INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 36   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! varia
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Apr 2007 19:32:53 +0200
--------
- Gerrit Fransen, wagenmaker (1846), tr. Hilletje Kuijvenhoven.
Wonende te 's-Gravenhage (1846).
Kinderen:
1. Roelof Franssen, geb. Monster 16-11-1815, wagenmaker (1846), overl. Den
Haag 25-8-1846 (heden morgen vier uren; 30 jaar), tr. Gijsberta Christina
Wessels, geb. Muiden 19-10-1820, wonende in Dordrecht (1854), overl.
Zwijndrecht 16-4-1890, dochter van Evert Wessels en Aaltje Zeil (in 1854
wonende te Dordrecht); zij tr. (2) Dordrecht 8-3-1854 Willem Glimmerveen,
geb. Dordrecht 12-6-1827, olijmolenaar (1854), wonende Zwijndrecht (1854),
zoon van Johannis Cornelis Glimmerveen en Heiltje Goedhart.

- Jl. Zaturdag is te ROTTERDAM door een jongen aan de stoomboot 'JOHAN DE
WITT' een trommeltje bezorgd, met adres te Breda. Wijl het adres daar on
bekend was, werd het trommeltje aan den afzender teruggezonden. Op de
terugreis evenwel verwekte het eenig vermoeden, zoodat men te MOERDIJK
overging tot de opening onder getuigen, en alsnu vond men in den trommel een
welgeschapen pasgeboren kind.
- Jl. Dingsdag werd te Rotterdam door den koopman Den Dreiver aan de markt,
van een hem onbekend persoon een schot (koebeest) gekocht voor f 160; de
kopman had echter het ongeluk in plaats van een bankbiljet van f 100 er een
van f 1000 te geven. Tot heden is de persoon, die het ontvangen heeft,
onbekend gebleven.
[Schager Courant 1871-12-14][http://alkmaar.x-cago.com/]

- Te WILLEMSDORP is in het visschersgat een jongeling zich willende baden,
verdronken
[Schager Courant 1867-06-20]

- De heer D.H. JAS, burgemeester van DUBBELDAM, is eergisteren de dupe
geworden van eene landloopersfamilie, die, na een bezoek, om onderstand aan
gemelden heer te vragen, een klein kind van enkele maanden oud op zijn erf
achter gelaten bleek te hebben. Hoewel de kleine stumper eerst geruimen tijd
na het vertrek van de ontaarde ouders werd ontdekt, haastte men zich om het
paar, dat in de richting van WILLEMSDORP gegaan was, te achterhalen. Bij
aankomst aan het spoorwegstation aldaar, bleek echter, dat de vogels
gevlogen waren. Een man en vrouw, wier signalementen met die der gezochten
overeenkwamen, waren met den een oogenblik van te voren gepasseerden trein
vertrokken.
[Schager Courant 1891-08-02]

- MOERDIJK, 25 Julij. Gisteren middag omstreeks 2 ure had op de rivier
s'Gravendeel het volgende plaats:
Een schipper, of deszelfs knecht, van een aldaar liggend vaartuig, met VLAS
beladen, kreeg het namelijk in den zin, hetzij uit persoonlijken haat of
eene verzetting tegen stoombooten, om op het oogenblijk, dat de naar
Engeland bestemde stoomboot BATAVIER aldaar passeerde met groote stukken
steen daarnaar te werpen, met dat ongelukkig gevolg, dat een dier steenen
zoodanig het achterhoofd trof van van den zich op dien bodem bevindenden
roerganger, dat deze bewusteloos op het dek nederstortte, en men hem in dien
toestand, geheel met bloed overdekt, aan den wal heeft moeten brengen, ten
einde onde rbehandeling van deskundigen gesteld te worden. De
verontwaardiging van de zichh aan boord bevindende passagiers, welke
getuigen van deze onmenschelijke daad waren, was zoo groot dat men eenige
hunner met geweld heeft moeten weerhouden, om aan den wal te gaan, ten einde
den dader onmiddellijk te doen arresteren. Bereids is er dan ook van deze
snoode daad proces-verbaal opgemaakt, en wenschelijk is het, dat de dader
naar verdiensten worde gestraft.
[Schager Courant SCO, 3, 29 juli 1858][http://alkmaar.x-cago.com/]

- De personen, die in den nacht van 19 op 20 dezer, door middel van braak
zijn ontvlugt uit het huis van arrest te DORDRECHT, zijn: Cornelis FUIJK,
oud 28 jaar, schipper, geboren en laatst wonende te Zwijndrecht, beklaagd
van diefstal onder verzwarende omstandigheden
en Gores VAN DER SIJDE, oud 25 jaar, rietdekker, geboren te STRIJEN, laatst
aldaar, doch vroeger te Klaaswaal wonende, beklaagd van brandstichting.
[Schager Courant 1860-09-27]

- Omtrent het zinken van een visschersvaartuig op de Ooster-Schelde in den
vroegen ochtend van Maandag j.l. wordt het volgende gemeld:
Ten 3 ure zeilde visscher EVERHARD en zijn zoontje, 8 jaren oud, uit de
haven van BERGEN OP ZOOM, ten einde mosselen te korren op de natuurperceelen
bij Stavenisse. Gekomen ter hoogte van STRIJEN, maakte het scheepje
plotseling veel water en zonk na weinig minuten, ten ongeveer 5 ure in de
diepte weg.
Met groote tegenwoordheid van geest nam de ongelukkige visscher een besluit
om te trachten zich, en zijn kind te redden.
Hij plaatste het knaapje op zijne schouders en schrijlings op een plank
gezeten, zwom hij in d erichting van het kustlicht van STRIJEN.
Met bovenmenschelijke inspanning gelukte het hem, zich drijvende te houden
en langzaam den veiligen oever te bereiken.
Ten 7 1/2 ure voelde de koene zeeman grond onder de voeten en was gered.
Afgemat en verkleumd van koude werden de arme schipbreukelingen te STRIJEN
op menschlievende wijze verpleegd bij den beurtschipper DE GRAAG aldaar en
konden zij nog dienzelfden dag naar BERGEN OP ZOOM terugkeeren.
De vreugde vab het talrijk gezin van den visscher bestaande uit vrouw en 10
kinderen, laat zich niet beschrijven. Dankbaar voor de redding van
zichzelven en zijn kind, is de man troosteloos over het verlies van zijn
vaartuig, waarmede hij op eerlijke wijze in de behoeften voor zich en de
zijnen voorzag.
[Schager Courant 1891-12-13]

- De oudste inwoner der gemeente Numansdorp Pieter DE LANGE, had deze week
het voorrecht zijn 101sten verjaardag te vieren.
[Schager Courant 1881-02-27]

- Op de kermis te Numansdorp is de tent van de wed. CALP in elkander gesort,
doordien de stutten moesten weggenomen worden wegens de passage.
[Schager Courant 1883-06-21]

- Men meldt uit TEXEL dd. 27 Mei het volgende:
Gisteren avond half zes ure, is alhier een arbeiderswoning behoorende tot de
hofsttede PRINCENHAGE van den heer Mr. P.A. Blusse te DORDRECHT, totaal
verbrand. De oorzaak van den brand is onbekend; slechts drie kinderen waren
op dat oogenblik thuis en de ouders afwezig. De woning was geassureerd doch
de inboedel zeer waarschijnlijk niet.
[Schager Courant 1862-06-05]

- De Japanezen laten te Dordrecht een schroefstoomboot bouwen.
[Schager Courant 1863-05-21]

- De heer N. KARSDORP te Dordrecht is het eenig overgebleven lid der
doopsgezinde gemeente aldaar. Hij begrijpt dus het regt te hebben die
gemeente, op grond van art. 1700 Burg. Wetb. als ontbonden en zich als
eigenaar te beschouwen van de gebouwen dier gemeente: een klein kerkje en
twee dito huizen, en van eene ten haren behoeve bestaande (juist niet
bijzondere groote) inschrijving op het grootboek. De heeren J.A. de BOER,
A.J. de BOER en G.W. van den BOVENKAMP echter begrijpen het anders, en wagen
eene poging om het zalig zijn de bezitters te logenstraffen. Zij roepen de
doopsgezinden te Dordt en in den omtrek gevestigd, op tot eene vergadering.
De opgekomene bevinden elkanders bewijzen van ....etc.
[Schager Courant 1864-04-21]

- In de vorige week is het aakschip 'Jacobus Johannes' gevoerd door schipper
T. HEKMAN, geladen met grint, komende van Pannerden en bestemd naar Hasselt,
tegen de brug van den centraalspoorweg aangedreven met zulk een kracht dat
het schip in twee deelen gescheiden werd. Het voorste gedeelte zonk
terstond. Met veel moeite zijn de vrouw en 4 kinderen van T. HEKMAN die zich
achterop bevonden en door het vallen van den grooten mast onder de zeilen
geraakt waren, door eenige menschen, die bij of aan de brug werkzaam waren,
gered.
[Schager Courant 1864-06-23]

- Van de werf der Heeren C. GIPS en ZOONEN te Dordrecht is den 7den van
stapel geloopen het Japansche schroefstoomfregat KAI-YOO (de Voorlichter).,
groot ruim 2600 tonnen en geboord voor 28 getrok honderd ponders, de
bouwmeesters hebben bij die gelegenheid van wege de Japansche regering en de
handelmaatschappij onderscheidene zilveren geschenken als bewijs van hunne
tevredenheid ontvangen.
[Schager Courant 1865-11-09]

- Als eene bijzonderheid wordt aan de N.R.Ct. medegedeeld, dat door den
horologiemaker N.L. RIDDERHOF te Dordrecht, eene kantoorklok is vevraardigd,
die behalve het uur, ook den dag, den datum en de datum aanwijst, met dien
verstande, dat terwijl andere dergelijke klokken bijna elke maand verzet
moeten worden, ten gevolge van het verschil in dagen tusschen de
onderscheiden maanden, deze nimmer verzet behoeft te worden, zelfs niet in
een schrikkeljaar, als wanneer de klok van zelf tot 29 dagen komt, terwijl
zij in andere jaren slechts tot 28 dagen loopt.
[Schager Courant 1866-07-26]

- Te DORDRECHT heeft in een glaswinkel eene gasontploffing plaats gehad,
ongelukken heeft men niet te betreuren, de schade is echter vrij groot.
[Schager Courant 1867-10-17]

- Koningin Victoria van Engeland zal a.s. Donderdag 6 dezer aan boord van
het koninklijk stoomjagt ALBERTA, naar Vlissingen stoomen. Die bodem zal
daar een loods aan borod nemen, die H.M. en gevolg naar DORDRECHT zal
geleiden, van daar zal de vorstin hare reis voortzetten.
[Schager Courant 1868-08-06]

- Maandagmorgen kwam te Dordrecht aan het veer aan de Blaupoort een kar aan,
waarin een persoon lag op een bed van stroo, met een ooijevaar aan zijn
voeten, en een en ander onder geleide van den gemeente-veldwachter van
Ridderkerk. Naar wij vernemen is de persoon, welke in die voor menschen
minder geschikte equipage vervoerd werd een ooijevaarsdief, van HELMOND
afkomstig en DE RUITER geheeten, en werd hij naar de celluaire gevangenis
vervoerd met het bewijsstuk zijner dieverij, maar tevens met nog andere
bewijsstukken bij zich, op een plaats die hem, zoolang ze hem niet zijn
afgenomen, vooreerst het zitten wel zullen beletten. De landbouwer namelijk
wiens dak hij bezig was de ooijevaarsnesten tegen diens wil op te ruimen had
niet zoodra bemerkt wat er gaande was, of hij kwam, na hem reeds 4 of 5 maal
gewaarschuwd te hebben, met zijn met hagel geladen geweer buiten en gaf hem
de volle laag in boven bedoeld ligchaamsdeel. DE RUITER had nog een
medeplichtige, doch deze heeft zich uit de voeten gemaakt.
[Schager Courant 1870-07-21]

- In de vorige week werd door de politie te Dordrecht gearresteerd J.
LAWENDE, van beroep kleermaker, die zich had schuldig gemaakt aan diefstal
van een zilveren horloge bij zekere vrouw R. in de Korte Nieuwstraat. L.,
die op het ount stond zes maanden cellulaire gevangenisstraf te ondergaan
wegens twee misdrijven, waartoe hij een paar dagen geleden veroordeeld was,
was bij de bewuste vrouw R. binnengekomen, met verzoek om zijne echtgenoot
van welke hij gescheiden leefde, eens te willen gaan roepen,. ten einde haar
nog eens te spreken. VROUW R. geen kwaad vermoedende, gaf aan dit verzoek
gehoor, doch toen zij terug kwam, was LAWENDE verdwenen en met hem haar
zilveren horloge. Van dezen diefstal werd onmiddellijk aangifte gedaan bij
de politie, die spoedig LAWENDE vond, in de herberg het geld zoek makende,
dat hij voor het horloge bij een inbrengster van de stads leenbank had
ontvangen.
[Schager Courant 1871-08-17]
NB.
adresboek 1860: RIP/Faassen, Wed. J., Wijk C Korte Nieuwstraat No. 1071,
naaister;
adresboek 1868: ROVERS/Hartsprong, Huisvr. J., Wijk C Korte Nieuwstraat No.
1071, parte.;
adresboek 1873: Lawende, J., Wijk C Marienbornstraat No. 863, kleermaker

- Te DORDRECHT vierde de 80-jarige wed. B. haar verjaardag te gelijk met
haar dochter die haar 53, haar kleindochter die haar 13, en haar
achterkleindochter die haar 4 jaarfeest herdachten. Deze allen verjaren op
denzelfden dag en voeren dezelfde voornamen. Aan den vrij talrijk bezochten
familiedisch, te dezer gelegenheid, zaten deze vier geslachten in welstand
aan.
[Schager Courant 1877-03-08]

- In de Binnenkalkhaven te Dordrecht is eene vlet met acht
scheepssjouwerslieden omgekanteld. Zeven hunner zijn gered, een heeft het
men den dood moeten bekoopen.
[Schager Courant 1878-06-16]

- Zondag avond had de huisvrouw van L. v.d. S., wonende aan de Boogjes te
Dordrecht, het ongeluk van de trap harer woning te vallen, met het
noodlottig gevolg, dat er weinig hoop op het behoud van haar leven bestaat.
[Schager Courant1880-09-30]

- In het gasthuis te Dordrecht is een 75-jarige man overleden, aan wiens
sterfbed zijn 94-jarige moeder tegenwoordig was.
[Schager Courant 1871-09-14]

- Te Dordrecht werden alle aan de river liggende havens en straten door het
water overstroomd. De rijstpelmolen der firma Vliegenthart te Zwijndrecht,
waar een aantal koeien verdronken, moet voor eenig duizenden guldens schade
beloopen hebben.
[Schager Courant 1894-12-30]

- Een benauwd nacht.
In den nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks half twee uur, is onder
WILLEMSDORP gezonken een houten aakschip. De zaak heeft zich ongeveer als
volgt toegedragen:
Bedoeld schip lag tusschen twee ijzeren schepen voor anker in de KIL; toen
de storm op kwam steken, werd het schip lek, vermoedelijk door het
aanhoudende stooten tegen de anderen. Omstreeks 11 uur vond de schipper het
raadzaam, om zich van die schepen los te maken en een eind verder voor anker
te gaan liggen. Intusschen kwam er meer en meer wate rin het schip, en
eindelijk omstreeks 1 uur zag de schipper zich genoodzaakt, met, 2 kinderen
en den knecht het vaartuig te verlaten en in den vlieger hun heil te zoeken.
't Was pikdonker; de storm was intusschen in hevigheid toegenomen, zoodat
hun toestand alles behalve benijdenswaard was. De schipper en zijn knecht
tracht ten tevergeefs tegen den sterken stroom op te roeien, om zoodoende
aan boord van de ijzeren schepen te komen; de hooge golven sloegen de boot
half vol water. Inmiddels had men het gevaar opgemerkt aan boord van de
ijzeren schepen en stelde men pogingen in 't werk, om hen te redden. Het
eenige redmiddel was, om eene boot los te vieren, waarin de ongelukkigen
konden overstappen. Gelukkig slaagde men er in, en ten slotte werden alles
aan boord van een ijzeren schip gered. Het vaartuig behoort te ANTWERPEN
thuis, waarheen het met eene lading steenkolen uit de RUHR bestemd was.
[Schager Courant 1897-04-01 ]

- Op den 7 dezer zal voor het provinciaal geregtshof van Noord-Holland
behandeld worden de zaak van Hendrik BULDE, Jan Top VECHTER, Alexander
Lorentz EECK en Pieter STORM, beschuldigd van op eene reize met het Nederl.
kofschip 'Henriette' in het jaar 1856, den stuurman, Sjoerd Zeelt van Ylst,
moedwillig te hebben overboord geworpen en verdronken.
[Schager Courant 1858-04-01]

- ABR. SLOOS. notaris te Winkel, zal op Zaterdag 27 Augustus 1881, des
avonds 6 ure, in de herberg De Gekroonde VALK van P. Keuris te Nieuwe
Niedorp, publiek verkoopen: Een kofschip genaamd 'De Vrouw Catharina'
volgens eigen meeting groot 17 ton, met zeil, treil, staands- en loopend
wand en bijbehoorende inventaris.
Behoorende aan de heeren DIKKER en WAGENMAKER.
[Schager Courant 1881-08-04]

- Tjalkschip op het Hollandsch Diep vergaan. Geen persoonlijke ongelukken.
Gistermiddag te omstreeks vijf uur is nabij LAGE ZWALUWE op het Hollandsch
Diep het 148 ton metende tjalkschip 'JANNIGJE' van schipper DIEPENDAAL uit
Made, geladen met kalk, tengevolge van een plotselingen hevigen rukwind,
omgeslagen en gezonken.
De schipper heeft zijn vrouw en drie kinderen met moeite kunnen redden.
[Alkmaarsche Courant 1930-07-02 ]

- Dingsdag namiddag is onder ZWIJNDRECHT van een aldaar op de rivier
liggende tjalkschip bevaren door den schipper D. VLOT, het 2 a 3 jarige kind
van dezen oerboord gevallen. De moeder, die dit ongeluk zag, sprong in hare
ontsteltenis overboord, hoezeer zij het kind gemakkelijk van het schip af
had kunnen grijpen. Eenmaal echter in het water, kreeg zij hare
koelbloedigheid terug, greep haar kind en trachtte toen een eind touw, dat
buiten boord hing, te grijpen. Dit gelukte haar en zij hield zich daaraan
zoolang vast, totdat zeker schipper MATERN, van een nabijliggend vaartuig
met zijne boot toegeschoten was en daarmede vrouw en kind gelukkig redde.
[Schager Courant 1870-07-07 ]

- Een ontploffing. Vrijdagmorgen heeft te Rotterdam een ernstige ontploffing
plaats gehad aan boord van het tjalkschip VROUW CORNELIA, schipper L.
Ossewaarde, in regelmatige beurtdienst op Goes. Het schip liggende in de
Nieuwe Haven ..etc.
[Schager Courant 1900-12-23]

- Een schipper uit WASPIK, tijdelijk te Papendrecht woonachtig als belast
met het toezicht op den bouw van een vaartuig, keerde Zaterdagavond met het
veerbootje van een bezoek aan DORDRECHT terug, toen hij, op den VEERDAM te
PAPENDRECHT plotseling en zonder dat daartoe de aanleiding besotnd, in den
rug werd aangevallen door iemand die hem met een scherp voorwerp een diepe
snede over het hoofd toebracht. De man moest dientengevolge in het
ziekenhuis te DORDRECHT wordne opgenomen.
De dader is gebleken te zijn zekere V. te PAPENDRECHT bekend als een eerste
vechtersbaas. Toen de rijkspolitie zich te zijnen huize vervoegde, ontkende
hij alles en maakte ook geen bezwaar om zijn zakmes te vertoonen. Het bleek
nu, dat hij dit zorgvuldig schoongemaakt en afgeslepen had, echter zoo
nauwkeurig niet of het scherpziend oog der politie ontdekte bloedsporen
tusschen het lemmet en het hecht,
[Schager Courant 1896-04-30]

- Schipper H.J. PRENGER, uit Millingen, voer deze dagen met zijn schip naar
RUHRORT, zijne vrouw was hem behulpzaam en stond aan het roer toen eensklaps
een rukwind het achterzeil keerde, waardoor de vrouw zoo ongelukkig door den
zoogenaamden sprietboom getroffen werd, dat zij eenige minuten later
stierf, zes jonge kinderen achterlatende.
[Schager Courant 1891-05-03]
NB
[GENLIAS:] Jacoba Maria KORSTE, geb. Waspik 1844 (28 in 1872), overl.
Zaltbommel 15-4-1891 (47 jr; akte te Herwen en Aerdt nr 15), dochter van
Arnoldus Korste (schipper in 1872) en Carolina van der Pluijm, tr. Herwen en
Aerdt 8-6-1872 Herman Joseph PRENGER, geb. Rotterdam (29 in 1872), stuurman
(1872), zoon van Gerard Prenger en Maria Agnes Lamers.

- Op den Rijn voor Millingen is maandagochtend een ongeluk gebeurd.
De schippersknecht LEON VAN NIMEN, uit Wintham, bij ANTWERPEN, in dienst bij
schipper OLIESLAGERS, varende het schip 'Elisabeth', welk vaartuig werd
opgesleept door de stoomboot 'Vooruit' wilde zich in een roeibootje langs de
lijn naar een volgend schip begeven. Het bootje schepte water en toen VAN N.
op 't schip wilde overspringen, kreeg hij een slag van de lijn om den voet,
waardoor hij te water raakte. Op zijn hulpgeroep ...etc.
[Schager Courant 1897-04-15 ]
Subject: ! varia Dordrecht
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Apr 2007 19:35:00 +0200
--------
* 22-01-1689 Jasper Vekemans, land van Luijk, tr. Maeijcken Jans van Bobbit,
wede van Laurens Hendricx.
* 28-01-1689 Johan vd Hoop / Wouter van Lil, bleijcker, verkoop blijckvelt
* 01-04-1689 (Jan de Bedts not.) Cornelis de Vries
verkoopt aan Pieter Celmus, huis Steegoversloot, tussen Nic. van Dack en
Casper van Beeck
verkoopt aan Pieter Celmus, huis Doelstraat tussen vd Beeck en Peijl
* 26-05-1689 MOORT. Alsoo Cornelis CROON, op gisteren [..] op een moort
dadige wijse, sijnen halve broeder Cap. Marinus BRABER heeft [..] neder
gelijt, soo ist dat mijn Ed heeren vande geregte der Stadt Dordregt mits
desen openbare Clocke geslagen ..etc.
* ..-06-1689 .. ter saecke van een gepleegde br[..]moord bij den selven
begaen in den persoon van Marinis BRABER op den 25 Meij 1689 ...
* 04-06-1689 Bastiaan Janse Bouman, 44 jr (geruige) Marinus BRABER door
halve broeder Cornelis KROON in sijn Brabers eigen huis .. van achter
ingestoocken /// KANTLIJN: tekening twee mannetje + versje "Nu sijt gij met
een geesseling uijt Dordt vertrocken, Laet soo voort gij sult de galgh nogh
soecken, Want die soo doch als gij t hebt gemaeckt, t is seecker dat hij toe
de galgh geraeckt."
* 21-07-1689 Annetje Powels, ca 64 jr, geb. TIENEN
Abraham Pleune alias den Haringh, 14 jr; Willem Abramse v.d. Beeck alias
Got, 14 jr; Jan Jacobs alias Panharingh, 12, alle geboortig van Dordt
jegenwoordig gevange (goederen verkocht);
* 26-70-1689 Cornelis CROON / Marinus BRABER
* 28-01-1690 Adriaen Verhoeven, 26, schipper van Hertogenbosch (verbannen);
* folio 34 // 31-03-1690 Johan van Beijwaert, notaris als geauth., goederen
Juffr. Clara de Bouffkens wed. Walterus Cools zal., vercocht -> Cornelia
Boon wed Hendrick Buijtendijk, mr chirurgijn
Een geheel huijs en erve, st/gel omtrent de Vuilpoort, tussen Margareta Palm
wed Johannes van Ravesteijn en Cornelis Boon;
* folio 44 // 09-09-1690 Philips Lamberts, geb. van Haarlem, 33 jaren,
gevangen, getrout met een getroude vrouw (tekening in kantlijn);
* folio 45 // 09-09-1690 Job Cornelsisen, geb. Rotterdam, 26 jr, diefstal
* folio 45vs // 09-09-1690 Catarijntie Fijora(?), geb. Hamburgh, 22,
gevangen, vleeselijke conversatie met twee personen (tekening in kantlijn);
* folio 46 // 09-09-1690 Matthijs Gillis van Tufs(?), geb. Rotterdam, 25, in
gezelschap Philip Lamberts, Daniel van Amsterdam en Job Cornelissen (herberg
bier gedronken zonder betalen);
* folio 48 // 09-09-1690 Daniel Elissa, geb Amsterdam, 22;
* folio 53 // 13-03-1690 Cornelis CROON, Marinus Braber;
* folio 55 // 30-03-1690 Herman van Hamburgh, van Berg -> huis Gravenstraat
* folio 57 // 18-05-1691 goederen Pieter Verpoorten -> huis st/gel
Voorstraat
* folio 61vs // 01-09-1691 Pieter Knoch, huis "de drije Spaense Coopmans";
* folio 92vs // 22-07-1692 Lijsbet Rochusz alias Ottevanger, gewesene
dienstmaeght van Johan van Oirschot;
* folio 114 // 15-10-1693 Grietje Jacobs, geb. Wesel, 53 jr., gevangen
(boter botermarkt), (tekening in kantlijn);
"dit is de marckt maakster van de booter(?), dort haer sier(?) op breeckt"
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 6, inv 20 (klepboek)]

- otr. Dordrecht 25-10-1760 (9-11-1760 attestatie gegeven)
Jacob van der Linden, j:m; geboortig van Dordrecht woonende te Delfshaven
Helena de Heer, j:d: geboortigh en woonagtig te Ridderkerk

* [150] 30-08-1882 veiling (1) Wijnstraat F775 W.J. Kramer (2) G1309
Marienbornstraat
* [183] 25-07-1883 transport door Arie Adrianus STEINER te Dordrecht en
anderen aan Jacob Heinrich BRAUN winkelhuis en erf, kad. H1899 en pakhuis
H36 f 8000;
* [239] 31-10-1883 Hendr.Joh. Vaarties verkoopt aan Joh. Rudolph Schotel een
huis en erf H686 f 3500;
* [17] 15-02-1894 testament Maria GOFFIJN wed. Abraham van Kamen;
* [45] 29-02-1892 huw.toestemm. door George HEELEY en Sara Margareta FOL;
* 02-07-1892 scheiding tusschen Jacob Smidshoek te Sint Anthonypolder gem.
Maasdam en anderen van de nalatenschap hunne ouders beide wijlen de
echtelieden Pieter van LUIJK en Grietje van der LINDEN
* 10-08-1892 scheiding tusschen Bastiaan ZUIDERENT te s Gravendeel en
anderen van de nalatenschap van Pieternella MOL weduwe Aart Zuiderent;
* 12-02-1891 scheiding tusschen Josephus Klaus te Dordrecht voor zich en qq
en anderen van onroerende goederen tot de nalatenschap van wijlen Nicolaas
Klaus Sr.
* 20-02-1891 testament Pieternella MOL wed. Aart Zuiderent;
* 23-06-1891 transport Willem van Hemert verkoopt huis aan Joh. Franciscus
Albertus BUSCH f 2800;
* 30-04-1904 Izaak van den Engh en Jan Antonie Smits, een stal met koetshuis
en bovenwoning, Hoge Nieuwstraat 63 (F77), nalatenschap van Gerard Adolf
OPHORST (+ 13-9-1903)
* 03-08-1904 Izaak vd Engh, Heerenhuis Wolwevershaven 23 (F11) nalatenschap
Pieter BOS Adr.zn.
* 17-01-1903 Cornelis Groenevelt te Dubbeldam SCHULD Hubertus Hermen HOIJER
in Perzie f 2400;
* 20-12-1901 transport aan Johan Diderich Holtheijer, heerenhuis en erf aan
GROENMARKT f 4184;
* 05-07-1900 Firma C. de Wijs en Zoon (behangerij);
[BRON: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 20, inv 2186 index notaris]

* 15-07-1895 Johanna Heiltje LARIJ, onr. goed.;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 20, inv 2085 index notaris]

* [183] 27-04-1895 Jaques Jean Bernard Joseph Jerome BOUVY gemachtigd van
J.J.B.J. Bouvy te Banda-Neira -> Lodewijk Unico Hendrik Const. Werndly,
heerenhuis Steegoversloot 62 (kad. G 343) f 1600;
* [260] 'Duitschland' Kuipershaven 40-42 (F728);
* [330] 16-09-1895 Gravenstraat 37 (F684) W.F. Jong / A.J.A. de Bosson;
* [337] 25-09-1895 Cafe d'Anvers (Metalen Kruis), Tolbrugstraat 7 (F895);
* [388] 30-10-1895 Wolwevershaven 59 (F28) C.J. van Ee, Maria van Ee
echtgen. van Diles JANSE;
* 22-11-1895 tjalkschip LIGT TEVREDEN, Cornelis van Son (+ Hontenisse);
[BRON: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 20, inv 2121 index notaris]

- 328. BOUDIN (E.) La Meuse devant Dordrecht;- Hollande.
416. BURGERS (H.J.) H.C. Pecheuse de Zandvoort;- Hollande.
939. EWEN (W.) La Lettre; - interieur hollandais;
2027. POSTMA (G) Femmes des environs de Dordrecht allant à l'eglise.
2487. ZUBER (J.H.) Le Hollandsch Diep;- Hollande.
[Dumas, F.-G. (dir). Catalogue illustré. Salon de 1885
(http://gallica.bnf.fr)]

- (notaris Sigmond) openbare verkooping, Nieuwehaven 9 (kad. F 1202);
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 24/25 december 1921 (fiche 46)]

- Te koop gevraagd: een TREKHOND tevens waakhond.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 28 december 1921 (fiche 46)]

- (notaris Ets) openbare verkooping, (3) Steegoversloot 26 hoek Doelstraat;
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 31/12 1921 - 1/2 1922 (fiche 47)]

- Heden overleed tot onze grote droefheid, na een langdurige ziekte, nog
onverwacht, voorzien van de HH Sacramenten der Zieken mijn lieve man, onze
beste zoon, broeder, behuwdbroeder en oom, EMILE MARIA JOZEF BURGERS in de
ouderdom van 46 jaren.
Uit aller naam: G. Burgers-Idkes.
Dordrecht, 16 maart 1958. Steegoversloot 60.
De overledene staat opgebaard in de rouwkapel van huize ST. JACOB (ingang
Grote Kerksbuurt)
Rozekransbidden......20/3 begrafenis R.K. begraafplaats
[BRON Leidsch Dagblad ca maart 1958]
[http://www.leidenarchief.nl/component/option,com_pdpkranten/]

- [otr. geertruidenberg] Den 10 October 1721. (alhier getrouwt)
Johannes Hoogewerff, j:m: van g berg, capiteijn op het wachthuijs inde s
GRAVENDEELSE Kille, met
Johanna van Berchem, j:d: mede van G Bergh emde alhier wonenden.

- [Trouwen Gorinchem] 10-2-1641 met att. na Dordr. 25-2
Pieter Jansz j.m. van Bueren, en
Grietjen Cornelis, j.d. van Slijdrecht, beijde won. tot Dordrecht.

- [Trouwen Gorinchem] 26-5-1655 ondertrouw
Cornelis Lambertss van der Wiel j.m. van Dordrecht en
Janneke Roeloffs, j.d. alhier.

NB. Cornelis Lambertsen, tr. Janneken Roelen
Kinderen:
1. Ariaentje, ged. Dordrecht 10-4-1656
2. Neeltje, ged. Dordrecht 28-8-1657
3. Johannes, ged. Dordrecht 18-10-1659
4. Mathijs, ged. Dordrecht 5-12-1661
5. Rolandus, ged. Dordrecht 20-3-1665
6. Govertie, ged. Dordrecht 15-2-1666
7. Neeltge, ged. Dordrecht 11-4-1667
8. Geuvertge, ged. Dordrecht 27-2-1669
9. Lammertge, ged. Dordrecht 17-5-1670
10. Dighna, ged. Dordrecht 4-11-1673

- overlijdensakte Wieldrecht 3-2-1842 (nr 4)
+ 2-2-1842 avonds 8 uur Hermen GOVERS, 31, schipper,
wonende Smilde (Dente), geb. Smilde, zoon Jan Govers (overl.) en Jantje
Herms.

- ondertrouwinschrijving Dordrecht 8-5-1806
Arij ROMIJN, j:m: geboren te s Gravendeel wonende op den Noordendijk geass.
met zijnen moeder Annie van der Boor wed. Willem Romijn
Elizabeth van der TEEN, j.d. geboren te Dordrecht wonende op den Hill geass.
met hare vader Willem van der Teen.

- Dordrecht 28 Mei. Naar men verneemt is gisternacht te Werkendam, een
tjalkscheepje, beladen met steen, ten gevolge van het onstuimige weder,
gezonken, en de schipper en zijne vrouw, die ten ruste lagen, daarbij
omgekomen.
[BRON: Dordrechtsche Courant 29-5-1860 no. 64 (SAD 569:66)]

- Door den storm van Maandag ll is het schip JANNETJE, gezagvoerder A.
Lupcke liggende in reparatie aan de werf van de heeren SMIT aan het
Slikkerveer driftig geworden en aan de overzijde tegen de griend aan de
grond gezet.
- bomschuit DRIE GEBROEDERS (J. Schuddé van Doorn en Verwey), K. van der
Plas;
[BRON: Dordrechtsche Courant 31-5-1860 (SAD 569:66)]

- uit de Nieuwe Haven gevist huisvrouw N. ALEMANS, Varkenmarkt;
[BRON: Dordrechtsche Courant 28-7-1860 (SAD 569:66)]
NB.
adresboek 1855: Alemans, N., Varkenmarkt B237, kleermaker;

- bouwhoeve NOOIT GEDACHT (Dubbeldam), Nicolaas van Keppel, in den asch
gelegd;
[BRON: Dordrechtsche Courant 23-8-1860 (SAD 569:66)]

- Den 18, des avonds, is een schip geladen met biggen en toebehoorende aan
schipper Dolk, op de hoogte van de Bovensluis, bij Willemstad, tegen een
ander schip aangevaren, met dat ongelukkig gevolg, dat het een groot lek
kreeg en dadelijk zonk. Met veel moeite gelukte het den schipper, zijn
knecht en de 4 aan boord zijnde kooplieden, zich op het schip waartegen de
aanvaring had plaats gehad, te redden. Van de biggen heeft men slechts een
zevental kunnen redden.
[BRON: Dordrechtsche Courant 22-9-1860 (SAD 569:66)]

- eergisterenavond vrouw van 19 jaar, 5de kind (Den Haag);
[BRON: Dordrechtsche Courant 20-10-1860 (SAD 569:66)]

- 'EMANUEL' kapt. de Buhr, scheepsjongen P.W. Helmers;
[BRON: Dordrechtsche Courant 25-10-1860 (SAD 569:66)]

- ongeluk 'Maria Elizabeth Margaretha', kapt. Bauditz;
[BRON: Dordrechtsche Courant 7-2-1860 (SAD 569:66)]

- 3/3 Dalfsen overleden vrouw van 115 jaar;
[BRON: Dordrechtsche Courant ?-3-1860 (SAD 569:66)]

- Van den Moerdijk meldt men:
Maandag had op het Hollandsch Diep in de nabijheid der Noordschans een
treffend ongeluk plaats. De visscher W. BRAND, van zijn vischschuit met een
roeiboot huiswaarts keerende, had het ongeluk door den hevigen wind en het
onstuimige water vol of omver te slaan en jammerlijk te verdrinken. De
ongelukkige laat een weduwe met vijf kinderen achter.
[BRON: Dordrechtsche Courant do 17-5-1860 (SAD 569:66)]

- (advertentie verkoop) barkschip 'Betsy', kapt. J. Stoorvogel
[BRON: Dordrechtsche Courant 14-4-1860 (SAD 569:66)]

- (advertentie verkoop inboedel) notaris J.H. Schultz van Haegen
Nieuwe Haven A414
[BRON: Dordrechtsche Courant 24-3-1860 (SAD 569:66)]

- (openbare verkooping) notaris S. van Dorsser
(1) huis en erf Wijnstraat B122 (F775), 3 behangen kamers.
[BRON: Dordrechtsche Courant 8-3-1860 (SAD 569:66)]

- (openbare verkooping) notaris S. van Dorsser
kofschip 'De Vrouw Clara', gemeten 89 ton (ca. 70 lasten)
zeilen bij zeilmaker P. Recourt.
[BRON: Dordrechtsche Courant 1-3-1860 (SAD 569:66)]

- (definitieve toewijzing) notaris S. van Dorsser
(1) Nieuwe Haven A411
(2) A410 pakhuis
(3) buitenverblijf ZORGWIJK, Vriezepoortsweg MW 1-2
[BRON: Dordrechtsche Courant 25-2-1860 (SAD 569:66)]
NB.
ADRESBOEK 1860:
* buitenplaats, Wijk MW No. 1
* Dam, M. van, Wijk MW No. 2, tuinman
* Wageningen geb. van Wageningen, Wed. P. van, Wijk A Nieuwe Haven No. 410,
parte.
* onbewoond, Wijk A Nieuwe Haven No. 411
ADRESBOEK 1865:
* Blussé, G.J.Wijk A Nieuwe Haven No. 411, part[iculier]
* Firma Dekker en Vriesendorp, Wijk A Nieuwe Haven No. 409-410,
commissionair

- (openbare verkooping voor afbraak) notaris S. van Dorsser
BINNENWERK wind-korenmolen De Korenbloem, aan de Hoogt.
[BRON: Dordrechtsche Courant 23-2-1860 (SAD 569:66)]

- (openbare verkooping) notaris J. de Koning.
B137 Wijnstraat
[BRON: Dordrechtsche Courant 7-2-1860 (SAD 569:66)]

- (notaris H. Schuyten) steenen wind-koren molen DE KIEVIT, in Sliedrecht.
[BRON: Dordrechtsche Courant 12-1-1860 (SAD 569:66)]

* * *
- overlijdensakte Dordrecht (352) 28-5-1860
Giovanni Antonio Peedrazjini, geb. Maggio in Zwitserland, schoorsteenveger,
zoon van Jacomo Peedrazjini en Maria.
26/5 voormiddag 5 D885 Vischstraat
NB. D885 = Sacram. gasthuis !

- overlijdensakte Dordrecht (354) 28-5-1860
Hendrika Maria KROONEMAN, 27, geb. Zwolle, geh. Hendricus Johannes de Mandt.
etc..
NB. begraven algemene begraafplaats 29-5-1860 op veld c-n-6
(http://d-compu.dyndns.org/gensearch of www.zerken.nl)

- overlijdensakte Dordrecht (358) 29-5-1860
Gerharda Cornelia VELTKAMP, 77, geb. Amsterdam, weduwe Arie van Dongen
(overleden Dordrecht), dochter van Herme Veltkamp en Sara Naktje Ensdring
(overleden beiden te Amsterdam)
27/5 namiddag half 1 A464 Hoge Nieuwstraat.

- overlijdensakte Dordrecht (359) 29-5-1860
Betsy WALKER, 38, zonder beroep, geb. Hull in England, wonende alhier,
gehuwd Reinhard Caeman(?), zeeman wonende alhier, dochter van James WALKER
en Elisabeth (beiden te Hull overleden)
29/5 voormiddag 6, D885 Vischstraat

- overlijdensakte Dordrecht (361) 30-5-1860
Maria Frederika Catrina FREKE, 67, reizende, geb. en wonende Amsterdam,
dochter van Barend FREKE en Elizabeth Bibbe (beiden te Amsterdam overleden)
29/5 namiddag 5 in een schip liggende in deze stad.

- overlijdensakte Dordrecht (386) 9-6-1860
Hendrik van Raatingen, muzijkant, geb. en wonende Maastricht, zoon van
Johannes van Raatingen en Anne Isabella Haagen
8/6 C443 Torenstraatje.

- overlijdensakte Dordrecht (413 Arrond. Rechtbank)
Jenneke du HEN weduwe Peterus BAAS, scheepszeilmaker, 26-8-1853(!) barkschip
'Clara Anna Maria', rivier Yangtze Kiang op de zee van Rotterdam naar China
is overleden.;

- overlijdensakte Dordrecht (418) 21-6-1860
Hans JOHANSEN, overleden 28-1-1859(!) hospitaal Soerabaja, matroos
Frederikshall in Noorwegen;

- overlijdensakte Dordrecht (432) 25-5-1872
Jacobus de Jong, 17, geb. en wonende Moordrecht, zoon van Willem de Jong
(baanspinner) en Johanna van der Weijde
24/5 namiddag 8 C1046 Lindegracht.
NB.
C1046 = Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen

- overlijdensakte Dordrecht 23-2-1866
DERK DE JONGE, varensgezel, geb. Groningen, wonende Leeuwerden, gehuwd
Grietje Douman (wonende Harlingen), zoon Berend Tobias de JONGE en Egbertje
Luitjen Paskom) (beiden te Groningen overleden).
22/2 C1046 Lindegracht.

- overlijdensakte Dordrecht (282) 11-5-1866
barkschip VESTA (Rotterdam thuis behoorende)
schipper Abraham van der Eyk, 11-6-1865
overleden Dirk BONGERS, 22, 2e stuurman 10-6-1865.

- overlijdensakte Dordrecht (283) 11-5-1866
opgemaakt, Rotterdam thuis behoorende, fregatschip 'TERNATE', schipper
Thomas Cars Thomaszoon, 10-12-1865
Pieter George Frederik LEGEL, 33, 2e stuurman, geb. en wonende Dordrecht, 23
49 z.br. 66 15 o.l. van Greenwich 10-12-1865 12 uur.

- [pagina 1] Wegens de hevige en ..stige stormen, die in de herfst van dit
jaar en vooral op den 26ste en 27sten October gewoed hebben, was het aantal
strandingen aanzienlijk.
Gelderland. Onder Doornspijk zijn een groot aantal overblijfselen van
verongelukte schepen aangespoeld.
- [pagina 2] Overijssel. Onder vijf gemeenten dezer provincien zijn goederen
aangespoeld of opgevischt.
Groningen. Dit geschiedde eveneens onder vijf gemeenten dezer provincie.
Voor-zoover dit derhalve uit de provinciale verslagen...
[Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor... door Vereeniging voor
de Statistiek in Nederland - 1849]
Subject: ! varia Dordrecht
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Apr 2007 19:35:47 +0200
--------
- schepeling schip 'Cornelia en Henriette', kapitein Van der Meij;
[bron: Dordrechtsche Courant 8-1-1859 (SAD 569:65)]
- Te Werkendam is Dingsdag een beladen aak door een hevigen wind omgeslagen,
en zijn de drie opvarenden, waarvan 2 huisvaders, in de golven omgekomen.
[bron: Dordrechtsche Courant 25-1-1859 (SAD 569:65)]

- Maandag nacht is in de lading van het op de rivier de Maas in de nabijheid
van Schiedam voor anker liggende, met stroo beladene, alhier te huis
behorende, praamschip 'Pieter Gerardus', schipper A. VOLKERT, brand
ontstaan..etc.
[bron: Dordrechtsche Courant 27-1-1859 (SAD 569:65)]

- M. NOACH, 52 jaar / bij branderij DE ZWAAN / dood
[bron: Dordrechtsche Courant 29-1-1859 (SAD 569:65)]
NB.
Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (19)
Meijer NOACH
Archiefnummer 256 Inventarisnummer 352-383
Deel 7 (20 Bladzijde 434 (690) )
Geboortejaar 1806

- nieuw orgel Groote Kerk;
[bron: Dordrechtsche Courant 1-2-1859 (SAD 569:65)]

- 'Stad Goes', Zwijndrechtsche veerboot overvaren / Sijmen Ottevanger en
vischkoopman Kooijman gered;
[bron: Dordrechtsche Courant 8-2-1859 (SAD 569:65)]

- Gisteren heeft zekere Pieter SMAAL, van beroep arbeider en woonachtig te
Sliedrecht, reeds geruimen tijd ongesteld en dien ten gevolge verarmd, in
een oogenblik van wanhoop, zich, terwijl zijne vrouw afwezig was, uit zijn
bed naar den zolder begeven en aldaar met een bolmes den strot afgesneden.
De ongelukkige laat eene weduwe met verscheidene kinderen na.
[bron: Dordrechtsche Courant 15-2-1859 (SAD 569:65)]

- brand pakhuis P. Smits Fz., Vest;
[bron: Dordrechtsche Courant 15-3-1859 (SAD 569:65)]

- Gisteren omstreeks half 4 ure na de middag ontmoette, ongeveer op de
hoogte van Alblasserdam, de van boven komende sleepboot 'De Maas' van dne
Heer Wenmaekers, de opvarende sleepboot 'Einheit', van de Keulsche
Stoomboot-Maatschappij, terwijl deze twee ijzeren sleepbakken en eene
bovenlandsche houten aak, schipper Schouten, op sleeptouw had. Het ongeluk
heeft gewild, dat 'De Maas' op laatstgenoemde aak gevaren is en met zooveel
geweld, dat deze bijna onmiddellijk zonk en men alle moeite had de
opvarenden te redden. De aak was beladen met ijzer en zwavel.
[bron: Dordrechtsche Courant 22-3-1859 (SAD 569:65)]

- ZEETIJDINGEN. kapt. van BEEST HOLLE 'J.C. Schotel' ..etc.;
- Heden morgen is op het barkschip 'J.C. Schotel', een ligtmatroos, met name
A. van Santen, bezig met zeilen vast te maken, van de raa op de reeling en
van daar in het water gevallen, doch spoedig er uitgehaald. Hij is naar het
gasthuis vervoerd tot heling van zijn gebroken arm.
[bron: Dordrechtsche Courant 26-3-1859 (SAD 569:65)]

- lijk opgevischt Bernardus van OOIJEN (32 jr., Drummel);
[bron: Dordrechtsche Courant 29-3-1859 (SAD 569:65)]

- In onze vorige is melding gemaakt van een ongeluk, aan een op Gent
varenden schipper op de hoogte van Ooltgensplaat overkomen. De NRC zegt
heden dat die ramp, hoe treffend reeds, niet volledig is medegedeeld, en
meldt daaromtrent het volgende:
Deze schipper, van der LOO genaamd verloor nabij Ooltgensplaat zijn zoon en
zijn knecht, die door het overslaan der fok in het Hollandsch Diep werden
geworden en zag beiden tot op verren afstand met den dood worstelen ..etc.
[bron: Dordrechtsche Courant 14-4-1859 (SAD 569:65)]

- Dordrecht 6/6. Gisteren namiddag omstreeks 4 uur is het zoontje van J.
Santman aan de Blaauwpoort in het water gevallen en door C. Kloens gered,
welke hem met een haak van de grond heeft afgehaald, terwijl hij reeds
geheel verdwenen was.
[bron: Dordrechtsche Courant 7-6-1859 (SAD 569:65)]
NB.
adresboek 1860/1868:
J. Zandman J., schuitenvoerder
Wijk A Hoogenieuwstraat/Nieuwe Haven No. 412;

- Johannis COLOMBIJN, 50-jarig ambtsjubileum;
[bron: Dordrechtsche Courant 14-6-1859 (SAD 569:65)]
NB.
adresboek 1854:
J. Colombijn J., pastoor, Wijk C Voorstraat No. 711;

- (advertentie) schoonerschip 'De Levant'
laatsts gevoerd door kapt. M.D. NOORDHOEK, gebouwd 1851;
[bron: Dordrechtsche Courant 28-6-1859 (SAD 569:65)]

- Men schrijft uit Geertruidenberg 29 Junij:
Deze morgen omstreeks 5 ure, had op het Bergscheveld nabij de zoogenaamde
bakens een ongeluk plaats; een boot met zeven personen bemand, in de
buitenlanden aan de hooibouw werkzaam en uit hoofde van den R.C. feestdag
zich naar Raamsdonk ter kerke willende begeven, werd onderweg door een
snelzeilend vaartuig ontmoet, waarvan de schipper J. OTGENS, van Raamsdonk,
om tijdig genoeg aan te komen, hun een touw toewierp, ongelukkig wordt dit
touw
aan een de doften of de mastbank vastgezet, de boot raakt dwarsstrooms en
slaat om, met het ongelukkig gevolg dat slechts twee personen konden gered
worden, de overige moesten het met de dood bekoopen en zijbn genaamd:
* Pieter Adriaanse, woonachtig te Dongen;
* Hendrik de Jong en Antonie Raasenberg, te Oosterhout;
* Pieternella Boosers en Adriaan van Dongen, te Raamsdonk;
Alleen het lijk van Pieter Adriaanse is twee uren na het gebeuren opgevischt
en omtrent de persoon van Hendrik de Jong schijnt eenige onzekerheid te
bestaan; men noemt ook in zijn plaats Hendrik Schoormans, van Oosterhout.
[bron: Dordrechtsche Courant 2-7-1859 (SAD 569:65)]
NB.
- overlijdensakte Raamsdonk (no. 62) 29-6-1859
Pieter ADRIAANSSEN
- overlijdensakte Dongen (no. 46)
Vrij van zegel. Koninklijk besluit van 30 December 1844 no. 66 Extract uit
het Register van overlijden van de gemeente Raamsdonk Prov. Noord Brabant
van den jare 1859 waarin staat:
dat op den 29/6 om 5 ure des morgens te Raamsdonk is overleden Pieter
ADRIAANSSEN, 59 jr, landbouwer, geboren en wonende te Dongen, echtgenoot van
Mara VERHOEVEN, zonder beroep, mede wonende te Dongen, zoon van Constantinus
Adriaanssen en van Maria Oomens.

- ongeluk trasmolen Van Loon, Kalkhaven;
[bron: Dordrechtsche Courant 9-8-1859 (SAD 569:65)]
NB.
adresboek Dordrecht 1860:
H. van Loon, Wijk D Kalkhaven No. 180, olie- en trasmolenaar;

- De te Zierikzee in de breed beurt varende schipper A. van Gastel, van daar
met eene lading zelkasch vertrokken, is in of nabij de Kil door ene tjalk
aangevaren, waardoor zijn vaartuig is gezonken. De opvarenden zijn gered en
het schip was verzekerd.
[bron: Dordrechtsche Courant 24-9-1859 (SAD 569:65)]

- Gisteren middag ten vier is de stoomboot 'TOM POUCE', der Koninklijke
Nederlandsche Mij te Amsterdam aan de Noord aan de grond gevarren en door
het zwaaijen van het achtergedeelte gestooten hebbende, lek geworden. Door
onmiddellijke verleende hulp der stoombooten 'DORDRECHT NO. 5 en 1' van de
Binnenlandsche Schroefstoomb.-Reederij is het mogelijk geworden door met
verschillende pompen werkzaam te zijn en het gemaakt gat te vinden en te
voorzien, lading en schip te behouden en te 7 1/2 uur alhier in de haven
binnen te brengen.
- (advert.) Steegoversloot C1185 / G. van DORSSEN;
- (overl. advert.) Izaac Lagestee 55 jr / P. de PEE, Strijen;
[Dordrechtsche Courant do 2-1-1868 (SAD 569-74)]

- 1 Jan. drie kinderen Aart KOOI (23/21/18 jr.) door ijs gezakt
(Binnenmaas);
[Dordrechtsche Courant za 4-1-1868 (SAD 569-74)]

- Gisteren namiddag is een aakje van Sliedrecht, met (s)teenen geladen, en
als naar gewoonte een opperlast hebbende, op de rivier voor deze omgeslagen,
De twee opvarenden schippers zijn gered.
[Dordrechtsche Courant za 1-2-1868 (SAD 569-74)]

- (advert.) wed. J. Roest en Zoon / openbare verkooping v/e inboedel;
- (advert.) barkschip BONI, kapt. C.J. ROTGANS;
[Dordrechtsche Courant do 5-3-1868 (SAD 569-74)]

- barkschip BONI verkocht aan BRANDJES te Purmerend;
[Dordrechtsche courant di 10-3-1868 (SAD 569-74)]

- Benedenknijpe: Tjitte Hendriks DE VRIES 2/3 104 jaar;
[Dordrechtsche Courant do 12-3-1868 (SAD 569-74)]

- schouwburg-locaal J.D. PEERE / voordragt wed. Storm;
[Dordrechtsche Courant di 17-3-1868 (SAD 569-74)]

- (advert.) A. Voordendag / J.E. Nijhuis (Strijen);
[Dordrechtsche Courant do 26-3-1868 (SAD 569-74)]

- (notaris S. van Dorsser openb. verkooping)
(1) huis en erf Groenmarkt A14 (F908
(2) huis en erf Groenmarkt A275 (F498);
[Dordrechtsche Courant za 28-3-1868 (SAD 569-74)]

- Dordrecht, 8 April. Gisteren middag is de troep Zigeuners, waarvan men
reeds uit meer plaatsen heeft gelezen, op haren doortogt naar het Zuiden des
lands ook in deze stad aangekomen. Nadat op den middag de hoofdman bij de
politie aanvraag was komen doen om hier te mogen kamperen, waartoe hen het
verlof na korten tijd verleend werd, kwam omstreeks half 5 ure een gedeelte
aan het veer aan de BLAAUWPOORT over, terwijl een uur later de tweede helft
op Dordschen bodem aankwam, die zich even als de eerst aangekomene naar de
Schuttersweide, de door de politie tot verblijf aangewezen plaats, begaven,
vergezeld van een menigte volks, die, door de nieuwsgierigheid gedreven,
reeds langen tijd aan het veer hunne komst had verbeid. In het geheel zijn
er 48 personen, met zes wagens, door 13 paarden getrokken. Ook hier, even
als elders, ontvangt het kampement druk bezoek. Morgen ochtend vertrekken
zij weder van hier.
[Dordrechtsche Courant do 9-4-1868 (SAD 569-74)]

- De troep Zigeuners is gisteren morgen van hier naar Gorinchem vertrokken.
[Dordrechtsche Courant za 11-4-1868 (SAD 569-74)]

- Door het bestuur de bijzonder school op de GROENMARKT alhier, is
aangekocht het huis met tuin van de gezusters PIEREN, op de Voorstraat en
uitkomende in de Steenstraat get. C1343, ten einde daar een groot
schoollocaal te stichten.
- P.J. H[..] op den Hil (zich opgehangen);
[Dordrechtsche Courant di 14-4-1868 (SAD 569-74)]
NB.
adresboek 1868: HAZE, P.J., Wijk D Hil No. 507, schoenmaker.
Subject: ! varia Dordrecht
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Fri, 13 Apr 2007 19:36:27 +0200
--------
- (notaris van Dorssen, openb. verkooping)
stoom-houtzaagmolen, 's-Gravendeelschedijk H79-520-523-524 (voor tiental
jaren nieuw gebouwd);
[Dordrechtsche Courant do 30-4-1868 (SAD 569-74)]

- Teunis van Neutigem en Neeltje de Best, Strijen (50 jaar getrouwd);
[Dordrechtsche Courant do 7-5-1868 (SAD 569-74)]

- ongeluk putbaas Jacobus SOERE (35 jr.);
[Dordrechtsche Courant di 12-5-1868 (SAD 569-74)]

- Dordrecht 18 Mei. In den nacht van Vrijdag op Zaturdag zijn de paarden der
postkar van Breda naar s Hage, voor het postkantoor alhier staande,
tengevolge van schrik op den hol geraakt, den postillon die vooraan stond
omverwerpende. Deze werd daardoor zoodanig gewond dat onmiddellijk
geneeskundige hulp is ingeroepen en hij vervolgens naar het gasthuis is
vervoerd. De paarden hadden inmiddels den weg naar den stal op de
Binnen-Walevest genomen.
[Dordrechtsche Courant di 19-5-1868 (SAD 569-74)]

- Dordrecht 3 Juni. Eergisteren is te Zwijndrecht een mallemolen, op een erf
aldaar staande, gebroken. Bij dit ongeval ...etc.
[Dordrechtsche Courant do 4-6-1868 (SAD 569-74)]

- aug. 1867 nabij Schiedam stoomschip 'Ironmaster' / P. KALIS te Sliedrecht
/ P. BOELEN te Bolnes;
[Dordrechtsche Courant di 16-6-1868 (SAD 569-74)]

- diefstal logementhouder BAKKER (Wijnstraat te Rotterdam);
- (advert.) herberg De Steenen Kamer te Zwijndrecht (notaris W.D.
Nibbelink);
[Dordrechtsche Courant di 30-6-1868 (SAD 569-74)]

- Het onweder heden morgen boven deze stad losgebarsten, heeft eenige schade
veroorzaakt. De bliksem is namelijk geslagen in den top van eene roe van den
molen DEN AREND, toebehoorende aan de heeren A. de GROOT en Zoon, in het
Kromhout, en deze onbruikbaar gemaakt.
- schouwbrugzaal J.C. v.d. Horst / Languedocsche zangers.
[Dordrechtsche Courant za 4-7-1868 (SAD 569-74)]

- barkschip 'J.C. Schotel', gezagvoerder M.G. Knijf.
[Dordrechtsche Courant di 7-7-1868 (SAD 569-74)]

- begin van brand huis B216 nabij Scheffersplein (H.A. van Kampen).
[Dordrechtsche Courant do 16-7-1868 (SAD 569-74)]
NB.
adresboek 1868:
Wijk B Wijnstraat No. 216, beddenmaker, bedden-, zakken- en
vlaggenverhuurder.

- tjalkschip GESINA gestrand Wierumer (Johanna Koop wed. J. Hesse en 5
kinderen verdronken);
[Dordrechtsche Courant za 29-8-1868 (SAD 569-74)]

- Dordrecht 2/9. mej. P.J. van der Want, 50 jaar handwerken onderwijzeres;
[Dordrechtsche Courant do 3-9-1868 (SAD 569-74)]

- Dordrecht 4/9. Gisteren morgen is door de politie alhier aangehouden
zekeren L. NODELIJK, wonende aan het Slijkveld, in de onmiddellijk nabijheid
der loodwitfabriek van de heer P. en J. HORDIJK, waarin hij door een raam
van zijn woning zich den toegang door een dakgoot in de fabriek wist te
verschaffen ..etc. (heeft in de cel zich opgehangen)
[Dordrechtsche Courant za 5-9-1868 (SAD 569-74)]

- begin van brand Prinsenstraat D216 (wed. H. LAUER).
[Dordrechtsche Courant 22-9-1868 (SAD 569-74)]

- Donderdag morgen is op de rivier de IJssel, onder Zalk, het vaartuig van
den te Zwolle te huis behoorendenden beurtschipper J. van der VEEN, door een
rukwind omgeslagen .. (beide kenchten verdronken)
[Dordrechtsche Courant za 3-10-1868 (SAD 569-74)]

- Cornelis van Doorn, 57 jaar bij Fa. Dorsser en Comp.
Anthonie Verwoerd, 56 jaar bij molenmakers, nu Gebr. EK.
[Dordrechtsche Courant di 13-10-1868 (SAD 569-74)]

- stadsomroeper J. FEEN, 50 jaar in dienst.
[Dordrechtsche Courant do 29-10-1868 (SAD 569-74)]

* * *
40.000 kg mais verduisterd.
Vrijdag erd voor de rechtbank te Dordrecht behandeld de zaak tegen de 3
broeders Jan, Pieter en Gerrit B., van Lekkerkerk.
Jan B. werd ten laste gelegd, dat hij den nacht van 18 op 19 Nov. 1912 onder
Numansdorp in de DORDTSCHE KIL zijn schip, 'De Vrouw Maria', had laten
zinken, door opzettelijk een drietal gaten daarin gemaakt te hebben, wardoor
het water kon binnenstroomen. Zulks nadat hij het grootste deel van zijn
lading, 1.000 kg mais, bestemd voor een firma in Rosendaal, te hebben
overgeladen met behulp van zijn broeders Pieter en Gerrit B. in hun schip
'De Goede Verwachting' ...etc.
[BRON: Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander 21-4-1913]

- GORKUM [Gorinchem], 31 December.
Op de Merwede is de stoomboot 'Zuid-Holland', gelanden met stukgoederen naar
ROtterdam, tengevolge van een aanvaring gisteravond gezonken.
[Het Centrum 1917_12_31_0_07 ]

- ZUIDHOLLAND, Gorinchem 30 Dec. De stoomboot 'Zuid-Holland' (No. 12) meet
stukgoed naar Rotterdam bestemd, is gisteravond op de Merwede alhier in
aanvaring geweest met de sleepboot 'Trigga' en gezonken. Het schip zit
geheel onder water. Met behulp van duikers is men hedenochtend begonnen de
boot te lichten. De 'Zuid-Holland' toebehoorende aan de reederij J. en A.
van der SCHUIJT, is, evenals de lading, verzekerd.
[NRC 1918_01_02_0_04 ]

- [INGEZONDEN STUKKEN]
Vluchthaven op het Volkerak en Krammer.
eene levenskwestie voor de binnenlandsche scheepvaart.
Mijnheer de Hoofdredacteur,
Eenigen tijd geleden verscheen in uwe courant het antwoord van den minister
van waterstaat op het zooveelste verzoek van Schuttevaer, om eene
vluchthaven op het Krammer, welk antwoord hierop neerkwam:
"dat een onderzoek zou worden ingesteld naar den omvang der behoefte aan
eene vluchthaven, maar dat op eene eventueele uitvoering er van, wegens de
hooge kosten niet moest worden gerekend."
Het is naar aanleiding daarvan dat ik beleefd eenige plaatsruimte in uw
veelgelezen blad vraag om 's ministers antwoord eens onder de oogen te zien.
Het kan ondersteld worden algemeen bekend te zijn, dat het VOLKERAK en
KRAMMER de gevaarlijkste rivier is in ons land, wegens hare voortdurende
verplaatsing der zandbanken, omdat die verplaatsing telkens vaarwaters
vormt, waar ze vroeger niet bestonden en de bestaande vaarwaters op dezelfde
wijze vernietigt.
Hiermede houdt onmiddellijk verband, dat soms gedurende korter of lander
tijd op zekere plaats gelegenheid voor de scheepvaart bestaat om eene
schuilplaats te vinden bij storm of harden wind, terwijl op anderen tijd in
't geheel geene schuilplaats kan worden gevonden.
Dat hierdoor de schipperij aan de grootste gevaren is blootgesteld en dat
daardoor grootere en kleinere schipbreuken plaats hebben, waarbij menigmaal
menschenlevens verloren gaan, zal zeker geen betoog behoeven.
Die laatste omstandigheid was dan ook de aanleiding, dat de afdeeling Oude
Tonge der S.V. Schuttevaer in 1890 het initiatief nam, om aan de Hooge
Regeering het verzoek te richten om, ter meedere veiligheid van de
binnenlandsche scheepvaart, eene vluchthaven te doen maken op de KRAMMER.
Eeene 'vluchthaven dus, eene gelegenheid aan den vasten wal om bij storm of
onvaarbaar weer te kunnen binnenloopen.
Sedert de indiening van dat voorstel is het, meen ik, 16 maal op de agenda
van Schuttevaer voorgekomen, met slechts ééne onderbreking: bij gelegenheid
dat van zekere zijde propaganda werd gemaakt om een beteren vaarweg te
verkrijgen van DORDRECHT naar zee, langs het Hellegat naar BROUWERSHAVEN.
Toen was de belangstelling voor de vluchthaven bij de schipperij aan het
luwen ... in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Natuurlijk werd het
voorstel van de afd. Oude Tonge, ten opzichte van de plaatsaanduiding, van
verschillende zijden bekeken, waaruit bleek dat men in schipperskringen met
de keuze der aangeduide plaats volstrekt niet algemeen instemde.
Uwe courant van 5 Januarij en 16 Februari 1892 gaf daarvan dan ook aanstonds
het bewijs. Intusschen werd vanwege de regeering een onderzoek opgedragen
aan de hh. LEEMANS en v.d. VEGT, welk onderzoek, naar men ons destijds
inlichtte, heeft uitgemaakt, dat in een tijdsverloop van 20 jaar ongeveer
100 KLEINE EN GROOTE ONGELUKKEN hadden plaats gehad, waarvan eenige met het
verlies van menschenlevens gepaard gingen.
Deze ongelukken schijnen der regeering niet zwaarwichtig genoeg geweest te
zijn om aan het verzoek der schippers gevolg te geven, immers de heer
SMEENGE na dat onderzoek den minister om inlichting vroeg, deelde Z.Ecx. na
zijne meening omtrent de aangewezen plaats en de begrooting der kosten te
hebben aangegeven o.m. mede: "overigen boedt de ankeprlaarts bij
OOLTGENSPLAAT steeds eene veilige schuilplaats aan."
Wat ik hierboven heb beweerd omtrent de voortdurende verplaatsing der
zandbanken, had ook toen plaats gehad. Op 't zelfde tijdstip dat de minister
die verzekering gaf, bestond de reede van OOLTGENSPLAAT niet meer. Uwe
gastvrijheid heeft mij destijds (8 Aug. '95) in de gelegenheid gesteld een
overzicht te geven van de verschillende toestanden van die schuilplaats,
terwijl ik in no. 21 van uwe courant (Januarij 1896) op verzoek van het
hoofdbestuur van SCHUTTEVAER mijne meening breedvoerig heb uiteengezet over
de memorie van antwoord van art. 54 begrooting waterstaat 1896, benevens
bijlage no. 21 van den loodsinspecteur in het 4de en 5de district.
Ofschoon het niet in mijne bedoeling ligt, dat stuk hier in zijn geheel weer
te geven, zal ik mij toch genoodzaakt zien enkele zinsneden er uit aan te
halen, om te doen uitkomen op welke lichtvaardige wijze rapporten soms
worden uitgebracht en .. aangenomen.
Aan het slot van dat rapport zegt de inspecteur: "wordt die reeds (bij
Ooltensplaat) tijdelijk minder bruikbaar, dan verdient eene tijdelijke
voorziening te DINTEL overweging", en verder : "er is geen wind, waarbij
niet op de een of andere plaats beschutting gevonden wordt en als er met
oordeel gewerkt wordt, is de eene reede altijd met eene andere te
verwisselen". Werkelijk M. de R.,. het staat er!
Bij de behandeling van dat rapport heb ik het volgende gezegd: "DINTEL als
vluchthaven, M. de R., in een hoofdartikel over het licht op het
Noroderhoofd van den Rott. Waterweg, trekt gij in uw betoog een parallel
tusschen dien vaarweg en de Theems. De eeste heeft den mond naar het Westen
en de andere naar het Oosten. Ook DINTEL mondt naar het Westen uit, die
haven ligt dus op een lageren wal en daar wil de inspecteur tijdelijk eene
vluchthaven maken, Het is den inspecteur waarschijnlijk niet bekend, dat
daar reeds 2 maal een doorbraak heeft plaats gehad."
En wat heeft nu de storm van 30 Sept./1 Oct. doen zien. 13 VAARTUIGEN zijn
in datzelfde DINTEL in het ongereede geraakt, waarvan 2 GEZONKEN, 10 op den
wal gezet en een dwars voor de sluis op de bermen, waar kleine vaartuigen
onder door konden varen. Stel u eens voor dat het laatste, de QUARTA, niet
dwars voor, maar met den steven op de sluisdeuren had liggen rammelen,
dan.....etc..
[NRC 1911_10_20_2_18 ]

- GEZONKEN. In de Dordtsche Kil is de motorboot van schipper CORNELISSE, uit
Bergen op Zoom aangevaren en gezonken. Man, vrouw en zes kinderen zijn
gered. Het vaartuig is gelicht en naar een werf gesleept.
[Het Vaderland 1928-02-17-1-03 ]

- [raad scheepvaart] Inzake de aanvaring van het stoomschip 'WAALHAVEN' met
een gesleepten lichter bij den ingang van de Dordtsche Kil nabij Willemsdorp
is de Raad van oordeel, dat de analeidende oorzaak deze aanvaring moet
worden gezocht in de omstandigheid dat de 'Waalhaven' bij het uitwijken voor
het zeilscheepje buiten de vaargeul is gekomen, met het gevolg, dat het
onder den invloed van zuiging is gekomen, waardoor men het schip niet meer
in de hand had ...etc.
[NRC 1928-11-28-1-11 ]

- AANVARING OP DE DORDTSCHE KIL.
In den vroege ochtend van Zondag 14 Jan j.l. had op de Dordtsche Kil nabij
de Wacht 's-Gravendeel een aanvaring plaats tusschen het schip 'MARTHA',
metende 276 ton, schipper H. van U. en de 'CORNELIA' metende 89 ton,
schipper G., waarbij laatstgenoemd scheepje geheel omzwaaide en een gat aan
stuurboord zijde werd geslagen, tengevolge waarvan het zonk. De opvarenden
konden worden gered....etc....45-jarige A. van U uit Rotterdam...etc.
[Het Vaderland 1934_04_18_2_06 ]

- KAREL OOMS-ANNA. Wemeldinge 20 Febr. De schepen 'Karel Ooms' en 'Anna'
zijn in de Dordtsche Kil met elkaar in aanvaring geweest,. De 'Anna' kwam
hierbij aanzienlijke averij aan het voorschip.
[NRC 1924-02-21-2-11 ]

- ROEIBOOT OVERVAREN. De inzittende verdronken.
Hednemorgen vroeg is in de Dordtsche Kil ene motorschip van Johan VAN DER
VLIET uit Oude Tonge ter hoogte van de Wacht in aanvaring gekomen met een
roeiboot, waarin een persoon was gezeten. De roeiboot sloeg om en de
inzittende verdronk. Vermoed wordt, dat de verdronkene PLEUN REEDIJK is,
afkomstig uit Dubbeldam. Men heeft de roieboot als ijn eigendom herkend.
[Het Vaderland 1933_06_15_2_03 ]

- lichting van een met ijzer beladen schuitje, gezonken in den mond der
Leuvehaven te Rotterdam;
opruiming van wrakken bij Kijkduin;
lichting van een in den mond der haven te Maassluis gezonken baggermolen;
lichting van het onder Ooltgensplaat gezonken schip "Zeven Gebroeders"
[De Zee 1892 - Pagina 493][Google Books]

- ... 'Meester van de Wall van Puttershoek' (650 tons register), homeward
bound from Batavia, against the cliffs by Polurrian on the night of March
25th, 1867. She had been observed the previous afternoon, clawing off the
shore off ...
[Memories & Opinions - Pagina 97]
[door Arthur Thomas Quiller-Couch - 1945 - 105 pagina's][Google Books]
==> 'Oud Dordrecht' 2006/3 pagina 47.

- .... was no room for doubt. The ship was identified as the "Jonkheer
Meester van de Wall van Puttershoek" Captain Klaas van LAMMERTS, 650 tons
register, homeward bound from the East ...
[My First Book: the experiences of Walter Besant, James Payn, W. Clark
Russell, Grant Allen, Hall... - Pagina 276 door Jerome Klapka Jerome,
1897][Google Books]

- (notaris O.W.P. van Tussenbroek, koffiehuis J. Rodenburg aan het Vlak te
Dordrecht)
23-7-1913 voorm. 11 uur Het uitstekend onderhouden STALEN RIJNSCHIP genaamd
'Maria Isabella', in 1903 gebouwd groot 476 ton 947 kg, land 43,90 m breed
7,22 m, diep 2,29 m met inventaris en roeiboot... ligplaats Nieuwehaven te
Dordrecht
[NRC 1913_07_19_1_04 ]
Subject: !Toevalstreffer Brachage soldaat
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 22 May 2007 17:01:25 +0200
--------
Begraven Hasselt (OV) Nederduits Gereformeerd 1808

23 Augustus is begraven een vreemt man hebbende bij zig een pas waar
in gemelt wort de naam Fredrik Brachage gedient hebbende
als soldaat bij het hoog vorstelijke Lippischen Lantbattellon
Subject: !Toevalstreffer Barent Brouwer
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 22 May 2007 17:05:09 +0200
--------
Begraven Hasselt (OV) Nederduits Gereformeerd 1805

22 julij is begraven Barent Brouwer Zoon van Cornelis Brouwer te Amsterdam
Subject: !Toevalstreffer Johannes, Sneek X Bruins, Zaandam
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Fri, 25 May 2007 20:13:50 +0200
--------
Ondertrouwregister Herv Gem. Sneek
DTB nr. 665, 1616-1674

Proclamtie van 21-07-1625

man: Dierck Johannes, Sneek
vrouw: Engel Bruyns, Zaandam

Gestandaardiseerde namen: Dirk Johannes en Engeltje Bruins

Groet,
Annelies
Subject: !Toevalstreffer Sneek- Martens, Deventer X Berends, Deventer
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Fri, 25 May 2007 20:18:32 +0200
--------
Ondertrouwregister Gerecht Sneek
DTB 634, 1655-1675

Ondertrouw van 10-01-1674

man: Harmen Martens, Deventer
vrouw: Engeltie Beerns, Deventer

NB: hij woont nu in Sneek

Gestandaardiseerde namen: Harmen Martens en Engeltje Berends
Subject: ! Schurken uit Duitsland
From: Richard Keijzer <ristcard@hotmail.com>
Date: 27 May 2007 03:58:15 -0700
--------
Dag allemaal,

Leve de serendipiteit. Zoekend naar iets heel anders kwam ik de
volgende lijst tegen van mensen die 100 jaar geleden vanuit Duitsland
over de grens zijn gezet. Er zitten ook enkele Nederlanders tussen.
Kijk zelf maar:

http://home.foni.net/~herumstreifer/ausweis07.htm

Groeten van RichardSubject: Rouwborden Jacobuskerk te Zeerijp (Groningen)
From: "Annemiek Langelaar" <annemartSPATIE@SPATIEchello.nl>
Date: Sun, 27 May 2007 21:40:19 +0200
--------
Goedenavond allen,
Vorige week was ik op vakantie in Groningen en bezocht (toevallig) een
prachtig kerkje (14e eeuw) in Zeerijp.
Daar hingen o.a. rouwborden (met vele wapens), waarvan ik er 6
gefotografeerd heb. Geinteresseerden kunnen een foto aanvragen.
De overledene en de namen die er op voorkomen:

1. Welgeboren vrouw Mevrouw Margreta Iosina Alberda geboren Hoorenken, vrouw
van t Zant dogter van Dipeterhuys out 18 Jaer en 10 Maend. Obiit xxx July
MDCCV.
HOORENKE, CLANT, RIPPERDA, MANNINGA, CONDERS, WIFRINGE, T NANSUM, RENGERS,
LEWE, HINCKART, SICKINGE, ENTENS.

2. Habbine Elisabeth van Borck, geb. Alberda vrouwe van Haijckema. Obiit 7
Martii 1717, aetatis suae 61 Menses 10.
VAN BORCK + WICHERINGEN, TEN HOLTE + SIJGERS, ULGER + VAN HOUTEN, VOORNE +
BOOCKOOP/ ALBERDA + SCHATTER(A), UBBENA + CONDERS, WICHERINGE + MATTIJS,
CLANT + HINKENTS

3. De hoogwelgeboren Vrouw Regina, Veronica, Baronesse Douariere van
Scheffert, geboren Grevinck, dochter van Eelsum en Memminga. Geboren den 7
Feb. 1663, overleden den 1 July 1717.
SCHEFERT, GRIMMINGA, VAN DER MHAR, MEMMINGA, VAN RHEMEN, TEN HOLTE, SURHUIS,
BROERSEMA, SIJGERS, VOOLENS, GREVINCK.

4.Circo Rudolph Grevinck op Eelsum en Memminga in de Zeerijp, Eesterregt, t
Sant, Leermens Eenum en in de vierburen Loppersum, wirdum ten post
Garrelsweer, Witterswijrum met Annexen. Joncker en Hovelinck mede
gecommitteerde Raadt der Ommelanden tusschen den Eems en Lauwers etc.
GREVING, SICKINGE, GRIMMINGA, HOUWINGA, VOELENS, GLAECYMA(?), MEMMINGA,
DITSUM, VAN HOLTE, HARKINGA, SIJGERS, WAEIJERSE, BROERSEMA, ROTKUMA.

5. De welgeboren vrouw mevrouw Margreta Maria Hendriette Gruijs, geboren
Greving, dochter van Eelsum en Memminga. Nata den 15 July 1664, obiit den 22
Jan. 1700
GREVING, CRUMMINGA, SCHEFFERT, VOOLENS, MEMMINGA, VAN DER MHAR, TEN HOLTE,
VAN RHEME, SIJGERS, BROERSEMA, SUHRHUIS.

6. Zus van nr.5: Anna Willemijna Theresa Grevinck dogter van Eelsum en
Memminga obiit den 18 July 1684, out 18 Jaer (AL >>>* 1666)
dezelfde wapens als bij 5.

Verder hingen er nog 2 borden met de namen van de predikanten vanaf 1595,
maar ik ben even uitgetypt.
Als daar belangstelling voor is, hoor ik het wel!
Groeten
Annemiek Langelaar
annemart123@123chello.nl (verwijder de cijfers voor verzending)


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken