INDEX-HOME       TOEVALSTREFFERS Genealogie - DEEL 40   © R.Kuijsten 1999-2010


Toevalstreffers Genealogie. Opmerkelijke vondsten bij onverwachte bronnen, Bijvangsten etc. Vermeldingen in archieven, almanakken, tijdschriften of adresboeken


Doorzoek het Toevalstreffers Archief       Input: Naam of Plaats    INDEX - HOME


Gebruik voor verder zoeken de zoekfunctie van uw browser (Ctrl+F)


Subject: ! Dordrecht: register vissersschepen 1893-1896 (4 stuks)
From: "Erica" <genbook@d-compu.dyndns.org>
Date: Thu, 13 Sep 2007 19:55:52 +0200
--------
Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Archief : 6 (Gemeente Dordrecht, 1851-1980)
Inventarisnummer : 7232 Register houdende aantekening van de vissersschepen
1893-1896
- - - - - -
Titelblad:
Register voor visschersvaartuigen
Gemeente: Dordrecht
Letterteeken: D.D. *

* = Vervallen, zie missive i/d Com. der Kon. dd 26 Juni 1911 No. 1426 (4e
afd.) Dossier No. 372 van 1911.

[Nummer van het schip:] 1
[dagteekening van inschrijving:] 9 Augustus 1893; (in potlood) Augustus
1896; Zuiderzee; naar(?) Friesland; K. van Dordt Kapt aan Parijs(?) vertr.
[naam van het schip:] VOLTI SUBITO
[soort van schip:] Schroefstoomboot
[eigenaar:] K. van DORT
[aanmerkingen:] voert geen zeil, (in potlood) 25 ton, 5 man, doet dienst als
sleepboot op de river;

[Nummer van het schip:] 2
[dagteekening van inschrijving:] 2 Januarij 1894; (in potlood) 1 jan gev.;
G.J. van Dort Kapt.
[naam van het schip:] ADRIANE JANE
[soort van schip:] Schroefsleepboot
[eigenaar:] J.A. van DORT
[aanmerkingen:] voert geen zeil, (in potlood) 33 ton, 6 man; In eigendom
overgegaan aan den heer Veenstra te Amsterdam;

[Nummer van het schip:] 3
[dagteekening van inschrijving:] 3 april 1894; (in potlood) is begonnen augs
1893; over aug 1896; J. Tetenburg kap. Zwollerkerspel;
[naam van het schip:] CAROLINA
[soort van schip:] Schroefboot
[eigenaar:] G.H. TETENBURG
[aanmerkingen:] voert geen zeil, (in potlood) 49 ton, 6 man; doet dienst als
schroefboot op de rivier; te Dansen(?);

[Nummer van het schip:] 4
[dagteekening van inschrijving:] 3 april 1894, (in potlood) 1 jaar gevischt;
A. van Dort kapitein;
[naam van het schip:] POSTILJON II
[soort van schip:] Schroefsleepboot
[eigenaar:] A. van DORT Azn
[aanmerkingen:] voert geen zeil, (in potlood) 15 ton, 5 man; doet dienst als
sleepboot op de rivier; te Mainz;

LOS KAARTJE:
"Volgens missive van de Commissaris der
Koningin in de provincie Zuidholland
d.d. 26 Juni 1911, A. nr 1426, is het
lettertekens voor de zee- en kustvissers-
vaartuigen, voor Dordrecht is komen te
vervallen (zie archief na 1851, inv.nr.
1369, dossier 372 [572?] )."

* * * *
NB.
Toegangsnummer: 6
Archieftitel: Gemeente Dordrecht 1851-1980
III STUKKEN BETREFFENDE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
A Algemene Zaken
Dossiers betreffende algemene zaken
1369 1910, nummer 561-620
1383 1911, nummer 361-420
(http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46)

* * * *
Erica

* * *
- ZONDERLINGE BEKENDMAKING.
De volgende advertentie lezen wij in de Dordr.Ct. :
In den nacht van 14 April jl. werd mijn woonhuis geheel door brand vernield.
Aan de waakzaamheid van mijn hondje hadden wij ons behoud te danken; met
mijne vrouw werd ik door een buurman J. VERMAAS in zijn huis opgenomen.
Ik gaf dadelijk kennis aan den Burgemeester, die spoedig kwam, en daarna aan
mijne kinderen, die elders woonachtig zijn. Van 15 April tot 31 mei heb ik
bij de ruine gewaakt. Toen het nieuwe gebouw met de vlag prijkte, heb ik
zelf slechts één liter sterken drank betaald, en nu durft men beweren, dat
er zeven liters verbruikt zijn; bovendien word ik door vrouw en kinderen
verdacht niet nauwgezet op mijn zaken te letten, dit valt mij hard en ik
werp alles, waarvan men mij zoo ten onrechte beschuldigd, verre van
kij,wetende dat ik onschuldig ben.
DUBBELDAM, 2 Juni 1885. G. BRAND Jb., particulier.
[Nieuwe Amersfoortsche Courant 6-6-1885]

- Een vuurroode hemel, schrijft de DORDR. CT., deed in den afgeloopen nacht
tegen 12 uur, verscheidenen onze stadgenooten hunne woning uitsnellen, in
den waan dat in het oostelijk deel der stad een hevige brand woedde ...
(brand boerenstelling K. ZWIJNENBURG te Wijngaarden)
[Nieuwe Amersfoortsche Courant 6-6-1885]

- DE EEUWIGDURENDE BEWEGING is weder eens ontdekt, en heeft ditmaal hare
bakermat, gevonden in eene borenwoning op ZWIJNDRECHT, alwaar de zoon des
huizes haar na lange studie heeft toegepast op een vierwielig rijtuigje van
de groote van een kinderwagentje. Huig en Pelt [HUIG VAN PELT] heet de
uitvinder, en deze heeft zooveel vertrouwen in de deugdelijkheid zijner
uitvinding, dat ze, volgens zijn beweren, niet te koop is. (Dordr. Ct.)
[Nieuwe Amersfoortsche Courant 8-6-1887]

Een 69-jarig metselaarsknecht te Dordrecht, genaamd A. v.d. W., een groot
liefhebber van visschen, was Dinsdagacond als naar gewoont met zijn
roeibootje naar buiten gegaan om te peuren. Daar hij echter lang uitbleef
dan gewoonlijk, begonnen zijne betrekkingen ongerust te worden en stelden
pogingen in het werk om den man terug te vinden. Eerst Vrijdag vond men zijn
bootje tusschen eenig riet nabij het huis te MERWEDE; bij nader onderzoek
werd het lijk van den vermiste daarin ontdekt. Waarschijnlijk is de
ongelukkige gedurende het visschen aan eene beroerte overleden.
[Nieuwe Amersfoortsche Courant 25-8-1886]
NB.
adresboek 1873:
WEG, A. VAN DE, Wijk C Marienbornstraat No. 730b, metselaar;

- 259. Ligging van een wrak in het Holländer-diep. Sont. Het wrak van het in
het Hollander-diep gezonken, ss. "EETA" ligt 5550 MZ 59 O. van het licht
Trekroner. Na de gedane pogingen om het wrak te doen springen staat daarop
59° O. van het licht van Trekroner. Na de gedane pogingen om het wrak te
doen
[De Zee 1879 - Pagina 293 (google books)]

- PLAATS DER BAKEN
IN DE SOND :
In het Hollanders-diep, aan de Westzijde,
60. Aan het No.O. einde van den Middelgrond ligt de Noordelijkste ton
(Hoedanigheid der baken : Roode spitse ton, No. V, met staak en vlag);
61. Voor een wrak dat 4 kabellengten N.N.O. van de Noordelijkste ton ligt
en slechts 23 voet water heeft (Hoedanigheid der baken : groene wrakboei);
62. Aan het midden der Oostzijde van den Middelgronf ligt de middelste ton
(Hoedanigheid der baken : zwarte ton, No. IV);
63. Aan het Zuideinde van den Middelgrond ligt de Zuidelijkste ton
(Hoedanigheid der baken : zwarte ton, No. III);
In het HOLLANDERS-DIEP, aan de Oostzijde:
64. Benoorden Ryggen, op een wrak met 25 voet water (Hoedanigheid der baken
: Groene wrakboei);
65. Aan de N.W. zijde der ondiepste plaats vn de Ryggen (Hoedanigheid der
baken : Baken met 1 bal);
66. Aan het N.W. einde van de Sulthholme-bank, voor een wrak met 16 voet
water (Hoedanigheid der baken : groene wrakboei);
67. Nagenoeg W.t.N. van de Noordpunt van Sulthholme en 6 kabellengten Noord
van de Kleine-bank, voor een wrak (Hoedanigheid der baken : Baken met witten
staak en 1 benedenwartschen bezem);
[pagina 250][Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de
zeevaartkunde 1841]

- Een in de Westerhaven te Rotterdam liggend aakschip, met oud ijzer
geladen, is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag gezonken. De schipper werd
met groote moeite gered, doch diens vrouw en vier kinderen, meisjes van
11,7,4 en 1 1/2 jaar, die in het vooronder te bed lagen, zijn bij de ramp
omgekomen.
[Nieuwe Amersfoortsche Courant 22-8-1883]

- Twee havenuitdiepingsprojecten in vijftiende-eeuws Dordrecht
Henny Denessen
[Inhoudsopgave Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (2006) nr. 1]
[http://www.zeegeschiedenis.nl]

* * *
Erica


* * *

- NA DE STORMRAMP. Een aardig geschenk voor Borculo.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
De heer H.F. Onderwater alhier zal dezer dagen aan het gemeente bestuur van
BORCULO een eigenaardig geschenk aanbieden ter plaatsing in het raadhuis
aldaar als een herinnering aan de stormramp, die het vorige jaar die stad
heeft geteisterd.
Tijdens de ramp in den omtrekt van Borculo vertoevende, heeft de heer
ONDERWATER een bezoek gebracht aan de geteisterde stad en op zijn verzoek is
hem toen afgestaan een stuk van een eiken bint uit den neergestorten
kerktoren. Van dat stuk eikenhout heeft de heer ONDERWATER nu een gedenkzuil
gemaakt: een voetstuk, waarvan de vier zijden bevatten het portret van
Borculo's burgemeester jhr. DE MURALT, het wapen der stad, een dankbetuiging
der burgerij voor de betoonde hulp en den datum.
Op het voetsuk een draaibare zuil, waarop de kunstzinnige 79-jarige een
symbolische voorstelling van de ramp heeft gebeeldhouwd: een weg met
vernielde boomen, bliksemstralen uit donkere wolken, een brieschend paard,
bereden door een amazone met vliegende haren; de tweede zijde der vierkante
zuil vertoont de kerk als ruine; de derde kant stelt de verdere gevolgen van
het woeden der elementen voor: vernielde boomen, door de lucht vliegende
takken enz. en het vierde geeft ook symboliek aan den angst der burgerij:
een man, die een vrouw tracht te beschermen tegen het naderend geweld;
daarboven een zeis, die alles wegmaait; een kruis, dat bedoelt weer te geven
het geloof, dat geen houvast meer heeft en boven alles het afziend oog, dat
vertolkt, hoe bij alle rampen en tegenspoed toch een lichtpunt te zien is.
De heer ONDERWATER heeft eenige maanden aan het stuk gewerkt en hij heeft nu
de voldoening, dat het van verschillende zijden een gunstige beoordeeling
heeft gevonden.
[NRC 1926-04-24-2-01 ][Het Vaderland 1926-04-24-2-09 ]

- opening tentoonstelling Borculo
[NRC 1926-08-11-1-01]

- H.F. Onderwater, overleden 90 jaar, 8-3-1938, geb. Dordrecht 3-10-1847.
... Zoo schonk hij een gebeeldhouwde zuil aan de Vereeniging de Biesbosch en
bewerkte hij een balk van de verwoeste kerk van Borculo ter herinnering aan
de ramp, die dit stadje heeft getroffen.
[Het Vaderland 1938_03_09_2_01]

- .. Volgens koninklijk besluit van 1 September 1861 (St. 78) bestaat in elk
der gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht eene commissie voor de
Rijnvaart ...
[Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1924]

- .. Commission voor de Rijnvaart bestaan te Amsterdam, Rotterdam en
Dordrecht....
[Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1849]

* .. De Nederlandsche regeering hakte eindelijk den knoop door en besliste
bij KB van 16 Febr. 1820, dat voortaan de goederen, die van Amsterdam,
Rotterdam en Dordrecht den Rijn op...
* Amsterdam onderhield in 1815 beurtdiensten op Duisburg, Wezel, Dusseldorp
en Keulen; DORDRECHT vooral op Keulen...
[Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851 door Pieter Jan Bouman
(1931)]

- Hansweerd, 23 Nov. Het in het Hollandsch Diep gezonken schip Vier
Gebroeders, schipper KIK, is heden gelicht en op het droge gezet.
[NRC 1911_11_24_1_04 ]'

- Hansweert gepasseerd 11 maart voor 4 uur en bestemd naar:
'Merwestroom', van WIJNGAARDEN, naar Belgie;
[NRC 1909_12_29_1_04 ]

- Hansweert gepasseerd 28 Dec. voor 4 uur en bestemd naar:
'Merwestroom', van WIJNGAARDEN, naar Rotterdam;
[NRC 1910_03_12_1_09 ]

* lichting van de bij Moerdijk door ijsgang gezonken schroefsleepboot
'Generaal van der Heyden';
* lichting van een bij Werkendam gezonken vischschokker;
* lichting van een bij de Maaskade te Rotterdam gezonken schuitje, beladen
met 80 ton haring
* gezonken schuit "Goede Verwachting" beladen met tarwe;
* lichting van den bij Katendrecht gezonken tjalk "Ebenhaezer'',
[DE ZEE 1892; google books]

* .. gevonden. De erwten en boonen daarentegen, die met dit mais en met
salicylzuur in eene te Moerdijk gezonken stoomboot waren geladen geweest,
zijn door de gezondheidscommissie te Zutphen voor het gebruik afgekeurd.
[Verslag van den koning van de bevindingen en handelingen van het
geneeskundig staatstoezicht door Netherlands Ministerie van Binnenlandse
Zaken]

- overlijdensakte 's-Gravenhage 4-3-1819 (279)
Dirk BRANS, gewoond hebbende alhier wijk U295, overleden den 1/3 des middags
twaalf uur 35 jaar, geboren alhier, ongehuwd, zijnde de ouders onbekend doch
beiden overleden

* * *
Erica


* * *

- toegangsnummer: 648 archieftitel: gemeente Hardinxveld
archief van de burgemeester-strandvonder
dossiers inzake de verkoop van scheepswrakken, 1886-1910
2478 'De Jonge Frans' gezonken in de Merwede, 1886.
2479 Stoomboot 'Limburg I', 1888.
2480 'De Broedertrouw', 1892.
2481 'Gerhardus Jacobus', 1894.
2482 'Maria Elisabeth', 1904.
2483 'Wacht Even', 1907.
2484 'De Drie Gebroeders', 1910.

- I. Hendrik Sakes APALLIUS, tr. Trientje Sjoerds Speerstra
II. Sake Hendriks APALLIUS, geb. Welsrijp, gemeente Hennaarderadeel 1815 (41
in 1856), schipper (1858), overl. Utingeradeel 21-12-1899 (85 jaar), tr.
Utingeradeel 22-01-1856 Romkjen Sakes van der Wal, geb. Ureterp, gemeente
Opsterland 1818 (38 in 1856), dochter van Sake Hessels van der Wal en Wytske
Zakes.
NB.
* [patentbelasting Dordrecht 1858]
3138 S.H. Apallius (boord) schipper 2119 f 19,71;
Kinderen:
1. Hendrik Apallius, geb. Dordrecht 1858 (22 in 1880), tr. Utingeradeel
30-12-1880 Jeltje Wybes Rypkema, geb. Terkaple (23 in 1880), dochter van
Wybe Ruurds Rypkema en Rinske Frankes Woudstra. [Zoon: Wybe Hendriks
Apallius]

- I. Luitzen Hendriks Switink, tr. Tjitske Fokkes.
II. Henderik Luizens SWITINK, geb. 1806, schipper (1858, 1863), overl.
21-5-1889 (83 jr), tr. Willemke Oenes van der Pal [Willemke Oenes van der
Pol].
NB.
* [patentbelasting Dordrecht 1858]
3122 H.L. Switink (boord) schipper 2111 f 21,25
* [patentbelasting Dordrecht 1863]
3452 H.L.Switink (boord) een overd. tjalk 2188 f 21,25
3546 H.L.Switink (boord) koopman 2365 f 6,40
Kinderen:
1. Tjitske Switink, geb. Opsterland 30-11-1832, overl. Dordrecht 11-01-1910
(77 jaar; akte Smallingerland), tr. NN.
2. Pietje Switink, geb. Opsterland 23-2-1835.
3. Fokje Henderik Switink, geb. Drachten 30-3-1837 [AKTE VAN RECTIFICATIE
dd. 12-4-1865 waarbij familienamen ouders respectievelijk worden veranderd
van "Brevoort" in "Switink" en van "van der Wal" in "van der Pal"], overl.
Zevenbergen 14-10-1878 (41 jaar; akte Smallingerland), tr. Smallingerland
15-04-1865 Gerrit Fokkes de JONG, geb. Lemmer, gemeente Lemsterland 1834 (31
in 1865), zoon van Fokke Siegers de Jong en Fogeltje Gerrits Eiseng.

- 3544, F.B. van Velthoven (Mechelen), vreemd kramer, 2363, f 25,60
[BRON: Stadsarchief Dordrecht Archief : 6 Inventarisnummer: 5148
(patentrecht over 1863)]

- Gisteren namiddag is van HELLEVOETSLUIS naar Japan vertrokken het
stoomschip JEDO, kapt. K.W.F. d'Arnaud Gerkens, gebouwd voor rekekning van
't Japansche Gouvernement, op de werf 'MERWEDE' van de heeren C. Gips en
Zonen alhier. Het schip is te Hellevoetsluis door vele zeeofficieren bezocht
en wordt zeer geroemd.
[Dordrechtsche Courant 30 jan 1858 (SAD 569-64)]

- (notaris Schultz van Haegen) firma Simon van Brakel en Zn.
[Dordrechtsche Courant 1 febr. 1858 (SAD 569-64)]

- onderhandse akte, vennootschap Jacob (zijn weduwe) en Cornelis van den
BROEK [wijk C Voorstraat no. 92], kaarsenmakerij;
[Dordrechtsche Courant 16 febr. 1858 (SAD 569-64)]

- brand broodbakker A. TROOST te Heinenoord;
[Dordrechtsche Courant 23 maart 1858 (SAD 569-64)]

- Dordrecht, 29 Maart. Eergisteren namiddag is van de werf van den
scheepsbouwmeester Jan SCHOUTEN, met het beste gevolg te water gelaten, het
nieuw gebouwd gezinkt schoenerschip 'CONCORDIA', gevoerd zullende worden
door kapitein Van Santen en gebouwd voor rekening van den Heer Gerard
MAURITZ alhier.
[Dordrechtsche Courant 30 maart 1858 (SAD 569-64)]

- brand vlasserstelling Gerrit BAAS (Pruimendijk, Ridderkerk);
[Dordrechtsche Courant 1 april 1858 (SAD 569-64)]

- Ll. Woensdag morgen ten 8 ure kwam het met koopwaren geladen beurtschip
van 's Hage op 's Bosch, langs de KINDERDIJK zeilen in de rivier de NOORD,
waar het door een ander beurtschip zoodanig werd aangezeild, dat
eerstgenoemde vaartuig, zijnde een poonschuit, onmiddellijk zonk.
[Dordrechtsche Courant 22 mei 1858 (SAD 569-64)]

- W.R. [William Robert] VEDER, 25 jarig jubileum, predikant;
- Joseph BADGON, 43 jaar, kapitein 'Leopold';
[Dordrechtsche Courant 29 juni 1858 (SAD 569-64)]

- OPENBARE VERKOOPING (v.d. Waijfort)
voor het huis bewoond door A.R. VAN NES te Ridderkerk nabij Rijsoordsche
brug verkoop .... vlassersgereedschappen etc....
[Dordrechtsche Courant 24 juli 1858 (SAD 569-64)]

- Dordrecht, den 26 Julij.
* Gisteren nacht en het grootste gedeelte van den dag van gisteren heeft er
alhier een vreeselijk storm gewoed, vergezeld met zware stortregens, ten
gevolge waarvan aan eenige gaz-lantaarns en gebouwen eene betrekkelijk
groote schade is toegebragt. Ook zijn hier en daar enkele boomen ontworteld,
en hebben tevens de vruchtboomen veel daarbij geleden.
* Eergisteren avond ten 10 ure werd in de rivier DE NOORD te KINDERDIJK, het
aakschip "Jonge Johanna", schipper G. v.d. GRAAF, beladen met 25 last rogge
van Schiedam naar Maastricht, aangevaren door het tjalkschip, gevoerd door
schipper Adr. SCHEPENS; met dat gevolg dat eerstgen. dadelijk begon te
zinken. Zonder de spoedige en krachtige assistentie van eenige personen
aldaar woonachtig, welke het zinkende schip naar den wal trokken, zou het
midden in het vaarwater zijn gezonken en daar de vaart zeer hebben
belemmerd; thans ligt het, hoezeer geheel gezonken, op veilige plaats,
gemakkelijker om geligt te worden en zonder de vaart in deze enge rivier te
belemmeren. De tjalk had geen schade bekomen.
* Men verneemt, dat gisteren nacht in het einde der KIL, een schip door eene
stoomboot is aangevaren en gezonken, waarbij de schipper, zekere DE RIDDER,
moet zijn verdronken.
[Dordrechtsche Courant dingsdag 27 juli 1858 no. 89 (SAD 569-64)]

- OPENBARE VERKOOPING (notaris H. Schuijten) 31/7, 7/8 1858
(1) Huis en Erf, Prinsenstraat D217;
(3) winkelhuis, Voorstraat hoek Vriezestraatsteiger D14;
[Dordrechtsche Courant dingsdag 27 juli 1858 no. 89 (SAD 569-64)]

- Dordrecht, den 28 Julij.
* Van alle kanten komen berigten van belangrijke schade door den
vreeselijken storm van laatstleden Zondag veroorzaakt. Zoowel op onze
zeekusten, waar bijna overal scheepsrampen hebben plaats gehad, als in het
binnenland, waar het toegebragt nadeel aan de gewassen en ook aan gebouwen
groot is, hebben zich de gevolgen van dien orkaan doen gevoelen. In den
omtrek van onze stad hebben ook de boom- en veldvruchten zeer veel geleden;
op vele plaatsen zijn de te veld staand granen zoodanig door den wind
neergeslagen, dat de aren hare korrels verloren hebben en als 't ware op het
veld gedorschen zijn; de appel- en peerenboomen zijn bijna geheel van hunne
vruchten beroofd.
[Dordrechtsche Courant do 29 juli 1858 no. 90 (SAD 569-64)]

- OPENBARE VERKOOPING (notaris Schuijten)
huis en pakhuis Kuipershaven B132 (Boeren-Vischmarkt);
[Dordrechtsche Courant za 7 augustus 1858 (SAD 569-64)]

- Dordrecht 13 Aug.
bliksem hofstede SCHIPPERS te Cillaarshoek;
[Dordrechtsche Courant 14 augustus 1858 (SAD 569-64)]

- (advertentie) De ontvanger der directe belastingen, te Dordrecht maakt
bekend, dat zijn kantoor is verplaatst naar de Hooge Nieuwstraat, wijk A no.
475, en geopend zal zijn des Dingsdag, Woensdag, Donderdags en Vrijdags en
dus niet meer des Maandags.
[Dordrechtsche Courant 21 augustus 1858 (SAD 569-64)]

- Ll. Zaturdag avond is een bleekerswagen, door het achteruitloopen van het
daarvoor gespannen paard, in de tegenover de buitenplaats WEIZIGT nieuw
gegraven en vrij diepe wetering geraakt. Een knaapje, op dien wagen gezeten,
is, door den heer J.G.C.P. VRIJTHOFF, die toevallig op die buitenplaats was
...etc.
[Dordrechtsche Courant 24 augustus 1858 (SAD 569-64)]

- OPENBARE VERKOOPING.
hoef- en grofsmederij, onder Dubbeldam, op Smitshoek aan den Zuidendijk A 39
(kad. B94-95).
[Dordrechtsche Courant 26 augustus 1858 (SAD 569-64)]

- VERKOOP hoef- en grofsmederij op Smitshoek aan den Zuidendijk, zal GEEN
voortgang hebben;
[Dordrechtsche Courant 9 september 1858 (SAD 569-64)]

- flesschenblazerij te Zwijndrecht, HH. PELGRIM c.s.;.
[Dordrechtsche Courant di 14 september 1858 (SAD 569-64)]

- tewaterlating Jan Smit Cz te Papendrecht, barkschip "Robertus Hendricus"
(kapt. J. Mulder);
- Het is gebleken dat de dief Willem STOKKEL maar alle goed bekend was in
Zierikzee, daar hij de natuurlijke zoon van P.J. ANTHONISSE, in 1832 geboren
aldaar...WILLEM Anthonisse tot 1852...erkend bij huwelijk moeder...etc.
[Dordrechtsche Courant za 9 oktober 1858 (SAD 569-64)]

- zeeschilder Arij Pleijsier;
- brand hofstede van H. BRUNNER te Streefkerk (bewoond door G. BRUT);
[Dordrechtsche Courant 16 november 1858 (SAD 569-64)]

- brand tuinman SMEULERS, Breeweg;
[Dordrechtsche Courant 18 november 1858 (SAD 569-64)]
NB.
adresboek 1855: Smeulers, J.H., Breedeweg E193, tuinier en bloemist

- Uit WILLEMSTAD schrijft men dd. 21 Nov.:
Gisteren avond is een groot tjalkschip met steenkolen geladen en bestemd
naar WAALWIJK, het welk in het Hollandsch Diep voor anker lag, met het
opkomen van den vloed, door het drijfijs van zijn anker afgedreven, met dat
gevolg, dat het door de most,, op de dammen voor de Nieuwe Sluishaven, onder
deze gemeente is vastgeraakt, waardoor het schip zoodanig is doorgezakt, dat
het waarschijnlijk verloren zal zijn. De lading hoopt men te kunnen redden.
[Dordrechtsche Courant 25 november 1858 (SAD 569-64)]

- De tjalkschipper C. HAMEL, komende van Rotterdam en bestemd naar
Vlissingen, gisteren namiddag met zijn vaartuig langs deze stad afvarende,
had het ongeluk, aan den Zwijndrechtschen kant, tegenover de werf
"Welgelegen", op de daar liggende kribbe omhoog te raken. Met groote
inspanning van krachten is men echter spoedig geslaagd, om de tjalk af te
winden en uit hare gevaarlijke positie op nieuw in vlot water te brengen.
Het nog niet herplaatsen op die kribbe van het baken, het welk er eenige
dagen vroeger om het drijfijs was afgenomen, blijkt eeniglijk tot dit
ongeval aanleiding gegeven te hebben.
Welverdiende hulde zij hierbij toegebragt aan den havenmeester J. Keijzer en
den loods Ponsen, maar vooral aan den heer L. MASION, welke laatste, zooras
hij het ongeluk zag, met twaalf zijner werklieden ter hulpe snelde. Aan
hunne vereenigde pogingen mag men de redding van schip en lading danken.
[Dordrechtsche Courant 2 december 1858 (SAD 569-64)]
NB.
* [CD-ROM Brabantse Leeuw 1987] Cornelis HAMEL, geb. Waspik 25-1-1813,
schipper, schipper op de stoomboottjalk 'DE HOOP' en wonende aan boord
(1853), wonende Gravenstraat 17rood (1870), overl. Dordrecht 30-9-1886, tr.
Made 8-2-1840 Anna van Diemen, geb. Drimmelen 20-5-1819, overl. Dordrecht
11-9-1889.
* [patentbelasting Dordrecht 1863] 3485 Corns. Hamel (boord), een overd.
tjalk, 2261, f 27,65;

- Mechtilda TERWELP, ged. Grieth (Duitsland) 1806, overl. Gendt 26-12-1882
(76 jr), tr. (1) Hendrik WILLEMSEN, overl. voor 1841, tr. (2) Wilhelmus
BERNS, geb. Doornenburg, schipper op 'De Vrouw Margaretha' (1841), wonende
te Doornenburg (1841), overl. voor 1882.

- Openbare Verkooping van vijf stalen schepen.
(notaris Kerkhoven en Van Holten) in de herberg van de weduwe D.L. van der
Wiel aan den Sasdijk te Werkendam, namens de erven van den Heer J.W. VAN DER
ELST:
(1) klipperschip WILLEM JACOB, 146 ton, Dirk Verdoorn (Werkendam)
(2) tjalkschip MATHILDE, 79 ton, Cornelis Ritmeester (Werkendam)
(3) tjalkschip MARIA CATHERINE, 72 ton, A. Hoegee (Werkendam)
(4) aakschip ALWINA, 52 ton, Dirk Zuidam (Herwijnen)
(5) aakschip ERICA, Gerrit Zuidam (Herwijnen)
[BRON: NRC 1911_02_18_2_14 ]

- I. Jan van der Velden, tr. Willemijn Langenhuizen.
II. Petrus van der Velden (Pieter van der Velden), arbeider te
's-Hertogenbosch (1876), tr. Rosmalen 04-05-1845 (akte 5) Johanna van ALEM
(Alen), overl. voor 1876.
Kinderen:
1. Johanna van der Velden, geb. Rosmalen 12-02-1846, arbeidster, tr.
's-Hertogenbosch 5-7-1876 Gerrit Bonte, geb. Leiden 8-7-1835 (40 in 1876),
arbeider, zoon Jacobus Bonte en Anna Paauw.
2. Anna Maria van der Velden, geb. Rosmalen 27-11-1848, tr. Rosmalen
07-04-1869.
3. Hendrika van der Velden, geb. Rosmalen 08-11-1850.
4. Lambertus van der Velden, geb. Rosmalen 22-03-1852.
5. Antonia van der Velden, geb. Rosmalen 06-08-1853.
6. Johannes van der velden, geb. Rosmalen 20-6-1855, tr. Vught 17-01-1910
Maria Bloks.
7. Wilhelmina van der Velden, geb. Rosmalen 04-06-1859.
8. Adriaan van der Velden, geb. Rosmalen 22-1-1861.
9. Anna Maria van der Velden, geb. Rosmalen 26-3-1864.

* * *
Erica

* * *
- Gerrit de REGT, geb. Leur 3-10-1805, schipper, tr. Dingena PAAP, geb.
Raamsdonk 3-1-1811.
Kinderen o.a.:
1. Adriana de Regt, geb. Dubbeldam 11-2-1845, tr. 's-Hertogenbosch 28-7-1869
Johannes Gerris, geb. Waalwijk 4-2-1846, zoon van Jacobus Gerris en Joanna
van de Wiel.

- Paulus Tietes de JONG, schipper, tr. Bolsward 28-5-1837 Wypkjen Thomas van
der Veer.
Kinderen:
1. Tiete de Jong, geb. Bolsward 10-1-1839.
2. Maria de Jong , geb. Doniawerstal 30-07-1840.
3. Jetske de Jong, geb. Bolsward 17-12-1842.
4. Thomas de Jong, geb. Bolsward 22-11-1844.

- Jan Willem Gransch, tr. Cornelia Janssen.
Kinderen:
1. Joannes Gransch, geb. Roosteren (Limburg) 10-12-1822, schipper, tr. Maria
Elizabeth Francisca SCHOUTEN, geb. Dordrecht 1831.
2. Anton Gransch, geb. Roosteren 27-09-1824.

- I. Cornelis (Corneille/Cornelis/Cornelus) VOS, geb. Capelle ca. 1776/1779,
schipper, overl. Vrijhoeven Cappel 28-07-1833, tr. Adriana Colijn (Kolijn
/Klijn/Klein).
NB.
- [http://members.home.nl/marf/vrijhoevengezinnen.html#V]
Kinderen:
1. Hendrik Vos, geb. Cappel 27-7-1800, schipper, overl. 's-Gravenhage
29-9-1859.
2. Sijke Vos, geb. Vrijhoeve of Capelle 13-2-1805.
3. Cornelis Vos, geb. Vrijhoeve Capelle 1807, volgt II.
4. Adriaan Vos, geb. ca. Vrijhoeven Cappel 1810/1811.
5. Martinus Vos, geb. Vrijhoeve Cappel 5-3-1816, schipper op "Maria".

II. Cornelis VOS, geb. Vrijhoeve Capelle 1807, schipper (1850-1860), tr.
Drongelen 19-1-1838 Cornelia SCHILDERS, geb. Drongelen 1809, wonende
Dordrecht 6-163/6-171/19-274 (1850-1860) en J303 (1860-1890), dochter van
Dirk Schilders en Elisabeth van Baardwijk.
NB.
- adresboek 1854: Vos, C., Wijk D Suikerstraat No. 232, schipper;
- adresboek 1860: Vos, C,.Wijk C Kerksteiger No. 111, schipper;
Kinderen:
1. Cornelis Vos, geb. Sliedrecht 1839.
2. Dirk Vos, geb. (Zuid Holland) ca. april 1843, overl. Deil 26-9-1843.
3. Elizabeth Vos, geb. Dordrecht 30-11-1850.

- Willem JANSSEN, geb. 1823 (36 in 1859), schipper (1859), wonende Dordrecht
(1859), overl. voor ca. 1850/1860, tr. Engelbarta Aleida WOUTERS,
geb. Westveen 16-6-1824, wonende aan boord (ca 1850/1860), wonende te
Dordrecht 1-128 / J22 (1860-1890) en J113 (1890-1917).
Kinderen:
1. Johanna Wilhelmina Janssen, geb. Rotterdam 12-11-1857, wonende aan boord
met haar moeder (ca 1850/1860), wonende te Dordrecht 1-128 (1860-1890).
2. Engelberta Aleida Jansen, geb. Zevenbergen 16-9-1859 (akte 134; 9 uur s
avonds), tr. Rotterdam 04-05-1892 Ignatius Bartels, geb. Emmerik 1861 (31 in
1892).
3. Wilhelmus Walterus Janssen, geb. Ruhrort (Pruisen) 1866 (29 in 1895), tr.
Rotterdam 29-05-1895 Cornelia Adriana Speekenbrink, geb. Waspik 1866,
dochter van Adrianus Speekenbrink en Maria Johanna Verschuren.
4. Karel Johannes Janssen, geb. Millingen 1868 (27 in 1895), tr. Rotterdam
09-10-1895 Catharina Joosten, geb. Ubbergen (33 in 1895), dochter van
Theodorus Joosten en Joanna van den Hoogen.
5. Adrianus Cornelis Janssen, geb. Rotterdam 04-11-1872.

- I. Jons de JONG, overl. te Bodegraven voor 1824, tr. Annetje de Raver,
overl. te Bodegraven voor 1824.
II. Adrianus de JONG, geb. Bodegraven 1798, ged. Nieuwkoop 18-09-1798,
overl. voor 13-01-1864, tr. Broek 12-2-1824 Maria STRAVER, geb. Gouda
30-10-1804, overl. voor 13-01-1864, dochter van Gijsbert Straver en Maria
Verkleij.
Kinderen:
1. Joris de Jong, geb. 1815 (49 in 1864), volgt III.
2. Gijsbertus de Jong, geb. 1826 (38 in 1864), koopman, won. te Gouda
(1864).
3. Johanna de Jong, geb. Broek 1828 (36 in 1864), won. te Gouda (1864), tr.
(1) Gouda 13-01-1864 Wilhelmus de GRAAF, geb. Gouda 1809 (55 in 1864),
broodbakker, wedn. van Elisabeth de Graaf, zoon van Petri de Graaf en Joanna
Vonk, tr. (2) Broek 14-04-1870 Arie Slootjes, geb. Haastrecht 1804, zoon van
Andries Slootjes en Jannigje Spanenburg .

III. Joris de JONG, geb. 1815 (49 in 1864), schipper (1864), won. te
Dordrecht (1864), tr. Maria Magdalena van LEEUWEN, geb. Dordrecht 1816.
NB.
Adresboek 1854: J. de Jong, Wijk C Torenstraat No. 476, schipper;
Adresboek 1860: J. de Jong, Wijk C Torenstraatje No. 476, schippersknecht;
* * *
Erica

* * *
- Lid in de Orde van Oranje Nassau:
mevr. C. Griffioen-Hiting;
mevr. J. Klaassen-Keddeman;
mevr. B.J.J. Reining-van Oostveen;
mevr. C.S. Riet-Zwang;
dhr. C.P. van der Waal;
mevr. J.P. Wapperom-Peterson;
mevr. E.H. van Wingerden-Spaanderman;
- Ridder in de Orde van Oranje Nassau:
mevr. A.A. Aardoom-Verhaar;
dhr J.H.G. Boskamp (Hans), 50 jaar acteur, zanger etc;
dhr. P.M. van de Leer
dhr H.A. van Oord
dhr D. Schalekamp
dhr C.J. Vos
dhr N.M. Willems
[bron: Dordt Centraal 2-5-2007]

- Benoeming vereffenaar nalatenschap
Yvonne Wanda van der WERFF, geb. Leiden 11-4-1938, overl. Noordwijkerhout
10-4-1990;
Wanda Yolanthe van der WERFF-RUSZ, geb. Sloten 19-1-1918, overl. Zwolle
27-5-2003;
[bron: AD De Dordtenaar 2-5-2007]
NB.
- Jan Leendert Jacob van der Werff, geb. Zandvoort 17-5-1916, overl. Zwolle
12-2-2000, tr. Wanda Jolanthe RUSZ.
[http://www.petrus-nl.net/NL/Genealogie/Kaarten/1447.htm]

- PAPENDRECHTSE LEEFT AL 100 JAAR.
(mevrouw Drewel-MUSCH uit Papendrecht, deze week 100 geworden )
[bron: AD De Dordtenaar za 5-5-2007]

- Mevrouw Drewel-Musch viert honderdste verjaardag (Papendrecht)
Inwoonster van Papendrecht mevrouw Drewel-MUSCH vierde dinsdag 1 mei haar
honderdste verjaardag. Burgemeester De Bruin bezocht haar vrijdag 4 mei om
14.00 uur (in Woon-zorgcentrum De Wieken aan de Noordhoek 20 in Papendrecht)
om haar te feliciteren.
Mevrouw Drewel werd op 1 mei 1907 geboren in het noorden van het land, waar
ze het grootste deel van haar leven woonde en werkte. Met haar man en zoon
Jan werkte zij als zelfstandige. Na de oorlog ging de familie met een
groentekar langs de deur, later exploiteerden ze een eigen benzinepomp en
vervolgens Rijschool Drewel. In een Dafje kreeg men voor 4,00 gulden een uur
les, ook motor- en vrachtwagenlessen werden verzorgd door de familie.
Mevrouw Drewel kwam in 1993 in Papendrecht wonen, omdat haar zoon hier
woonde. Sinds 2005 woont ze in De Wieken, waar ze nog altijd geniet van de
aandacht voor haar en van de activiteiten, zoals spelletjes met
spreukwoorden. Mevrouw Drewel heeft vier kleinkinderen, vijf
achterkleinkinderen en spreekt - zoals ze zelf zegt - twee talen: Gronings
en Nederlands.
[bron: http://www.internetkrant.nu/zh/editie_alblasserdam.php]

* * *

- Heden morgen is te Scheveningen aangekomen de bomschuit 'Arnoldine Maria',
schipper Leendert SPAANS, aanbrengende ruim 12 ton pekelharing.
- aangekomen passagiers, te Amsterdam van Java, per 'Pieter Schoenmakers',
kapt. van Varelen: de heer F.J. Terburgh Franck;
per 'Agna Digna', kapt. Onman: Ds. B. Matthes met 2 kinderen, de heer J.
Trip en kapt. Dekker met familie en twee heeren Bisschoff van Heemskerk,
mevr. Scheltema en 5 kinderen;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant do 1-7-1858 (no. 179) fiche 15]

- Riviervaart. In lading.
* Antwerpen en Brussel. Het schip 'Twee Gebroeders', kapt. E. van de Kuijl.
Adres: H. Braakman en Co.
* Dusseldorf. Het schip 'Elizabeth', kapt. Hems. Dauben Speck. Adres: A.
Hendrikx.
* Gent. Het schip 'Jeune Pierre', kapt. F. de Landtsheer. Adres: H. Braakman
en Co.
* Maastricht. Het schip 'Tompouche', kapt. L. Blaize. Adres: C. Steinweg.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Vrouw Suzanna', kapt. J. van de
Merwe. Adres: G.P. Ittmann en Zoon.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Cornelia', kapt. H.J. Ooms, Adres:
H. de Groot.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 3-7-1858 (no. 181) fiche 15]
NB.
[Rijnvaartpatenten Dordrecht] 30-11-1863 L. BLAIZE, overdekt stoomschip 'Tom
Pouce', 3013 centenaren.

- Op den 2den Julij des morgens ten 7 ure, barstte een onweder los over de
gemeente Dinteloord. De bliksem sloeg in den kap van den korenmolen van A.P.
VOGELAAR, waardoor deze in brand geraakte; doch door de spoedig aanbragte
hulp der brandspuit en de onvermoeide inspanning der spuitgasten en
ingezetenen, welke zich allen loffelijk hebben gekweten, heeft het mogen
gelukken den brand spoedig meester te worden.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 6-7-1858 (no. 184) fiche 15]

- Katendrecht / brand boerderij Kleis Oosthoek;
- Cargalijsten. DORDRECHT
Belfast. 'Fortuna', J.H. Busch, 270 ton, klipzout, Gerard Mauritz;
Liverpool 'Clio', G. Bart, 362 ton, klipzout, Gerard Mauritz;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant do 8-7-1858 (no. 186) fiche 15]

- Door den schipper DROST te Dedemsvaart,die met zijn vaartuig van Amsterdam
aldaar is geretourneerd, wordt het volgend verhaald: Toen hij zich in de
Zuiderzee bevond zag hij ...etc (drie personen gered)....
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant vrijdag 9-7-1858 (no. 187) fiche 15]

- Riviervaart. In lading.
* Maastricht. Het schip 'Koophandel', kapt. P. van den Dunnen. Adres: C.
Steinweg.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Jonge Francis', kapt. J.P. Oomes,
Adres: H. de Groot;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 10-7-1858 (no. 188) fiche 15]

- Aangekomen passagiers te Brouwershaven, van java, per 'Lammina Elizabeth',
kapt. A. Gessen:
De heer ABO, particulier met echtgenoot en zeven kinderen; de heer Tilsman,
echtg. en twee kinderen, ridmeester der huzaren; de jonge heer Arnold..
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 13-7-1858 (no. 191) fiche 15]

- Aangekomen passagiers te Amsterdam,
Van Batavia, per 'Sara Alida', kapt. Stapert: de kapt. der O.I. inf. N.G.
van Huffel (en echtg.) en D. Jats(Juts?);
Van Curacao per 'Zee-Ster', kapt. Zoetelief, de wel eerw. heeren J.C.
SCHERMER en Kieckrue(?) en J.C. Gast, de heeren J.H. de haselt en G.R. Palm;
mej. H. de Graaff; een bediende;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-7-1858 (no. 192) fiche 15]

- (advertentie) De Beurtschippers van 's Bosch op Rotterdam, Amsterdam, 's
Hage en Dordrecht, vice versa, maken bij deze den HANDEL bekend, dat zij
door den lagen waterstand, hunne vrachtloonen met een vierde hebben
verhoogd.
- Riviervaart. In lading.
* Antwerpen en Brussel. Het schip 'De Hoop', kapt. van den Bergh. Adres: H.
Braakman en Co.
* Dusseldorf. Het schip 'Dankbaarheid', kapt. G. Elbers. Adres: A. Hendrikx;
* Gent. Het schip 'Marie Louize', kapt. J. de Landtsheer. Adres: H. Braakman
en Co.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Vrouw Suzanna', kapt. van de
Merwe, Adres: Ittmann en C0.
* Maastricht, Luik en Aken. Het schip 'De Jonge Francis', kapt. J.P. Oomes.
Adres: de Groot.
* Maastricht. Het schip 'Koophandel', kapt. P. van den Dunnen. Adres: C.
Steinweg.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 15-7-1858 (no. 193) fiche 16]

- Carga-lijsten. DORDRECHT
* New Castle. 'Rhine', P. Metcalf. 122 chaldr. kolen, 29 chaldr.
slijpsteenen, 5 van cement. H. v.d. SANDE Hz.;
* Charlestown. 'Cornelia', H.L. Stasse, 20 ton porcelein aarde, VISSER en
v.d. SANDE;
* Charlestown. 'Volharding', M. Ouwehand, 72 ton porcelein aarde, VISSER en
v.d. SANDE;
5 ton porcelein aarde, Sandberg en Co
40 ton porcelein aarde, P.A. van Es en co
2 porcelein aarde, Offers en Veder
* Lieverpool. 'Sultane', S. Estail, 22 1/2 ton klipzout, VISSER en v.d.
SANDE;
- (advertentie) ontbonden Jan Schouten Jr / Arnoldus Jan Schouten (per
notariele akte);
- (advertentie) De Handel in Houtwaren en de scheepsbouw, met al hetgeen
daartoe meer eenigzins kan gerekend worden te behooren, en waarvan de
bestaan hebbende Vennootschap, volgens bovenstaande Aankondiging, is
ontbonden, door den ondergteekende, voor zijne rekening, onder gemelde Firma
van JAN SCHOUTEN voortgezet worden, zoo beveelt hij zich als zoodanig, bij
deze minzaam aan. Dordrecht, 15 Julij 1858 Jan Schouten Jr. zoo b
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 17-7-1858 (no. 195) fiche 16]
NB.
Adresboek 1855: A.J. Schouten, overzijde Binnenkalkhaven E449;
Adresboek 1860: Firma Jan Schouten, Wijk E Lage Bakstraat No. 499;

- Heden nacht is een stooker, genaamd R. ANKER, bij het verrigten van zijne
werkzaamheden op de stoomboot ''Rotterdam No. 1' van de Nederl. Stoomb. Mij,
in de rivier de Maas gevallen en verdronken.
- Geertruidenberg, 18 Julij. Nabij het zoogenaamde Galgenveld, in de DONGE,
is heden in de vroegte een aak 'De Merwestroom', schipper WIJNEN, met 1900
mud steenkolen geladen, gezonken; de lading was bestemd voor den handelaar
VAN HASSELT te Oosterhout, tegen schade verzekerd en afgezonden door de
firma Karel LIEBRECHT, uit Ruhrort. Het scheepsvolk heeft zich kunnen
redden.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 20-7-1858 (no. 198) fiche 16]
NB.
[Rijnvaartpatenten Dordrecht; http://d-compu.dyndns.org/gensearch]
* 31-03-1865 W. Wijnen, ijzeren aakschip 'Merwestroom' 4536 (in centenaars);
* 07-06-1871 W. Wijnen, aakschip 'De Merwestroom' 4837,39 (in centenaars);

- Utrechtsche courant 19/7 : circus heer Wollschläger...etc.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant do 22-7-1858 (no. 200) fiche 16]

- (advertentie) Uit de hand te koop:
een BOEIJERSCHUIT, groot 28 ton en een AAK, groot 19 ton, beide liggende bij
den Eigenaar H. van Schagen, Scheepmaker, te Mijl, bij Dordrecht. (7413)
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 24-7-1858 (no. 202) fiche 16]
NB.
* ADRESBOEK (Dordrecht) 1873:
Hermanus van Schaagen, Wijk E 's Gravendeelsche dijk No. 773, scheepmaker;
* ADRESBOEK (Dordrecht) 1879 (pag. 43):
Hermanus van Schaagen, Wijk C Steegoversloot No. 1165, scheepmaker;

- (advertentie) Uit de hand te koop:
een goed onderhouden TJALKSCHIP met Staand en Loopend Want, groot 41 ton,
met verdere inventaris, geschikt voor de vaart op 's Hage. Te bevragen en te
bezichtigen bij de wed. A. BONS, te Zevenbergen. (7916)
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant zo 25-7-1858 (no. 203) fiche 16]

- KINDERDIJK, 25 Julij. Gisteren avond ten 10 ure werd in de rivier de Noord
alhier, het aakschip 'Jonge Johannes', schipper G. v.d. GRAAF, beladen met
25 last rogge van Schiedam naar Maastricht, aangevaren door het tjalkschip,
gevoerd door de schipper Adrs. SCHEPENS, met dat gevolg dat eerstgen.
dadelijk begon te zinken. Zonder de spoedige ...etc..
- Men verneemt, dat heden nacht in het einde der Kil, een schip door eene
stoomboot is aangevaren en gezonken, waarbij de schipper, zekere de Ridder,
moet zijn verdronken.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant ma 26-7-1858 (no. 204) fiche 16]

- Aan den Moerdijk hebben de in de haven liggende schepen veel geleden; de
moddermolen van den aannemen der havenwerken werd letterlijk verbrijzeld.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant wo 28-7-1858 (no. 206) fiche 16]

- cirque Wollschläger (paardenspel)...etc.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant di 10-8-1858 (no. 219) fiche 17]

- Men meldt uit DORDRECHT 9 Augustus. Veertien dagen geleden is alhier voor
de stad een man der equipage van eene Noordsche bark, die in een bootje
bezig was het gat waardoor men de balken gelost had digt te maken, door den
golfslag eener voorbij varende stoomboot uit het bootje geworpen en
verdronken. Gisteren namiddag werd zijn lijk gevonden op de hoogte van de
Steenen Kamer, en alhier aan de Steenplaats aangebragt. Men verneemt echter
dit lijk hier niet te mogen aannemen en renvoijeerde het aan het bestuur van
Dubbeldam c.a., dit aan het bestuur van Zwijndrecht enz, ...etc.
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant wo 11-8-1858 (no. 220) fiche 17]

- (advertentie) Op Woensdag 14 en Donderdag 15 Julij 1858 .... makelaars H.
Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz en H. Boonen te DORDRECHT geveild ..
Rijnsche houtwaren.. Noordendijk molen HET HERT.
[bron: Rotterdamsche Courant za 10-7-1858 no. 161 (fiche 41)]

- Eergisteren avond werd door het muziekgezelschap EUTERPE te Dordrecht, op
het gewoon wekelijksch concert, de onsterfelijke schilder Arij SCHEFFER
herdacht, en wel door de uitvoering van eene Marche funebre, gecomponeerd
foor de verdienstelijke muziek-directeur den heer BOHME. Na het eerste
nummer van het tweede gedeelte werd tusschen de vaandel het voor eenige
jaren door dien beroemden schilder aan voornoemd gezelschap ten geschenke
gegeven vaandel, voorstellende de muze EUTERPE, met floers bekleed, op het
orchest geplaatst, waarna de heer PEETSOLD, het orchest bekom en een voor
den gelegenheid vervaardigen gedicht voordroeg.
[bron: Rotterdamsche Courant do 15-7-1858 no. 165 (fiche 42)]
NB.
Adresboek 1855 (pagina 26): "Hereeniging", opgerigt door het Harmonie
muzijk-gezelschap "Euterpe" te Dordrecht December 1851; Waarin door de leden
van het Harmonie muzijk-gezelschap "Euterpe" opgerigt den 15 Julij 1810,
muzijk wordt uitgevoerd;

- Eergisteren heeft bij DORDRECHT eene allertreurigste gebeurtenis plaats.
Zekere A. LAREMAN, een jongeling van 21 jaren, was met zijn vader op een
stuk land onder Dubbeldam bezig aan de hooibouw, toen hij een geit, die
herhaaldelijk tegen hem opsprong en hem in zijn werk hinderde, met de steel
van zijne hooivork wilde verjagen en daarbij, door een ongelukkig toeval,
struikelde....etc.
[bron: Rotterdamsche Courant vrijdag 23-7-1858 no. 172 (fiche 43)]

- Volgens eene van wege de internationale telegraafmaatschappij ontvangen
mededeeling is de Atlantische kabel met goed gevolg gelegd, en worden heden
berigten gewisseld tusschen de oude en nieuwe wereld.
- Gisteren heeft te DORDRECHT de opening plaats gehad van de ingeleverde
stembriefjes voor de verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad, waarvan
de uitslag is dat tusschen de heeren G.O. LOTSIJ en dr. J.A. DELHEZ, op
dingsdag 17 dezer, eene herstemming zal moeten plaats hebben.
- Gisteren werd de drie en twintigste algemene kerkelijke vergadering der
Herstelde Evang. Luthersche kerk in den Koningrijk der Nederlanden te
AMSTERDAM gehouden, in tegenwoordigheid van Z. Exc. den minister voor de
zaken der Hervormde Eeredienst enz. Als afgevaardigden waren tegenwoordig de
heeren G.W. Stemler, predikant, H. Kerkhoff, predikant, J.F. Broms, J.M.
Uhlenbroek, C. Holgen, B. Batelt, W.G. Deilman en W.H. Kirberger, van
AMSTERDAM; T.C.C. Everts, pred. van Enkhuizen,; H.R. Bosch, pred. van
Medemblik; F. Braakman, pred. van Gorinchem; H. JOOSTEN, pred. van
Harlingen; P.J. Helmig, pred. van Zwolle; J.H. Sonstral, pred. en J.
Buchelt, van den Helder, en F.W.G. Kemmann, pred. en J. THIES,
plaatsvervanger van den heer J.J. Wesselman, van Hoorn. Tot voorzitter voor
deze vergadering werd benoemd ds. T.C.C. Everts, tot tweeden voorzitter ds.
G.W. Stemler, tot ...etc.
[bron: Rotterdamsche Courant 6-8-1858]

- Machinisten-examen. Den Haag - Geslaagd voor voorloopig diploma J.
Leenderts te Vlissingen en F.L. Vogel te DORDRECHT.
[Het Vaderland 1924-07-08-1-02 ]

* * *
Erica
http://d-compu.dyndns.org/gensearch

- Wat gaan we doen met 'JACOB' ? (gezonken verm. in 1858 in Dordtse Kil)
[AD/De Dordtenaar za 19-5-2007]

* * *
- HAVEN DORDRECHT
* 1 t/m 30 april 1847
J. Stoorvogel, 'Adriana', Rotterdam, Ballast, 115 Tonnen, f 4,00;
* 1 aug. t/m 30 sept. 1847
J. Stoorvogel, 'Adriana', Archangel, Teer, 115 Tonnen, f 6,00;
* 1 juni t/m 30 aug. 1848
J. Stoorvogel, 'Adriana', (uit) Liverpool, Zout & Katoen, 115 Tonnen, f
2,00;
* 1 sept. t/m 30 okt. 1848
J. Stoorvogel, 'Adriana', (uit) Bergen, Vis & Traan, 115 Tonnen, f 6,00;
* [inkomend] 1 jan. t/m 31 mrt. 1849
J. Stoorvogel, 'Adriana', (uit) Bergen, Stokvis & (?), 115 Tonnen, f 6,00 ;
* [uitgaand] 1 jan. t/m 31 mrt. 1849
J. Stoorvogel, 'Adriana', (naar) Belfast, Lijnzaadt & Vlas, 115 Tonnen, f
6,00;
* [inkomend] 1 apr. t/m 31 mei 1849
J. Stoorvogel, 'Adriana', (uit) Liverpool, Zout & Cattoen, 115 Tonnen, f
4,00;
* [uitgaand] 1 juni t/m 16 aug. 1849
J. Stoorvogel, 'Adriana', (naar) Bergen, Hoepels & pannen, 115 Tonnen, f
6,00;
* [inkomend] 17 aug. t/m 31 dec. 1849
J. Stoorvogel, Adriana, (uit) Bergen, Vis & Traan, 115 Tonnen, f 6,00;

- Hoofdonderwijzer en twee kinderen verdronken. Roeiboot op de Lek
omgeslagen. Acht personen te water.
Hedenmorgen omstreeks tien uur heeft op de Lek nabij het fort 't SPOEL bij
Culemborg een ernstig ongeluk plaats gehad waarbij drie personen om het
leven zijn gekomen.
De heer J. ULEHAKE, hoofd van de openbare lagere school te EVERDINGEN, was
hedenochtend ...etc.
[Alkmaarsche Courant 1936-08-04][http://alkmaar.x-cago.com]

- Noel Barraud (1857-1920).
Date Title Dated Size cm (in) Medium
08 aug 2006 "RIJSOORD" 1910 18,5x25,5 Watercolour/paper [Auction House:
Webb's, Auckland (NZ); Est NZD 150 - 250];
16 mei 2006 "RIJSOORD" 1910 18,5x25,5 Watercolour/paper;
16 mei 2006 "Otaki" 1993 21x33 Watercolour/paper;
21 apr 2005 Women in sailing Vessels 1899 36x58 Watercolour/paper;
[web.artprice.com]

- "LUCULLUS, Gr. Spuistraat 29 - Dordrecht, Tel (01850) 11 92, nadruk
verboden"
= G.J. Bruntink (volgens telefoongids 1958)
[BRON: suikerzakje ; www.qoop.nl ]

- Johanna van Keulen
geb. Holland 13 juni 1830
overl. Roy Utah 21 juli 1904 (74 jaar, ongehuwd)
dochter van Cornelis van Keulen (geb. Holland) en Audesina Buis (geb.
Holland).
[http://images.archives.utah.gov/data/81448/2229072/2229072_0000246.jpg]

- Goosen van Kwawegen
geb. Rotterdam 13-3-1885
overl. Salt lake 11-3-1956
zoon van Adrianus van Kwawegen en Geertruida Verheul
[http://images.archives.utah.gov/data/81448/4093851/4093851_0092.jpg]

- Maria Antonetta van Oostendorp
geb. Rotterdam 15-1-1871
overl. Salt lake 12-6-1951
getrouwd met Bartel van Oostendorp
dochter van Hendrikus Antonius Eielts en Margaret R. Las
[http://images.archives.utah.gov/data/81448/2224973/2224973_0000167.jpg]

- huwelijken Den Haag; VAN DER VALK
* Jacob Johan + Joha. Cornelia Klikee 13-4-1921 (B538)
* Gers. cornelis + Helena Johanna Oudehoorn 13-8-1913 (1627)
* Hendrik Cornelis + Willemina Roos (B797) 30-6-1913
* Johannes Wilhelmus + Marg.a Frankrijker (B48) 3-3-1916
* Leonardus Martinus + Johanna Josephina van Hanswijk (B795) 30-8-1916
* Jacobus + Monde 10-1-1917 (A45)
* Cornelis Johannes + Ma van der HORST 20-2-1918 (A187)
* Mrs. + Gerdina Ma van Lath 15-3-1918 (B200)
* Johannes Simon Severinus + Ma Sophia Paulina der WEDUWE 3-7-1918 (B840)
* Arie van der Valk + Theod. Verhoeven 23-6-1920 (B891)
* Adrs. + Ma Marg.a Wilhelmina Nijenhuis (A775) 1-6-1921
* Cornelis + Anna van Rijs 3-8-1921 (A1143)
* Fredericus Arn.s + Carolina Christina VALK 1-3-1922 (A290)
* Wilhelmus Cornelis + Johanna Hela. de WIT 2-8-1922 (B1129)
* Johannes hendrikcus + Cornelia SALA 17-11-1922 (A1659)

* * *
Erica

* * *

- SCHILDER A.P. SCHOTEL WAS OOK BEDREVEN FILMER.
oudste bewegende beelden Dordrecht 1914; zaterdag 2 juni Dordrechtsch
Museum;
[bron: De Stem van het Weekend vrij 25-5-2007]

- Brugophalers (Dordrecht adresboek 1879):
N. Tits # Leuvebrug
P. Stempels # Leuvebrug
C. van Eijnsbergen # Roobrug
W. Mulder # St. Joris- en Vriezebrug
A. de Bek # Nieuwbrug
J. van Efferen # Pelserbrug
S.A. Ponsen # Zakkedragersbrug
H. Versteeg # Lange IJzerenbrug
H. van Loon # Engelburgerbrug
H. Buitenhek # Damiatenbrug
P. Hoebee # Damiatenbrug
M.J. Holler # Draaibrug Kalkhaven
J.M. Breedveld # Boomburg
W. den Broeder # Witteleeuwsbrug
G.F. van Welzenis # brug Merwekade
E. Ridderhof # Spui- en J. de Wittbrug
- Sluiswachters (Dordrecht adresboek 1879):
P. van Gilst # Spuisluis
W.J. van Dalen # Dolhuisstraat, opzichter Spuijen, Groote Zuidsluis
J. Bijkerk # Noordersluis en Vest binnengracht
J.G. Versteeg # Riedijksche gracht

- I. Andries van AALST, overl. Brielle, tr. Cornelia SNEL, overl. Brielle.
II. Jan van AALST, geb. Piershil 16-2-1793, schipper (1833, 1839), overl.
Middelburg 18-7-1867 (74 jaar), tr. (1) Kaatje MOLL, geb. Dirksland
13-11-1801, overl. Middelburg 13-12-1838 (37 jaar), tr. (2) Middelburg
31-5-1839 Neeltje Maria KEGGE, geb. Tholen 18-05-1810, dienstbode (1839),
dochter van Gerrit Kegge en Adriana Janssen.
NB.
# [periode 1/30-4-1847] J. van Aals[t], 'ONS GENOEGEN', van Middelburg, no.
87, f 2,50 [=jaarlijks havengeld];
# [periode 1/5-31/7-1850] no. 73 J. van Aalst, 'ONS GENOEGEN', van
Middelburg, 48 Ton, per jaar [=jaarlijks havengeld];
# [periode 1 jan. t/m 30 apr. 1851] binnenvaart
No. 85 J. van AALST, 44 ton, per jaar f 2,50;
[BRON: havengelden Dordrecht 1846-1851]
Kinderen eerste huwelijk:
1. Anthonetta Dorothea van Aalst, overl. Middelburg 6-5-1833 (7 mnd).
2. Jan van Aalst, geb. Middelburg 8-11-1838.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Gerrit Andries van Aalst, geb. Middelburg 21-3-1840.
2. Jan van Aalst, geb. Middelburg 20-7-1841.
3. Cornelia Adriana van Aalst, geb. Middelburg 1-2-1843 (wijk P 55).
4. Antonia Zuzanna van Aalst, geb. Middelburg 14-4-1850 (wijk F, nummer 38).
5. Magdalena van Aalst, geb. Middelburg 14-4-1850 (wijk F, nummer 38).

- HAVENGELD DORDRECHT
* [periode 1/5-31/7 1850] binnenvaart (jaarlijks havengeld)
no. 88 R. van der VEER, 'Morgenster', Dordt., 74 ton, per jaar f 3,75;
NB.
Adresboek 1860:
R. (Roelof?) van der VEER, Wijk A Hoogenieuwstraat No. 473, schipper;
* [periode 1 jan. t/m 30 apr. 1851] zeevaart (uitgaand)
(kapt.) Tijdema(n), 'FLORA', (naar) Newyork, (met) landverhuizers, (schip
groot) 326 Tonnen, (havengeld) f 25,00;
* [periode 1 jan. t/m 30 apr. 1851] UITGAAF
Aan den Boomsluiter Wollewevershaven f 2,70
Aan den Boomsluiter Blaauwpo(o)rt haven f 1,20
Aan den Boomsluiter Kalk Haven f 2,25
Perceptie Loon 7 percent over f 1644,79 = f 115,135
= f 121,335
* [periode 1 jan. t/m 30 apr. 1851]
W. Oudewortel, (schip) 54 ton, (havengeld) 60 cent
? = Wessel Oudewortel (1795-1867)


======

- [REPERTORIA (5) 1843-1844]
1359 9 febr 1843, testament, Paulus Langeveld Teuniszoon te Hardinxveld;
1364 12 febr, transport, Nathan Lewij aan Lazare Lewij te Dordrecht, Octrooi
tot het vervaardigen van stale pennen etc.;
1368 14 febr, Florent van Wageningen, barkschip De Zwijger, op de rivier
voor de stad;
1387 8 maart Vincent Thierens;
1401 4 april, Florent van Wageningen, fregat JACOB CATS;
1419 25 april, inventaris, Jacobus Bosman (+), Willemina Waanders eerst wed.
Jan van Roosendaal;
1427 28 april, testament, Obbe Obbes Faasen;
1430 29 april, hypt. inschr., Johannes Christiaan BENDORP;
1438 9 mei, testament, Hendrik Machlinus Vriesendorp;
1441 18 mei, inventaris, Adriana Cornelia v.d. Kaa wed. Cornelis
Vriesendorp;
1484 13 juli, Florent van Wageningen, barkschip PICTURA, Hendrik de Beer
1ste stuurman;
1549 16 okt., inventaris, Stephanie Samuelle Vriesendorp;
1580 2 dec., proces verbaal, Engelbert Vriesendorp - Arie v.d. Want;
1594 23 dec., Karel van der MIJL cumsius te Dordrecht (boedel Adriana
Hopman);
1614 13 jan 1844, Jacques SACRE, Hubert Baudreheije te Luik;
1630 3 febr, Carel van der MIJL (scheiding);
1646 24 febr., testament, Carel van der MIJL;
1753 31 juli 1844, door Arij Zondervan aan de heer Jacobus Staps Jr, beiden
te Dordrecht, verhuuring van laatstgemelde aan eerstgemelde, van een
overdekte aak met bijbehorende inventaris f 500 (verhuur 10 jaar f 50 per
jaar);
- [REPERTORIA (6) 1844-1845]
1952 20 febr, transport, Philip Em. CARP, Pieter Balen (leerlooierij);
1994 18 april, volmagt, Pieter Jans Gust, Kofschip 'Hendrika' te Antwerpen;
- [REPERTORIA (7) 1845-1846]
2443 31 oktober, verklaring, Frederik Jacob Mathijssen, kapitein fregatschip
"'s HERTOGENBOSCH" (verlies reis Batavia, anker);
2473 30 dec, F.C. Kuipers aan Arie Driessen, zaagmolen onder Dubbeldam;
- [REPERTORIA (9) 1848-1849]
2935 12 aug, transport Bernardus KOLDEWEIJ aan Petrus Johannes Tauescio;
2936 hypt., B.J. KOLDEWEIJ;
3050 15 januari, transport, door Jacob van Doevendijk te Papendrecht aan
Pieter Visser Arieszoon te Sliedrecht, van een tjalk en toebehoren te
Papendrecht f 1500;
3122 13 april, Herman de Kat aan Jacob Plaizier te Ridderkerk, kooi en
weiland;
3138 1 mei, Evert Groeneveld Cadee;
- [REPERTORIA (10) 1849-1851]
3324 5 okt., transport eendenkooi wed. Abraham BRAND te Dordrecht aan Jan
van Haaften te Sliedrecht;
3503 24 april Wilhelmina Peelen wed. Matthijs Goffin;
3565 19 juni, transport, door Lucas van Donk gewoond hebbend te Amsterdam
aan Hendrik Peters onder de Merwede, van een overdekte Praamschuit met
bijbehorende inventaris, leggend te Dordrecht f 400;
3611 31 aug 1850, transport, door Adriaan Hagers te Drimmelen aan Daniel
Kroos te Middelburg van een hektjalkschip en inventaris voor f 2000;
- [REPERTORIA (12) 1852-1853]
4505 23 april, Pieter Johannes van Nievervaart aan A.C. van Wageningen,
windoliemolen KLAVERBLAD (zie ook 4513);
- [REPERTORIA (13) 1853-1855]
4795 13 maart, windtrasmolen DE RUITER;
4860 8 mei, transport, aan Daniel Kroos te Vlissingen aan Cornelis de Wit te
Hardinxveld, van een hektjalkschip genaamd DE JONGE PAULUS voor f 2000;
4916 29 juni, transport, aan Pieter Wiggers te Papendrecht c.s. aan Daniel
Kroos te Vlissingen, van eene overdekte Boeijerschuit genaamd DE JONGE DIRK
voor f 800;
5157 24 maart, hypth., door Neeltje van Dalen weduwe Johannes Kraal te
Papendrecht c.s. aan den Heer Jan Hendrik Schultz van Haegen te Dordrecht,
van een som van f 450;
5158 24 maart, scheiding, door en tusschen Willemina Christina Sanderse van
Wel te Middelburg c.s.;
5160 26 maart, transport, door Jan Hendrik Bouwmans te Kerkdriel aan Jan
Verheul en Cornelis Verheul beiden te Papendrecht, van een overdekte Aak
genaamd DE JONGE CORNELIS voor f 400;
- [REPERTORIA (14) 1855-1856]
5531 Hendrik v.d. Heijde te Dordrecht aan Jacobus PULLEMAN te Oude Tonge,
statieschip f 910, en overdekte aak opgehouden
5555 Arij van Driel, Puttershoek, eendenkooi;
- [REPERTORIA (15) 1856-1858]
5816 25 maart, Cornelis K.. te Breda aan Bastiaan de Haan Franszoon te
Werkendam, tjalkschip f 1000;
5982 5 okt, Johannes Volkert aan Willem M. Smallegang te Heemskerk,
tjalkschip.
- [REPERTORIA (16) 12-1-1858 - 14-7-1859]
6076 22/1 protest, Florent van Wageningen, Gerrit Janszoon Zwart, eerste
stuurman fregat "Geertruida Maria" (lading uit Batavia);
6093/6094 17+20 febr., Florent van Wageningen, bark Eva Johanna;
6115 22 maart, Florent van Wageningen, Jacobus Seijffert stuurman bark
"Graaf Dirk Drie";
6123 3 april, testament Neeltje v.d. Heuvel - Leendert Plomp te Papendrecht;
6144 27 april, huw.contract, Jan Molendijk wedn Lijntje de Bruin - Jaapje
van Heeren te Dubbeldam;
6160 11 mei, testament, Cornelis Brand Corneliszoon te Dubbeldam;
6188 8 juni, protest, Florent van Wageningen, clipper 'Kosmopoliet';
6272 29 oktober, hypt.obl., Bernardus Abbundius Petrus Franscella Sartore /
Dingeman Ansems;
6306 9 december, volmagt, door Sara Levij echtg. van Philip Zadoks
Simonszoon te Dordrecht op Abraham Levij te Kuelen, verpanding huis te
Keulen;
6339 28 jan 1859, testament, Vrouw Ant. Wilhelmina Vriesendorp wed. J.J. van
den Brandeler;
6365 3 maart, inventaris, Jacob Kooijman en Adriana Molendijk;
6389 28 maart, protest, bark 'J.C. Schotel';
6391 29 maart, inventaris, Marinus ROOS en Maria Visser.
6392 29 maart, testament, Hendrik Rijntje van ELK te Dordrecht;
6402 7 april 1859, inventaris Johannes Barthol. Moonen en Johanna v.d.
Leest;
6457 14 juni, inventaris Petrus Scheiberling wedn. Anna Elisabeth Grobben;
6472 23 juni, borgtogt, v.d. Sande en Verbeek;
- [REPERTORIA (17) 1859-1860]
6645 21 dec 1859 Izaak van der Net aan Frans de Bosch, tjalkschip;
6737 16 maart 1660, overdracht, Johannes Fred. KOLKMAN aan Jac. Joh. Bern.
J. Bouvy, van een kofschip en inventaris f 2000;
- [REPERTORIA (18) 1860-1862]
6957 29-9-1860, verkooping, Hendrik Spoel Jr, van een rijnschip met
inventaris liggend te Dordrecht;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht 20-1853 (notaris van Dorsser)]

- Daniel KROOS, geb. Dordrecht 1822, schipper (1852), zoon van Poulus Kroos
(schipper) en Wouterina van Sprang, tr. Vlissingen 29-3-1848 Josina
ANTHEUNISSEN, geb. Vlissingen 1823, dochter van Willem Antheunissen en Maria
Jacoba Gillissen.
NB.
* [HAVENGELD stad Dordrecht 27-08-1855] binnenvaart, [1186] D. KROES,
Boeijerschuit 'Jonge Dirk', 25 Tonnen, f 0,25;
Kinderen:
1. Maria Jacoba, geb. Vlissingen 16-3-1852.

* * *
Erica


* * *
- OORLOG - ARCHIEFMATERIAAL OPSPORINGDIENST GEEFT ONTHUTSEND BEELD VAN
VERRADERS.
KAARTENBAK DUIKT OP BIJ VERBOUWING BADKAMER.
(Indische buurt Dordrecht, kaartenbak Politieke Opsporingsdienst (POD);
Dordtse cafehouder, lid Weerbaarheidsafdeling NSB, geboren jan 1912, overl.
maart 2004)
(TEKST AFGEBEELDE KAART ; [..] geb. 6-1-1920 Dordrecht NH [.]straat 13
Dordt, gehuwd met [..], geen kinderen, kantoorbediende, 26 juli 1945
gearresteerd; lid NSKK op dezelfde dag voorlopig vrij gelaten. de moeder van
zijn vrouw heeft bij de Wehrmacht gewerkten scharrelde dan ook met de
moffen.
Zit nu in de Benthien volgens hem.)
[AD De Dordtenaar za 21-7-2007]

* * *
- (3) 5-1-1836 Adriana van Zenden huisvr. Arnoldus Verslagers;
(17) 21-3-1836 Jhr Adriaan Leonard van Heeteren Gevers; bestek en
voorwaarden weegens het daar stellen van een legplaats voor eene stoomboot
aan het boven einde van de Haven van den Moerdijk en wegens het 6-jarig
onderhoud van alle de werken;
(19) 23-3-1836 huis Nieuwbrug B39 (kad. F 846);
(20) Leendert Kivit Hendrikszn, aannemer te Hardinxveld;
(44) Jan Matena, Steegoversloot C1186 (kad H 1357);
(61) levering steenkolen / stoomboot Willemsdorp-Moerdijk;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht archief 20-1790]

* (repertorium 20, 1842-1843)
512 (9-5-1842) testament Laurens NOLDUS, aan boord van het schip 'De Vrouw
Maria';
525 13-6-1842 testament Johannes Keijser te Dordrecht;
559 (7-10-1842) Gerrit Teeuwen, huis A272 9kad. F493 bis);
583 15-12-1842 boedelbeschrijving Hendrik BRUNNER, H.J. Trumpi (Dubbeldam);
694 16-11-1843 akte verkoop vaartuig, Magdalena Bouman en Abraham den Bandt
te Dordrecht;
* (repertorium 21, 1844-1846)
917 huurcontract Gerrit Smak Gregoor en Anthonij Ek (31-7-1846);
* (repertorium 22, 1846-1848)
0931 1-9-1846 verkoop, S.H. Lotsy, R. Gips, huis Steegoversloot C1011 (kad G
342) f 5000;
1033 25-9-1847 testament, Johannes Christiaan BENDORP;
1051 2-11-1847 boedelbeschrijving, Jacob Staes Vriesendorp, Pieter van den
Brandeler;
1103 5-4-1848 vennootschap, Adrianus en Meijndert Schotman;
* (repertorium 23, 1848-1849)
1164 testament Robbert Valk, te Dordrecht;
* (repertorium 24, 1849-1851)
1404 6-4-1850 huwel. voorwaarden, C.F. Bendorp en W.J. Evenwel Schakel;
* (repertorium 25, 1851-1853)
1472 20-03-1851 proces verbaal verkoop van een schip, Anth. Hendrik
Jurriaans en Arnold de Koning (te Puttershoek);
1475 02-04-1851 verkoop schip, gaffelschip Jan en Jacob BLOM te Dordrecht;
1501 26-05-1851 boedelbeschrijving, Knolhaven A361, Gerardus Masion, P. van
Gansewinkel, Jan Roest;
1509 14-06-1851 boedelbeschrijving, Teuntje van den Heuvel en Adrianus de
Groot te Dordrecht;
1535 31-01-1852 boedelbeschrijving, Daniel Pijzel;
1552 03-04-1852 boedelbeschrijving, Maximilaan Joseph Masion, P. van
Gansewinkel;
1628 24-02-1853 vennootschap, Jan en Arnoldus Schouten;
1638 09-04-1853 contract, P.J. de Bosson en J.H.C. van Deinse;
* (repertorium 26, 1853-1855)
1730 08-06-1854 boedelscheiding Daniel Pijzel;
* (repertorium 27, 1855-1858)
1958 27-12-1856 vennootschap Max. Jos. Masion, Paulina van Raamsdonk,
Laurentius Masion, P.L. Masion;
2058 08-05-1858 boedelscheiding M.J. Masion etc.;
* (repertorium 28, 1858-1859)
2110 07-01-1859 boedelbeschrijving, Anna Rosa Haver Droeze;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht archief 20-1734]

- 1059 13-11-1849 akte van transport, door Willem van der Meer wonende onder
Heerjansdam aan Wouter de Vlaming wonende te Vlaardingen, van een overdekte
boeijer f 800;
1159 9-8-1852 Aaltje Broeksmit echtg. Cornelis St...(?), windoliemolen DE
HOOP, Holl. Bolwerk te Breda;
1192 11-7-1853 + 1194 17-7-1853 Wouter Korthals, H.F. Koevoets,
windoliemolen in De Mijl;
687 (24-10-1840) contract vennootschap, door en tusschen Johan Pieter de
Joncheere, Jan Smits Janszoon, Johannes Anth. de Bandt en Nic. Adr. de
Joncheere, te Dordrecht, tot de uitoefening der zeepziedersaffaire met de
negotie;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht archief 20-1783]

- hektjalkschip 1697-5
stoomboot 1697-52
tjalkschip 1701-803
turfeiker 1703-1240
fregatschip Ida Wilhelmina 1700-632
turfeiker Jonge Antonij 1698-242 / 1700-620
belgisch schip Jonge Jan 1702-1031
maasschip of mignol Laurence 1700-698, 1701-871, 873
Ruhraak Pluto 1701-871
Kofschip De Vos 1699-328
aak Vrouw Elisabeth 1701-702
praamschuit Vrouw Hendrika 1699-386
kofschip Vrouw Johanna 1703-1135
[BRON: Stadsarchief Dordrecht, 20.11 index notaris Struijk over 1836-1842
(op microfiches), [NB. ONA 1697-1703 = 1790-1796]

- Rijkslandbouwwinterschool.
..zijn, voor het tijdvak van 1 Oct 1940 tot 1 Oct 1941, wederom benoemd tot
tijdelijk leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht; J.C. COLDER,
te Papendrecht en G. Kranenburg, te Dordrecht;
[BRON:het Vaderland 1940_11_12_1_03;
[zoekwoorden: vereeniging colder]

- EINDEX. H.B.S. 5-jarige cursus:
DORDRECHT. Eindexamen Chr. HBS Geslaagd: ....J. COLDER, Alblasserdam; ...
[BRON: het Vaderland 1930_07_02_2_11 ]
[zoekwoorden: vereeniging colder]

- Concours-hippique te Alblasserdam.
.... Landelijke Rijvereeniging Beyaert te Alblasserdam ... voorzitter J.C.
COLDER en den secretaris C.J. van Helden, die zooveel hebben bijgedragen tot
het welslagen van dit hippisch feest....
[BRON:de NRC 1929-09-05-1-10 ]
[zoekwoorden: vereeniging colder]

- NAT. VEREENINGING TOT BEVORDERING DER PAARDENFOKKERIJ.
[BRON: het Vaderland 1936_01_29_2_02 ]
[zoekwoorden: vereeniging colder]

- PAARDEN. Een nieuw weekblad Het Paard.
Met ingang van 1 Januarij 1928 zal verschijnen een geillustreerd weekblad
HET PAARD, gewijd aan paardenfokkerij en paardensport, met alles wat
hiermede in verband staat als rijkunst, hygiene en gezondheidsleer, draf- en
rensport, hoefbeslag, tuigenkennis enz.
Het blad staat onder redactie van den heer R. v.d. HOEK, dierenarts te
Barendrecht, terwijl de heer P. BEERDA als secretaris der redactie zal
optreden.
Vaste medewerkers zijn de heeren: A.D. van Buuren, J.C. COLDER, D.J. Couvee,
Aug. Diemont Sr., Dr. H. 't Hoen, F. den HARTOG, Abr. van Hoboken van
Hoedekenskerke, P.K. Kistemaker, H.J. Lijsen, mr. M.C. v.d. Minne, W. SLOB
Jr, prof. J. Wester, W.A.M. Westerouen van Meeteren, terwijl verder vele
bekende autoriteiten uit de fokkers (zoowel van het type trek- als
tuigpaard) en rijderswereld hun sympathie hebben betuigd en eventueel
medewerking toegezegd.
Het preofnummer dat ons werd toegezonden ziet er keurig verzorgd uit en
bevat een aantal artikelen, dat ons het beste doet verwachten voor de
toekomst. Uitgeefster is de Zuidhollandsche Boek- en Handelsdrukkerij
alhier.
[BRON: het Vaderland 1927-12-24-2-11 ]
[zoekwoorden: paardenfokkerij vereeniging colder]

- Nieuws uit de gemeente van 22 juli 2007 * Jarigen :
J. Hijink-Ahuis, 28-07-1931, 76 jr.;
F.J.H. Lennips, 30-07-1934, 73 jr.;
W. Ruitenberg, 31-07-1921, 86 jr.;
[http://www.hervormdekerklutten.nl/nieuwsgemeente.php]

- I. Albert Lieuwes Buisman, tr. Antje Martens.
II. Luwe Alberts BUISMAN, geb. Leeuwarden 1825 (36 in 1851), tr. Sloten
9-3-1851 Johanna Sieberts VISSER, geb. Sloten, dochter van Siebe Harmens
Visser en Aaltje Martens Visser.
NB.
* [HAVENGELD van de stad Dordrecht] 09-04-1866, no. 381 L.A. BUISMAN, Tjalk
'De Jonge Antje', Particulier van Slooten, à 6 cent per ton, 69 Tonnen [per
jaar] f 4,14;
Kinderen:
1. Aaltje Buisman, geb. Sloten 23-09-1857, overl. Cappelle a/d IJssel
30-6-1858 (9 maanden).

- De bekende harddraver La Vitesse, van den heer Joost SMITS te Dubbeldam,
is verkocht en naar Engeland afgeleverd. (Dordr.Crt.)
[BRON: De Gelderlander 14-6-1881; http://145.11.60.17/regionaalarchief]
[http://145.11.60.17/Exe/tiff2png.exe/18E831%7E2.PNG?Default?-i+-r+31+-g+15+
-h+153,142,5+F%3A%5CINDEXD%7E1%5CGELDERL%5C1880-1%7E1%5C1881%5CTIFF%5C000000
02%5C18E831%7E2.TIF]

- Bij den tuinman Arie MOLENDIJK, onder Dubbeldam, heeft een kool den 1e
Januarij van dit jaar zijn bloeiknop geopend en gister stond die vrucht in
vollen bloei. (Dordr.Crt.)
[BRON: De Gelderlander 17-1-1882; http://145.11.60.17/regionaalarchief]

- Door den hevigen wind zijn tot dusverre bekend de volgende schepen
gezonken. Op de rivier de Waal, 60 m. uit dne linkeroever onder Nieuwaal, de
praamschip genaamd "DE JONGE JACOB", schipper TEGELAAR, geladen met 24.000
metselsteenen van D..t(?) naar Amsterdam. Op de Boven-Maas, twee vaartuigen
als een toebehoorende aan schipper CRAAUW te R..m..nd(?) nabij Kerk Driel,
een een met suikerpeen geladen, toebehoorende ana schipper W. ROZENBURG te
Gr...moer(?) nabij pederoijen.
[BRON: De Gelderlander 17-11-1875; http://145.11.60.17/regionaalarchief]

- RIVIERBERICHTEN.
Lobith gepasseerd 29 Aug.:
* Catharina st - Apollianarius (Habernuk) - Niederrhein 4 st - Niederrhein
11 (Böckling) - Ida st - Nieuwe Zorg st - Maria st. - Unitas st. - Adèle
st. - Moderant st. - Die Geschwister (MEIJER) - Dea Data (v.d. HEUVEL) -
Johannes (TENDEL), allen naar Rotterdam;
* Clemenxe Maria (KESSLER), naar Werkendam;
* Maria (v.d. Waarden), naar Goes;
* Maria (de ROON), naar Vrijh. Capelle;
* Maria (VERDUIJN), naar Utrecht;
* Goede Hoop (STEGEMAN), naar Utrecht;
* Aeolus (KOK), naar Utrecht);
* Geerdina (LOOIJSCHELDER), naar Utrecht;
* Theresia Johanna (RENSEN), aar IJsselstein;
* Johanna (VERMEULEN), naar Waalwijk;
* Goede Gunst (v.d. Noort, naar Waalwijk;
* Op Hoop van Zegen (ROMIJN), naar Zevenbergen;
* Op Hoop van Zegen (RIJKEN), naar Nijmegen;
* God zij Met Ons (van Hooft), naar Nijmegen;
* Ehrenbreitstein (SCHMITZ), naar DORDRECHT(!);
* Fortuna (BROEKMAN), naar Kattendr.;
* Engelberta Aleida (VERSCHUREN), naar Zwijndrecht;
* Anna (VOS), naar Moerdijk;
* Anna Scholastika (Urmet(z)er), naar Maassluis;
* Appollonia Scholastika (Urmetzer), naar Papendrecht;
* Dirkje (PENRAAD), naar Opheusden;
* Eendracht (HOLTUIS), naar Oudewater;
* Vertrouwen (MULLER), naar Puttershoek;
* Koophandel (van Eijken), naar Hasselt;
* Weldaad (JOSTEMN), naar Veendam;
* Catharina (BOVERMAN), naar Vlaardingen;
* Industrie (ROBBERS), naar Alblasserdam;
* Duif (PELZER), naar Voorschoten);
* Elisabeth Adriana (STASSE), naar Vlssingen;
* Zelden tijd Zonder Strijd (VOLKER), naar Delft;
* Ebenhaezer (NOTEBOOM), naar Borselen;
* Waldeck (KIEVIS), naar Meppel;
* Zwerver (van DORT), naar Bergen op Zoom;
* Morgenster (WITJES), naar Zegveld;
* Fortuna (ITSCHER), naar Apeldoorn;
* Suez (LEENDERS), naar Gouda;
* Emma (HEINSIUS) - Risico (POLS) - Maria (WANDERS) - Leeuw van Vlaanderen
(VERBERGHT) - Gott Mit Uns (WITTMAN) - Rijn en Rupel (HEIJNTJES) - Willem
II (JANSSEN), allen naar Belgie;
* Wodan st - Mainz 5 (STRÜB) - Kaichen (Metzou) - Freidrich (Engelhardt) -
Agrippina st - Goethe st. - Mark en Dintel 3 st - Mathilde (KOK) - Cath.
Petronella (JISKOT) - Stad Amsterdam (BEKKER) - Amsterdam 6 en 8 st., allen
naar Duitschland;
Lobith gepasseerd 30 Aug.:
* Cornelis Marinus st, naar Amsterdam;
* Rijnbeurtvaart 9 (PASS), naar Amsterdam;
* Rijnbeurtvaart 2 (SCHUMACHER), naar Amsterdam;
* Maria st - E.M. Arndt st. - Stolzenfels st - Theodroa (HAAS) - Vertrouwen
(Werner) - Ageneta st - Mark en Dintel 2 st - Wacht am Rhein 5 st - Jeanne
Dane st - Colonia 3 st - Cöln 20 (WILSON) - Cöln (THEIJSSEN), allen naar
Rotterdam;
* Vrouw Wilhelmina (van GILS), naar Roosendaal;
* Petronella van Roosendaal (ROSSMALEN), naar Roosendaal;
* Maria (BOONING), naar s Hage;
* Vrouw Maria (DOLK), naar Zevenbergen;
* Dankbaarheid (STRAVERS), naar Groenendijk;
* Nieuwe Zorg (KOENINGS), naar Groenendijk;
* Nieuwe Zorg (van MULLEKOM), naar Willeskop;
* Nieuwe Zorg (JANSSEN), naar Leerdam;
* Vrouw Neeltje (v.d. KLOSTER), naar Goes;
* DE JONGE JACOB (EBBERS), naar Huisssen;
* De Jonge Cornelis (van DORT), naar Bergen op Zoom;
* Heinrich (WANDERS), naar Oudenbosch;
* Cornelis (van Asch), naar Oudewater;
* Vertrouwen (WOUDSTRA), naar Goudswaard);
* Antoinetta (FRANKEN), naar Dongen;
* Auf Gott Gewagt (SALOMONS), naar Utrecht;
* Jennij (Haferkamp), naar Zutfe;
* 5 Gebroeders (van INGEN), naar Streefkerk;
* 2 Gebroeders (van Breugel), naar Werkendam;
* Goede Verwachting (POT), naar Scharsterbrug;
* Jantina (v.d. VEEN) - Zuster Marie Josef (v.d. NOORT) - Lucia
(LAGERWERF) - Madonna (HARTOG) - de Zwaan (ZWAANS) - Iter Para Tutum (DE
MEIJ) - Mainz 15 (Rudolf) - Coln 32 (REINDERS), allen naar Belgie;
* Geertrui Agatha (MEURS), naar Zierikzee;
* 2 Gezusters (TIERANT), naar Roseum;
* Unitas 1 st - Midden Rhein (Oosterman) - Johanna Allegonda (de Buijzer) -
Vrouw Johanna (MEIJER) - 5 Gebroeders (STELL) - Concurent 3 st. -
Slikkerveer 1 (STAM) - Slikkerveer II (MULDER) - Slikkerveer 10 (van VEEN),
allen naar Duitschland;
[BRON: De Gelderlander 2-9-1890; http://145.11.60.17/regionaalarchief]

- CORRESPONDENTIE.
Verschillende klagten van schippers die in de nieuwe haven hebben
overwinterd, zijn bij ons ingekomen, die wij hieronder resumeren:
(1) Dat om of bij de haven niet een enekele lantaarn brandt, waardoor bij
ziektegevallen of andere ongelukken, het bijna onmogelijk zou zijn in het
duister van den nacht hulp te halen zonder gevaar van verdrinken of vallen;
(2) Dat er te weinig meerpalen in dehaven zijn, zoodat het uiterst
moeijelijk is de schepen of stoombooten goed te bevestigen;
(3) Dat het HAVENGELD zeer hoog is. Te Rotterdam wordt daarvoor betaald 2
cent per ton, te Nijmegen 5 c t.
Men zal moeten erkennen dat deze klagten gegrond zijn. neemt men daarbij in
aanmerking dat gedurende dezen winter 200 schepen in de haven gelegen
hebben, en ieder schipper met zijn gezin f 100 in de stad gebragt heeft, wat
eene som van f 20,000 heeft, dan mogt het bestuur in het belan der gemeente
wel meer zorg dragen voor de veiligheid en het gemal der schippers. Wij
geven een en anter ter overweging.
[BRON: De Gelderlander 23-1-1868]

- WONINGRUIL NAAR ENSCHEDE. Aangeboden: woning te Enschede, vrij huis 6
kamers, badkamer, goede stand f 40 per maand.
Gevraagd: woning te Nijmegen f 40 - f 60 per maand. Correspondentie-adres:
ROSENBOOM, Steegoversloot 16, Dordrecht.
[BRON: De Gelderlander (dagblad voor Nijmegen) 19 juni 1948]

- dammen in N.A.B. gebouwd, Steegoversloot Dordrecht.
[BRON: De Gelderlander 24-7-1937]

- GEVESTIGD: J.B. Desloover, electricien, Evertsenstraat 44, van Dordrecht,
Steegoversloot 29;
[BRON: De Gelderlander 23-6-1928]

- Men leest in de Dordtsche Courant : Den eerste Pinksterdag bezocht de
Belgische premier De Barlet onze stad. Hij is hier gekomen met een jacht van
een vriend, dat in de WOLWEVERSHAVEN voor anker is gekomen. De minister
heeft daarop met zijne zoons een bezoek gebracht aan de Groote Kerk en ook
bij den Belgischen onder-cinsul, M.J. van OLDENBORGH L.Czn alhier, een
kortstondig bezoek afgelegd. De minister is met het jacht weer naar Brussel
teruggekeerd.
[BRON: De Gelderlander 7 juni 1895]

- Gisermiddag omstreeeks half vijf had te Dordrecht een droevig ongeluk
plaats. De schilder W.F.N. die bezig was met het verven van den achtergevel
van het woonhuis van den heer M.A.R. aan de Wolwevershaven, was daartoe op
de zijde in de dakgoot gaan liggen, ondanks de herhaalde waarschuwingen der
huisgenooten. Op eens verloor de ongelukkige het evenwicht en stortte hij
van een hoogte van meer dan 12 meter op de drooggeloopen bedding der river.
Bij zijn val langs den muur schijnt N. met het hoofd daartegen gekomen te
zijn, waardoor die gekwetst werd, terwijl hij ernstig inwendige kneuzingen
bekwam. Spoedig na dne val werd de werkman opgenomen en in dew oning van den
heer H. gedragen, waar de geneesheer dr. A. Pieters hem de eerste
heelkundige hulp verleende. Later in hij per draagbaar ter verpleging naar
het Ziekenhuis overgebracht.
Er bestaat hoop dat N. in het leven te kunnen behouden. De man is 49 jaar
oud, gehuwd en vader van een talrijk gezin.
[BRON: De Gelderlander 13 oktober 1887]
NB.
adresboek 1865 : NEDERMEIJER, W.F., Wijk C Augustijnenkamp No. 1143,
verwersknecht
adresboek 1879 : REES, M.A., Wijk B Wolwevershaven No. 318

- Vermoedelijk in den afgeloopen nacht is te DORDRECHT een brutale diefstal
gepleegd in het pakhuis, tevens koffiebranderij van J. Morks & Zonen De
dader moet met eene roeiboot door de Voorstraatshaven aan de achterzijde van
bedoeld pand zijn gekomen en daartegen zijn opgeklommen, waarna hij de hand
door een gebroeken ruit heeft gestoken en den ..etc.
[BRON: De Gelderlander 7 nov 1894]

* * *
Erica


SURNAME NAVIGATOR

ATLAS 1868


© R.Kuijsten 1999-2010

INDEX - HOME


Statistieken