INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 31   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)
- Bij resolutie van den minister van financien is, op haar verzoek,
ingetrokken de benoeming van mevrouw de weduwe J.E.A. POST UITERWEER,
geboren M. van der Blom, tot collectrice der Staatstloterij te Dordrecht,
enm is, met ingang van de 406de Staatstloterij benoemd tot collecteur der
Staatstloterij aldaar, A. Noordanus, te 's-Gravenhage. (Stct.)
[NRC 1914_06_09_1_01 ]

NB.
I. Pieter POST UITERWEER, tr. Aletta Elisabeth Gerardina VISSER.
Kinderen:
1. Mr. Pieter Abel POST UITERWEER, geb. Schiedam, overl. Delft 13-02-1924
(72 jr), tr. Vrijenban 25-11-1880 Johanna Elisabeth Mouthaan. (Dochter: Anna
Gosina Post Uiterweer, tr. Delft 14-01-1916 Marie Johan Nicolaas Wakkie).
2. A.E. POST UITERWEER.
3. Gerardina Petronella Abigael POST UITERWEER, tr. Anthony Johannes
Goedkoop Van Nelle, geb. Nijmegen, overl. Delft 31-12-1929 (77jr), zoon van
Johannes Jacobus Goedkoop Van Nelle en Emma van Beek.
4. Johan Eliza Alettus POST UITERWEER, volgt II.

II. Johan Eliza Alettus POST UITERWEER, Insp. Post en telegrafie, overl.
Leeuwarden 16-8-1911, tr. Maria van der BLOM, collectrice der Staatstloterij
te Dordrecht (tot juni 1914), dochter van W.J.F. van der
Blom en Henny Caspara Everharda Carsten (-1914).

III. Pieter POST UITERWEER, geb. Leiden 1887 (29 in 1916), luitenant ter zee
(1918), tr. Zierikzee 3-1-1916 Maria Wijnanda de BRUIJNE, geb. Zierikzee (23
in 1916), dochter van Jan Anthonij de Bruijne (Dir. Rijkshoogere
Burgerschool) en Bertha van Heel.
Kinderen:
1. Johan Eliza Alettus Post Uiterweer, geb. Middelburg 10-10-1917, overl.
's Gravenhage 22-03-2000, tr. G.H.van Slooten.
2. Bertha Post Uiterweer, overl. Middelburg 25-10-1918 (15 dgn.).
+
* Heden overleed onze lieve Schoonzuster Mevrouw E.J.W. POST UITERWEER
geboren van Alphen.
Delft: Mr. P.A. POST UITERWEER / E.J. POST UITERWEER-Mouthaan
's-Gravenhage: A.E. POST UITERWEER
Delft: A.J. Goedkoop van Nelle / G.P.A. Goedkoop van Nelle-POST UITERWEER
Leeuwarden: J.K.A. POST UITERWEER / M. POST UITERWEER-van der Blom
Delft, 29 Januari 1910.
[NRC 1910_01_31_0_11 ]
* Tot onze diepe smart overleed heden onze beste Man en Vader: J.E.A. POST
UITERWEER, Insp. Post en telegrafie.
M. POST UITERWEER en Kinderen. Leeuwarden, 16 Aug. 1911. Volstrekt eenige
kennisgeving.
[NRC 1911_08_17_2_07 ]
* Heden overleed onze Moeder en Grootmoeder Vrouwe Henny Caspara Everharda
CARSTEN Weduwe W.J.F. van der Blom in den ouderdom van 77 jaar.
M. POST UITERWEER- van der Blom; J.G. van der Blom; H. Carsten van der Blom;
W. van der Blom; en Kleinkinderen
's-Gravenhage, 23 September 1914. Riouwstraat 166. Bezoeken kunne niet
worden afgewacht. Geen bloemen.
[NRC 1914_09_24_2_03 ]

* * *

- De gisteren te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders
in de N.V. Asten Creameries heeft het slotdividend bepaald op 15 pct. In
totaal is dan uitgekeerd 20 pct. benevens een extra-dividend van 25 pct. in
aandeelen.
De directie is gemachtigd tot uitgifte van de nog in portefeuille zijne
aandeelen. De heer J.J. Vriesendorp van Renesse te Dordrecht is als
commissaris herkozen.
[bron: NRC 1916_03_16_1_07 ]

- Bij resolutie van den minister van financien is mr. H.D. van Werkum, te
Dordrecht, gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal van
Nederlandsch-Indie om daar te lande te worden aangesteld tot administratief
ambtenaar voor Java en Madoera (Stct.)
[bron: NRC 1916_04_01_1_06 ]
NB.
Sindoro Rotterdam Ned.-Indië 1916
Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1923
Marnix van St. Aldegonde Amsterdam Batavia 1931
Marnix van St. Aldegonde Batavia Amsterdam 1939

- Het water te DORDRECHT bereikte gisteren een meer dan buitengewone hoogte,
het lage gedeelte van de stad stond geheel blank. Om tien uur waren de
WIJNSTRAAT, GROENMARKT en GROOTEKERKSBUURT zelfs niet meer te bereiken. Het
water wies toen nog steeds.
[bron: Het Centrum 1916_01_14_0_03 ]

- Universiteit te Utrecht. Bevorderd tot doctor in de Nederlandsche
lettteren op proefschrift: Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche
costuumgeschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I, het
mannencostuum, mejonkvrouw C.H. de JONGE, geb. te Dordrecht (met lof).
[bron: NRC 1916_06_10_1_07 ]

- Universiteit van Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap de
heer H.D. van Werkum, geboren te Dordrecht.
[bron: NRC 1916_02_19_1_02 ]

- De Stct. no 6 bevat de statuten der naamloze vennootschappen:
a. Motorzeilschip August Marie, te Rotterdam;
k. Naamloze Vennootschap Visscherij Corns. VAN NES, te RIJSOORD;
[bron: NRC 1917_03_17_2_06 ]

- De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft bepald, dat te
rekenen van 24 dezer de ingenieur 1ste klasse voor het stoomwezen W.
KOOTSTRA, te DORDRECHT het hoofd van het 5de district voor het stoomwezen te
ARNHEM als zoodanig tijdelijk zal vervangen. (Stct.)
[bron: NRC 1917_09_23_0_01 ]

- Verkochte schepen. Delfszijl, 10 Aug. De heer E. Wagenborg alhier heeft
zijn tjalkschip 'Concurrent' voor geheimen prijs onderhands verkocht aan
kapitein G. EIJER te DORDRECHT.
[bron: NRC 1917_08_11_2_07 ]

- De Raad heeft voorts een onderzoek ingesteld inzake het vermoedelijk met
man en muis vergaan van het zeilschip MARCHIENA thuisbehoorende te
Dordrecht. De voorzitter deelde mee ...etc. (A.IJ. Muller te Dordrecht,
eigenaar schip; 10 Mei 1917 laatste bericht ontvangen; schip te Havre;
getuige TAK)
[bron: NRC 1918_03_10_0_13]

- Gistermiddag is in het Merwedekanaal te Utrecht de 38-jarige
schippersknecht T.B. uit DORDRECHT terwijl hij op het dek van zijn schip
heen en weer liep, door een rukwind gegrepen en tegen het gangboord gesmakt.
Hij kon zich niet meer staande houden en sloeg overboord. Hij werd spoedig
uit het water gehaald, doch toen waren de levensgeesten reeds geweken.
[bron: NRC 1918_02_12_1_03 ]

- (Post en telegraphie) De directeur-generaal maakt bekend: .... II. dat de
publieke telefoonstations in de perceelen van P. OOSTERS, Voorstraat 131, en
J. v.d. MIJL, Voorstraat 437 te Dordrecht zijn opgeheven in verband met met
het geringe gebruik dat van deze stations werd gemaakt; .... (Stct.)
[bron: NRC 1920-10-06-1-06 ]

- Als opvolgster van mej. ds. Fred. W. Rappold is tot vaste voorgangster van
de kinderkerk voor alle gezindten Irene, te Rotterdam benoemd, voorloopig
voor een wintercursus mej. MARIA HEGHUIJZEN te Dordrecht. Het afscheid van
mej. Rappold is vepaal op Zondag 17 dezer.
[Het Vaderland 1920-10-06-1-04 ]

- Faillissementen. Dordrecht 10 dezer. F.H.C. Ströning, koper- en
metaalgieter, Dordrecht.
[bron: NRC 1923-01-18-1-03 ]

- Faillissementen. Dordrecht 28 Nov. P.D. VALK, sigarenhandelaar, Dordrecht.
[bron: NRC 1923-11-29-1-06 ]

- Een honderdjarige. Men schrijft ons uit Vlissingen:
Zaterdag herdacht mejuffrouw Goemans-Coenegracht, wonende Beursstraat 2
alhier, haar 100sten geboortedag.
De jarige werd 19 November 1810 alhier geboren en is tweemaal gehuwd. Beide
huwelijken bleven kinderloos. Haar tweede echtgenoot, een 72-jarige
gepensionneerde onderwijzer, heeft als zin wensch te kennen gegeven, dat van
het feest zoo weinig mogelijk notitie wordt genomen, zoodat de dag zoo goed
als ongemerkt voorbijging.
[bron: Het Centrum 1910_11_21_0_05 ]
NB.
- Gezocht in: 'Adressenbestand Vlissingen
1879-1898-1903/04-1908/09-1912/13-1922-1926-1933-1934-1936-1938-1940-1957-19
61-1965'
Naam: Goemans, F.J. Naam: Goemans, F.J.
Adres: Beursstraat 002 Adres: Beursstraat D 050
Jaar: 1908-09 Jaar: 1903-04 / Jaar: 1898
- Christina Francisca COENEGRAGT, geb. Vlissingen 19-11-1810 (56 in 1867),
dienstbode (1836), overl. Vlissingen 6-3-1911 (100 jaar), dochter van
Cornelis Coenegragt en Neeltje van Doorn, tr. (1) Pieter LUITWIELER, geb.
Middelburg ca. 1814 (22 in 1836), broodbakker (1836), zoon van Catharina
Luitwieler (particuliere), tr. (2) Frederikus Jacobus GOEMANS, geb.
Voorschoten ca. 1838 (29 in 1867), onderwijzer (1867), overl. Vlissingen
23-10-1911 (73 jr.), zoon van Antonie Goemans (wagenmaker) en Wilhelmina van
Gaalen.

- DORDTSCHE SMOKKELAFFAIRE. Vonnis bevestigd. Het Haagsche gerechtshof
bevestigde heden in hooger beroep het vonnis van de rechtbank te DORDRECHT,
waarbij de 61-jarige grossier A.J.C. wegens medeplichtigheid aan en
uitlokking van het voorhanden hebben van ongezegelde sigarettenpapier het
vervoeren daarvan veroordeeld is tot een gevangenisstraf van zes maal zes
weken.
C. was het middelpunt va een smokkelaarsbende, die langen tijd in DORDRECHT
heeft geopereerd en vele leden van deze bende hebben zich reeds voor hun
handelingen voor den strafrechter moeten verantwoorden. C. die voornamelijk
'achter de schermen' werkte, was van deze groep de laatste die heeft
terechtgestaan.
[bron: Het Vaderland 1938_11_21_0_23 ]
NB.
* Adresboek 1938: CORPELEIJN, A.J., Noorderstraat 35, (handel in) sigaren,
sigaretten, tabak
* Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 C
Arnoldus Johannes CORPELEIJN
Voornaam Arnoldus Johannes, Achternaam CORPELEIJN
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 105, Deel 12
Geboortejaar 1877

- AFSLAG ANTHRACIET. Prima Anthraciet afmeting .... Franco bergplaats
Gegarandeerd gruis- en steenvrij. J. MERKS v/h. M.J. MASION & Zn.,
Marinewerf, Rotterdam, Telefoon 342 en 4945.
[bron: NRC 1916_01_25_2_04 ]

- Omgeslagen. Gisterennamiddag omstreeks 5 uur is op de rivier voor
Dordrecht een scheepje - een z.g. Hagenaar - geladen met bieten, omgeslagen.
De schipper en zijne beide knechts werden door de sleepboot TELEFOON
[TELEPHOON] gered. De machinist van bedoelde boot moest nog overboord
springen om een der schipperknechts te grijpen. Het scheepje ligt gezonken.
(D.C.)
[bron: Het Centrum 1909_10_28_0_03 ]

- Tot hoofdbode ten raadhuize alhier [=Rotterdam] is benoemd Th. SMIERS,
thans 1ste bode ten raadhuize te Dordrecht. De tegenwoordige hoofdbode,
tevens concierge, J.A. VAN DOORN, zal voortaan uitsluitend met
laatstbedoelde betrekking belast zijn.
[bron: NRC 1909_12_13_0_10 ]

- RIJNVAART. Lobith gepasseerd 14 Dec., voor s middags 12 uur en bestemd
naar:
Johanna, VAN ES, Dordrecht;
Wilhelm, WILLEMSEN, Dordrecht;
[bron: NRC 1909_12_15_1_04 ]

- RIJNVAART. Lobith gepasseerd 23 April en bestemd naar:
Catharina, Hazewindus, Dordrecht;
[NRC 1911_04_24_0_16 ]
- Hendrika Petra., VIERGEVER, Dordrecht; [NRC 1911_04_10_0_15 ]
- Johanna, SCHWARZ, Dordrecht; [NRC 1910_12_07_1_06 ]
- Scheldevaart gep. 17 Dec. Wuta, OERLEMANS, alle Dordrecht;
[bron: NRC 1929-12-18-2-16 ]

- Zijt gij al naar de I.T.K.A. te Amsterdam geweest ????
Interessant - Gezellig - 2 dameskappelen. Tentoonstelling Museumplein. In
het Restaurant optreden van Specialiteiten. Entree f 0.50.
[bron: NRC 1911_05_16_2_19 ]

- DUURTEBETOOGING.
Op het IJsclub-terrein hadden het vrouwen comite tegen de duurte em het
Plaatselijk Arbeidssecretariaat tegen hedennamiddag de arbeidersvrouwen van
AMSTERDAM en zooveel mogelijk ook de arbeiders bijeen geroepen, om te
hooren, wat de minister van binnenlandsche zaken heeft geantwoord aan de
afvaardiging, welke maandagmiddag bij hem is geweest. Een zeer ...etc.
.. Hoewel zich op het Museumplein zeer veel nieuwsgierigen hadden verzameld,
ging de bijeenkomst zonder incidenten en ook zonder optocht uiteen.
[bron: NRC 1916_06_23_1_02 ]

* * *
- Collectie: Prenten en tekeningen
Beschrijving: Inrijhek met gemetselde hekpijlers van de buitenplaats
"Crabbe-Hoff" [Crabbehoff] aan de Oudedijk in Dordrecht.Eigendom W.H.
Staring.
Vervaardiger: Verheul Dzn., J. / tekenaar/fotograaf;
Datering: 01/09/1930 t/m 30/09/1930 ()
- Collectie: Prenten en tekeningen
Beschrijving: De poortingang van het Arend Maartenshof aan de Museumstraat
te Dordrecht. Gebouw in 1625.
Vervaardiger: Verheul Dzn., J. / tekenaar/fotograaf;
Datering: 01/11/1935 t/m 30/11/1935 ()
- beschrijving: Boerderij "Johanna Hoeve", Kwakscheweg in Oud-Beijerland.
Eigendom van weduwe A. Blussé van Oud-Alblas te Dordrecht.
Bewoners C. en W. de Koning. Anno 1804. Huidige situatie: Kwakseweg 6.
- Houthandel v/h C. Berger & Zonen, Rechter Rottekade 139, Zagerij Dordrecht
WEESKINDERENDIJK
Beschrijving: Reclame van een gekleurd briefhoofd van Houthandel van het C.
Berger & Zonen. Met links en rechts randversieringen, midden 2 mannen die
boom doorzagen en onder het briefhoofd een aanbieding in Carolina Pine-hout.
- Middentravee met hoofdingang van het herenhuis aan de WIJNSTRAAT 51 te
Dordrecht.
Gebouwd 1735. Vervaardiger: Verheul Dzn., J. / tekenaar/fotograaf;
- De poortingang van het Oude Bagijnenhof aan het Hof nummer 13 te
Dordrecht. Later afgebroken en weder opgebouwd.
Gebouwd 1620. Vervaardiger: Verheul Dzn., J. / tekenaar/fotograaf
- Boerderij "Buitenlust", Stougiesdijk in Klaaswaal. Eigendom van mevrouw de
weduwe J.M.P. de Joncheere te Dordrecht.
Bewoner W. van Vliet. Huidige situatie: Molendijk 61, Klaaswaal.
- De hoofdingang van het vroegere herenhuis aan de WOLWEVERSHAVEN 17 te
Dordrecht. Gebouwd 1775.
- Dubbele boerenarbeiderswoning in Dordrecht. Vervaardiger: Verheul Dzn., J.
/ tekenaar/fotograaf;
[http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/]

- 44 x 28 cm. Roze reclamebiljet voor 'Visch- en Comestibleshandel C.B.
EIJGENRAAM' in Dordrecht voor het seizoen 1896-1897: 'Speciale
Aanbiedingen!' Comestibles als 'Prima Fijnste Chyloong-Gember', 'Prachtige
Vruchten', zoals 'Ananas in groote blikken, Abricozen, Perzikken en Peren',
'Visch-Comestibles' zoals Sardines van drie fabrieken, Kreeften en Zalm,
alles in blik. Aantrekkelijke 19e-eeuwse typografie, met ongeveer 15
lettertypen in verschillende corpsen. Gevouwen, heel kleine randscheurtjes,
maar een fraai en gaaf exemplaar van een vrij groot reclamebiljet uit
Dordrecht van meer dan honderd jaar geleden
[Fokas Holthuis - Paulbooks, Den Haag (www.abebooks.com)]

NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Jansje Hardenbol
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Jansje
Achternaam Hardenbol
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Ebbers, Eduard
- Adresboek 1930: Ebbers, E., 's Gravendeelschedijk 39, los arb.
Adresboek 1938: Ebbers, E., Zeehavenlaan 43, fabrieksarbeider

* * *

- Zaterdagmiddag waren, naar de Tel. meldt, drie dochtertjes van TEN P.
[=H.W. TEN PAS], wonende aan de Zeehavenlaan te Dordrecht, aan het spelen op
een watertrap aan de Zeehaven. De 5-jarige JANTJE gleed uit, en viel te
water. haar 9-jarige zusje DOROTHEA wilde haar grijpen, doch viel eveneens
in de haven. De 7-jarige SOPHIE liep hard naar huis, doch toen de vader op
de plaats des onheils was gekomen, waren de kinderen al in de diepte
verdwenen. Het jongetje werd te half vijf, het meisje eerst te zes uur
opgehaald.
Het toepassen van kunstmatige ademhaling had bij geen van beiden meer
resultaat. De lijkjes werden naar de ouderlijke woning vervoerd, waar de
burgemeester eenigen tijd later zijn deelneming in het ongeluk is komen
betuigen.
[bron online-krant: NRC 1925-06-02-2-02 ]
NB.
Adresboek 1930: Pas, H.W. ten, Zeehavenlaan 105, opperman
Adresboek 1938: Pas, H.W. ten, Jb. Marisstraat 94, grondw. Gem.w.

- Rechtbank te Rotterdam. Strafzitting. (Vacantiekamer) De berooving van f
23.000 in de Prinsenstraat. Gistermorgen heeft terecht gestaan de 21-jarige
S.S., huisvrouw van E.M., beklaagd van medeplichtigheid aan diefstal,
althans het gelegenheid geven aan een onbekend persoon diefstal of berooving
te plegen.
Men zal zich herinneren, dat op 19 Maart l.l. de hotelhouder C.C.E. [=EISEN]
uit Dordrecht, in het perceel PRINSENSTRAAT 21a, beroofd werd van f
23.000...etc.
[NRC 1925-07-10-1-02 ]
NB.
Adresboek 1930:
Eisen, C.C., Groenmarkt 65-67, Café Restaurant Centraal Gebouw
Eisen, C.C., Scheffersplein 141-143, Café Restaurant Zahn

- Het Kapitale WINKELHUIS met Bovenwoningen en Fabrieksgebouw (alles zoo
goed als nieuw) te Dordrecht, aan de Voorstraat en Suikerstraat, samen groot
573 Centiaren, van de likwiderende Coöp. Broodbakkerij en
Verbruiksvereeniging SAMENWERKING te Dordrecht, zijn bij veiling slechts in
bod gebracht:
het winkelhuis op f 15.000
het Fabrieksgebouw op f 12.500
en zullen 24 Maart a.s. des avonds 7 1/2 uur, bij afslag woden verkocht.
[NRC 1920-03-20-2-10 ]

- BRAND. Te SMITSHOEK onder de gemeente Dubbeldam zijn drie woonhuizen
afgebrand. De oorzaak is onbekend.
[Centrum 1914_11_30_0_04 ]

- De 300ste geboortedag van Johan de Witt te Dordrecht herdacht.
Redevoeringen van den burgemeester en den archivaris. Onthulling van een
gedenksteen.
[Het Vaderland 1925-09-24-2-03 ]

- DORDRECHT De inpoldering van den Biesbosch.
De heer C. ZAALBERG steekt de eerste spade.
[NRC 1926-03-19-1-02 ]

- TWEE 15e EEUWSCHE ALTAARVLEUGELS IN ONS LAND.
De catalogus van de tentoonstelling van oude kunst in het bezit van Gentsche
verzamelaars, welke verleden jaar October door het Belgisch maandblad Gand
Artistique te Gent was georganiseerd, bevatte o.a. twee altaarvleugels met
voorstellingen van het leven van St. Elisabeth met op de buitenzijde de
afbeelding van den St. Elisabethsvloed bij DORDRECHT, schilderstukken uit de
Hollandsche School van 1470-1480. Zij watren in het bezit van Graaf Paul de
Hemptinne te Gent, die juist tegen dentijd dat op de tentoonstelling geopend
zou worden, overleed. Nu, bijna een jaar later, zijn de altaarvleugels
onderhandsche verkocht en de firma GOUDSTIKKER te Amsterdam is zoo gelukkig
geweest deze voor ons land zoo merkwaardige stukken te verwerven...etc.
[Het Vaderland 1924-08-22-2-06 ]

- Faillissementen.
N.V. D. de Haan's Houthandel, Dordrecht. cur. Mr. Douw van der Krap,
Dordrecht;
W.P. Ouweneel, timmerman, Streefkerk;
N.V. Scheepvaart Mij. Betsy, vroeger te Rotterdam, thans te Dordrecht, cur.
mr. L. Salomonson, Dordrecht;
[het Centrum 1927-06-18-09 ]

- FABRIEK TE KOOP.- bij station (N.V. Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken
te Dordrecht, wegens bouw nieuwe, grootere fabriek)
[NRC 1918_10_16_1_04 ]

- In den nacht van Zondag op Maandag zal de spoordraaibrug bij het station
DORDRECHT worden vervangen door de gewijzigde brug van de Koningshaven
alhier [Rotterdam].
[NRC donderdag 1928-02-23-2-01 ]

- Hedenochtend is op het station Dordrecht de seinhuiswachter J.L. KAPITEIN
door een trein overreden en zwaar verwond.
[NRC 1916_12_20_2_15 ]

- Locomotief van Parijschen trein ontspoort. Bij botsing op onbewaakten
overweg te Dubbeldam. Chauffeur gedood; jongen bij het wegspringen gwond.
Gistermiddag om tien minuten over 3 is op de onbewaakten
spoorwegovergang van den kruisweg, in de spoorlijn Dordrecht-Willemsdorp, de
Parijsche trein in botsing gekomen met een vrachtauto, welke geladen was met
aardappelen. De schok was zoo heving, dat de locomotief met het heele
voorstel ontspoorde. Pas na ruim 200 meter stond de trein stil. Het
ontspoorde voorstel van de locomotief had over deze afstand de baan geheel
vernield. De vrachtauto werd versplinterd.
De bestuurder van de, de 40-jarige G. DE JONG uit 's-GRAVENDEEL kwam op
genoemd tijdstip met zijn wagen van een landweg en wilde de spoorbaan
oversteken, doch bemerkte...etc. [overl. Dordrecht in het ziekenhuis]
.... naast den bestuurder zat de 17-jarige MOL, eveneens uit
's-GRAVENDEEL. Een seconde voor de aanrijding wist de jongen uit den wagen
te springen...etc.
... een der treinpassagiers de heer G. HOHMANN, vertelde kort ....etc.
[bron online-krant: Het Vaderland 1939_10_12_1_01 ]

- TREINPASSAGIER VERDWEEN SPOORLOOS.
Een ongeluk of houdt hij zich schuil?
In den vroege morgen van den eersten Februari stapte de heer D.W. VELDHORST,
van beroep vertegenwoordiger te EINDHOVEN, in deze plaats op den trein,
teneinde zich voor zaken naar Rotterdam te begeven. Sindsdien heeft men hem
niet weer gezien, aldus meldt Vooruit. [verdronken in het Hollandsch Diep?]
[bron online-krant: Het Vaderland 1938_03_16_2_14 ]

- AMSTERDAM, 9 Mei.
Herziening Politie-verordening.
... Het is verboden, in het openbaar van hoedepennen gebruik te maken,
waarvan de uitstekende punten niet zijn voorzien van doelmatige beschermers.
... Het is verboden op den openbare weg eenig met een of meer honden
bespannen vervoermiddel te gebruiken, indien de honden niet voorzien zijn
van een MUILKORF volgens het model, ter uitvoering van art. 32e der wet van
5 Juni 1875 (Staatsblad No. 110), vastgesteld.
Eveneens is het verboden met eenig met een of meer honden bespannen
vervoermiddel te rijden op andere wegen dan Spaarndammerdijk,
Spaarndammerplein, Tasmanstraat, Houtmankade (westelijk), Houtmankade
(oostelijk), Van Diemenstraat, Westerdokdijk, De Ruyterkade, Handelskade,
Conradstraat, Cruquiusstraat, Cruquiusweg, Veelaan, Zeeburgerdijk,
Westelijke kade bij het Merwedekanaal, Oostenburgergracht tusschen
Conradstraat en Zeeburgerstraat, Mauritskade, Linnaeusstraat, Mauritsstraat,
Weesperzijde, Nieuwe Amstelbrug, Amsteldijk, Stadhouderskade,
Amstelveensche weg, Overtoom, Nassaukade, De Clercqstraat, Nassauplein,
Haarlemmerweg, Eerste Spaarndammerstraat en de andere wegen, die door B. en
W. blijkens openbare kennisgeving voor dit verkeer zijn aangewezen.
[Het Centrum 1913_05_09_0_05 ]

- Het O.M. bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft heden tegen A.S.,
timmerman te Schijndel, beklaagd dat hij in den nacht van 27 op 28 Februari
1912, uit een schuur op een besloten erf heeft gestolen een HONDEKAR, een
MUILKORF, enz. 4 jaar gevangenisstraf geeischt....
[NRC 1912_05_17_2_01 ]

- Voorloopig bericht. Notaris B. KUIPERS te Dordrecht is vooirnemens op
WOENSDAGEN 9 en 16 januari 1924 wegens OPHEFFING HARER WINKELZAAK te
Dordrecht, ten verzoeke van de N.V. Handelsmaatschappij v/h. T. Nieveler
publiek te verkoopen:
Het COMPLEX WINKELPANDEN gelegen te Dordrecht aan de Voorstraat, plaatselijk
geteekend No. 356, breed aan de Voorstraat 18, 65 m, met daaraangrenzende
pakhuizen in de Pelserstraat No. 3, en grooten tuin, achteruitkomende aan de
gracht een en ander te zamen groot 1220 m2.
Nader bij notitien en biljetten breeder te omschrijven. Inmiddels uit de
hand te koop.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris VERMOLEN te Amsterdam
en Notaris KUIPERS te Dordrecht, aan welk laatste kantoor de conditien en
kaarten ter inzage liggen.
[NRC 1923-12-01-2-12 ]

- Beroepen te Leerdam ds. A.H. Hilbers te Enschede.
[NRC 1920-05-29-2-14 ]
Chr. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep te 's-Gravenhage: ds. A.H. Hilbers
te Enschede.
[NRC 1924-06-17-2-10 ]
Chr. Geref. Kerk. Bedankt voor 's-Gravenhage: ds. A.H. Hilbers te Enschede.
[NRC 1926-06-29-2-06]
Chr. Geref. Kerk. Beroepen te Zierikzee ds. A.H. Hilbers te Enschede.
[NRC 1929-05-01-2-04 ]
Reserve-veldpredikers. A.H. Hilbers, Groningen;
[Vaderland 1934_07_23_0_03 ]

- Faillissementen. Uitgesproken: Dordrecht, 2 Febr. Handelsvennootschap
onder de firma H.G. STOLK & Zn., in Liq. en H.G. STOLK Jr.,
vijlenfabrikanten te Dordrecht. Rechter-comm. mr. A.J. Paulus; cur. mr. J.
van Drooge Jr.
[NRC 1927-02-04-2-10 ]
NB.
adresboek 1930: Stolk H.G. Heijsterbachstraat *18 reiziger
adresboek 1938: Stolk H.G. Singel *323 II reiziger

- Faillissementen. Uitgesproken:
D. 't Hart, schilder te Dordrecht;
De firma Gebr. Heidenreich en haar individueele leden G.H. en H. Heidenreich
te Dordrecht, stucadoors te Dordrecht;
[Vaderland 1927-01-06-2-11 ]
NB.
adresboek 1938: Heidenreich, G.H., Steegoversloot 59, winkelier
Heidenreich, H., Steegoversloot 59, stucadoor

- VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op maandag den negenden Mei 1927, des voormiddags te
tien uur, zal ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te
Rotterdam, eerste Kamer, gehouden wordende in een der lokalen vanhet
Gerechtsgebouw aan den Noordsingel aldaar, in het openbaar aan den
meestbiedende of hoogstmijnende worden VERKOCHT:
[a] de in de Nederlanden thuisbehoorende RIJNSLEEPKAAN genaam Peter II,
groot 1400 ton met den volledigen inventaris en deszelfs toebehooren,
gebrand 11407, Rott. 1918, waarop schipper is W.J. SIMONS.
[b] de in de Nederlanden thuisbehoorende RIJN- EN RIJNHERNESLEEPKAAN
genaamd Peter 3, groot 1220 ton, met den volledigen inventaris en deszelfs
toebehooren, gebrand 4762 Dord 1922,waarop schipper is J.M. TEMPELAARS,
welke schepen thans liggende zijn te Rotterdam in de Waalhaven aan Steiger
O.
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de naamlooze Vennootschap Eerste
Nederlandsche Scheepsverband maatschappij vroeger gevestigd te DORDRECHT,
thans gevestigd te Rotterdam, demicilie kiezende tot aan het uiteinde der
executie te Rotterdan aan den Leuvehaven 22, ten kantore van Mr. J. van
Duijvendijk, Advocaat en Procureur aldaar, en laste van
[1e.] HEINRICH JANSSEN, zich ook wel schrijvende JANSEN, reeder, wonende te
Dordrecht;
[2e.] PETER JANSSEN, zich ook wel noemde en schrijvende PETER JANSEN,
reeder, wonende te Dordrecht;
[3e.] de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter', gevestigd te
Dordrecht;
[4e.] de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter II', gevestigd
te Dordrecht;
[5e.] de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter 3', gevestigd
te Dordrecht
en uit kracht eener in executorialen vorm uitgegeven eerste grosse eener
acte van schuldbekentenis met verbandstelling den 12 Mei 1923 voor den
Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht verleden.
De executie geschiedt tot verbaal van dalso hoofdsom, rente,boete en
assurantiepremie, in totaal vormende een bedrag van f 108.839, 50,
onverminderd de rente ad 7 % per jaar vanaf 15 April 1927 en de
executiekosten.
Het schip 'Peter II' in eigendom toebehoorende aan de Naamlooze Vennootschap
Maatschappij Rijnschip 'Peter II' wordt door de executante Ingezet op een
som van f 14.000, het schip 'Peter 3', toebehoorende Naamlooze Vennootschap
Maatschappij Rijnschip 'Peter 3' op een som van f 15.000.
De veilconditien in originali, nedergelegd ter griffie van de
Arrondissements-Rechtbank te ROTTERDAM, liggen mede ter inzage bij den
Procureur Mr. J. van DUIJVENDIJK, Leuvehaven 22, Rotterdam.
[NRC 1927-04-16-1-05 ]
NB.
Adresboek 1930:
Bilde, A. de, Noordendijk 3, stuurman
'Mataugerma', N.V., Noordendijk 3 [scheepvaart: sleepschepen]
'Peter 3', N.V. Mij., Noordendijk 3 [scheepvaart: sleepschepen]
'Peter', N.V. Mij., Noordendijk 3 [scheepvaart: sleepschepen]

- Faillissementen. D.L. KOHLMAN, architect, Dordrecht;
[Vaderland 1927-11-11-2-07 ]

- Faillissementen. N.V. Transport Mij. Corrie, gevestigd en kantoorhoudende
te Dordrecht.
[NRC 1927-10-06-2-07 ]

- Faillissementen. Uitgesproken:
Dordrecht, 7 December. H. BEKKER, Kellner te Dordrecht, Nieuwehaven 5.
Rechter-comm: mr. M. van Aken, cur.: mr. H.M. van Haselen.
[NRC 1927-12-08-2-10 ]

- Faillissementen. Uitgesproken: Dordrecht, 19 October.
J. OLDENBURGER, sleepbootkapitein, Dordrecht, C. van Beverenstraat;
C.D. DICKHOUT, filiaalhouder, Dordrecht, Celebesstraat.
[bron online-krant: NRC 1927-10-20-2-06 ]
NB.
Adresboek 1938:
Oldenburger J., C. van Beverenstraat *18, sleepb.kapitein
Oldenburger J., C. van Beverenstraat *18, vertegenw.

- Faillissementen. E.A. POELAART, sleepbootkapitein, Dordrecht;
[Vaderland 1928-08-24-1-04 ]

- Faillissementen. J. ONWIJN, koopman in ongeregelde goederen te Dordrecht;
[het Vaderland 1926-01-07-2-11 ]

- Faillissementen. Opgeheven: M. VAN DIJL, Dordrecht;
[het Vaderland 1926-01-21-1-04 ]

- Faillissementen. J. Hollemans, timmerman en aannemer, laatst te Dordrecht,
nu te Amsterdam;
[het Vaderland 1926-01-29-2-07 ]

- Faillissementen. D. van Batavia, kantoorbediende te Dordrecht. Cur. Mr. B.
van Marwijk Kooij.
[het Vaderland 1926-03-05-2-07 ]
Faillissementen. Opgeheven: D. van Batavia, laatst te Dordrecht, thans te
Amsterdam.
[het Vaderland 1926-05-23-1-08 ]

- Faillissementen. J. BRAND, caféhouder te Dordrecht;
[het Vaderland 1926-04-22-1-04 ]

- Faillissementen. In het faillissement van F. van Unnik, koopman in
manufacturen te Dordrecht is tot curator benoemd Mr. J.A. de Jager ter
vervanging van Mr. E.H.J. Wijnne, laatst te Dordrecht thans te Alkmaar.
[het Vaderland 1926-05-09-1-03 ]

- Faillissementen. C. van Dijk, handelende onder den naam:
Schrijfmachinehandel Dordrecht, Cur. Mr. B. Verheij.
[het Vaderland 1926-05-09-1-07 ]

- Faillissementen. In het faillissement van W. van Scheers, aannemer te
Dordrecht is tot curator benoemd Mr. J. van Drooge Sr., ter vervanging van
Mr. E.H.J. Wijnne, te Alkmaar.
[het Vaderland 1926-05-25-1-03]

* * *

- Op http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/ in het NH trouwboek van
Zundert: [NH Trouwen 1742-1792 (deel 6) Klundert]

* Jul 1743 7, 14, 21
Zijn bij ons afgeroepen dog in Zevenbergen onder en getrouwt
Marinus Lauwren van Toren j.m. geboortig van de Lage Zwaluwe wonende in de
Grote Dolder onder Niervaart en
Cornelia Anthonia Damen, j.d. wonende onder Zevenbergen en geboren onder
Etten

* 14, 21, 28
Den 12 Febr. 1745 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Cornelis Jansen Dura j.m. geboren en wonende te Dordrechten
Leena Matthijs Maaskant j.d. geboren en wonende op het Strijense Zasch onder
dese Jurisdictie
getrouwt te Strijen de 7 Maart

* NH Trouwen 1697-1742 (deel 5) Klundert:
(ca. sept 1714) Hendrik Witting, stadthouder der stad Dordrecht, j.m.
geboren en woonende te Dordrecht
met Maria van Rije, j.d. geboren te Nimwegen en woonende op 't Strijense
sas onder Niervaart, attestatie gegeven om te Strien te trouwen

* * *

- Zaterdagmiddag ongeveer half vijf is op de spoorbrug over de Oude Maas
nabij Dordrecht gevonden het lijk van N. v.d. P., uit Zwijndrecht, die
vermoedelijk omstreeks dien tijd door een trein uit Rotterdam is overreden.
- Faillissementen. Uitgesproken, 18 December. M. van Dijl,
steenkolenhandelaar te Dordrecht.
[NRC 1925-12-21-2-03 ]

- Faillissementen. Dordrecht, 14 October. S. Daalder, vischkoopman te
Dordrecht.
[NRC 1925-10-16-1-09 ]

Gerechtshof te 's-Gravenhage.
- A.M.P., losse werkman te Dordrecht, is door den politierechter aldaar,
wegens diefstal, veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. het hof legde
eenzelfde straf op.
- A.G.D.P. van A. [van Alten], loopjongen te Dordrecht, is door den
kinderrechter aldaar, terzake van een zedenmisdrijf ter beschikking van de
regeering gesteld. Het hof sprak verdachte vrij.
- C.S. huisvrouw van F. van 't Z. [=van 't Zelfde?], is door den
politerechter te Dordrecht, wegens verduistering veroordeeld tot 14 dagen
gevangenisstraf. Het hof ..etc.
[NRC 1926-10-20-2-18 ]
NB.
Adresboek 1930: Alten, A.G.D.P. van, 's Gravendeelschedijk 139, los arb.
Adresboek 1930: Alten, A.G.D.P. van, Rijksstraatweg *20, fabr.arb.
Adresboek 1930: Prins, A.M., Augustijnenkamp 24, los arb.

- DE SYNAGOGE TE DORDRECHT. Het 70-jarig bestaan.
De Nederl. Israëlietische gemeente te Dordrecht heeft gisteren het 70-jarig
bestaan van de synagoge feestelijk herdacht. De feesten zijn aangevangen met
een bijeenkomst in het met groen en bloemen inwendig versierde kerkgebouw,
's middags om half 4...etc.
[NRC 1926-08-21-1-05 ]

Gerechtshof te 's-Gravenhage.
den politierechter te Dordrecht, waarbij W.S. [=Schwarz ?], zagenvijler te
Dordrecht, is veroordeeld, wegens wederspannigheid, lichamelijkletsel, ten
gevolge hebbende, tot 4 maanden gevangenisstraf;
[NRC 1925-09-16-2-10 ]

- Na korte ongesteldheid overleed heden mijn lieve Vrouw JOHANNA JONGKEES.
Mr. D.J. Beekman.
Dordrecht, 2 Juni 1926. Anna Paulownastraat 1 rood.
Geen bloemen en geen bezoek.
[NRC 1926-06-04-1-08 ]

- Gehuwd: mr. D.J. Beekman en Jo Jongkees. Dordrecht/Koudekerke, 9 Februari
1925.
[NRC 1925-02-11-2-07 ]

- Geslaagd voor het eindexamen aan de hoogere handelsschool te Dordrecht:
Nora KOTAN, W.G. HARTSTRA, A. MOL, F.J. van KREGTEN, J.D. de JONGE, N.P. VAN
DALEN, Jo KOEVOETS, H. KOKKEEL, D.J. van LEEN, N. DASBERG, allen te
Dordrecht J.H. Velsen, Boxtel; A. Marknesse, Dubbeldam; C. Bot, Sliedrecht;
A.J.F.K.
Verheyen, Leur. Afgewezen een candidaat.
[bron: NRC 1925-07-03-2-02 ]

- De 'Cicerone' opent met het eerste eene serie opstellen van den vroegeren
directeur van het museum te Boedapest Dr. Gabriel von Tery over onbekende
werken van zeldzame 17de-eeuwsche Nederlandsche schilders.
Het eerste stelt een varken aan de leer voor en werd geschilderd door LOUYS
ELSEVIER.
(grootvader van Louys Elsevier was protestant; uit Antwerpen naar Wesel
gevlucht (Alva), 1580 te Leiden, had een herberg te Vianen, leefde in 1643
in Rotterdam, 1646 lid schildersgilde te DORDRECHT)
[bron: NRC 1926-02-12-2-09 ]
NB.
www.RKD.nl: Louwijs Aernouts ELSEVIER, zoon van Aernout ELSEVIER;
Geboorteplaats/datum LEIDEN 1617-12-15 - 1618-12-15 in een akte van 15
december 1628 genoemd als 10 jaar oud; Sterfplaats/datum DELFT 1675 -
1675-12-03 begraven op 3 dec. 1675 in de Oude Kerk.

- Dordrecht. Ook de heer Z. VAN SCHELT (a.r.) heeft gisteren zijn 25-jarige
raadslidmaatschap herdacht. Sedert tal van jaren is de heer Van Schelt
wethouder van openbare werken.
[bron: NRC 1926-09-04-2-02 ]

- Faillissementen. Dordrecht, 1 September. J.C. van Houten, sigarenfabrikant
en koopman te Grinchem.
[bron: NRC 1926-09-02-2-14 ]

- Eindexamens gymnasium. DORDRECHT.
Geslaagd voor A. de heeren P. Blusse van Oud-Alblas, H.G. Meijnen en G.
Philipse en de dames J.H. Uden van Drooge en A.H.V. Verdam, allen te
DORDRECHT; en mej. C.A. Stek, Kinderdijk;
[bron: NRC 1926-06-27-1-03 ]

- Faillissement van de N.V. Roth's Orthopaedische Fabriek te Dordrecht.
Door den E.A. Heer Rechter-Commissaris in dit faillissement is bepaald ...
De Curator Mr. W.O. de Kat Angelino, Dordrecht, 27 Augustus 1924. Vest 28.
[bron: NRC 1924-08-28-2-08 ]

- Op de dokbrug te DORDRECHT is gisteren naar de D.C. meldt, de elfjarige
J.G. GIJBELS, toen zij op het verhoogde gedeelte van de brug liep,
gestruikeld en onder een juist passeerende auto van de gemeentereiniging
geraakt. Een der achterwielen ging het meisje over het hoofd; zij was
dadelijk dood.
[bron: NRC 1924-08-15-2-01 ]
(Gisteren is het 11-jarig meisje J.G., uit Hellingen te DORDRECHT, op het
troittoir der Dokbrug te ROTTERDAM uitgegleden. Het kind kwam terecht op het
rijpad der brug en geraakte onder een auto van den Reinigingsdienst. Een
wiel ging over het hoofd van het meisje, dat terstond dood was. [bron: het
Vaderland 15 augustus 1924, editie 2, blad 6/8])
(http://www.dordt.nl/eigenaardig/txt/dokbrug1.htm)

- Met vernietiging van een vrijsprekend vonnis der rechtbank te Dordrecht
heeft het hof W.J.F., koopman aldaar, wegens feitelijke aanranding der
eerbaarheid veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, voorardelijk, met een
proeftijd van 3 jaar.
[bron: NRC 1924-04-17-1-06 ]
Adresboek 1930: Fransen, W.J., Riedijk 40, koopman
Fransen, W.J., Riedijk 40, [kruideniers]

- A. 't J. ['t Jong ?], loopjongen te Dordrecht, is door de rechtbank aldaar
veroordeeld tot 6 maanden tuchtschool wegens diefstal. Het hof verzwaarde de
straf tot 1 jaar.
[bron: NRC 1924-03-05-2-10 ]

- Raadgevingen aan zaaizaadhandelaren.
C.N. Vreeken, Directeur der N.V. Zaadhandel v/h. Gebrs. van Namen,
15-10-1924
[ingezonden brief; bron: NRC 1924-10-16-2-10 ]

- Faillissementen. Dordrecht, 27 Augustus. W.K. BERTRAND, kapper te
Dordrecht, Weeshuisstraat 19. R.-Comm.: mr. B. de Gaay Fortman; curator: mr.
B.J. Verhey.
[bron: NRC 1924-08-28-2-03 ]
NB.
Adresboek 1930: BERTRAND, Echtg. W.K., Mauritsstraat *22

- FORD-BEZITTERS. De Pure-Oil Cy. bestelde heden na serieuze proefneming nog
25 Verto-bezuinigers. Zegt U dat niets ?? Hoofdvert. A. Haima de Vries,
Dordrecht.
[NRC 1925-07-25-2-08 ]

- OPENBARE VERKOOPING (krachtens rechterlijk bevel overeenkomstig art. 537
Wetb. v. Burg. Rechtsv.) Notaris B. Kuipers te Dordrecht
.... de in de Nederlanden thuisbehoorenden Stalen Schroefsleep-Stoomboot
'ERNA', groot ongeveer 40 ton, sterk 272 I.P.K., lang 27, 5 m en breed 5,40
m, holte 2,5 m, diepgang 1,60 m., gebezigd wordende voor de rivier- en
binnenvaart, met completen aan boord zijnden INVENTARIS, als: ijzeren Sloep,
2 Menagekisten, Watertank, Slagpomp, Sleepstangen enz.......in December 1909
gebouwd op de Werf van GIPS TE DORDRECHT.......te bezigtigen te Dordrecht in
de St.-Jorishaven [=Spuihaven?]...etc.
[NRC 1923-03-03-2-10 ]

- 50-jarig bestaan school MUHRING herdacht.
[NRC 1923-12-20-1-12 ]

- Th.W.M., zonder beroep te Dordrecht, door de rechtbank aldaar veroordeeld
tot 2 maanden gevangenisstraf wegens diefstal. Ook in deze zaak wees het hof
een vrijsprekend vonnis.
[NRC 1923-01-03-2-03 ]
NB.
* Adresboek 1930: Mangé, Mw. T.W., Marienbornstraat *78, huish.
* Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Theresia Wilhelmina Mange
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Kardienaal, Willem
[http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zk?p_vast=46]

- N.V. Kon. Nederl. Glasfabriek J.J.B.J. BOUVY, Dordrecht. Bijkantoren:
Rotterdam, Delftsche Vaart 37; Amsterdam, Keizersgracht 403; Utrecht,
Bemuurde Weerd 38. Het beste middel tegen gasvergiftiging is het plaatsen
van geperforeerd glas. Wij exposeeren dit artikel op de tentoonstelling in
De Doelen te Rotterdam.
[NRC 1923-09-05-2-08 ]

- Bij. Kon. besluit is ongegrond verklaard het beroep van de firma DE MAN en
TE VELDHUIS te Dordrecht tegen het besluit van B. en W. dier gemeente,
waarbij haar voorwaardelijk vergunning is verleend tot oprichting van eene
machinefabriek en smederij aldaar. De door B. en W. opgelegde voorwaarden
werden noodzakelijk geacht.
[NRC 1915_02_11_1_10 ]
+
- Faillissementen. Uitgesproken: Dordrecht, 17 Mei. Handelsvennootschap
onder de firma Scheepssmederij en machinefabriek AVONTUUR, firma De Man en
Te Veldhuis, Houttuinen 5, Dordrecht en hare individueele leden L. DE MAN,
Vleeschhouwerstraat 5rood, en C. te VELDHUIS, Vleeschhouwerstraat 3rood.
Rechter-commissaris: mr. H. Heuvelink, curator: jhr. mr. D.J.P. Hoeufft.
[NRC 1923-05-23-1-06 ]
NB.
* Adresboek 1930:
Man, L. de, Vleeschhouwersstraat *3, dir. mach.fabr.;
Houttuinen 5 = bergplaats
N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaatsen 'Avontuur',
Vleeschhouwersstraat 3;
* Adresboek 1938: N.V. Machinefabriek en Constructiewerkpl. 'Avontuur',
Vleeschhouwersstraat 3;

- Faillissementen. Mej. A. van Baren wed. A. Huigen, zonder beroep, Groote
Lindt D 11, Zwijndrecht;
[NRC 1923-09-22-1-03 ]

- [kerknieuws] De Dordtsche vereeniging 'Zuider Tentzending' is op de 3
dezer gehouden vergadering te Breda opgeheven en daar is opgericht een
nieuwe provinciale vereeniging, waarin de drie Zuidelijke provincien zullen
medewerken. Het oude bestuur is geheel overgegaan en uitgebreid tot 13
leden. De statuten zijn op die vergadering vastgesteld en de koninklijke
bewillinging zal daarvoor aangevraagd worden; een en ander onder praesidium
van ds. LINTHOUT, te DORDRECHT.
[NRC 1923-07-08-1-02 ]

- C.v.P. [van Pelt?], koopman te Dordrecht, door de rechtbank aldaar
veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, wegens diefstal van eenige balen
meel, in vereeniging. Het vonnis van den rechtbank werd bevestigd.
[NRC 1923-02-21-2-03 ]

- DORDRECHT. Lokaal VAN DONGEN, vroeger bekend als lokaal VAN DER HORST, een
inrichting voor maatschappelijk verkeer, die in de geschiedenis van
Dordrecht jaren lang een voorname rol heeft gespeeld; waar gedurende
tientallen van jaren politiek Dordt in alle nuanceeringen samen kwam en vele
staatkundige kopstukken voor de kiezers zijn opgetreden; waar bijna alle
plaatselijke vereenigingen haar uitvoeringen en haar voorstellingen gaven;
waar wijlen de kermis haar hoogtij vierde; kortom, waar bijna ieder
Dordtenaar wel eens den dorpel had overschreden, is herleefd. Het is geheel
verbouwd en voorzien van een modern tooneel, onder den naam CENTRAAL GEBOUW
EISEN [C.C. Eisen, Groenmarkt 65-67] Zaterdag heropend.
[bron: NRC 1923-12-24-2-02 ]

- De Dordtsche Rechtbank heeft vandaag wegens oplichting bij de
Rotterdamsche Metaalindustrie te Dordrecht veroordeeld J.C. tot 8 maanden,
J.D. en P.G.F. tot 6 maanden en J.S. tot 4 maanden gevangenisstraf.
[NRC 1923-12-21-2-14 ]

- De heer J.L. van Dalen, archivaris der stad Dordrecht heeft een onderzoek
ingesteld naar het geboortejaar van den dichter Jeremias de Decker,
waaromtrent tot heden geen zekerheid bestond. In het Hbl. doet hij
mededeelingen over de familie DE DECKER.
Abraham DE DECKER, in 1582 te Antwerpen geboren, en inwonende bij zijn
broeder JAN te DORDRECHT, trouwsde 3 April 1607 te Amsterdam met Maychen
(Maria) VAN DEN BREMDE(N), welk huwelijk op 18 Maart te Dordrecht werd
ingeschreven. Het eerste kind uit dien echt geboren was Jeremias, gedoopt in
Augustus 1609.
[NRC 1923-09-28-2-10 ]
NB
- Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
Datum ondertrouw 1607.03.18
Naam vader Decker, Abraham de
Doopdatum 1609.08.01
Naam kind Jeremias
Naam moeder Branden, Maeijcken van den
- Naam vader Decker, Abraham de
Doopdatum 1611.06.01
Naam kind Johannes
Naam moeder Branden, Maike van den

- Het hof heeft den fotograaf H.T. te Dordrecht, wegens misdrijf tegen de
zeden veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De rechtbank te Dordrecht
had T. 9 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.
[NRC 1923-05-18-2-10 ]

- De. Kon. Ned. Grofsmederij heeft naar aanleiding an het voorstel van B. en
W. om de vervaardiging van den bovenbouw eener rolbaculebrug ter vervanging
van de bestaande Blauwpoortsbrug [Leiden] onderhands op te dragen aan de
firma Penn en Bauduin te Dordrecht een adres aan den gemeenteraad ingediend,
waarin de directie er zich over beklaagt, dat B en W tot de mededinging voor
dat werk drie firma's heeft uitgenoodigd terwijl de Kon. Ned. Grofsmederij
niet is uitgenoodigd. Deze heeft reeds ...etc.
[NRC 1910_04_13_2_02 ]

- DORDRECHT. Blijkens het pas verschenen rapport van het woningonderzoek in
1910 zijn in de gemeente 6873 huizen, waaronder
267 met een huurwaarde van f 600 of hooger,
109 van f 300 tot f 600,
399 van f 200 tot f 300,
778 van f 150 tot f 200 per jaar;
van de weekwoningen zijn er
993 met een huurwaarde van f 2,50 tot f 3-
1467 van f 2 tot f 2,50;
1409 van f 1,50 tot f 2,
379 van f 1,0 tot f 1,50
187 van f 1 tot f 1,20
71 van 80 ct tot f 1 en
67 van 50 ct. tot beneden 80 ct. per week.
Het aantal onbewoonde huizen bedraagt (Febr. 1911) 140, bevattende 256
woningen, waaronder 14 huizen van f 600 en hooger.
In Febr. 1911 waren 30 huizen in aanbouw, n.l. 16 weekwoningen van f 2,50
tot f 3 en 14 huizen van f 150 tot f 200 per jaar.
Van de weekwoningen van 50 tot 80 cent, was er één bewoond door 10 en één
door 11 personen, van die van 80 cent tot f 1 waren 2 bewoond door 8, één
door 10 en één door 11 personen, 1 weekwoning van f 1 tot f 1,20 was bewoond
door 14, één van f 2,50 tot f 3- door 15 personen.
Er waren 82 huizen met 3 gezinnen, 22 met 4 gez., 3 met 5 gez. en 1 met 6
gezinnen, welke huizen alle slechts één toegang hadden.
[NRC 1911_05_09_1_03 ]

- Faillissementen. Rechtbank te Rotterdam.
Uitgesproken: De handelsvennootschap onder de firma Louis Zadoks & Co,
gevestigd Wijnhaven 131a en hare firmanten Levi Philip Zadoks, zich noemende
Louis Zadoks, handelaar te DORDRECHT en Eleazar Philip Zadoks, zich noemende
Eduard Zadoks, koopman te Rotterdam, Avenue Concordia 35a, curator mr.
G.J.C. Schilthuis.
[NRC 1911_02_08_2_02 ]

- Genootschap Pictura te Dordrecht. Portretten van Dordtenaren.
Afbeelding: Coen van Oven-dr H.J. Kiwiet de Jong + J.M.S. Crans-jeugdportret
van Mr. Simon van Gijn;
[NRC 1928-11-07-2-18 ]

- Faillissementen. Dordrecht, 8 Mei. B. Mastenbroek, boek- en
papierhandelaar te Barendrecht.
[NRC 1912_05_10_1_10 ]

- Gistermorgen is, naar de D.Ct. [Dordrechtsche Courant] meedeelt, te
Dordrecht de 4-jarige P.G. door een zwaar beladen handwagen overreden en zoo
ernstig verwond, dat hij 's middags is overleden.
[NRC 1912_06_23_0_03 ]

- De Raad voor de scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de
aanvaring tusschen de stoomtrawlers Wilhelmina Cornelia IJM 132 [schipper W.
Zwaan] van de firma J. en W., ENGELHART en Dordrecht IJM. 52 [schipper A. de
Man uit Velzeroord] van de Maatschappij tot Beheer van Steamtrawlers en
andere Vissersvaartuigen, beide te IJmuiden.....etc.
[NRC 1915_06_15_1_06 ]

- BALATA drijfriemen in vooraad bij D. VAN DEN BERGH, Dordrecht.
[NRC 1915_10_11_1_04 ]

- Vandaag is te BRAKEL een lijk opgevischt vermoedelijk dat van H. PROOK,
gepensionneerd militair uit Dordrecht, op 20 November bij het overvaren aan
de Kluit te Gameren overboord geslagen en verdronken.
[NRC 1914_01_14_2_10 ]

- Kegelen. Te Dordt.
De kegelsport is te Dordt lange jaren zoo goed als dood geweest,
voornamelijk wegens gebrek aan banen. Zij vierde haar hoogtij een goede 20
jaar geleden, toen WOLFF in het Matena's pad het koffiehuis FLORA dreef en
daar geregeld kegelwedstrijden op touw zette. Toen had Kunstmin zijn clubs
en werd de kegelsport beoefend in MUSIS SACRUM, bij VAN DER HORST op de
Groenmarkt en in de societeit DE VRIJHEID. Toen waren 'Acht om de Lange',
'Recht naar 't Doel' en 'Alle Kegels(?)' in Nederland alom bekende en
gevreesde clubs en ontmoette men op alle wedstrijden van beteekenis de
gevreesde Dordtsche kampioenen. De meesten van hen zijn reeds lang overleden
om met kon(?) de vereengingen, welke zij hielpen groot maken. De eene baan
na de andere verdween, eerst bij WOLFF, toen brandde MUSIS SACRUM af,
likwideerde DE VRIJHEID en werd Kunstmin gemeente-eigendom, en werden de
banen daar opgedoekt, zoodat ten slotte alleen VAN DER HORST, later genaamd
LOKAAL VAN DONGEN, overbleef. Daar werd met kunst en vliegwerk de kegelarij
no wat in het leven gehouden, totdat ruim een jaar geleden ook dat lokaal
een andere bestemming kreeg.
Toen eindelijk alle banen verdwenen waren, sloegen de kegelbroeders de
handen ineen en sedert eenige weken beschikt CAFÉ ZAHN over een paar mooie
banen, waar zich thans een vijftal clubs geregeld oefenen. Deze clubs, uit
Dordt en omstreken vereenigde zich tot een Dordtschen kegelbond en schreven
ter gelegenheid daarvan een stedelijken wedstrijd uit, welke, op 14 dezer
[december 1918] begonnen, gisteravond geëindigd is, nadat gedurende den
wedstrijd de verschillende spelers elkaar hevig hadden bekampt, waarbij
bleek, wat de behaalde punten aantoonen, dat zij het echte kegelspel nog
niet verleerd hebben.
De wedstrijd had den volgende uitslag:
Clubkampioenschap van Dordt: ...['Houdt Plank', Zwijndrecht; H. van DUYNEN;
'Recht naar 't Doel'; 'Altijd Kans', Dordt; 'Hart-gaat-ie', Dordt; mej. H.
Kilian, Dordrecht;] ...
Toen CAFÉ ZAHN eenmaal het voorbeeld had gegeven, volgde CAFE CENTRAAL,
welke eigenaar in den tuin een gebouw stichtte ten behoeve van een negental
clubs, die zich daar zullen oefenen. Deze banen worden binnenkort geopend en
zoo zal Dordt, dat gedurende tal van jaren op kegelgebied niets van zich
deed hooren, betrekkelijk plotseling in het bezit van twee voor de in dien
tijds ingerichte kegelbanen en van veertien clubs. Weldra zal Dordt weer
meetellen in de kegelwereld.
[NRC 1918_12_25_0_05 ]
NB.
Adresboek 1930:
* Tolbrugstraat L.Z. 9 [kegelbaan];
* Café Restaurant Centraal Gebouw, Groenmarkt 65-67, Grootste Concert-,
Vergaderzalen, Kegelbanen;

- Kegelen....Hard gaat ie I, Dordrecht....De Kleinste Bal, Dordrecht...
[NRC 1920-07-28-2-09 ]

- Kegelen...Hard gaat ie I, Dordrecht....Houdt Plank II, Dordrecht
[NRC 1920-07-17-2-05 ]

- Kegelen...De Kleinste Bal, Dordrecht...
[NRC 1920-09-18-2-10 ]

- Kegelen...Hard gaat ie II, Dordrecht...D.K.B. Rollend Raadsel,
Dordrecht...de Kleinste Bal, Dordrecht...
[NRC 1921-06-23-2-09 ]

- SCHEEPSBOUW. Dordrecht, 29 Oct. Een in alle opzichten geslaagde proeftocht
heeft met het st. 'Sigli', gebouwd door de N.V. Scheepswerf 'DORDRECHT', te
Dordrecht, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te
Amsterdam, plaats gehad. De hoofdafmetingen...etc.
[NRC 1920-10-30-2-03 ]

- BRAND. Omstreeks 2 uur gisternacht bemerkte de pachter van het gebouw
MUSIS SACRUM [Burgemeester de Raadtsingel] te Dordrecht, gewekt door het
geblaf van honden, dat er brand was uitgebroken. Toen hij een der deuren
opende, sloegen de vlammen hem tegemoet. Binnen half uur stond dan ook het
geheele gebouw in lichtelaaie. De brandweer kon weinig uitrichten. De vrouw
van den pachter en een nichtje moesten zich, door van een platje te
springen, het leven redden, waarbij eerstgenoemde nogal ernstige
verwondingen opliep. Een kistje, inhoudende 5 a 600 gulden en een
vleugelpiano, heeft men slechts kunnen uitdragen. De inboedel is laag
verzekerd. Het gebouw is verzekerd op beurspolis. Een in den nabijheid zich
bevindend hofje liep nog ernstig gevaar, zoodat de bewoners het hofje
moesten verlaten met medeneming van het voornaamste.
['t Centrum 1913_07_26_0_03 ]

- (advert.) T. NIEVELER-Dordrecht, Matrassen-Fabriek, Speciaal ingericht tot
het installeeren van Ziekenhuizen en gestichten. Attesten ter inzage-Vraagt
Prijscouranten.
['t Centrum 1914_08_19_0_04 ]

- Dordrecht. De vliegtuigenfabriek Aviolanda. Verplaatsing ? Men schrijft
ons: Er is sprake dat deze te Papendrecht gevestigde fabriek naar elders zal
worden overgebracht. In 1919 haf het gemeentebestuur van Dordrecht aan de
N.V. Scheepswerf voorheen WED. A.C. VAN DUYVENDIJK te Papendrecht voor 50
jaar recht van erfpacht op het z.g.n. Eiland naast den Veerdam te
Papendrecht, groot ruim 6 H.A....[reeder A. van Driel, H.A. Burgerhout te
Rotterdam]
[NRC 1929-06-27-2-02 ]

- Hedenochtend heeft een schipper uit de rivier voor Dordrecht een in verren
staat van ontbinding verkeerend lijk opgevischt waaraan het hoofd en ook een
arm ontbraken. Het is op de Algemene Begraafplaats te Dordrecht ter aarde
besteld.
[NRC 1911_04_10_0_14 ]
NB.
begraven 10-4-1911: Paul, het kind Lijntje Laurina 1 maand; Boljé, Cornelis
67 jaren; Revet, Adrianus 60 jaren; Heij, Geertje de 82 jaren; Verhoeven,
Lena 18 jaren; Hoogenboom, Cornelia 88 jaren.

* * *
Erica


* * *

- HOENDERPARK. In de onmiddellijke nabijheid van Spoor en Water bij een der
hoofdsteden van Z.-Holl. TER OVERNAME AANGEBODEN een modern ingericht
HOENDERPARK met ruim 300 dragende Vruchtboomen. Adres: N.V. DE KLOPPER,
Dordrecht.
[NRC 1916_05_25_2_12 ]

- ZUIGGASINSTALLATIE 25 P.K. met Motor-Generator in verschillende reserven
TE KOOP aangeboden voor den hoogsten bieder. Te zien a/d. Coop. ijsfabriek
DE NOORDPOOL, Ahcterom 39, Dordrecht.
[NRC 1919_05_31_1_08 ]

- DE ONTPLOFFING TE ANDEL. Omtrent de Donderdag in de Wilhelminasluis te
Andel (N.-B.) plaats gehad hebbende ketelontploffing aan boord van de
sleepboot 'Gerrit Jan', wordt nog het volgende gemeld:
Na eenige uren dreggen is het lijk van den verongelukten machinist J.H. MOL
uit DORDRECHT, Vrijdagmiddag dicht bij de plaats van de ramp uit de kolk der
sluis opgehaald. Het vertoonde eenige lichte wonden aan het hoofd. 't
Slachtoffer is waarschijnlijk door den hoogen luchtdruk over boord geslagen
en verdronken. Het lijk is per sleepboot naar Dordrecht overgebracht.
Vrijdagavond heeft de bergingsmaatschappij van de N.V. HOOGBOEZEM [=N.V.
Hoogenboezem & v.d. Tak's Bergingsbedrijf, Merwekade 23, Boomstraat 23] te
Dordrecht een aanvang gemaakt met het lichten van de boot, hetgeen na eenige
uren is gelukt. De boot is vrijwel door midden gebroken. Den gehelen dag
...etc.
[bron online-krant: Het Vaderland 1930_11_01_1_06 ]
NB.
Adresboek Dordrecht 1930: Mol, J.H., Singel 353, machinist;
'Geert Jan', N.V., Singel 353;

- DE DORDTSCHE BUITENSCHOOL. Het bestuur van der Vereeniging De Dordtsche
Buitenschool, vraagt tegen het najaar een directrice. Salaris f 1800 a f
2000 per jaar. Acte L.O., diploma huishoudkundige en kennis van hygiëne
strekken tot aanbeveling. Sollicitaties (geen stukken) in te zenden aan
Mevr. A.M.E. HOEK-DÖBKEN, Bleekersdijk 15, Dordrecht. persoonlijk bezoek
alleen op uitnoodiging.
[NRC 1929-06-03-2-16 ]

- De Nederlandsche Kegelbond... Dordrecht en omstreken afgetreden...
[NRC 1929-05-27-2-16 ]

- Kegelen. De internationale wedstrijden van den Rotterdamschen
Kegelbond...de Dordtenaar P.M. ADAMSE gisteren het meest succes met 45-44
heeft hij thans L. Witkamp...H.J. Gordijn Jr., uit Dordrecht, is in het
bezit van 4x45...
[NRC 1928-07-05-1-03 ]
NB.
Adresboek 1930: Adamse, P.M., Lange Breestraat 33, cafehouder;

- Op de algemeene vergadering van aandeelhouders der N.V. Brandstoffenhandel
v.h. De Winter & Co d.d. 12 Juli, is besloten genoemde vennootschap te
LIQUIDEEREN. Tot liquidatrice is benoemd de fa. M.J. MASION & ZONEN,
Steenkolenhandelaars, Marinewerf te Rotterdam.
N.V. Brandstoffenhandel v.h. De Winter & Co. DE DIRECTIE.
[NRC 1911_07_16_1_09 ]

- COKES-BRIES a f 45 per 10 ton, af mijn Buiten-syndicaat, Steenkolenhandel,
J. MERKS v/h. M.J. Masion & Zn., Marinewerrf, Rotterdam. Tel. 342-4945.
[NRC 1915_11_27_1_04 ]

- Belangrijke Openbare Verkooping. Landverkooping. (notaris J.R. de Koning
te Dordrecht)
(1) De kapitale Hofstede genaamd MEEUWENSOORD onder 's-Gravendeel..etc.
[NRC 1914_01_20_1_04 ]

- KACHEL AANMAKEN MET PETROLEUM. De 20-jarige Cornelia de V. wilde
gisterenmorgen in het keukentje van de woning harer ouders, Jacob Catsstraat
te Dordrecht, de kachel aanmaken, waartoe zij onvoorzichtiglijk petroleum op
het hout goot. Eensklaps sloeg een vlam uit de kachel en kwam in aanraking
met de rokken van het meisje, die onmiddellijk vlam vatten. Gillende vlogg
zijhet plaatsje op en daarna weer, wadeloos van angst, het huis binnen. Hier
liep zij haar jongste zuster, de 19-jarige MARIA, egen het lijf, en deze,
van schrik niet wetende wat te doen, trachtte met haar handen het vuur te
dooven, waardoor zij zich reeds dadelijk brandde.
Door het hulpgeroep waren een stucadoor en twee metselaars, die aan het werk
aren bij de in aanbouw zijne huizen in de HUYGENSSTRAAT, op het gebeurde
opmerkzaam geworden. Zonder dralen klommen zij over de heining en wierpen
Cornelia, die in lichte laaie stond, op den grond. Met behulp van een deken
had men spoedig de ernstige vlammen gedoofd, waarna de overblijfselen der
kleeren van het meisje van het lichaam werden getrokken.
Het arme meisje werd, nadat in de woning geneeskundige hulp was verleend,
naar het Ziekenhuis overgebracht. het meisje werd daar verder behandeld.
Scheen allereerst de toestand hopeloos, later op den middag leek hij iets te
zijn verbeterd.
Ook Maria DE V., moest zich in het Ziekenhuis doen verbinden. Haar wonden
waren evenwel niet ernstig, zoodat zij zich wederom naar huis kon begeven.
(D.Ct.)
[Het Centrum 1910_03_23_0_02 ]
NB.
* Adresboek 1930: Vlaming, J. de, Jac. Catsstraat 96, los arb.
Adresboek 1938: Vlaming, J. de, Jacob Catsstraat 96, los arbeider
* Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 V
Maria Vlaming, de
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Maria
Achternaam Vlaming, de
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 435-516
Bladzijde 608
Deel M

- Boomverkooping. (not. D.W.I. Harshagen) Hofstede Louterbloemen aan den
Rijksstraatweg onder gem. Dordrecht ....etc.
[NRC 1918_01_25_2_04 ]

- Onderscheidingen: den magazijnknecht bij het magazijn der artillerie te
Dordrecht (standplaats Geertruidenberg) K. Schaap / J.F. BRANDS, winkelchef
in dienst van de firma Simon van der Kloet, mr kleedermaker en winkelier, te
Dordrecht;
[Het Centrum 1909_09_04_0_09 ]

- AFSLAG RIJSOORD. De onroerende goederen aan den Straatweg te Rijsoord op
j.l. Woensdag in het Café van G. VINK aldaar geveild...(notaris Plantenga)
[NRC 1910_01_28_2_11 ]

- Gevestigd te Rijsoord in het oude Doktershuis FLORIS HERS, Med. Docts. en
Ats.
[NRC 1912_06_18_1_06 ]

IN BEHALF OF LAW AND ORDER.
A miner's jury of twelve men from Nevada City and twelve men from Junction
was appointed. The trial occured late in the afternoon of Dec. 21 1863,
before a huge bonfire in the open air, and in the presence of the whole body
of citizens. Ives was chained with a logging-chain tot two other men accused
of participation in the murder of Thalt. The judge sat in a wagon. With
...etc.
...which Colonel Sanders could tell, so ...(?). The terrible brevity of the
..st(?) campaign of the Vigilantes cannot ne exhibited in more striking farm
than by this table of the names, dates, and places of execution of
plummers'sm men:
* George Ives, Nevada City, Dec. 21 1863;
* Erastus Yager alias Red, Stinkwater Valley, Jan. 4 1864;
* G.W. Brown, Stinkingwater Valley, Jan. 4 1864;
* Henry Plummer, Bannack City, Jan. 10 1864;
* Ned Ray, Bannack City, Jan. 10 1864;
* Buck Stinson, Jan. 10 1864;
* JOHN WAGONER, alias DUTCH JOHN, Bannack City, Jan. 11 1864;
* Joe Piznthin, Bannack City, Jan. 11 1864;
* George Lane alias Club Foot, Virgina City, Jan. 14 1864;
etc.
[bron: The Daily Herald, Calgary, Friday February 7, 1908]
[online: http://136.159.239.228//newspapr/np_home.asp ]
[NB. George IVES was convicted and hanged. This momentous event, which
concluded on December 21, 1863, was the catalyst for the forming of the
Vigilance Committee, or Vigilantes, on December 23. The Vigilantes were key
players in the turbulent times ahead. They would hang 24 men in the space of
scarcely a month. http://www.virginiacitymt.com/Nevada.html ]

- (By Associated Press) AMSTERDAM Oct 3 - There was a heavy loss in Zealand
from the storm in the north sea Sunday. Monday forty bodies washed ashore
near Steenbergen. A hundred and thirty (130) vessels from Bruinesse were
lost and forty (40) from Dordrecht. Most of the crews were drowned.
[bron: Daily Journal (Telluride, San Miguel County) #9 - 1911 Oct
03]
[ http://www.coloradohistoricnewspapers.org ]

- The March number of St. Nicholas has for a frontispiece a drawing by
George Wharton Edwards 'A Milkmaid of DORDRECHT'. The opening paper is by
W.S. Harwood and is devoted to The Great Lakes....etc.
[bron: Brooklyn Eagle Archive #28 - March 5 1898]
[ http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/ ]

- IN LOCAL STUDIOS.
[...] George Elmer Brown, a member of the Salmagundi Club, has been abroad
for more than a year. Mr. BROWN has painted in DORDRECHT, Edam, Volendam and
several other picturesque places. He has also exhibited in the Salon, two
pictures having represented him.
The Salmagundi Club members are widely separated this season. Louis ELSHEMUS
has chosen the Sandwich Islands for his place of sketching this season, and
he will remain away for two years, it is said.
[bron: Brooklyn Eagle Archive #30 - 1901 Jul 21]
[ http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/ ]
NB.
Annette Stott -> Holland Mania :
G.E. Browne (New York), kopieervergunning Rijksmuseum 1 Juni 1901;

- BOGGS - The Pall Mall Gazette makes the following allusion to the young
Brooklyn artist, Mr. Frank Myers Bogs: At Mosars, Goupil's is now collected
a little exhibition of the works of a half French, half American painter of
decided talent, M. Frank Myers Boogs. He is a pupil of Gerome, and has won
medals at the Salon dor his landscapes. Like so [.....] He has painted a
good deal in DORDRECHT, which is becoming a sort of Venice to the Northern
painters. M. BOGGS enjoys the contrasts of bright red roofs with gray tones
of light on the water and in the sky and the crumbling architecture of
Dordrecht. He has of late taken a fancy for the gray beauty of london, and
proposes to paint a large picture of the city for next year's Salon. His
paintings [...]
[bron: Brooklyn Eagle Archive #46 - 1884 Feb 03]
[ http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/ ]

- PICTURES. A Loan Exhibition of Modern Works at the Lincoln Club.
[...] F.M. Boggs has a big view of a canal in Dordrecht, done inn powerful
grays, that shows his independence in composition and style; the canal is
wharfed with old timbers, tall, narrow, peak roofed buildings rase on either
side, a church tower is seen in the middle distance above the house tops,
tubby barges lie inthe water which is spanned at one point by a slender
brudge and a cloudy sky is lowering; the spirit - or, if you like, tha lack
of spirit - that broods over Holland is hinted in the picture. George H.
BOGERT, he American Cazin to be, has the most thoughtful painting [...]
[bron: Brooklyn Eagle Archive #52 - 1890, Feb 12]
[ http://www.brooklynpubliclibrary.org/eagle/ ]

- In Dordrecht are two streets - as long and crooked as their names:
'Blindliedengasthuisteeg', 'Sisaris of Sarisgang'. The name of a society is
the 'Worstenbroodmaatschappij' (Sausage-bread-makers Society). The
euphonious name of its President, Mr. Snooks, is spelt in Flemish, Snoeckx.
[bron: Brooklyn Eagle Archive #58 - 1872 Aug 29]

- IN LOCAL STUDIOS. ....Miss Robinson who was represented in the Brooklyn
Art club by a Dutch interior, showing a peasant in white cap, seated by a
window, will not go to Holland with her sketching party as early this year
as lst, proposing now to start in July from this city....
[bron: Brooklyn Eagle Archive #73 - 1897 May 09]

- LOCAL ART NOTES. Gerard L. STEENKS, who returned from Holland a few weeks
ago, has fitted u a studio at 36 ean street, his old quarters at the bank
building being occupied by Benjamin Eggleston. Mr. STEENKS ismpainting some
of his strong and admirable still life subjects. In his strolls in Holland
this summer he collected some rare Dutch pottery, [..]
[bron: Brooklyn Eagle Archive #82 - 1896 Dec 13 ]

- A VISIT TO BREUKELEN. Crossing the East River Over Two Hundred Tears Ago.
The Gowanus Oysters Were Good, but There Was Nothing to Recommend the
Brandy. Indian Hospitality - A Haunch of Venison for Fifteen Cents. ('t
Vlacke Bos)
[bron: Brooklyn Eagle Archive 1889 Dec 29]

- COLAROSSI'S ART SCHOOL. Learning and Living in the Luxembourg Quarter.
American Students, Messrs. Hall, Dodge, Largman, Peters, Nedler, Lucas and
Cameron, and Misses Ella Starbuck (Formerly of This City), Belle Ross, Ida
Haskell, Anna Stanley, Beula Strong, Carrie Wade, Florence Este, Emma King,
K.P. Jourdan, Adele Mathieuson, Wheeler and mrs. Maury and mrs. R.
Mitchell-Lodging and Board.
(correspondence of the Eagle)
PARIS, April 10, 1889.
Just so much intellectual food is daily prepared in colleges and studios of
all kinds over the Seine, in the neighborhood of the grand old Luxembourg
Gardens to be assimilated by the thousands of students of all nationalities:
just so much knowledge, just so much art every day is joined ....
[bron: Brooklyn Eagle Archive #1 - 1889 Apr 21]

- FRENCH PAINTERS WHO DON'T GET ALONG WELL TOGETHER.
Paris, 3 Jan. 1890.
[...] The stronger men and women belong to the Colarossi school, and they
areall for Meissoneir, Daguan and Courtois, the latter two being their
teachers. They all declare they are ready te work for art, as they have
always done. Courtois has taken a bold stand. He thinks the shameful
business which has been going on at the Salon would better stop if the
French artists want to keep the respect of foreign critics and artists. T
think ...
[bron: Brooklyn Eagle Archive, 1890, Jan 19]

- IN LOCAL STUDIOS. [...] George H. McCord has been sketching in Volendam,
Holland. He has had a successful season thus far. Several of mr. McCord's
pictures are at Public School No 3 on exhibition with Irving Coute's
canvases. [...]
[bron: Brooklyn Eagle Archive, 1900 Jul 8]

- The death is announced at Volendam, Holland, of Fritz Thanlow, the
Norwegian landscape painter.
[bron: Summit County Journal (Breckenridge, Summit County), 1906 Nov 10]
[ http://www.coloradohistoricnewspapers.org ]

- A RAMBLE IN HOLLAND. A Dutch homestead.
... Among the important buildings in art at Dordrecht, the Stadhuis comes
first; then the Wijnstraat, with its mediaeval houses, plainly denoting the
former wealth of its merchants when enjoying the privilege of the Staple.
The nrext great feature is the Groote Kerk [Grotekerk], containing choir
stalls of world-wide fame and a beautifully carved pulpit of white marble
(date 1756). In this town were born the two brothers John and Cornelius de
Witt; but Dort is specially noted as the place where the states of Holland
held their first assembly and declared the prince of orange stadtholder and
the only lawful governor of the country. The groote Kerk is the subject of
Abelt CUYP's notable painting in the Ryksmuseum at Amsterdam. Several
artists were at work on the subject of the great church from different
points of view. We next took the steamer to Gorkham, Gorinchem [...]
[bron: Elbert County Banner (Elizabeth, Elbert County), 1908 Jun 19]
[ http://www.coloradohistoricnewspapers.org ]

- GALLERY AND STUDIO. The New York Society for the Promotion of Art.
....Other native painters in the exhibition are S.M. Barstow, William H.
Beard, Verplanck Birney, George H. BOGERT, G.W. Brennemann, William M.
Chase, Esther L. Coffin, ..., Benoni IRWIN, F.W. Kost, .. Rhoda Holmes
Nichols, Leonard Ochtman, Richard Pauli, G.D.M. PEIXOTTO, H.G. Plumb, Arthur
Quarterley...
[Brooklyn Eagle Archive 1889 Jun 23]

- FUNERAL HELD IN SALT LAKE CITY FOR CORNE ASMUS SR.
Mr. and mrs. Cornelius ASMUS, Jr of Vernal went to Salt Lake City this week
to attend the funeral Tuesday of Mr. ASMUS father, Cornelius Asmus Sr, 71,
who died at his home in Salt Lake City Saturday. The funeral was held in the
Ninth LDS ward chapel in Salt Lake City. Burial was in Wasatch Lawn
cemetery.
Mr. ASMUS was born Jan 26 1885 in DORDRECHT, Netherlands, tot Stephanus and
Anna Asmus. He married Jozina van de WETERING May 18 1905 in Dordrecht. A
member of the Church of Jesus Christ of Latterday Saints, he was senior
president of the 10th Quoram of Seventies and Liberty Stake missionary.
Survivors include sons, Steve, Harry, Cedar City; Cornelius Vernal, Woodrow,
Norman, Salt Lake City; daughters: mr.s R.C. Billingsley, mrs. William
Mathews, Salt Lake City; mrs. Elmer Prechtel, Creswell, Ore., and Mrs. Ray
Oehling, Pittsburgh, Pa.
[Vernal Express 1956-05-31 ]
[http://www.lib.utah.edu/digital/unews/ve2.html]

- OSA Exhibition Catalogue Search Results :
Sydney Strickland Tully: Evening on the Vaal (Waal?), Holland, 1911;
lda S. Samuels: In the Harbor at Volendam, Holland, 1904;
- page 9 from 27th Annual Exhibition 1899:
Laura Muntz A.R.C.A. (16 Rusholm Road, Toronto)
36 - Mussel gathering
37 - On the River (Holland)
38 - Mother and Child
39 - The Lullaby
- page 12 from 27th Annual Exhibition 1899
[Room 2 water colors] Wilhelmina D. Hawley (16 Rusholm Road, Toronto)
91 - The Cold Bath.
92 - Cleaning Brass.
[http://www.ccca.ca/c/images/screen/osa/1899/1899p12.jpg]
- page 13 from 27th Annual Exhibition 1899:
Laura Muntz: 109 - At the Ferry, 110 In the Doorway.
- page 9 from 28th Annual Exhibition 1900
Laura Munz (Room S Yonge St. Arcade, Toronto) 46. Eventide, 47; Feeding the
goat; 48. In the Sunlight; 49. Portrait of my Father; 50. Child with a rose;
51. The Widower and his daughter.
- page 15 from 28th Annual Exhibition 1900
Wilhelmina D. Hawley (Toronto): 124. The Woman in white; 125. Resting; 126.
By the river.
[http://www.ontariosocietyofartists.org/archives/arcframe.html]

- O'SULLIVAN, Cornelius Dion, Lieutenant (jg), USN. Wife, Mrs. Kathryn Black
O'Sullivan, 945 Green St., San Francisco.
[State Summary of War Casualties from World War II for Navy, Marine Corps,
and Coast Guard Personnel from: California ]
[http://www.archives.gov/research/arc/ww2/navy-casualties/california.html]

- A GLIMPSE OF HOLLAND.
With a Record of Some of the Incidents of an Eventful Voyage to Rotterdam.
To the Edition of the Brooklyn Eagle:
It has often been said that the habit of Americans going during the summer
has become so sommon that it is no longer a novelty. The past summer, must
have been an exceptionb, as there was a great falling off in our tourist
lis(?); as compared with former years. The writer was among the fortunate
ones who went abroad and excaped, n a measure, the extreme heat of the past
season. Hacing made arrangements to go with a party to Europe, what was my
dismay when the party did not materialoze, and I found that I left alone in
my glory..(?) to be daunted, I secured a passage on the steamship
'WERKENDAM' of the Holland-American line and in twelve and a half days
arrived at Rotterdam. The passage over was not an uneventful one, as we
passed and exchanged signals with numerous vessels. One of the incidents of
the voyage was our seeing a boat all alone with no other vessel or land in
sight. The occupation of the boat was making signs to us to stop, and the
captain thinking that he might be a fisherman who had lost sight of his
vessel in a fog stopped the engines and waited to pick him up a couple of
codfish with a request that they be purchased. Turning upon his heel and
with a look of [...]
W.H.S., Brooklyn, September 20(?) 1898
[Brooklyn Eagle Archive 1898 Sept. 30]- Werk van 'Rijsoordse' Hawley in Amerika geëxposeerd.
RIDDERKERK - De kans is groot dat verschillende werken van de 'Rijsoordse'
schilderes Wilhelmina Douglas Hawley tijdelijk worden tentoongesteld in de
Verenigde Staten.
Douglas-Hawley werd geboren in New York en bezocht eind 19de eeuw voor het
eerst het dorpje Rijsoord. Uiteindelijk heeft ze daar een halve eeuw
gewoond.
Het oudste museum van de Verenigde Staten, het Fine Arts Museum in
Philadelphia, wil binnenkort een expositie beginnen over Amerikaanse
schilders in Nederland.
Het Amerikaanse museum houdt de expositie in samenwerking met het Singer
Museum in Laren en een ander Amerikaans museum in Savannah, Georgia.
[bron: www.ad.nl (maandag 06 februari 2006)]

- LETTEREN EN KUNST.
BERNARD NAUDIN. Een onzer medewerkers schrijft ons: Onlangs was ik eenige
dagen te Parijs en bemerkte - helaas - te laat, dat er in de Galeries
Barbazanges, een tentoonstelling was van etsen, houtsneden, litho's en
teekeningen van een
kunstenaar, van wien ik reeds land had begeerd meer werk te zien. Immers:
het weinige dat wij hier in het land van hem te zien kregen (een paar
oorlogs-litho's, en eenige geillustreerde boeken) was niet ... Naudin geeft
les op de Académie Colarossi (10 Rue de la Grande Chaumière) waar o.a. de
schilder Charles Guérin een cursus geeft. En een paar Barnazanges stond
ik....[...]
[NRC 1921-04-14-2-09 ]

- AN EXPLODED MYTH. Dutch cleanliness! Another common fallacy. Truly enough,
acrubbing and washing appears to be the whole accupation of the Dutch
houswife: women and children are always spotless in their attire, bright and
clean as far as their persons are exposed to the public eye; but in
Volendam, at least, this cleanliness is only on the surface, so much so that
artists are positively afraid of taking a model to their studio.
That sea water could be used for bathing never seems to strike the
intelligence of the natives. And what is the use of washing and cleaning
linnen an household utensils from morning to night. If the water used for
the purpose is of the nature of Volendam Canal -a stagnant pool, the
receptacle for the refuse of the whole village? Milk cans, table linen,
spoons and forks and plates are dipped indiscriminately into this
avel-smelling, grimy liquid, which cannot but nourish germs of typhoid fever
and other infections disaeses. That is the much-aunted Ditch cleanliness.
[source: adirondack-news-1899-april-1900-september - 0192.pdf]
[http://news.nnyln.net/adirondack-news/search.html]

- CROQUIS HOLLANDAIS PAR M. Lud. GEORGES HAMÖN.
Photographies de l'auteur.
A LA KERMESSE. 409
CES ANCIENS, POUR LA PLUPART, ONT UNE MAIGREUR DE BON ALOI. 409
DES "BOERIN" BIEN PRISES EN LEURS JUSTINS MARCHENT EN ROULANT, UN JOUG SUR
LES ÉPAULES. 410
PAR INTERVALLES UNE FEMME SORT AVEC DES SEAUX; ELLE LAVE SA DEMEURE DE HAUT
EN BAS. 410
EMPLETTES FAMILIALES. 411
LES MÉNAGÈRES SONT LA, ÉGALEMENT CALMES, LENTES, AVEC LEURS GROSSES JUPES.
411
JEUNE MÉTAYÈRE DE middelburg. 412
middelburg: LE FAUBOURG QUI PREND LE CHEMIN DU MARCHÉ CONDUIT A UN PONT. 412
UNE MÈRE, SONGEUSE, PROMENAIT SON PETIT GARÇON
UNE FAMILLE HOLLANDAISE AU MARCHÉ DE middelburg. 414
LE MARCHÉ DE middelburg: CONSIDÉRATIONS SUR LA GROSSEUR DES BETTERAVES. 415
DES GROUPES D'ANCIENS EN CULOTTES COURTES, CHAPEAUX MARMITES. 416
UN SEPTUAGÉNAIRE APPUYÉ SUR SON PETIT-FILS ME SOURIT BONASSEMENT. 417
ROUX EN LE DÉCOR ROUX, L'ÉCLUSIER FUMAIT SA PIPE. 417
LE VILLAGE DE zoutelande. 418
LES GRANDES VOITURES EN FORME DE NACELLE, RECOUVERTES DE BACHES BLANCHES.
419
AUSSI COMME ON L'AIME, CE HOME. 420
LES FILLES DE L'HÔTELIER DE wemeldingen. 421
IL SE CAMPE PRÈS DE SON CHEVAL. 421
JE RENCONTRE A L'ORÉE DU VILLAGE UN COUPLE MINUSCULE. 422
LA CAMPAGNE HOLLANDAISE. 423
ENVIRONS DE westkapelle: DEUX FEMMES REVIENNENT DU "MOLEN".
PAR TOUS LES SENTIERS, DES MARMOTS SE JUCHÈRENT. 424
LE PÈRE KICK SYMBOLISAIT LES GÉNÉRATIONS DES NÉERLANDAIS DÉFUNTS. 425
WEMELDINGEN: UN MOULIN COLOSSAL DOMINE LES DIGUES. 426
L'UNE ENTONNA UNE CHANSON. 427
LES MOUTONS BROUTENT AVEC ARDEUR LE LONG DES CANAUX. 428
FAMILLE HOLLANDAISE EN VOYAGE. 429
AH! LES MOULINS; LEUR NOMBRE DÉROUTE L'ESPRIT. 429
LES CHARIOTS ENFONCÉS DANS LES CHAMPS MARÉCAGEUX SONT ENLEVÉS PAR DE FORTS
CHEVAUX. 430
LA DIGUE DE westkapelle. 431
LES ÉCLUSES OUVERTES. 432
LES PETITS GARÇONS RÔDENT PAR BANDES, A GRAND BRUIT DE SABOTS SONORES....433
JEUNE MÈRE A marken. 433
Volendam, SUR LES BORDS DU zuiderzee, EST LE RENDEZ-VOUS DES PEINTRES DE
TOUS LES PAYS. 434
AVEC LEURS FIGURES RONDES, ÉPANOUIES DE CONTENTEMENT, LES PETITES
FILLES DE Volendam FONT PLAISIR A VOIR.... 435
AUX JOURS DE LESSIVE, LES LINGES MULTICOLORES FLOTTENT PARTOUT. 436
LES JEUNES FILLES DE Volendam SONT COIFFÉES DU CASQUE EN DENTELLE, A FORME
DE
"SALADE" RENVERSÉE. 437 DEUX PÊCHEURS ACCROUPIS AU SOLEIL, A Volendam. 438
UNE LESSIVE CONSCIENCIEUSE. 439
IL Y A DES COUPLES D'ENFANTS RAVISSANTS, D'UN TYPE EXPRESSIF. 440
LES FEMMES DE Volendam SONT MOINS CLAQUEMURÉES EN LEUR LOGIS.... 441
VÊTU D'UN PANTALON DÉMESURÉ, LE PÊCHEUR DE Volendam A UNE ALLURE
PERSONNELLE.
442
UN COMMENCEMENT D'IDYLLE A marken. 443
LES PETITES FILLES SONT CHARMANTES. 444
I. - Une ville hollandaise. - Middelburg. - Les nuages. - Les boerin. - La
maison. - L'éclusier. - Le marché. - Le village hollandais. - Zoutelande. -
Les bons aubergistes. - Une soirée locale. - Les sabots des petits
enfants. - La kermesse. - La piété du Hollandais. 410
II. - Rencontre sur la route. - Le beau cavalier. - Un déjeuner décevant. -
Le père Kick. 421
III. La terre hollandaise. - L'eau. - Les moulins. - La culture. - Les
polders. - Les digues. - Origine de la Hollande. - Une nuit à Veere. -
Wemeldingen. - Les cinq jeunes filles. - Flirt muet. - Le pochard. - La vie
sur l'eau. 423
IV. - Le pêcheur hollandais. - Volendam. - La lessive. - Les marmots. - Les
canards. - La pêche au hareng. - Le fils du pêcheur. - Une île singulière:
Marken. - Au milieu des eaux. - Les maisons. - Les moeurs. - Les jeunes
filles. - Perspective. - La tourbe et les tourbières. -
[http://gallica.bnf.fr/; Le Tour du monde : nouveau journal des voyages /
dir. Edouard Charton 1905]

- Corporate Author: A. Mak, Dordrecht.
Title: Afbraak van de gebouwen WIJNSTRAAT no. 93, 95rood, 95zwart en 97,
Kad. bekend gem. Sectie F. no. 1509 gedeeltelijk, no. 1288, no. 637.
Publication Information: Dordrecht 1907.
Notes: Cover title: Twee heerenhuizengen en antieke kamerbetimmering.
Event Note: Place of auction: Dordrecht.
Call Number: 1907 June 21 DoMa
[ http://piweb.getty.edu, Library Catalogie]- Tegen augustus gevraagd een vlugge jongen voor loopend werk. Adres: Nieuwe
Haven 3, 's avonds 8 uur.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 26-7-1889 (fiche 13)]

- Zaterdagnamiddag ontstond in een café aan het VLAK alhier onder enige der
bezoekers twist, zoo zelfs dat de hulp der politie enkele malen moest worden
ingeroepen, die er in slaagde de orde zonder belangrijke voorvallen te
handhaven.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 30-7-1889 (fiche 13)]

- Zaturdag avond omstreeks 11 ure is er een begin van brand onstaan in het
huis aan de Voorstraat, waar de Maatschappij tot Dienstverrigting haar
kantoor heeft. Hoezeer een paar spuiten spoedig op de plaats aanwezig waren,
werd hare hulp niet meer vereischt, daar de brand reeds was gebluscht door
eigen middelen.
- prov. geregtshof Noord-Holland Antje Akkerman, 17 jaar, te Schermerhorn.
- (advert.) mevrouw van Gijn-Vriesendorp, Nieuwe Haven, verlangt met 1e Mei
e.k., een keukenmeid en eene tweede meid.
- (advert.) mevrouw Dinaux, Wijnstraat B 164, verlangt eene kindermeid die
kan strijken en met de wasch omgaan.
[Dordrechtsche Courant di 5-1-1875; SAD 569:81]

- (advert.) mr. schilder en glazenmaker, B.M. Hoeks, Tweede Singel E 534,
537.
- afslag Struijk en De Koning:
(1) Huis en Erf Voorstraat naast Pelserbrug D 73;
(2) Huis en erf aan Pelserbrug A 78;
(3) in 1870 nieuw gebouwd huis en schuur te Dubbeldam, Zuidendijk H 858;
[Dordrechtsche Courant vrij 8-1-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Café Chantant, Zondag 10 Januari met medewerking van den
beroemden Komiek, den Heer H. van Schalkwijk. Entree Vrij. MAHNE, Vlak.
[Dordrechtsche Courant zo/ma 10 en 11-1-1875; SAD 569:81]

- heden morgen ten 6 ure viel de stuurman C. KLOENS, varende met de
veerstoomboot van Dordrecht op Zwijndrecht, over boord, doch door spoedige
hulp van den stoker P. van HECK, gelukte het, hem van een wissen dood te
redden.
- Afslag (v.d. Noordaa):
1) huis (pakhuis), Houttuinen A 241
2) erf, Houttuinen A 245
3) huis en erf met loods, Ruitenstraat D 307, 208, 209
4) huis en erf, Vest D 808
[Dordrechtsche Courant di 12-1-1875; SAD 569:81]

- Gisteren avond ongeveer ten 8 ure wilde de vrouw van schipper G. van den
Heuvel een bezoek gaan brengen aan haar zoon, een schippersknecht, wien zij
meende met zijn schip in de Nieuwe Haven aan de zijde der Knolhaven te
zullen vinden.
Daar het te dier plaats stikdonker was, is zij tusschen schip en wal te
water geraakt en door W. VAN ALEWIJN met groote moeite en de medehulp van
anderen op het drooge gebragt. Haar toestand gedoogde niet haar, zonder
gevaar voor haar leven, te vervoeren, waarom de heer L. MASION haar in zijne
woning opnam. Na aldaar tot 10 ure, onder de meest zorgvuldige verpleging
verbleven te zijn, is zij onder behoorlijke geleide naar de haren
teruggekeerd, met den dank daarvoor dat zij naast hare redders, aan de goede
zorgen van den heer MASION en zijne echtgenoote het behoud van haar leven
zich verschuldigd rekende. Moge dit voorbeeld navolging vinden en
drenkelingen niet aan hun lot worden overgelaten 'zoolang de politie er niet
bij is'; een vooroordeel, dat misschien reeds velen het leven heeft gekost.
[Dordrechtsche Courant wo 13-1-1875; SAD 569:81]

- Openbare Vrijwillige Verkooping (Struijk en De Koning).
Heerenhuis en erf met tuin, Steegoversloot C 1170 (H 1371)
[Dordrechtsche Courant zo/ma 17/18-1-1875; SAD 569:81]

- brand Riedijk, A. van Wordragen / brand Hoogt, J. van den Andel.
[Dordrechtsche Courant di 19-1-1875; SAD 569:81]

- schoorsteenbrand Marienbornstraat, M. Haezer.
[Dordrechtsche Courant wo 20-1-1875; SAD 569:81]

- Openbare Vrijwillige Verkooping (Schultz van Haegen).
Winkelhuis, Voorstraat C 1198
- (advert.) Veth en Co.
[Dordrechtsche Courant zo/ma 24/25-1-1875; SAD 569:81]

- Hedenmorgen is het 17-jarig meisje Hendrika RADERS, op het hofje aan de
Hellingen, met het scheppen van een emmer water in de Spuihaven gevallen,
doch gelukkig door schipper W. KRUL, die aan de werf van den heer FEIRABEND
bezig was hout te laden, met groote inspanning gered.
[Dordrechtsche Courant di 26-1-1875; SAD 569:81]

- gearresteerd R. STOKVIS (diefstal).
[Dordrechtsche Courant zo 31-1-1875/ma 1-2-1875; SAD 569:81]

- brand in bakkerij J.C. van Asperen, Vriezestraat C 1681.
- (faillissement) Christiaan Gregoor, broodbakker.
[Dordrechtsche Courant di 2-2-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Men verlangt tegen 1 Mei eene keukenmeid die tevens huiswerk kan
verrrigten benevems eene kindermeid. Niet beneden de 16 jaren. Adres: Nieuwe
Haven A 390.
[Dordrechtsche Courant do 4-2-1875; SAD 569:81]

- Gisteren ten ongeveer 10 ure is in de Nieuwehaven alhier een Zeeuwsche
schipper, VAN DEN BERG genaamd, in het water gevallen en niet dan met groote
moeite door een 4-tal personen met haken en eene roeiboot gered.
[Dordrechtsche Courant vrij 5-2-1875; SAD 569:81]

- gearresteerd VAN BOT, 31/1 uit gevangenis te Hoorn, schipper BOUMAN.
- Openbare Vrijwillige Verkooping.
1) Huis en Erf (tapperij), Zakkendragerstraatje C 915 (kad. G 917).
[Dordrechtsche Courant do 11-2-1875; SAD 569:81]

- brand drooghuis bleekerij Schampers.
[Dordrechtsche Courant vrij 12-2-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Cafe Chantant Zondag 14 Februari buitengewone voordrachten. E.H.
MAHNE, Vlak.
[Dordrechtsche Courant zo 14/ma 15-2-1875; SAD 569:81]

- Als eene zeldzaamheid meldt men ons, dat Zaturdag ll. in de Kil te
's-Gravendeel een BRUINVISCH is geschoten van p.m. 35 Ned. ponden zwaarte.
[Dordrechtsche Courant di 16-2-1875; SAD 569:81]

- brand hoop lorren, tangarijn A. van Oostrom, den Hil.
[Dordrechtsche Courant 18-2-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Sigarenfabriek Kuipers en Co, Wijnstraat B 206.
[Dordrechtsche Courant zo 21/ma 22-2-1875; SAD 569:81]

- Als eene zeldzaamheid kunnen wij melding maken, dat gisteren (24 Febr.)
alhier door eene geachte familie werd gevierd de 78e verjaardag der moeder,
de 51e der dochter, de 11e(?!) der kleindochter en de 2e der
achterkleindochter, die allen op dien dag verjaarden en dezelfde voornamen
voeren. Aan den familie-disch waren deze vier geslachten in goede gezondheid
aangezeten.
[Dordrechtsche Courant vrij 26-2-1875; SAD 569:81]
NB.
* geboren Dordrecht 24-2-1873 Wilhelmina, dochter David Mookhoek en Theod.
Helena Wilh. van Boheemen.
* geboren Dordrecht 24-2-1873 Johanna Jacoba, dochter Adolph Samuel van Oven
en A.A.L. de Bosson.

- (advert.) Openbare Vrijwillige Verkooping (Struijk en de Koning)
1) huis in 1862 nieuw gebouwd en riant uitzigt op de Nieuwe Haven, beneden
ingerigt tot pakhuis..Houttuinen A 238/239 (kad. F 1458)
2) pakhuis DE VOETBOOG, Houttuinen (kad. F 1459, 1460, 1465)
[Dordrechtsche Courant zo 28-2-1875/ma 1-3-1875; SAD 569:81]

- (advert.) tegen 1e Mei wordt verlangt Eene bekwame keukenmeid. Adres:
Nieuwehaven A 407 alhier.
[Dordrechtsche Courant wo 17-3-1875; SAD 569:81]

- Te Koop: een vlugge muilezel met een Engelsch dogkar en tuig. Te bevragen
bij J. Pieterman, Zwijndrecht.
[Dordrechtsche Courant zo/ma 4/5-3-1875; SAD 569:81]

- insolv. boedel Dirk LEMCKE, kastelein in de Harmonie (wo 5/5).
[Dordrechtsche Courant 29-4-1875; SAD 569:81]

- (advert.) ETABLISSEMENT tot het plaatsen van kunsttanden van een tot heele
gebitten bij B.S. COHEN, kunsttanden, verhuisd van de Wijnstraat naar het
Vlak, hoek Hoogenieuwstraat.
NB. Plaatst de kunsttanden over het pijnlijkst tandvleesch, zonder de oude
stukken er uit te trekken. Abonneert geheele familien à F 12 per jaar.
Repareert alle oude stukken.
[Dordrechtsche Courant zo/ma 9/10-5-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Krom, Evekink en Mac Donald.
Amsterdam, Blaauwburgwal 7; Dordrecht, Groenmarkt A 8.
[Dordrechtsche Courant do 20-5-1875; SAD 569:81]

- voorloopig berigt: De Reus Andersson, vergezeld van Kasper Lutwich komen
op de Kermis.
[Dordrechtsche Courant Dingsdag vrij 21-5-1875; SAD 569:81]

- (advert. met tekening) Voor het eerst in Nederland.
Andersson. De grootste Heer, bijgenaamd de 'Koning der Reuzen', de jongste,
schoonste en grootste Reus die aan het Publiek voorgesteld is, den ouderdom
bereikt hebbende van 25 jaar, geboren in Zweden en een lengte hebbende van 2
meter 30 Centimeter, vergezeld zijnde van den heer Kasper Lutwich die niet
grooter is dan 90 Centimeter, welke tot heden als de twee grootste
contrasten in de natuur kunnen worden gepresenteerd en ter bezichtiging
gesteld, gedurende de kermis, in het welingerigt Théater, staande op het
Vlak.
1e rang 30, 2e rang 15 cents.
[Dordrechtsche Courant Dingsdag den 25 Mei 1875; SAD 569:81]

- (advert.) Cafe MAHNE, Vlak
gedurende de kermis, Matinee's en Soiree's, duetten, comiesche voordrachten
met Pianino en andere Instrumentale begeleiding, te geven door de Familie
Schalkwijk. Entree Vrij.
[Dordrechtsche Courant vrij 28-5-1875; SAD 569:81]

- heden voormiddag heeft op het Weeshuisplein alhier een vreeselijk ongeluk
plaats gehad ... kist met orgel ... etc. (draaimolen; 6-jarig zoontje G.
KOOPMAN)
- (advert.) Openbare Vrijwillige Verkooping (Struijk en De Koning)
1) Heerenhuis en erf en pakhuis en erf, Hooge Nieuwstraat A 475 (F 97-98)
[Dordrechtsche Courant zo/ma 30/31-5-1875; SAD 569:81]

- Openbare Vrijwillige Verkooping
1861 fabrieksgebouw en erf, Raamstraat D 614-618
- Openbare Vrijwillige Verkooping (Sigmond)
Heerenhuis, Groenmarkt A 11 (F 905), tussen mej. J.G. Kunst en F.W. van
Westreenen.
[Dordrechtsche Courant wo 2-6-1875; SAD 569:81]

- Lijntje GROENEWEG, wed. P.S., gedetineerde Dordrecht, winkelierster
Poortugaal.
[Dordrechtsche Courant do 17-6-1875; SAD 569:81]

- (advert.) B.S. Cohen, kunsttanden, Vlak.
[Dordrechtsche Courant zo/ma 20/21-6-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Verhuisd naar de Nieuwe Haven, A 406a, L.A. van Deenen, mr.
kleermaker.
[Dordrechtsche Courant vrij 25-6-1875; SAD 569:81]

- bliksem inslag boerenhofstede te Dubbeldam, Arij SCHENK.
- (advert.) geslachtsnaam VAN DER VOORT VAN ZIJP
[Dordrechtsche Courant 30-6-1875; SAD 569:81]

- verdronken 15-jarige Wiger Joosten uit Opende, KALKHAVEN (schip
Keizershofkade).
[Dordrechtsche Courant vrij 2-7-1875; SAD 569:81]

- onderhandsche akte 30-6-1875
Corneille Vriesendorp (fa. Dekker en Vriesendorp) en Jacob Staets Johannes
Vriesendorp -> Commissiehandel in vlas, zaden ..etc.
[Dordrechtsche Courant za 3-7-1875; SAD 569:81]

- brand oliemolen Willem de Eerste (loos alarm)
[Dordrechtsche Courant di 6-7-1875; SAD 569:81]

- Johann-de-Wittbrug, 15-jarige Willem van der Rest, Hellingen, Spuihaven.
? - (advert.) Ph. Slupina, varkensslager C 331.
[Dordrechtsche Courant vrij 9-7-1875; SAD 569:81]

- (faillissement) Johann George METZ, instr.maker en winkelier.
[Dordrechtsche Courant za 17-7-1875; SAD 569:81]

- (faillissement) Herman Anton Brökers, winkelier.
[Dordrechtsche Courant za 24-7-1875; SAD 569:81]

- Wordt gevraagt, om terstond in dienst te treden, een dagmeisje, niet
beneden de 14 jaar, geschikt om met kinderen om te gaan. Adres in persoon
Nieuwe Haven A 418.
[Dordrechtsche Courant wo 28-7-1875; SAD 569:81]

- In de stoombierbrouwerij De Ster te Zwijndrecht, wordt gevraagd een
bediende voor kantoorwerk.
Adres te Dordrecht, Kuipershaven B 294, met eigenhandig geschreven brieven.
[Dordrechtsche Courant do 12-8-1875; SAD 569:81]

- begin van brand fa. Wed. Köhn en Co.
[Dordrechtsche Courant wo 25-8-1875; SAD 569:81]

- (advert.) MUILKORVEN, volgens rijksmodel in voorraad, benevens haarden,
kachels, fornuizen en vele soorten van ijzerwaren, bij W. Vliegenthart, mr.
smid te Zwijndrecht.
[Dordrechtsche Courant Dingsdag de 14 Sept. 1875; SAD 569:81]

- dochter J. Heude te water.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 15-9-1875; SAD 569:81]
NB.* Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (11)
Jacques Heude
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383; Bladzijde 782; Deel 21
Geboortejaar 1827
* Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 H
Jacques Heude
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431; Bladzijde 61; Deel Db 1872-1874
Geboortejaar 1852

- (advert.) Vrijwillige Openbare Verkooping (J. Schuyt Hz).
Huis en Erf met pakhuis en open plaats, Nieuwehaven nabij de Roobrug A 389,
bevattende: beneden, behangen en gelambrizeerde voorkamer of kantoor etc...
[bron: Dordrechtsche Courant do 23-9-1875+ma 4-10-1875; SAD 569:81]

- kapt. C. Vriesendorp (25-jarige dienst).
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 24-9-1875; SAD 569:81]

- (advert.) B.C. Cohen, Vlak (kunsttanden).
[bron: Dordrechtsche Courant ma 4-10-1875; SAD 569:81]

- begin van brand D 1022 Vriezestraat, mej. Lemkes.
[bron: Dordrechtsche Courant zo/ma 21/22-11-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Café Mahne, Vlak.
Heden Dingsdag 7 December, Cafe Concert onder Directie van H. v.d. Naaten.
Aanvang 6 uur.
[bron: Dordrechtsche Courant Dingsdag 7 December 1875; SAD 569:81]

- (advert.) bierbrouwerij De Oranjeboom, Varkenmarkt.
wo 15/12 a.s. begint de aflevering van oud bruin zogen. Paulus Jonas bier.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 13-12-1875; SAD 569:81]

- Onderhandsche acte. Vennootschap onder firma C.B. Eijgenraam.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 17-12-1875; SAD 569:81]

- Krispijn. (gochelkunst A. Coohn, herberg Krispijn, Adr. de Bruyn).
[bron: Dordrechtsche Courant do 23-12-1875; SAD 569:81]

- (advert.) Café Hotel du Lion d'Or, Vuilpoort, Dordrecht.
De ondergeteekende heeft de eer zijne geëerde Begunstigers, kooplieden en
reizigers te berichten, dat hij heden zijn koffijhuis en logement heeft
geopend. Bevelende beleefdelijk in hun gunst belovende eene nette en civiele
bediening. J.E. Brecheisen.
- (advert.) T. Reus, Steegoversloot C 891.
- (advert.) H. Gelissen, Kuipershaven, bierhalle.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 31-12-1875; SAD 569:81]

* * *
- AFKONDIGING.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, overwegende dat, met het oog op
de gevallen van hondsdolheid, die zich elders hebben voorgedaan, het
wenschelijk is, om de bepalingen, van de politieverordening te dier zake,
voor eenigen tijd alhier in werking te dien treden;
gezien artikel 43 der politieverordening voor deze gemeente;
doen te weten:
dat het, van heden af tot nadere aankondiging, verboden is de honden alhier
anders dan behoorlijk gemuilband op of aan straten en wegen te laten loopen
of vast te leggen;
dat, onverminderd de vervolging der overtreding tegen den meester de honden,
die niet behoorlijk gemuilband worden bevonden, zullen worden opgevangen,
indien zij niet binnen acht en veertig uren worden opgevorderd, afgemaakt.
En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 3 Mei 1875.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De Secretaris DE SWART, De Burgemeester DE RAADT.
[Dordrechtsche Courant Dingsdag 4-5-1875; SAD 569:81]

- AFKONDIGING.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, gezien hunne afkondiging an den
3den Mei ll. waarbij tot nadere aankondiging werd verboden, de honden alhier
anders dan behoorlijk gemuilband op of aan straten en wegen te laten loopen
of vast te leggen, overwegende, dat de noodzakelijkheid van dat verbod
geacht kan worden te zijn vervallen;
doen te weten:
dat van heden af bovenbedoeld verbod wordt opgeheven. En is hiervan
afkondiging geschied waar het behoort, den 8 Junij 1875.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De Secretaris DE SWART, De Burgemeester DE RAADT.
[Dordrechtsche Courant do 10-6-1875; SAD 569:81]

- AFKONDIGING.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, doen te weten:
dat door den raad dier gemeente, in zijne vergadering van den 7 September
1875, is vastgesteld het volgende besluit:
No. 12 de geemte raad van Dordrecht, overwegende, dat het noodzakelijk is
maatregelen te nemen, tot afering van gevaar uit hondsdolheid ontstaande;
gelet op art. 166 en volgg. der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85)
besluit:
[I.] In de politieverordening voor Dordrecht, vastgesteld den 28 April 1863
ordt de volgende wijziging gebragt:
art. 13 tweede zinssnede, wordt voortaan gelezen als volgt: "Het is
verboden, zoo dikwijls zulks door den Burgemeester wordt afgekondigd en niet
reeds krachtens eene Rijkswet is bepaald, de Honden op straten en wegen te
laten
loopen of vast te leggen, zonder zij behoorlijk voorzien zijn van een
muilkorf, ingerigt volgens model, aan het Bureau van politie te bezigtigen".
In de derde zinssnede van dit artikel worden de woorden niet behoorlijk
gemuilband voortaan aldus gelezen: "zonder dat zij behoorlijk van den
hiervoor bedoelden muilkorf voorzien zijn"
[II.] Deze verordening zal, onmiddellijk nadat zij is vastgesteld, worden
afgekondigd, en treedt in werking op den dag hare afkondiging.
Vastgesteld te Dordrecht, ter Openbare Raadsvergadering van den 7 September
1875.
De Secetaris DE SWART. de Voorzitter DE RAADT
Zijnde deze Verordening aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in
afschrift medegedeeld en is hiervan afkondiging geschied waar het behoort,
den 8 September 1875.
De Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
De Secretaris DE SWART. De Burgemeester DE RAADT.
- AFKONDIGING.
Honden van muilkorven te voorzien.
De Burgemeester van Dordrecht, gezien art. 43 der politieverordening voor
deze gemeente, zooals die bepaling in de raadszitting van gisteren is
gewijzigd, heden afgekondigd en onmiddellijk in werking getreden:
aan aanmerking nemende, dat in verschillende gemeenten gevallen van
hondsdolheid voorkomen, geen honden op straten en wegen mogen loopen of
vastleggen zondat dat zij behoorlijk voorzien zijn van een muilkorf,
ingerigt volgens model, ter Gemeente-Secretarie en aan het Bureau van
Politie ter bezigtiging gesteld, onder herinnering, dat de uiteinden van den
halsband van den muilkorf, met behulp van een hangend of vastzittend slot,
zoo bevestigd moet worden, dat afneming van den korf, zonder sleutel of
zonder doorsnijding van den band, onmogelijk is. En hiervan afkondiging
geschied waar het behoort den 8 September 1875,
De Burgemeester voornoemd, DE RAADT.
[Dordrechtsche Courant do 9-9-1875; SAD 569:81]

- KENNISGEVING.
Model-muilkorven voor honden.
Bij Burgemeester van Dordrecht, maakt bekend, dat bij beschikking van den
heer minister van Binnenlandsche Zaken, van den 7 September ll., opgenomen
in het nommer der Staats-Courant van den volgenden dag, is bepaald, dat de
stalen band der muilkorven die den hals van den hond omgeeft, door een
koperen mag worden vervangen.
Dordrecht, den 14 September 1875.
De Burgemeester voornoemd, DE RAADT.
[Dordrechtsche Courant zo/ma 19/20-9-1875; SAD 569:81]

* *
- Stoom-Kunstververij en Chemische wasscherij Eug. Bloemen, Roermond,
aflevering binnen 14 dagen. Depot te Dordrecht. A. Ezerman, Nieuwehaven 5.
- bierbottelarij De Posthoorn, Bagijnhof 30 --> 8 (J.C. Mulders)
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 1-7-1889 fiche 16)]

- (notaris N.P. Jongkindt) pand, winkel broodbakkerij, Zandweg Dubbeldam A
160A.
- (notaris Tussenbroek)
[nr. 4-8] 5 huizen en erven Molenpoort 82a-e
[nr. 9-11] 3 huizen Molenpoort 82f-h
- (advert.) Wisbrun en Liffmans, Voorstraat 180.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 3-7-1893 (fiche 13)]

- (tentoonstelling Batavia) firma K.C.W. de Bosson opgericht
1851.../J.J.B.J. Bouvy..etc.
- Abraham, 4-jarig zoontje D. van Dissel, aan de Mijl.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 4-7-1893 (fiche 13)]

- bleekerij De Roos verplaatsen, J.W. Eckhardt voorheen Teeuwen.
- Te koop gevraagd een huis in de Vriesestraat. Refflectanten gelieven zich
te wenden tot de firma Kuijper en Co, Hooge Nieuwstraat 2.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 7-7-1893 (fiche 13)]

- 2 1/2-jarig dochtertje van M. v.d. Klooster, schip Anna Maria, Hooikade
(gered).
- 9-jarig Arend zoon van J.W. van Schelt (Varkenmarkt), uit raam gevallen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 8-7-1893 (fiche 13)]

- Te koop aangeboden een flinke, sterke TREKHOND. Adres: Bureel van dit
blad.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 10-7-1893 (fiche 13)]

- distillerderij en likeurstokerij De Hoop, Wijnstraat 73
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 11-7-1893 (fiche 13)]

- Hedenmorgen omstreeks 11 uur was men bezig met het laden van pakken ledige
balen uit het pakhuis De Haas aan de Hooge Nieuwstraat, toen een pak van
ong. 20 k.g. uit de vierde verdieping viel en den sjouwer H. Grobben, die
benden stond in de lendenen trof, waardoor hij bewusteloos in een zeeg. Hij
werd spoedig opgenomen en bij de dames Masion binnen gedragen waar dr. D.J.
Admiraal verscheen, die gelukkig kon constateeren, dat er niets gebroken
was, maar dat Grobben eenige kneuzingen had opgeloopen. Per rijtuig werd hij
vervolgens naar zijne woning vervoerd.
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 12-7-1893 (fiche 13)]

- A.P.J. Bakker, schoenwinkel, De Hoogt.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 13-7-1893 (fiche 13)]

- Gisteravond ongeveer half 10 voer een bootje, waarin, behalve de schipper,
mej. Kiehle met een kind van 4 jaar en mej. F. Ponsen gezeten waren door de
Nieuwe Haven en legde, om de passagiers aan wal te zetten, aan de brandgang
bij de kolenwerf der firma Masion aan. Mej. Kiehle stapte het eerst uit om
van mej. Ponsen het kind aan te nemen. Doordat de boot echter een eindje van
den wal was afgedreven, geraakte mej. Ponsen, toen zij het kind wilde
overreiken met het kind te water.
Op het hulpgeroep snelde de heer K. Berentemfel, schoenmaker aan de
Knolhaven, toe en sprong zonder zich te bedenken gekleed te water. Schipper
Kiehle, die aan den overkant met zijn schuit lag, was inmiddels ook komen
aanroeien en bereikte nog voor Berentemfel de drenkelingen en haalde hen in
de boot, waarin ook Berentemfel werd opgenomen. Een woord van hulde komt
zeker toe aan den heer K. Berentemfel, die wel geen werkzaam deel nam aan de
redding, maar toch toonde moed genoeg te bezitten om zijn leven te wagen om
dat van anderen te redden.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 15-7-1893 (fiche 13)]

- seances heer Davenport:
wed. van Kleef geb. Meere 74 jr.; wed. Bakker-van Twist, 58 jr.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 17-7-1893 (fiche 13)]

- Terstond gevraagd een krullenjongen. Kuijper en Co, Hoogenieuwstraat 2.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 17-7-1893 (fiche 14)]

- Cafe Central a.h. veer te Zwijndrecht. Prachtige Stads- en
Riviergezichten.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21-7-1893 (fiche 14)]

- Leendert Korndorffer, 5 jr., te water.
- Hedenmiddag te 4 uur waren twee zoontjes van J.W., schippersknecht wonende
aan de Hooge Nieuwstraat bezig met hengelen op het vischvlot van den heer J.
Aarnouts aan de Knolhaven. Op een gegeven oogenblik duwt de een den ander
te water. Zeker zou deze verdronken zijn als het ongeval niet was opgemerkt
door den dochter van den heer Aarnouts. Terstond riep zij den vader der
knaapjes, die aldaar werkzaam was, te hulp, aan wien het gelukkig mocht zijn
kind van een wissen dood te redden.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 25-7-1893 (fiche 14)]

- Degene die Zondag op den kijkdag bij v.d. Horst, een damesparapluie met
gladden witten stok mede nam, gelieve die tegen de hare in te ruilen. N.
Haven 55.
- Vermist: een zwart zijde parapluie gemerkt S. Schotel, Vest 1. Wie kan
aanwijzing doen ?
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 1-8-1893 (fiche 14)]

- Openbare Verkooping. Wegens faillissement, op Maandag 7 Augustus 1893 des
namiddags ten twee uur, vóór en in den stal aan de Binnenwalevest No. 7 te
Dordrecht, door A. Mak, ondernemer van Publieke Verkoopingen van
ZEVEN VRACHTWAGENS met en zonder veeren, waarbij solide goed onderhouden
verhuiswagens, twee sneeuwsleeden, aangeboden paardentuigen en wat meer ten
verkoop zal worden.
--> Op den verkoopdag van af 9 uren te bezichtigen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 7-8-1893 (fiche 15)]

- Het negenjarige zoontje van W. de Boo, Hooge Nieuwstraat, wilde
hedenmorgen te 10 uur bij de Nieuwbrug van ter zijde op een in beweging zijn
den wagen van den heer J. Morks klimmen met het ongelukkig gevolg, dat hij
viel en het zware wiel over den voet kreeg. Kermend van pijn werd hij bij
den heer P. Bisschop, apotheker, binnen gedragen.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 8-8-1893 (fiche 15)]

- wed. A.M. Buijs, Dordrecht, magazijn Voorstraat 29, fabriek
Heerheijmansuisstrat 6.
[bron: Merwebode (Sliedrecht e.o.) 28-7-1893 (fiche 3)]

- Openbare Verkooping. (notaris D.W.I. Harshagen)
(1) hecht en sterk huis, Wijnstraat No 2 (kad. sectie F 799)
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 21-8-1893 (fiche 16)]

- Ten huize van A. Haezer, 6 katjes aan elkaar gegroeid geboren.
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 26-8-1893 (fiche 16)]

- Openbare Verkooping. (notaris D.W.I. Harshagen)
Huis en erf Marienbornstraat 91 (kad. G 386)
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 29-8-1893 (fiche 16)]

- firma N. Bonten, Scheffersplein. (verhuisd)
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 4-9-1893 (fiche 17)]

- Hedenmorgen waren wij in gelegenheid de nieuw gebouwde stal met koetshuis
van S.A.F. baron Creutz te bezichtigen....etc. (Varkenmarkt)
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 9-9-1893 (fiche 17)]

- Een hond van den heer W.H. op het Scheffersplein heeft Zaterdag jl. een
drietal personen aangevallen en een van hen, den 1en luitenant G., een vrij
ernstige beet in den arm toegebracht. Door de politie zijn de noodige
maatregelen ten opzichte van dien hond genomen.
- kegelwedstrijd Societeit De Vriendschap (Dordtse clubs: Nulpunt, Flora,
P.B., Hard gaat ie, Dordrecht 3, Jas uit, Hout of fout, Achter de streep,
A.N.N.A., B.O.B.)
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 12-9-1893 (fiche 17)]

- kegelwedstrijd Kunstmin zondag 17 Sept.
[Dordrechtsch Nieuwsblad zo 17-9-1893 (fiche 18)]

- Een nieuw wijze van reclame heeft de firma Donzelman en Co bedacht. Door
de geheele stad laat zij in elke woning een pakje havermout brengen....etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 6-10-1893 (fiche 19)]

- Een broodbakkersknecht, die hedenmiddag zijn wagen onder de Blauwpoort een
oogenblik onbeheerd liet, kwam bij zijn terugkomst tot de minder aangename
ontdekking, dat men tijdens zijn afwezigheid een drietal brooden ontvreemd
had.
[Dordrechtsch Nieuwsblad do 12-10-1893 (fiche 19)]

* * *

- Openbare Verkooping. O.W.P. Tussenbroek, (1) Steegoversloot 35.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 14-7-1894 (fiche 14)]

- Gedurende het onweer van gistermorgen sloeg omstreeks 11 uur de bliksem in
pand No. 32 aan de Binnenwalevest. De schoorsteen werd gedeeltelijk vernield
en een paar pannen stukgeslagen.
Verdere ongelukken werden niet aangericht. Ook sloeg de bliksem in een der
wachthuisjes op de spoorwegbrug, zonder echter schade aan te richten.
[Dordrechtsch Nieuwsblad di 17-7-1894 (fiche 14)]

- Onder een aardige reclame brengt de firma R. en W.J. HULSCHER een nieuw
merk sigaren onder de aandacht van het publiek. 'Nos Contemprains' is de
naam van 't geurige 2 1/2 cts sigaartje, waarop de firma door haar
eenvoudige doch fraaie etalage in haar magazijn op de Voorstraat 253 ieder
voorbijganger opmerkzaam maakt. Elk kistje draagt nl. in het deksel op een
perceleinen tegeltje een reproductie van een schilderij van een onzer
levende meesters, Israëls, Apol, Mauve enz die door een veertigtal
verschillende stukjes vertegenwoordigd zijn...etc.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 20-7-1894 (fiche 14)]

- 10-jarige C. van HEEREN te Zwijndrecht, broertje Piet (te water).
[Dordrechtsch Nieuwsblad za 21-7-1894 (fiche 14)]

- Ondergeteekende vormende de bemanning van de sleepboot JASON brengen bij
dezen hunnen dank aan de kapiteein der boot, den Heer P. VAN VLIET, die bij
de verkooping der boot deze aan zich hield, en hen daardoor in de
gelegenheid stelde onder hem, wien zij allen om zijn welwillendheid
waardeeren te blijven varen.
G. HEGEMAN, H. RIDDERHOF, H. VRIJDAG, C.L. v. ALTENBURG.
Dordrecht, 4 aug. 1894.
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 6-8-1894 (fiche 15)]

- drinkwater (personeel schepen) verkrijgbaar bij o.a. : 6e in het
Commissarishuis van het Zwijndrechtsch Veer, buiten de Blauwpoort.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 8-8-1894 (fiche 15)]

- KUNSTNIEUWS. De zomertentoonstelling in Pictura II.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 9-7-1906 (fiche 18)]

- KUNSTNIEUWS. Evert Moll. De schilder Evert MOLL, die zich kort geleden
hier ter stede heeft gevrestigd en reeds als bestuurslid van Pictura werd
gekozen, stel een groot aantal proeven van zijn talent ten toon in de
Gallery van de Royal Society of Painters in Watercolors. De 'Globe' schijnt
een vleiende critiek over hem geschreven te hebben...etc. (vertaling artikel
Globe)
[Dordrechtsch Nieuwsblad wo 11-7-1906 (fiche 18)]

- KUNSTNIEUWS. De zomertentoonstelling in Pictura III.
[Dordrechtsch Nieuwsblad 16-7-1906 (fiche 18)]

- KUNSTNIEUWS. De zomertentoonstelling in Pictura IV (slot).
- (tweede blad) Een gisteravond kwart voor 12 uur in de Hooge Nieuwstraat
surveilleerende politieagent, hoorde om hulp roepen aan den kant vanhet
Blauwpoortsplein. Er heen gaande bemerkte hij dat een man in de Nieuwe Haven
lag, die zich vastklemde aan een meerpaal. Met behulp van nog enkele
personen..etc. (47 jaar C.F.A. uit Rotterdam)
[Dordrechtsch Nieuwsblad ma 30-7-1906 (fiche 20)]

* * *
SAD archief 27, inv. 2446 bezoekersregister Grote Kerk:
(visitors Grote Kerk at Dordrecht)
Een selectie:
5 mei 1896 Montore(?) Cloeta(?), London
5 mei 1896 dr Thomas Horvell(?) Lite(?), Jonkers, New York U.S.
5 mei 1896 mrs P.H. Lite(?), nee van Dueren
5 mei 1896 miss Zenobia H.J. ...
5 mei 1896 mrs. McLeod, Montreal Canada
5 mei 1896 miss Ethel McLeoad, Montreal Canada
7 mei 1896 O. van der Made, Pretoria
8 mei 1896 miss A.C. Wickham, Worthing England
8 mei 1896 mrs Emile Smits Warleigh, Worthing England
8 mei 1896 the misses Sadler, London
8 mei 1896 miss O'Callaghen, Dublin
12 mei 1896 mrs Edwin P. Robinson, Dan...(?), Penn, U.S.A.
22 mei 1896 E.O. (Paul, Isabella, Marie) Wielemans, Bruxelles
22 mei 1896 Edmond Francke, opr-le-grand (Belg.)
27 mei 1896 G.W.W.C. baron van Hoëvell, O. Indië
27 mei 1896 Jane Hamilton, Toronto, Canada
31 mei 1896 C.J. Hessels, Arnhem
15 juni 1896 P. Bokma, Jac. Eringa, v.d.m., Gorcum
15 juni 1896 J.M. Charles, Birmingham
23 juni 1896 H. Nuppman, London (nombre des cartes: 2)
25 juni 1896 E. Whistler, Chalham (nombre des cartes: 4)
28 juni 1896 A.J. Terwen, met de leerlingen der 5de kl. M.S.v.M. De Dames:
Romijn, Bokma, Goedhart, Roosendael, van Ruijven, Slang; Dordrecht.
30 juni 1896 Philip C. Frosdich, Cincinnati U.S.A.
3 juli 1896 W.G. Millburn, London
20 juli 1896 Mary H. Basker, Boston U.S.A.
15 aug. 1896 Jhr. L.C. van Panhuys, Suriname
27 aug. 1896 Louis Kolling, Soerabaia
3 Sept. 1896 A. Hüsen, -
8 Sept. 1896 Nona Baldwin, Chicago U.S.A.
8 Sept. 1896 Gilbert H. Lovegrove, London
21 Sept. 1896 Arthur C. Beard, London
30 Nov. 1896 K. Peereboom, eiland Marken
25 May 1897 Lena Ballantine/David Ballantine, Boness
11 julij 1897 A. DeWamme, Nivelles (Belgique)
18 aug. 1897 (KONINGIN) Wilhelmina -apart blad-
24 aug. 1897 Mary E. Davy, Paris (France)
25 aug. 1897 G. Sluis, Rene DeDulle (Paris)
25 aug. 1897 C.J. Schotel, Dordrecht
27 aug. 1897 J. v.d. Borch, Laren
3 sept. 1897 M.W. Chapman, London
20 apr. 1898 mr. Arnold Mitchell, Narrow London
4 juli 1898 M. Voorendijk, Rowno Rusland
9 Juli 1898 C. Vissers, Amsterdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 G. Kooij, Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 J. de Haan, Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 S.A. Kooij-Vissers, Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 A. Kooij Pzn., Alblasserdam (aantal kaarten: 1)
9 Juli 1898 D.A. Baks geb. Bakker
9 Juli 1898 A. van Rietschoten
9 Juli 1898 J. Mels geb. Flach
9 Juli 1898 G. Mels geb. Bergrijk
11 jul 1898 A. Feldwisch g Drentrup
11 jul 1898 Georgina Merritt, New York U.S.A.
11 jul 1898 Florence Merritt, New York U.S.A.
12 juli 1898 H.G. ..em..(?)
12 juli 1898 .. Jac..(?)
12 juli 1898 G. Dubel
12 juli 1898 Mejufvr v. Joden geb. Bakker
12 juli 1898 Mejufvr. Hilten geb. Been
12 juli 1898 mej. N. Pelman
12 juli 1898 Ree(?) H.B.(?) Allen, N.V.(?) Allen
12 juli 1898 J. Chapman
13 juli 1898 E. Mesdag, Groningen
13 juli 1898 Wed. P.J. 't Hooft-Do..en(?)
13 juli 1898 Cateau J.A. 't Hooft
13 juli 1898 J.C.Aller..a, London
13 juli 1898 J.F. Jurriaanse, Rotterdam
13 juli 1898 A.J. Carmichael, Aluceria(?), Spain
14 juli 1898 Corn: Penning, Bergen op Zoom
14 juli 1898 D. Schotman Ezn, Dordt
14 juli 1898 D.H. Althof, Amsterdam
9 aug. 1898 mr. J.C. Symonds, London
10 aug. 1898 Julie T.(?) E. Hintermeister, Chicago
18 aug. 1898 Joh. van Nes, Rijsoord
18 aug. 1898 Geertruy Sintnicolaas, Rijsoord
18 aug. 1898 Th. Wallis, Southampton England
20 aug. 1898 W.H. Bretell, London
20 aug. 1898 Herman Jiller, Berlin
20 aug. 1898 miss E.G. Cumming, Boston
20 aug. 1898 miss H.E. Freeman, Boston
26 aug. 1898 John Galloway Watson, London
1 sept 1898 C.H O'Connell O'Riordan, London
18 oct. 1898 Robert D. Gauley, Boston U.S.A.
18 oct. 1898 Willy(?) Sluiter(?), Zwijndrecht
1 june 1899 mrs Edwin L. Gillette, Chicago
20 june 1899 William Edward Arthur Brown, London
17 juli 1899 Arthur Geo. Ellis, London
1 aug 1899 Germain Clery, Paris
27 sept 1899 A.J. de Jong, Laren (gooiland)
12 febr 1900 mr and mrs Edwin S. George, Detroit U.S.A.
18 apr 1900 Caran d'Ache (acrobaat), Parijs
2 mei 1900 Sarah Banning, Chicago
29 juni 1900 Jeanne Sparrius, Vlaardingen
11 juli 1900 Nella B. Toonder, Kalamazoo, Mich, U.S.A.
23 nov 1900 mr N.M. LEBRET en mevr M.H. Lebret-Bloys van Treslong Prins,
Pasoeroean (Java)
26 dec 1900 L.J. van Dalen, Rijsoord

* * *

- Mrs. Demmis Dewey Comstock Kellogg, widow of Charles White Kellogg, and
for forty years a resident of brooklyn, died at her home, 48 Fourth place,
yesterday. Mrs. KELLOGG was born December 3 1821 at Comstock, formerly
Comstock's Landing, ten miles south of Whitehall, N.Y. The town was founded
by and named after her father, Peter COMSTOCK, a pioneer settler of
Washington County. She was married at Troy, January 9 1840, to Peter White
KELLOGG, afterward a well known merchant of New York for many years. Of late
years she had spent her summers at Port Kent. A son, Peter C. KELLOGG, and
two daughters, the Misses Gertrude and Fanny KELLOGG, survive her, as do tow
grandsons, Charles Snow Kellogg, a lawyer, and Frederick Snow Kellogg, all
of this borough. The funeral services will be held this evening at 8:30, the
Rev Mr. Wright of Montpelier, Vt., officiating.
[bron: 1900 Jan 12 Brooklyn Eagle]

* * *
Erica

* * *

SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken