligt vrij in diep
water. Zij zou gisteren worden gelicht. Van de vier opvarenden is tot nu toe
geen spoor gevonden. Omtrent de toedracht van het ongeluk meldt het Dbl. v.
Rott. noh het volgende:
Vrijdagavond waren de sleepbooten CONSTANTINE en FRANS, die een sleep ledige
schepen naar boven brachten, met de sleep op den Rijn bij Xanten voor anker
gegaan. De beide sleepbooten lage toen, volgens de mededeeling van
denkapitein der CONSTANTINE vlak naast elkaar. Dit is gebruikelijk en kon
geen kwaad, daar 't weer goed was. 's Nachts echter stak een storm op, 'n
storm, dien den Rijn in wilde beroering bracht, zoodat de CONSTANTINE en de
FRANS krachtig tegen elkaar bonkten. Om half drie hebben beide kapiteins
daarom 'n scheepsraad gehouden, waarbij besloten werd, dat de FRANS 'n eind
hoogerop dus los van de CONSTANTINE zou gaan liggen. Dit is gebeurd. De
FRANS stoomde wat op, en ankerde weer. Dit geschiedde zonder dat de
verbinding met de sleepschepen verbroken werd. De sleepstreng werd dus wat
gevierd. We vermelden dit speciaal tot goed begrip van hetgeen volgt: In de
verdere uren van den nacht hoorde iemand, noch op de sleepschepen, wier
bemannen van 't verhalen onkundig was, noch op de CONSTANTINE, iets
bijzonders.
Zaterdagochtend om half 6 kwam de stoker van de CONSTANTINE zijn kapitein
wekken met de ontstellende mededeeling, dat van de FRANS niets meer was te
bespeuren. De kapitein, die zich van de waarheid van dit vreeselijke nieuws
wilde overtuigen, snelde aan dek en zag evenmin iets van de sleepboot. 'n
Onderzoek door hem ingesteld leidde tot niets, totdat 'n vondst op een der
sleepschepen 't vermoeden, dat de FRANS gezonken zou zijn, waar maakte.
Immers men ontdekte dat de sleepstrengen, waarmee het schip aan de sleepboot
verbonden is, waren afgeknapt. Van dit afknappen had men aan boord der
sleepschepen niets gemerkt.
Men bespeurde niets van de 4 koppige bemanning van de FRANS, zoodat men
aanam dat deze verdronken zou zijn. En daar, trots langdurig zoeken, niets
gevonden werd, veronderstelt men, dat hun lichamen nog in de slaapplaatsen
of kajuiten van de gezonken sleepboot zijn.
Wij vroegen den heer JEGEN nog of er vermoedens bestaan over de oorzaak van
't droevig ongeval, dat vier menschen het leven kostte. Deze deelde nu ons
mee, dat de kapitein van de CONSTANTINE, als zijn meening over de oorzaak
van 't vergaan van de FRANS, had te kennen gegeven, dat deze boot
vermoedelijk door den storm dwars tegen den stroom is komen te liggen en
door de kracht van den Rijn gekapseisd is. En dit zal zoo snel geschied zijn
dat de bemanning zich niet meer redden kon. Zooals reeds gezegd is, is er
van het verongelukte schip niets te zien, daar het in 8 Meter diep vaarwater
ligt. 'r Roeiboot geeft, naar de heer JEGEN vertelde, de plaats aan, waar,
naar men aaneemt, de FRANS moet liggen.
[bron: Het Vaderland 1931_01_27_1_06 ]




* * *

- TE KOOP: 2 Vrachtstoombooten, 34 en 26 ton; Vrachtmotorboot 26 ton; Verder
5 Lichterschepen 80-48-29-26-10 ton. Te zien en te bevragen Scheepswerf
C.H.C. SUNDERMAN, Zwijndrecht.
Telefoon 1020 / 255 huis DORDRECHT.
[NRC 1917_04_17_2_10 ]

- OPGELICHT. Eenige dagen geleden bracht een onbekende dame een bezoek aan
een MODEWINKEL te Dordrecht om een mantelcostuum te koopen. Er werden haar
eenige voorgelegd en gepast, maar zij wenschte ook een costuum te zien, dat
in de uitstalling stond. Dit werd voot haar gehaald, maar het beviel haar
evenmin als de andere, reden waarom zij stof uitzocht om daarvan een costuum
op maat te maken, dat aan een opgegeven adres aan de STEEGOVERSLOOT moest
worden bezorgd. Nadat de dame was vertrokken werden haar vertoonde costuums
weer opgeborgen maar den volgenden dag kwam men tot de ontdekking, dat er
een verdwenen was. Alles werd nagegaan, maar vergeefs, zoodat er geen andere
mogelijkheid scheen te bestaan, dan dat de onbekende dame van de
gelegenheid, dat de winkeljuffrouw zoch een oogenblik verwijderd had om het
costuum uit de uitstalling te halen, gebruik had gemaakt, om het thans
vermiste costuum onder hare kleeren te verbergen. Hoe het mogelijk was dat
dit niet bij het maatnemen zou zijn ontdekt bleef een raadsel, maar het
vermoeden werd nog sterker, toen de dame aan het opgegeven adres aan de
STEEGOVERSLOOT niet bekend bleek te zijn. De politie ...etc. [vrouw uit
Rotterdam] (D.Ct.)
[Het Centrum 1909_10_21_0_03 ]

- DORDRECHT. Notaris B. Kuipers te Dordrecht is voornemens bij veiling en
afslag op Woensdagen 7 en 14 Maart 1928 telkens des avonds 7 uur ... publiek
te verkoopen: Het Goed Onderhouden, op gunstigen stand gelegen WINKELHUIS,
Dordrecht, Steegoversloot met groote etalageruimte, totaal groot 200 m2, in
welk pand sedert tal van jaren is gevestigd de gerenommeerde zaak in kunst-
glas en aardewerk en luxe voorwerpen onder de firma MAROTZKE-STEINER
[=Steegoversloot 18] ...etc.
[NRC 1928-03-03-2-11 ]

- wegens faillissement. Notaris J.W. van Bockel te Sliedrecht.
N.V. SCHEEPSWERF 'BAANHOEK' voorheen T. NEDERLOF te Sliedrecht (gebouw
N.A.B. Steegoversloot, Dordrecht)
[NRC 1926-09-15-2-12 ]

- Publieke verkooping. Wegens algeheele liquidatie J. & A. VAN DER SCHUYT's
Scheepswerf en Machinefabriek te Papendrecht ..etc.
[NRC 1926-03-16-2-12 ]

- Veiling wegens faillissement. N.V. Lithographische Metaaldrukkerij en
Blikamballagefabriek v/h A. MEIJERS Jr. aan den Dubbeldamscheweg 54 te
Dordrecht
- Openbare Verkooping. Notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht, Het MODERN
FABRIEKSGEBOUW met afzonderlijke magazijnen en groot Openterreun met
woonhuis tezamen groot 41 Aren 19 c.a., gelegen te Dordrecht aan den
Dubbeldamscheweg 52 en 54 (kad. Sectie K. Nos. 3075, 4320, 4221)
[NRC 1924-12-04-2-12 ]

- Uit overweging dat op grond van een ingesteld deskundig onderzoek als
vaststaande moet worden aangenomen, dat in de militarie SMEDERIJ en in het
militair bureelgebouw ter plaatse geen ernstige hinder door
stankverspreiding zal worden ondervonden, is ongegrond verklaard het beroep
van den minister van Oorlog tegen het besluit van B. en W. van DORDRECHT,
waarbij aan de Eerste. Ned. DOGCAKESFABRIEK P. LAMMENS en Zonen
voorwaardelijk vergunning is verleend voor het oprichten van een fabriek tot
het vervaardigen van scheepsbeschuit, honden-, katten, pluimvee en andere
voedingsartikelen op de perceelen aan de ACHTERHAKKERS nos. 3 en 4.
[NRC 1927-12-15-1-07 ]

- AANBESTEDING Namens zijne lastgeefster, de N.V. Eerste. Ned.
DOGCAKESFABRIEK zal onderget. in het ORANJEHOTEL den 26 Febr. 1927 des
namiddags 4 uur, trachten AAN TE BESTEDEN:
Het verbouwen van het fabrieksgebouw, staande en gelegen aan ACHTERHAKKERS
3-4-5 te Dordrecht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt alle werkdagen des n.m. 3-6 uut, ten
huize van den onderget. Adr. van Bleijenburgstraat 31, Dordrecht
A.A. SCHMIDT Azn., Architect
Afzonderlijke exmeplaren van bestek en teekening verkrijgbaar a f 9 per
stel, waarvan f 4,50 per stel wordt vergoed bij onbeschadigde terugbezorging
binnen 3 dagen na de aanbesteding.
[NRC 1927-02-18-2-14 ]

- De Commandant v.h. Korps Pontonniers en Torpedisten te Dordrecht vraagt
inschrijvingen voor HET Vervaardigen en leveren van 15 (vijftien)
tweedeelige IJzeren PONTONS. Inlichtingen worden verstrekt in de SMEDERIJ
van het Korps aan de ACHTERHAKKERS No 8, te Dordrecht. Inschrijvingen op
zegel voor 3 December 1925. Adres: HOOGT 25, Dordrecht.
[NRC 1925-11-21-2-07 ]

- WINKEL en MAGAZIJNPAND. Te Zwijndrecht is te koop of te huur een zeer ruim
Winkel en Magazijnpand. De ruime bovenwoning kan eventueel ook als kantoor
benut worden. Het staat aan den RINGDIJK in de allerbeste winkelwijk; van
achteren diep vaarwater (MAAS). Te Bevragen bij N.V. ZAADHANDEL v/h GEBR.
VAN NAMEN, Achterhakkers, Dordrecht.
[NRC 1925-05-29-2-16 ]

-TE KOOP. Het Solide en voor eenige jaren onder architectuur gebouwde
voormalig KAASPAKHUIS met woonhuis en KANTOOR open grond, apart koetshuis
loods en daarnaast gelegen Pakhuis, tezamen vormend één schitterend complex
ter gez. grootte 1041 c.a. Kadastraal bekend Sectie D. No. 2021 en 4481.
Allen staande en gelegen ACHTERHAKKERS No., 13-14-15-16 te DORDRECHT met
smalspoorbaan verbonden met de Kalkhaven. Te bevragen bij N.V. Aanneming Mij
GROENEVELD, Spuiweg 5, te Dordrecht, Telefoon 1391.
[NRC 1923-07-17-2-12 ]
NB.
Adresoek 1930: Boer J. de Achterhakkers 14 dir. zaadh.
N.V. 'Zaadhandel' v.h. Gebr. van Namen Achterhakkers 13-16
Adresoek 1938: Baars mej. M. Achterhakkers 14 dienstbode
Boer J. de Achterhakkers 14 dir. v. Namen's zaadh.

- De Heer en Mevrouw Ir. P.H. Kalis-Klaasen geven kennis van de geboorte van
hunnen zoon CORNELIS JAN. Dordrecht, 11 Sept. 1921. Achterhakkers 11.
[NRC 1921-09-12-2-11 ]

- den completen inventaris der STOOMOLIESLAGERIJ van de firma Lebret aan de
Achterhakkers 4 te Dordrecht (Hendrik van Essen, Amsterdam)
[NRC 1919_09_04_2_04 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. (A. Sigmond) 17 en 24 Jan 1917.
(1) Heerenhuis No 2a met erf aan de Kalkhaven te Dordrecht kadaster Sectie E
nr 760 groot 105 c.a. Het perceel bevat beneden: .....................etc.
(2) Heerenhuis No 29 (B 750)
(3) huis no 2b met erf en open grond aan de Kalkhaven, kad E 525
(4) pakhuis nr 4 met erf aan de Kalkhaven, E`13
(5) bovenheerenhuis no 21, E 12
(6) bovenheerenhuis no 33, E 12
[NRC 1917_01_06_2_12 ]

- DE OUDE STAD ONDER WATER GELOOPEN.
DORDRECHT, 26 Nov. - De storm heeft te Dordrecht hoog water veroorzaakt,
hooger dan sinds 1916 het geval is geweest. Hedenmorgen te 3.45 bereikte het
water een hoogte van 3.27 m. boven A.P. In 1916 was de hoogste stand 3.43 m.
Tengevolge van het hooge water is de geheele oude stad, liggentusschen de
MERWEDE en de OUDE MAAS, onder water geloopen. Honderden kelders en
laaggelegen woningen werden overstroomd. In de lectrische centrale, die aan
den Noordendijk ligt, werden alle omliggende gemeenten, die van Dordrecht
stroom betrekken, van electrische stroom verstoken. De storing duurde van
hedenmorgen half 5 tot ongeveer 9 uur. Gedurende dien tijd stond alles in en
om Dordrecht stil. Ook de waterleiding werkt niet. Te 9 uur was de storing
opgeheven. Tegen 8 uur heden morgen was het water zoo ver gezakt, dat de
straten weer watervrij waren.
[Het Centrum 1928-11-26-02/03 ]
[ook in : NRC 1928-11-26-2-02 ]

* * *

Koninklijke Onderscheidingen:
- de heer M. Bakker
- mevrouw C. Hoffland-Dekker
- de heer R.J. Kitsz
- de heer P Kraaijeveld
- de heer B. van der Linden
- de heer A. de Ruiter
- de heer W. de Wild

Erepenning: - de heer J.T. Meijers

Gemeentepenningen:
- mevrouw J.A. Baan-van Andel
- de heer J. Bisschop
- de heer J. Dekker
- mevrouw A. de Gelder-v.d. Herik
- de heer C. Holleman
- de heer J. Veenis
- mevrouw N. Visser

Jubilerende echtparen
50 jaar getrouwd :
- echtpaar Wor 28 januari
- echtpaar Van Mourik 30 januari
- echtpaar Den Breejen 26 februari
- echtpaar van Heteren 18 maart
- echtpaar Labee 1 april
- echtpaar Sluimer 29 april
- echtpaar Vlot 13 mei
- echtpaar Spruyt 13 mei
- echtpaar Dubbeldam 20 mei
- echtpaar Heijkoop 13 juni
- echtpaar Leeuwis 10 juni
- echtpaar Treffers 8 juli
- echtpaar Gort 22 juli
- echtpaar Hak 16 augustus
- echtpaar Berrevoets 9 september
- echtpaar Labree 1 oktober
- echtpaar Mostert 18 november
- echtpaar Korevaar 18 november
- echtpaar Visscher 21 november
- echtpaar Huijzer 24 november
- echtpaar De Haas 3 december

60 jaar getrouwd:
- echtpaar Kramer 31 maart (bezoekdatum 30 maart)
- echtpaar Klop 21 april (bezoekdatum 22 april)
- echtpaar Van der Ende 30 april
- echtpaar Dielhof 20 mei
- echtpaar Vermeij 26 mei
- echtpaar Boogaard 2 juni
- echtpaar Van de Wetering 10 oktober
- echtpaar Van der Vlies 14 november

65 jaar getrouwd: - echtpaar Nederlof 13 november

Bijzondere leeftijden: - Mevrouw A. Jobse-Pin 101
[http://www.sliedrecht.nl/documenten/bestuur/burgerjaarverslag/2002/Pagina%2
015.pdf]




* * *

- Monumentenfotografie
Dordrecht: Steegoversloot 13; Vooraanzicht trapgevel
Vooraanzicht trapgevel
Maker: Steenbergh, C.
Gemaakt in: 1910-1935
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]
[met Steegoversloot 11 (Banket Chocolaad, Suikerwerken; waars. A. SCHMIDT);
Steegoversloot 9 anno 1621 (Vleeschhouwerij G. de Bruin); Steegoversloot 7
(Hotel Restaurant)]
NB.
adresboek 1930: Schmidt A. Hof 4 [bakkers: brood en beschuit]
Bruin G. de Jac. Marisstraat *113 slager
Hurk L.F. v.d. Steegoversloot 5-7 Hotel,
Café-Restaurant
adresboek 1938: Bruin G. de Billitonstraat 19 slager

- Monumentenfotografie
Dordrecht: WIJNSTRAAT 123-125; Interieur achterzaal schoorsteen
Interieur achterzaal schoorsteen
Maker: Hoog, G. de
Gemaakt in: 1910-06-02
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]

- Monumentenfotografie
Dordrecht: KLOVENIERSDOELEN [in de Doelstraat; foto vanuit het Stek?]
Kloveniersdoelen, voor de sloop
Maker: Steenbergh, C.
Gemaakt in: 1910-1935
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]

- Monumentenfotografie
Dordrecht: Steeg over sloot / Steegoversloot 71 [anno 1696]; Overzicht
gevelwand
Overzicht gevelwand
Maker: Onbekend
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]

- Monumentenfotografie
Dordrecht: Korenmetershuisje
Voorgevel en zijgevel huisje tegen de Grote kerk
Maker: Onbekend
Gemaakt in: 1932-00-00
Copyright: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, Holland
Collectie: Oude Foto's
[ www.hetgeheugenvannederland.nl ]


NB. Via http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46 :
* Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.83
Willem BAKKER
Plaatsnaam Zwijndrecht
Voornaam Willem
Achternaam Bakker
Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
Inventarisnummer 83
Bladzijde 182
Geboortedatum 11 Januari 1929
Geboorteplaats Zwijndrecht
* Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.86
Marinus Dirk HOOGERLAND
Plaatsnaam Zwijndrecht
Voornaam Marinus Dirk
Achternaam HOOGERLAND
Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
Inventarisnummer 86
Bladzijde 141
Geboortedatum 29 April 1914
Geboorteplaats Zwijndrecht
* Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Wilhelmina Louiza Adolphina Gerritsen
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Wilhelmina Louiza Adolphina
Achternaam Gerritsen
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Ditiecher, Mattheus Gerardus
* adresboek Dordrecht:
1930: Ditiecher M.G.;M. Schampersstraat 21;sleepb.kap.;
1938: Ditiecher M.G.;Steltenstraat 10;stuurman sleepboot;

- Het complimentje van de dag (nieuwsjaarswensen 1881-1941).
* directie en redactie der Dordrechtsche Courant danken met wederkeerige
heilwensch voor de bewijzen van belangstelling bij de Jaarwisseling
ontvangen. 2 Januari 1936.
* H. VAN GIJN Dir Rotterd. Bankvereeniging betuigt met wederkeerigen
gelukwensch, dank voor de bij de jaarwisseling ondervonden blijken van
belangstelling.
* S.M. HUGO VAN GIJN 2-1-1936
* B.J. Grobben, P.J. de Kanter, Z. van Schelt, M. van Zanten
* mr. K.J. POLL
* Wed. P.J. DE FUIJK Boomstraat 24 teleph. 62
* Aan familie vrienden en bekenden Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht J. v.d.
BERG Automobielen en Motorrijwielen C. de Wittstraat 55 tel. 1131 Dordrecht.
Vertegenwoordiger der Dodge Automobielen, Douglas en Indian Motorrijwielen.
* J.A.J. Jansen 3-1-1938
* Lips 'Brandkasten en Slotenfabrieken NV
* Wed. A. van Strij & Zoon Schilders Dékorateurs
* D VERBOOM koper- en blikslager, in Huishoudelijke artikelen, Vriesestraat
84
* W.F. GROESBEEK, Spekslagerij Vriesestraat 86
* P. PIANTONI schoorsteenveger metselaar, Doelstraat 10
* W.F.C.A. Haar en echtgenoote
* J.L. WOUTERS, Mr Stukadoor grootekerksbuurt 37
* HET GLAZEN MUILTJE, F. van der TOORN
* A. de Waal, Meubelfabrikant
* L.P. van Rest, Voorstraat C 103
* ASTORIA Theater. gelukkig 1941
* Mannenkoor Caecilia, aanvang jaar 1906
* Hotel PONSEN
* J.L. van Dalen
* Atelier TOLLENS, Vrieseplein 1
* J.G. HAMETER
[bron: AD/De Dordtenaar di 27-12-2005]

* * *




- PAPENDRECHT, 8 April. Van de scheepswerf van den heer Pl. DE KONING ahier
werd heden met goed gevolg te water gelaten de stalen stoomsleepboot TILLY.
Dit schip, gebouwd voor rekening van den heer SCHLESS te DORDRECHT, is 20.5
M bij 4.60 M bij 2.30 M. De machine-installatie wordt vervaardigd in de
fabriek van den heer STRAATMAN te DORDRECHT. De kiel zal worden gelegd van
een motorsleepboot, groot 15 m bij 4 m bij 1.80 m, terwijl een contract is
afgesloten voor den bouw van een sleepboot van de zelfde afmetingen als de
TILLY.
[NRC 1929-04-09-2-10 ]
NB.
Adresboek 1930: Schless F.W. Melkpoortje *6 sleepagent
Schless G.H. Singel 51a sleepd.
[Tilly, April, N.V. Slb. Anton p/a H. Schless, Merwekade 24, Dordrecht]
[Bron: Stadsarchief Dordrecht archief 150 inv. 2286]

- ROTTERDAM, 29 December. Door bemiddeling van P. REITSMA en Co's
Scheepsmakelaarskantoor alhier is bij de N.V. Machinefabriek DE BIESBOSCH te
DORDRECHT voor Rotterdamsche rekening een zeewaardige sleepboot besteld van
175 i.p.k. Afm. 20 x 4.80 x 2.30 m, v.o. 60 m2, werkdruk 15 kg.
- DORDRECHT, 27 december. De machinefabriek L. STRAATMAN alhier, ontving
opdracht van den heer A. NOELS te Hansweert voor den bouw van een sleepboot
met afmetingen 23 x 5.20 x 2.50 m voorzien van een machine van 250 I.P.K. en
een stoomketel met een v.o. 75 m2, stoomdruk 15 kg/cm2.
[NRC 1928-12-30-1-12 ]

- VLAARDINGEN, 26 Nov. Na goed geslaagde proeftocht is door de N.V.
Vlaardingsche Machinefabriek I.A. KREBER alhier afgeleverd, de stalen
sleepboot HOLLANDIA, gebouwd voor rekening van de N.V. Transport Mij v/h
A.H. VAN DEN BOSCH en Zn te DORDRECHT. De sleepboot is voorzien van een
verticale triple expansie machine van 190 I.P.K.
Tevens werd aan de Vlaardingsche Machinefabriek opgedragen den bouw van een
sleepboot van 160 I.P.K. eveneens voor rekening van een DORDTSCHE FIRMA.
[NRC 1928-11-27-1-12 ]
NB.
Adresboek 1930: Bosch A.H. van den Singel 51 sleepd.ond.
Bosch A.H. van den Steegoversloot 47 sleepd.ond.
[Hollandia, December, N.V. transp.Mij. A.H. v/d Bosch, Merwekade 16,
Dordrecht][Bron: Stadsarchief Dordrecht archief 150 inv. 2286]

- Bij akten 5 Juni 1913 voor den Notaris W.H. van BILDERBEEK te DORDRECHT
verleden, zijn opgericht de naamlooze vennnootschappen:
1. Sleepboot J. van Steen 1
2. Sleepboot J. van Steen 2
3. Sleepboot J. van Steen 3
4. Sleepboot J. van Steen 4
5. Sleepboot J. van Steen 5
6. Sleepboot J. van Steen 6
7. Sleepboot J. van Steen 7
8. Sleepboot J. van Steen 8
9. Sleepboot J. van Steen 9
10. Sleepboot J. van Steen 10
11. Rijnschip Johannes
12. Rijnschip Maria
13. Rijnschip Anna
14. Rijnschip Augustinus
15. Rijnschip Johanna I
alle gevestigd te ROTTERDAM.
De akten benevens het K.B. van bewilliging zijn in hun geheel opgenomen in
de bijvoegsels tot de Nederlandsche Staatscourant. de Nos 1 t/m 10 van 15
Augs. 1913 No 190 / de Nos 11 t/m 15 van 19Augs. No. 193;
[NRC 1913_08_20_1_04 ]

- SCHELDEVAART. Hansweert gepasseerd 28 Spet. en bestemd naar:
4 Gebroeders, Hoogendoorn;
Telegraaf 18, st;
Vredenburg, PAUWELS;
Anomo, st;
Damco 7, Schelling;
Damco 5, TIMMERMANS;
Agnella, de BOT;
Providence, PIJL;
Fluciale 23, FROMM;
Corry, MEINEN;
Strijd, KOSTER;
Peseidon, VERBERGHT;
Clamarant, POPPELIER;
Jacobus, VAN DOODEWAARD;
Telegeraaf 17, BOUT, Alle Rotterdam;
Blazina, st, Hansweert;
Marnix 1, STURS, Amsterdam;
l'Espérance, GRINWIS, dito;
Spes, st, Wormerveer;
Adri, FRENKS;
CLARA ELISABETH, VAN DIJK; <--------
Adriana, de LOOY;
Spes secunda, st;
Sago, OOSTERLOO;
Maria Anna, SIJBRANDS;
Ambulant, st;
Driesland, SMIT;
Emile, VAN CAUWENBERG;
Conscordia, BAL;
Pieternella Johanna, BIJL, ALLE DORDRECHT;
Gloria, st, Wieringen;
Fidelite, HOOGLANDER, dito; etc.......
[NRC 1928-09-29-1-04 ]

- LOBITH gepasseerd 22 Januari en bestemd naar:
De s.s.: ...Clara Elisabeth, van Zundert;
[NRC 1927-01-24-2-11 ]

- RIJNVAART gepasseerd 27 Jan. en bestemd naar:
de s.s.: ..... Clara Elisabeth, alle Duitschland.
[NRC 1927-01-28-2-11 ]

- LOBITH gepasseerd 4 Mei en bestemd naar:
....Clara Elisabeth, v. ZUNDERT, Tilburg;
[NRC 1927-05-05-2-11 ]

- RIJNVAART. Lobith gepasseerd 9 Juni en bestemd naar:
De st. ....Clara Elisabeth...; Tilly, Zwets; ... alle Rotterdam;
[NRC 1927-06-10-2-11 ]

- VRIJWILLIGE VERKOOPING (not J.W. van Bockel te Slierdrecht)
N.A.B. Steegoversloot te Dordrecht 19-10-1928
DEN GRINTBAGGERMOLEN genaamd 'RIJNSTROOM' gebouwd in 1905 met emmerinhoud
van 150 l., baggerdiepte 12 m., compoundmachine van 70 I.P.K. ketel met
verwarmd oppervlak van 50/55 m2.
De Directie-ARK genaamd TRUUS gebouwd 1921 etc...
EEN ONDEROPLOSSER lang 24 m, breed 5 m en hol 1,90 m, inhoud 70 m2.
... inlichtingen M. BLOKLAND, Merwestraat 18 en C. van BALLEGOOIJEN,
Stationsweg 30 ...
[NRC 1928-10-06-2-12 ]

- De stct. no 91 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
* a. Rijnschip Johanna, te Rotterdam...etc.
* g. ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK te DORDRECHT. Doel: het vervaardigen van
alle voorkomende timmerwerken, het koopen en verkoopen van alle houtsoorten,
en alles wat in den ruimsten zin genoemen daaraan verwant is of daaarmede in
verband staat. Duur: tot ultimo 1961. Kapitaal f 30.000, verdeeld in 30
aandeelen van f 1000 alle geplaatst en volgestort. Het bestuur der
vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1
commissaris. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer J.H.
SCHUZLING, mr. timmerman, te DOrdrecht, en tot commissaris de heer B.
GROENEVELD, aannemer, te Dubbeldam.
* h. N.V. DORDRECHTSCHE KAASHANDEL, te Dordrecht. Doel: het koopen en
verkoopen van kaas in het binnen- en buitenland. Duur: 25 jaar. Kapitaal f
10.000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250, waarvan 14 geplaatst. De
vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een
commissaris. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer D.
COSTERUS, koopman te Dordrecht, en tot commissaris de heer F.P. WIENHOVEN,
boekhouder, te Breda.
[NRC 1911_04_19_1_04 ]

- Men schrijft ons uit DORDRECHT d.d gisteren:
Het mooie winterweer heeft zich Zondag hier in zijn volle bekoring doen
genieten. De jeugd vermaakte zich reeds vroeg met slee en glijbaan en later
op den dag kwam het vroolijk gerinkel van talrijke arren. Zelden heeft in de
stad de sneeuw zulk een mooie gelegenheid voor het arvermaak gegeven;
doordat Zaterdagavond een massa sneeuw viel en er toen van opruimen geen
sprake meer kon zijn, waren Zondagmorgen alle straten met een dik
sneeuwtapijt bekleed, dat dank zij de strenge vorst den geheelen dag bleef
liggen, zoodat het arverkeer door de geheele stad kon plaats hebben. De
buitenwegen lokten minder uit tot sleedjevaren. Vele boeren uit den omtrek
leverden eveneens hunne bijdragen voor het levendig en opwekkend
wintergezicht. Ook de schaatsenrijders hebben hun hart opgehaald.
Wel was het ijs niet bijzonder mooi, maar vooral des middags waren de banen
van de DORDTSCHE SNEEUW- EN IJSCLUB en van de Dordrecht vrij druk bezocht,
terwijl de laatste ook des avonds gelegenheid bood voor ijsvermaak. De
groote ijsvlakte in den WEST-MERWEDEPOLDER was jammer genoeg dik met sneeuw
bedekt, zoodat daar slechts weinig schaatsenrijders bewogen.
[NRC 1912_02_06_1_06 ]

- FAILLISSEMENT. In de op 14 Augustus 1914 door de Arrondissements-Rechtbank
te Dordrecht,uitgesproken faillissementen van de firma OPHORST EN HERWAARDEN
te Dordrecht en hare individueele leden CORNELIS OPHORST en PETRONELLA
BAUDUIN Weduwe J. OPHORST Czn., bankiers en kassiers te Dordrecht, heeft de
Edel Achtbare Heer Rechter-Commissaris nader bepaald:
dat de verificatievergadering zal worden gehouden op dinsdag 20 april 1915
des namiddags twee uur in het Gerechtsgebouw aan de Steegoversloot no 40 te
Dordrecht. De curatoren Mr. P. Blusse van Oud-Alblas, Mr F.G. Rens.
Dordrecht, 19 December 1914.
[NRC 1914_12_22_1_04 ]

- Dordrecht Openbare Vrijwillige verkooping (van perc. 1 wegens opheffing
van de winkelzaak der firma A. RIJKEN)
Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht zal woensdagen 13 en 20 Aug.
1924 's avonds 7 uur in cafe N.A.B. te Dordrecht publiek verkoopen:
(1) Het op den besten stand van Dordrecht aan de VOORSTRAAT 224, over het
Scheffersplein naast de magazijnen van Vroom & Dressmann staand winkelpand,
gedeelte open plaats, ERF en pakhuis, geteekend en uitgang hebbende
Tolbrugstraat L.Z. 4, ter diepte van pl.m. 35 m., waarin thans gevestigd de
koek- en banketbakkerswinkel van bovengemelde firma. Aanvaarding uiterlijk 1
Nov a.s. Kooper ontvang 6 % rente vanaf betaling tot aanvaarding.
(2) Het huis met afz bovenwoning KUIPERSHAVEN 3 zwart en rood, te Dordrecht,
groot 97 m2, prima onderhoiuden en door zijn ligging bij uitstek geschikt
voor een scheepvaartkantoor of andere met de vaart verband houdende
affaire...etc.
[NRC 1924-08-09-2-07 ]

- De stat no 9 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Sleepboot Maatschappij ZEELAND, te Dordrecht. Doel: het sleepen van
vaartuigen in de wateren van nederland, Duitschland en Belgie, met dien
verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in
eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1958. Kapitaal f 22.000 verdeeld
in ....nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot, genaamd
ZEELAND, groot ongeveer 33 tonnen, met machine, staand en loopend want en
verderen inventaris. Het betstuur ..... P.A. Hoogenboezem W.T.z., agent van
Sleepbooten te Dordrecht .... mejuffr. de wed. Hoogenboezem, particuliere te
Dordrecht en W.T. Hoogenboezem jr., electrotechnisch ingenieur te Gorinchem.
[NRC 1910_01_12_1_02 ]

- De stct. no 33 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Maatschappij Rijnschip KLABA II te Dordrecht. Doel: het vervoeren van
brachten in de wateren van nederland, Duitschland en Belgie met dien
verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in
eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1958. Kapitaal f 40.000, verdeeld
in 40 ... nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende rijnboot,
genaamd KABA II, groot ongeveer 1400 tonnen, met staand en loopend want, en
.... J. VAN BIEZEN ... A.J. VAN BIEZEN, beiden schipper, te DUSSEN.
[NRC 1910_02_09_1_02 ]

- Bij de Stct. zijn gevoegd de statuten van de volgende naamlooze
vennootschappen:
a. LIPS' BRANDKASTEN EN SLOTENFABRIEKEN te Dordrecht. Doel: het fabriceeren
van en den handel in brandkasten, sloten, kluisdeuren, kluizen, safe
deposots en aanverwante artikelen, zijnde eene voortzetting der zaken,
voorheen onder de firma J. LIPS Bz. gedreven, alsmede het deelnemen in of
overnemen van andere ondernemingen, welke een geheel of gedeeltelijk met het
bovenstaamde gelijksoortige doel beoogen. Duur: tot 31 December 1981.
Kapitaal f 1.500.000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk van f 1000, welke
allen zijn geplaatst en volggestort. Als volledige storing op 1495
aandeelen, werden in de vennootschap ingebracht:
a) de aan de vennootschap onder de firma J. LIPS Bz toebehoorende, thans
involle werking zijnde machinale fabrieken van brandkasten en sloten met
alle tot die fabrieken behoorende terreinen, werkplaatsen, kantoren en
fabrieksbaaswoning en de daarin of daarop aanwezige machinerieen, werktuigen
en gereedschappen, welke door bestemming volgend de wet als onroerend kunnen
worden aangemerkt, in den uitgebreidsten zin alles staande en gelegen binnen
de gemeente DORDRECHT aan den SPUIWEG;
b) de aan de meergemelde vennootschap onder de firma J. LIPS Bz
toebehoorende volgende eigendommen als: 1) een winkelhuis en erve te
AMSTERDAM aan den Nieuwenzijde Voorburgwal 169; 2) een huis en erve aldaar
Jone Roelensteeg 8; 4) een huis en erve aldaar Jonge Roelensteeg 41; 5) eene
werkplaats en erve aldaar Jonge Roelensteeg 15 en 17;
c) alle de aan de thans ontbonden vennootschap onder de firma J. LIPS Bz
behoorende roerende goederen, vorderingen, orders, gereede gelde, voorraden
fabrikaten en grondstoffen, alles volgens den toestand op heden als
geadministreerd;
d) alle de relatien, clienteele, connectien, alsmede voor war de
comparanten betreft het recht om de firma J. LIPS Bz in zijn geheel of wel
daaruit alleen den naam LIPS te gebruiken in de benaming der naamlooze
vennootschap of op welke wijze ook in haar handel en bedrijf
e) de onherroepelijke opdracht op de hierbij aangegane vennootschap om al
de loopende zaken der ontbonden firma finaal te liquideeren, waartegenover
het daaruit eventueel spruitende voordeelig slot-saldo door eerstegenoemde
als loon zal worden genoten.
Het bestuur der vennootschap is opdragen aan hoogstens 5 directeuren ondet
toezicht van hoogstens 7 commissarissen ..... B.H.M. LIPS, V.J.M. ERAS,
beiden industrieeelen, J.P.M. LIPS, werktuigkundig ingenieur, allen te
Dordrecht .... J. Lips Bz, industrieel te Dordrecht.
[NRC 1910_10_01_1_07 ]

- Zaterdagavond is te Dordrecht in het bioscooptheater tijdens de
voorstelling BRAND geweest, doordat een balk, die wat dicht bij den
schoorsteen lag, vlam had gevat. De dienstdoende brandwacht trachtte met een
extincteur en eenige minimax-brandblusschers het vuur te dooeven, maar toen
zijn voorraad bluschmateriaal verbruikt was, laaide het weder op, zoodat de
poltie moest gewaarschuwd worden, die met een slang op de waterleiding het
vuur geheel doofde.
Intusschen werd in het theater film na film afgedraaid zonder dat het
publiek iets bemerkte. Een inspecteur van politie deelde ten slotte mee, dat
de voorstelling wegens bijzondere omstandigheden niet kon vervolgd worden,
waarom de menschen verzocht het lokaal te verlaten, waaraan in de grootste
orde werd voldaan. Eerst buiten vernam men, wat er aan de hand was. De
schade is gering en Zondagavond zat het gebouw weer vol.
[NRC 1911_01_23_0_11 ]

- De stct no 20 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. HOLLAND ARGENTINIE HYPOTHEEKBANK, te Dordrecht. Doel: a) het ter leen
verstrekken van gelden, uitsluitend in goud, onder eerste hypothecair
verbond, op onroerende goederen, gelegen in Argentinie; b) het uitgeven in
Europa van pandbrieven. Duur: 50 jaren. Kapitaal f 2.500.000 verdeeld .....
E.C.W. HOIJER, bankier te Dordrecht; J.J. DOIJER te Buenos-Aires en Mr C.
VIS te Amsterdam; mr F Foekens, directeur der Incasso bank te Amsterdam, mr
J. Salomonson, advocaat, procureur en dispaacheur te Dordrecht, B. van
haersma Buma, dir der Dordtschen Bank te 's Gravenhage, mr. J.B.F. van
hasselt, reeder en cargadoor te Rotterdam, A.C. van heemskerck veeckens,
bankier te Amsterdam; A. KALFF, id, te Amsterdam, mr. J.L. van SLOTERDIJCK,
dir van A. Bloembergen en Zonnens Bank te Leeuwarden; mr. J.C. Stoep,
bankier te Dordrecht; J.F.A.M. van Waesberghe , id., te Hulst.
[NRC 1911_01_24_1_07 ]

- De stct no 86 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. MAATSCHAPPIJ STOOMSLEEPBOOT 'ANTONIUS', te Dordrecht. Doel: het sleepen
en vervoeren van vrachten in de wateren van nederland, Duitschland en
Belgie, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig
te gelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1960. Kapitaal f
10.000 verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, alle .... de stoomsleepboot
ANTONIUS, vroeger genaamd PIUS X, en staand en loopend want en verderen
volledigen inventaris .... J.J. JANSEN, reeder en G. JANSEN,
sleepbootkapitein, beiden te Dordrecht.
[NRC 1911_04_11_2_09 ]

- Op de Algem. Begraafplaats te Dordrecht is een monument onthuld op het
graf van wijlen Ds. C.L. van den Broek, Ned. Herv. predikant aldaar.
[NRC 1922-09-29-2-06 ]

- FAILISSEMENTEN. Uitgesproken: Dordrecht, 17 October, J. AARNOUTSE Jr.,
vischhandelaar, Dordrecht; Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman;
curator: mr. J.A.C.H. Uden van Drooge.
[NRC 1923-10-23-1-06 ]

- Het weekblad Handelsbelangen bevat deze week o.m. de crediteurenlijst in
het faillissement H. DEGENS, handelende onder de fa. DEGENS & Co., kassiers
te Dordrecht. De lijst telt 77 namen. Het passief bedraagt totaal F 149,742.
[NRC 1924-01-26-1-06 ]

- De directie van de Vereenigde Blikfabrieken te Amsterdam deelt ons mede,
dat zij in openbare veiling heeft aangekocht de fabriek en machinerieen van
MEYER'S BLIK EN METAALFABRIEK te DORDRECHT. Het voornemen bestaat deze
fabriek geheel modern in te richten en in volle bedrijf te stellen.
[Vaderland 1924-12-20-2-03 ]

- SCHAATSENRIJDEN. Te Dordrecht.
Dr. Dordr. Sneeuw- en IJsclub heeft gisteren op haar banen aan de
Bankastraat wedstrijden gehouden in schoonrijden voor haar leden. De uitslag
is: Dames: 1e prijs mevr. NOELS, 2e prijs mej. ELSJE ERAS.
Heeren: 1e prijs C. van ALTENBURG, 2e prijs M.C. SIGMOND.
Paren: 1e prijs de heer M.C. SIGMOND met mej. M.S. VRIESENDORP, 2e prijs de
heer THEO VRIESENDORP met mej. I. REDELÉ.
[Vaderland 1926-01-21-1-03 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: G. HUMMELING, koekfabrikant te Dordrecht, cur. mr. I.
Salomonson.
[Vaderland 1926-02-05-1-04 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: D. VAN BATAVIA, kantoorbediende te Dordrecht, cur. mr. B. van
Marwijk Kooy.
[Vaderland 1926-03-05-2-07 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: N.V. Ind. en Handel Mij v/h. Gebrs. VAN KAMEN, koperslagers te
Dordrecht, Cur Mr. F.J.W.M. de Neree tot Babberich.
[bron: Vaderland 1926-03-19-2-07 ]

- KERKZANG. In vele gemeenten van ons land laat 't kerkgezang zeer veel te
wenschen over. In het Predikbeurtenblad voor de Protestansche Gemeente te
DORDRECHT en Omstreken schrijft de heer A. BOUMAN, organist van de NIEUWE
KERK te Dordrecht o.a. 't volgende: 'Aan de bezoekers van den dienst a.s.
Zondagmorgen in de Nieuwe Kerk onder leiding van dr. A. van ITERSON, wordt
medegedeeld dat op verzoek van den predikant een poging zal worden gedaan
tot verbetering van her kerkgezang. Waar meermalen ... etc.'
[bron: Vaderland 1926-05-04-2-07 ]

- Op den straatweg bij WILLEMSDORP is gistermorgen de luxe-auto van den heer
MAX VAN STRATEN te AMSTERDAM geheel vernield, doordat men bij het uitwijken
voor een hond tegen een boom reed. De chauffeur kreeg een fractuur aan de
ribbenkast en evenals zijn patroon, snijwonden aan hoofd en gelaat. Beiden
werden door den heer MOOLHUYZEN, arts te DUBBELDAM, in zijn auto naar het
ziekenhuis te DORDRECHT vervoerd.
[NRC 1926-07-06-2-07 ]

- DORDRECHT B. en W. hebben den gemeenteraad de volgende aanbeveling gedaan
voor de benoeming van een directeur van den reinigings- en
ontsmettingsdienst:
1. P. DE GRAAF, technisch opzichter bij de gemeente reiniging te Utrecht;
2. R.Th. ELSHOF, technisch hoofdopzichter .. te Rotterdam
3. P.H.L. MAAS, dir v.d. gemeente reiniging en plantsoenen in Den Helder.
[NRC 1926-07-21-2-02 ]

- Een voorbijganger zag gisteravond een paar straatjongens een vuurtje
stoken tegen de garage van de mode-magazijnen der GEBR. LINDERS aan het
BAGIJNHOF te DORDRECHT. Voordat hij gelegenheid had de firma te waarschuwen,
stond de garage reeds in volle vlam. De politie was spoedig met haar
slagenwagen ter plaatse, later verschenen ook de stoomspuiten. Men had het
vuur toen spoedig in bedwang. De schade bepaalde zich tot de garage en een
aangrenzende bergplaats. Het college B. en W. dat juist vergaderde, was in
zijn geheel op het terrein van den brand, die heel ernstige gevolgen had
kunnen hebben, als hij was overgeslagen naar het groote magazijn, geheel
gevuld met licht brandbare stoffen ... [tekst weggevallen]
[NRC 1926-08-27-1-04 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: G.J. WAGEMANS, koopman in glas en aardewerk te Dordrecht; Cur.
mr. A van Os te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1926-10-05-2-07 ]

- FAILLISSEMENTEN
L. DUKEL, schilder, Dordrecht; cur. mr. J.A. de Jager, Dordrecht.
J.D. Dijkstra, Zwijndrecht; cur mr. van Hazelen, Dordrecht;
P. KLUIT, molenaar, Hendrik Ido Ambacht (de Kat Angelino, Dordrecht).
P.W. PASSCHIER, koopman in glas, porcelein en aardewerk, Dordrecht; cur. mr.
J.A. de Jager, Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-04-08-1-04 ]
NB.
Pieter Willem Passchier, Kromhout 62, hondenkar 30-6-1923 (nr. 690).

- FAILLISSEMENTEN.
N.V. D. DE HAAN's Houthandel, Dordrecht, cur. mr. Douw van der Krap te
Dordrecht;
N.V. Scheepvaart Mij BETSY vroeger te Rotterdam thans te Dordrecht; cur. mr.

L. Salomonson, Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-06-17-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. E.J. VAN DORT, koopman in ijzer, Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-06-28-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. L.J.N. KLAUS, aannemer en metselaar te Dordrecht. Curator
mr. P.J. Sigmond te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1927-07-22-2-07 ]

- De Rotterdamsche huidenhandel.
In de September-aflevering van het "Tijdschrift Voor Economissche
Geographie" geeft de heer Joh. H. Hanrath een artikel over den
Rotterdamschen Huidenhandel. Eerst gaat de schrijver de geschiedenis daarvan
na, wijst op de inernationale huidenmarkten in de middeleeuwen te DORDRECHT
en later te Amsterdam, dat invoer van huiden verkreeg uit Zuid-Amerika, doch
welke handel in het begin der 19e eeuw achteruitging. Toch ...etc.
[NRC 1927-09-13-1-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. N.V. Mij. Rijnschip 'Peter', te Dordrecht. Curator mr.
Z.J. de Langen, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1927-11-25-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. H.N. van KESSEL Hz., boter en kaashandelaar, te
Dordrecht. Curator mr. B.J. Verhey, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1928-02-07-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. A. VOLCKER, schipper, te Dordrecht. Curator mr. L.
Salomonson, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1928-03-23-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. J.P. de Grijp, hooihandelaar, Papendrecht; J. VAN VALEN,
schipper, Papendrecht;
[bron: Vaderland 1928-03-30-2-03 ]

- Kon. Besluit 26 Jan bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en
getuigschrift aan: J. DE GROOT, werkman, te Dordrecht.
[bron: NRC 1929-02-28-1-03 ]

- (advert.) Oudste, meest ervaren bureau voor Recherche en Informatie ALEX.
SNATAGER & Co, Stationsweg 133c, Den Haag Tel. 15512 Talrijke
dankbetuigingen Meer dan 25 jarige praktijk.
[Vaderland 1929-07-29-2-08 ]

- FAILLISSEMENTEN. J.J. Verschage, cafehouder, Dordrecht, cur. mr. J.A.S.
Branbergen de Niet, Dordrecht.
[Vaderland 1929-11-15-2-10 ]

- FAILLISSEMENT. arr. rechtbank 7-1-1911 H.G. HOORNSMA CANNEGIETER,
cand.-notaris te Barendrecht (curator L.L. van Wageningen, Singel 280,
Dordrecht)
[NRC 1911_01_10_2_12 ]

* * *
Erica


Subject: + erfloze nalatenschappen 2005 (tem 30-12-2005)
From: "Patrick Vanoppen" <Patrickmoetweg.Vanoppen1ANTI@SPAM telenet.be>
Date: Fri, 30 Dec 2005 19:53:36 GMT

Hieronder vindt u eerst een alfabetische lijst van de personen wiens erfloze

nalatenschap in de loop van 2005 (van 19-10-2005 tot en met 30-12-2005) in

het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, gevolgd door de teksten van de

publicatie (oudste publicatie eerst). Vorige delen van 2005 werden reeds

eerder op dezelfde manier geplaatst.

Sinds de invoering van de elektronische versie van het Belgisch Staatsblad

is er al 791 maal een lijst erfloze nalatenschappen gepubliceerd waarvan 86

in de loop van 2005.

In de teksten vindt u de geboorteplaats en -datum, de overlijdensplaats

en -datum, het laatste adres, eventuele (ex-)partners en soms zelfs ouders.





Amel Céline Marie Joséphine

Bernard, Gisela Maria Coralia Octavia

Camus, Louise

Charlier, Joséphine Marie

Christophe, Christiane Lucienne Valentine

Claisse, Marguerite Madeleine

Colin, Maurice

Cyferblat, Ita

De Borger, François

Dehandschutter, Achilles Petrus

Delplancq, Willy Jules Joseph Albert

Denis, Jeanne Marie Ghislaine

De Vet, Leonardus Maria Gustavus

De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus

Dewaele, Michel

Filée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques

Fraigneux, Lucienne

Gemine, Raoul Jean Louis Jules

Gillis, Julia Joanna Eduardus

Haesebrouck, Wilfried

Haex, Simonne Marie Antoinette

Houze, Jean

Kuhn, Alfred Léon

Leroy, Roger

Marcinkowski, Marie

Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine

Marrant, Louis

Materne, Marie-Louise

Michaux, Jacques Claude

Michel, Marie Antoinette Joséphine

Pawelka, Stanislas Johann

Pertry, Marie-Louise Elise

Pluys, Clementina Antoinetta

Ponthieu, Jean-Pierre

Prevost, Jacqueline Yvonne

Prosec, Théophile Henri

Rion, Marcel Jean-Paul François

Rombeaux, Simonne Elisabeth Emilia

Samaey, Anny Louisa Maria

Sauveur, Pierre Joseph Charles

Schalbroeck, Maria Josepha

Schechter, Vilhelm

Scheepers, Godfried Wilhelmus

Stern, Mozes Mendel

Tauba Wajsbrot

Trolin, Denise Henriette

Urkens, Thérésia

Van Damme, Henri Raymond Albert

Vangraefschepe, Maurice Albert

Van Horen, Pieter Frans Joanna

Van Waelem, Josephina Francisca

Verbist, Clara Martha Joanna Maria

Vercruyssen, Maria Rosalia

Waeles, Guillaume

Wynants, Rémi







Erfloze nalatenschap van Urkens, Thérésia

Urkens, Thérésia, geboren te Merksplas op 15 juni 1930, wonende te Doornik
(Saint-Maur), Grand-Place 47, is overleden te Doornik op 7 januari 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 10 oktober 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54335)



Erfloze nalatenschap van Prosec, Théophile

Prosec, Théophile Henri, weduwnaar van Dufoort, Julia, geboren te Diksmuide
op 19 augustus 1901, wonende te Jambes, Davesestraat 163, is overleden te
Ciney op 25 december 1985, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 7 oktober 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54336)

Erfloze nalatenschap van Colin, Maurice

Colin, Maurice, geboren te Templeuve op 18 februari 1922, wonende te
Doornik, boulevard Lalaing 43B, is overleden te Doornik op 23 september
2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 april 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54281)



Erfloze nalatenschap van Denis, Jeanne

Denis, Jeanne Marie Ghislaine, geboren te Hérinnes op 24 juni 1919, wonende
te Hérinnes (Pecq), chaussée d'Audenarde 366, is overleden te Tournai op 16
december 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 april 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54282)



Erfloze nalatenschap van Michel, Marie

Mevr. Michel, Marie Antoinette Joséphine, geboren te Engis op 14 mei 1903,
ongehuwd, wonende te Amay, rue Pascal Dubois 2, is overleden te Amay op 1
december 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 8 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 15 april 2005.

De gewestelijke directeur der registratie,

J.-Y. Lixon.

(54283)



Erfloze nalatenschap van Van Damme, Henri

Van Damme, Henri Raymond Albert, echtgescheiden van Tinel, Solange, geboren
te Lodelinsart op 4 april 1919, wonende te Charleroi, Casimir Lambertstraat
27, is overleden te Charleroi op 19 augustus 2002, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 23 juni
2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 15 juli 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.



Erfloze nalatenschap van Pertry, Marie-Louise

Pertry, Marie-Louise Elise, geboren te Ploegsteert op 12 augustus 1909,
wonende te Comines-Warneton, rue de Warneton 4, is overleden te
Comines-Warneton op 20 april 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 10 oktober 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54337)



Erfloze nalatenschap van Dehandschutter, Achilles Petrus

Achilles Petrus Dehandschutter, weduwnaar van Joanna Francina Debbaut,
geboren te Vlissingen (Nederland) op 24 juli 1916, wonende te Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op
30 maart 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 1 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 26 juli 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie,

De directeur a.i.,

Carmen, Windey.

(54312)



Erfloze nalatenschap van Mevr. Camus, Louise

Mevr. Camus, Louise, geboren te Ukkel op 31 mei 1913, wonende te
Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 8/41, is overleden te Knokke-Heist op 11
december 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 26 oktober 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.



Erfloze nalatenschap van Mevr. Fraigneux, Lucienne

Mevr. Fraigneux, Lucienne, geboren te Luik op 24 mei 1909, wonende te
Knokke-Heist, Bremlaan 5, is overleden te Knokke-Heist op 8 december 2004,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 26 oktober 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.



Erfloze nalatenschap van Pawelka, Stanislas

Pawelka, Stanislas Johann, weduwe van Torz, Agathe, geboren te Datteln
(Duitsland) op 20 februari 1920, wonende te Quiévrain, rue du Moulin 5, is
overleden te Quiévrain op 15 april 2005, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 25 oktober 2005.

De directeur,

F. Faignard.



Erfloze nalatenschap van Cyferblat, Ita

Ita Cyferblat, uit de echt gescheiden van Mordka Sztark, geboren te Warschau
(Polen) op 10 september 1906, wonende te Antwerpen, Marialei 2/8, is
overleden te Antwerpen op 24 november 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54314)



Erfloze nalatenschap van Van Horen, Pieter

Pieter Frans Joanna Van Horen, weduwnaar van Adela Francisca Cannaerts,
geboren te Lier op 2 februari 1920, wonende te Zoersel, Halmolenweg 68, is
overleden te Zoersel op 23 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54315)



Erfloze nalatenschap van Bernard, Gisela

Gisela Maria Coralia Octavia Bernard, ongehuwd, geboren te Berchem op 4
maart 1907, wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Vredestraat 93, is
overleden te Antwerpen (district Berchem) op 30 september 2001, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54316)



Erfloze nalatenschap van Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine

Mevr. Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine, geboren te Achet op 7 mei 1916,
weduwe van de heer Henri Fievet, wonende te Villers-le-Bouillet, place
Maurice Grandgagnage 10, is overleden te Villers-le-Bouillet op 23 juli
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie het kadaster, de
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 25 juli 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 29 juli 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

J.-Y. Lixon.

(54313)

(Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 9
november 2005.)



Erfloze nalatenschap van Schalbroeck, Maria

Maria Josepha Schalbroeck, weduwe van Pieter Isabella Van Leemputten,
geboren te Borgerhout op 6 juni 1917, wonende te Antwerpen (district
Hoboken), Dillestraat 48, is overleden te Antwerpen op 17 juni 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 18 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 2 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54284)



Erfloze nalatenschap van Van Waelem, Josephina

Josephina Francisca Van Waelem, weduwe van Josephus Couwels, geboren te
Mechelen op 29 april 1904, wonende te Antwerpen, Pieter van Hobokenstraat 3,
is overleden te Antwerpen op 9 maart 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 18 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 2 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54285)



Erfloze nalatenschap van Haex, Simonne

Haex, Simonne Marie Antoinette, ongehuwd, geboren te Schaarbeek op 10
februari 1922, wonende te Longchamps, Marcel Hubertstraat 2, is overleden te
Longchamps op 2 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds Administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 23 maart 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 4 mei 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54286)



Erfloze nalatenschap van De Borger, François

François De Borger, weduwnaar van Theresia Fransen, geboren te Hoboken op 20
januari 1931, wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Frans Hensstraat
44, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 9 september 2002,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 8 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54287)



Erfloze nalatenschap van De Vet, Leonardus

Leonardus Maria Gustavus De Vet, weduwnaar van Elsa Wouters, geboren te
Borgerhout op 16 december 1913, wonende te Antwerpen, Grotehondstraat 85, is
overleden te Antwerpen op 21 december 1999, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 22 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54288)



Erfloze nalatenschap van Samaey, Anny

Anny Louisa Maria Samaey, ongehuwd, geboren te Hoboken op 4 juni 1929,
wonende te Boechout, Alexander Franckstraat 34, is overleden te Antwerpen
(district Deurne) op 25 augustus 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54289)



Erfloze nalatenschap van Pluys, Clementina

Clementina Antoinetta Pluys, weduwe van René Etienne Mathilde Timmermans,
geboren te Edegem op 26 januari 1914, wonende te Edegem,
Onafhankelijkheidsstraat 65, is overleden te Edegem op 18 oktober 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 17 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 8 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54317)



Erfloze nalatenschap van Christophe, Christiane

Christiane Lucienne Valentine Christophe, ongehuwd, geboren te Brussel op 24
oktober 1921, wonende te Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 400, is
overleden te Antwerpen (district Berchem) op 23 augustus 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 8 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54318)



Erfloze nalatenschap van Houze, Jean

Houze, Jean, geboren te Marquain op 16 april 1925, wonende te Templeuve, rue
Royale 24, is overleden te Templeuve op 22 april 2002, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.



Erfloze nalatenschap van Gemine, Raoul

Gemine, Raoul Jean Louis Jules, geboren te Schaarbeek op 15 april 1926,
wonende te Doornik, rue Despars 94, is overleden te Doornik op 9 januari
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.



Erfloze nalatenschap van Trolin, Denise

Trolin, Denise Henriette, geboren te Condé-sur-Escaut (Frankrijk) op 24
december 1906, wonende te Péruwelz, rue de Roucourt 87, is overleden te
Péruwelz op 15 januari 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.



Erfloze nalatenschap van Wynants, Rémi

Wynants, Rémi, geboren te Antwerpen op 31 augustus 1923, wonende te Doornik,
rue Despars 94, is overleden te Doornik op 9 januari 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.



Erfloze nalatenschap van Delplancq, Willy

Delplancq, Willy Jules Joseph Albert, geboren te Haine-Saint-Paul op 3 juli
1929, wonende te La Louvière, rue Emile Urbain 138/1, is overleden te La
Louvière op 22 maart 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 11 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.



Erfloze nalatenschap van Amel, Céline

Mevr. Amel Céline Marie Joséphine, geboren te Awirs op 17 juni 1900, weduwe
van Bamps, Louis, wonende te Engis, rue Thier Oulet 71, is overleden te
Flémalle op 30 oktober 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 19 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 20 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie,

J.-Y. Lixon.



Erfloze nalatenschap van Stern, Mozes Mendel

Mozes Mendel Stern, weduwnaar van Frimet Rosenfeld, geboren te Neu Sandez
(Polen) op 13 augustus 1908, wonende te Antwerpen, Belgiëlei 73a, is
overleden te Antwerpen op 28 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 18 november 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,

C. Windey.

(54341)



Erfloze nalatenschap van Scheepers, Godfried

Godfried Wilhelmus Scheepers, uit de echt gescheiden van Joanna Elisa
Peepermans, geboren te Rotterdam (Nederland) op 16 februari 1922, wonende te
Antwerpen, Mercatorstraat 132, bus 43, is overleden te Antwerpen op 2
november 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 21 november 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,

C. Windey.

(54342)



Erfloze nalatenschap van De Vos, Marcellus

De heer De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus, geboren te Gent op 6 januari
1921, weduwnaar, laatst wonende te De Panne, Ollevierlaan 22, is overleden
te Veurne op 10 augustus 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 16 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 21 november 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54343)



Erfloze nalatenschap van Materne, Marie-Louise

Materne, Marie-Louise, weduwe van Huchon, Léon, geboren te Falisolle op 4
december 1907, wonende te Jemeppe-sur-Sambre, Van Cutsemstraat 9, is
overleden te Jemeppe-sur-Sambre op 8 januari 2004, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 27 april 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 26 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

J. Mathieu.

(54296)



Erfloze nalatenschap van Claisse, Marguerite

Mej. Claisse, Marguerite Madeleine, geboren te Lille (Frankrijk) op 26
januari 1923, ongehuwd, wonende te Termes (Chiny), La Cour 29, is overleden
te Termes (Chiny) op 6 augustus 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Aarlen, bij
beschikking van 13 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Aarlen, 25 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie a.i.,

F. Thonus.

(54297)



Erfloze nalatenschap van Rion, Marcel

De heer Rion, Marcel Jean-Paul François, geboren te Schaarbeek op 20 januari
1909, laatst wonende te Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 242/0307,
ongehuwd, is overleden te Knokke-Heist op 8 september 2000, zonder gekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 3 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 27 mei 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54298)



Erfloze nalatenschap van Vangraefschepe, Maurice

De heer Vangraefschepe, Maurice Albert, geboren te Woumen op 29 maart 1922,
ongehuwd, laatst wonende te Houthulst, 7e Geniestraat 3, is overleden te
Houthulst op 19 september 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 29 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 30 mei 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54299)



Erfloze nalatenschap van Haesebrouck, Wilfried

De heer Haesebrouck, Wilfried, geboren te Holzweissig (Duitsland) op 30 mei
1944, echtgescheiden, laatst wonende te Oostende, Cardijnplein 4/3, is
overleden te Oostende op 4 mei 1999, zonder gekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 27 april 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 1 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.



Erfloze nalatenschap van Waeles, Guillaume

Waeles, Guillaume, ongehuwd, geboren te Koekelberg op 24 oktober 1912, in
leven wonende te Lanaken, Daalbroekstraat 106, zoon van Waeles, Omer Ernest,
en van Lesschaeve, Angèle Julie, is overleden te Lanaken op 8 oktober 1999,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bij
beschikking van 4 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Hasselt, 31 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

J.P. Minten.



Erfloze nalatenschap van Maria Rosalia Vercruyssen

Maria Rosalia Vercruyssen, weduwe van Camiel Beniest, geboren te Burcht op 2
augustus 1921, wonende te Zwijndrecht, Regenbooglaan 14, is overleden te
Zwijndrecht op 5 maart 1997, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 27 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 7 juni 2005.

De Gewestelijke Directeur der Registratie,

Eddy Woussen

(54302)



Erfloze nalatenschap van Julia Joanna Eduardus Gillis

Julia Joanna Eduardus Gillis, weduwe van Hubert Eduard Louisa Fransen,
geboren te Borgerhout op 1 mei 1914, wonende te Antwerpen, Plantin en
Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen op 8 april 2003, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 27 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 8 juni 2005.

De Gewestelijke Directeur der Registratie,

Eddy Woussen

(54303)



Erfloze nalatenschap van Prevost, Jacqueline

Prevost, Jacqueline Yvonne, weduwe Aimable François, geboren te Parijs
(Frankrijk) op 24 november 1936, zonder beroep, laatst gehuisvest te Gent,
Loodsenstraat 33, is overleden te Gent op 12 november 2002, zonder gekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
de registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij beschikking
van 10 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Gent, 5 december 2005.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

D. Claeys.

(54344)



Erfloze nalatenschap van Marrant, Louis

Marrant, Louis, ongehuwd, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 13 mei 1930,
wonende te Kasteelbrakel, Hof Bosestraat 12, is overleden te
Sint-Lambrechts-Woluwe op 22 oktober 2003, zonder bekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij beschikking van 29 juni 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 8 september 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54319)



Erfloze nalatenschap van Michaux, Jacques Claude

Michaux, Jacques Claude, geboren te Trazegnies op 11 mei 1925, wonende te
Braine-le-Comte, rue de la Bienfaisance 12A, is overleden te La Louvière op
5 mei 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 4 oktober 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.

Bergen, 13 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie,

M. Evrard.

(54304)



Erfloze nalatenschap van Charlier, Joséphine

Mevr. Charlier, Joséphine Marie, geboren te Jemeppe-sur-Meuse op 25 januari
1909, woonachtig te Knokke-Heist, Noordhinder 31, is overleden te
Knokke-Heist op 28 september 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 21 december 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.

Brugge, 14 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54305)



Erfloze nalatenschap van Verbist, Clara

Clara Martha Joanna Maria Verbist, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28
september 1902, wonende te Antwerpen, Sint-Antoniusstraat 21, is overleden
te Antwerpen (district Antwerpen) op 14 januari 1999, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 28 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 14 december 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54345)



Erfloze nalatenschap van Schechter, Vilhelm

Vilhelm Schechter, weduwnaar van Leonia Alberta Eduard Grégoire, geboren te
Lupeni (Roemenië) op 14 december 1908, wonende te Antwerpen, Marialei 2, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 15 december 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 29 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 14 december 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54346)



Erfloze nalatenschap van Kuhn, Alfred Léon

Kuhn Alfred Léon, geboren te Wasmes op 26 maart 1907, wonende te
Colfontaine, rue de la Perche 151, is overleden te Boussu op 23 maart 1994,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 14 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 december 2005.

De directeur van de registratie,

F. Faignard.

(54347)



Erfloze nalatenschap van Leroy, Roger

Leroy, Roger, geboren te Montroeul-au-Bois op 8 april 1926, wonende te
Ellezelles, rue de Renaix 177, is overleden te Renaix op 27 december 2002,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 12 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 december 2005.

De directeur van de registratie,

F. Faignard.

(54348)



Erfloze nalatenschap van Filée-Dort, Yves

Filée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques, ongehuwd, geboren te Charleroi op
20 februari 1969, wonende te Namen, Brusselsestraat 7, is overleden te Namen
op 1 april 2000, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 9 november 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 15 december 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54349)



Erfloze nalatenschap van Wajsbrot, Tauba

Tauba Wajsbrot, weduwe van Moszko Naftula Sztruzer, geboren te Szydlowiec
(Polen) op 15 mei 1925, wonende te Antwerpen, Mercatorstraat 132, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 5 maart 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 9 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 23 september 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.



Erfloze nalatenschap van Sauveur, Pierre Joseph

Pierre Joseph Charles Sauveur, weduwnaar van Maria Francisca Camilla
Verbeeck, geboren te Antwerpen op 4 november 1907, wonende te Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op
15 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 9 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 23 september 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.



Erfloze nalatenschap van Marcinkowski, Marie

Mevr. Marcinkowski, Marie, geboren te Dourges (Frankrijk) op 10 november
1946, echtgescheiden, wonende te Rekkem, Dronckaertstraat 181, is overleden
te Menen op 30 mei 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 13 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 23 september 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.



Erfloze nalatenschap van Rombeaux, Simonne

Rombeaux, Simonne Elisabeth Emilia, weduwe in eerste echt van Cobbaut,
Joseph, en in tweede echt van Naniot, Paul, geboren te Fayt-lez-Manage op 24
mei 1914, wonende te Montigny-le-Tilleul, Fazantenselaan 4, is overleden te
Montigny-le-Tilleul op 14 februari 1999, zonder bekende aannemende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 30
november 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 23 september 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.



Erfloze nalatenschap van Dewaele, Michel

De heer Dewaele, Michel, geboren te Sint-Denijs op 9 juli 1930, wonende te
Zwevegem, Otegemstraat 113B, weduwnaar, is overleden op 18 juli 2004, zonder
gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 14 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 20 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.



Erfloze nalatenschap van Ponthieu, Jean-Pierre

De heer Ponthieu, Jean-Pierre, ongehuwd, geboren te Kanda Kanda (Belgisch
Congo) op 8 mei 1955, wonende te Oostende, Beeldhouwersstraat 5, is
overleden te Oostende op 8 maart 2001, zonder gekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 14 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 23 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete

NB.
* Adresboek 1938:
Boertje Jr. S. Vincent van Goghstraat 39 metselaar
Boertje Sr. S.Vincent van Goghstraat 39 metselaar
* Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Anna Kastelein
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Anna / Achternaam Kastelein
Archiefnummer 256 / Inventarisnummer 737-810
Zie Kemp, Martinus Cornelis
* adresboek 1930: KEMP M.C. Hellingen *69 fabr.arb.
adresboek 1938: KEMP M.C. Marisplein *10 slotenmaker


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken