INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 30   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)- FAILLISSEMENT. In de op 14 Augustus 1914 door de Arrondissements-Rechtbank
te Dordrecht,uitgesproken faillissementen van de firma OPHORST EN HERWAARDEN
te Dordrecht en hare individueele leden CORNELIS OPHORST en PETRONELLA
BAUDUIN Weduwe J. OPHORST Czn., bankiers en kassiers te Dordrecht, heeft de
Edel Achtbare Heer Rechter-Commissaris nader bepaald:
dat de verificatievergadering zal worden gehouden op dinsdag 20 april 1915
des namiddags twee uur in het Gerechtsgebouw aan de Steegoversloot no 40 te
Dordrecht. De curatoren Mr. P. Blusse van Oud-Alblas, Mr F.G. Rens.
Dordrecht, 19 December 1914.
[NRC 1914_12_22_1_04 ]

- Dordrecht Openbare Vrijwillige verkooping (van perc. 1 wegens opheffing
van de winkelzaak der firma A. RIJKEN)
Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht zal woensdagen 13 en 20 Aug.
1924 's avonds 7 uur in cafe N.A.B. te Dordrecht publiek verkoopen:
(1) Het op den besten stand van Dordrecht aan de VOORSTRAAT 224, over het
Scheffersplein naast de magazijnen van Vroom & Dressmann staand winkelpand,
gedeelte open plaats, ERF en pakhuis, geteekend en uitgang hebbende
Tolbrugstraat L.Z. 4, ter diepte van pl.m. 35 m., waarin thans gevestigd de
koek- en banketbakkerswinkel van bovengemelde firma. Aanvaarding uiterlijk 1
Nov a.s. Kooper ontvang 6 % rente vanaf betaling tot aanvaarding.
(2) Het huis met afz bovenwoning KUIPERSHAVEN 3 zwart en rood, te Dordrecht,
groot 97 m2, prima onderhoiuden en door zijn ligging bij uitstek geschikt
voor een scheepvaartkantoor of andere met de vaart verband houdende
affaire...etc.
[NRC 1924-08-09-2-07 ]

- De stat no 9 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Sleepboot Maatschappij ZEELAND, te Dordrecht. Doel: het sleepen van
vaartuigen in de wateren van nederland, Duitschland en Belgie, met dien
verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in
eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1958. Kapitaal f 22.000 verdeeld
in ....nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot, genaamd
ZEELAND, groot ongeveer 33 tonnen, met machine, staand en loopend want en
verderen inventaris. Het betstuur ..... P.A. Hoogenboezem W.T.z., agent van
Sleepbooten te Dordrecht .... mejuffr. de wed. Hoogenboezem, particuliere te
Dordrecht en W.T. Hoogenboezem jr., electrotechnisch ingenieur te Gorinchem.
[NRC 1910_01_12_1_02 ]

- De stct. no 33 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Maatschappij Rijnschip KLABA II te Dordrecht. Doel: het vervoeren van
brachten in de wateren van nederland, Duitschland en Belgie met dien
verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in
eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1958. Kapitaal f 40.000, verdeeld
in 40 ... nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende rijnboot,
genaamd KABA II, groot ongeveer 1400 tonnen, met staand en loopend want, en
.... J. VAN BIEZEN ... A.J. VAN BIEZEN, beiden schipper, te DUSSEN.
[NRC 1910_02_09_1_02 ]

- Bij de Stct. zijn gevoegd de statuten van de volgende naamlooze
vennootschappen:
a. LIPS' BRANDKASTEN EN SLOTENFABRIEKEN te Dordrecht. Doel: het fabriceeren
van en den handel in brandkasten, sloten, kluisdeuren, kluizen, safe
deposots en aanverwante artikelen, zijnde eene voortzetting der zaken,
voorheen onder de firma J. LIPS Bz. gedreven, alsmede het deelnemen in of
overnemen van andere ondernemingen, welke een geheel of gedeeltelijk met het
bovenstaamde gelijksoortige doel beoogen. Duur: tot 31 December 1981.
Kapitaal f 1.500.000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk van f 1000, welke
allen zijn geplaatst en volggestort. Als volledige storing op 1495
aandeelen, werden in de vennootschap ingebracht:
a) de aan de vennootschap onder de firma J. LIPS Bz toebehoorende, thans
involle werking zijnde machinale fabrieken van brandkasten en sloten met
alle tot die fabrieken behoorende terreinen, werkplaatsen, kantoren en
fabrieksbaaswoning en de daarin of daarop aanwezige machinerieen, werktuigen
en gereedschappen, welke door bestemming volgend de wet als onroerend kunnen
worden aangemerkt, in den uitgebreidsten zin alles staande en gelegen binnen
de gemeente DORDRECHT aan den SPUIWEG;
b) de aan de meergemelde vennootschap onder de firma J. LIPS Bz
toebehoorende volgende eigendommen als: 1) een winkelhuis en erve te
AMSTERDAM aan den Nieuwenzijde Voorburgwal 169; 2) een huis en erve aldaar
Jone Roelensteeg 8; 4) een huis en erve aldaar Jonge Roelensteeg 41; 5) eene
werkplaats en erve aldaar Jonge Roelensteeg 15 en 17;
c) alle de aan de thans ontbonden vennootschap onder de firma J. LIPS Bz
behoorende roerende goederen, vorderingen, orders, gereede gelde, voorraden
fabrikaten en grondstoffen, alles volgens den toestand op heden als
geadministreerd;
d) alle de relatien, clienteele, connectien, alsmede voor war de
comparanten betreft het recht om de firma J. LIPS Bz in zijn geheel of wel
daaruit alleen den naam LIPS te gebruiken in de benaming der naamlooze
vennootschap of op welke wijze ook in haar handel en bedrijf
e) de onherroepelijke opdracht op de hierbij aangegane vennootschap om al
de loopende zaken der ontbonden firma finaal te liquideeren, waartegenover
het daaruit eventueel spruitende voordeelig slot-saldo door eerstegenoemde
als loon zal worden genoten.
Het bestuur der vennootschap is opdragen aan hoogstens 5 directeuren ondet
toezicht van hoogstens 7 commissarissen ..... B.H.M. LIPS, V.J.M. ERAS,
beiden industrieeelen, J.P.M. LIPS, werktuigkundig ingenieur, allen te
Dordrecht .... J. Lips Bz, industrieel te Dordrecht.
[NRC 1910_10_01_1_07 ]

- Zaterdagavond is te Dordrecht in het bioscooptheater tijdens de
voorstelling BRAND geweest, doordat een balk, die wat dicht bij den
schoorsteen lag, vlam had gevat. De dienstdoende brandwacht trachtte met een
extincteur en eenige minimax-brandblusschers het vuur te dooeven, maar toen
zijn voorraad bluschmateriaal verbruikt was, laaide het weder op, zoodat de
poltie moest gewaarschuwd worden, die met een slang op de waterleiding het
vuur geheel doofde.
Intusschen werd in het theater film na film afgedraaid zonder dat het
publiek iets bemerkte. Een inspecteur van politie deelde ten slotte mee, dat
de voorstelling wegens bijzondere omstandigheden niet kon vervolgd worden,
waarom de menschen verzocht het lokaal te verlaten, waaraan in de grootste
orde werd voldaan. Eerst buiten vernam men, wat er aan de hand was. De
schade is gering en Zondagavond zat het gebouw weer vol.
[NRC 1911_01_23_0_11 ]

- De stct no 20 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. HOLLAND ARGENTINIE HYPOTHEEKBANK, te Dordrecht. Doel: a) het ter leen
verstrekken van gelden, uitsluitend in goud, onder eerste hypothecair
verbond, op onroerende goederen, gelegen in Argentinie; b) het uitgeven in
Europa van pandbrieven. Duur: 50 jaren. Kapitaal f 2.500.000 verdeeld .....
E.C.W. HOIJER, bankier te Dordrecht; J.J. DOIJER te Buenos-Aires en Mr C.
VIS te Amsterdam; mr F Foekens, directeur der Incasso bank te Amsterdam, mr
J. Salomonson, advocaat, procureur en dispaacheur te Dordrecht, B. van
haersma Buma, dir der Dordtschen Bank te 's Gravenhage, mr. J.B.F. van
hasselt, reeder en cargadoor te Rotterdam, A.C. van heemskerck veeckens,
bankier te Amsterdam; A. KALFF, id, te Amsterdam, mr. J.L. van SLOTERDIJCK,
dir van A. Bloembergen en Zonnens Bank te Leeuwarden; mr. J.C. Stoep,
bankier te Dordrecht; J.F.A.M. van Waesberghe , id., te Hulst.
[NRC 1911_01_24_1_07 ]

- De stct no 86 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. MAATSCHAPPIJ STOOMSLEEPBOOT 'ANTONIUS', te Dordrecht. Doel: het sleepen
en vervoeren van vrachten in de wateren van nederland, Duitschland en
Belgie, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig
te gelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1960. Kapitaal f
10.000 verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, alle .... de stoomsleepboot
ANTONIUS, vroeger genaamd PIUS X, en staand en loopend want en verderen
volledigen inventaris .... J.J. JANSEN, reeder en G. JANSEN,
sleepbootkapitein, beiden te Dordrecht.
[NRC 1911_04_11_2_09 ]

- Op de Algem. Begraafplaats te Dordrecht is een monument onthuld op het
graf van wijlen Ds. C.L. van den Broek, Ned. Herv. predikant aldaar.
[NRC 1922-09-29-2-06 ]

- FAILISSEMENTEN. Uitgesproken: Dordrecht, 17 October, J. AARNOUTSE Jr.,
vischhandelaar, Dordrecht; Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman;
curator: mr. J.A.C.H. Uden van Drooge.
[NRC 1923-10-23-1-06 ]

- Het weekblad Handelsbelangen bevat deze week o.m. de crediteurenlijst in
het faillissement H. DEGENS, handelende onder de fa. DEGENS & Co., kassiers
te Dordrecht. De lijst telt 77 namen. Het passief bedraagt totaal F 149,742.
[NRC 1924-01-26-1-06 ]

- De directie van de Vereenigde Blikfabrieken te Amsterdam deelt ons mede,
dat zij in openbare veiling heeft aangekocht de fabriek en machinerieen van
MEYER'S BLIK EN METAALFABRIEK te DORDRECHT. Het voornemen bestaat deze
fabriek geheel modern in te richten en in volle bedrijf te stellen.
[Vaderland 1924-12-20-2-03 ]

- SCHAATSENRIJDEN. Te Dordrecht.
Dr. Dordr. Sneeuw- en IJsclub heeft gisteren op haar banen aan de
Bankastraat wedstrijden gehouden in schoonrijden voor haar leden. De uitslag
is: Dames: 1e prijs mevr. NOELS, 2e prijs mej. ELSJE ERAS.
Heeren: 1e prijs C. van ALTENBURG, 2e prijs M.C. SIGMOND.
Paren: 1e prijs de heer M.C. SIGMOND met mej. M.S. VRIESENDORP, 2e prijs de
heer THEO VRIESENDORP met mej. I. REDELÉ.
[Vaderland 1926-01-21-1-03 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: G. HUMMELING, koekfabrikant te Dordrecht, cur. mr. I.
Salomonson.
[Vaderland 1926-02-05-1-04 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: D. VAN BATAVIA, kantoorbediende te Dordrecht, cur. mr. B. van
Marwijk Kooy.
[Vaderland 1926-03-05-2-07 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: N.V. Ind. en Handel Mij v/h. Gebrs. VAN KAMEN, koperslagers te
Dordrecht, Cur Mr. F.J.W.M. de Neree tot Babberich.
[bron: Vaderland 1926-03-19-2-07 ]

- KERKZANG. In vele gemeenten van ons land laat 't kerkgezang zeer veel te
wenschen over. In het Predikbeurtenblad voor de Protestansche Gemeente te
DORDRECHT en Omstreken schrijft de heer A. BOUMAN, organist van de NIEUWE
KERK te Dordrecht o.a. 't volgende: 'Aan de bezoekers van den dienst a.s.
Zondagmorgen in de Nieuwe Kerk onder leiding van dr. A. van ITERSON, wordt
medegedeeld dat op verzoek van den predikant een poging zal worden gedaan
tot verbetering van her kerkgezang. Waar meermalen ... etc.'
[bron: Vaderland 1926-05-04-2-07 ]

- Op den straatweg bij WILLEMSDORP is gistermorgen de luxe-auto van den heer
MAX VAN STRATEN te AMSTERDAM geheel vernield, doordat men bij het uitwijken
voor een hond tegen een boom reed. De chauffeur kreeg een fractuur aan de
ribbenkast en evenals zijn patroon, snijwonden aan hoofd en gelaat. Beiden
werden door den heer MOOLHUYZEN, arts te DUBBELDAM, in zijn auto naar het
ziekenhuis te DORDRECHT vervoerd.
[NRC 1926-07-06-2-07 ]

- DORDRECHT B. en W. hebben den gemeenteraad de volgende aanbeveling gedaan
voor de benoeming van een directeur van den reinigings- en
ontsmettingsdienst:
1. P. DE GRAAF, technisch opzichter bij de gemeente reiniging te Utrecht;
2. R.Th. ELSHOF, technisch hoofdopzichter .. te Rotterdam
3. P.H.L. MAAS, dir v.d. gemeente reiniging en plantsoenen in Den Helder.
[NRC 1926-07-21-2-02 ]

- Een voorbijganger zag gisteravond een paar straatjongens een vuurtje
stoken tegen de garage van de mode-magazijnen der GEBR. LINDERS aan het
BAGIJNHOF te DORDRECHT. Voordat hij gelegenheid had de firma te waarschuwen,
stond de garage reeds in volle vlam. De politie was spoedig met haar
slagenwagen ter plaatse, later verschenen ook de stoomspuiten. Men had het
vuur toen spoedig in bedwang. De schade bepaalde zich tot de garage en een
aangrenzende bergplaats. Het college B. en W. dat juist vergaderde, was in
zijn geheel op het terrein van den brand, die heel ernstige gevolgen had
kunnen hebben, als hij was overgeslagen naar het groote magazijn, geheel
gevuld met licht brandbare stoffen ... [tekst weggevallen]
[NRC 1926-08-27-1-04 ]

- FAILLISSEMENTEN (opgegeven door Van der Graaf en Co., afd.
Handelsinformaties)
Uitgesproken: G.J. WAGEMANS, koopman in glas en aardewerk te Dordrecht; Cur.
mr. A van Os te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1926-10-05-2-07 ]

- FAILLISSEMENTEN
L. DUKEL, schilder, Dordrecht; cur. mr. J.A. de Jager, Dordrecht.
J.D. Dijkstra, Zwijndrecht; cur mr. van Hazelen, Dordrecht;
P. KLUIT, molenaar, Hendrik Ido Ambacht (de Kat Angelino, Dordrecht).
P.W. PASSCHIER, koopman in glas, porcelein en aardewerk, Dordrecht; cur. mr.
J.A. de Jager, Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-04-08-1-04 ]
NB.
Pieter Willem Passchier, Kromhout 62, hondenkar 30-6-1923 (nr. 690).

- FAILLISSEMENTEN.
N.V. D. DE HAAN's Houthandel, Dordrecht, cur. mr. Douw van der Krap te
Dordrecht;
N.V. Scheepvaart Mij BETSY vroeger te Rotterdam thans te Dordrecht; cur. mr.

L. Salomonson, Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-06-17-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. E.J. VAN DORT, koopman in ijzer, Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-06-28-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. L.J.N. KLAUS, aannemer en metselaar te Dordrecht. Curator
mr. P.J. Sigmond te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1927-07-22-2-07 ]

- De Rotterdamsche huidenhandel.
In de September-aflevering van het "Tijdschrift Voor Economissche
Geographie" geeft de heer Joh. H. Hanrath een artikel over den
Rotterdamschen Huidenhandel. Eerst gaat de schrijver de geschiedenis daarvan
na, wijst op de inernationale huidenmarkten in de middeleeuwen te DORDRECHT
en later te Amsterdam, dat invoer van huiden verkreeg uit Zuid-Amerika, doch
welke handel in het begin der 19e eeuw achteruitging. Toch ...etc.
[NRC 1927-09-13-1-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. N.V. Mij. Rijnschip 'Peter', te Dordrecht. Curator mr.
Z.J. de Langen, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1927-11-25-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. H.N. van KESSEL Hz., boter en kaashandelaar, te
Dordrecht. Curator mr. B.J. Verhey, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1928-02-07-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. A. VOLCKER, schipper, te Dordrecht. Curator mr. L.
Salomonson, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1928-03-23-2-03 ]

- FAILLISSEMENTEN. J.P. de Grijp, hooihandelaar, Papendrecht; J. VAN VALEN,
schipper, Papendrecht;
[bron: Vaderland 1928-03-30-2-03 ]

- Kon. Besluit 26 Jan bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en
getuigschrift aan: J. DE GROOT, werkman, te Dordrecht.
[bron: NRC 1929-02-28-1-03 ]

- (advert.) Oudste, meest ervaren bureau voor Recherche en Informatie ALEX.
SNATAGER & Co, Stationsweg 133c, Den Haag Tel. 15512 Talrijke
dankbetuigingen Meer dan 25 jarige praktijk.
[Vaderland 1929-07-29-2-08 ]

- FAILLISSEMENTEN. J.J. Verschage, cafehouder, Dordrecht, cur. mr. J.A.S.
Branbergen de Niet, Dordrecht.
[Vaderland 1929-11-15-2-10 ]

- FAILLISSEMENT. arr. rechtbank 7-1-1911 H.G. HOORNSMA CANNEGIETER,
cand.-notaris te Barendrecht (curator L.L. van Wageningen, Singel 280,
Dordrecht)
[NRC 1911_01_10_2_12 ]

* * *
Erica

* soc.genealogy.benelux 2005 *
Subject: + erfloze nalatenschappen 2005 (tem 30-12-2005)
From: "Patrick Vanoppen" <Patrickmoetweg.Vanoppen1@telenet.be>
Date: Fri, 30 Dec 2005 19:53:36 GMT

Hieronder vindt u eerst een alfabetische lijst van de personen wiens erfloze

nalatenschap in de loop van 2005 (van 19-10-2005 tot en met 30-12-2005) in

het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, gevolgd door de teksten van de

publicatie (oudste publicatie eerst). Vorige delen van 2005 werden reeds

eerder op dezelfde manier geplaatst.

Sinds de invoering van de elektronische versie van het Belgisch Staatsblad

is er al 791 maal een lijst erfloze nalatenschappen gepubliceerd waarvan 86

in de loop van 2005.

In de teksten vindt u de geboorteplaats en -datum, de overlijdensplaats

en -datum, het laatste adres, eventuele (ex-)partners en soms zelfs ouders.

Amel Céline Marie Joséphine

Bernard, Gisela Maria Coralia Octavia

Camus, Louise

Charlier, Joséphine Marie

Christophe, Christiane Lucienne Valentine

Claisse, Marguerite Madeleine

Colin, Maurice

Cyferblat, Ita

De Borger, François

Dehandschutter, Achilles Petrus

Delplancq, Willy Jules Joseph Albert

Denis, Jeanne Marie Ghislaine

De Vet, Leonardus Maria Gustavus

De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus

Dewaele, Michel

Filée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques

Fraigneux, Lucienne

Gemine, Raoul Jean Louis Jules

Gillis, Julia Joanna Eduardus

Haesebrouck, Wilfried

Haex, Simonne Marie Antoinette

Houze, Jean

Kuhn, Alfred Léon

Leroy, Roger

Marcinkowski, Marie

Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine

Marrant, Louis

Materne, Marie-Louise

Michaux, Jacques Claude

Michel, Marie Antoinette Joséphine

Pawelka, Stanislas Johann

Pertry, Marie-Louise Elise

Pluys, Clementina Antoinetta

Ponthieu, Jean-Pierre

Prevost, Jacqueline Yvonne

Prosec, Théophile Henri

Rion, Marcel Jean-Paul François

Rombeaux, Simonne Elisabeth Emilia

Samaey, Anny Louisa Maria

Sauveur, Pierre Joseph Charles

Schalbroeck, Maria Josepha

Schechter, Vilhelm

Scheepers, Godfried Wilhelmus

Stern, Mozes Mendel

Tauba Wajsbrot

Trolin, Denise Henriette

Urkens, Thérésia

Van Damme, Henri Raymond Albert

Vangraefschepe, Maurice Albert

Van Horen, Pieter Frans Joanna

Van Waelem, Josephina Francisca

Verbist, Clara Martha Joanna Maria

Vercruyssen, Maria Rosalia

Waeles, Guillaume

Wynants, RémiErfloze nalatenschap van Urkens, Thérésia

Urkens, Thérésia, geboren te Merksplas op 15 juni 1930, wonende te Doornik
(Saint-Maur), Grand-Place 47, is overleden te Doornik op 7 januari 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 10 oktober 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54335)Erfloze nalatenschap van Prosec, Théophile

Prosec, Théophile Henri, weduwnaar van Dufoort, Julia, geboren te Diksmuide
op 19 augustus 1901, wonende te Jambes, Davesestraat 163, is overleden te
Ciney op 25 december 1985, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 12 juli 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 7 oktober 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54336)

Erfloze nalatenschap van Colin, Maurice

Colin, Maurice, geboren te Templeuve op 18 februari 1922, wonende te
Doornik, boulevard Lalaing 43B, is overleden te Doornik op 23 september
2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 april 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54281)Erfloze nalatenschap van Denis, Jeanne

Denis, Jeanne Marie Ghislaine, geboren te Hérinnes op 24 juni 1919, wonende
te Hérinnes (Pecq), chaussée d'Audenarde 366, is overleden te Tournai op 16
december 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 april 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54282)Erfloze nalatenschap van Michel, Marie

Mevr. Michel, Marie Antoinette Joséphine, geboren te Engis op 14 mei 1903,
ongehuwd, wonende te Amay, rue Pascal Dubois 2, is overleden te Amay op 1
december 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 8 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 15 april 2005.

De gewestelijke directeur der registratie,

J.-Y. Lixon.

(54283)Erfloze nalatenschap van Van Damme, Henri

Van Damme, Henri Raymond Albert, echtgescheiden van Tinel, Solange, geboren
te Lodelinsart op 4 april 1919, wonende te Charleroi, Casimir Lambertstraat
27, is overleden te Charleroi op 19 augustus 2002, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 23 juni
2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 15 juli 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.Erfloze nalatenschap van Pertry, Marie-Louise

Pertry, Marie-Louise Elise, geboren te Ploegsteert op 12 augustus 1909,
wonende te Comines-Warneton, rue de Warneton 4, is overleden te
Comines-Warneton op 20 april 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 7 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 10 oktober 2005.

De directeur,

F. Faignard.

(54337)Erfloze nalatenschap van Dehandschutter, Achilles Petrus

Achilles Petrus Dehandschutter, weduwnaar van Joanna Francina Debbaut,
geboren te Vlissingen (Nederland) op 24 juli 1916, wonende te Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op
30 maart 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 1 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 26 juli 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie,

De directeur a.i.,

Carmen, Windey.

(54312)Erfloze nalatenschap van Mevr. Camus, Louise

Mevr. Camus, Louise, geboren te Ukkel op 31 mei 1913, wonende te
Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 8/41, is overleden te Knokke-Heist op 11
december 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 26 oktober 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.Erfloze nalatenschap van Mevr. Fraigneux, Lucienne

Mevr. Fraigneux, Lucienne, geboren te Luik op 24 mei 1909, wonende te
Knokke-Heist, Bremlaan 5, is overleden te Knokke-Heist op 8 december 2004,
zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 18 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 26 oktober 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.Erfloze nalatenschap van Pawelka, Stanislas

Pawelka, Stanislas Johann, weduwe van Torz, Agathe, geboren te Datteln
(Duitsland) op 20 februari 1920, wonende te Quiévrain, rue du Moulin 5, is
overleden te Quiévrain op 15 april 2005, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 9 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 25 oktober 2005.

De directeur,

F. Faignard.Erfloze nalatenschap van Cyferblat, Ita

Ita Cyferblat, uit de echt gescheiden van Mordka Sztark, geboren te Warschau
(Polen) op 10 september 1906, wonende te Antwerpen, Marialei 2/8, is
overleden te Antwerpen op 24 november 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54314)Erfloze nalatenschap van Van Horen, Pieter

Pieter Frans Joanna Van Horen, weduwnaar van Adela Francisca Cannaerts,
geboren te Lier op 2 februari 1920, wonende te Zoersel, Halmolenweg 68, is
overleden te Zoersel op 23 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54315)Erfloze nalatenschap van Bernard, Gisela

Gisela Maria Coralia Octavia Bernard, ongehuwd, geboren te Berchem op 4
maart 1907, wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Vredestraat 93, is
overleden te Antwerpen (district Berchem) op 30 september 2001, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54316)Erfloze nalatenschap van Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine

Mevr. Marnette, Madelaine Bertha Ghislaine, geboren te Achet op 7 mei 1916,
weduwe van de heer Henri Fievet, wonende te Villers-le-Bouillet, place
Maurice Grandgagnage 10, is overleden te Villers-le-Bouillet op 23 juli
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie het kadaster, de
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 25 juli 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 29 juli 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

J.-Y. Lixon.

(54313)

(Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 9
november 2005.)Erfloze nalatenschap van Schalbroeck, Maria

Maria Josepha Schalbroeck, weduwe van Pieter Isabella Van Leemputten,
geboren te Borgerhout op 6 juni 1917, wonende te Antwerpen (district
Hoboken), Dillestraat 48, is overleden te Antwerpen op 17 juni 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 18 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 2 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54284)Erfloze nalatenschap van Van Waelem, Josephina

Josephina Francisca Van Waelem, weduwe van Josephus Couwels, geboren te
Mechelen op 29 april 1904, wonende te Antwerpen, Pieter van Hobokenstraat 3,
is overleden te Antwerpen op 9 maart 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 18 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 2 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54285)Erfloze nalatenschap van Haex, Simonne

Haex, Simonne Marie Antoinette, ongehuwd, geboren te Schaarbeek op 10
februari 1922, wonende te Longchamps, Marcel Hubertstraat 2, is overleden te
Longchamps op 2 september 2004, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds Administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 23 maart 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 4 mei 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54286)Erfloze nalatenschap van De Borger, François

François De Borger, weduwnaar van Theresia Fransen, geboren te Hoboken op 20
januari 1931, wonende te Antwerpen (district Antwerpen), Frans Hensstraat
44, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 9 september 2002,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 8 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54287)Erfloze nalatenschap van De Vet, Leonardus

Leonardus Maria Gustavus De Vet, weduwnaar van Elsa Wouters, geboren te
Borgerhout op 16 december 1913, wonende te Antwerpen, Grotehondstraat 85, is
overleden te Antwerpen op 21 december 1999, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 22 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54288)Erfloze nalatenschap van Samaey, Anny

Anny Louisa Maria Samaey, ongehuwd, geboren te Hoboken op 4 juni 1929,
wonende te Boechout, Alexander Franckstraat 34, is overleden te Antwerpen
(district Deurne) op 25 augustus 2002, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 maart 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 9 mei 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54289)Erfloze nalatenschap van Pluys, Clementina

Clementina Antoinetta Pluys, weduwe van René Etienne Mathilde Timmermans,
geboren te Edegem op 26 januari 1914, wonende te Edegem,
Onafhankelijkheidsstraat 65, is overleden te Edegem op 18 oktober 2004,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 17 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 8 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54317)Erfloze nalatenschap van Christophe, Christiane

Christiane Lucienne Valentine Christophe, ongehuwd, geboren te Brussel op 24
oktober 1921, wonende te Antwerpen (district Berchem), Floraliënlaan 400, is
overleden te Antwerpen (district Berchem) op 23 augustus 2003, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 24 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 8 augustus 2005.

Voor de gewestelijke directeur a.i. der registratie,

C. Windey.

(54318)Erfloze nalatenschap van Houze, Jean

Houze, Jean, geboren te Marquain op 16 april 1925, wonende te Templeuve, rue
Royale 24, is overleden te Templeuve op 22 april 2002, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.Erfloze nalatenschap van Gemine, Raoul

Gemine, Raoul Jean Louis Jules, geboren te Schaarbeek op 15 april 1926,
wonende te Doornik, rue Despars 94, is overleden te Doornik op 9 januari
2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.Erfloze nalatenschap van Trolin, Denise

Trolin, Denise Henriette, geboren te Condé-sur-Escaut (Frankrijk) op 24
december 1906, wonende te Péruwelz, rue de Roucourt 87, is overleden te
Péruwelz op 15 januari 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.Erfloze nalatenschap van Wynants, Rémi

Wynants, Rémi, geboren te Antwerpen op 31 augustus 1923, wonende te Doornik,
rue Despars 94, is overleden te Doornik op 9 januari 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, bij
beschikking van 20 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.Erfloze nalatenschap van Delplancq, Willy

Delplancq, Willy Jules Joseph Albert, geboren te Haine-Saint-Paul op 3 juli
1929, wonende te La Louvière, rue Emile Urbain 138/1, is overleden te La
Louvière op 22 maart 2003, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 11 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 17 mei 2005.

De directeur,

F. Faignard.Erfloze nalatenschap van Amel, Céline

Mevr. Amel Céline Marie Joséphine, geboren te Awirs op 17 juni 1900, weduwe
van Bamps, Louis, wonende te Engis, rue Thier Oulet 71, is overleden te
Flémalle op 30 oktober 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Hoei, bij beschikking
van 19 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Luik, 20 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie,

J.-Y. Lixon.Erfloze nalatenschap van Stern, Mozes Mendel

Mozes Mendel Stern, weduwnaar van Frimet Rosenfeld, geboren te Neu Sandez
(Polen) op 13 augustus 1908, wonende te Antwerpen, Belgiëlei 73a, is
overleden te Antwerpen op 28 juli 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 18 november 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,

C. Windey.

(54341)Erfloze nalatenschap van Scheepers, Godfried

Godfried Wilhelmus Scheepers, uit de echt gescheiden van Joanna Elisa
Peepermans, geboren te Rotterdam (Nederland) op 16 februari 1922, wonende te
Antwerpen, Mercatorstraat 132, bus 43, is overleden te Antwerpen op 2
november 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 25 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 21 november 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,

C. Windey.

(54342)Erfloze nalatenschap van De Vos, Marcellus

De heer De Vos, Marcellus Henricus Ludovicus, geboren te Gent op 6 januari
1921, weduwnaar, laatst wonende te De Panne, Ollevierlaan 22, is overleden
te Veurne op 10 augustus 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 16 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 21 november 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54343)Erfloze nalatenschap van Materne, Marie-Louise

Materne, Marie-Louise, weduwe van Huchon, Léon, geboren te Falisolle op 4
december 1907, wonende te Jemeppe-sur-Sambre, Van Cutsemstraat 9, is
overleden te Jemeppe-sur-Sambre op 8 januari 2004, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 27 april 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 26 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

J. Mathieu.

(54296)Erfloze nalatenschap van Claisse, Marguerite

Mej. Claisse, Marguerite Madeleine, geboren te Lille (Frankrijk) op 26
januari 1923, ongehuwd, wonende te Termes (Chiny), La Cour 29, is overleden
te Termes (Chiny) op 6 augustus 2004, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der
registratie te Aarlen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Aarlen, bij
beschikking van 13 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Aarlen, 25 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie a.i.,

F. Thonus.

(54297)Erfloze nalatenschap van Rion, Marcel

De heer Rion, Marcel Jean-Paul François, geboren te Schaarbeek op 20 januari
1909, laatst wonende te Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 242/0307,
ongehuwd, is overleden te Knokke-Heist op 8 september 2000, zonder gekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 3 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 27 mei 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54298)Erfloze nalatenschap van Vangraefschepe, Maurice

De heer Vangraefschepe, Maurice Albert, geboren te Woumen op 29 maart 1922,
ongehuwd, laatst wonende te Houthulst, 7e Geniestraat 3, is overleden te
Houthulst op 19 september 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bij
beschikking van 29 april 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 30 mei 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54299)Erfloze nalatenschap van Haesebrouck, Wilfried

De heer Haesebrouck, Wilfried, geboren te Holzweissig (Duitsland) op 30 mei
1944, echtgescheiden, laatst wonende te Oostende, Cardijnplein 4/3, is
overleden te Oostende op 4 mei 1999, zonder gekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 27 april 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 1 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.Erfloze nalatenschap van Waeles, Guillaume

Waeles, Guillaume, ongehuwd, geboren te Koekelberg op 24 oktober 1912, in
leven wonende te Lanaken, Daalbroekstraat 106, zoon van Waeles, Omer Ernest,
en van Lesschaeve, Angèle Julie, is overleden te Lanaken op 8 oktober 1999,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, bij
beschikking van 4 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Hasselt, 31 mei 2005.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

J.P. Minten.Erfloze nalatenschap van Maria Rosalia Vercruyssen

Maria Rosalia Vercruyssen, weduwe van Camiel Beniest, geboren te Burcht op 2
augustus 1921, wonende te Zwijndrecht, Regenbooglaan 14, is overleden te
Zwijndrecht op 5 maart 1997, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 27 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 7 juni 2005.

De Gewestelijke Directeur der Registratie,

Eddy Woussen

(54302)Erfloze nalatenschap van Julia Joanna Eduardus Gillis

Julia Joanna Eduardus Gillis, weduwe van Hubert Eduard Louisa Fransen,
geboren te Borgerhout op 1 mei 1914, wonende te Antwerpen, Plantin en
Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen op 8 april 2003, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 27 mei 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 8 juni 2005.

De Gewestelijke Directeur der Registratie,

Eddy Woussen

(54303)Erfloze nalatenschap van Prevost, Jacqueline

Prevost, Jacqueline Yvonne, weduwe Aimable François, geboren te Parijs
(Frankrijk) op 24 november 1936, zonder beroep, laatst gehuisvest te Gent,
Loodsenstraat 33, is overleden te Gent op 12 november 2002, zonder gekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
de registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij beschikking
van 10 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Gent, 5 december 2005.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,

D. Claeys.

(54344)Erfloze nalatenschap van Marrant, Louis

Marrant, Louis, ongehuwd, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 13 mei 1930,
wonende te Kasteelbrakel, Hof Bosestraat 12, is overleden te
Sint-Lambrechts-Woluwe op 22 oktober 2003, zonder bekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, bij beschikking van 29 juni 2005,
de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het
Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 8 september 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54319)Erfloze nalatenschap van Michaux, Jacques Claude

Michaux, Jacques Claude, geboren te Trazegnies op 11 mei 1925, wonende te
Braine-le-Comte, rue de la Bienfaisance 12A, is overleden te La Louvière op
5 mei 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 4 oktober 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien
bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.

Bergen, 13 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie,

M. Evrard.

(54304)Erfloze nalatenschap van Charlier, Joséphine

Mevr. Charlier, Joséphine Marie, geboren te Jemeppe-sur-Meuse op 25 januari
1909, woonachtig te Knokke-Heist, Noordhinder 31, is overleden te
Knokke-Heist op 28 september 2004, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 21 december 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.

Brugge, 14 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.

(54305)Erfloze nalatenschap van Verbist, Clara

Clara Martha Joanna Maria Verbist, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 28
september 1902, wonende te Antwerpen, Sint-Antoniusstraat 21, is overleden
te Antwerpen (district Antwerpen) op 14 januari 1999, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 28 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen,
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 14 december 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54345)Erfloze nalatenschap van Schechter, Vilhelm

Vilhelm Schechter, weduwnaar van Leonia Alberta Eduard Grégoire, geboren te
Lupeni (Roemenië) op 14 december 1908, wonende te Antwerpen, Marialei 2, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 15 december 2004, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 29 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 14 december 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.

(54346)Erfloze nalatenschap van Kuhn, Alfred Léon

Kuhn Alfred Léon, geboren te Wasmes op 26 maart 1907, wonende te
Colfontaine, rue de la Perche 151, is overleden te Boussu op 23 maart 1994,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 14 november 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 december 2005.

De directeur van de registratie,

F. Faignard.

(54347)Erfloze nalatenschap van Leroy, Roger

Leroy, Roger, geboren te Montroeul-au-Bois op 8 april 1926, wonende te
Ellezelles, rue de Renaix 177, is overleden te Renaix op 27 december 2002,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Mons, bij beschikking
van 12 oktober 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel
770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 12 december 2005.

De directeur van de registratie,

F. Faignard.

(54348)Erfloze nalatenschap van Filée-Dort, Yves

Filée-Dort, Yves Thierry Georges Jacques, ongehuwd, geboren te Charleroi op
20 februari 1969, wonende te Namen, Brusselsestraat 7, is overleden te Namen
op 1 april 2000, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 9 november 2005, de
bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.

Namen, 15 december 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.

(54349)Erfloze nalatenschap van Wajsbrot, Tauba

Tauba Wajsbrot, weduwe van Moszko Naftula Sztruzer, geboren te Szydlowiec
(Polen) op 15 mei 1925, wonende te Antwerpen, Mercatorstraat 132, is
overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op 5 maart 2004, zonder bekende
erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 9 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 23 september 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.Erfloze nalatenschap van Sauveur, Pierre Joseph

Pierre Joseph Charles Sauveur, weduwnaar van Maria Francisca Camilla
Verbeeck, geboren te Antwerpen op 4 november 1907, wonende te Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 134, is overleden te Antwerpen (district Antwerpen) op
15 april 2001, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij vonnis
van 9 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 23 september 2005.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.

C. Windey.Erfloze nalatenschap van Marcinkowski, Marie

Mevr. Marcinkowski, Marie, geboren te Dourges (Frankrijk) op 10 november
1946, echtgescheiden, wonende te Rekkem, Dronckaertstraat 181, is overleden
te Menen op 30 mei 2003, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 13 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 23 september 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.Erfloze nalatenschap van Rombeaux, Simonne

Rombeaux, Simonne Elisabeth Emilia, weduwe in eerste echt van Cobbaut,
Joseph, en in tweede echt van Naniot, Paul, geboren te Fayt-lez-Manage op 24
mei 1914, wonende te Montigny-le-Tilleul, Fazantenselaan 4, is overleden te
Montigny-le-Tilleul op 14 februari 1999, zonder bekende aannemende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster,
registratie en domeinen (oudtijds administratie van de BTW, registratie en
domeinen), namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft
de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij beschikking van 30
november 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 23 september 2005.

De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.Erfloze nalatenschap van Dewaele, Michel

De heer Dewaele, Michel, geboren te Sint-Denijs op 9 juli 1930, wonende te
Zwevegem, Otegemstraat 113B, weduwnaar, is overleden op 18 juli 2004, zonder
gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bij
beschikking van 14 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 20 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete.Erfloze nalatenschap van Ponthieu, Jean-Pierre

De heer Ponthieu, Jean-Pierre, ongehuwd, geboren te Kanda Kanda (Belgisch
Congo) op 8 mei 1955, wonende te Oostende, Beeldhouwersstraat 5, is
overleden te Oostende op 8 maart 2001, zonder gekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de
nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bij
beschikking van 14 juni 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brugge, 23 juni 2005.

De gewestelijke directeur van de registratie a.i.,

P. Verstraete

NB.
* Adresboek 1938:
Boertje Jr. S. Vincent van Goghstraat 39 metselaar
Boertje Sr. S.Vincent van Goghstraat 39 metselaar
* Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Anna Kastelein
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Anna / Achternaam Kastelein
Archiefnummer 256 / Inventarisnummer 737-810
Zie Kemp, Martinus Cornelis
* adresboek 1930: KEMP M.C. Hellingen *69 fabr.arb.
adresboek 1938: KEMP M.C. Marisplein *10 slotenmaker

* * *

De stct. no. 219 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Stoomsleepdienst 'HERMINA', te Dordrecht.
Doel: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren
van Nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande echter, dat de
vennootschap nimmer meer dan één vaartuig in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1930.
Kapitaal: f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en
volgestort, 7 door inbreng van de sleepboot Hermina met inventaris.
De vennootschap wordt beheerd door een directeur. Voor de eerste maal is tot
directeur benoemd de heer J. Muller, scheeepsbevrachter, te Dordrecht.
f. Stoomsleepvaartmaatschappij 'Henri 8', te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap
nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.
Duur: tot ultimo December 1936.
Kapitaal: f 8000, verdeeld in 16 aandeelen van f 500, alle geplaatst.
Inbreng als volledige storting op 15 aandeelen het stalen stoomsleepschip
Henri 8.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de
eerste maal treedt als directeur op de heer A. van Duynen,
scheepsbevrachter, te Dordrecht.
[NRC 1911_09_19_1_07 ]

- Te Koop 2 luxe Motorbooten (stalen) in verschillende grootten en sterkten.
Dagelijks te bezichtigen. Adres: H. GELISSEN, Dordrecht, Boomstraat 7,
Telef. 637.
[NRC 1912_04_16_2_08 ]

- De St.Ct. no. 213 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
a. Koffie en Theehandel voorheen SEVERIJN en Co, te Amsterdam.
Doel: het drijven van handel in koffie, thee, cacao, suiker en aanverwante
artikelen, zijnde voortzetting van de zaken door de heeren SEVERIJN en
BAKKER onder de firma Severijn en Co tot heden te Amsterdam gedreven.
Duur: 39 jaar. Kapitaal: f 25.000 ...etc....J.A.C. Severijn en W. Bakker,
beiden te Amsterdam.
f. Sleepkaan Ougrée, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zij exploiteeren
van eene sleepkaan. Duur: 30 jaren. Kapitaal: f 2000 verdeeld in 4 aandeelen
van f 500, alle geplaatst en volgestort, 3 door inbreng van de staalijzeren
sleepkaan Ougrée, met den volldigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer
personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste
maal is als zoodanig benoemd de directie van Van Duynen's
Transportmaatschappij, te Dordrecht.
[NRC 1913_09_13_1_02 ]

- ONTEIGENING.
Arr.-Rechtbank Rotterdam 23-12-1915 Antonie VALK, wonende Rotterdam,
warmoezier / Bastiaan Jacob ZWANG, wonende te Dordrecht, en 18 anderen /
erfgenamen PIETER VERMAAS, overleden Rotterdam 28-2-1915.
[NRC 1916_02_08_1_04 ]

- Dienstbode. In een R.K. gezin te DORDRECHT wordt tegen 1 Febr e.k.
gevraagd een flinke keukenmeid die een goeden burgerpot kan koken en
overigens goed en zindelijk in het werk. Niet onder de 23 jaren. Loon f 140
en waschgeld. Goede getuigen bepaald vereischte. Zich te adresseeren G.
BERLAGE Dordrecht, Voorstraat 330.
[Het Centrum 1909_11_25_0_03 ]

- (advert.) Vaandels en Banieren. C.M. van DIEMEN. Ruim 150 fotografieen
franko op aanvrage. DORDRECHT.
[Het Volk 1909_12_05_0_06 ]

- (advert.) Dwarsliggers, Telegraafpalen, Houtbereding, Corns. GIPS
Corns.zoon, Dordrecht.
[NRC 1910_05_20_1_04 ]

- Bij akte 1 Juni 1910 voor den ondergeteekende Notaris W.H. van BILDERBEEK
te Dordrecht verleden, is door den Heer JOHANNES PETRUS AUGUST WIJERS,
koopman, wonende te Dordrecht, voor zijne handelszaken, gedreven wordende
onder de firma J.P. WIJERS, mede tot Procuratiehouder aangesteld: zijn Zoon,
de Heer FRANS HENDRIK MARIE WIJERS, Koopman te Rotterdam, die bevoegd is
voor alle zaken, gemelden handel betreffende, te teekenen met zijne gewese
handteekening en daarboven: 'p. proc. J.P. Wijers'. W.H. van Bilderbeek,
Notaris.
[NRC 1910_06_01_2_11 ]

- Bij acte, 6 Juni 1910 voor den ondergeteekende Notaris te DORDRECHT
verleden zijn door de Directie der N.V. W. VAN DRIEL'S STOOMBOOT- EN
TRANSPORTONDERNEMINGEN, gevestigd te Rotterdam, tot procuratiehouders
aangesteld de Heeren: Willem van Driel Junior wonende te Rotterdam, en Johan
Marius van Driel, wonende te Duisburg Ruhrort, met bevoegdheid, in alle
zaken de N.V. betreffende ...etc.
[NRC 1910_06_10_1_05 ]

- In het Wantij onder DORDRECHT is opgevischt een ijzeren kanon uit de 15de
eeuw, een zoogenaamd veldslang of lang kanon. Een jaartal of wapenteeken is
op het vrij goed bewaard gebleven stuk niet te ontdekken. Het bestaat uit
den eigenlijke loop, die circa 1.60 meter lang en 4 centimeter wijd is,
daarachter een 40 cm lange, van boven open vierkante ruimte, waarschijnlijk
de kruitpan, en een ongeveer 65 cm lange richtstang, te zamen een geheel
vormend. Het kanon rust met twee nokken in een beugel, die met een pen in
het affuit heeft gerust. Het stuk is door de vinders verkocht aan een
TAGRIJN aldaar. (D.C.)
[NRC 1910_09_03_1_02 ]

- FRANS SCHAAP Jr verkreeg gedurende 10 jaren ervaring op rechtskundig
gebied op het parket van een Officier van Justitie, op de griffie van een
Rechtbank, op de griffie van een Kantongerecht en op het Kantoor van een
bekwaam advocaat. FRANS SCHAAP JR behandelde daarna gedurende 20 jaren als
rechtskundig adviseur duizenden rechtszaken in Nederland, belgie, Frankrijk,
Duitschland en Engeland. De rechtskundige Bureaux van FRANS SCHAAP JR zijn
gevestigd Stationsweg 60, Den haag, Witte Huis, Rotterdam, GROENMARKT 21,
Dordrecht (telefoon nos 115, 545 en 962) Lees zijn blad THEMIS dat de
eerstvolgende maanden zeer interessante onthullingen geeft,op handels
rechtskundig en financieel gebied.
[NRC 1911_02_01_1_04 ]

- Er. b.z.a. met 1 April 2 nette Burgermeisjes, zusters, als meisje-alleen,
in een klein gezin of voorkinderen. V.g.get. voorz. Adres: J. PLAIZIER,
Vleeschhouwerstraat 14, Dordrecht.
[NRC 1911_02_24_1_04 ]

- J.M. van Hoogstraten, Hoofd-inspecteur Mij. Dordrecht, Mij.
Dordrechtstraat 1, Dordrecht, Tel. 642, verstrekt inlichtingen enz voor
elken vorm van Levensverzekering, Pensioen en Lijfrenten zoowel schriftelijk
als bij persoonlijk onderhoud, in alle plaatsen van Nederland.
[NRC 1912_06_24_0_10 ]

- Te Koop Aangeboden een zoo goed als nieuwe, zeer gerieflijk ingerichte
Houten Salon Motorboot zonder motor, + - lang 12 m., breed 2.25 m, met 12
schuiframen, Salon, W.C., waschgelegenheid en IJskast. Voor en achter
overdekt. Prijs 850 gulden. Foto op aanvrage en op de werf te bezichigen.
WILLEM BOOT, Specialiteit in Motorbooten, Dordrecht, VOORSTRAAT 69, Telefoon
943.
[NRC 1912_04_15_0_16 ]

- Bij acte 2 September 1912 voor den notaris W.H. van BILDERBEEK te
Dordrecht, verleden, is opgericht de Naamlooze Vennootschap Algemeene
Beton-Maatschappij, gevestigd te Dordrecht. De acte benevens het K.B. van
Bewilliging, zijn in haar geheel opgenomen in het bijvoegsels tot de
Nederlandsche Staatscourant van 27 September 1912, No. 226.
[NRC 1912_09_28_2_09 ]

- OPENBARE VERKOOPING Notaris D. Wisboom Verstegen ... Zes Woonhuizen, Erven
en Tuinen alle kort geleden nieuw gebouwd en doelmatig ingericht te
DORDRECHT aan de Tesselschadestraat nrs.. 21, 23, 25, 27, 29 en 31 (zwart en
rood) met afzonderlijke beneden en bovenwoningen...etc.
[NRC 1912_05_17_2_12 ]

- WILLEM KOLKMAN IJzerhandel, Dordrecht, Voorhanden circa 500 ton BETONIJZER
in diverse afmetingen. Prijzen op aanvraag.
[NRC 1914_08_13_1_04 ]

- Bij akte 21 September 1916 voor den Notaris W.H. van BILDERBEEK te
Dordrecht verleden, is OPGERICHT de Naamlooze Vennootschap 'Naamlooze
Vennootschap Handelsmaatschappij voorheen T. NIEVELER' gevestigd te
Dordrecht. De akte benevens het K.B. van Bewilliging zijn in hun geheel
opgenomen in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 14
December 1916, No. 294.
[NRC 1916_12_30_2_12 ]

- Rotterdam, den 16en Maart 1914, Hiermede verklaren wij, dat wij ingevolge
artikel 24 der Overeenkomst met de EERSTE NEDERLANDSCHE SCHEEPSVERBAND
MAATSCHAPPIJ op 26 Juli 1899 voor den Notaris W.H. van Bilderbeek te
DORDRECHT verleden, op heden ten kantore dier maatschappij te DORDRECHT hare
registers hebben onderzocht en met de in den loop van het jaar 1913
ingevolge de bepalingen der genoemde Overeenkomst aan ons verstrekte
gegevens hebben vergeleken en een en ander accooord hebben bevonden. Daaruit
is ons gebleken ... etc.
[NRC 1914_03_18_3_08 ]

- Ondergeteekenden berichten hiermede, dat bij acte, den 23 April 1914 voor
den te Dordrecht resideerenden Notaris O.W.P. van TUSSENBROEK verleden, op
het ontwerp waarvan de Koninklijke Bewilliging werd verleend bij Besluit van
den 18 April 1914, No. 48, de Statuten van de Naamlooze Vennootschap SIMON
ZADOK's Bank in dier voege zijn gewijzigd, dat de Vennootschap van heden af
den naam draagt van DE MERWEDEBANK.
R.E. Hattink, A.E. ter Horst, Directeuren. Dordrecht, den 9 Mei 1914.
[NRC 1914_05_09_2_08 ]

- ... commisscie voor Pandbriefhouders in Nederland : ... A.A. Henri
Benedictus, Lid van de Firma Zadoks & Co, te Dordrecht.....
[NRC 1914_06_24_2_08 ]

- TUCHT-UNIE. Het Algemeen Bestuur verzoekt allen, die de Unie steunen
willen in haar strijd tegen de tuchteloosheid, zich als lid te willen doen
inschrijven. Aan de orde is de beweging voor kort en snel recht. Jaarl.
bijdrage minstens f 1,- Kantoor SPUIWEG 88f, DORDRECHT. Kostelooze
toezending van het Orgaan: 'DE GONG'.
[NRC 1914_07_08_1_04 ]

- tijden (tabel) Stoomboot Reederij FOP SMIT & Co
(Rotterdam-Dordrecht-Gorinchem)
[NRC 1914_08_13_1_04 ]

- FAILLISSEMENT. In de op 14 Augustus 1914 door de Arrondissements-Rechtbank
te Dordrecht uitgesproken faillissementen van de firma OPHORST EN HERWAARDEN
te Dordrecht ...etc.
[NRC 1915_04_01_2_04 ]

- Vraagt DERKS bereide Verven. Verfmalerij 'Electra', Prinsenstraat 7,
Dordrecht, Telef. 798.
[NRC 1916_02_08_2_04 ]

- CAROSSERIE Landaulet Limousine, torpedovorm voor chassis 2.75, Voordeelig
TE KOOP. Te bevragen J. HARTOG Wilhelminastraat 19, Dordrecht.
[NRC 1916_06_04_0_12 ]

- GECALSINEERDE SODA te koop gevraagd bij groote of kleine partijen,
binnenlandsch gebruik. Offerten met monster en prijs aan C.F. VAN DIJL,
Singel 23, Dordrecht.
[NRC 1916_08_04_1_04]

- FLORA'S DOGCAKES bekroond te Amsterdam voor het beste Hollandsche
fabrikaat. Fabrieken te DORDRECHT.
[NRC 1916_02_09_2_04 ]

- Bij acte, op heden voor den Notaris O.W.P. van Tussenbroek, te Dordrecht,
verleden, us aan: Mejuffrouw PIETERNELLA FREDERIKA RACKWITSZ, en den heer
JOHANNES ADRIANUS VERZIJL, Kantoorbedienden, beiden wonende te Dordrecht,
met ingang van 1 December 1916 COLLECTIEVE PROCURATIE verleend, met dien
verstande, dat de procuratiehouders uitsluitend gezamenlijk de teekening der
firma zullen hebben met vooropstelling der woorden 'per procuratie' of de
letters 'p. proc.' en met bijvoeging van hun privehandteekening en dat deze
volmacht wordt beperkt en UITSLUITEND strekt tot de navolgende handelingen:
Het onderteekenen der gewone handelscorrespondentie, voor zoover hieruit
geen verbintenis voor den ondergeteekende voortvloeit, en het onderteekenen
der oliecontracten, alsmede olie-, koop- en verkoopbriefjes, bedoeld in de
reglementen van de 'Vereeniging voor den handel in Olie te Rotterdam' en van
de 'Vereeniging van belanghebbenden bij den handel in Olie te Amsterdam', of
in dien handel gebruikelijk.
Dordrecht, 27 November 1916.
S. SCHILLEMANS, firma JULIUS VAN ROOSENDAAL
[NRC 1916_11_29_1_04]

- Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van
onzen geliefden Vader, broeder, Behuwd- en grootvader, den Heer CORNELIS
BONTEN Nz., betuigen wij onzen hartelijken dank.
Uit aller naam: C.C.P. BONTEN, Dordrecht, October 1916.
[NRC 1916_10_19_1_04 ]

- De Heer en mevrouw Tu. PRINS Az. - DE LIJSTER zeggen hartelijk dank voor
de belangstelling bij de geboorte hunner DOCHTER ondervonden. Dordrecht, 9
Mei 1916.
[bron: NRC 1916_05_10_1_05 ]

- Tot onze diepe droefheid werd ons heden ons jongste Kindje weder door den
dood ontnomen. A.E. TER HORST + G.J. TER HORST-ROMIJN. Dordrecht, 11 Dec.
1916.
[NRC 1916_12_12_1_05 ]

- Naamlooze Vennootschap Zeevaartmaatschappij 'Merwestad' te Dordrecht
Maatschappijle kapitaal F 200.000 waarvan geplaatst f 100.000
Commisssarissen: E. Bloembergen Az, Directeur der N.V. Vereenigde Chemische
Fabrieken te Rotterdam; H. van Duijvendijk Az, Directeur der N.V.
Scheepswerf voorheen Wed. A. van Duijvendijk te Papendrecht; C. GIPS,
Directeur der n.v. Gips' Houthandel en Voorzitter der Kamer van koophandel
en Fabrieken te Dordrecht.
Mr. J.C. Stoop, Lid der firma Stoop & Zoon, Bankiers te Dordrecht.
Directie: De Firma GERARD MAURITZ te Dordrecht.
UITGIFTE der resteerende 100 aandeelen a f 1000,- tot den koers van 100 pCt.
De ondergeetekenden berichten, dat zij op Dinsdag 18 December a.s., tot 4
uur des namiddags INSCHRIJVINGEN zullen aannemen op bovenbedoelde uitgifte,
op voorwaarde als vervat in het Prospectus van heden. Statuten,
Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten zijn op aanvrage verkrijgbaar te
hunnen Kantore.
STOOP & Zoon, Dordrecht 12 December 1917.
[NRC 1917_12_17_0_08 ]

- Hoogaarts-Yacht te koop voor f 1730 een in prima staat verkeerend, eiken
Hoogaarts-yacht, lang 8 Meter, met 4 slaapgelegenheden, nieuwe zeilen, en
voorzien van een 5 p.k. Wafflard motor, type B. Te bezichtigingen bij J.
MIJNDERS, Dordrecht, telefoon 1324.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 1916_10_20_2_12 ]

- OPENBARE VERKOOPING van 300 IEPENBOOMEN, deurwaarders M.J. van Buren en
G.J. Steenweg, te Dordrecht... Bestuur De Vier Polders... terrein aan den
NOORDENDIJK van af het Stoomgemaal tot aan de Spoorweghalte Het Visschertje,
in perceelen en nader te maken combinatien VERKOOPEN .... inlichtingen P.
BRAND, opzichter te Dubbeldam.
[NRC 1916_03_11_2_11 ]

- BEKENDMAKING. Bij acte den 1 Maart 1916 verleden voor den te Rotterdam
resideerenden Notaris Maas Geesteranus is door den Heer ANTHONIUS JOHANNES
ERKENDIEP, koopman, wonende te Rotterdam, aan Mejuffrouw MARIA PETRONELLA
KOOIMAN en den heer JACOB KOOIMAN, wonende te Dordrecht het recht verleend
om tot uitoefening van hunne handelszaken gebruik te maken van de firma A.J.
ERKENDIEP, alles echter zonder eenige aansprakelijkheid of
vernatwoordelijkheid van genoemden Heer ERKENDIEP, zijne erfgenamen of
rechtverkrijgenden.
Schrameijer Verbrugge en Maas Geesternaus, Notarissen.
[NRC 1916_03_03_2_10 ]

- Failissementen. uitgesporeken: Dordrecht, 5 Dec. J. VAN MOLL,
kermisreiziger, te Dordrecht; Recht-comm. mr. G. Sluis, curator mr. A.
Duynstee (St.ct.)
[NRC 1917_12_08_1_03 ]

- (advert.) N.V. GOEDERENVERVOER INDUSTRIE I-VI Dagelijksche Dienst
Dordrecht-Zwijndrecht-Rotterdam v.v.
Vertrek van Dordrecht 6 uur voormiddag
Vertrek van Rotterdam Dagelijks 5 uur namiddag.
Ligplaats Wijnhaven (Wolfshoek) Telefoon 10204
Adres te Dordrecht: A. & J. DEN DUIJTSEN, Maartensgat 15, Telefoon 155.
[NRC 1916_03_15_2_08 ]

- FAILISSEMENT. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht dd.
22 September is W.J. VAN LINDONK, Bankier en Commissionair in Effecten,
wonende te Dordrecht, te Zwijndrecht aleen handelende onder den naam
'Zwijndrechtsch Effecten en Administatiekantoor', verklaard IN STAAT VAN
FAILISSEMENT met benoeming van den E.A. heer Mr. H. Heuvelink Rechter in
genoemde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van beide ondergeteekende
tot Curatoren.
De Curatoren: Mr. J. van Drooge en Mr. L.L. van Wageningen
Dordrecht, 22 September 1917.
[NRC 1917_09_24_0_10 ]

- INZET - DORDRECHT De Fabrieksgebouwen der N.V. Neo.-Cellulose-Mij. te
Dordrecht zijn eergisteren ingezet op f 20.000 De afslag blijft bepaald op
Donderdag 23 Februari 1916 des avonds te 7 ure, in het lokaal der N.A.B. te
Dordrecht. Nots. SIGMOND.
[NRC 1916_02_19_1_04 ]

- Nederlandsch Fabrikaat N.V. Roth's Orthopaedische Fabriek, Dordrecht.
Winkel en Magazijn Voorstraat 253. Telefoon 1041. Fabriek Draai 6.
Kunstledematen, Apparaten en Bandages volgens de nieuwste systemen.
En gros. En Detail. Eigen personeel met kunstledematen.
[NRC 1917_05_05_2_07 ]

- De heer en mevrouw L. van Gendt-van der Goot geven kennis van de geboorte
van hunne dochter ANNIE EMMY. Dordrecht, 10 September 1916. Wijnstraat 70.
[NRC 1916_09_12_1_04 ]

- Lawntennis. nationale kampioenschappen.
Dames dubbelspel: mej. C. Vriesendorp, Dordrecht en mej. N. van der Minne,
Dordrecht slaan mej. S.E. Pont, Hilversum en mej. P.G.M. Boot,
Overveen...... mej. M.D. Vriesendorp, Dordrecht en mej. T. Nic...etc.
Heeren Enkelspel: W.F., Looman Jr slaat P.J. SIGMOND, Dordrecht
Heeren Dubbelspel: ..slaan M.C. Sigmond, Dordrecht en F. de BRUYN KOPS, Den
haag....
[NRC 1917_07_20_2_03 ]

- R.A.V. Bank / Dordrecht - Nieuwstraat 45 (49?)
[NRC 1917_06_03_0_04 ]

- (advert.) Alle soorten BLIKVERPAKKING Dordrechtsche Metaalwarenfabriek
voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon - Dordrecht
[NRC 1917_04_13_2_14 ]

- Zoo spoedig mogelijk gevraagd in een klein gezin, eene nette fatsoenlijke
Dienstbode, v.g.g.v. Adres P. Coenegrachts Wijnstraat Dordrecht
[Het Centrum 1916_12_18_0_12 ]

- Te Koop Lintzaag-machine Adres: F. FRANSEN, Voorstraat 4, Dordrecht.
[NRC 1916_11_20_1_05 ]

Nederlandsch Fabrikaat. N.V. Roth's Orthopaedische Fabriek, Dordrecht.
Winkel en magazijn Voorstraat 253 Fabriek Draai 6 - Telefoon 1011.
En gros En detail. Kunstledenmaten, apparaten en bandages volgens de
nieuwste systemen.
DANKBETUIGING Eene dankbetuiging uit velen:
IJsselmonde, 6 Maart 1917. Den heer A. ROTH Instrumentmaker, Dordrecht.
Hiermede wil ik trachten mijn verschuldigde dank aan U te brengen voor de
wijze, waarop het U gelukt is voor mij een paar KUNSTBEENEN te maken, zoo,
dat ik weer in staat ben, met behulp van een wandelstok een wandelaar bij te
houden. Daar ik ruim 11 jaar niet anders gedaan heb dan wat gestrompeld
weten de menschen hier niet, hoe zij het mij hebben en moet ik steeds tekst
en uitleg doen. Mijn dank jegens U kan ik niet uitspreken of schrijven, doch
mochten er personen zijn die het niet begrijpen kunnen, dan wil ik mij
gaarne als levens bewijs aan hen toonen Hoogachtend, (w.g.) J.A. KRANENDONK.
Genoemden Heer Kranendonk werden 12 jaar geleden bij een ongeluk op een
scheepswerf beide beenen afgereden en hij kon op hem geleverde kunstbeenen
niet loopen, zoodat hij zelfs bij de kleinste afstanden van een
invalidewagentje gebruik moest maken.
[NRC 1917_03_31_2_07 ]

- PARTIJ MANUFACTUREN te koop wegens verandering van zaken en PARTIJ
Manufacturen a contant. brieven letter D B. Alg. Advert. Bur. PROOSDIJ,
Oudenhovenstraat, Dordrecht.
[NRC 1918_05_21_2_08 ]

- N.V. Dordtsche IJzerhandel v.h. VETH & Co, gevestigd te Dordrecht.
heeft de eer kennis te geven, dat met ingang van 1 November j.l. van den
heer A.W. Peuchen Sr., op diens verzoek eervol ontslag is verleend als
Directeur harer vennootschap en in zijn plaats is benoemd de Heer J.A.A.
Krens(?) te 's-Gravenhage.
[NRC 1918_12_03_2_10 ]

- Op de Buitengewone Algem. Verg. van Aandeelhouders der N.V.
Glasmaatschappij
Rotterdam gehouden den 25 Juni '17, is tot ONTBINDING dier N.V. met ingang
van 1 Juli 1917 besloten.
De zaal zal op denzelfden voet door de fa. J.J.B.J. BOUVY te Dordrecht
worden VOORTGEZET. Tot Directeur van het bijkantoor te Rotterdam is benoemd
de heer D. KAMPEN.
[NRC 1917_06_30_2_08 ]

- OPROEPING. tot een butiengewone algemeene vergadering van aandeelhouders
der naamlooze vennootschap NICO, in liquidatie, te houden op Maandag 2
Februari 1942 des namiddags te 2.30 uur ten kantore Wijnhaven 11, Rotterdam.
Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, moeten hun
aandeelen uiterlijk 24 Januari ten kantore der vennootschap VOORSTRAAT No.
14, DORDRECHT deponeren.
De agenda ligt tevens daar ter inzage.
[http://www.rotterdam4045.nl, 01-17-1942_008.pdf ]
NB. Adresboek 1938:
N.V. Rijnsleepkaan Maatschappij 'Nico', Dr. Schaepmanstraat 2

- Schoenmakersknechts DE STER, Steegoversloot 54, Dordrecht.
[http://www.rotterdam4045.nl, 03-29-1944_002.pdf ]
- 3 knechts Schoenmakerij DE STER, Steegoversloot 54, Dordrecht.
[http://www.rotterdam4045.nl, 12-07-1943_002.pdf ]
- 2 knechts Schoenmakerij DE STER, Steegoversloot 54, Dordrecht.
[bron: http://www.rotterdam4045.nl, 11-12-1943_002.pdf ]

- FAILLISSEMENT. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht d.d.
21 Januari 1918 is in staat van faillissement verklaard A. VAN CHASTELET
timmerman en aannemer wonende te Dordrecht, met benoeming van den E.A. heer
Mr. G. RIBBIUS tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot
Curator. Mr. A.A. Moll, Adv. en proc., Voorstraat 294, Dordrecht 22-1-1918.
[bron: NRC 1918_01_23_1_04 ]

- KEGELEN. De kegelclub 'Hard gaat ie' te DORDRECHT heeft ter gelegenheid
van haar 25-jarig bestaan een nationaal concours uitgeschreven, dat gehouden
zal worden van 22 Maart tot 6 April.
[bron: NRC 1919_03_15_1_08]

- Gistermorgen is de 10-jarige N. de W., in de Voorstraatshaven te DORDRECHT
gevallen en verdronken. (D.Ct.).
[bron: NRC 1918_08_02_1_02 ]

- ZEILEN. Voor den onderlingen estafettezeilwedstrijd, die de Koninklijke
Nederlandsche Zeilvereeniging DE MAAS op 19 dezer en volgende dagen
gehouden, hebben de navolgende jachten ingeschreven:
KLAS II: .... SCHALDIE van J.F.J. WIJERS, Dordrecht; Dolphyn van C. van
Epenhuysen, Zwijndrecht ....
[bron: NRC 1919_06_17_2_10 ]

- Te Amsterdam waar hij tijdelijk vertoefde, is tengevolge van een hem
overkomen ongeluk (val van een tramrijtuig) gisternacht op ruim 70-jarige
leeeftijd overleden de heer A. DÉKING DURA, een bekende persoon op
waterstaatkundig gebied.
Geboren te DORDRECHT 12 Aug. 1849, verwierf hij in 1870 te Delft het diploma
voor civiel ingenieur. Van 1878 tot 1882 was hij ingenieur van 's rijks
waterstaat te ZWOLLE, daarna tot 1906 hoofdingenieur van den provincialen
waterstaat in Overijssel, als hoedanig hij ook te ZWOLLE zijn standplaats
had. Uit Zwolle naar Den Haag gekomen, werd hij daar in 1910 afgevaardigd
naar de Provincialen Staten van Zuid-Holland, in welk college hij tot aan
zijn dood zitting had. De heer Déking Dura was voorzitter van de ...etc.
[bron: NRC 1919_11_29_1_07 ]

- FAILLISSEMENTEN. Dordrecht 10 Juli. L. van der Börch, kantoorbediende,
Rechter-commissaris mr. dr. B.I. Zijlstra, curator mr. C. SMITS.
[bron: NRC 1919_07_22_1_03 ]

- PROCURATIE. Bij akte op den 12 April 1917 voor den Notaris Mr. S.J. van
Zijst te Rotterdam verleden, is door den Heer PIETER VAN DEN AREND wonende
te 's-Gravenhage in zijne hoedanigheid van Directeur der te Rotterdam
gevestigde Naamlooze Vennootschappen:
1) Overzeesche Vrachtvaartmaatschappij
2) Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Dubbelschroefmotorboot
Zeemeeuw
3) Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Zuiggasmotorboot Zeearend
Als zoodanig uitvoering gevende aan de besluiten der Algemeene vergaderingen
van voornoemde Maatschappijen, als PROCURATIEHOUDER dier Maatschappijen
aangesteld de Heer PIETER CORNELIS SCHATBORN, wonende te Rotterdam, met
toekenning van de bevoegdheid om die ...etc...
[bron: NRC 1917_04_26_2_04 ]

- Gevestigd te Dordrecht. C.L. OVERSIER, Cargadoor, Expediteur,
Bevrachtings-Agent en makelaar in Schepen. Teleph. 1371 Telegraph.
OVERSIER-Dordrecht.
[bron: NRC 1918_03_02_2_11 ]

- Nederlandse fietsmerken :
Merwede Rijwielen; Van Es, Jan Simon Dordrecht 1920-05-10
Merwede; Duimel, Coenradus Arnoldus Dordrecht 1941-03-12
Wantij Woerdenbach, David Johan de Wittstraat 11 1945-11-13
[http://www.oudefiets.nl/index.html]
NB. N.V. Cedudor-Rijwielfabriek Duimel (DO-010005 /490)
[Vaderland 1941_03_11_1_04 : een jongensrijwiel merk CEDUDOR]

- ERNSTIGE MISHANDELING TE HENDRIK-IDO-AMBACHT.
Wat is er die Ambachtsche toren toch hoog, Wat zijn er die Ambachtsche
jongens toch droog; Jan MOLENDIJK van den Oostendam (vrachtrijder, paard
voor zijn kop geslagen); Adam KANTERS; dr. KAMBERG; rijksveldwachter LOUERSE
van Lekkerland, gemeenteveldwachters GROENENDIJK en STOK; hevig bloedende
18-jarigen J. SMIT, sloopersknecht op de werf van de firma FRANK RIJSDIJK;
ziekenhuis Dordrecht; dr. GOEMANS; burgemeester W. SPOOR; de 'dijkers'.
(D.Ct.)
[NRC 1910_08_27_1_02]

- Te DORDRECHT is gistermorgen in tegenwoordigheid van Burg.en Weth., de
ledender schoolcommisise, den districts- en den arr-schoolopziener en het
Tweede Kamerlid den heer P.J. de KANTER en den directeur van gemeentewerken
de buitengewone lagere school (schoolvoor zwakzinnigen) geopend. De school
is gevestigd in het schoolgebouw aan de HELLINGEN, waar vroeger een gewone
gemeenteschool gehuisvest was. De wethouder ...etc.
[NRC 1911_10_01_0_10 ]

- Faillissementen.
Dordrecht 18 Juli. R. KUBLY, winkelier in sigaren te Dordrecht
Geeindigd: F.J. Klarenaar, reeder te Dordrecht.
[NRC 1911_07_20_1_02 ]

- Te Dordrecht is gistermiddag het 4-jarig zoontje van den arbeider J.B. aan
den 's-Gravendeelschedijk in de Dordtsche Kil gevallen en verdronken. (D.C.)
[NRC 1911_05_28_0_03 ]

- Dordrecht. in de gisteravond gehouden vergadering van de kamer van
Koophandel is mededeeling gedaan van een ingekomen brief van den voorzitter
der Kamer den heer J.P.A. WIJERS, berichtende zijn besluit (op medisch
advies) zich niet opnieuw voor het lidmaatschap der Kamer beschikbaar te
stellen. De waarnemende voorzitter ...etc.
[NRC 1912_11_29_1_01 ]

- De 29-jarige losse werkman P.S. van hier [=Rotterdam], stond terecht ter
zake, dat hij te Rotterdam in of omstreeks de maanden Augustus, September,
October, November en December 1913 en Januari 1914, en te DORDRECHT in de
maand Januari 1914, de minderjarige vrouw H.J.M. v.d. H., geboren 16 Juli
1896, zonder den wil van hare moeder-voogdes J.M.V., weduwe van J. v.d. H.,
doch met hare eigen toestemming, zou hebben weggevoerd met het oogmerk om
zich haar bezit buiten echt te verzekeren, door haar, met wie hij niet was
gehuwd, herhaaldelijk tegen den wil en buiten weten van haar moeder-voogdes
te brengen op verschillende kamers buiten haar ouderlijke woning en daar
eenige dagen en nachten met haar te verblijven, enz.;
althans als zoude hij op plaats en tijd voormeld opzettelijk deze
minderjarige hebben onttrokken ....etc. (zuster van beklaagde te Dordrecht)
[NRC 1914_03_20_1_06 ]

- De rechtbank te Dordrecht heeft gisteren den koffiehuishouder H.C. de J.
aldaar wegens zware mishandeling, den dood tengevolge hebbende, gepleegd op
zijn echtgenoote, veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf met aftrek van de
voorloopige hechtenis.
[NRC 1915_05_01_1_07 ]

- KOPERAFVAL VOOR DUITSCHLAND.
De lading van de motorboot 'Geertruida Margaretha' [schipper KOK], gisteren
uit Hendrik-Ido-Ambacht naar de Parkhaven alhier gebracht, blijkt te bestaan
uit 60.000 koliogram koper. Dit koper is te Zutfen door den heer König voor
f 57000 gekocht en betaald voor rekening van den heer Paardekooper, te
Amsterdam. Te Zutfen werd het koper in de 'Geertruida Margaretha' geladen,
welke boot eerst bestemd was voor Rotterdam of Dordrecht. In afwachting van
nadere orders is de lading naar Hendrik-Ido-Ambacht vervoerdm net
bestemmming om overgeladen te worden in het Rijnschip 'ELIZE' schipper
ROERSCH, elk schipthans nog onder bewaking in de Parkhaven ligt. Met de
lossing van dit schip ..etc.
[NRC 1915_02_26_1_02 ]

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken