INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 39   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: !Toevalstreffer Noyen/Damen 1652 Workum
From: "Blauwwitje" <nothingelse_m@hetnet.nl>
Date: Tue, 3 Jul 2007 18:38:14 +0200
--------
Ernst Noyen, afkomstig van Den Haag en Maria Damen, afkomstig van Den Haag
Huwelijk op 09-08-1652
Opmerking, weduwnaar; hij is afkomstig uit Amsterdam; zij is afkomstig uit
Vlaardingen
bron: DTB Workum Trouwregister Gerecht 1630-1676

Groet,
Annelies
Subject: [GEN-BENELUX] Toevalsvondst DTB Nieuweramstel (Amstelveen): Arie
Sirre x Eva Hermans uit Zierikzee
From: "M. Boers" <michael.boers@hccnet.nl>
Date: Fri, 27 Jul 2007 22:05:40 +0200
--------
Noord-Hollands Archief Amstelveen RK Nes trouw 1687-1844:

11-04-1807
Arie Sirre en Eva Hermans
peregrini, sed cum testimonio domini
ole wit, pastoris in Zierikzee, quod promulgationes,
ibi factae sint, sine prohibitione
et quia habitabant in meo pastoratu et
Sacra Pascha hic observaverant juncti sunt.
Testes erant: Lena ter Meulen en Maria Bovenmars.

Voor geïnteresseerden heb ik een digitale foto beschikbaar.
Michaël Boers, Haarlem
E-Mail: michael.boers @ hccnet.nl
Research: Boers/Buhrs/Buers/Buhr, Distelbrink, Keulemans/Ceulemans, Reuvers,
Liesoij/Liesoy/Lisois/Liegois, Franscella/Fransella/FrancellaSubject: ! Dordrecht - notarisakten 1858
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 4 Aug 2007 08:18:35 +0200
--------
Stadsarchief Dordrecht
archief 20 (notarieel)
inventarisnummer 1888

- [142] 5-7-1858 Petrus Joannes MASION, klerk notaris kantoor; Jozina Bouman
wed Jacob KORTHALS Woutersz.;
- [143] 5-7-1858 Jozina Bouman wed Jacob KORTHALS Woutersz.;
- [145] 9-7-1858 Samuel Stadveldt SCHULD Did. Wilh. KUPPER, verbinden huis
Steegoversloot C1005 (kad. F 349);
- [146] 9-7-1858 Gerrit Slingerland Husen, kolenmeter, verbinden (1)
Kolfstraat C1577, (2) Wijngaardstraat C510 (G628), (3) Krommen Elleboog
C1506, 1507, 1508 (kad. H782);
- [147] 9-7-1858 Laurens van der Steen, mr beeldhouwer SCHULD C.M. de
Quindt, verbinden (1) Wijnstraat B114 (kad. F790), (2) De Lammertjes in de
Wijngaardstraat C456, (5) Doelenstraat C692);
- [149] 11-7-1858 testament Dominica Genefasen, dienstbode, overl.17-9-1858;
- [152] 17-7-1858 Johannes Rijmerik SCHULD, verbinden (1) Voorstraat D30,
(2) D31 ..etc.
- [155] 20-7-1858 Catharina Spaa wed. Johannes van der Straaten (overl.
7-10-1861);
- [161] 22-7-1858 Johannes BOEREN, timmerman te Zuid-Beijerland, SCHULD ->
Maarten Verboom;
- [169] Jan Dirkse van Peeren -> Maria Boshoven weduwe Jan van SON,
Varkenmarkt A375 (kad. F280) en A383;
- [172] 31-7-1858 Jan van Breda, gemachtigd van Catharina Jacoba Koentz
weduwe Jan van Breda Sr., openbare verkoping Steegoversloot C1006 (kad.
G348);
- [177] 7-8-1858 openbare verkoping Steegoversloot C1006 (kad. G348); koper
Anthonij Mulders,
- [181] 13-8-1858 Jordaan la Riviere, azijnfabriekant, als gemachtigde
Gerardus Jacobus Overkamp, te Pijnacker => Hendriksje van Wingerden wed. Jan
van der POEL, de bouwerij uitoefende, wonende te Ridderkerk, 1 bunder 88
roeden 70 ellen bouwland (polder Rijsoord)..etc.;
- [182] Barent van der Kloet => Elias de Joncheere, platloodgieter, Twee
huizen Grotekerksbuurt A79 (kad. 976), A 80 (kad. f 977);
- [183] inventaris Johanna Margaretha van der VIJLE wed. Arend van Heck,
Prinsenstraat D217, overleden 6-6-1858;
- [187] 21-8-1858 Martinus Cornelis Lebret -> Cornelis PERK, huis tweede
Singel (Koningspleinbuurtje) MW 31 (kad. C 702);
- [188] 21-8-1858 Cornelis Perk SCHULD A. Bemolt Gzn, huis tweede Singel
(Koningspleinbuurtje) MW 31 (kad. C 702);
- [189] Cornelis Lebret => Dirk Kooijman, Vleeschhouwersstraat A226 (kad.
F463);
- [190] 21-8-1858 Anthonie Johannes Hageman, zeilmaker;
- [191] openbare verkooping Kuipershaven (Boerenvischmarkt) B132 (kad.
755-756), Cornelia Maria Kuipers weduwe Arie Verhoeven;
- [208] 14-9-1858 Johanna Jacoba van der Koog (Noordendijk);
- [209] 16-9-1858 Jacoba Pot weduwe Adr. Schotman -> Johannes Ponsen,
Voorstraat C41 (kad. G992);
- [210] 16-9-1858 Hendrik Adolph Dicke => Johanna Ponsen, Voorstraat D975;
- [223] inventaris Teunis van BALKOM weduwnaar Johanna KES;
- [225] 2-10-1858 Willem Pieterszoon Stehouwer, arbeider Hendrik Ido Ambacht
SCHULD Hendrik Adolph Dicke;
- [227] 2-10-1858 Jan van der POEL, wagenmaker en bouwman, wonende Kleine
Lindt -> Izaak Dorsman, te Heerjansdam;
- [236] 19-10-1858 Leendert Schillemans -> Arij Roest, Groenmarkt A13 (kad.
F 907);
- [240] inventaris Johanna Maaskant, Piershil;
- [243] Hendrik Corneliszoon Leenheer in huwelijk Maria van der POEL => Jan
van der POEL, 1/4 deel van onroerende goederen;
- [245] 30-10-1858 Levinus de Groot, overl. 23-10-1858, inventaris
Grotekerksbuurt A51;
- [263] inventaris Barendina van Walsem wed. Cornelis Hombroek;
- [264] 22-11-1858 Petrus Johannes Mulé, 1e stuurman koopvaardij;
- [274] Adriana van Duren weduwe Jan Wouter van Herwaarden, de zeilmakerij
uitoefende, Hendrina Johanna van Herwaarden echtg. P.C. de Groot en Nic. W.
van Herwaarden -> Buitenwalevest A538-518 (F1066, 1067, 1068),
Binnenwalevest A507 (kad. F 100), Hoge Nieuwstraat A442-443 ...etc.;
- [276] Everhardus Monte, inventaris;
- [279] Teunis Spingler te Heerjansdam;
- [281] Pieternella Brandt weduwe Cornelis Spaan -> J. Spoor;
- [283] 24-12-1858 Pleun Vogelaar (Heinenoord);
- [284] C.H.C. Sunderman, tangerijn;
- [285] A.P. Kaptijn -> W. Papenhuizen, A428 Blawupoort;
- [288] inventaris Pieter van Noort, Maartje de Bondt;

* * *
Erica
Subject: ! Pieter Aardoom, aakschuit 15 ton, Puttershoek (1858)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sat, 25 Aug 2007 08:01:31 +0200
--------
Stadsarchief Dordrecht
archief 20 (notarieel)
inventarisnummer 1915

Akte No. 862 (22-4-1858)

Den twee en twintigsten April achttien honderd acht en vijftig, Compareerde
voor mij Jan Hendrik Schultz van Haegen, Notaris in het vierde
arrondissement der provincie Zuid-Holland, residerende te Dordrecht, in
tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Franciscus Koevoets, kantoorbediende
en Pieter Anthonij Jacob Stoop, kandidaat-Notaris, beiden wonende te
Dordrecht als getuigen.

Pieter AARDOOM, koopman wonende te Puttershoek
Dewelke erkende bij deze wel en deugdedelijk schuldig te zijn aan en ten
behoeve van den heer Gerrit van HECK, poulier wonende te Dordrecht, alhier
mede comparerende deze schulderkentenis voor zich en zijne regtverkrijgenden
accepterende eene som van f 600,00 Nederlandsch Courant, spruitende uit
deugdelijk geleende en bij den comparant debiteur zoo als hij verklaarde,
contant ontvangen gelden.
Belovende en aannemende de Comparant debiteur om voormelde hoofdsom van f
600,00 in contant specie, volgens den koers van den dag en alzoo in geen
papier of andere waarde ofschoon door openbaar gezag en omloop gebragt aan
handen ten huize en tegen quitantie van den Crediteur of zijne
regtverkrijgenden te zullen wedergeven en aflossen ten allen tijde, mits zoo
bij opeisching en aflossing na voorafgaande waarschuwing van drie maanden,
zonder den vervaldag der intressen in aanmerling te nemen, en om inmiddels
gedurende den loop dezer obligatie van voorschreven hoofdsom te betalen
intressen tegen 5 % in het jaar, ingaande heden, van zes maanden tot zes
maanden intressen, aan handen, ten huize en tegen quitantie als voren te
voldoen en te geduren tot aan de geheele teruggave der voormelde hoofdsom
toe.

Zijnde voorts deze geldleening, volgens verklaring der Comparant geschied,
onder de navolgende conditien en bepalingen
[...]
Een overdekte AAKSCHUIT, te huis behoorende te PUTTERSHOEK gebruikt wordende
voor binnenlandsche vaart, lang zes ellen vijf palmen vijf duimen, wijd twee
ellen drie palmen en negen duimen en hol eene el, en over zulks groot
vijftien tonnen, volgens verklaring van den debiteur gemeten door den
Scheepsmeter BOUDEWIJN, te Dordrecht, den 30 April 1856, en zulks met al
deszelfs staande en loopende want en verder bijbehoorend, niets
uitgezonderd, zoo als dezelve is liggende te PUTTERSHOEK.
Den debiteur volgens zijne verklaring, in vollen eigendom toebehoorende
zijnde dezelve AAKSCHUIT voor zijne rekening geheel nieuw gebouwd te
PUTTERSHOEK op de werf van den heer VAN DEN BROEK, terwijl er verder mede
volgens zijne verklaring geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst
van dezelve zijn bestaande, noch overschrijving ten kantore der hypotheken
heeft plaats gehad.
[..]

*******************
Vgr.,
Erica
Subject: ! Dordrecht - inkomende binnenvaartschippers (havengeld augustus 1865)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 2 Sep 2007 14:41:46 +0200
--------
Binnenvaartschippers die in augustus 1865 havengeld betaalden in de stad
Dordrecht :

Aardenne P. van 04-08-1865 Aak
Aardenne P. van 17-08-1865 Aak
Adel A. van 29-08-1865 Aak
Adriaanse M. 01-08-1865 Aak Ebenhaezer
Adriaanse J.C. 02-08-1865 Poon Vrouw Johanna
Adriaanse J. 16-08-1865 Tjalk Vrouw Johanna
Albert J. 11-08-1865 Aak Vrouw Louisa
Andel G. van den 04-08-1865 Aak Vrouw Maria
Appelo D. 07-08-1865 Tjalk De Hoop
Ardenne P. van 11-08-1865 Aak
Baar A. de 02-08-1865 Aak Vrouw Johanna
Baar A. de 25-08-1865 Boeijer Vrouw Johanna
Bakker K. 26-08-1865 Tjalk De Vrouw Aaltje
Bakker K. 16-08-1865 Tjalk Vrouw Aaltje
Baljee W. 26-08-1865 Pont Providence
Barendrecht J. 26-08-1865 Aak Susanna
Bastiaanse J. 02-08-1865 Aak Ludwichshaven No. 2
Beest E. van 11-08-1865 Boeijer Jonge Maria
Beijer H. 07-08-1865 Boeijer Maria
Bekker H. 07-08-1865 Aak De Jonge Ernst
Berens J.H. 16-08-1865 Aak Keulen No. 25
Berg J. van den 17-08-1865 Poon Twee Vrienden
Berg J. 12-08-1865 Tjalk Vrouw Cornelia
Berg F. van 07-08-1865 Boeijer Schuit
Berg G. van den 01-08-1865 Aak Jonge Karel
Berg L. van den 29-08-1865 Poon Vrouw Maria
Berg J. van den 31-08-1865 Tjalk Twee Vrienden
Bergen L. 07-08-1865 Tjalk Buiten Verwachting
Bergma J. 28-08-1865 Aak Hermonica
Bering H. 15-08-1865 Aak Kleine Joseph
Beuzekom W. van 22-08-1865 Boeijer Drie Gezusters
Blaauw G. 02-08-1865 Aak
Bliek J.A. 28-08-1865 Tjalk Op Hoop van Zegen
Blijk P. den 02-08-1865 Tjalk Vrouw Mauke
Boer J. de 19-08-1865 Aak Wisten Wij 't Maar
Boer J. de 03-08-1865 Boeijer
Bok F. 03-08-1865 Tjalk Jonge Dirk
Bones K. 07-08-1865 Tjalk Vrouw Willemina
Bones K. 10-08-1865 Tjalk Jonge Geertruida
Bonninga H. 16-08-1865 Tjalk Vrouw Fietje
Boogaart C. 04-08-1865 Aak
Bos M. 19-08-1865 Tjalk Werkzaamheid
Bouwman A. 22-08-1865 Boeijer Vrouw Pietje
Bouwmeester J.R. 29-08-1865 Tjalk Engel
Bovenhuis K. 07-08-1865 Tjalk Vrouw Geertje
Boventje P. 14-08-1865 Tjalk Twee Vrienden
Brandenburg W. 19-08-1865 Aak Nooit Gedacht
Brandwijk D.A.L. 17-08-1865 Aak
Breem H. van 08-08-1865 Tjalk Eendracht
Brigma C. 26-08-1865 Westlander
Broekhoven G. van 10-08-1865 Boeijer Kent U Zelven
Brugman W. 19-08-1865 Westlander
Bruin D. de 29-08-1865 Aak Vier Gebroeders
Bruin W. de 29-08-1865 Aak
Bruin A. de 25-08-1865 Tjalk Vijf Gebroeders
Bruin S. de 07-08-1865 Boeijer Vrouw Adriana
Bruin M. de 03-08-1865 Aak Twee Gebroeders
Buisman L.A. 14-08-1865 Tjalk Jonge Antje
Caauw A. 02-08-1865 Aak Vrouw Adriana
Dam A. van 31-08-1865 Boeijer De Hoop
Deining A. 30-08-1865 Aak Stad Amsterdam
Dekker A. 08-08-1865 Poon Catherina
Deman A. 08-08-1865 Aak Stad Amsterdam
Dempers H. 25-08-1865 Tjalk Vrouw Anna
Diepenhof C. 22-08-1865 Tjalk Vrouw Josina
Dijk J. van 29-08-1865 Aak
Dijk J.L. van 15-08-1865 Tjalk Vrouw Geertruida
Dobbelaar J. 14-08-1865 Boeijer De Twee Pieternellaas
Dobbelaar J. 09-08-1865 Boeijer Pieternella
Doderman A.J. 12-08-1865 Tjalk Vijf Gebroeders
Doe P. van der 25-08-1865 Aak De Hoop Geleid Mij
Does R. van der 10-08-1865 Aak Maria
Dombeek A. 28-08-1865 Aak Vrouw Willemina
Dongen D. van 28-08-1865 Tjalk Hoop en Verwachting
Dongen F. van 05-08-1865 Aak Eendracht
Donks G. 11-08-1865 Tjalk Vrouw Pieternella
Doreman H. van 21-08-1865 Aak Twee Gebroeders
Driel A. van 03-08-1865 Aak
Driesen A. 19-08-1865 Aak Vrouw Pauline
Drooglever B.C. 21-08-1865 Kraak Maria
Drooglever E.C. 04-08-1865 Boeijer Jonge Cornelis
Duiker D. 14-08-1865 Tjalk Liefde en Eendracht
Duister C. 08-08-1865 Aak
Duizendstra H. 17-08-1865 Tjalk Onderneming
During J. 28-08-1865 Poon Jonge Peter
Egge H. 14-08-1865 Tjalk Elisabeth Alida
Egmond G. van 26-08-1865 Kraak Hoop en Vertrouwen
Ekelmans J. 21-08-1865 Aak Jonge Steven
Elst J.E. van der 23-08-1865 Kraak Jonge Willem
Elst P. van der 25-08-1865 Boeijer Twee Gebroeders
Emden J. van 21-08-1865 Aak
Engelen H. 28-08-1865 Tjalk Vrouw Magdelena
Engelen A. 04-08-1865 Tjalk Vrouw Helena
Engelen H. 14-08-1865 IJker Vrouw Magdelena
Engelsman C. 15-08-1865 Aak De Hoop
Engelsman C. 09-08-1865 Tjalk De Hoop
Ermeling L. 26-08-1865 Tjalk Vrouw Geertje
Erp A. van 29-08-1865 Boeijer Op Hoop van Zegen
Feltser H. 15-08-1865 Aak Keulen No. 22
Freken K. 23-08-1865 Aak
Friens A. 26-08-1865 Boeijer Vrouw Johanna
Frooi G. 07-08-1865 Boeijer Anna Maria
Fuik G. 10-08-1865 Aak
Gassel H. van 18-08-1865 Poon Helena Maria
Gnobbe S. 17-08-1865 Tjalk Jantina Hendrika
Goedkoop H. 17-08-1865 Stad Hesselt
Goudriaan J. 23-08-1865 Aak
Graux A. de 05-08-1865 Pont Jolie
Graux A. de 05-08-1865 Pont Le Seline
Grijp P. van der 04-08-1865 Poon Op Hoop van Zegen
Grijp J. de 01-08-1865 Tjalk Margretha
Groen M. 10-08-1865 Hoogaarts Jonge Aaltje
Groot E. de 21-08-1865 Boeijer
Groot J. de 03-08-1865 Tjalk Vijf Gebroeders
Groot J.G. de 08-08-1865 Tjalk Jonge Geert
Haan M. de 28-08-1865 Tjalk Vrouw Dina
Hafte A. van 14-08-1865 Aak
Hardebol J. 11-08-1865 Aak
Hardenberg W. 08-08-1865 Aak Keulen No. 15
Hart M. van 't 09-08-1865 Boeijer Dankbaarheid
Hartkamp A.F. 08-08-1865 Tjalk Vrouw Jansje
Hartman J.E. 28-08-1865 Aak Flora
Hartman C. 23-08-1865 Poon Koopmans Welvaren
Hazer D. van 29-08-1865 Keen Gebroeders
Hazewindes P.E. 04-08-1865 Tjalk Vrouw Boudina
Heemst R. 23-08-1865 Poon Pieternella Hendrika
Hekman B. 10-08-1865 Tjalk Vier Gebroeders
Hemert F. van 17-08-1865 Aak Eendracht
Hendriks A. 09-08-1865 Keen De Jonge Gerrit
Henselaar J. 08-08-1865 Aak De Hoop
Herman F. 28-08-1865 Aak Zeven Gebroeders
Heuken A. 21-08-1865 Aak
Heuling F. 15-08-1865 Tjalk Frederica
Heusden W. van 14-08-1865 Tjalk De Vrouw Maria
Heuvel C. van den 14-08-1865 Aak Vrouw Willemina
Hijmans G. 17-08-1865 Boeijer Jonge Anthonie
Hinnings H. 26-08-1865 Aak De Rhijnvaart
Hoefnager C. 15-08-1865 Boeijer
Hoek J. 09-08-1865 Aak
Hoen J. van 't 12-08-1865 Boeijer Vrouw Pieternella
Hogerstad H. 30-08-1865 Boeijer Twee Gebroeders
Hogeveen A. 07-08-1865 Tjalk De Arend
Hoitema A. 17-08-1865 Tjalk
Hoitema R. 01-08-1865 Boeijer Vrouw Hendrica
Hokke P. 29-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Hokke P. 10-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Honderop A.G. 07-08-1865 Aak Christina
Hoogedoorn A. 25-08-1865 Schip Gebroeders
Hooidonk G. 02-08-1865 Tjalk Vrouw Adriana
Huisman H. 05-08-1865 Poon
Hulsen F. van 24-08-1865 Tjalk Jonge Roelof
Hulstma A. 28-08-1865 Tjalk Vrouw Elisabeth
Inge J. van 03-08-1865 Keen Vrouw Elisabeth
Itjert E. 07-08-1865 Aak Eendracht
Jager L. 02-08-1865 Boeijer Neptunis
Jager H. de 23-08-1865 Boeijer Buitenverwachting
Jansen J. 01-08-1865 Aak Goede Verwachting
Jansen J. 23-08-1865 Aak Goede Verwachting
Jansen J. 08-08-1865 Aak Goede Verwachting
Jansen M. 09-08-1865 Aak Goede Verwachting
Joele J. 09-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Joele J. 25-08-1865 Praam Twee Gezusters
Jong A. de 22-08-1865 Tjalk Catherina
Jong A.O. de 08-08-1865 Tjalk Jonge Oene
Jong J.O. de 14-08-1865 Tjalk De Hoop
Jong A. de 29-08-1865 Aak
Jong A.W. de 15-08-1865 Tjalk Eendracht
Jong J. de 16-08-1865 Tjalk Gesina
Jonkers C. 01-08-1865 Aak De Hoop
Jonkman A. 07-08-1865 Tjalk Heiblom
Joosten G.D. 08-08-1865 Tjalk Vrouw Geertrui
Joosten R. 10-08-1865 Rhijnschuit Vrouw Maria
Jubelé J. 17-08-1865 Hoogaarts
Kamp F.A. 16-08-1865 Aak Keulen No. 21
Kaptein C.A. 02-08-1865 Poon Vrouw Cornelia
Kaptein A. 29-08-1865 Boeijer Gunst en Zegen
Kastelein L. 21-08-1865 Tjalk Jonge Willem
Kastelein J. 28-08-1865 Boeijer Jonge Willem
Kastelijn P. 03-08-1865 Poon Vrouw Maria
Kegel C. 15-08-1865 Boeijer Johanna Rosalia
Keijzer C. de 29-08-1865 Boeijer Vrouw Johanna
Keizer C. de 07-08-1865 Boeijer Vrouw Johanna
Keizer C. de 17-08-1865 Boeijer Vrouw Johanna
Kemerstz J.C. 17-08-1865 Aak Manheim No. 2
Kessel H. van 17-08-1865 Aak Voorzigtigheid
Kesselheim W. 16-08-1865 Aak Prins Karel
Keus L. 11-08-1865 Boeijer Jonge Cornelis
Kieviet M. 07-08-1865 Tjalk Willem en Leendert
Kievit J.C. 26-08-1865 Boeijer
Kinkers J. 03-08-1865 Tjalk Jonge Jan
Kisjes J. 07-08-1865 Tjalk Vriendschap
Kist C. 02-08-1865 Aak Vrouw Jacoba
Kistenheim E. 30-08-1865 Aak Prins Karel
Klein P.F. 05-08-1865 Tjalk Stad Amsterdam
Klein dew. A. 10-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Klooster H. van de 10-08-1865 Boeijer Vrouw Willemina
Klooster P. van de 15-08-1865 Poon Vrouw Adriana
Klooster M. van de 16-08-1865 Aak
Klop W. 09-08-1865 Poon Vrouw Antje
Knaap A. 09-08-1865 Aak
Knecht P. 18-08-1865 Boeijer Aak
Koelewijn L. 26-08-1865 Tjalk Vrouw Maria
Koens J. 24-08-1865 Aak Nicolaas
Kok W. 23-08-1865 Aak Lastdrager
Kooijman P. 11-08-1865 Tjalk Vrouw Maria
Koppelaar G. van 11-08-1865 Boeijer Hoogvliets Welvaren
Koppelaar C. 22-08-1865 Aak Twee Gebroeders
Koster J. 28-08-1865 Tjalk Pieter Jan
Koster C. 02-08-1865 Aak Jonge Willem
Koster W. 15-08-1865 Aak Jonge Willem
Kralinge J. van 23-08-1865 Westlander
Krijne dewed. 29-08-1865 Boeijer Maria Catharina
Kroos M. 29-08-1865 Aak Jonge Cornelis
Kruisinga B. 24-08-1865 Tjalk Jonge Otto
Kruithof A. 10-08-1865 Boeijer
Kuik A. van 03-08-1865 Aak
Kuik L. 10-08-1865 Tjalk Goede Verwachting
Kuipers C. 25-08-1865 Tjalk Vrouw Johanna
Kwiek J. 03-08-1865 Boeijer Vier Gebroeders
Landsheer P.E. 24-08-1865 Tjalk Paulina
Landsheer E. de 29-08-1865 Tjalk Jonge August
Lansen A. 10-08-1865 Boeijer Jonge Jan
Leen N. van 28-08-1865 Boeijer
Lindonk J. 07-08-1865 Aak
Logjes J. 21-08-1865 Tjalk De Vrouw Maria
Los D. 12-08-1865 Aak
Los A. 12-08-1865 Aak
Lukas J. 30-08-1865 Aak Jonge Berdina
Maas J. 07-08-1865 Boeijer Vrouw Maria
Made dew. van der 17-08-1865 Tjalk Jacoba
Manneke J. 08-08-1865 Poon Vrouw Anthonia
Mastenbroek J.P. 10-08-1865 Tjalk Vrouw Dirkje
Maurits M. 12-08-1865 Tjalk Christina
Meers P. van der 10-08-1865 Tjalk Johanna Elisabeth
Meijer W.F. 07-08-1865 Keen Drie Kinderen
Meijer O. 03-08-1865 Keen Volharding
Mennig M. 09-08-1865 Stoomboot Haardt
Moeleken B. van 10-08-1865 Tjalk Dankbaarheid
Motting P. 30-08-1865 Tjalk Vrouw Maria
Muller J. 24-08-1865 Tjalk L Union
Muller J.C. 25-08-1865 Tjalk Vrouw Gerritje
Muller J. 08-08-1865 Boeijer Vrouw Adriana
Muller J. 03-08-1865 Boeijer Vrouw Trijntje
Munnik H. de 04-08-1865 Tjalk Vrouw Cornelia
Nachtegaal W. 10-08-1865 Aak
Nieuwkoop A. 08-08-1865 Aak Jonge Willem
Nijenhof J. van 25-08-1865 Aak Adriana
Nispen J. van 03-08-1865 Poon Vrouw Johanna
Noldes R. 11-08-1865 Keen Vrouw Maria
Nolle J.F. 25-08-1865 Aak Cosmopoliet
Ooms J. 01-08-1865 Keen Op Hoop van Zegen
Oordt J. van 11-08-1865 Aak
Oort D.C. 02-08-1865 Aak
Oostendorp J. 17-08-1865 Tjalk Vrouw Pieternella
Oostmaas A. 10-08-1865 Tjalk Vrouw Celia
Oovermeester J. 28-08-1865 Aak Duitsland
Orsel P. 16-08-1865 Tjalk Gerardina
Ossinga L.J. 15-08-1865 Tjalk Jonge Jacobus
Ossinga W. 12-08-1865 Tjalk Koopmans Welvaren
Ossinga J. 09-08-1865 Tjalk Jonge Johannes
Osta C. van 03-08-1865 Boeijer Hoop en Welvaart
Palm W. 08-08-1865 Aak Keulen No. 12
Pannekoek C. 16-08-1865 Aak
Pasmos J. 12-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Paulusse P. 12-08-1865 Boeijer Vrouw Elisabeth
Perens P. 12-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Pernes D. van 31-08-1865 Boeijer Maatje
Philipsen C. 23-08-1865 Boeijer Adriaan
Philipsen C. 10-08-1865 Boeijer Vrouw Adriana
Philipsen C. 17-08-1865 Poon Vrouw Adriana
Picart J. 31-08-1865 Gaffelschip Handel & Nijverheid
Pieterman H. 11-08-1865 Tjalk De Klok
Pippeler J. 28-08-1865 Aak
Pluim J. van der 24-08-1865 Aak De Hoop Geleid Mij
Pluim C. van der 09-08-1865 Boeijer De Hoop
Pompen J.L. 16-08-1865 Tjalk Jonge Leendert
Ponsen P. 01-08-1865 Tjalk Maria Louiza
Potter P.J. 11-08-1865 Tjalk Vrouw Bertina
Pronk J. 10-08-1865 Tjalk Roelfina
Prooijen C. van 08-08-1865 Boeijer Vrouw Pieternella
Putten L. van 28-08-1865 Tjalk Vrouw Hendrica
Ree L. van 29-08-1865 Boeijer Zelden van Pas
Reij D. van 04-08-1865 Tjalk Zeven Gebroeders
Reutel H. van 28-08-1865 Aak Drie Gebroeders
Reuters F. 23-08-1865 Tjalk Vriendschap
Rubers F. 05-08-1865 Aak Elisabeth
Rubers F. 04-08-1865 Aak
Ruitenberg A. 09-08-1865 Aak Dankbaarheid
Sande J. van der 07-08-1865 Boeijer
Schipper H. 15-08-1865 Aak
Scholten H. 08-08-1865 Aak Frankfort No. 11
Schot P. 19-08-1865 Tjalk Ebenhaëzer
Schröder W. 09-08-1865 IJker Jonge Gerrit
Schut J.F. 01-08-1865 Tjalk Jonge Hendrica
Sigmond J. 12-08-1865 Boeijer Goede Verwachting
Sijbrands S. 09-08-1865 Tjalk Gebroeders
Simmerman A. 14-08-1865 Aak Ravenslust
Sluimer J. 12-08-1865 Aak
Smeding A. 02-08-1865 Tjalk Vrouw Elsje
Snijders A. 08-08-1865 Gaffelschip François
Spek C. van der 26-08-1865 Westlander
Speksnijder A. 08-08-1865 Aak
Speksnijder J. 02-08-1865 Aak
Speksnijder J. 03-08-1865 Aak
Spriet J. 30-08-1865 Aak Twee Gebroeders
Spring W. 14-08-1865 Aak
Spruit H. 07-08-1865 Aak Vrouw Klazina
Spui G. van 11-08-1865 Aak
Staakhart B. 30-08-1865 Boeijer Vrouw Maria
Stal J. van der 07-08-1865 Tjalk Vrouw Aaltje
Stam G. 10-08-1865 Tjalk Twee Gebroeders
Steenhoven G. van 14-08-1865 Aak Alida Christina
Stekelenberg S. 19-08-1865 Boeijer Jonge Jan
Stelt A. van der 02-08-1865 Tjalk Vrouw Maria
Stoker B. 18-08-1865 Boeijer Maria
Strenghaar C. 19-08-1865 Poon Elisabeth Catharina
Strijp H. 05-08-1865 Keen Dankbaarheid
Suk A. 14-08-1865 Tjalk Elzina
Switing H.L. 01-08-1865 Tjalk Drie Gebroeders
Thomassen G. 07-08-1865 Aak Goede Verwachting
Thornheim J. 24-08-1865 Aak
Torn J. 08-08-1865 Aak
Touw F. 29-08-1865 Boeijer Goede Verwachting
Troost J. 16-08-1865 Kraak De Hoop
Tukke K. 11-08-1865 Aak
Uden B. van 29-08-1865 Aak Stad Thiel
Uitkooij H. 04-08-1865 Poon Nooit Zonder Gods Zegen
Utrecht H. van 10-08-1865 Tjalk Drie Gebroeders
Vaart J. van de 16-08-1865 Tjalk Op Hoop van Zegen
Ven A.J. van de 16-08-1865 Tjalk Drie Gebroeders
Verdelen G. 07-08-1865 Tjalk Vrouw Helena
Vergoud D. 29-08-1865 Boeijer Willemina
Verhoef K. 12-08-1865 Tjalk De Eendracht
Verhooi G. 07-08-1865 Aak
Vermaas P. 22-08-1865 Aak Vier Gebroeders
Vermeulen W. 19-08-1865 Tjalk Catharine Helena
Vermeulen H. 25-08-1865 Tjalk Vrouw Catherina
Vermeulen W. 05-08-1865 Tjalk Cathirina Helena
Vermeulen A. 12-08-1865 Tjalk Vrouw Catherina
Versveld G. 15-08-1865 Boeijer Vrouw Johanna
Vervoort P. 08-08-1865 Tjalk Jonge Sophie
Vispoel J. 16-08-1865 Emanuel
Visser J. de 10-08-1865 Boeijer Aak
Visser C. 09-08-1865 Tjalk De Jonge Visser
Visser A. de 07-08-1865 Aak
Visser A. de 21-08-1865 Koopmans Welvaren
Visser H. 29-08-1865 Boeijer Jonge Pieter
Vliet A. van 29-08-1865 Boeijer Jonge Maria
Vliet J. van 07-08-1865 Aak
Vliet A. van 17-08-1865 Tjalk Vrouw Gijsbertje
Vlot K. 03-08-1865 Tjalk Op Hoop van Zegen
Vonk J.S. 14-08-1865 Tjalk Vrouw Brendina
Voogd G. 03-08-1865 Tjalk Goede Verwachting
Voordenburg G. 18-08-1865 Aak
Voordijk J. 24-08-1865 Tjalk Catherina Johanna
Vries G. de 24-08-1865 Tjalk Vrouw Antje
Vries G. de 29-08-1865 Boeijer Lena Jacoba
Vries D. de 08-08-1865 Tjalk Maria
Vries S. de 11-08-1865 Tjalk Vier Gebroeders
Vries J. de 16-08-1865 Tjalk Willem
Wagemakers A. 18-08-1865 Tjalk Vijf Gebroeders
Wal S.S. van der 08-08-1865 Tjalk De Wisseling
Wapstra J.L. 10-08-1865 Tjalk Goede Verwachting
Water J. van de 03-08-1865 Boeijer Anna
Water J. van der 31-08-1865 Aak Op Hoop van Zegen
Weerd G. de 03-08-1865 Boeijer Charlotte
Weerpas A. 08-08-1865 Keen Helena
Weerts J. 15-08-1865 Pont Le Concor
Weiland G. van 19-08-1865 Aak Jonge Gerrit
Weiler J. 14-08-1865 Aak Anna
Wenmakers H. 23-08-1865 Pont Emelie
Werken G. van de 04-08-1865 Boeijer Onderneming
Werken G. van de 11-08-1865 Aak Onderneming
Wessel A. 09-08-1865 Paveljoenschuit
Wigman F. 12-08-1865 Tjalk Vrouw Sara
Wijbrands W. 10-08-1865 Tjalk Op Hoop van Zegen
Wijler P. 12-08-1865 Aak Minerva
Wijngaarden J. van 15-08-1865 Tjalk Vrouw Maria
Wijngaarden J. van 29-08-1865 Tjalk Vrouw Maria
Wijngaarden D. van 18-08-1865 Tjalk Adriana
Wilde G. de 28-08-1865 Aak
Willems G. 01-08-1865 Aak
Willemse A. 25-08-1865 Aak
Winden J. de 31-08-1865 Poon Op Hoop van Zegen
Wolger S. 12-08-1865 Boeijer God Is Getrouw
Woutstra dew. J. 12-08-1865 Tjalk Vriendschap
Woutstra dew. J.L. 15-08-1865 Tjalk Helena
Zabern C. 29-08-1865 Aak Leo
Zee H.W. van der 08-08-1865 Tjalk Jonge Gerrit
Zee H. van der 04-08-1865 Aak
Zee W. van der 03-08-1865 Tjalk Jonge Jan
Zee J. van der 02-08-1865 Tjalk Vrouw Adriana
Zee J. van der 11-08-1865 Tjalk Vrouw Catharina
Zeeuw P. de 04-08-1865 Aak Jonge Cornelis

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht - inkomende binnenvaartschippers (havengeld augustus 1866)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 2 Sep 2007 14:42:15 +0200
--------
Binnenvaartschippers die in augustus 1866 havengeld betaalden in de stad
Dordrecht :

Aerts A. 18-08-1866 Aak
Andel C. v.d. 27-08-1866 Aak
Andel G. v.d. 11-08-1866 Aak Vrouw Maria
Aperen P. de 27-08-1866 Boeijer
Apperen C. van 04-08-1866 Tjalk Johanna
Armei L.B. 08-08-1866 Tjalk Vaartwel
Asperen W. van 30-08-1866 Aak
Baar J. 31-08-1866 Aak
Baars J. 18-08-1866 Aak
Baars P. 21-08-1866 Aak Jonge Paulus
Bakker K. 25-08-1866 Poon Vrouw Antje
Bakker J. 09-08-1866 Boeijer Dankbaarheid
Ballegooijen J. van 07-08-1866 Boeijer
Barel J. 07-08-1866 Tjalk Edward
Bax F. 25-08-1866 Aak boeijer
Beerens D. 30-08-1866 Aak Vereeninging
Beest J. 02-08-1866 Stoomboot Stad Arnhem
Beijer J. de 13-08-1866 Aak Dankbaarheid
Bekker F. 08-08-1866 Aak Jonge Pieter
Belle P. 30-08-1866 Tjalk Angelica
Berens J.H. 22-08-1866 Aak Keulen No. 25
Berg T. v.d. 21-08-1866 Poon Jonge Josina
Berg A. v.d. 27-08-1866 Boeijer
Berg J. van den 11-08-1866 Hoogaarts
Berg D. v.d. 16-08-1866 Praam Vrouw Jacoba
Bergh A. v.d. 15-08-1866 Aak
Berrevoets G. 04-08-1866 Tjalk Zes Gebroeders
Boele G. 18-08-1866 Aak
Boelhouwer C. 02-08-1866 Aak
Boelhouwer M. 10-08-1866 Boeijer 't Is Niet Anders
Boer P. de 14-08-1866 Aak
Boer A. de 28-08-1866 Tjalk Vrouw Barbara
Boer G. de 18-08-1866 Praam
Bok T. 09-08-1866 Tjalk Jonge Dirk
Bom A. 02-08-1866 Aak
Bones K. 10-08-1866 Praam Vrouw Willemina
Bongers J. 24-08-1866 Aak Vier Gebroeders
Booi A.L. 22-08-1866 Poon Vrouw Catharina
Booij C. 18-08-1866 Praam Twee Gebroeders
Boon G. 10-08-1866 Aak
Boot C. 17-08-1866 Tjalk Neeltje
Borsje L. 29-08-1866 Tjalk Buitenverwachting
Borsje C. 14-08-1866 Tjalk Vier Gebroeders
Braam G. v. 18-08-1866 Aak
Brandwijk D. 31-08-1866 Aak
Braste H. 02-08-1866 Aak
Brecht J. 06-08-1866 Tjalk Berradina
Broek G. van den 13-08-1866 Boeijer Anna
Broek J. van den 08-08-1866 Aak
Broekhart H. 24-08-1866 Boeijer Vrouw Maria
Broekman C. 01-08-1866 Aak
Broekmole C. 07-08-1866 Aak
Broekmole C. 15-08-1866 Aak Maria
Broet J. 02-08-1866 Tjalk Hendrika
Brouwer K. 16-08-1866 Praam Voorwaarts
Brugge A. v. 17-08-1866 Praam Petrus
Bruins G. 18-08-1866 Tjalk Vrouw Grietje
Bruinstroop A. 22-08-1866 Aak Zelden van Pas
Brunstroo A. 11-08-1866 Aak Zelden van Pas
Burgers J. 01-08-1866 open Aak
Bus G. 24-08-1866 Aak
Cornelisse T. 21-08-1866 Keen Vrouw Geertruida
Crau J. de 25-08-1866 Pont La Joules
Crau A. de 25-08-1866 Pont Le Venier
Croix A. le 27-08-1866 Pont Phenelop
Dagenaar wed. P. 10-08-1866 Tjalk 2 Gebroeders
Dale G. van 22-08-1866 Aak
Dam A. van 14-08-1866 Aak
Dame G. 25-08-1866 Aak
Dame J. 28-08-1866 Aak
Dame A. 29-08-1866 Aak Anna
Dekker D. 30-08-1866 Aak
Dekker A. 20-08-1866 Aak
Dekker D. 18-08-1866 Aak Jonge Pieter
Dekker F. 13-08-1866 Aak Jonge Pieter
Dekker G. 16-08-1866 Aak
Dekker T. 10-08-1866 Aak
Deurs G. 07-08-1866 Slof Willem III
Diepenhorst L. 29-08-1866 Tjalk Nijverheid
Diepenhuis J. 20-08-1866 Gaffelschip Nijverheid
Dijk J. van 21-08-1866 Aak
Dijk J.L. van 15-08-1866 Aak
Dijk M. van 15-08-1866 Aak
Dijkema A.A. 13-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Dijl J. van 28-08-1866 Aak
Dishoek G. van 20-08-1866 Aak
Dobbelaar J. 03-08-1866 Schuit Vrouw Maria
Dolk A. 02-08-1866 Tjalk Willemina
Donge J. van 29-08-1866 Aak
Doom H.P. van 29-08-1866 Tjalk Dirkje
Dooms F. 28-08-1866 Tjalk Vrouw Pieternella
Dooms J.B. 23-08-1866 Tjalk Pieternella
Driel G. van 18-08-1866 Aak
Driel G. van 30-08-1866 Aak
Driel G. van 02-08-1866 Aak
Duin M. van 07-08-1866 Aak
Duine T. van 18-08-1866 Aak Zes Gebroeders
Egmond G. van 06-08-1866 Aak Hoop en Verwachting
Engele H. 20-08-1866 Aak
Engele A. 21-08-1866 Aak De Jonge(l) Engel
Engele H. 13-08-1866 Aak Nephan
Engelen H. van 15-08-1866 Aak
Ernist A. van 08-08-1866 Aak Keulen No. 26
Es J. van 01-08-1866 Roeiboot
Est J. v.d. 30-08-1866 Boeijer Vrouw Pietje
Ewijk J. 15-08-1866 Boeijer
Faassen V. 23-08-1866 Aak Jonge Louke
Fjasse H. 27-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Fontein J. 21-08-1866 Tjalk Vrouw Maria
Franse J. 08-08-1866 Praam Zeven Gebroeders
Freke C. 24-08-1866 Aak
Freke W. 27-08-1866 Aak
Gale H. van 03-08-1866 Poon Vrouw Johanna
Gavert G. van de 07-08-1866 Tjalk Gesina
Geel G. 17-08-1866 Tjalk Vrouw Jacoba
Geizel C. v. 22-08-1866 Aak
Gellisse T. 25-08-1866 Keen Drie Gebroeders
Geus P. de 25-08-1866 Aak
Gommers G. 15-08-1866 Aak
Goossens A. 20-08-1866 Tjalk Onderneming
Gorer J. 06-08-1866 Tjalk Drie Gebroeders
Gort K. 22-08-1866 Tjalk Alberdina
Graaf A. de 02-08-1866 Aak
Graaf J. v.d. 28-08-1866 Aak
Graaf K. de 28-08-1866 Hoogaarts
Graaf D. de 14-08-1866 Aak
Gravendeel W. 's 03-08-1866 Aak
Grijpe G. 06-08-1866 Tjalk Goede Verwachting
Groen C. de 06-08-1866 Boeijer aak Anna
Groen K. 31-08-1866 Tjalk Alida
Groen M. 17-08-1866 Schouw
Groot J. de 01-08-1866 Aak
Groot A. de 30-08-1866 Boeijer
Groot G. de 13-08-1866 Aak
Groot G. de 09-08-1866 Boeijer Anna
Groot P. de 10-08-1866 Aak
Groote J.M. 24-08-1866 Keen Geertruida
Haan L.L. de 11-08-1866 Tjalk Jonge Leendert
Haming B. 21-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Hammers F. 17-08-1866 Keen Christina
Harms H.B. 11-08-1866 Germina
Hartman G. 13-08-1866 Aak Eleonora
Hartman J. 17-08-1866 Praam Vrouw Johanna
Hartog J. den 28-08-1866 Aak
Hazewindes F. 23-08-1866 Tjalk Vrouw Geertje
Heert G. van 24-08-1866 Boeijer Anna
Heesterman J. 14-08-1866 Boeijer Drie Gebroeders
Heimans F. 25-08-1866 Boeijer 7 Gebroeders
Heininge J. v. 31-08-1866 Aak
Heis A. 09-08-1866 Aak
Hencke F. 23-08-1866 Keen Goede Verwachting
Hennik C. 25-08-1866 Praam Vrouw Jacoba
Heterwijk A. 16-08-1866 Tjalk Jonge Teunis
Heus J. 14-08-1866 Aak Maria Catharina
Heuvel G. van den 10-08-1866 Tjalk Vrouw Elizabeth
Heuvel J. v.d. 11-08-1866 Boeijer Hoop en Vrees
Heuvel T. v.d. 11-08-1866 Aak Mentor
Hoebe J. v. 31-08-1866 Boeijer Vrouw Catharina
Hoekstra P. 30-08-1866 Tjalk Aldina
Hoen A. 't 18-08-1866 Tjalk Jonge Gerrit
Hoenderop P. 20-08-1866 Acht Gebroeders
Hols H.F. 23-08-1866 Aak Beurs van Rotterdam
Homburg W. 31-08-1866 Stad Wageningen
Hoorius S.K. 14-08-1866 Praam Zes Gebroeders
Houten A.C. van 20-08-1866 Tjalk Annekiene
Houtman J.B. 06-08-1866 Aak Oceaan
IJk P. van 09-08-1866 Aak Drie Gebroeders
Immerzeel G. 21-08-1866 Boeijer Anthonia
Ittersum W. van 06-08-1866 Boeijer Anna
Jacobs C. 01-08-1866 Boeijer Johanna
Janse G. 15-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Jelier L. 10-08-1866 Aak Goede Verwachting
Jong T. de 09-08-1866 Aak Vrouw Hillegonda
Jong P. de 09-08-1866 Aak
Jong D. de 07-08-1866 Boeijer
Jong O. de 15-08-1866 Boeijer Vrouw Johanna
Jong H. de 16-08-1866 Tjalk Jantina
Jong F. de 13-08-1866 Aak Allegonda
Jong T. de 06-08-1866 Aak
Jong F. de 20-08-1866 Aak Vrouw Allejanna
Jonkman C. 24-08-1866 Aak
Jonkman J. 15-08-1866 Praam Op Hoop van Zegen
Jonkman C. 15-08-1866 Praam Fortuin
Joost J. 17-08-1866 Keen Allegonda
Jumelaar H. 28-08-1866 Aak
Kampman J. 01-08-1866 Praam Margaretha
Kanters wed. 18-08-1866 Tjalk Vrouw Adriana
Kastelein L. 23-08-1866 Boeijer Willem
Kastelein W. 03-08-1866 Poon Willem
Kauw B. v.d. 23-08-1866 Aak Op Hoop van Welvaart
Kelus A. 24-08-1866 Aak
Kempies G. 11-08-1866 Tjalk Elizabeth
Kessel H. van 29-08-1866 Aak Voorzigtigheid
Keukens J. 23-08-1866 Aak De Rhijn
Kieboom G. 22-08-1866 Aak Nooitgedacht
Kieboom W. 25-08-1866 Tjalk Vrouw Adriana
Kiewit J.C. 16-08-1866 Boeijer Zuid Zaan
Klaasse W. 23-08-1866 Aak Vrouw Johanna
Klaasse J.W. 20-08-1866 Keen Fortuin
Klein wed. 25-08-1866 Praam Twee Gebroeders
Klein J. 02-08-1866 Aak Hernieuwing
Klein wed. 14-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Klinge N. 13-08-1866 Tjalk Vrouw Neeltje
Klinge A. 24-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Klinge A. 20-08-1866 Tjalk Twee Gebroeders
Klooster A. v.d. 20-08-1866 Poon Vertrouwen
Klooster M. v.d. 21-08-1866 Aak
Knecht P. 17-08-1866 Aak
Kok E. 16-08-1866 Keen Jacoba
Kolkman A. 08-08-1866 Praam Vertrouwen
Kommer W. de 23-08-1866 Boeijer Aak
Kommer J. 04-08-1866 Aak
Kooij wed. 14-08-1866 Praam Vrouw Elsje
Kooiman D. 01-08-1866 Aak Theodoor
Kooiman B. 30-08-1866 Boeijer
Kooiman B. 23-08-1866 Aak
Koppers F. 06-08-1866 Aak Louise
Kouwe A.A. 22-08-1866 Aak
Kraak J. 20-08-1866 Aak
Krijtenberg J. 06-08-1866 Aak Keulen No. 16
Kuilman G. 09-08-1866 Tjalk
Kuipers wed. J. 28-08-1866 Tjalk Vrouw Geertje
Kuweler H. 14-08-1866 Praam Adriana Hillegonda
Laan C. v.d. 14-08-1866 Rhijnschuit
Lang L. 25-08-1866 Aak Arnold Waldpoel
Lansdorf G. 13-08-1866 Aak
Lee J. van der 10-08-1866 Aak Vrouw Maria
Lee W. van der 10-08-1866 Aak
Lee H. v.d. 25-08-1866 Barkas
Lee J. de 25-08-1866 Tjalk Vier Gebroeders
Lehman W. 07-08-1866 Poon Agatha
Lenwithy J. 17-08-1866 Aak Keulen No. 7
Lijnweber T. 07-08-1866 Aak Fortuna
Linde C. v.d. 01-08-1866 Aak
Lintz B. 22-08-1866 Aak Herman
Logiese C. 06-08-1866 Aak
Loijers C. 13-08-1866 Hoogaarts
Looman G. 15-08-1866 Poon Jonge Gerrit
Los J.W. 25-08-1866 Praam Jonge Jacobus
Louwel C. 17-08-1866 Aak Keulen No. 29
Luden G. 20-08-1866 Tjalk Vriendschap
Lugt A. de 28-08-1866 Aak
Lukas G. 11-08-1866 Aak Catharina
Maat P.C. 28-08-1866 Jacht
Made A. v.d. 11-08-1866 Boeijer 2 Gebroeders
Made wed. v.d. 10-08-1866 Praam Tweelinge
Mastenbroek J.P. 18-08-1866 Tjalk Vrouw Dirkje
Mastenbroek P. 20-08-1866 Poon Vrouw Elisabeth
Matje G. 27-08-1866 Aak
Meeuwese P. 16-08-1866 Boeijer Vrouw Adriana
Megen F. 25-08-1866 Tjalk Anna Maria
Meijer J. 18-08-1866 Aak
Meijer J. 27-08-1866 Aak Vrouw Johanna
Meijer J. 13-08-1866 Aak
Menekers G. 10-08-1866 Goede Intentie
Meree J. 02-08-1866 Boeijer
Mes A. 17-08-1866 Aak
Mes A. 21-08-1866 Aak
Mes A. 10-08-1866 Aak
Mes A. 14-08-1866 Aak
Millema W. 09-08-1866 Aak Op Hoop van Zegen
Minaak B. 22-08-1866 Tjalk Goede Verwachting
Moeleke J. 11-08-1866 Boeijer Vrouw Janna
Moerkoert W. 20-08-1866 Boeijer Willem II
Mooij G. 16-08-1866 Boeijer Anna
Mouwer K. 16-08-1866 Tjalk Jonge Pieter
Mulder L. 27-08-1866 Tjalk Willem
Muller J.C. 20-08-1866 Tjalk Vrouw Gerritje
Muller L. 17-08-1866 Aak Willem
Muns J. 10-08-1866 Boeijer Vrouw Pieternella
Neui G. 23-08-1866 Keen Vrouw Willemina
Nijenhof J. v. 25-08-1866 Keen Hendrina Maria
Nispe C. van 10-08-1866 Boeijer Vrouw Catharina
Noldus L. 17-08-1866 Keen Maria
Noordenne B. van 20-08-1866 Aak
Nuis H. 22-08-1866 Tjalk Jonge Jan
Ooste G. 02-08-1866 Tjalk Maria Antonetta
Ophorst G. 09-08-1866 Boeijer Margaretha
Opstal G. van 06-08-1866 roeiboot
Osinga J. 27-08-1866 Tjalk Vrouw Johanna
Otto S. 17-08-1866 Aak Zelden van Pas
Oude P. den 20-08-1866 Boeijer Vrouw Engelina
Oude D. v.d. 27-08-1866 Boeijer Vrouw Johanna
Ouwerkerk W. 28-08-1866 Boeijer Dankbaarheid
Ouwerkerk W. 07-08-1866 Aak
Overnade A. 04-08-1866 Hoogaarts
Pas H. 25-08-1866 Aak
Peer S. 10-08-1866 Boeijer Jonge Johannes
Peere A. van 29-08-1866 Aak
Peeren A. v. 22-08-1866 Aak
Pelt J.G. v. 27-08-1866 Tjalk Vrouw Maartje
Peters P. 18-08-1866 Keen God Met Ons
Peters F. 11-08-1866 Boeijer
Pieters P. 17-08-1866 Aak
Poebrelkhause J. 01-08-1866 Aak Vrouw Hendrika
Pol H.M. 22-08-1866 Tjalk De Hoop
Pompe J.J. 09-08-1866 Tjalk Margaretha
Pot W. 15-08-1866 Tjalk Gebroeders
Prilman F. 13-08-1866 Aak Koln
Prins A. 23-08-1866 Tjalk Jonge Jacoba
Prins H. 31-08-1866 Tjalk Sliedrechts Welvaren
Prooije C. van 16-08-1866 Aak
Pruis A. 18-08-1866 Tjalk Vier Gebroeders
Raad J. de 18-08-1866 Gaffelschip De Hoop v. Sliedrecht
Raad J. de 30-08-1866 Gaffelschip De Hoop van Sliedrecht
Raalte W. van 07-08-1866 Zeemanschap
Reeling A. 16-08-1866 Aak Onderneming
Rekum C. van 28-08-1866 Boeijer
Reus P. de 20-08-1866 Aak
Riedijk J. 16-08-1866 Boeijer Vrede Best
Rijke P. 25-08-1866 Boeijer
Ritmeester W. 16-08-1866 Rhijnschuit Maria Cath.a
Ritmeester W. 10-08-1866 Boeijer Maria Cath.
Roelink R. 14-08-1866 Praam Jonge Gerrit
Rok L. de 02-08-1866 Aak
Ronde J. v.d. 16-08-1866 Aak Prins van Oranje
Roo A. de 17-08-1866 Gaffelschip Barbera
Roodenburg P. 25-08-1866 Aak
Roodgart G. 16-08-1866 Aak
Rosenburg A. 11-08-1866 Aak
Rosenburg J. 17-08-1866 Keen Anna Maria
Rossem B. van 28-08-1866 Aak Koophandel
Rotgans G. 13-08-1866 Aak
Ruiter C. de 09-08-1866 Aak
Sande P. v.d. 27-08-1866 Boeijer
Sandheuvel J. 27-08-1866 Aak De Rhijn
Sante P. van 07-08-1866 Aak Jonge Antje
Sante G. van 06-08-1866 Aak
Schellaarts W. 22-08-1866 Tjalk Vrouw Helena
Schoubruck J. 27-08-1866 Aak Mainz No. 15
Schoute F. 31-08-1866 Aak
Schouten F. 20-08-1866 Aak
Schreeben L. 08-08-1866 Aak Keulen No. 5
Schuite P. 25-08-1866 Aak
Schuller F. 06-08-1866 Aak Keulen No. 30
Smits A.E. 25-08-1866 Praam Geertruida Cat.
Smits J. 14-08-1866 Tjalk Johanna Willemina
Snijders H. 16-08-1866 Praam Drie Gebroeders
Snoek A.J. 16-08-1866 Aak
Snoek A.L. 08-08-1866 Aak
Snoek J. 09-08-1866 Aak
Snoek A.L. 11-08-1866 Aak
Snoek J. 11-08-1866 Aak
Snoek J. 25-08-1866 Aak
Snoek A.L. 24-08-1866 Aak
Snoek E. 20-08-1866 Boeijer
Snoek A.L. 04-08-1866 Aak
Snoek J. 07-08-1866 Aak
Snoek L. 01-08-1866 Boeijer
Snoek J. 03-08-1866 Boeijer
Snoek J. 31-08-1866 Boeijer
Spraakman K. 08-08-1866 Tjalk De Jonge Franciscus
Sprang G. 13-08-1866 Aak
Sprang G. van 30-08-1866 Boeijer
Stam W. 09-08-1866 Aak
Stel F. v.d. 31-08-1866 Aak
Stokkem C. van 30-08-1866 Aak Helena
Strate J.J. v.d. 25-08-1866 Tjalk Vrouw Catharina
Struis A. v.d. 25-08-1866 Aak
Sweerts P. 25-08-1866 Keen Jonge Willem
Tadde P. 02-08-1866 Aak
Teijen G. van 20-08-1866 Boeijer Gerarda
Timmer P. 15-08-1866 Tjalk Vrouw Johanna
Touwe R. 18-08-1866 Praam Vrouw Jannetje
Tree W. 04-08-1866 Tjalk Klazina
Tuitel J. 30-08-1866 Westlander
Vaar J. v.d. 16-08-1866 Praam Op Hoop van Zegen
Vaart J. v.d. 21-08-1866 Aak
Veele C. v.d. 15-08-1866 Boeijer Dankbaarheid
Veeneman R. 14-08-1866 Tjalk Vertrouwen
Veer D. de 15-08-1866 Keen Aolus
Veer G. de 11-08-1866 Aak
Veer L. 22-08-1866 Tjalk
Verbroek H. 23-08-1866 Boeijer Vrouw Anthonia
Verdeel G. 02-08-1866 Aak
Verdoorn A. 04-08-1866 Tjalk Vrouw Dirkje
Verhoef D. 20-08-1866 Aak
Verhuis W.H. 18-08-1866 Praam Jantina Afina
Vermaat J. 22-08-1866 Aak
Vermetscher P. 10-08-1866 Aak St. Rafael
Vermeule W.M. 18-08-1866 Praam Dankbaarheid
Vermeulen J. 21-08-1866 Poon Vrouw Johanna
Vermeulen D. 02-08-1866 Poon Goede Intentie
Vermeulen G. 13-08-1866 Tjalk Vertrouwen
Verminne A. 14-08-1866 Rhijnschuit
Verriers J. 16-08-1866 Praam Vrouw Hillegona
Versluis B. 04-08-1866 Poon Johanna
Verwei M. 27-08-1866 Damschuit
Verweij M. 18-08-1866 Damschuit
Verwijde F. 31-08-1866 Aak
Verwoerd P. 24-08-1866 Aak
Vierant J. 02-08-1866 Boeijer
Vierant M. 13-08-1866 Boeijer Dankbaarheid
Visser J. 14-08-1866 Boeijer Jonge Jacob
Visser A. 08-08-1866 Tjalk Adriana
Visser A. de 08-08-1866 Aak
Visser A. 27-08-1866 Roeiboot
Vliet J. van 07-08-1866 Praam Johanna Maria
Vliet J. 25-08-1866 Aak
Vliet G. van 16-08-1866 Aak
Vogel A. 23-08-1866 Roeiboot
Vonk J.S. 25-08-1866 Tjalk Vier Gebroeders
Vos D. de 25-08-1866 Boeijer Willemina Johanna
Vos P. 25-08-1866 Tjalk Maria Catharina
Vos P. 23-08-1866 Tjalk Johanna Maria
Vos J. 18-08-1866 Praam Vrouw Roelofje
Vos P. 01-08-1866 Tjalk Vrouw Maria
Vos H. 14-08-1866 Keen Anthonie
Vries K.J. de 11-08-1866 Praam Vrouw Geertje
Vries F. de 27-08-1866 Tjalk Vier Gezusters
Vrij W. de 11-08-1866 Aak
Wal J.P. v.d. 27-08-1866 Tjalk Verwisseling
Water M. v.d. 15-08-1866 Boeijer Op Hoop
Weelie W. van 06-08-1866 Boeijer
Welie B. van 24-08-1866 Aak Jonge Henriette
Welsem K. van 30-08-1866 Aak
Wemmer F. 29-08-1866 Aak Keulen No. 32
Westbroek A. 02-08-1866 Aak
Wiel H. v.d. 23-08-1866 Aak
Wiel E. v.d. 14-08-1866 Praam Vier Gebroeders
Wijngaarden G. van 13-08-1866 Tjalk Vrouw Maria
Wildschut G. 30-08-1866 Aak
Willems G. 06-08-1866 Boeijer Gerard
Willemse G. 28-08-1866 Aak Bernard
Wiltste A. van 15-08-1866 Aak
Winkel H. 15-08-1866 Praam Twee Gebroeders
Winkel H. 14-08-1866 Praam De Hoop
Winkel J. 28-08-1866 Boeijer Jonge Gerrit
Wissel A. 09-08-1866 Boeijer Op Hoop van Zegen
Wit G. de 09-08-1866 Snibbe
Wit P. de 15-08-1866 Aak
Withaak A. 31-08-1866 Boeijer Jonge Joseph
Wolff H. de 20-08-1866 Tjalk Elisabeth
Woudstra wed. J.L. 27-08-1866 Tjalk Vrouw Helena
Zande J. v.d. 30-08-1866 Poon Vrouw Antoinetta
Zeeuw D. 06-08-1866 Aak
Zeeuw D. 11-08-1866 Aak
Zijlstra J. 27-08-1866 Tjalk Maria
Zuile D. van 30-08-1866 Tjalk Vrouw Catharina
Zwet J. 28-08-1866 Aak

* * *
Erica
Subject: ! Dordrecht - inkomende binnenvaartschippers (havengeld augustus 1867)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Sun, 2 Sep 2007 14:43:08 +0200
--------
Binnenvaartschippers die in augustus 1867 havengeld betaalden in de stad
Dordrecht :

Aak J. van 19-08-1867 Poon Drogist
Adriaanse M. 21-08-1867 Boeijer
Adriaanse J. 30-08-1867 Boeijer Ebenhaezer
Amans A. 27-08-1867 Tjalk Jonge Cornelia
Andreas L. 19-08-1867 Aak Serokaloon(?)
Apperen C. van 02-08-1867 Tjalk 7 Gebroeders
Arend J. v.d. 09-08-1867 Boot
Arens W. 13-08-1867 Aak Maria
Baai A. 19-08-1867 Tjalk Goed Vertrouwen
Baan W. v.d. 23-08-1867 Boeijer aak
Baan G.J. 26-08-1867 Poon Twee Vrienden
Baar J. de 23-08-1867 Aak
Baars J. 21-08-1867 Aak
Ballegooijen H. van 03-08-1867 Stoomboot Nijmegen
Ballegooijen J. 10-08-1867 Stoomboot Nijmegen No. 1
Barrevoets F. 29-08-1867 Tjalk 6 Gebroeders
Bartels C. 06-08-1867 Aak Eugenie
Bartels C. 03-08-1867 Tjalk 3 Gebroeders
Bartels C. 02-08-1867 Aak 2 Gebroeders
Beijer W. 08-08-1867 Aak Fortuna
Beijer wed. 05-08-1867 Aak Wilhelmina
Beisiegel M. 09-08-1867 Aak Nicolaas
Bell J. van 05-08-1867 Aak
Bell C. van 27-08-1867 Boeijer de Maas
Bent J. v.d. 27-08-1867 Poon Anna Catharina
Berens W. 03-08-1867 Aak Sophia
Berg L. v.d. 23-08-1867 Praam Vrouw Aaltje
Besjes J. de 19-08-1867 Tjalk Vriendschap
Binne K. 02-08-1867 Praam De Jonge Bertus
Blankestein J. 15-08-1867 Aak
Blok A. 02-08-1867 Aak Alina
Blommers P. 05-08-1867 Boeijer
Bludenstein J. 28-08-1867 Aak 2 Gebroeders
Boelhouwer M. 23-08-1867 Boeijer
Boender E. 30-08-1867 Aak Koopmans Welvaren
Boer S. de 30-08-1867 Tjalk Annegina
Boer J. de 15-08-1867 Tjalk Antje
Boer P. de 02-08-1867 Aak
Boers A. 23-08-1867 Aak
Boetje F. 27-08-1867 Tjalk Jonge Maria
Bok P. 05-08-1867 Aak
Bommel N. 09-08-1867 Aak
Bommel N. van 21-08-1867 Aak
Bommel N. van 15-08-1867 Aak
Bommel N. 30-08-1867 Aak
Bonie H. de 01-08-1867 Aak Fenix
Bonne N. van 05-08-1867 Aak
Bons J. 15-08-1867 Aak
Bons J. 12-08-1867 Aak
Bons J. 26-08-1867 Praam De Jonge Anthon
Boonen H. 15-08-1867 Aak
Bos M. 23-08-1867 Praam Hellegina
Bot L. 10-08-1867 Tjalk Cornelis
Bouman R. 15-08-1867 Praam Wilhelmina
Bouwe J. v. 28-08-1867 Poon Maria Louisa
Bouwman J. 14-08-1867 Aak
Bree P. den 17-08-1867 Aak
Breeije C. den 19-08-1867 Aak
Breeije F. den 19-08-1867 Aak
Breems J. 06-08-1867 Aak
Breije C. van 24-08-1867 Tjalk De Heer Geleide Mij
Breije F. van 24-08-1867 Tjalk Vr. Adriana
Breur C. 17-08-1867 Tjalk Wilhelm
Breur A. 20-08-1867 Aak God Met Ons
Bron J. 09-08-1867 Aak
Brouwer E. 16-08-1867 Tjalk Antje
Bruin A. de 26-08-1867 Aak Maria
Buis T.F. 20-08-1867 Poon
Bul J. 21-08-1867 Poon Angenita
Capelle W. van 19-08-1867 Aak
Capelle W. van 19-08-1867 Tjalk Willem
Christel D. 15-08-1867 Tjalk Cornelia
Cornelisse M. 23-08-1867 Aak
Cruk F. 07-08-1867 Aak Steenbaas
Detema A. 03-08-1867 Praam 5 Gebroeders
Dijl J. van 06-08-1867 Praam Antje
Dobbelaar J. 03-08-1867 Tjalk Maria
Doeven L. van 14-08-1867 Boeijer
Dombeek J. 22-08-1867 Aak de Hoop
Doore A. van 14-08-1867 Boeijer
Dormolen A. 27-08-1867 Keulen No. 2
Drent V.L. 12-08-1867 Tjalk Hendrik
Drooglever W.C. 26-08-1867 Tjalk Maria Anna
Drost C. 26-08-1867 Aak Koophandel
Duister C. 12-08-1867 Aak
Duister G. 08-08-1867 Aak
Eikhof W. 08-08-1867 Aak Vereniging
Eindhoven J. 03-08-1867 Aak Maria
Eisinga wed. 16-08-1867 Tjalk 3 Gebroeders
Emste A. van 02-08-1867 Aak Keulen No. 26
Es H. van 23-08-1867 Aak
Es H. van 27-08-1867 Aak
Est A. van 07-08-1867 Boeijer
Fenneman J.W. 21-08-1867 Tjalk de Hoop
Ferbene G. 10-08-1867 Aak
Ferwene F. 19-08-1867 Aak
Filent M. 02-08-1867 Aak
Firet J. 12-08-1867 Aak La Ville de Paris
Fontein J. 17-08-1867 Tjalk Eendracht
François A. 23-08-1867 Poon de Kleine Jan
François P. 08-08-1867 Aak Kleine Jan
Franse F. 27-08-1867 Tjalk Vr. Johanna
Fransse A. 19-08-1867 Praam Hendrika
Gallas J. 10-08-1867 Stoomboot Rotterdam No. 2
Gaukema D. 10-08-1867 Tjalk Neeltje
Gelderen J. van 13-08-1867 Tjalk Susanna
Gerkem W. van 15-08-1867 Tjalk Elias
Geteren D. van 21-08-1867 Tjalk Fredrik
Gijn G. van 23-08-1867 Westlander
Glopper W. de 06-08-1867 Tjalk Sophia
Gosens R. 27-08-1867 Aak
Gosseling R. 27-08-1867 Damschuit 2 Gebroeders
Goudriaan F. 09-08-1867 Aak
Graaf A. de 10-08-1867 Aak
Graaf J. de 03-08-1867 Tjalk Ebenhaëzer
Graaf A. de 30-08-1867 Aak
Grim J. van 17-08-1867 Aak Jacob
Groot W. de 03-08-1867 Aak Johanna
Hage W.A. 06-08-1867 Tjalk Vriendschap
Hageman C. 17-08-1867 Boeijer
Hartog K. 23-08-1867 Aak
Hartog D. 20-08-1867 Aak
Hassel G. 12-08-1867 Aak de Hoop
Hemert J. van 15-08-1867 Aak
Henderop A.G. 06-08-1867 Aak Catharina
Hens A. 17-08-1867 Aak
Hens A. 27-08-1867 Aak
Hermans A. 30-08-1867 Boeijer Jonge Arie
Heuvel C. v.d. 16-08-1867 Tjalk Elisabeth
Heuvel J. v.d. 06-08-1867 Aak
Heuvel C. v.d. 07-08-1867 Tjalk Elisabeth
Heuvel M. ten 13-08-1867 Praam Jantje
Hijbergen F. 09-08-1867 Aak Hendrika
Hint A. 12-08-1867 Aak
Hoen J. 't 12-08-1867 Aak
Hoenderop W. 31-08-1867 Aak de Hoop
Hollander A. 01-08-1867 Tjalk Ebenhaezer
Holst A.J. 12-08-1867 Aak De Beurs van Amsterdam
Huismans A. 27-08-1867 Tjalk Vr. Elizabeth
Hulke L. 06-08-1867 Tjalk 2 Gebroeders
Jacobs J. 10-08-1867 Aak de Hoop
Jager A. de 31-08-1867 Poon Buiten Verwachting
Jansen J. 09-08-1867 Tjalk Sibrand
Jegen J. 03-08-1867 Aak Cornelia
Joele J. 20-08-1867 Poon Hoop op Zegen
Jong J. de 13-08-1867 Aak Ekmond
Jongman A. 01-08-1867 Aak
Jonkman wed. 05-08-1867 Tjalk Maria
Kampman J. 12-08-1867 Praam Janna
Kanters H. 10-08-1867 Tjalk Hendrik
Kaufman J. 16-08-1867 Aak Hendrik
Keller U. 07-08-1867 Aak Harmonie
Kenne C. 27-08-1867 Keulen No. 10
Kerkhof W. 14-08-1867 Boeijer
Kessel H. van 09-08-1867 Aak Voorzigtigheid
Kesser G. 26-08-1867 Aak
Keulen J. van 05-08-1867 Aak
Kiele M. 01-08-1867 Aak Mercuur
Kipping G. 23-08-1867 Boeijer 2 Gebroeders
Kipping F. 23-08-1867 Boeijer Goede Verwachting
Klaasse J. 14-08-1867 Aak
Klooster A. v.d. 14-08-1867 Aak
Klooster H. v.d. 17-08-1867 Aak
Klooster M. v.d. 23-08-1867 Aak
Koning J. 20-08-1867 Aak
Koning F. 19-08-1867 Aak
Kooij wed. J. 20-08-1867 Praam Vrouw Elsje
Kooij W. van 28-08-1867 Aak 4 Gebroeders
Koorenbos D.E. 30-08-1867 Tjalk Vr. Christina
Kopping L. 14-08-1867 Aak
Koster W. 21-08-1867 Aak
Koster J. 28-08-1867 Aak
Kouderberg A. 19-08-1867 Tjalk 2 Gebroeders
Kraai J. 19-08-1867 Aak
Kraaij J. 07-08-1867 Aak
Kremer D. 20-08-1867 Aak Fredrik Wilhelm
Krom W.J. 28-08-1867 Aak Frankfort No.23
Kruithof E. 19-08-1867 Praam de Hoop
Kruithof A. 09-08-1867 Aak
Kuik L. 15-08-1867 Praam Goede Verwachting
Kuit J. 01-08-1867 Boot
Kwik C. 01-08-1867 Poon Chrijst
Laan C. van der 08-08-1867 Aak
Laarseman C. 26-08-1867 Gaffel Vertrouwen
Laarte H. van 21-08-1867 Tjalk Annegina
Lanser A. 17-08-1867 Aak
Lee J. v.d. 14-08-1867 Aak
Lee A. v.d. 26-08-1867 Aak
Leeuw J. de 05-08-1867 Aak
Leeuwen P. van 23-08-1867 Poon Vr. Neeltje
Lemmers J. 10-08-1867 Tjalk Gebroeders
Leuhr H. 26-08-1867 Manheim No. 9
Liens(?) H. 17-08-1867 Praam 4 Gebroeders
Linde G.J. v.d. 05-08-1867 Tjalk de Liefde
Logger J. 31-08-1867 Tjalk Maria
Lohman G. 31-08-1867 Aak Keulen No. 29
Looij F. van 07-08-1867 Tjalk Koophandel
Matz W.H. 26-08-1867 Poon Vr. Maria
Meellink B. van 14-08-1867 Aak Dankbaarheid
Meer J. v. de 19-08-1867 Tjalk Vr. Beertje
Meesters C. 15-08-1867 Aak Elisabeth
Meeuwe M. 14-08-1867 Boeijer
Molewijk A. 01-08-1867 Aak
Mooij J. 01-08-1867 Tjalk Jantina
Moone W. 07-08-1867 Aak Geertruida
Morriks G. 06-08-1867 Aak Arie
Mos R. 12-08-1867 Tjalk Laurens
Mouthaan B. 30-08-1867 Aak Nieuwe Zorgen
Muller A. 26-08-1867 Tjalk Willem Arie
Muller J.A. 15-08-1867 Tjalk Gijsbertje
Muller E. van 05-08-1867 Stoomboot Nina
Namen(?) H. van 23-08-1867 Tjalk Vriendschap
Neijg H. 30-08-1867 Aak
Niemand J. 26-08-1867 Hoogaarts
Nieuwkoop A. 27-08-1867 Aak Fortobal
Nijhuis B. 24-08-1867 Poon Marigje
Nijmegen G. van 24-08-1867 Poon de Hoop
Noll S. 26-08-1867 Aak Germania
Nolles L. 26-08-1867 Aak Vr. Maria
Numan P. 15-08-1867 Tjalk Vijf Gebroeders
Ooijen F. van 23-08-1867 Aak
Ooms J. 23-08-1867 Aak Op Hoop van Zegen
Ooms H. 01-08-1867 Aak Carloplitane
Oost J. van 13-08-1867 Boeijer
Oost P. van 07-08-1867 Boeijer
Osinga L.J. 23-08-1867 Tjalk Jonge Jacob
Otte P. 13-08-1867 Tjalk 2 Gebroeders
Otto J. 08-08-1867 Aak
Otto C. 08-08-1867 Aak
Oude C. v.d. 12-08-1867 Poon Johanna
Oudenhoven P.J. v.d. 28-08-1867 Tjalk Kent U Zelve
Oukes wed. 08-08-1867 Tjalk Grietje
Ouwerkerk W. van 16-08-1867 Aak
Peperdun A. 03-08-1867 Aak Paulus
Peters G. 03-08-1867 Aak Vrouw Anna
Peters J. 16-08-1867 Aak
Peters H. 15-08-1867 Aak
Pieren F. 15-08-1867 Aak
Pieterse F. 10-08-1867 Aak
Pikhart J. 13-08-1867 Gaffelschip Handel
Pol O. v.d. 23-08-1867 Tjalk Nijverheid
Pommeren H. 17-08-1867 Aak Manheim No. 5
Pon wed. G.L. 17-08-1867 Tjalk Eensgezindheid
Ponne J. 19-08-1867 Praam Leendert
Pool J. 02-08-1867 Tjalk 4 Gebroeders
Poppelier J. 09-08-1867 Aak
Poppelier A. 22-08-1867 Aak
Prins A. 08-08-1867 Aak
Raukema F.S. 31-08-1867 Tjalk de Vrede
Reij J.D. van 30-08-1867 Damschuit Koopmans Welvaren
Ritter J. 26-08-1867 Aak L'esperance
Roele P. 30-08-1867 Tjalk Dankbaarheid
Rok A. de 28-08-1867 Aak Vrouw Jacoba
Romein J. 15-08-1867 Boeijer
Roud K. de 12-08-1867 Aak
Runstraten N. van 05-08-1867 Aak
Sabelhorst J. 03-08-1867 Aak Malkof
Sak J. 13-08-1867 Aak Jamais Pensée
Salomans P. 01-08-1867 Tjalk Vijf Gebroeders
Salomons J. 03-08-1867 Tjalk Hellegina
Sande J. v. de 27-08-1867 Poon Antonia
Santen F. van 10-08-1867 Aak
Schaap P. 30-08-1867 Hoogaarts
Schaap G. 26-08-1867 Poon Onderneming
Schipper A. 03-08-1867 Aak
Schlijzer F. 24-08-1867 Aak Frankfort No. 23
Schooijer G. 24-08-1867 Tjalk Vr. Lodevica
Schreuder F. 13-08-1867 Aak Garmein
Segmond J. 27-08-1867 Boeijer Goede Intentie
Sieber R. 12-08-1867 Tjalk Cornelia
Smit A. 16-08-1867 Tjalk Christina
Snikkenburg N. 16-08-1867 Aak Adolf Sander
Spegt B. 30-08-1867 Aak Wilhelm
Spiering D. 29-08-1867 Aak
Spork G. 27-08-1867 Aak Rosalie
Sprange J. 08-08-1867 Boeijer
Spruit B. 15-08-1867 Tjalk Willem III
Staveren J. van 17-08-1867 Boeijer
Stersch H. 22-08-1867 Aak Manheim No. 1
Stoelman G. 23-08-1867 Boeijer Maria
Stoepker F. 01-08-1867 Tjalk Johanna
Taddij P. 23-08-1867 Aak
Tak P. van der 06-08-1867 Aak
Teunisse W. 17-08-1867 Aak
Timmermans M. 23-08-1867 Aak
Tonnes F. 03-08-1867 Boeijer Grietje
Tricht J. van 13-08-1867 Aak
Trint N. 06-08-1867 Boeijer
Udes wed. 03-08-1867 Tjalk Roelof
Vaart J. v.d. 29-08-1867 Tjalk Hoop op Zegen
Veenstra K. 16-08-1867 Praam Eendracht
Veldman A. 14-08-1867 Praam Herman
Verbrugge F. 30-08-1867 Aak
Vermaas wed. C. 27-08-1867 Tjalk Geertruij
Vermaas W. 08-08-1867 Tjalk Geertrui
Vermeer P. 09-08-1867 Aak
Vermeer A. 17-08-1867 Aak 3 Gebroeders
Vermeulen J. 16-08-1867 Tjalk Alida
Vermeulen W. 16-08-1867 Tjalk Cornelia
Verschuur G. 26-08-1867 Poon 3 Gezusters
Versteeg J. 14-08-1867 Aak
Verwoerd D. 05-08-1867 Aak
Vet J. 12-08-1867 Aak
Veth H. 23-08-1867 Aak
Visser K. 23-08-1867 Aak
Visser P. 23-08-1867 Boeijer Zelden van Pas
Visser J. 16-08-1867 Boeijer
Visser J. 10-08-1867 Aak
Visser F. 09-08-1867 Tjalk 4 Gebroeders
Visser J. de 03-08-1867 Boeijer
Visser W. 02-08-1867 Tjalk Elizabeth
Visser W. 13-08-1867 Boeijer
Visser J. de 28-08-1867 Tjalk Vr. Catharina
Voets P. 05-08-1867 Aak 4 Gebroeders
Voets P. 05-08-1867 Aak Eenige Zuster
Vogel L. 12-08-1867 Boeijer
Vogel W. 13-08-1867 Boeijer
Vogel P. 07-08-1867 Aak
Vogel L. 19-08-1867 Aak
Volkert F. 28-08-1867 Tjalk Op Hoop van Zegen
Volkert F.H. 26-08-1867 Tjalk 4 Gebroeders
Voogd C. 17-08-1867 Praam Goede Verwachting
Vos J. 17-08-1867 Aak
Vos J. 26-08-1867 Praam Roelofje
Vos P. 31-08-1867 Tjalk Maria
Vosmeer J. 16-08-1867 Tjalk de Hoop
Vreede P. 08-08-1867 Aak
Vries J. de 13-08-1867 Tjalk 4 Gebroeders
Vries J. de 02-08-1867 Tjalk 4 Gebroeders
Vries J. de 23-08-1867 Tjalk 4 Gebroeders
Vries J. de 26-08-1867 Gaffelschip Hendrik
Waal G. de 10-08-1867 Hoogaarts
Waalberg J. 01-08-1867 Tjalk Twee Gebroeders
Waard A. de 05-08-1867 Aak
Waardenburg P. 22-08-1867 Aak
Waardenburg P. 20-08-1867 Aak
Wagemakers A. 22-08-1867 Aak Ida
Wemmers B. 15-08-1867 Aak Keulen No. 7
Wemmers H. 12-08-1867 Aak Concordia
Werne J. van 24-08-1867 Boeijer Vr. Marjanne
Wessel H. 26-08-1867 Damschip Jan Joseph
Wiekerhof G. 22-08-1867 Aak
Wieland C. 08-08-1867 Aak
Wijngaarde J. v.d. 13-08-1867 Tjalk Jacoba
Wijngaarde J. van 03-08-1867 Aak
Wijngaarden M. v.d. 13-08-1867 Tjalk Eendracht
Wildschut G. 20-08-1867 Aak
Wiltschut G. 22-08-1867 Aak
Winkelhout J. 22-08-1867 Aak
Wisse S.S. v.d. 26-08-1867 Tjalk Wisseling
Wit H. de 16-08-1867 Tjalk Hendrika
Wit G. de 05-08-1867 Aak
Witvliet W. 01-08-1867 Aak
Woensel J. 12-08-1867 Aak
Woutstra wed. 23-08-1867 Tjalk Vriendschap
Wouwe J. van 06-08-1867 Aak Maria
Zeeuwe D. 14-08-1867 Aak
Zijne A. 30-08-1867 Tjalk Vr. Jantje
Zon W. van 23-08-1867 Aak
Zwamborn J. 29-08-1867 Boeijer Vr. Antje
Zwang G. 23-08-1867 Boeijer Eva
Zwart A. de 10-08-1867 Tjalk Adriana
Zwede W. van 23-08-1867 St(oom)b(oot) Rotterdam

* * *
Erica


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken